Đề chuyên sinh nam hoc 2013 2014

6 144 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 17:00

ubnd tỉnh bắc ninh sở giáo dục đào tạo đề CHíNH THứC Đề THI TUYểN SINH VàO LớP 10 THPT CHUYÊN NĂM HọC 2013 2014 Môn thi: Sinh học (Dành cho thí sinh thi vào Chuyên Sinh) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20 tháng năm 2013 Cõu I (2,0 im) Ti bin d t hp rt phong phỳ cỏc loi sinh sn hu tớnh? nhng loi sinh sn vụ tớnh cú bin d t hp khụng? Vỡ sao? mt loi thc vt, xột hai cp gen l Aa v Bb Cho hai cỏ th thun chng lai vi thu c F1 d hp t v hai cp gen Cho bit cỏc gen nm trờn NST thng, mi cp gen quy nh mt cp tớnh trng Hóy xỏc nh kiu gen cú th cú ca P v F1 mi trng hp Cõu II (2,5 im) Phõn bit quỏ trỡnh t nhõn ụi ADN vi quỏ trỡnh tng hp chui axit amin v ni xy ra, khuụn mu tng hp v nguyờn tc b sung t bin gen l gỡ? Cú my loi t bin gen? Loi t bin gen no khụng lm thay i t l AT ca gen? GX Mt on phõn t ADN cú chiu di bng 0,51 m Trờn mch th nht ca on phõn t ADN ny cú t l cỏc loi nuclờụtit A : T : G : X ln lt l : : : Tỡm s lng v t l phn trm mi loi nuclờụtit ca on phõn t ADN trờn Cõu III (2,0 im) Mt loi thc vt cú b NST lng bi gm 12 cp NST (kớ hiu l I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI v XII) Khi nghiờn cu mt qun th loi ny, ngi ta phỏt hin bn th t bin (kớ hiu l A, B, C v D) Phõn tớch b NST ca bn th t bin ú thu c kt qu nh sau: Th t bin S lng NST tng cp I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 3 3 3 3 3 B 2 2 2 C 2 2 2 2 2 D 2 2 2 2 2 A Xỏc nh tờn gi v kớ hiu b NST ca cỏc th t bin trờn Nờu c ch hỡnh thnh th t bin B -1- Cõu IV (1,0 im) Mt cỏ th qun th sinh vt c iu chnh quanh mc cõn bng nh th no? Vỡ mt qun th c coi l c trng c bn nht ca qun th sinh vt? Mt qun xó sinh vt cú cỏc loi sau: c, sõu n lỏ, chim n sõu, chim i bng, chut, rn v vi sinh vt Hóy nờu tờn mi quan h gia rn v chut qun xó sinh vt, mi quan h ny gõy nờn hin tng gỡ? Cõu V (2,5 im) mt loi thc vt, cho cõy thun chng qu trũn, hoa mu vng lai vi cõy thun chng qu di, hoa mu thu c F1 ton cõy qu trũn, hoa mu Cho F1 lai vi cõy khỏc thu c kt qu F2 nh sau: 402 cõy qu trũn, hoa mu vng 810 cõy qu trũn, hoa mu 398 cõy qu di, hoa mu Hóy bin lun v vit s lai t P n F2 Bit rng mi gen quy nh mt tớnh trng Hết (Đề thi gồm 02 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: hướng dẫn chấm -2- Môn: Sinh học Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Năm học: 2013 2014 Cõu I (2,0 im) Ti bin d t hp rt phong phỳ cỏc loi sinh sn hu tớnh? nhng loi sinh sn vụ tớnh cú bin d t hp khụng? Vỡ sao? mt loi thc vt, xột hai cp gen l Aa v Bb Cho hai cỏ th thun chng lai vi thu c F1 d hp t v hai cp gen Cho bit cỏc gen nm trờn NST thng, mi cp gen quy nh mt cp tớnh trng Hóy xỏc nh kiu gen cú th cú ca P v F1 mi trng hp Cõu I Hng dn gii im * Bin d t hp rt phong phỳ cỏc loi sinh sn hu tớnh vỡ: - Trong quỏ trỡnh gim phõn xy trao i chộo ca cỏc NST kộp cp NST tng ng, s phõn li c lp v t hp t ca cỏc NST nhiu loi giao t khỏc - Trong quỏ trỡnh th tinh cỏc loi giao t t hp t vi nhiu bin d t hp a dng v kiu gen, phong phỳ v kiu hỡnh * nhng loi sinh sn vụ tớnh khụng cú bin d t hp vỡ : - cỏc loi sinh sn vụ tớnh, c th c to khụng phi s kt hp gia giao t c v giao t cỏi m c hỡnh thnh t mt t bo hay mt phn ca c th m nh qỳa trỡnh nguyờn phõn kiu gen ca c th sinh hon ton ging v ging vi c th m * Kiu gen ca P v F1: - TH1: Di truyn phõn li c lp + Pt/c AABB x aabb F1: AaBb + Pt/c AAbb x aaBB F1: AaBb - TH2: Di truyn liờn kt AB ab AB Pt/c x F1: ab ab AB Ab aB Ab Pt/c x F1: aB Ab aB 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 Cõu II (2,5 im) Phõn bit quỏ trỡnh t nhõn ụi ADN vi quỏ trỡnh tng hp chui axit amin v ni xy ra, khuụn mu tng hp v nguyờn tc b sung AT t bin gen l gỡ? Cú my loi t bin gen? Loi t bin gen no khụng lm thay i t l GX ca gen? Mt on phõn t ADN cú chiu di bng 0,51 m Trờn mch th nht ca on phõn t ADN ny cú t l cỏc loi nuclờụtit A : T : G : X ln lt l : : : Tỡm s lng v t l phn trm mi loi nuclờụtit ca on phõn t ADN trờn -3- Cõu II Hng dn gii im * Nhõn ụi ADN Tiờu Ni xy Khuụn mu tng hp Nguyờn tc b sung Trong nhõn t bo Da trờn mch khuụn ca ADN A T, G - X Tng hp chui axit amin cht t bo Khuụn mu l phõn t mARN A U, G X 0,75 0,25 - t bin gen l nhng bin i cu trỳc ca gen liờn quan n mt hoc mt s cp nuclờụtit - Cỏc dng t bin gen: + Mt mt hoc mt s cp nuclờụtit + Thờm mt hoc mt s cp nuclờụtit + Thay th mt hoc mt s cp nuclờụtit AT - Loi t bin gen khụng lm thay i t l ca gen l dng thay th cp A GX - T bng cp T - A hoc cp G - X bng cp X - G - S nuclờụtit trờn mt mch ca on phõn t ADN l: (0,51.104) : 3,4 = 1500nu 1500 A1 = T2 = 150nu 1500 T1 = A2 = x 300nu - S nuclờụtit mi loi ca on phõn t ADN: A = T = A1+A2 = 150 + 300 = 450 nu G = X = 1500 450 = 1050 nu - T l % mi loi nuclờụtit ca on phõn t ADN: A = T = (450 : 1500x2)x100% = 15% G = X =50% - 15% = 35% Cõu III (2,0 im) 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 Mt loi thc vt cú b NST lng bi gm 12 cp NST (kớ hiu l I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI v XII) Khi nghiờn cu mt qun th loi ny, ngi ta phỏt hin bn th t bin (kớ hiu l A, B, C v D) Phõn tớch b NST ca bn th t bin ú thu c kt qu nh sau: Th t bin A B C D S lng NST tng cp I 2 II 2 III 2 IV 2 V 2 VI 2 -4- VII 2 VIII 3 IX 2 X 2 XI 2 XII 2 Xỏc nh tờn gi v kớ hiu b NST ca cỏc th t bin trờn Nờu c ch hỡnh thnh th t bin B Cõu III Hng dn gii * Tờn gi v kớ hiu b NST ca cỏc th t bin - Th t bin A: Th a bi (3n) - th tam bi (3n) - Th t bin B: Th d bi (2n 1) - th mt - Th t bin C: Th d bi (2n + 1) - th ba - Th t bin D: Th d bi (2n - 2) - th khụng * C ch hỡnh thnh th t bin B: - Trong gim phõn, cp NST s VI nhõn ụi nhng khụng phõn li to thnh loi giao t (n + 1) v (n 1) NST - Khi th tinh, giao t (n 1) kt hp vi giao t (n) to thnh hp t (2n - 1) NST phỏt trin thnh th d bi (2n - 1) (HS trỡnh by c ch bng s nu ỳng cho im ti a) Cõu IV (1,0 im) im 1,0 0,5 0,5 Mt cỏ th qun th sinh vt c iu chnh quanh mc cõn bng nh th no? Vỡ mt qun th c coi l c trng c bn nht ca qun th sinh vt? Mt qun xó sinh vt cú cỏc loi sau: c, sõu n lỏ, chim n sõu, chim i bng, chut, rn v vi sinh vt Hóy nờu tờn mi quan h gia rn v chut qun xó sinh vt, mi quan h ny gõy nờn hin tng gỡ? Cõu IV Hng dn gii im * Mt cỏc cỏ th qun th c iu chnh quanh mc cõn bng: - Khi s lng cỏ th qun th tng quỏ cao dn ti ngun thc n khan him, ni v ni sinh sn cht chi thỡ nhiu cỏ th b cht Qun th tr v mc cõn bng Khi mt cỏ th qun th gim ti mc thp nht nh, qun th cú c ch iu chnh s lng theo hng ngc li 0,25 * Mt qun th c coi l c trng c bn nht ca qun th: - Mt nh hng ti mc s dng ngun sng mụi trng, s lan truyn ca bnh, tn s gp gia cỏc cỏ th c v cỏi sinh sn,.Mt tỏc ng, nh hng lờn cỏc c trng khỏc Th hin tỏc ng ca loi ú qun xó - Mi quan h gia rn v chut l quan h gia ng vt n tht v mi - Mi quan h ny gõy nờn hin tng khng ch sinh hc Khng ch sinh hc l hin tng s lng cỏ th ca qun th ny b s lng cỏ th ca qun th khỏc kỡm hóm Cõu V (2,5 im) 0,25 0,25 0,25 mt loi thc vt, cho cõy thun chng qu trũn, hoa mu vng lai vi cõy thun chng qu di, hoa mu thu c F1 ton cõy qu trũn, hoa mu Cho F1 lai vi cõy khỏc thu c kt qu F2 nh sau: 402 cõy qu trũn, hoa mu vng 810 cõy qu trũn, hoa mu 398 cõy qu di, hoa mu -5- Hóy bin lun v vit s lai t P n F2 Bit rng mi gen quy nh mt tớnh trng Cõu IV Hng dn gii * P thun chng khỏc bi cp tớnh trng tng phn, F1 ng tớnh cõy qu trũn, hoa mu Qu trũn, hoa mu l cỏc tớnh trng tri hon ton so vi cỏc tớnh trng ln tng ng l qu di, hoa mu vng Quy c: - Gen A: qu trũn, gen a: qu di - Gen B: qu , gen b: qu vng * Xột s phõn li tng cp tớnh trng F2: Qu trũn : qu di = (402 + 810) : 398 : l kt qu ca phộp lai: Aa x Aa Hoa : hoa vng = (398+ 810) : 402 : l kt qu ca phộp lai: Bb x Bb F1 v cõy khỏc u mang hai cp gen d hp (Aa, Bb) * Xột s di truyn ng thi hai cp tớnh trng: (3 : 1)( : 1) = : : : 402 : 810 : 398 : : Vy cỏc cp gen cựng nm trờn mt cp NST tng ng (liờn kt gen) * S lai: Ab aB Pt/c (trũn, vng) x (di, ) Ab aB GP Ab aB Ab F1 (trũn, ) aB * F1 lai vi cõy khỏc: Ab AB Cõy khỏc cú kiu gen l: hoc aB ab Trng hp 1: Ab Ab F1 x (cõy khỏc) aB aB GF1 Ab, aB Ab, aB Ab Ab aB F2 : : aB Ab aB TLKH: trũn, vng : trũn, : di, Trng hp 2: Ab AB F1 x (cõy khỏc) aB ab GF1 Ab, aB AB, ab AB AB Ab aB F2 :1 :1 :1 Ab aB ab ab TLKH: trũn, vng : trũn, : di, Lu ý: Hc sinh bin lun theo cỏch khỏc cht ch, vit s cho kt qu ỳng nh hng dn chm cho im ti a Hết -6- im 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 ... biến A: Thể đa bội (3n) - thể tam bội (3n) - Thể đột biến B: Thể dị bội (2n – 1) - thể - Thể đột biến C: Thể dị bội (2n + 1) - thể ba - Thể đột biến D: Thể dị bội (2n - 2) - thể không * Cơ chế hình... tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh: h­íng dÉn chÊm -2 - M«n: Sinh häc Kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Chuyªn N¨m häc: 2013 – 2014 Câu I (2,0 điểm) Tại biến dị tổ hợp phong phú loài sinh sản... thay cặp A GX - T cặp T - A cặp G - X cặp X - G - Số nuclêôtit mạch đoạn phân tử ADN là: (0,51.104) : 3,4 = 1500nu 1500 A1 = T2 =  150nu 1   1500 T1 = A2 = x  300nu 1   - Số nuclêôtit
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề chuyên sinh nam hoc 2013 2014, Đề chuyên sinh nam hoc 2013 2014, Đề chuyên sinh nam hoc 2013 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay