Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá Quảng

109 191 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:50

Pascal là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Niklaus Wirth, giáo sư điện toán trường Đại học kỹ thuật Zurich (Thụy Sĩ) đề xuất năm 1970. Ông lấy tên Pascal để kỷ niệm nhà toán học và nhà triết học người Pháp nổi tiếng Blaise Pascal. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LỘC HÀ TRƯỜNG THCS THỤ HẬU  GIÁO TRÌNH PASCAL GV: PHẠM QUẢNG TỔ: TỰ NHIÊN Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng Chương CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL Pascal ngôn ngữ lập trình bậc cao Niklaus Wirth, giáo sư điện toán trường Đại học kỹ thuật Zurich (Thụy Sĩ) đề xuất năm 1970 Ông lấy tên Pascal để kỷ niệm nhà toán học nhà triết học người Pháp tiếng Blaise Pascal Các tập tin cần thiết lập trình với Turbo Pascal Để lập trình với Turbo Pascal, tối thiểu cần file sau: • TURBO.EXE: Dùng để soạn thảo dịch chương trình • TURBO.TPL: Thư viện chứa đơn vị chuẩn để chạy với TURBO.EXE Ngoài ra, muốn lập trình đồ hoạ phải cần thêm tập tin: • GRAPH.TPU: Thư viện đồ hoạ • *.BGI: Các file điều khiển loại hình tương ứng dùng đồ hoạ • *.CHR: Các file chứa font chữ đồ họa Các bước lập chương trình Pascal Bước 1: Soạn thảo chương trình Bước 2: Dịch chương trình (nhấn phím F9), có lỗi phải sửa lỗi Bước 3: Chạy chương trình (nhấn phím Ctrl-F9) Cấu trúc chung chương trình Pascal { Phần tiêu đề } PROGRAM Tên_chương_trình; { Phần khai báo } USES ; CONST .; TYPE .; VAR ; PROCEDURE ; FUNCTION ; { Phần thân chương trình } BEGIN END Ví dụ 1: Chương trình Pascal đơn giản BEGIN Write(‘Hello World!’); END Ví dụ 2: Program Vidu2; Const PI=3.14; Var R,S:Real; Begin R:=10; {Bán kính đường tròn} S:=R*R*PI; {Diện tích hình tròn} Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng Writeln(‘Dien tich hinh tron = ‘, S:0:2); { In hình } Readln; End Một số phím chức thường dùng • F2: Lưu chương trình soạn thảo vào đĩa • F3: Mở file file tồn đĩa để soạn thảo • Alt-F3: Đóng file soạn thảo • Alt-F5: Xem kết chạy chương trình • F8: Chạy câu lệnh chương trình • Alt-X: Thoát khỏi Turbo Pascal • Alt-: Dịch chuyển qua lại file mở • F10: Vào hệ thống Menu Pascal Các thao tác soạn thảo chương trình 5.1 Các phím thông dụng • Insert: Chuyển qua lại chế độ đè chế độ chèn • Home: Đưa trỏ đầu dòng • End: Đưa trỏ cuối dòng • Page Up: Đưa trỏ lên trang hình • Page Down: Đưa trỏ xuống trang hình • Del: Xoá ký tự vị trí trỏ • Back Space (): Xóa ký tự bên trái trỏ • Ctrl-PgUp: Đưa trỏ đầu văn • Ctrl-PgDn: Đưa trỏ cuối văn • Ctrl-Y: Xóa dòng vị trí trỏ 5.2 Các thao tác khối văn • Chọn khối văn bản: Shift + • Ctrl-KY: Xoá khối văn chọn • Ctrl-Insert: Đưa khối văn chọn vào Clipboard • Shift-Insert: Dán khối văn từ Clipboard xuống vị trí trỏ Các thành phần ngôn ngữ Pascal 6.1 Từ khóa Từ khoá từ mà Pascal dành riêng để phục vụ cho mục đích (Chẳng hạn như: BEGIN, END, IF, WHILE, ) Chú ý: Với Turbo Pascal 7.0 trở lên, từ khoá chương trình hiển thị khác màu với từ khác 6.2 Tên (định danh) Định danh dãy ký tự dùng để đặt tên cho hằng, biến, kiểu, tên chương trình Khi đặt tên, ta phải ý số điểm sau: • Không đặt trùng tên với từ khoá • Ký tự tên không bắt đầu ký tự đặc biệt chữ số • Không đặt tên với ký tự space,các phép toán Ví dụ: Các tên viết sau sai 1XYZ Sai bắt đầu chữ số Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng #LONG Sai bắt đầu ký tự đặc biệt FOR Sai trùng với từ khoá KY TU Sai có khoảng trắng (space) LAP-TRINH Sai dấu trừ (-) phép toán 6.3 Dấu chấm phẩy (;) Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách câu lệnh Không nên hiểu dấu chấm phẩy dấu kết thúc câu lệnh Ví dụ: FOR i:=1 TO 10 DO Write(i); Trong câu lệnh trên, lệnh Write(i) thực 10 lần Nếu hiểu dấu chấm phẩy kết thúc câu lệnh lệnh Write(i) thực lần 6.4 Lời giải thích Các lời bàn luận, lời thích đưa vào chỗ chương trình người đọc dể hiểu mà không làm ảnh hưởng đến phần khác chương trình Lời giải thích đặt hai dấu ngoạc { } cụm dấu (* *) Ví dụ: Var a,b,c:Rea; {Khai báo biến} Delta := b*b – 4*a*c; (* Tính delta để giải phương trình bậc *) BÀI TẬP THỰC HÀNH Khởi động Turbo Pascal Nhập vào đoạn chương trình sau: Uses Crt; Begin Writeln(‘***********************************************************’); Writeln(‘* CHUONG TRINH PASCAL DAU TIEN CUA TOI *’); Writeln(‘* Oi! Tuyet voi! *); Writeln(‘***********************************************************’); Readln; End Viết chương trình in hình hình sau: * ******** ******* *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******** ** ********* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******** ******** Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng Chương CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC VÀ CÂU LỆNH I CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN Kiểu logic - Từ khóa: BOOLEAN - miền giá trị: (TRUE, FALSE) - Các phép toán: phép so sánh (=, ) phép toán logic: AND, OR, XOR, NOT Trong Pascal, so sánh giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE < TRUE Giả sử A B hai giá trị kiểu Boolean Kết phép toán thể qua bảng đây: A B A AND B A OR B A XOR B NOT A TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE Kiểu số nguyên 2.1 Các kiểu số nguyên Tên kiểu Phạm vi Dung lượng Shortint byte -128 → 127 Byte byte → 255 Integer byte -32768 → 32767 Word byte → 65535 LongInt byte -2147483648 → 2147483647 2.2 Các phép toán kiểu số nguyên 2.2.1 Các phép toán số học: +, -, *, / (phép chia cho kết số thực) Phép chia lấy phần nguyên: DIV (Ví dụ : 34 DIV = 6) Phép chia lấy số dư: MOD (Ví dụ: 34 MOD = 4) 2.2.2 Các phép toán xử lý bit: Trên kiểu ShortInt, Integer, Byte, Word có phép toán: • NOT, AND, OR, XOR A B A AND B A OR B A XOR B NOT A 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 n • SHL (phép dịch trái): a SHL n ⇔ a × • SHR (phép dịch phải): a SHR n ⇔ a DIV 2n Kiểu số thực 3.1 Các kiểu số thực: Tên kiểu Phạm vi Dung lượng -45 +38 Single byte 1.5×10 → 3.4×10 -39 +38 Real byte 2.9×10 → 1.7×10 -324 +308 Double byte 5.0×10 → 1.7×10 -4932 +4932 Extended 10 byte 3.4×10 → 1.1×10 Chú ý: Các kiểu số thực Single, Double Extended yêu cầu phải sử dụng chung với đồng xử lý số phải biên dich chương trình với thị {$N+} để liên kết giả lập số Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng 3.2 Các phép toán kiểu số thực: +, -, *, / Chú ý: Trên kiểu số thực không tồn phép toán DIV MOD 3.3 Các hàm số học sử dụng cho kiểu số nguyên số thực: SQR(x): Trả x2 SQRT(x): Trả bậc hai x (x≥0) ABS(x): Trả |x| SIN(x): Trả sin(x) theo radian COS(x): Trả cos(x) theo radian ARCTAN(x): Trả arctang(x) theo radian LN(x): Trả ln(x) EXP(x): Trả ex TRUNC(x): Trả số nguyên gần với x bé x INT(x): Trả phần nguyên x FRAC(x): Trả phần thập phân x ROUND(x): Làm tròn số nguyên x PRED(n): Trả giá trị đứng trước n SUCC(n): Trả giá trị đứng sau n ODD(n): Cho giá trị TRUE n số lẻ INC(n): Tăng n thêm đơn vị (n:=n+1) DEC(n): Giảm n đơn vị (n:=n-1) Kiểu ký tự - Từ khoá: CHAR - Kích thước: byte - Để biểu diễn ký tự, ta sử dụng số cách sau đây: • Đặt ký tự cặp dấu nháy đơn Ví dụ 'A', '0' • Dùng hàm CHR(n) (trong n mã ASCII ký tự cần biểu diễn) Ví dụ CHR(65) biễu diễn ký tự 'A' • Dùng ký hiệu #n (trong n mã ASCII ký tự cần biểu diễn) Ví dụ #65 - Các phép toán: =, >, >=, 0 d/ e | a + sin ( x) − x| − 9( a − 1) y 2h Bài tập 2.5: Viết chương trình tính siện tích tam giác theo công thức sau: S = p ( p − a )( p − b )( p − c ) với p = (a+b+c) Bài tập 2.6: Viết chương trình tính khoảng cách từ điểm I(x i,yi) đến đường thẳng có phương trình D: Ax + By + C = Gợi ý: A.xi + B y i + C Công thức tính khoảng cách: h = A2 + B Bài tập 2.7: Viết chương trình tách số n thành số a, b cho tích P=a*b đạt cực đại với n nhập vào từ bàn phím Gợi ý: Gọi x số thứ hai số thứ là: (n-x) Theo đề ta có: P(x) = x2.(n-x) Hàm P đạt cực đại P’(x) = -3x2 + 2nx =  x = 2n/3 Bài tập 2.8: Màn hình đồ họa máy tính có độ phân giải: 640x480 Biết rằng, điểm hình chiếm byte Hỏi cần byte để lưu trữ toàn hình đồ họa đó? Có sinh viên viết chương trình tính số byte lưu trữ hình đồ họa: Program Sinhvien1; Var a,b:integer; s:Word; Begin a:=640; b:=480; s:=a*b; writeln(s); readln; End Program Sinhvien2; Var a,b:Word; s: LongInt; Begin a:=640; b:=480; s:=a*b; writeln(s); readln; End Hãy cho biết chương trình cho kết hay sai? Tại sao? Bài tập 2.9: Màn hình đồ họa máy tính có độ phân giải: 640x480 Biết rằng, điểm hình chiếm byte Hỏi cần byte để lưu trữ vùng có kích thước 1/10 hình đồ họa đó? Có sinh viên viết chương trình giải toán sau: 10 Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng ThietLapDoHoa; SetBKcolor(LightBlue); PullDown(XTop,YTop,DX,DY,SoDong,DongMN,ThuTuc); CloseGraph; END Bài tập 10.5: Vẽ hai hình Sau đó, viết chương trình thực chuyển động miệng cá Uses Crt,Graph; Type ProType=Procedure; Var Gd,Gm:integer; page1,page2:word; Hinh:Array[0 1] of ProType; Xc,Yc,r:Integer; i:Byte; {$F+} Procedure HinhCa1; Begin SetColor(15); PieSlice(Xc,Yc,30,330,R); {Ve bung ca} SetColor(0); Circle(Xc + R div 2,Yc - R div 2,4); {Mat ca} End; Procedure HinhCa2; Begin SetColor(15); PieSlice(Xc,Yc,15,345,R); {Ve bung ca} SetColor(0); Circle(Xc + R div ,Yc - R div 2,4); {Mat ca} End; {$F-} Begin gd:=4; InitGraph(gd,gm,’’); Xc:=GetMaxX div 2; Yc:=GetMaxY div 2; R:=50; i:=0; Hinh[0]:=HinhCa1; Hinh[1]:=HinhCa2; page1:=0; page2:=1; Repeat SetVisualPage(page1); SetActivePage(page2); i:=1-i; Hinh[i]; Delay(200); page1:=1-page1; page2:=1-page2; Until KeyPressed; CloseGraph; 95 Giáo trình tập Pascal GV: Phạm Quảng End Bài tập 10.6: Viết chương trình tạo dòng chữ chạy ngang qua hình Uses crt,graph; Var gd,gm:integer; Procedure Run(s:string); var page:byte;x,y:integer; Begin page:=1; x:=getmaxx;y:=getmaxy div 3; Settextjustify(0,1); Setwritemode(xorput); Setactivepage(page); Repeat Outtextxy(x,y,s); Setvisualpage(page); page:=not page; setactivepage(page); delay(10); Outtextxy(x+1,y,s); x:=x-1; if x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá Quảng, Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá Quảng, Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá Quảng, III. BIẾN TOÀN CỤC VÀ BIẾN ĐỊA PHƯƠNG, IV. CÁC THỦ TỤC VÀ HÀM VẾ XÂU KÝ TỰ, II. XUẤT NHẬP DỮ LIỆU KIỂU RECORD, II. CÁC THỦ TỤC VÀ HÀM CHUẨN, Ghi dữ liệu vào file, II. LÀM VIỆC VỚI BIẾN ĐỘNG, IX. CÁC KỸ THUẬT TẠO HÌNH CHUYỂN ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay