Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440

43 189 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 16:50

Tài liệu Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440 trình bày cách thiết lập Project truyền thông, cài đặt thông số trên biến tần, Cài đặt truyền thông, Cài đặt thông số vận hành cơ bản. Mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về nội dung của tài liệu. Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440 - Module Profibus MM440_Trang_1 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com 5.2 Communication board parameters The following parameters must be set to start up the PROFIBUS optional board: Parameter Content P0918 PROFIBUS address P0700 Fast selection command source P1000 Fast selection frequency setpoint r2050 Process data setpoint source (BICO) P2051 Process data actual values (BICO) P2041 Communication board functions P2040 Process data telegram failure time P0927 Modification source for parameters Communication board diagnostics (see Section r2054 7.3) Parameter "P0918" (PROFIBUS address) If address is set on the DIP switches of the communication board (setting in delivery state), then the PROFIBUS address can be changed in parameter "P0918" Valid settings are to 125 (default = 3) Once a valid PROFIBUS address has been set on the switches, parameter "P0918" can no longer be changed In this case, the parameter displays the PROFIBUS address set on the switches The "Reset inverter parameters to factory setting" function also resets the PROFIBUS address to if it has been set originally via "P0918“ Parameters "P0700" and "P1000" (fast selection/process data master control) The control word and setpoint sources can be selected quickly in parameters P0700 (select command source) and P1000 (select frequency setpoint) respectively Command source from PROFIBUS: P0700 = Frequency target value from PROFIBUS: P1000 = MM440_Trang_2 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com Note: P0719 must be Starting up the PROFIBUS Board Edition 02/02 PROFIBUS Optional Board Operating Instructions 48 6SE6400-5AK00-0BP0 Parameters "r2050" and "P2051" (BICO) Much greater flexibility is afforded by the interconnection of process data using binectors/connectors, see description "Use of binectors and connectors" in the reference manual Detailed connection of setpoints and actual values to and from the PROFIBUS optional board is parameterized in "r2050" and "P2051" The following table shows the parameters specific to the PROFIBUS optional board relating to the connection of process data: Table 5-1 Parameters for flexible interconnection of process data PZD1 PZD2 STW/ZS HSW/HI PZD3 PZD4 W W r2050.00 r2050.01 r2050.02 r2050.03 P2051.00 P2051.01 P2051.02 P2051.03 Link values for setpoints master → inverter Link parameters for actual values inverter → master PZD: Process data STW: Control word ZSW: Status word HSW: Main setpoint HIW: Main actual value NOTE r2050 also acts as a display parameter via which the setpoints received by the PROFIBUS optional board can be checked Parameter "P2041" (communication board functions) A number of advanced property settings for the PROFIBUS optional board can be made in indexed parameter "P2041" For most applications, however, the defaults are adequate (value = 0) The following table shows the property setting options Table 5-2 Communication board functions Paramet Meaning Value range er PPO type is specified by slave: Some (rare!) PROFIBUS 0: PPO1 P2041.00 masters require 1: PPO1 a configuration specified by 3: PPO3 the slave This option can be MM440_Trang_3 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 P2041.01 P2041.02 P2041.03 programmed in this parameter OP parameter in EEPROM: Modifications to parameter settings via SIMATIC HMI are stored permanently in the EEPROM or as volatile data in the RAM Internode communication failure: Reaction of communication board (as subscriber) after failure of a publisher Select displayed diagnostics screen taitrancdt@gmail.com 0: Permanent (EEPROM) 1: Volatile (RAM) 0: Generate alarm A704 and abort setpoint transmission to inverter (may activate fault 70) 1: Generate alarm A704 only 0: Standard diagnostics >0: Special diagnostics (for SIEMENS internal use only) Edition 02/02 Starting up the PROFIBUS Board PROFIBUS Optional Board Operating Instructions 6SE6400-5AK00-0BP0 49 Process data monitoring Two parameters determine how process data are monitored: ! Threshold monitoring on the PROFIBUS optional board (standard slave function according to PROFIBUS) ! Monitoring of the telegram failure time in the inverter with parameter "P2040" The threshold monitoring function on the PROFIBUS optional board is normally activated It can be deactivated by means of the PROFIBUS master configuring tool NOTE The threshold monitoring function should not be deactivated! Parameter "P2040", telegram failure time Parameter "P2040" is set to determine whether setpoint transmission via PROFIBUS should be monitored by the inverter ! "P2040" = means: No monitoring ! "P2040" > means: The value of "P2040" is the telegram failure time in milliseconds (The default setting of the parameter is a value of >0!) Fault 70 is activated if no new setpoints are received by the PROFIBUS optional board within the telegram failure period Important NOTE Shutdown on faults can only take place if both monitoring functions are activated! MM440_Trang_4 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com When the PROFIBUS optional board is in operation, parameter "P2040“ should also be set to a value of > The process data monitoring function is thus activated/deactivated solely via the PROFIBUS threshold monitor The monitoring time then corresponds to the threshold monitoring time setting + the setting in "P2040" NOTE Process data whose complete control word (PZD1) is set to zero are not transferred from the PROFIBUS optional board to the inverter Result: Alarm A703 and possibly fault 70 Inverter behaviour at "P2040=0" If monitoring is switched off and the PROFIBUS Master system goes to the status Stop (e.g S7 CPU), the inverter remains active with the last received target specifications (control word, frequency target value)! Starting up the PROFIBUS Board Edition 02/02 PROFIBUS Optional Board Operating Instructions 50 6SE6400-5AK00-0BP0 Parameter "P0927", modification source for parameters This parameter can be set to define the sources of parameter modifications 0: No Bit PROFIBUS-DP 1: Yes 0: No Bit BOP 1: Yes PC-inverter assembly set 0: No Bit (USS on the BOP interface) 1: Yes Local RS-485 interface 0: No Bit (terminal 1: Yes 14/15 and USS) The default setting for all bits is 1, i.e parameters can be modified from all sources Module Profibus – DP cung cấp kết nối bàn Micromaster với hệ thống tự động thông minh Là phận trung gian để trao đổi liệu với hệ thống chủ Module cung cấp nguồn riêng 24V lấy từ đầu tương tự biến tần Khi làm việc trường hợp biến tần bị ngắt nguồn Module cung cấp file GSD để tương thích thiết bị chủ biến tần Micromaster Module truyền thông cung cấp kiểu liệu để trao đổi với hệ thống chủ Đó kiểu PPO Tùy thuộc vào lượng liệu cần truyền sử dụng loại PPO khác Ngoài loại PPO bản, có thêm loại mở rộng cung cấp cho Micromaster 4: MM440_Trang_5 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com PKW: Giá trị tham số danh định STW: Word điều khiển PZD: Quá trình liệu ZSW: Word trạng thái PKE: Tham số danh định HSW: Giá trị thiết lập tần số IND: Chỉ số HIW: Giá trị tần số thực PWE: Giá trị tham số Cấu tạo loại PPO MM440_Trang_6 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com Để hiển thị thông tin trạng thái hoạt động, module truyền thông có màu đèn Led khác nhau: Led Thông tin phán đoán Tắt Không có nguồn cung cấp Đỏ, nháy Sai địa Profibus công tắc DIP lỗi phần cứng phần nhanh mềm Đỏ Được bật truyền thông với biến tần cấu hình truyền thông sau hiệu chỉnh tham số bảng Nếu trạng thái giữ biến tần modul truyền thông có lỗi sai Nháy cam Sự liên kết truyền thông tới biến tần thiết lập Không có kết nối Profibus, ví dụ thiết bị kết nối Profibus không chèn vào thiết bị chủ không kết nối Cam Có liên kết truyền thông tới biến tần kết nối Profibus thiết lập trình trao đổi liệu xảy Nháy xanh Quá trình trao đổi liệu hoạt động, điểm thiết lập (word điều khiển = 0), chẳng hạn S7 trạng thái Stop Xanh Quá trình trao đổi liệu diễn tất thứ bình thường Cách thức truyền nhận liệu PLC S7-300 biến tần MM440 PLC biến tần liên kết với thông qua mạng truyền thông Profibus-DP Trong PLC đóng vai trò Master biến tần đóng vai trò Slave Trong module CPU PLC tích hợp cổng truyền thông DP, biến tần tích hợp module truyền thông module Profibus dời PLC giao tiếp với biến tần thông qua module truyền thông Profibus biến tần PLC gửi liệu truyền xuống biến tần thông qua module Profibus, biến tần nhận liệu truyền gửi trả PLC trạng thái hoạt động thông qua module MM440_Trang_7 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com Việc truyền nhận liệu thực thông qua kiểu PPO(Parameter Process data Object) Tùy thuộc vào lượng liệu cần truyền nhiều hay mà tương ứng chọn kiểu PPO phù hợp PPO cấu tạo vùng liệu PKW(Parameter area) PZD(Process data area)  PKW vùng giá trị tham số danh định sử dụng để theo dõi thay đổi thông số biến tần Vùng PKW bao gồm words Cấu trúc vùng tham số PKW hình dưới: AK: Những yêu cầu đáp ứng danh định PNU: số tham số Cấu trúc vùng tham số PKW - Word thứ : Vùng tham số danh định(PKE) Vùng tham số danh định giá trị 16 bit đó: Từ bit tới 10 dùng để lưu số tham số liên quan Bit 11 bit đảo ngược MM440_Trang_8 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com Từ bit 12 tới 15 chứa yêu cầu đáp ứng danh định - Word thứ hai: Vùng tham số số (IND) Vùng tham số bao gồm byte phân thành byte cao byte thấp - Word thứ vùng giá trị tham số Giá trị tham số truyền dạng DW(32 bit) Trong thời điểm có giá trị tham số chuyển Giá trị tham số 32 bit bao gồm word cao(word 3) word thấp( word 4) Nếu trường hợp giá trị tham số 16 bit chuyển word thấp word cao phải thiết lập  Vùng trình liệu PZD: Chứa word điều khiển điểm thiết lập tần số để gửi từ PLC xuống biến tần đồng thời chứa word trạng thái tần số thực từ biến tần trả PLC - Cấu trúc control word 1: Bit Giá trị Ý nghĩa Giải thích ON Cài đặt biến tần trạng thái sẵn sàng chạy, chiều quay động phải đặt thông qua bit 11 OFF Tắt giảm dần tốc độ theo RFG Điều kiện vận hành Xung ngắt tức thời, tín hiệu điều khiển biến tần OFF2 ngừng Điều kiện vận hành Dừng nhanh: ngừng với gia tốc nhanh OFF3 Cho phép vận hành Điều khiển theo vòng kín xung biến tần cho phép Không cho phép vận Điều khiển theo vòng kín xung biến tần không hành cho phép Điều kiện vận hành MM440_Trang_9 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 Không cho phép phát Đầu RFG thiết lập 0(điều khiển chức giảm tốc hãm nhanh có thể) Cho phép RFG Điểm setpoint thời cung cấp RFG Ngừng RFG bị đóng băng Cho phép điểm Giá trị chọn đầu vào RFG hoạt setpoint động Không cho phép Giá trị chọn đầu vào RFG thiết lập điểm setpoint Lỗi biết Lỗi biết với sườn dương, biến tần Không có nghĩa chuyển sang trạng thái bắt đầu khóa Chạy CW taitrancdt@gmail.com Chạy CCW 10 Có sẵn setpoint Không có sẵn Thiết bị chủ chuyển setpoints có sẵn setpoint 11 Điểm setpoint đảo Chiều quay motor CCW tương ứng ngược điểm setpoint dương Điểm setpoint không Chiều quay motor CW tương ứng với đảo ngược điểm setpoint dương 12 13 Không sử dụng Điều chỉnh điện áp motor tăng 14 Điều chỉnh điện áp motor giảm 15 Điều khiển chỗ(từ Điều khiển chỗ kích hoạt hình BOP/AOP) MM440_Trang_10 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_29 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_30 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com  DP-V0 để trao đổi liệu chẩn đoán theo chu kỳ  DP-V1 để trao đổi liệu xử lý báo động tuần hoàn  DP-V2 để phát chế độ đẳng thời trao đổi liệu (truyền thông slave-to-slave) MM440_Trang_31 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_32 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_33 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_34 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_35 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_36 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_37 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_38 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_39 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_40 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_41 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_42 Trần Anh Tài Quang Binh Automations 0965777626 taitrancdt@gmail.com MM440_Trang_43 Trần Anh Tài ... cổng truyền thông DP, biến tần tích hợp module truyền thông module Profibus dời PLC giao tiếp với biến tần thông qua module truyền thông Profibus biến tần PLC gửi liệu truyền xuống biến tần thông. .. thức truyền nhận liệu PLC S7-300 biến tần MM440 PLC biến tần liên kết với thông qua mạng truyền thông Profibus- DP Trong PLC đóng vai trò Master biến tần đóng vai trò Slave Trong module CPU PLC. .. Sai địa Profibus công tắc DIP lỗi phần cứng phần nhanh mềm Đỏ Được bật truyền thông với biến tần cấu hình truyền thông sau hiệu chỉnh tham số bảng Nếu trạng thái giữ biến tần modul truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440, Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440, Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay