Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016

5 202 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 11:36

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS Năm học 2015-2016 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 150 phút Đề thi gồm 01 trang Câu (2,0 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học sau: (1) (2) (3) (4) (5) Na  → Na2O  → NaOH  → Na2SO4  → NaCl  → NaNO3 Có ba chất rắn đựng ba lọ riêng biệt không nhãn là: Na2CO3; NaCl; hỗn hợp NaCl Na2CO3 Trình bày cách nhận biết chất lọ phương pháp hoá học Câu (2,5 điểm) Nêu tượng viết phương trình hoá học : a) Đốt dây sắt khí clo b) Cho kim loại bari vào dung dịch đồng (II) sunfat c) Rắc bột nhôm lửa đèn cồn Đồng chí hướng dẫn học sinh giải tập sau: Đốt cháy 9,3 gam photpho bình chứa 8,96 lít khí oxi (đktc) tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 a) Photpho hay oxi, chất dư dư gam? b) Tính khối lượng P2O5 tạo thành sau phản ứng Câu (2,0 điểm) Cần điều chế lượng muối đồng (II) sunfat Phương pháp sau tiết kiệm axit sunfuric? a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit b) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại đồng Giải thích cho câu trả lời Hai nguyên tố X Y hai chu kỳ liên tiếp bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học có tổng số điện tích hạt nhân 16 a) Xác định tên nguyên tố X, Y b) Cho biết vị trí hai nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn Câu (1,5 điểm) Đồng chí nêu phương pháp giải tập sau: Để đốt cháy 34 gam hỗn hợp khí H CO cần 44,8 lít khí O2 (đktc) Xác định thành phần phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp ban đầu Câu (2,0 điểm) Cho CO2 vào 500 ml dung dịch NaOH 1,5M, sau phản ứng cô cạn cẩn thận dung dịch thu 37,8 gam chất rắn khan a) Tính thể tích khí CO2 dùng (đktc) b) Tính nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không thay đổi) Cho 1,02 gam hỗn hợp A gồm Fe Mg vào 200 ml dung dịch CuSO Sau phản ứng hoàn toàn, lọc, thu 1,38 gam chất rắn B dung dịch C Thêm dung dịch NaOH dư vào C, lấy kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi thu 0,9 gam chất rắn D a) Tìm nồng độ CM dung dịch CuSO4 b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp A -HẾT Giáo viên sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên giáo viên SBD: http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG HDC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS Năm học 2015-2016 Môn: Hóa học HDC gồm 04 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Nội dung Điểm o t 1) (1) 4Na + O2  → 2Na2O (2,0 đ) 0,25 đ (2) Na2O + H2O  → 2NaOH 0,25 đ (3) 2NaOH + H2SO4  → Na2SO4 + 2H2O 0,25 đ → BaSO4 ↓ + 2NaCl (4) Na2SO4 + BaCl2  0,25 đ → AgCl ↓ + NaNO3 (5) NaCl + AgNO3  0,25 đ 2) Trích mẫu thử từ chất rắn cho vào ống nghiệm có đánh dấu - Cho dung dịch HNO3 dư vào ống nghiệm: + Ống nghiệm tượng → nhận NaCl + Hai ống nghiệm lại có khí không màu thoát Na2CO3 hỗn hợp (NaCl Na2CO3) → 2NaNO3 + CO2 ↑ + H2O 2HNO3 + Na2CO3  ⇒ Sau phản ứng: dung dịch ống chứa NaNO3 HNO3 dư dung dịch ống chứa NaNO3, NaCl HNO3 dư - Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch thu trên: + Xuất kết tủa trắng → nhận mẫu thử ban đầu gồm NaCl Na2CO3 → AgCl ↓ + NaNO3 NaCl + AgNO3  + Không tượng → nhận mẫu thử ban đầu Na2CO3 1) a) Sắt cháy tạo khói màu nâu đỏ: o t 2Fe + 3Cl2  → 2FeCl3 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ b) Có khí không màu thoát ra, dung dịch xuất kết tủa: → Ba(OH)2 + H2 ↑ Ba + 2H2O  → Cu(OH)2 ↓ + BaSO4 ↓ Ba(OH)2 + CuSO4  c) Nhôm cháy sáng tạo chất rắn màu trắng: 0,5 đ 0,5 đ to 4Al + 3O2  → 2Al2O3 (phản ứng) 2) a) Giáo viên hướng dẫn học sinh: - Tính số mol chất tham gia: 9,3 8,96 nP = = 0,3 (mol); nO = = 0, 4(mol) 31 22, to - Viết PTHH: 4P + 5O2  → 2P2O5 - So sánh để xác định chất phản ứng hết, chất dư: n P 0,3 n O2 0,4 = < = ⇒ P phản ứng hết, O2 dư 4 5 - Tính số mol O2 tham gia phản ứng: 5 nO = n P = 0,3 = 0,375(mol) 4 (dư) = 0,4 − 0,375 = 0,025(mol) - Tính số mol O2 dư: n O 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 - Tính khối lượng(dư) O2 dư: m O2 (2,5 đ) = 0, 025.32 = 0,8(g) b) Giáo viên hướng dẫn học sinh: - Tính số mol P2O5 tạo thành theo số mol chất phản ứng hết: nP O = 1 n P = 0,3 = 0,15(mol) 2 0,25 đ - Tính khối lượng P2O5 tạo thành: m P2O5 = 0,15.142 = 21,3(g) 1) + H2SO4  → CuSO4 + H2O CuO mol Cu mol (đặc) + mol (1) mol o 2H2SO4 t  → CuSO4 + SO2 + 2H2O mol (2) 0,25 đ mol Theo phản ứng (1): Để thu mol CuSO4 cần mol H2SO4 phản ứng 0,25 đ Theo phản ứng (2): Để thu mol CuSO4 cần mol H2SO4 phản ứng 0,25 đ Vậy phương pháp cho axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit tiết kiệm axit sunfuric 2) a) 0,25 đ Chu kì Số lượng nguyên tố (2,0 đ) 2 8 Vì tổng số điện tích hạt nhân X Y 16 hai nguyên tố X, Y thuộc chu kỳ liên tiếp bảng tuần hoàn nên ta có:  PX − PY = ⇒ PX = 12 (Mg) ; PY = (Be)   PX + PY =16 0,25 đ Tên nguyên tố X magie, nguyên tố Y beri 0,25 đ b) Nguyên tố Mg chu kỳ nhóm II 0,25 đ Nguyên tố Be chu kỳ nhóm II 0,25 đ o t 2H2 + O2  → 2H2O 1) o t 2CO + O2  → 2CO2 (1,5 đ) n O2 = 44,8 = (mol) 22, = 2n O2 = 2.2 = (mol) Cách 1: Từ PTHH (hỗn ta hợpthấy: khí) n Đặt: n H = x (mol) ⇒ n CO = (4 − x) (mol) ⇒ 2x + 28(4 − x) = 34 Giải ta có: x = ⇒ %VH2 = 100% = 75%; % VCO = 100% − 75% = 25% Cách 2: Đặt: n H2 = x (mol) ; n CO = y (mol) ⇒ x + 28y = 34 (I) o t 2H2 + O2  → 2H2O x 0,5x http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 (mol) 0,5 đ o t 2CO + O2  → 2CO2 y 0,5y 0,5 đ (mol) ⇒ 0,5 x + 0,5y = ⇔ x + y = (II) Từ (I) (II) ⇒ x = y =1 ⇒ %VH2 = 100% = 75%; % VCO = 100% − 75% = 25% Cách 3: Đặt m H2 = x (g) ⇒ n H = Khi m CO = 34 − x (g) ⇒ n CO = 2H2 x (mol) 34 − x (mol) 28 + x 2CO 34 − x 28 Ta có phương trình: n CO = o t  → 2H2O O2 x + (mol) 0,5 đ o t O2  → 2CO2 34 − x 56 (mol) x 34 − x + = Giải ta có: x = ⇒ n H2 = = 3(mol) 56 34 − = (mol) ⇒ %VH2 = 100% = 75%; % VCO = 100% − 75% = 25% 28 1) a) Ta có: (2,0 đ) nNaOH = 0,5.1,5 = 0,75 (mol) Giả sử phản ứng CO2 NaOH vừa đủ để tạo thành Na2CO3 CO2 + 2NaOH  → Na2CO3 + H2O x 2x ⇒ n Na 2CO3 = n NaOH = 0,375(mol) ⇒ m Na 2CO3 = 0,375.106 = 39,75 (gam) > 37,8 (gam) ⇒ NaOH dư hay dung dịch sau phản ứng có Na2CO3 NaOH dư Gọi x số mol CO2 ⇒ 106x + 40(0,75 – 2x) = 37,8 ⇒ x = 0,3 (mol) ⇒ VCO = 0,3.22,4 = 6,72 (lít) 0,25 đ b) Ta có: nNaOH (dư) = 0,75 – 2x = 0,75 – 0,6 = 0,15 (mol) 0,15 0,3 n Na 2CO3 = x = 0,3(mol) ⇒ C M NaOH = = 0,3M; C M Na CO = = 0, M 0,5 0,5 0,25 đ 0,25 đ 2) PTHH: Mg + CuSO4  → MgSO4 + Cu Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4 MgSO4 + 2NaOH  (1) (2) → Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4 FeSO4 + 2NaOH  o t Mg(OH)2 → MgO + H2O (4) (5) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 (3) 2Fe(OH)2 + to O2 → Fe2O3 + 2H2O (6) a) Theo đầu bài: 1,02 gam hỗn hợp Mg Fe qua biến đổi thu 0,9 gam chất rắn D Như CuSO4 hết, kim loại dư Gọi số mol Mg Fe ban đầu a (mol) b (mol) Ta có: 24a + 56b = 1,02 (I) Vì Mg mạnh Fe nên phản ứng với CuSO4 Mg phản ứng trước + Trường hợp 1: Chất rắn B gồm kim loại Mg, Fe, Cu Gọi số mol Mg tham gia phản ứng c (mol) Ta có: 24(a – c) + 56b + 64c = 1,38 (II) 40c = 0,9 (III) 24a + 56b = 1,02  Từ (I), (II) (III) ta có hệ phương trình: 24(a - c) + 56b + 64c = 1,38  40c = 0,9  Hệ phương trình vô nghiệm ⇒ không xảy trường hợp + Trường hợp 2: Chất rắn B gồm kim loại Fe Cu Gọi số mol Fe phản ứng x mol  24a + 56b = 1,02  Theo đề ta có hệ phương trình: 56(b - x) + 64(a + x) = 1,38  x  40a + 160 = 0,9  Giải hệ ta được: a = 0,0075 ; b = 0,015 ; x = 0,0075 Tổng số mol CuSO4 : 0,0075 + 0,0075 = 0,015 (mol) Nồng độ CM dung dịch CuSO4 là: 0,015 C M ( CuSO4 ) = = 0,075M 0,2 b) Thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp A: 0,0075 × 24 ×100% = 17,65% %mMg = 1,02 %mFe = 100% - 17,65% = 82,35% 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Ghi chú: - Giáo viên giải nhiều cách, điểm tối đa - Nếu giáo viên giải trọn kết ý theo yêu cầu đề cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm bước nhỏ, ý giải không hoàn chỉnh, cho phần tổng điểm tối đa dành cho ý Điểm toàn xác đến 0,25đ -Hết http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ...PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG HDC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS Năm học 2015-2016 Môn: Hóa học HDC gồm 04 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Nội dung Điểm o t 1) (1) 4Na... chú: - Giáo viên giải nhiều cách, điểm tối đa - Nếu giáo viên giải trọn kết ý theo yêu cầu đề cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm bước nhỏ, ý giải không hoàn chỉnh, cho phần tổng điểm tối đa dành... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 - Tính khối lượng(dư) O2 dư: m O2 (2,5 đ) = 0, 025.32 = 0,8(g) b) Giáo viên hướng dẫn học sinh: - Tính số mol P2O5 tạo thành theo số mol chất phản ứng hết: nP O = 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016 , Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016 , Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay