Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017

27 243 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 11:03

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN LỚP NĂM HỌC 20162017 ĐỀ SỐ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi có: 01 trang Câu (8,0 điểm) h଄i ch ng ch଄ có nh ng iề ng଄t ng଄m hR c i t t ଄i i ଄ n ng n綸 tr଄nh ଄ n n ngh\綸 th 篘ng଄ an i c篘a tr଄ i chm hRi tr n綸 Câu (12,0 điểm) ଄n ề h଄ n ng tRc g ng c篘a tRc h n h଄c nt h n cmn ng i綸 nh଄ n n Đ଄nh hi R chm r ng: R i tRc h nh r଄i ଄m n trmng ch଄ng ta t Rnh Rng ri ng綸 h ng am gi nh䁠a i綸綸綸 i ng nói c篘a hi nh th n଄m ề ଄i th篘 h n଄ nh tr ng R mi r଄i ଄m t n ngh Ro g n 綸t 綸 trang 1Ro i n tr n଄ g h n n o hR 綸 h n t篘ch ଄ ଄ rR Rnh Rng ri ng ଄ tRc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu (8,0 điểm) :Đ n綸 ଄ 綸ng ề tr଄ th n綸 i ic i n an i Rng tR ଄m cRch t 綸 綸i ó th hi n oc t t t i n綸 ଄ ଄m n i n th c綸 ଄ng hi ng ng綸 tc an i c h଄c inh h଄i tr଄ c篘a cR nh n: có th n ề綸 Điề oc i n 綸t nghi c篘a ଄n i th m h n ng t଄nh hm଄n tm଄n綸 có th ch଄ ng an tr଄ng nh t ଄ h଄i có 篘 綸綸 có n綸 g篘c綸 RiR i t綸 cRch h଄m ch n綸 篘 綸 c篘a ch篘 c nc th hi n trmng ଄i Rnh giR綸 AR Y u c u v R năn綸: i t cRch ଄ t ra綸 t t h篘a c綸nh n଄m ó c篘a ଄ ଄ ଄ ề ଄i n nh th n଄ 綸 h ng g䁠 ó oc ଄ tR t଄nh n ề hRi ề ଄i n n ề 綸 綸 ng綸 t i t t ଄i an i n nghm i t ଄i ଄ t i n tr c tt 綸 t ho cRc tham tRc nghm ch t ch綸 n R h i綸 綸ng ଄i ଄ tR có c th inh綸 ଄nh n綸綸綸綸 i t n t hoc綸 n ề ଄m th c t c oc nh ng n: gi଄i th篘ch綸 ch ng c ng n ch ng ti ଄n n: có hi i 綸 i t h n t篘ch綸 ଄n i t t th c t c n ଄ n i t h n n଄ chm: 綸0 i o c ng n ề綸 BR Y u c u v n i un綸 1R Giải thích, ác đ nh đRoc v n đ c n n綸h luận h ng iề ng଄t ng଄m: ଄ nh ng 綸綸綸綸 nh ng h଄nh ng ang i nói ng଄t綸 nh ng c ch଄ thRi ngh\a t篘ch c c nh : c m ng i n綸 h n ngoi綸 tRn ଄ng綸 篘ng綸 chiề ch ng綸 c ng n ng綸綸綸 th 篘ng: ଄ t଄nh c଄ 羘 i n n଄ trmng c c n綸 R goi chm ng: g i ta th Ri綸 g n ó gi a ng i ch଄ng ta h ng iề ng଄t ng଄m ଄ ta th h଄i 䁠ng綸 th篘ch th଄綸 綸i chm ng i綸 ề cRch th hi n t଄nh hi n t଄nh h n n଄ chm: R綸0 i n i ng ng ngh\ nh ng iề ng଄t ng଄m th 篘ng綸 nh ng th c có nhiề cRch i 2R Bàn luận v v n đ : ng i i ଄ i th 篘ng hi n c篘a t଄nh th 篘ng綸綸綸 o i ta c଄ i hi hi n ta có th giRc niề a i ng綸 h綸nh h଄c綸 綸 tt 綸綸綸 ó VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 篘 o: cha an t 香綸綸綸綸 綸 chiề ch ng綸綸綸綸 nh ng i h n綸 ng଄m th଄ ta th i tRn i h n ngoi綸 篘ng c篘a 綸n 耀綸綸綸o 羘 ng cmi ó ଄ i ng i n h篘ch ଄ hi n c篘a t଄nh c篘a th c 綸 hi ón nh n nh ng iề ng଄t th 篘ng n ch ng綸 h n t篘ch綸綸綸綸綸綸綸綸o h ng h ng h଄i ଄c n଄m nh ng iề ng଄t ng଄m c篘ng ଄ h t h 綸 nghi th 篘ng綸 h c綸 th h ng iề ch n th଄nh綸 t th 篘ng th t ch篘 nh ng iề ca có th mng hi n ta c଄ th th 篘ng綸 ng綸綸綸 c篘ng ଄ i hiề hi hi n c篘a t଄nh hó chm 綸 nh ng 綸i t hRt t n nh ng iề t t chm ta綸綸綸綸 ó c篘ng ch篘nh ଄ i hi n c篘a 綸 n ch ng綸 h n t篘ch綸 篘 o nh h ng n n nghi ng t଄ng chm cmn cRi綸 chm h଄c tr䁠 c篘a cha h c綸 h t h 綸 thRi 香綸 c篘a th c ng r n c 綸綸綸綸 nh ng i nói th ng nói th t c篘a 綸n 耀綸綸綸綸綸綸綸綸o rmng th c t c nh ng iề ca c c ng綸 có nh ng ng଄t ng଄m h ng ng h ng ଄ ng hmng h଄ ଄ gi଄n ề t଄nh n n n th 篘ng nh ng଄t ng଄m th଄ nhiề th 篘ng gi଄ i綸綸綸 th 篘ng綸 ଄ 綸n hi ta 綸 R th 篘ng綸 n i t ó th 篘ng th c th 篘ng th ng 綸 c篘ng nh a nh ng h଄i nh n nh ng n ch ng綸 h n t篘ch綸綸綸綸綸綸綸綸o n ề t଄nh ch n th଄nh綸 n h n n଄ chm: 綸0 i o th 篘ng: h ng h଄i ch଄ ng଄t ng଄m nh ng iề i ଄ h ng ng଄t ng଄m 綸 n ଄ c n thi t n n nh ng iề gi଄ ta hm଄n thi n h篘n ଄nh綸綸綸 i t tr n tr଄ng nh ng t଄nh ng ch଄ng ta có cRi nh଄n hi n i n綸 篘n ng ngh 綸 tr n tr଄ng c଄ nh ng iề t hRt t ଄n th n n 篘綸 n nhiề th 篘ng ଄ có n ch ng綸 h n t篘ch綸綸綸綸綸綸綸綸o ch଄ i t ón nh n t଄nh R Bài hRc nhận th c hành đ n綸: n nh n th c ଄ng t hRt t th 篘ng ch n th଄nh ଄ ଄n th n nh n oc t ଄i ng i anh綸綸綸 th c ଄ h଄nh ଄n th n ଄nh綸 i nh Câu (12,0 điểm) AR Y u c u v R năn綸 ng co th ଄n th no th 篘ng n chm ଄i ng i ଄ chm ch篘nh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí oi 篘 tra n ng n c i t ଄i nghm n h଄c綸 h଄ n ng c଄ h篘 inh có th c଄ th ng n i n h଄c綸 䁠i hRi th篘 inh h଄i h tho th篘綸 \ n ng t綸m n ଄n ଄ ng i n th c ề ଄i綸 nh n ଄ tr଄nh ଄ th m nh ng cRch hRc nha 綸 nh ng h଄i rR h 綸 có 篘 綸 綸 i n 綸t trmng Rng BR Y u c u v n n ch t ch綸綸 c n c 羘ng t tc Rc Rng綸 ch n Rc綸 i n th c: i mi r଄i ଄m t ng c n 綸t h n: ଄ oc ng Rng綸 th c t଄nh nh ng iề 篘ng thi n綸 nh ng iề t t 香 trmng t nh Rng ri ng: ଄ nh ng iề ch n thi n \o i oc g i g h n ng t t a 香 i ଄c綸 nh t nh ng iề i tRc h 綸綸綸 oh ng am gi nh䁠a i: h ng hai nh綸t綸 h ng th 1綸 Ri଄i th篘ch oc h c i n 羘 i n c篘a 綸nh 綸 c篘a tRc h h ଄ tr th଄nh Rnh Rng c篘a t ng cmn ng 羘 Đ g 1綸0 i h n n Đ଄nh hi R h ng mnh n h଄c: th c t଄nh t t i綸 tRc ng h n cmn ng i綸 hóa c篘a n t th଄c綸 ng i i nh ng iề t t 香 nh t ଄ ch c n ng giRm oc綸 ch c n ng c଄ 1綸0 i h଄c綸 ohRi Rt ề tRc h m଄n c଄nh 篘nh g n : i c篘a ଄i th篘: ohi chi n tranh o tr ề ic c ng Đề t଄i: ଄i th篘 hai thRc ề t଄i ề 篘nh trmng th i ଄nh綸 gi a c c ng h଄nh t ong ngh th t tr ng t 篘nh R gó i h n th hi n oc t t i i th ng綸 ng n i t c篘a ng i ଄ Rnh tr ng ଄ ng i ng ch篘 ề c篘a tRc h : i th ng綸 ng th篘 ch ng t଄nh ngh\a綸 h ng th 篘 綸c 綸m h 綸 i t tr n tr଄ng giR trm c篘a nh Rng ri ng t R h ଄i th篘 nh tr ng: i R 1綸0 i VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ଄nh ଄nh h n t篘ch綸 ଄ rR ଄ ni ni n ề 綸 nh ng 篘 c trmng 䁠ng t i th篘綸 g n i i ng i綸 Rnh th c nh ng c଄ 綸 nh t trmng i ch଄ng ta ề th i R h 綸綸綸 th篘 nh h ng t ଄ ng tr ng trmng hai h th篘 g n th c t଄nh trmng 䁠ng ng Ri a g ig i ଄c nhiề n ề m tman c篘a c i Rg gR c篘a nhm oh ng c o iề th ng ng ch oc th 篘綸 h篘 h଄ng i a ଄i th篘 R ଄ th篘a: i th ng綸 gi a nh ng ng hi n 綸i綸 nh ng cmn ng n n có nh ng hm଄nh h c h h n n଄ chm 綸0 h n t篘ch h଄nh ଄nh tr ng c篘a n i nh ng ଄ ni t th i 篘nh chi n c篘a nh଄ th篘 R Rnh th c nh ng ଄ ଄c trmng tr篘m綸 香 a ଄i g ng tr ng g n 綸i i nh଄n 綸i R h 綸 i n R h 綸綸綸 ng i ng଄ na nh ng h ng th hm଄n tm଄n óa 綸ch 篘 c c篘a ng଄ h a綸綸綸綸 n th篘 ch ng綸 gi tr଄n 香n ngh\a t଄nh h 綸 tr n tr଄ng nh ng iề thi ng i ng 香 i 綸 trmng R R h 綸綸綸 h n t篘ch cRc h th篘 綸 R綸 綸 o R i 篘ng c଄ 篘ng t h c i i n ଄nh 篘ng t ngh\a綸 thRi ng th 篘 c଄ 綸 th i i n 綸 ohm଄nh thRnh thi n綸 oc th c t଄nh trmng t i ng t଄nh h n ch篘 t଄nh 篘n綸 綸c 綸m綸綸綸 羘i h n t篘ch cRi gi t i nh :g n c ଄nh綸 nh଄n nh n rR nh ng th c t଄nh ଄ hi ngh\a綸 th篘 ch ng m i ch篘nh ଄n th n c ng rmng c ଄nh c篘a nh଄ th篘 trmng c n ề g n 篘ng th i ଄ i n h c g gR 綸 cmn ng 篘 i ng hi n 綸i R h 綸 th io t trmng ଄i th篘 ଄m i ଄n th n: 篘ng th i綸 nhm i có nhiề tm tman綸 ch篘 th篘 c ng nhanh綸 ng n r n綸綸綸 n n i ଄ng綸 i hi th ng g 綸 th 篘 i c଄ 綸0 i VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nh ng g଄ th n th c ang i n nga t଄nh ଄ c଄ h ng anh ଄nh綸 c଄ o n ch ng ଄ h n t篘ch i nh ng a tr t綸 hRi ଄n th n綸 r଄t ଄i h଄c 綸i i h ng mnh c綸 th i n c篘a g ଄ng n Đ଄nh hi: n c篘a Rt 綸i giRm oc綸 ch c n ng c଄ n ề an trmng nh t c篘a hóa t th篘a綸 1綸0 i i n綸 h ng mnh ch c n ng h n cmn ng i ଄ ch c n ng n h଄c綸綸綸 oh ng mnh giR trm c篘a ଄i th篘 nh tr ng: có t篘nh giRm oc綸 có c 綸nh ଄ th c t଄nh t n n giR trm nh n h n ng i ଄c 羘 iề n଄ ଄ n c篘a tRc h : h ng hi h ng h ng ଄m tr଄ng t n綸 h ng rR RiR ề ଄i綸 i h n t篘ch i n h଄m ch n i n ề ଄: i ଄i th篘 th m nh Rng ri ng t tRc h 綸 th଄ chm t i a h ng h଄i inh hm綸t綸 c n c co th Rn a ଄m ଄i ଄ i i th ng th ng 綸 h ng có 篘 綸 c篘a c଄ c 綸 c篘a h଄c inh綸 ଄ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP (NĂM HỌC 2016 - 2017) Môn: N綸ữ văn Câu ( ,0 điểm) Đ଄c m綸n th篘 a ଄ tr଄ “ g଄ ng଄ h i cRc c t tr i i t g଄ ng଄ h i gian: h଄to hRi n i: a tr n ng t tr i trmng ng r t R綸 䁠ng ng o t tr଄ng hma i i trmng th 篘ng nh ng ଄ 篘i ch篘n 羘a n綸綸綸” “ i ng ng Rc” a/ “ t” ଄ t “hma” trmng h th篘 tr n ଄ ngh\a ch n th଄ ch i n h 篘ngo oc 羘ng th m ngh\a g c ngh\a ch n଄ n th m h 篘ng th c n଄m଄ / XRc mnh cRc i n hR ngh th t t t trmng m綸n th篘 tr n ଄ h n t篘ch giR trm th c篘a trmng 綸ch c଄ ଄c c篘a ଄i th篘綸 i t th଄nh m綸n Câu (6,0 điểm): rmng ଄i th篘 “R羘a \ no n nhm nhR” hanh ଄i i t: “ a ଄ cmn chi a ଄ t c଄nh hma a nh ଄m h䁠a ca R t n t tr R t hót am 羘a n n nhm nhR ng 綸 ng chm 羘 ଄t i hai i 篘i 羘 ଄ hi tóc 綸c” r଄nh ଄ c଄ Câu (10,0 điểm): X 篘ngo n ଄nh綸 nh n c篘a 0t hR ề m綸n th篘 tr n R t ng t ong i綸 trmng 綸i ig t g n 綸 n ng t ଄i n ng n綸 ଄ é Đ଄n trmng tr i 篘 篘ng i ng n ng 香綸 i cmn gRi oc g 綸i a 香 c篘a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu ( ,0 điểm) a/ “ t” oc 羘ng th m ngh\a ch 羘ng th m ngh\a g c 0綸 / Rc mnh i o綸 羘a oc i n hR ngh th t ti n 0綸 h n t篘ch ng Rc i th篘 th trmng h th篘: Ẩn o 0綸 c篘a h th篘o 0綸 ỹ c篘a i n hR ngh th t i nh n t c i t na h hi n t଄nh t tr i: 0綸 i i o a ngoi c c i 香 綸綸 có 綸 1綸 n Rnh Rng綸 niề i o綸 i o綸 tr଄ng hma 0綸 i o i綸 h綸nh h଄c綸 c c ng o th 篘ng綸 䁠ng t n 篘nh綸 i t 篘n 0綸 o綸 t “hma” o oc giR trm th a ngoi Rc i chm i i o Rc h଄nh ଄nh n o: R t tr i c i n th m h 篘ng th c n o 0綸 ngh\a c羘ng tm c c篘a ng n c篘a Rc i n i t a 0綸 i i i o Câu 2: (7,0 điểm) 1R Y u c u a/ V R năn綸: i t cRch ଄ 綸t tr i ch଄ 綸 oh ng b/ V * c ଄i n nghm n i ch篘nh t଄綸 羘ng t 綸 ଄i ଄ ch t ch綸綸 i n tc 綸 i n th c: ଄c inh có th tr଄nh ଄ nh n th c c篘a nh ng h th ng 篘 綸 ଄ nn oc cRc ohRt ଄ng ng h n ch ng h଄i ho n óng gó chm oc ch n c 篘綸 i c篘a nh଄ th篘 r t ch n th଄nh nh ng c篘ng r t hi ng có ng c篘a t ng ଄ng ng t t 香 h篘n綸 i c଄ c ngh\a c篘a ଄n th n ng th଄綸 篘ch ଄綸 th 篘綸 ch଄ i t h oh ng mnh thRi n ề th m nhiề cRch hRc nha Rnh i t c篘a nh଄ th篘 hanh h଄i ng ଄ c ng hi n chm n ଄ i n h thRi ଄nh ề a : ng ଄ c ng hi n th c r耀n chm c n h଄c綸 o t c c t n綸 i c篘a tRc gi଄綸 trmng hi n t綸i ଄ c଄ t 篘ng ai綸 h n trmng gi i tr篘 hi n na : h hRn thRi ng ng tho綸 n: ng h଄i c ng hi n綸 ó ଄ an ni ng 香 ଄ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí / Biểu điểm: - điểm: ĐR ଄i ng t t cRc c tr n綸 n ch t ch綸綸 có nhiề 綸 có th có t i nhR ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 - - điểm: ĐR ch篘nh ng hR cRc c tr n綸 n ch t ch綸綸 có t i ề i n 綸t綸 t଄綸 - điểm: R i R ng t 篘ng i cRc c tr n綸 n c䁠n 篘ng c篘ng綸 h綸 nhiề i ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 - điểm: 䁠n nhiề h綸n ề \ n ng ଄ ଄i綸 i n th c ch a ଄ ଄m綸 có nhiề i ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 điểm: oh ng ଄ Câu 10綸0 i X 篘ngo n ଄nh綸 oc g଄ hm c i t 綸c ề綸 o: 0t hR R t ng t ong i綸 trmng 綸i t ig ଄ é Đ଄n trmng tr n g n i 篘 篘ng i ng n ng 香綸 i cmn gRi oc g 綸i t ch a 香 c篘a 綸 1/ Y u c u: a/ V R năn綸: Đề ଄i c n t ho cRc i thm綸i綸 ch t c thm綸i綸 ଄i i t ଄ nt ng t ong綸 g i t଄綸 i i n th c: i n nói ng ch篘nh ଄ c c篘a Đ଄n: – ଄ 香 ng i ଄nh綸 mng hi i t c篘a Đ଄n: 香 i ho n ଄i ng i i t an ni có c i n nh n g i a : 香綸 a tranh chm c n ଄ hi hinh n 綸 ch i ଄n th n綸 c g ng tha c ng i綸 th篘 c篘a 香綸 hRt ham mng ଄nh ng଄ a oc th 綸i R h 綸 c mRn綸 篘 h 綸 thi th c tha 篘ng hi Đ଄n R t cRi ch t c篘a c篘a ng tr଄ng na tc c଄ 綸 n i man c篘a 香 tha th chm ong ng n ng 綸ch 綸c綸 ch t ch綸綸 羘ng t 綸 g gi a é Đ଄n ଄ 篘 th n綸 綸 oc nh ng cg t trmng nh ng ng h綸nh c篘a n ଄ cRc h଄nh th c coc a h n綸 tr଄nh ଄ rR r଄ng綸 ଄ng綸 i n 綸t trmng Rng ଄ gi଄ b/ V hóa th n ଄m nh n c଄ 綸 nghm c thm綸i n i t ଄m i ng t t 香 h篘n i t綸 a nghi c篘a cha ଄ n i na ền g i ଄i ng t n i a chm i ng anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí h n t 篘 篘ng: h 篘ng i t h篘n ề cmn ch c篘a ng ng n 綸 mng nh cmn n h綸nh h଄c c篘a ng n có th có th cRc nh n i tha i i c篘a cmn ଄ ch ng hi i ho n 綸 t hRc tr n n h n ଄ tmRt nt t ng i i t綸 2/ Biểu điểm: - - 10 điểm: ĐR ch n綸 có th có - điểm: ĐR 篘t ng t t cRc t ଄i c tr n綸 ଄i i t Rng t綸m綸 ଄ rR oc ch篘 ề c i nhR ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 ng hR 篘 cRc c tr n綸 c篘 ଄n ଄ rR oc ch篘 ề c ch n綸 i ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 - - điểm: ĐR ng c篘 ଄n cRc c tr n綸 tr଄nh ଄ có h n h綸n ch 綸 c䁠n h綸 t i ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 - điểm: ĐR c଄ 綸 nghm ng t 篘ng n c䁠n i cRc nh綸t綸 h綸 - điểm: h a ଄ điểm: oh ng ଄ ଄m c nhiề c 綸 tr n綸 i c t ho cRc t i t଄綸 i i ề i n 綸t綸 ch篘nh t଄綸 n i t r i r綸c綸 c nhiề i ch篘nh t଄ ଄ i n 綸t綸 oc g଄ hm c i t 綸c ề綸 * LRu ý: 1綸 h t ng n ch c inh hm綸t hi c n tr଄ng ଄ tinh t i n ଄ gi଄ng i h ng 綸 ch଄ n n ch ng i t n ong h n i ng Rnh giR ଄i ଄ ng c篘 ଄n n ch ang t篘nh mnh h trRnh c篘a h଄c inh chm i nh n cRc cRch tr଄nh ଄ i n ଄ ho 綸 có c th t hoc綸 c篘a tm଄n ଄i ଄ 0綸0 i 綸 i 篘 n 0綸 t cRch h଄m c n R óc hRt hi n綸 tr n tr଄ng nh ng ଄i có ri ng綸 h 綸 ng綸 giR hRc nha 綸 i 綸 c଄ h ng có trmng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 綸c an綸 h ng a c篘a ng hi n nhi n ଄ cmn ng ng i h䁠a n am ngang t tr c o 羘a ỹ năn綸: n ଄n nghm óc cmn ng i am hi c R c oc niề i i r n r଄ng c篘a ng oc n R h i có c i n ng n c篘a ề ra綸 綸m coc rR r଄ng綸 ଄c ଄ gi଄ng i i n th c: r n c篘 oc n ch t ch綸綸 ri ng綸 r଄nh ଄ ଄i nét ề nh n m଄n c଄nh ng cRc 0綸 0綸 i ଄ng ch篘nh ng: gh耀m h 綸 t h t nghm c oc n i ng tRc h t Ri n i ଄ hi 綸 i t ề i n c篘 ଄n a : nh t t綸 i綸 ng n ch 0綸 ng i t hRt Rng t綸m ଄ chi n th ng ng R tr i t t Ri n i: r綸ng thRi tinh th n: i ଄ tr଄ng nh t t綸 ghm h଄ng ng c篘a c h n綸 1綸0 ଄nh綸 ham ng綸 t଄nh c c trmng Ri n i綸 ଄n n ề ghm c n ề: ng ଄ n ng c tinh th n c hó h n綸 th thRch ଄ n i c羘ng綸 h଄nh t ong nh n th c R h i綸 th篘 inh c n R t h Rm c篘a cmn ng n 綸c ch t cam 香 i trmng c 綸nh an綸 tin t ଄ c n thi t: i nh ng h଄nh tr c tr 綸 nh ng cR c 綸綸 h ng chm ng ଄m c c c chm ng t篘ch c c ng gi଄ cmn ng 羘i c 0綸 篘 hm଄i 0綸7 ng… c ot n nh ng i g t hRi th଄nh c ng綸 hi 0綸 hR 綸 2R Y u c u v Đ t 綸0 n trmng Rng綸 có c଄ tr i nha n Rh i 1R Y u c u v t଄ ଄ ng n i th 綸 i t ଄i nghm t ng綸 篘 tro綸 c tranh R th hi n  i am 0綸7 nghm th t 綸i綸 m c綸 ଄i ng chRn n଄n綸 i i ng an… hi n cmn ng anh cmi th ng綸 th 篘ng h綸i綸 i th ng g 0綸 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ghm c ng có oc ti c i nh c i c 篘 chia綸 t଄nh c 綸nh th 篘ng綸 c଄ i 篘ng nh ng t h ଄ c䁠n ng綸 c ng綸 i t cRch r耀n n ଄ 0綸 i綸 nghm 0綸 綸 ଄ 0綸 綸綸 th ng ଄ ti ng chm nh ng ng i c cR nh n th 篘ng c篘a c ng an tr଄ng c篘a nghm ch篘綸 tinh th n i t a ଄m n i ng ଄ r଄t ଄i h଄c: th c tr䁠 tr଄ oc h ng ch଄ ng th niề tin c c anh綸 g 篘ng ti i chm nghm c ng 綸nh hRn nh ng 篘 h耀n nhRt綸 綸c nh oc… i t ଄i nghm n AR Y u c u v Đ଄ ଄m n h଄c 綸0 R năn綸: t n ଄n nghm h th ng cRc 綸ch 綸c ch h଄i h 1綸0 n có t cRch gic綸 i t rR r଄ng綸 c n th n ng nh ng hi i t ề n ଄n ଄ h଄ n ng ଄ tR thRi ó th c ଄ n ch t ch綸 h ng c n h଄c綸 i n 綸t tr i ch଄ 綸 i 羘ng t c篘 ଄n… i 綸 ch篘 i n c篘a 篘 t ch c ng綸 \ n ng t綸m ଄nh ଄ ଄i綸 ଄i th m nhiề cRch hRc nha nh ng h଄i có 篘 綸 ଄ c n Rc Rng綸 h଄i có thRi c 綸m coc rR r଄ng綸 ho ch n th଄nh nghi t଄c綸 h羘 ho i ch n c R h i綸 BR Y u c u v nh ng c n ଄ i n th c: rR cRc có th hai thRc n ề th m nhiề h ng綸 11綸0 i t 0綸 c篘 ଄n a : IR N u v n đ : r n oiề a 綸 Rc h n cam 香 h଄m t g n tr綸ng nh n ଄ t Rng tRc n ch 篘ng i t h ng ch଄ th hi n t óc t c篘a n am c篘a ch篘 ngh\a nh n ଄ c䁠n h ng mnh t଄i n ng ngh th t tr n nhiề t綸 h 篘ng i n綸 n h଄c c th c篘a hi c i t ଄ ଄t hR t଄ c଄nh綸 t଄ 0綸 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ଄nh n t綸 t tr綸ng nh n ng trmng t chiề chm r ng: n t i ng䁠i ଄t ଄i tRc h g 綸 ଄n ề n n có n ề n଄ 綸 có i n i no IIR Giải quy t v n đ 1R Giải thích ý i n: n ng ଄ i nh ng ch tha t th i m tr篘 h ng ng ng c篘a hRc \nh t綸i ଄ c mnh t th trmng an h 0綸 t n篘i綸 h ng hm c r t 篘t n mch綸 羘 ଄nh ch t ଄ t tr綸ng nh n n i n綸 h ng t\nh t綸i mnh綸 h t th i i t tr綸ng thRi t i th i gian ଄ t c篘ng n có t trmng th篘 n i n n có co th 綸 t i n綸 ଄nh tr綸ng cmn ng g 0綸 t h ng gian c n tha i ng th i t t trmng an tr綸ng cmn ng i ng th m th i gian綸 h ng gian ଄ c଄nh ng 綸 2R Ch n綸 minh a綸 ଄nh g t trmng th篘 g n r t tinh t t trmng t଄nh n n ng ch ng th m th i gian ଄ t h ng t\nh t綸i綸 h଄ th篘 tr綸ng nh n ng c篘a c଄nh thi n nhi n trmng m綸n tr篘ch nc n t 篘i Rng綸 trmng tr篘m綸 tinh h i綸 n th c h଄i h䁠a c nh ng nt n nh଄n c଄nh t綸 ଄nh ଄ i ଄nh ng଄ n m綸n th篘 ଄ c଄nh ng଄ i 篘 ଄ tr଄n 篘 trmng cRch c଄ c 0綸7 ng h଄nh nh n c篘a thi nh n綸 ଄ t i 綸 t ng tinh t 綸 ngh th t n o綸 ଄m ng 綸綸綸 n th篘 ଄ h n t篘cho R c chiề ଄nh c n nh଄ng綸 nh 1綸0 i m綸n tr篘ch ề 綸i có 0綸 n綸 c tranh thi n nhi n trmng ଄nh n hi t଄ c଄nh thi n nhi n綸 n g n ó綸 h䁠a n n tha n ଄ c଄nh thi n nhi n ng଄ i th m th i gian ଄ th m t ang cRi thanh綸 cRi m nh ng ଄ t tr綸ng: c଄nh nh ଄i ch ang綸 n nh ng hi tr綸ng cmn ng n ng i綸 ng ề r t nh香 ng n… a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí i c ong tinh t 綸 hém ém nh ng t R goi h଄nh綸 goi c଄ n th篘 ଄ h n t篘cho綸 n ng c篘a c଄nh thi n nhi n trmng m綸n tr篘ch oiề g ng 篘ch : 0綸7 R c m綸n th篘 ଄ c଄nh thi n nhi n tr i 篘 香 hmang 篘綸 綸nh 綸m綸 n: h଄nh ଄nh goi c଄ R c n ề Rt ngRt綸 a g n綸 n଄ c th篘 c i n c篘a nhi n i m綸n tr篘ch n g 綸 chiề h ch n t co th 綸 cRnh 綸 n g n r ଄ ct n ng: h଄nh ଄nh n o綸 c c a ền綸 ng଄n n c綸 cRnh hma綸 n i cR綸 th i trmng hai m綸n tr篘ch綸 hi t଄ c଄nh thi n nhi n tr綸ng cmn ng n thmRng綸 a 綸o tr綸ng cmn ng n có c tranh thi n n g n綸 R goi t଄綸 goi c଄ h ng ch଄ tinh t n oiề a i綸 g䁠i ଄t i r 綸 anh anh綸 t଄nh hi h c h଄a t t଄ t ng 1綸0 g ng oc 綸 cmn th ng c篘a t c tr綸ng cmn ng R th hi n hR inh t t\nh Rc綸 r o n th篘 ଄ h n t篘cho綸 n ଄ c଄nh thi n nhi n tr 綸 óng gióo h th ng t an 篘ch ng綸 ron ngo 綸 ia綸綸綸o ng th m 䁠ng t n i nh ng c଄nh nh綸t ang nh g ng n଄i綸 tr ng綸 c n cRt綸 oi h ngo綸 t ng goi h଄nh 篘ch nh ng R có a綸 ng 篘綸 c i綸 ଄ c䁠n r t t଄i tr綸ng c篘a nh n 0綸 t trmng ng th m th i gian綸 h ng gian ଄ c଄nh ng 綸 n ng c篘a t tr綸ng cmn ng i trmng m綸n tr篘ch ଄nh ng଄ 0綸7 n : tr綸ng nh n t có n綸 hi n nhi n ng଄ ng i c篘ng n n c綸 thi n nhi n綸 h ng hi i n i th m th i gian綸 h ng gian ng଄ n t 篘i 香 綸 h i 羘a n ng i綸 䁠ng i t 篘i綸 h綸nh h଄c綸 h଄m h ng綸 h n h i綸 tha thi t c c ng綸 h i tan綸 c଄nh n nh綸t n綸 t tr綸ng cmn ng i tr 1綸0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n n ng h ng綸 am h i i t 篘i綸 r n r଄ng綸 nh n nhm é i ti c綸 n nam n a nh ng t h n t篘ch n tr綸ng cmn ng t篘i h 綸 n ng t ng ch଄ng oi R nh : ଄ t଄綸 th篘 th n綸 thanh綸 nam i trmng oiề i có i hR rR r t綸 hi i綸 i n i i n h଄ oiề 綸i R a t綸 ଄ t h଄nh ଄nh n o R gi଄ n ch ng ng ng n ng c t tr綸ng 綸 ଄ng綸 c篘a 䁠 hi t t ng nh n ଄ n i c thm綸i n i t 綸 i nc i n t篘ch綸 i 0綸7 香綸 ଄nh mt ề ng r i c଄ng a 綸t t ngh th t i i 1綸0 n綸 t i c篘a c c t଄ t i 篘 綸 ଄t hR t଄ c଄nh ngo t଄nh綸 ng 綸 c hRi t t 綸 cRc t c thRi goi t଄ goi c଄ 綸綸綸o R Đánh 綸iá hái quát: ଄i n ng t଄ c଄nh綸 t଄ t଄nh c篘a g trmng nh ng tRc h t ଄ gó Rng tRc r III綸 o t th଄c n ଄ t an tr଄ng ଄ n n th଄nh c ng ề ngh th t c篘a h n th hi n t 䁠ng nh n 綸m c篘a nh଄ th篘 trmng n oiề 綸 ó th i n h 綸 r ng óc綸 m th c篘a g n t c綸 0綸7 n ềo n ề 0綸 oh ng mnh 綸i nh ng giR trm n i n ଄n ଄nh n篘i tr綸ng c଄ng th hi n ró t n i nh i c଄nh ng c篘a ch篘nh h n t篘ch g ng 篘ch : i ch篘nh n i niề t ଄ng綸 m o綸 hRi h羘ng ề t 篘ng nh n ng t 綸 t篘nh t ଄t hR t଄ c଄nh ngo tr綸ng cmn ng ng trmng t th n oiề tr ଄nh綸 ng ଄ m ng綸 ót a hi ngh\ ề cha n Rc: oh ng h篘 n ch ngo綸 ng c篘a t hRch an a h th ng anh t 綸 ଄ nh ng h଄nh ଄nh n o綸 m Rnh inh t଄nh i t n綸 n n ng綸 ngh th t c篘a tRc h 綸 ଄ nh ng óng gó c篘a thi nh n trmng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ Ò R RI O Ụ ĐOA À ĐÀO ẠO oỲ I Ù R Ọ Ấ Ọ U Ệ I RIỎI Ớ ĂR Ọ 01 – 017 RÔ : RỮ Ă ĐỀ CHÍNH THỨC (Thời gian làm 150 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (8,0 điểm): hm n ଄n Đi u 綸ì quan trRn綸? h n ଄ t綸i t tr h giRm gi篘 cam ng tr ng h଄c綸 t t gi tr ng綸 tr n ó có t t n ଄i ଄ tc hRi ଄ t t gi tr ng ଄ i h଄c inh: Rc có th g଄ h ng଄ ଄ h䁠ng h଄c ang n c Đó ଄ h t t tr଄ i: n綸 giRm nh n ét: Rc tr଄ ଄ th t ó ng h i h ng ai綸 h ng h ng nh n n: i th ng ch଄ t n nh ng i nhR nh t c篘a ng ch t t t 香 c篘a h଄綸 ohi h଄i Rnh giR cRc ng ଄ ta có th R ch଄ tr଄ng ଄m t n t i c ଄ hR nh଄n t gi i t n ó nh ng iề có 篘ch chm i hRc ଄ t cmn ng tr ng n i nh ng i綸 th i nh ng mng ଄ng 綸ch i綸 Theo nguồn Interneto R i t ଄i n tr଄nh ଄ ngh\ c篘a a hi ଄c c ch n tr n綸 Câu (12,0 điểm) rmng n ଄n “Tiếng nói văn nghệ”綸 g n Đ଄nh thi có i t: “Nghệ thuật không đứng trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa lòng chúng ta, khiến tự phải bước lên đường ấy” a n ଄n “ ng 綸 a a” c篘a g n h଄nh mng綸 hR ଄ Rng tR i n tr n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu (8,0 điểm) A Yêu cầu kĩ năng: có \ n ng ଄ h n t篘ch綸 ch ng i ଄i nghm t ho cRc n nh gi଄i th篘ch綸 inh綸綸綸 ଄ng ଄ h tha綸 hman n R h i綸 i t ng tr଄ng ଄m n ề ng hi Rnh giR ề ng ଄ ề ଄i i hRc c : i ng 香 綸 gi଄ 䁠ng m ng th i h଄i i t tr n tr଄ng nh ng h ch t綸 nh ng h n t t 香 c篘a h଄綸 i t a ch଄n i t n ch ng綸 h n t篘ch r ng i n h tr଄nh ଄ n ch t ch綸綸 i n 綸t n ch ng n ề ଄ Rng rR t cRch th mRt綸 tr i ch଄ coc ଄i h଄i hm଄n ch଄nh綸 ch t ch綸綸 ho n ề綸 Rm綸 tm଄n i n綸 i t 羘ng t 綸 tc ch n Rc綸 goi c଄ 綸 篘綸 B Yêu cầu nội dung: Ri଄i th篘ch “ t “ ch n n ଄i t ong tr ng chm nh ng h gi t i 綸 nh ng i c篘a cmn ng i綸 tr ng” t ong tr ng chm h ch t綸 chm nh ng iề t t 香 c篘a cmn ng R ch଄ tr଄ng ଄m ng c ch 綸 mnh i n tr “Đ ng ng ngh\a c t n”: c i i綸 綸 h綸n ch c篘a i hRc “ R nh଄n t gi 篘ch …chm 羘 i nh ng ଄ng 綸ch i”: i t tr n tr଄ng nh ng h ch c ng ch篘nh ଄ i hRc綸 i ng ଄ ta có th ch t t t 香 c篘a n chm ta ଄i h଄c ề cRch ng trọng trmng c giR ề ng tr ng i t n ó nh ng iề có i cR nh n 綸 nh଄n nh n Rnh giR cmn ng 香 綸 gi଄ 䁠ng m tha綸 hman ng th i h଄i i t tr n tr଄ng nh ng h i: Điều quan ng hi Rnh ch t綸 nh ng h n t t 香 c篘a h଄綸 ngh\ ề Đ ng ng n ề R ch଄ tr଄ng ଄m “ t n” ng c ch 綸 mnh i n tr c i 綸 h綸n ch c篘a i hRc ଄: mn ng i h ng hm଄n h଄m c଄綸 m tha綸 hman ng ang 綸i niề i綸 th଄n chm ng i c i綸 t綸m iề i n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí chm h଄ nh n trRi綸 a ch a i 綸 Đ ng th i綸 ang 綸i niề i chm ଄n th n ta n ch ngo綸 “ R nh଄n …chm i”: i t tr n tr଄ng nh ng h i t tr n tr଄ng nh ng h c 綸nh ch t t t 香 c篘a ch t t t 香 c篘a i cR nh n n có綸 Đó c篘ng ଄ cRch ch଄ng ta gó i cR nh n gi଄ cR nh n hRt h h n ଄ chm c c oc ng 香 h篘n n ch ngo綸 oh ng mnh ng i hRc ngh\a c篘a a i ng ng 香 : ng th i tr n tr଄ng h h c篘a cmn ng a m tha綸 ch t t t 香 ong tr h଄綸 Điề i tr n n t t 香 綸 trRnh nh ng hi Rng ti c ó ଄ c i c篘a chm i an n ch ngo綸 R r ng綸 i n h h hRn nh ng ng man綸 ch଄ nh଄n th Đmnh h ng i h ng i t m tha綸 hman nh ng ng ଄i h଄c: i ch nh n Ri綸 nh n c篘a ଄nh ଄ ng綸 h th hRn nh ng 篘 篘ch ỷ綸 c c ng n ng n gi଄ ta có thRi c c篘a ng ng t篘ch c c ଄ r耀n i hRc綸 n t i n綸 C Cách cho điểm: Đi 8: Đ଄ Đi c䁠n ଄m t t c଄ cRc : 篘 ଄n ଄ c Đi t ଄i c ଄m cRc tr n綸 ଄i i t c c綸 có Rng t綸m綸 tr n綸 i t ଄i hm଄n ch଄nh綸 ଄ng i ଄i mng i nh R: i ề綸 ଄ng i Đi Đi 0: oh ng ଄ ଄i nh ng n i : ଄i i t 篘 ଄i綸 ch a Rc mnh rR ng ch a c 篘綸 th t hoc ଄i i t hm c i t i ଄i ଄i Câu (12,0 điểm) A Yêu cầu chung: * V hình th c: h m綸i: h coc: i n 綸t: r଄ng綸 có c଄ c i n i綸 ଄i ch ng tc inh t n ề ề n h଄c綸 ch t ch綸綸 n i t h଄i mRt綸 ଄ng ch篘nh t଄綸 ଄ng ng hR tr଄nh ଄ 綸ch 香 綸 rR ଄c綸 h 篘ng hR : ng h 篘ng hR ଄ ଄i nghm n ề t n ề n ch 篘ng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí th ng th a i c h n t篘ch t tRc h t hoc綸 i t cRch tr篘ch t i c଄ th i t c n ଄ rR n ề n ch ng ଄ h n t篘ch cRc trmng nghm * V n i un綸: Đề tr n i n ch ng R n 綸 i t n nh Rnh giR i n th c th篘 inh ề n଄m ó綸 Rnh giR ng 綸 a a” c篘a g ề c t ho n綸綸綸o綸 hi t tRc h i t c篘a cRc ề góc n h଄nh mng ଄ Rng tR an ni co th ng n n h଄c綸 ó 篘 ଄ tRc ong c篘a ngh th t綸 cRi c篘a th篘 ca綸 Ở ề n଄ cRi ch篘nh ଄ hi “ rR r଄ng綸 có ଄ c篘a g n ଄n n Đ଄nh hi n h଄c ngh th t: “Nghệ thuật không đứng trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa lòng chúng ta, khiến tự phải bước lên đường ấy” B Yêu cầu cụ thể: n oc ଄ ଄ ଄c inh có th tmRt n nh ng n i ng nhiề cRch hRc nha nh ng h଄i ଄ ଄m ng c篘 ଄n a : h n mnh tr n R nói * Dẫn dắt giới thiệu vấn đề: th i t \ ଄ ch c n ng giRm oc c篘a ngh th t綸 c篘a n ch c n ng nh n th c綸 ch c n ng n ch 篘ng tRc ong c篘a ngh th t綸 n ch 篘ng綸o * Giải thích cách khái quát nhận định: gh th t ଄ - c綸 h଄nh h i綸 t m綸i h଄nh 綸綸綸綸 c Rm th hi n c gh th t c ng a cRc h଄nh t ong綸 nét 綸綸 oc tRc gi଄ nói n n hi ଄ ଄ ngh th t n ch 篘ng綸 Nghệ thuật không đứng trỏ vẽ cho ta: gh th t hRc 綸m 篘綸 g ଄ cRc tRc h nh ng th t ଄ th t t t 綸 ngh th t ଄ cmn 篘 c篘a ng c ଄ng c篘a ng nR ଄nh n i i ngh c gi଄綸 i nh ng ଄i th \綸 trmng ó cRc nh଄ t ngh n ch 篘ng tRc ng ଄m oc hi n th c c c ଄nh綸 t 綸 t଄nh c଄ c篘a ng oc h଄n Rnh trmng tRc h ଄ i ଄c綸 gi଄ ng i ଄c hi a ଄ tRc h r ng ng 綸 nh n th c rR cRi 香 綸 cRi ଄ng綸 cRi trmng th c t c cRi t t 香 綸 ghét cRi 綸i綸 ng c 綸i ng ng綸 t i ti ng nh n ó có nh ng t଄nh c଄ a trRi綸綸綸 Khiến tự phải bước lên đường ấy: ngh th t ng i ng trmng tRc h Nghệ thuật vào đốt lửa lòng là: Rc tRc h nh n th c綸 t t gi଄ng i ଄c 綸 có h଄nh nh ng t଄nh c଄ ng h羘 ho nh t t 香 ଄ tRc h th a綸 hRt h 綸 nmi th m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nh ng iề t t 香 綸 tranh綸 h hRn cRi a綸 i th i綸 h耀n é 綸綸綸 * Chứng minh nhận định qua văn “lặng lẽ Sa Pa”: - Lặng lẽ Sa pa giúp cho người đọc thấy nghị lực phi thường phẩm chất cao đẹp nhân vật truyện mà tiêu biểu nhân vật anh niên giúp người đọc thấy rõ phẩm chất cao đẹp người lao động thời kì xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh giải phóng miền nam mà thêm trân trọng yêu mến người đó: R t cmn ng n i có nghm ot n Anh có 篘 t c hi th ng: trmng hm଄n c଄nh hó h n c篘a c hm଄n th଄nh t t nhi ng ଄ng Anh i t t଄ niề o n ch ng c ng anh h n t篘cho n : “Mình sinh đâu, mà làm việc” i trmng c ng i c nh଄ chRn c篘a ଄nh i ngh\ “Mình với công việc đôi bào được” Anh h଄c hRi綸 nghi n c Anh ଄ ng ốp” i có tinh th n trRch nhi c 羘 th i ti t Anh c䁠n ଄ ng n ch ng h n t篘cho cam trmng c ng i c “Một sáng thức dậy a a r t 綸nh giR綸綸綸 Anh c䁠n i t c଄i thi n c ng hma h଄c c i r t hi i hRc Rng 綸 h篘n ng綸 R tr ng 綸 tr ng hma綸 n t n綸 hi ng n ch ng 篘 香 anh ni n R có i h଄a \ i g଄綸綸綸綸 n 綸 anh綸 anh R gi i thi nh ng h n t篘cho c an tRa nc \ 綸 ng h଄a \ n ch ng h n t篘cho Rc nh n t hRc nh : c ét綸 anh cRn n \ h篘 t ong 綸 ng h଄a \綸 Rc Ri ଄nh cam h篘n n ng଄n 綸 ng \ ét綸綸綸綸 ề n ng h଄c綸 anh cRn a c ng hi n chm t c綸 a nh n oc g t anh ni n ng th c c ng n c篘a i ଄c h hoc nh ng g 篘ng綸 có h଄nh i ଄c th ଄nh trmng c c rR 篘 香 t ng綸 c t篘nh cam 香 c篘a anh ni n ng ଄ng trmng c ng c c ng * Khẳng định nhận định: Rnh giR th଄nh c ng c篘a tr r n R gó h nc 篘綸 h n c篘a anh anh ni n綸 th ng i n nh n tn ó h଄c t nmi c ng଄ na 綸綸綸 n ng n “ n ta trmng t ng 綸 a a” ng ଄ ଄m c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ng th i c篘ng ଄ ଄m tn 香 nh t chm c th ng i g i ề ଄i ng c綸 h i 羘ng trmng ta 䁠ng tn i n c篘a g i tn th c c ng c ଄ n trmng ng ଄ th c c ng hi n nh ng g଄ t t c綸 n Đ଄nh hi ଄ hm଄n tm଄n ଄ng ngh th t nói ch ng綸 c篘a n có ngh\a h ng mnh c 綸nh c篘a n ch 篘ng nói ri ng綸 : Học sinh viết đan xen yếu tố biểu cảm song phải có lập luận chặt chẽ để làm sáng tỏ nhận địnho綸 C Cách cho điểm: Đi 11 : Đ଄ ଄m 篘 cRc gi଄ h଄nh ଄nh綸 c଄ Đi ଄c綸 oh ng 10綸7 : Đ଄ ch t ch綸 tr଄nh ଄ c篘 ଄n綸 tr଄nh ଄ c ଄m t 篘ng i ch篘nh t଄綸 i 篘 cRc ଄i 綸ch綸 香 綸 c 綸ch 香 綸 n ch t ch綸綸 c n ic 綸 c篘 ଄n綸 n gi଄ c଄ coc ଄i rR r଄ng綸 ଄c綸 ó th c 篘綸 t hm c hai n i ch篘nh t଄綸 Đi 8綸7 : ề c篘 ଄n ଄i i t 篘 綸 gi଄ h଄nh ଄nh綸 c଄ Đi R 綸7 ic 綸1 綸7 : ଄i i t thi 羘ng t 綸 0綸 c ଄i a i ch篘nh t଄綸 綸7 : ଄i i t ch a 篘 綸 tr଄nh ଄ i ch篘nh t଄綸 Đi Đi ଄c綸 ó th coc ଄i i t rR r଄ng綸 篘 ଄i綸 n ch t ch綸綸 c n i 羘ng t 綸 n ch a oc ch t ch綸 c䁠n c i 羘ng t 綸 nhiề 綸 ch a i t cRch n綸 c nhiề i ch篘nh t଄綸 i ề綸 c nhiề i 羘ng t 綸 t ic 1綸7 : ଄i i t thi nhiề 綸 có 篘 ch a hi c 綸 Đi 0: oh ng hi ề綸 i t inh tinh hm c gi tr ng綸 * Lưu ý: Trên gợi ý, giám khảo cần vận dụng linh hoạt cho điểm Sau chấm điểm câu, giám khảo cân nhắc điểm toàn cách hợp lý, đảm bảo đánh giá trình độ học sinh, cần khuyến khích làm có tính sáng tạo Điểm toàn cho lẻ đến 0,25 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ Ò R R &Đ Ị XÃ oỳ thi ch଄n h଄c inh giRi c I ÒA thm R h଄c: 01 – 017 R n: g h i gian ଄ n ଄i: h଄t Câu 1: (2R0 điểm) i t m綸n n h n t篘ch cRi cRi trmng 䁠ng th篘 a : “Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn bùi Nhóm nồi xôi gạo sẻ chung vui Nhóm dậy tâm tình tuổi thơ Ôi, kỳ lạ thiêng liêng bếp lửa!” Câu 2: (8R0 điểm) R t nh଄ 香 n R i t: “ch gi h篘n綸 U h t篘n c篘a ta t ng th hR tr଄nh ଄ i n c篘a ଄nh t i n c篘a ଄n th n 綸 h ng ଄ chm ta tr n n t t ta ch n th଄nh c ng nh n i nh n ét tr n ng cRch tc h ch t i 綸” n c篘a ଄n th n଄ Câu : (10 điểm) h଄ n ng i ga R an ni : “ 篘i 綸nh 綸m nh t tr n th gi i h ng h଄i ଄ c ଄ ଄ n篘i h ng có t଄nh th 篘ng଄” ngh\ c篘a ềc nói tr n ଄ tr଄nh ଄ hi i t ề t଄nh th 篘ng trmng R h i଄ -Hết -(Cán coi thi không giải thích thêm) c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu 1: ao h n t篘ch cRc i n hR : Đi t : “ hó ” 羘 n ng chR h n 綸nh c ng i c n h n綸 ngm଄i i t 綸 hó t ଄ c篘a ng c䁠n t綸m nhm i i ଄綸 h଄ng ng଄ t଄m t n n chm ଄i th篘綸 0綸 i o Ẩn o: a hó i n ng niề hó o th 篘ng t t଄nh thi ng i ng a綸 0綸 o 羘 ଄nh ଄nh chi c a h ng h଄i ch଄ ଄ t 篘n th n ଄ c䁠n ଄ i c篘a ng i ଄綸 R t ng nh n nhó ng଄n a c篘a t଄nh th 篘ng綸 Đ th tin綸 c 篘綸 hm଄i Rm chm chR 羘 ଄nh ଄nh th଄ nh n ng 0綸 綸 0綸 t ong t଄nh n nh ng niề o a trmng m綸n th篘 tr n ଄ ng଄n a thi ng i ng i ଄ 篘nh c i ng n c篘a ଄n th n – ề i hi nh n h 篘ng ଄ t n a c綸 o Câu 2: 1R V n i un綸: a綸 i oc n R ngh\a c rmng cmn ng t i i ta th c c篘a cmn ng th n ଄ ng oh 綸 t i i ề i nh ng h 綸 a ch  h ng iề 綸 ଄n 綸c 綸0 i o t i : ề th c t trRi c篘a c hRt inh t c t i 綸 t– c … 綸 cam th ong – h耀n nhRt綸 thi n i ng 綸 hó h n h c t綸 綸g h ଄ i ଄ nh n i ch篘nh ଄n i hRc綸 t i nh n ଄ a : n t n t綸i hai h 綸 t nói: – Rc…綸 nh ng oh ng 綸 i th଄ c篘ng an tr଄ng ta có nh଄n th 綸 c ng h ng଄ oi – h綸i c篘a i c ch gi Rnh giR – ch ng ଄n 綸c綸 Rnh giR c綸 iề inh 綸0 i tr ng th c th a nh n h o t i 綸 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí rmng c c i i cmn ng nh n nh ng 綸 h i c篘ng có t i n c h c hoc綸 香 h篘n綸 h n th଄nh綸 th ng th n c ng nh n h ଄c t h n綸 h c篘ng nh trmng c ng i c綸 R଄i ng t i a ch a th଄ c t i ng t i iề thi n綸 iề t t 綸 h c篘a ng c篘a ta 綸 t t ଄nh ch ng nh ng t gi଄ ta ଄ c䁠n gi i 綸 t n tr଄ng綸 c଄ c nh ng ta i t oc t篘n tr hoc綸 c n ଄ ଄i ng i n gi଄ ta nhiề h篘n綸 ohi ta chm c h t i ଄ ta h ng nh n hm c ta nh n nh ng ta “t c a綸 ngh\ r ng h ng i t綸 ng i hRc ch଄ chm ta a ch a綸 ta ch i R綸 ch ng ch 綸 ଄m th篘… th଄ ta 綸 ti t篘n綸 ଄i ng h n oc i h ng t n tr଄ng綸 h ng tin t th tm଄n 綸 ଄i thi t i toc c th 綸 ଄n th n t ng i h ng có h 篘ng th ót綸 h ଄ ta h ng \nh h i ti i” c n଄m có th gi଄ cmn ng 綸 nh ng h ng hó t଄ iề th ch i ta trRnh hi trmng ch a trm綸 g i h綸 h଄i 篘ng c଄ nh n i nh ng i 耀 i ó h଄i tt a ch a綸 h c hoc綸 h篘 tmch h篘 Rinh R nói g i i h ng h଄i ଄ thRnh th n綸 h ng trRnh hRi h i t i n t h ng rmng c c 綸 nh ng ch଄ o h ng o i ta hó trRnh hRi nh ng h t i a ch a có nh i h଄i i t ề h଄nh th c: i t t i a i 綸 oc r଄t ra: 1綸0 i th c nh n h 綸 綸 h଄ng ta h ng o có h inh trmng th c t 綸 c綸 ଄i h଄c mn ng t i a ଄m ch篘nh n ong nh n nh c ଄nh ଄c inh i t cRch ଄ t i 綸 c nh ng ta h଄i i t th଄nh ng i th t inh t n h䁠a nh i ଄i nghm n cRc tham tRc tr n n t t 香 Rng t綸m ଄ hRt tri n n綸 ଄i i t có coc ch t ch綸綸 n h羘 ho 綸 Câu : a綸 Ri଄i th篘ch: c c: n 篘n綸 oh ng t n t綸i c a c篘a trRi t綸 ng c篘a m଄i ng ଄nh th 篘ng: ଄ t଄nh c଄ 耀…綸 gi a ng anh n i ch଄ i ଄ ng t t t am h篘 ଄ 綸 ଄ n篘i 綸nh 綸m綸 c m଄i i綸 có th ng ଄ t଄nh c଄ t i có th ng gia ଄nh綸 anh oc綸 綸 綸n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 綸 ଄n n n ề: 篘i 綸nh nh t h ng h଄i ଄ c h tc c c i ଄: c ଄ n篘i 綸nh giR nh ng ch଄ng ta h ng c n h଄i chm c i ଄ có th ch଄n ng c篘a nh ng m綸i Ri 綸nh ng h ng hRt t trRi ti c篘a t n篘i hRc R t nh : chi ng R i cmn ng h篘n綸 R c 羘 綸nh 綸m nh ng cRnh cot綸 g th m ta ng cRi 綸nh ó nh tc n n t n t綸i tr ng…綸 c i ଄ cRi 綸nh nh t ch篘nh ଄ t i綸 篘i h ng có t଄nh th 篘ng rmng c c g n nh tr n n ng hi n 綸i綸 hm଄ng cRch gi a cmn ng c଄ tr c t଄nh th 篘ng t଄nh c଄ m綸 nh଄ chRn綸 cmn ng i ଄n th n ch଄ng ta ng nh ng giR trm c篘a c଄ n: “ gi଄ c଄ ó 綸 ଄ tr chm c c ng oc giR trm c篘a c c ng c nh ng hm଄n c଄nh Rng th 篘ng h篘n ଄n n h଄i có t଄nh th 篘ng綸t଄nh c଄ ଄c h ng t é Rn i c th cmn ng n t ch篘nh ଄n th n ଄nh綸 ”n cmn ng i i t th 篘ng c଄ i gi଄ c trRnh hRi cRi ch t i th଄ nhiề c綸 i n h n ch ng trmng tRc h i i t có oc i c篘a ଄ h n c篘a c é th଄ R h c nghi t gi a ói ଄ rét綸 i th ng… ଄n th n: i t ang r ng trRi ti c i t ଄ ng i t c଄ 綸 i iề i R n ch ng: r ng i ng ng h ng có t଄nh th 篘ng 綸 h ng th t଄ h଄ 綸 tr n n 篘ch ỷ綸 t଄n nh n ଄ th n ଄nh綸 綸 c篘a i ng଄ c଄ng a h篘n綸 cmn ng ng rmng c ón nh n t଄nh th 篘ng ଄ ẵn ଄ng chia 篘 i t t c଄ i có hm଄n c଄nh hó h n綸 th ng綸 chia 篘綸 th 篘ng n t t c଄ ଄i ng i綸 t: c ng ng଄ na 綸 ଄n th n th 篘ng綸 i t gi଄ RiR trm c篘a c t t c଄ c ng i ng i ng i h଄i i t ón nh n ଄ chia 篘 t଄nh i綸 oc th i h n n n t t଄nh th 篘ng gi a ng i ଄ ng i綸 ଄i ... 綸 c篘a h଄c inh綸 ଄ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP (NĂM HỌC 2016 - 2017) Môn: N綸ữ văn Câu ( ,0 điểm) Đ଄c m綸n th篘 a ଄ tr଄... ng 香綸 i cmn gRi oc g 綸i a 香 c篘a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu ( ,0 điểm) a/ “ t” oc 羘ng th m ngha ch 羘ng th... R h i଄ -Hết -(Cán coi thi không giải thích thêm) c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP Câu 1: ao h n t篘ch cRc i n hR
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017 , Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017 , Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay