ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêm

44 154 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 10:48

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & QUẢN MÔI TRƯỜNG Đồ án môn học: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Đề tài: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ THU TÂM-QUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3/ngày đêm Giảng viên hướng dẫn : Th.S Trần Thị Ngọc Diệu Sinh viên thực : Lê Minh Trung 14067521 DHQLMT10B Nguyễn Thúy Vân 14071411 DHQLMT10B TP Hồ Chí Minh, năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đồ án “Đề xuất quy trình xử nước thải sinh hoạt khu nhà Thu Tâm – Quận 9, công suất 500m3/ngày đêm”, nhóm xin chân thành thành cảm ơn sâu sắc tới quý Thầy Cô trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói chung Thầy Cô Viện Khoa Học Công Nghệ & Quản Môi Trường Trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng! Đặc biệt nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô – Th.s Trần Thị Ngọc Diệu Giảng viên trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo hướng dẫn nhóm suốt trình làm đồ án Trong thời gian làm việc với Cô, nhóm không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa khoa học nghiêm túc, hiệu Đây điều cần thiết cho nhóm trình học tập làm việc sau Đồng thời, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè, gia đình động viên tạo điều kiện giúp đỡ nhóm suốt trình học tập làm đồ án! Việc thực đồ án thời gian kiến thức trình trau dồi nên tránh khỏi thiếu sót, mong Cô góp ý để đồ án nhóm hoàn thiện hơn! Nhóm xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 10 Cấu trúc đồ án 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU NHÀ THU TÂM, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11 1.1 Giới thiệu chung 11 1.2 Vị trí địa dự án 11 1.3 Quy mô diện tích dân số 11 1.4 Hệ thống thoát nước hệ thống xử nước sinh hoạt 12 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI 14 2.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt 14 2.1.1 Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt 14 2.1.2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt 15 2.2 Tổng quan phương pháp xử nước thải 18 2.2.1 Phương pháp xử học 18 2.2.2 Phương pháp xử hóa 19 2.2.3 Phương pháp hóa học 20 2.2.4 Phương pháp sinh học 20 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU NHÀ THU TÂM 23 3.1 Cơ sở lựa chọn phương pháp xử 23 3.2 Tiêu chuẩn xả thải 23 3.3 Đề xuất công nghệ xử 24 3.3.1 Phương án 24 3.3.2 Phương án 28 3.4 Lựa chọn công nghệ xử nước thải 31 3.4.1 So sánh phương án đề xuất 31 3.4.2 Lựa chọn phương án xử 32 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 33 6.1 Kết luận 33 6.2 Kiến nghị 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 36 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Cơ cấu sử dụng đất khu nhà Thu Tâm 12 Bảng 2.1 Tải trọng chất bẩn theo đầu người 14 Bảng 2.2 Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 16 Bảng 2.3 Các chất ô nhiễm quan trọng trình xử nước thải sinh hoạt 17 Bảng 3.1 Các thông số nước thải đầu vào đầu khu nhà Thu Tâm 23 Bảng 3.2 Bảng so sánh phương án phương án 31 DANH MỤC HÌNH ẢNH Sơ đồ 2.1: Thành phần tính chất nước thải 15 Sơ đồ 2.2: Phương pháp xử học 18 Sơ đồ 2.3: Phương pháp xử hóa 19 Sơ đồ 2.4: Phương pháp xử hóa học 20 Sơ đồ 2.5: Phương pháp xử sinh học 21 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD : Biochemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa, mg/l COD : Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học, mg/l N : Nitơ P : Photpho SS : Suspended Solid – Chất rắn lơ lửng, mg/l TSS : Total Suspended Solid – Tổng chất rắn lơ lửng, mg/l DS : Dissolves Solid –Chất rắn hòa tan, mg/l SBR : Sequencing Batch Reactor – Bể sinh học phản ứng theo mẻ QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam BTNMT: Bộ Tài Nguyên môi trường MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã hội Việt Nam chuyển để hòa nhập vào kinh tế giới, trình công nghiệp hóa – đại hóa không ngừng phát triển, kéo theo trình đô thị hóa Trong trình phát triển, thập kỷ vừa qua, đô thị lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… gặp nhiều vấn đề môi trường ngày nghiêm trọng hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải sinh hoạt gây Bên cạnh đó, việc quản xử nước thải sinh hoạt chưa triệt để nên dẫn đến hậu nguồn nước mặt bị ô nhiễm nguồn nước ngầm dần bị ô nhiễm theo làm ảnh hưởng đến sống Hiện nay, việc quản nước thải kể nước thải sinh hoạt vấn đề nan giải nhà quản môi trường giới nói chung Việt Nam nói riêng, nên việc thiết kế hệ thống xử nước thải cần thiết cho khu dân cư thành phố Hồ Chí Minh Với mong muốn môi trường sống ngày cải thiện, vấn đề quản nước thải sinh hoạt dễ dàng để phù hợp với phát triển tất yếu xã hội cải thiện nguồn tài nguyên nước bị thoái hóa ô nhiễm nặng nề nên đề tài “Đề xuất hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu nhà Thu Tâm - Quận 9, công suất 500 m3/ngày đêm” thực thiện Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất hệ thống xử nước thải cho khu nhà Thu Tâm Quận 9, công suất 500 m3/ngày đêm với yêu cầu đặt nước thải phải đạt tiêu chuẩn xả thải (QCVN 14:2008/BTNMT) cho nước thải loại B Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Nước thải sinh hoạt khu nhà Thu Tâm – Quận - Thời gian: tháng - Nội dung: Đề xuất hệ thống xử nước thải khu nhà Thu Tâm – Quận 9, không sâu tính toán thiết kế hệ thống Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu dân số khu dân cư từ công ty tư dự án Thu Tâm - Phương pháp phân tích, đánh giá: sử dụng để tổng hợp, phân tích đánh giá cách hệ thống thông tin số liệu thu thập - Phương pháp trao đổi ý kiến: Trong trình thực đề tài tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn vấn đề có liên quan Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa khoa học a Đề tài thu thập thông tin, số liệu từ nguồn tài liệu đáng tin cậy, phương pháp thực phù hợp từ đảm bảo tính khoa học đề tài Ý nghĩa thực tiễn b - Lựa chọn công nghệ phù hợp để áp dụng thực tế cho khu đô thị - Góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị ngày - Giúp nhà quản làm việc hiệu dễ dàng - Nâng cao nhận thức chủ sở bảo vệ môi trường Cấu trúc đồ án Đồ án “Đề xuất hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu nhà Thu Tâm Quận 9, công suất 500 m3/ngày đêm” gồm nội dung thể sau: MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHU NHÀ THU TÂM, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI Chương 3: ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI KHU NHÀ THU TÂM KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 10 Nước thải sau qua bể lắng I chảy qua bể điều hòa Tại đây, nước thải ổn định lưu lượng, nồng độ, tải lượng, hạn chế tải vào cao điểm, giúp hệ thống xử làm việc ổn định đồng thời giảm kích thước công trình đơn vị Do bể SBR, mà bể SBR làm việc gián đoạn ( hoạt động theo chu kỳ tuần hoàn) nên cần có bể điều hòa để đủ thời gian cho bể SBR hoạt động Ngoài nước thải cấp khí từ máy thổi khí tạo điều kiện hiếu khí tránh tượng phân huỷ kị khí gây mùi hôi, lắng cặn bể Nước thải tiếp tục đưa sang bể SBR SBR dạng công trình xử sinh học nước thải bùn hoạt tính, diễn trình thổi khí, lắng bùn gạn nước thải Bùn hoạt tính thực chất vi sinh vật trộn với nước thải không khí có oxy, chúng phân hủy chất hữu xử hợp chất nito Quá trình nitrat hóa diễn cách nhanh chóng: ôxy hóa amoni (NH4+) tiến hành loài vi khuẩn Nitrosomonas trình chuyển đổi amoniac thành nitrit (NO2-) Các loại vi khuẩn khác Nitrobacter có nhiệm vụ oxy hóa nitrit thành nitrat (NO3-): NH4+ + O2 → NO2- + H2O + 2H+ (Nitrosomonas) NO2- + O2 → NO3- (Nitrobacter) Tạo thành cặn lắng xuống đáy bể SBR Phần bùn lắng bơm qua bể nén bùn tiếp tục xử Bùn bể SRB sau đưa vào bể nén bùn, bể nén bùn có nhiệm vụ làm giảm độ ẩm bùn cách lắng (nén) học để đạt độ ẩm thích hợp (94 – 96%) phục vụ cho việc xử bùn phía sau Trong công nghệ sử dụng phương pháp nén bùn trọng lực Nén bùn phương pháp trọng lực thường thực bể nén bùn có dạng gần giống bể lắng đứng hay bể lắng ly tâm Bùn đưa vào ống phân phối bùn trung tâm bể Dưới tác dụng trọng lực bùn lắng kết chặt lại Sau nén, bùn tháo đáy bể Bùn từ bể nén bùn thu gom định kỳ Phần nước tách bùn đưa trở lại hố thu gom để lần xử chung với nước thải 30 Nước bể SBR gạn khỏi bể thiết bị thu nước bề mặt, sau dẫn thẳng tới bể khử trùng mà không cần phải qua bể lắng đợt Bể khử trùng có nhiệm vụ phá hủy, tiêu diệt loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm khử bỏ trình xử nước thải Nước thải sau xử phương pháp sinh học chứa khoảng 105 – 106 vi khuẩn/ml Hàm lượng chlorine cung cấp vào nước thải ổn định qua bơm định lượng hóa chất Ngoài tác dụng khử trùng, Chlorine tác nhân oxy hóa mạnh, oxy hóa chất hữu tồn nước thải Nước thải sau khử trùng đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B tới rạch phía Nam khu nhà Thu Tâm 3.4 Lựa chọn công nghệ xử nước thải 3.4.1 So sánh phương án đề xuất Bảng 3.2 Bảng so sánh phương án phương án Phương án Phương án Ưu điểm -Đơn giản, dễ xây dựng, dễ vận -Hệ thống xử đơn giản hành -Không cần bể lắng II , không tuần -Bể Aerotank hiệu suất xử BOD hoàn bùn lên đến 90% -Bể SBR có khả xử N, P cao -Bể Aerotank ứng dụng -Bể SBR có khả điều khiển tự nhiều hệ thống xử nước thải có động hoàn toàn, ảnh hưởng đến hàm lượng chất hữu cao hiệu suất xử sử dụng rộng rãi -Gía thành rẻ Nhược điểm -Tốn diện tích xây dựng -Công suất xử thấp bể SBR xử -Cần xây dựng bể Anoxic hàm theo mẻ lượng N cao -Kiểm soát trình khó, đòi hỏi hệ -Cần bể lắng II để xử chất vô thống quan trắc tiêu tinh tế, không tan đại -Bể Aerotank cần tuần hoàn bùn -Tốn chi phí vận hành 31 nên vận hành tốn nhiều lượng, -Bảo dưỡng thiết bị bể cần sục khí để vi sinh vật hoạt SBR khó khăn bể sử dụng thiết bị động đại -Cần có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao công tác vận hành hệ thống -Hệ thống thổi khí bị nghẹt bùn bể SBR không rút hết 3.4.2 Lựa chọn phương án xử Từ bảng phân tích ưu, nhược điểm phương án phương án mô hình hợp để xử nước thải sinh hoạt Tuy nhiên, hàm lượng N, P đầu vào khu dân cư không cao trình hoạt động bể SBR khó vận hành, tốn diện tích, đòi người vận hành có kinh nghiệm cao  Nhóm chọn phương án để đề xuất quy trình xử nước thải sinh hoạt cho khu nhà Thu Tâm – Quận 32 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Qua trình thực đề tài tóm tắt số vấn đề sau:  Khía cạnh môi trường: Do vị trí tính chất đô thị đặc biệt nên việc thực dự án xử nước thải cần thiết để đảm bảo vệ sinh môi trường nước cảnh quan khu dân cư, tạo môi trường du lịch vệ sinh hấp dẫn thoả mãn tiêu chuẩn quốc tế đồng thời đóng góp phần nâng cấp điều kiện sống nhân dân; bảo đảm phát triển đồng sở hạ tầng cấp nước hệ thống cấp nước mở rộng nâng cấp Việc quy hoạch cải tạo hệ thống thoát nước xử nước thải thực bảo vệ môi trường thành phố không bị suy thoái nước thải hệ thống đường nhựa thành phố không bị hư hỏng nước mưa Các hồ suối thành phố trở nên - Cảnh quan cải thiện đáng kể, đặc biệt khu trung tâm  Khía cạnh kỹ thuật Việc đề xuất hệ thống xử nước thải cho khu nhà Thu Tâm – Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cần thiết, hệ thống đề xuất đáp ứng yêu cầu xả thải nguồn tiếp nhận Quy trình công nghệ đề xuất xử quy trình phổ biến, không phức tạp mặt kỹ thuật Quy trình hoàn toàn đảm bảo việc xử nước thải đạt tiêu chuẩn yêu cầu loại B, QCVN 14: 2008/BTNMT_Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt, đồng thời có khả mở rộng tương lai 6.2 Kiến nghị Do thời gian thực đồ án có hạn, nên thông số liệu dựa tài liệu tham khảo, chưa triển khai công tác thực địa, chưa có điều kiện tiếp cận khu dân cư Vì cần có nghiên cứu đa diện, chuyên sâu Trên thực tế, cần phải lưu ý vấn đề sau: 33  Trong trình thực cần đầu tư nghiên cứu kỹ điều kiện sẵn có địa bàn để đưa hướng giải tối ưu  Người vận hành hệ thống cần có chuyên môn theo dõi chất lượng nước đầu thường xuyên  Trong trình hoạt động phải có biện pháp khắc phục thấp cố để tăng hiệu cho hệ thống  Tăng cường diện tích xanh cho khuôn viên trạm xử nước thải 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh George Tchobanoglous and Franklin L.Burton (1991), Wasterwater Engineering: Treatment Diposal Reuse Vol Third Tiếng Việt Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2008), QCVN 14:2008 Quy chuẩn quốc gia chất lượng nước thải sinh hoạt Công ty cổ phần thương mại đầu tư bất động sản Thu Tâm; 1714/1 Nguyễn Duy Trinh, Ấp Tam Đa, Trường Thạnh, Quận 9, TP HCM Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân (2013), Xử nước thải đô thị công nghiệp & Tính toán thiết kế công trình,NXB Đại học Quốc Gia, Thành phố Hồ Chí Minh Th.s Trần Thị Ngọc Diệu,Tài liệu giảng Kỹ Thuật Môi Trường 35 PHỤ LỤC QCVN14:2008/BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 14 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation on domestic wastewater HÀ NỘI  2008 36 Lời nói đầu QCVN 14:2008/BTNMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường 37 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation on domestic wastewater QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn qui định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt thải môi trường Không áp dụng quy chuẩn nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử nước thải tập trung 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, sở dịch vụ, khu chung cư khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt môi trường 1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.3.1 Nước thải sinh hoạt nước thải từ hoạt động sinh hoạt người ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân 1.3.2 Nguồn nước tiếp nhận nước thải nguồn nước mặt vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt thải vào 38 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt thải nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt giá trị Cmax tính toán sau: Cmax = C x K Trong đó: Cmax nồng độ tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt thải nguồn nước tiếp nhận, tính miligam lít nước thải (mg/l); C giá trị nồng độ thông số ô nhiễm quy định Bảng mục 2.2 K hệ số tính tới quy mô, loại hình sở dịch vụ, sở công cộng chung cư quy định mục 2.3 Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép nước thải cho thông số pH tổng coliforms 2.2 Giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt Giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép Cmax nước thải sinh hoạt thải nguồn nước tiếp nhận nước thải quy định Bảng 39 Bảng - Giá trị thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt Đơn vị TT Giá trị C Thông số A B  5-9 5-9 Ph BOD5 (20 0C) mg/l 30 50 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0 Amoni (tính theo N) mg/l 10 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 30 50 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20 Tổng chất hoạt động bề 10 mg/l mặt Phosphat (PO43-) 10 mg/l 10 (tính theo P) 11 Tổng Coliforms MPN/ 3.000 5.000 100 ml Trong đó: - Cột A quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước dùng cho 40 mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 A2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt) - Cột B quy định giá trị C thông số ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 B2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt vùng nước biển ven bờ) 2.3 Giá trị hệ số K Tuỳ theo loại hình, quy mô diện tích sử dụng sở dịch vụ, sở công cộng, khu chung cư khu dân cư, doanh nghiệp, giá trị hệ số K áp dụng theo Bảng Bảng 2: Giá trị hệ số K ứng với loại hình sở dịch vụ, sở công cộng chung cư Loại hình sở Khách sạn, nhà nghỉ Quy mô, diện tích sử dụng sở Từ 50 phòng khách sạn xếp Giá trị hệ số K hạng trở lên Dưới 50 phòng Trụ sở quan, văn phòng, Lớn 10.000m2 1,2 1,0 trường học, sở nghiên cứu Dưới 10.000m2 1,2 Cửa hàng bách hóa, siêu thị Lớn 5.000m2 1,0 Dưới 5.000m2 1,2 Lớn 1.500m2 1,0 Dưới 1.500m2 1,2 Chợ Nhà hàng ăn uống, cửa hàng Lớn 500m2 41 1,0 thực phẩm Dưới 500m2 Cơ sở sản xuất, doanh trại Từ 500 người trở lên 1,2 1,0 lực lượng vũ trang Dưới 500 người 1,2 Khu chung cư, khu dân cư Từ 50 hộ trở lên 1,0 Dưới 50 hộ 1,2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt thực theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn phân tích tương ứng tổ chức quốc tế: - TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) Chất lượng nước – Xác định pH - TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxi sinh hoá sau ngày(BOD 5) - phương pháp cấy pha loãng - TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) - Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng cách lọc qua lọc sợi thuỷ tinh - TCVN 6053–1995 (ISO 9696-1992) - Chất lượng nước - Xác định hàm lượng tổng chất rắn hoà tan - TCVN 4567-1988 - Chất lượng nước – Xác định hàm lượng gốc sunphua sunphát - TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất chuẩn độ - TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Chất lượng nước – Xác định nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic - TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988) - Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt metylen xanh 42 - TCVN 6622 - 2000 - Chất lượng nước – Xác định chất hoạt động bề mặt Phần 1: Xác định chất hoạt động bề mặt Anion phương pháp đo phổ Metylen xanh - TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat Sunfat hoà tan sắc ký lỏng ion - TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) - Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt Escherichia coli giả định Phần 1: Phương pháp màng lọc - TCVN 61872 : 1996 (ISO 93082 : 1990) Chất lượng nước  Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định  Phần 2: Phương pháp nhiều ống Phương pháp xác định tổng dầu mỡ thực theo US EPA Method 1664 Extraction and gravimetry (Oil and grease and total petroleum hydrocarbons) TỔ CHỨC THỰC HIỆN Qui chuẩn áp dụng thay cho TCVN 6772:2000 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thải nước thải sinh hoạt môi trường tuân thủ quy định Quy chuẩn Cơ quan quản nhà nước môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực Quy chuẩn Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn 43 44 ... Trang 12 Xử lý nước thải đô thị công nghiệp& Tính toán thiết kế công trình – Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân 14 2.1.2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt Chất ô nhiễm... Trang 11 Xử lý nước thải đô thị công nghiệp& Tính toán thiết kế công trình – Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân Bảng 2.3 Các chất ô nhiễm quan trọng trình xử lý nước thải sinh... trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói chung Thầy Cô Viện Khoa Học Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường Trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng! Đặc biệt nhóm xin gửi lời
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêm, ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêm, ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay