tiếng anh giao tiếp

27 190 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 07:38

tiếng anh giao tiếp tham khảo 84 C Ấ U TRÚC VÀ VÍ D Ụ CÂU THÔNG D Ụ NG TRONG TI Ế NG ANH GIAO TI Ế P S + V + too + adj/adv + (for someone) + to something: (quá đ ể cho làm ) e.g This structure is too easy for you to remember e.g He ran too fast for me to follow S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá đ ến n ỗi mà ) e.g This box is so heavy that I cannot take it e.g He speaks so soft that we can’t hear anything It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá đ ến n ỗi mà ) e.g It is such a heavy box that I cannot take it e.g It is such interesting books that I cannot ignore them at all S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to something : ( Đ ủ cho làm ) e.g She is old enough to get married e.g They are intelligent enough for me to teach them English Have/ get + something + done (past participle): (nh ho ặc thuê làm ) e.g I had my hair cut yesterday e.g I’d like to have my shoes repaired It + be + time + S + V (-ed, c ột 2) / It’s +time +for someone +to something : ( đ ến lúc ph ải làm ) e.g It is time you had a shower e.g It’s time for me to ask all of you for this question It + takes/took+ someone + amount of time + to something: (làm m ất th i gian ) e.g It takes me minutes to get to school e.g It took him 10 minutes to this exercise yesterday To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ng ăn c ản ai/ làm ) e.g He prevented us from parking our car here S + find+ it+ adj to something: (th để làm ) e.g I find it very difficult to learn about English e.g They found it easy to overcome that problem 10 To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing (Thích gì/ làm h n gì/ làm gì) e.g I prefer dog to cat e.g I prefer reading books to watching TV 11 Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm h n làm gì) e.g She would play games than read books e.g I’d rather learn English than learn Biology 12 To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì) e.g I am used to eating with chopsticks 13 Used to + V (infinitive): (Th ườ n g làm qk bây gi không làm nữ a) e.g I used to go fishing with my friend when I was young e.g She used to smoke 10 cigarettes a day 14 To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ng ạc nhiên v ề e.g I was amazed at his big beautiful villa 15 To be angry at + N/V-ing: t ứ c gi ận v ề e.g Her mother was very angry at her bad marks 16 to be good at/ bad at + N/ V-ing: gi ỏi v ề / v ề e.g I am good at swimming e.g He is very bad at English 17 by chance = by accident (adv): tình c e.g I met her in Paris by chance last week 18 to be/get tired of + N/V-ing: m ệt m ỏi v ề e.g My mother was tired of doing too much housework everyday 19 can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không ch ịu n ỗi/không nh ịn làm e.g She can't stand laughing at her little dog 20 to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm e.g My younger sister is fond of playing with her dolls 21 to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến e.g Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays 22 to waste + time/ money + V-ing: t ốn ti ền ho ặc th ời gian làm e.g He always wastes time playing computer games each day e.g Sometimes, I waste a lot of money buying clothes 23 To spend + amount of time/ money + V-ing: dành th ời gian làm e.g I spend hours reading books a day e.g Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year 24 To spend + amount of time/ money + on + something: dành th ời gian vào việc e.g My mother often spends hours on housework everyday e.g She spent all of her money on clothes 25 to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ e.g You should give up smoking as soon as possible 26 would like/ want/wish + to something: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 27 have + (something) to + Verb: có để làm e.g I have many things to this week 28 It + be + something/ someone + that/ who: mà e.g It is Tom who got the best marks in my class e.g It is the villa that he had to spend a lot of money last year 29 Had better + V(infinitive): nên làm e.g You had better go to see the doctor 30 hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing e.g I always practise speaking English everyday 31 It is + tính từ + ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm ) VD: We are interested in reading books on history ( Chúng thích đọc sách lịch s ) 33 To be bored with ( Chán làm ) VD: We are bored with doing the same things everyday ( Chúng chán ngày làm công việc lặp l ặp l ại ) 34 It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây l ần làm ) VD: It’s the first time we have visited this place ( Đây lần t ới thăm n ) 35 enough + danh từ ( đủ ) + ( to smt ) VD: I don’t have enough time to study ( Tôi đủ th ời gian để h ọc ) 36 Tính từ + enough (đủ ) + ( to smt ) VD: I’m not rich enough to buy a car ( Tôi không đủ giàu để mua ôtô ) 37 too + tính t + to smt ( Quá để làm ) VD: I’m to young to get married ( Tôi trẻ để kết hôn ) 38 To want smb to smt = To want to have smt + PII ( Muốn làm ) ( Muốn có làm ) VD: She wants someone to make her a dress ( Cô muốn may cho cô m ột chi ếc váy ) = She wants to have a dress made ( Cô muốn có váy may ) 39 It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ph ải làm ) VD: It’s time we went home ( Đã đến lúc phải nhà ) 40 It’s not necessary for smb to smt = Smb don’t need to smt ( Ai không cần thiết phải làm ) doesn’t have to smt VD: It is not necessary for you to this exercise ( Bạn không cần phải làm t ập ) 41 To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm ) VD: We are looking forward to going on holiday ( Chúng mong nghỉ ) 42 To provide smb from V_ing ( Cung c ấp cho ) VD: Can you provide us with some books in history? ( Bạn cung cấp cho m ột s ố sách v ề l ịch s không?) 43 To prevent smb from V_ing (Cản trở làm ) To stop VD: The rain stopped us from going for a walk ( Cơn mưa ngăn cản dạo ) 44 To fail to smt (Không làm / Th ất b ại vi ệc làm gì) VD: We failed to this exercise (Chúng làm t ập ) 45 To be succeed in V_ing (Thành công vi ệc làm gì) VD: We were succeed in passing the exam (Chúng thi đỗ ) 46 To borrow smt from smb (Mượn ai) VD: She borrowed this book from the liblary ( Cô mượn sách thư viện ) 47 To lend smb smt (Cho mượn gì) VD: Can you lend me some money? ( Bạn cho vay ti ền không? ) 48 To make smb smt (Bắt làm gì) VD: The teacher made us a lot of homework ( Giáo viên bắt làm nhi ều t ập nhà ) 49 CN + be + so + tính từ + that + S + động từ ( Đến mức mà ) CN + động từ + so + trạng từ The exercise is so difficult that noone can it ( Bài tập khó đến mức không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến m ức mà không th ể hi ểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động t VD: It is such a difficult exercise that noone can it ( Đó tập khó đến n ỗi th ể làm ) 51 It is ( very ) kind of smb to smt ( Ai th ật t ốt b ụng / t t ế làm gì) VD: It is very kind of you to help me ( Bạn thật tốt giúp ) 52 To find it + tính từ + to smt VD: We find it difficult to learn English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm ều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure of that information ( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin ) You have to make sure that you’ll pass the exam ( Bạn phải bảo đảm bạn thi đỗ ) 54 It takes ( smb ) + thời gian + to smt ( M ất ( c ) th ời gian để làm gì) VD: It took me an hour to this exercise ( Tôi tiếng để làm ) 55 To spend + time / money + on smt ( Dành th ời gian / ti ền b ạc vào doing smt làm ) VD: We spend a lot of time on TV watching TV ( Chúng dành nhiều th ời gian xem TV ) 56 To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không bi ết v ề ) VD: I have no idea of this word = I don’t know this word ( TÔI từ ) 57 To advise smb to smt ( Khuyên làm not to smt không làm ) VD: Our teacher advises us to study hard ( Cô giáo khuyên học chăm ) 58 To plan to smt ( D ự định / có k ế ho ạch làm ) intend VD: We planed to go for a picnic intended ( Chúng dự định dã ngoại ) 59 To invite smb to smt ( Mời làm ) VD: They invited me to go to the cinema ( Họ mời xem phim ) 60 To offer smb smt ( Mời / đề nghị ) VD: He offered me a job in his company ( Anh ta mời làm việc cho công ty ) 61 To rely on smb ( tin cậy, d ựa dẫm vào ) VD: You can rely on him ( Bạn tin anh ) 62 To keep promise ( Gĩư lời hứa ) VD: He always keeps promises 63 To be able to smt = To be capable of + V_ing ( Có kh ả n ăng làm ) VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English ( Tôi nói tiếng Anh ) 64 To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( làm ) ) VD: I’m good at ( playing ) tennis ( Tôi chơi quần vợt giỏi ) 65 To prefer smt to smt ( Thích ) doing smt to doing smt làm làm VD: We prefer spending money than earning money ( Chúng thích tiêu tiền h ơn ki ếm ti ền ) 66 To apologize for doing smt ( Xin l ỗi làm ) VD: I want to apologize for being rude to you ( Tôi muốn xin lỗi bất lịch v ới b ạn ) 67 Had ( ‘d ) better smt ( Nên làm ) not smt ( Không nên làm ) VD: You’d better learn hard ( Bạn nên học chăm ) You’d better not go out ( Bạn không nên ) 68 Would ( ‘d ) rather smt Thà làm not smt đừng làm VD: I’d rather stay at home I’d rather not say at home 69 Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Mu ốn làm ) VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today ( Tôi muốn bạn / anh / cô nhà t ối ) 70 To suggest smb ( should ) smt ( Gợi ý làm ) VD: I suggested she ( should ) buy this house 71 To suggest doing smt ( Gợi ý làm ) VD: I suggested going for a walk 72 Try to ( Cố làm ) VD: We tried to learn hard ( Chúng cố học chăm ) 73 Try doing smt ( Thử làm ) VD: We tried cooking this food ( Chúng thử nấu ăn ) 74 To need to smt ( C ần làm ) VD: You need to work harder ( Bạn cần làm việc tích cực ) 75 To need doing ( Cần làm ) VD: This car needs repairing ( Chiếc ôtô cần sửa ) 76 To remember doing ( Nhớ làm ) VD: I remember seeing this film ( Tôi nhớ xem phim ) 77 To remember to ( Nhớ làm ) ( chưa làm ) VD: Remember to your homework ( Hãy nhớ làm tập nhà ) 78 To have smt + PII ( Có làm ) VD: I’m going to have my house repainted ( Tôi sơn lại nhà ng ười khác sơn, không ph ải s ơn l ) = To have smb smt ( Thuê làm ) VD: I’m going to have the garage repair my car = I’m going to have my car repaired 79 To be busy doing smt ( Bận rộn làm ) VD: We are busy preparing for our exam ( Chúng bận rộn chuẩn bị cho k ỳ thi ) 80 To mind doing smt ( Phi ền làm ) VD: Do / Would you mind closing the door for me? ( Bạn đóng cửa giúp không? ) 81 To be used to doing smt ( Quen với việc làm ) VD: We are used to getting up early ( Chúng quen dậy sớm ) 82 To stop to smt ( Dừng l ại để làm ) VD: We stopped to buy some petrol ( Chúng d ừng lại để mua x ăng ) 83 To stop doing smt ( Thôi không làm ) VD: We stopped going out late ( Chúng không chơi khuya ) 84 Let smb smt ( Để làm ) VD: Let him come in ( Để vào ) Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh hay tự nhiên Để giúp bạn giao tiếp với người nước cách tự nhiên nhất, viết xin gửi bạn mẫu câu giao tiếp tiếng Anh hay tự nhiên giúp bạn tự tin lời nói Sau mời bạn theo dõi viết nhé! End the conversation: Kết thúc nói chuyện Ask to keep in touch: Đề nghị giữ liên lạc – Can I get/have your number? This way we can keep in touch Tôi lấy số điện thoại anh không? Để ta giữ liên lạc – What’s your number? I’d love to see you again… Số em gì? Anh muốn gặp lại em… – Are you on Facebook or Skype? Cô có dùng Facebook hay Skype không? – Should I add you on Skype? Tôi add cô Skype nhé? – Can I call you sometime so we can talk more? Anh gọi cho em dịp để ta nói chuyện nhiều không? – So… is there a number where I can reach you? Vậy… anh có số điện thoại để liên lạc không? – Is there a way I can get in contact with you later? Tôi liên lạc với cô sau cách nào? – Let’s meet up again sometime soon I had fun Here’s my number Chúng ta gặp lại vào dịp sớm Em vui Đây số em – Let’s this again soon Let me give you my number Chúng ta gãy sớm gặp lại Để em cho anh số em – Hey, I had a great time, why don’t you take my number so you can give me a call/text later Này, em có khoảng thời gian tuyệt vời, anh không lấy số điện thoại em gọi/nhắn tin cho em sau nhỉ? – Would you like to go out with me sometime? Em có muốn chơi với anh lần không? – Do you have a card so I know how to contact you? Anh có danh thiếp để biết cách liên lạc với anh không? Informal and humorous (Thân mật hài hước): – I lost my number, can I have yours? Anh làm số điện thoại rồi, em cho anh số em không? – Hey I think something’s wrong with my phone: Your number’s not in it Này, anh nghĩ điện thoại anh có vấn đề: Số em Trên số mẫu câu tiếng Anh thông dụng giúp bạn vào đàm thoại cách tự nhiên Hy vọng viết giúp bạn trợ thêm kiến thức cho bạn để giao tiếp tốt Những mẫu câu Tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng Hiện tiếng anh đóng vai trò quan trọng hội nhập phát triển Mỗi ngành nghề, lĩnh vực cần đòi hỏi tiếng anh Trong học tiếng anh văn phòng điều quan trọng cần thiết Tiếng anh văn phòng giúp người làm việc tốt hiệu Bài viết chia sẻ câu tiếng anh văn phòng thông dụng giao tiếp làm việc văn phòng Tiếng Anh giao tiếp văn phòng thảo luận công việc Let’s get down to the business, shall we?: Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc chứ? We’d like to discuss the price you quoted.: Chúng muốn thảo luận mức ông đưa Ms.Green, may I talk to you for a minute?: Cô Green, nói chuyện với cô phút không? We need more facts and more concrete informations: Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể xác thực I’m here to talk about importing children’s clothing: Tôi để nói việc nhập quần áo trẻ em I’ve been hoping to establish business relationship with your company.: Tôi hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our product: Đây catalo sách hàng mẫu, chúng cho ông ý tưởng khái quát sản phẩm công ty Tiếng Anh giao tiếp văn phòng qua chủ trì họp Những mẫu câu tiếng anh giao tiếp văn phòng đa dạng phong phú Trong tình chủ trì họp ta thường xuyên bắt gặp mẫu câu sau: I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan: Tôi muốn nhiều ý tưởng tốt để tăng thị phần Nhật Bản That sounds like a fine idea: Nó ý tưởng hay I think we need to buy a new copier: Tôi nghĩ cần mua máy photo How is your schedule today?: Thời khóa biểu hôm anh nào? It would be a big help if you could arrange the meeting: Sẽ giúp đỡ to lớn anh xếp buổi gặp mặt Please finish this assignment by Monday: Vui lòng hoàn thành công việc trước thứ hai Be careful not to make the same kinds of mistake again: Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự Tiếng Anh giao tiếp văn phòng qua tham khảo ý kiến Trong văn phòng tham khảo ý kiến đóng góp mới, ta có mẫu câu sau: I’d be very interested to hear your comments: Tôi hứng thú nghe ý kiến anh I have a question I would like to ask: Tôi có câu hỏi muốn đặt Does that answer your question?: Anh có hài lòng với câu trả lời không? Như để sử dụng tiếng anh văn phòng thành thạo trôi chảy không việc học tập trau dồi tiếng anh ngày Chúc bạn thành công Những mẫu câu xã giao tiếng Anh nên biết Tiếng Anh ngôn ngữ quốc tế sử dụng rộng rãi hầu hết quốc gia giới Chính vậy, việc nắm câu xã giao tiếng Anh điều vô cần thiết, đặc biệt nước Để giúp bạn có nhìn khái quát nhất, viết này, xin chia sẻ số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh xã giao nên biết Mời bạn tham khảo Tiếng Anh kho tàng vô đa dạng phong phú Tuy nhiên, cần với câu nói xã giao thông dụng sau tiếng Anh định hành trang cho bạn để sẵn sàng sử dụng lúc “Hello”, “Hi”, “Howdy”, “Hello there” cách nói khác câu “Xin chào” tiếng Anh Bên cạnh đó, bạn hỏi thăm người khác thay cho cách chào hỏi, bắt chuyện thông thường “How you’re doing?”, “What’s up?” hay “How is it going?” Những câu có chung nghĩa “Dạo bạn rồi? Hoặc nói “It’s been to long” có nghĩa “Đã lâu không gặp” Câu có nghĩa với câu “Long time no see” bạn thường sử dụng Bạn chào tạm biệt với mẫu câu “Bye”, “Tata” (tiếng Anh-Anh); kết thúc câu chuyện câu “I gotta go” (Tớ phải rồi) hay “Take it easy” (Vô tư đi) nói chuyện với bạn bè; hẹn gặp vào lúc khác - “See you later” Ngoài ra, bạn sử dụng số mẫu câu chúc người khác may mắn, chẳng hạn như: “Have a nice day” (Chúc bạn ngày tốt lành), “All the best” (Mọi điều tốt lành đến với bạn) hay nhắc nhở cẩn thận như: “Take care” cách nói khác việc chào tạm biệt Nếu Anh, bạn chào câu “Cheers” Để nhờ vả hay nhắc nhở cách lịch sự, bạn sử dụng mẫu câu: “Would you be as kind as to ?”, “If you don’t mind!” (Nếu anh không phiền), “If it’s no trouble” (Nếu vấn đề ), hay “If it’s no bother!” (Nếu điều không gây phiền toái cho anh ) Ngoài bạn dùng mẫu câu như: Would you mind ? (Anh có phiền ) trường hợp Thay nói “Thank you”, bạn sử dụng mẫu câu như: I owe you one! (tớ nợ cậu lời cảm ơn), “That’s perfect!”, “I can’t thank you enough!”, “I am thankful to you!” (Tôi thật cảm ơn!), “I greatly appreciate it!” (Tôi thực đánh giá cao điều này), “What would I without you!” (Nếu không nhờ cậu tớ làm chứ), “Much obliged!”, “It’s so kind of you!” Hoặc mẫu câu thông dụng như: “Thanks!”, “Many thanks!”, “Thanks a lot!”, “Thank you so much!”, “Thank you very much!”, “Thank you kindly!” Để trả lời người khác nói cảm ơn, bạn lịch nói họ không cần cảm thấy biết ơn - “No worries”, “No problem”, “Don't mention it” Một cách nói khác diễn tả bạn thấy vui giúp - “It's my pleasure”, “Cheers”, “Glad to be assistance” Trên số câu nói thông dụng tiếng Anh bạn cần phải biết để việc giao tiếp trở nên dễ dàng Hy vọng viết cung cấp vốn kiến thức định cho bạn giúp bạn học tiếng Anh tốt Chào hỏi gặp mặt tiếng Anh Bạn muốn làm quen thân thiết với nhiều bạn bè người nước ngoài, nhiên lại chưa nắm vững cách chào hỏi đối tượng khác Hãy tìm hiểu qua học sau để biết cách chào hỏi đối tượng cụ thể: lần đầu gặp gỡ, bạn bè lâu ngày gặp lại chào hỏi kinh doanh Chào hỏi gặp mặt lần đầu Hi/ Hi, there! Hello/ Hello there! Good morning/ Good afternoon/ Good evening! Để cho nói chuyện thân thiện tự nhiên hơn, bạn lựa chọn cách nói: How are you doing? Howdy friend (USA) What’s up? How’s it going? Woa, It’s good to see you Hi there, hey how are you doing? Hello, how have you been? Nếu bạn người thân giới thiệu với người lạ, sau giới thiệu, bạn chào họ theo cách sau: Good to meet you/ It’s nice to meet you! I’m pleased to meet you/ It’s a pleasure to meet you! Chào hỏi gặp mặt thường xuyên Howdy! What’s up? What have you been up to? Hoặc đơn giản hơn, ta “chào họ” cách nói chuyện bình thường: Hey, Do you have lunch? Woaaa, you look so beautiful Where did you buy this dress? Chào hỏi gặp lại sau thời gian dài Long time no see! What’s new? What have you been up to? It’s been a while! Để nói chuyện trở nên thú vị hơn, bạn nên thêm vào cụm từ mang tính biểu cảm, đương nhiên, nét mặt bạn nên thay đổi nói: Oh my God, it’s you! Aahh, where have you been? My goodness, long time no see (speak) Wow, it’s so good to see you again! Is it really you? When did we last meet? Woa, as I live and breathe, It’s my best friend from school! Chào hỏi gặp mặt kinh doanh Lễ nghi môi trường kinh doanh quan trọng Sau giới thiệu tên chức vụ bạn đừng quên thêm vào câu như: “Thanks for agreeing to meet me” hay “My pleasure” để biểu thị tôn trọng Trước bắt đầu câu chuyện, bạn nên mời họ ngồi “Please have a seat” hỏi xem họ có muốn uống không “Can I offer you something to drink?” Dưới ví dụ: A: Hello I’m Mia Conners B: Good morning, Mia I’m David Sinclair, and this is my partner Gina Evans (hold out hand to shake) A: Nice to meet you Mr Sinclair and Ms Evans Thank you for taking the time to meet with me today B: It’s our pleasure And please, call us David and Gina Can I take your coat? A: Thank you B: No problem Please take a seat and we’ll be right with you I just have to take make a quick phone call Trên cấu trúc chào hỏi gặp mặt tiếng Anh Hy vọng viết mang đến kiến thức hữu ích dành cho bạn, đồng thời giúp bạn cải thiện kỹ giao tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếng anh giao tiếp, tiếng anh giao tiếp, tiếng anh giao tiếp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay