Nguyên lý mác lê nin II Dân Chủ

7 329 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 00:54

CÂU HỎI THẢO LUẬN: Giải pháp phát huy dân chủ giai đoạn nước ta Giải pháp phát huy dân chủ giai đoạn nước ta  Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ  nghĩa, là mục tiêu và động lực của sự phát  triển đất nước.   Vì vậy, trong từng giai đoạn cách mạng,  Đảng ta luôn coi trọng phát huy dân chủ  trong mọi tổ chức, hoạt động; đặc biệt là  quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm mọi  quyền lực đều thuộc về nhân dân 1 Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ nhân dân, bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân  Khi hoạch định đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi ích đáng nhân dân Bởi, nhân dân lao động chủ thể quyền lực, có quyền nghĩa vụ, quyền hạn trách nhiệm, cống hiến hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với  Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đầy đủ,  đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với yêu cầu phát triển  của đất nước và thông lệ quốc tế; kiên quyết phê phán và  nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân  dân; lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc  và quyền làm chủ của nhân dân 2 phát huy hiệu hình thức dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện; thực tốt Quy chế dân chủ sở Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn  Dân  chủ  trực  tiếp  là  hình  thức  nhân  dân  trực  tiếp  quyết  định  các  vấn  đề,  các  công  việc  quan  trọng  của  quốc  gia,  trực tiếp thông qua các đạo luật mà không qua một yếu tố  trung gian nào, bảo đảm nhanh, nguyên vẹn ý chí chính trị  của nhân dân  Phát huy vai trò của các đại biểu dân bầu trong hoạt động  của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, để họ thực sự  là  tiếng  nói  đại  diện  cho  ý  chí,  nguyện  vọng  chính  đáng  của người dân, cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân” trong  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 3 mở rộng và phát huy dân chủ phải gắn với  tăng cường kỷ cương, pháp luật  Thực thi dân chủ sai nguyên tắc, vô nguyên tắc, không gắn  với kỷ cương, pháp luật đều trái với bản chất của dân chủ  xã hội chủ nghĩa, dẫn đến hậu quả khó lường  Xa  rời  những  nguyên  tắc  của  chủ  nghĩa  xã  hội,  thì  việc  dân chủ hoá sẽ trượt sang quỹ đạo khác ­ dân chủ phi xã  hội  chủ  nghĩa,  đồng  nghĩa  với  việc  thủ  tiêu  chủ  nghĩa  xã  hội.  bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt  nhân để phát huy dân chủ trong xã hội”  Vai trò “hạt nhân” của Đảng được thể hiện rất rõ trong đời  sống  xã  hội.  Thực  hành  dân  chủ  rộng  rãi  trong  Đảng  sẽ  tạo  điều  kiện,  là  hình  mẫu,  tấm  gương  để  cán  bộ,  đảng  viên vận dụng, thực hành  ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức,  có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện và phát huy dân  chủ trong xã hội 1 đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên  tạc, sai trái của các thế lực thù địch  Cần kiên quyết đấu tranh vạch trần, làm phá sản mưu đồ  chống phá đó những quan điểm đòi “đa nguyên chính trị”,  “đa đảng đối lập”, cùng với những luận điệu: “Việt Nam vi  phạm dân chủ”, “mất dân chủ”, vu khống Đảng Cộng sản  Việt  Nam  chính  là  “trở  lực”  chính cho  việc  thực  hiện dân  chủ  của  các  thế  lực  thù  địch  trong  thời  gian  qua  chính  là  những âm mưu, thủ  đoạn nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của  Đảng, xoá bỏ nền dân chủ XHCN ... nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân  dân;  lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc  và quyền làm chủ của nhân dân 2 phát huy hiệu hình thức dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện; thực tốt Quy chế dân. .. xã  hội,  thì  việc  dân chủ hoá sẽ trượt sang quỹ đạo khác ­ dân chủ phi xã  hội  chủ nghĩa,  đồng  nghĩa  với  việc  thủ  tiêu  chủ nghĩa  xã  hội.  bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt ... của người dân,  cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân  trong  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 3 mở rộng và phát huy dân chủ phải gắn với  tăng cường kỷ cương, pháp luật  Thực thi dân chủ sai nguyên tắc, vô nguyên tắc, không gắn 
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý mác lê nin II Dân Chủ, Nguyên lý mác lê nin II Dân Chủ, Nguyên lý mác lê nin II Dân Chủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay