MICE TOURISM DU LỊCH MICE

5 195 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 00:52

INFRastructure: Vietnam is lacking in the number of conference centres with big capacity enough for largescale of several thousand people Currently in Vietnam there are only a few centres which can hold several thousand people such as the National Convention Centre , 4000 Vietnam exhibition fair centre - VEFAC (giang vo exhibiton centre) Saigon Exhibition and convention Centre Saigon hitech park training center Hoalac hi teck park The number of five star hotel in recent years even though has increased considerably, but still not capable of responding to large events of regional level Transporation: traffic, airport international… PROMOTIONS : Vietnam hasn’t got a clear strategy for the investment of becoming a MICE attraction, our enterprises therefore haven’t proactively invested to develop Mice tourism development is spontaneous mainly Mostly based on the dynamics of the business There is no MICE operation model system, there is no mainstream organization focused on mice tourism development There is no comprehensive management -> the state has not focused on development (Vefac đc chọn MCST làm đại diện) The promotion of tourism and tourism products in Vietnam to the world is still weak - Low promotion budget (at the national online conference on tourism environment improvement 6/6/2013, General Director of Vn Tourism nguyen van tuan, said that the annual advertising budget is about 30-40 billion , While other countries like thailand, singapore, malaysia are 80100 million usd / yr There are no specific products of vietnam compared to korea Another factor is the unavailable of a good marketing strategy for Vietnam landscapes Excellent marketing strategies through various channels such as TV, video, movies, etc is the key to Korea’s successful marketing of Jeju Island, turning it into a scenic natural wonders comparable to Ha Long Bay, attracting hordes of visitors, a flight on every five minutes on average Or another simpler example is the kimchi dish, the everyday dish has become a Korea's culinary symbol thanks to diversified and effective marketing 3.LABOR FORCES: the second difficulty must be mentioned is the lack of qualified human resources to cope with the demand of organising high-level conference and workshops Especially, the human resources in tourism is not only inefficient in quantity but also quality Engineering team can operate presentation machinery and equipment, especially machines of large capacity up to 16 thousand, is inadequate because up to now, Vietnam has yet to have many chance to organise large workshops so investments of enterprises in this field is limited and the training is unprofessional RECOMMENDATIONS: 1.CỞ SỞ HẠ TẦNG Vietnam should first invest in infrastructure, roads, building more convention centres and big hotels Transportation means, hotels, resorts need to develop synchronously, convenient for travel, transactions and benefits For communication systems also need to be invested, upgraded and developed throughout the MICE organization to serve the information needs anytime, anywhere visitors almaz vinhomes 1.600, deawoo hotel 1.300, jw marriot hanoi 1000 capella parkview 1500 gem center 1800 sân bay đà nẵng 3500 tỷ đồng đà nẵng đón apec 2017 10/4 2.LABOR FORCES Vietnam needs to set up a strategy specified each stage of human resources training for MICE Training here does not simply mean sending a team to practice, to participate in conferences or seminars but to have specific programmes on experience exchange, joint training activities, etc with countries of developed MICE industry (On August 7, in Hanoi, Vietnam National Administration of Tourism (VNAT) and Environmentally and Socially Responsible Tourism Capacity Development Programme (ESRT) organized a workshop on Vietnam Tourism Marketing and Tourism Branding It was a part of ESRT’s activities supporting in the development of Vietnam Tourism Marketing Plan period 2013 – 2015, vision 2030 3.PROMOTIONS: Promoting Vietnam tourism images The tourism industry also needs to enlist the cooperation of ministries and sectors, taking advantage of every opportunity to promote MICE tourism on forums, forums in the region and the world to know more about Vietnam Vnat at International Tourism Fair ITB Berlin 2015 World Tourism Market London 2016 EXPO Milan 2015 -develop National MICE Tourism Promotion Center: Authorities should identify MICE tourism as an industry next to tourism, which is a very profitable industry to make a good investment Vietnam must understand and be determined to invest in MICE tourism to become a potential industry that has even greater potential to grow stronger than tourism rather than one branch of tourism Tourism Association also needs to consider the plan to establish a business association MICE tourism to be able to manage, support, support, create momentum for development as well as promoting and promoting cooperation between the businesses to be able to pull the big event brought back to Vietnam If there is no link in the home field, the Vietnamese enterprises are difficult to have the opportunity to grow into big corporations that can compete with foreign enterprises in the same field It is impossible to develop in the same way as countries in the MICE industry have developed in the world cần liên kết, hợp tác chặt chẽ đơn vị liên quan (khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, đơn vị kinh doanh tổ chức kiện ) để đảm bảo hoạt động MICE tổ chức với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch để phát triển loại hình du lịch MICE không trách nhiệm riêng ngành du lịch hay công ty lữ hành mà đòi hỏi có vào ban, ngành, địa phương Bởi thông qua du lịch MICE nhiều du khách tìm kiếm hội đầu tư, hợp tác làm ăn Ninh Bình Do đó, việc xây dựng khu triển lãm, thương mại có quy mô lớn, quảng bá sản phẩm địa phương, chế, sách thu hút đầu tư tỉnh cần thiết Đề xuất khung sách phát triển du lịch Để phát triển du lịch thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chính phủ cần có hệ thống sách phát triển du lịch phù hợp bao gồm sách dài hạn sách cấp bách thể chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển du lịch Chính sách phải đảm bảo khuyến khích, huy động tập trung nguồn lực, khai thác tối ưu tiềm năng, mạnh đất nước; bảo tồn phát huy giá trị truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Các nhóm sách ưu tiên chủ yếu sau: a) Chính sách dài hạn a1 Nhóm sách khuyến khích du lịch: Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; tăng cường lực, ứng dụng công nghệ cao, đơn giản hóa thủ tục xuất, nhập cảnh, miễn thị thực; khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân vào lĩnh vực, ngành nghề du lịch, đặc biệt sở hạ tầng, sở vật chất du lịch; ưu đãi đầu tư vùng sâu, vùng xa có tiềm du lịch khả tiếp cận hạn chế; khuyến khích phát triển sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, sản phẩm/dịch vụ mang tính chiến lược (casino); hình thành quỹ thời gian nghỉ ngơi khuyến khích du lịch; tăng cường du lịch MICE, du lịch giáo dục, du lịch công đoàn, niên du lịch nhóm xã hội; trọng du lịch cao cấp, điều tiết hợp lý du lịch đại chúng; a2 Nhóm sách kiểm soát chất lượng du lịch: nâng cao nhận thức, kiến thức quản lý chất lượng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống kiểm định, công nhận chất lượng; phát triển, tôn vinh thương hiệu, thúc đẩy nhượng quyền thương hiệu; hình thành tôn vinh hệ thống danh hiệu, nhãn hiệu a3 Nhóm sách tăng cường hợp tác đối tác Công-Tư: Cơ chế liên kết đại diện nhà nước với khu vực tư nhân theo mô hình tham gia, đại diện, góp vốn, chuyển giao, BOT, BT; tham gia tư vấn hoạch định sách (hội đồng tư vấn PTDL); quỹ phát triển/quỹ xúc tiến du lịch; chia sẻ trách nhiệm thực chương trình phát triển (xúc tiến, quảng bá, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực); huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân cho hoạt động chung vùng, quốc gia; xã hội hoá đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; ưu đãi dự án đầu tư vào vùng sâu, vùng xa, hải đảo; nhà nước đảm bảo hạ tầng đến chân công trình thuộc khu, điểm du lịch quốc gia; huy động doanh nghiệp đóng góp quỹ xúc tiến du lịch theo tỷ lệ doanh thu tỷ lệ theo số lượng khách quốc tế a4 Nhóm sách phát triển du lịch bền vững: khuyến khích công cụ tài hỗ trợ mô hình tiết kiệm lượng, sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sạch, mô hình “3R”; khuyến khích, ưu đãi dự án phát triển du lịch có sử dụng nhiều lao động địa phương; khuyến khích, hỗ trợ thực chương trình giám sát môi trường khu, tuyến, điểm sở dịch vụ du lịch; chế tạo lập quỹ bảo tồn phát huy giá trị tự nhiên nhân văn phục vụ hoạt động du lịch Khuyến khích, hỗ trợ loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm xã hội môi trường b) Chính sách cấp bách b1 Chính sách đầu tư đầu tư tập trung cho khu du lịch trọng điểm quốc gia có sức cạnh tranh cao khu vực quốc tế: ưu đãi công cụ tài chính, thu hút FDI, hỗ trợ trực tiếp nhà nước sở hạ tầng, phát triển sản phẩm, phân cấp quản lý khu du lịch quốc gia b2 Chính sách đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng, quốc gia có sức cạnh tranh khu vực quốc tế: tăng cường nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược sản phẩm; khuyến khích sản phẩm có tính chiến lược; hỗ trợ xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch vùng, thương hiệu quốc gia, sản phẩm đặc trưng; liên kết khai thác giá trị văn hóa, sinh thái tài nguyên du lịch bật vùng, quốc gia b3 Chính sách bảo vệ môi trường khu, tuyến điểm, sở dịch vụ du lịch: áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường; kiểm tra xử lý vi phạm môi trường du lịch; kiểm định, đánh giá, tôn vinh thương hiệu, nhãn hiệu du lịch “xanh”; xây dựng nếp sống văn minh du lịch; b4 Chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch: Khuyến khích đào tạo chuyển giao kỹ chỗ; thu hút chuyên gia, nhân tài, nghệ nhân nước phục vụ cho đào tạo du lịch; tăng cường chuẩn hóa kỹ năng, chương trình đào tạo; đẩy mạnh thẩm định, công nhận kỹ năng; tạo điều kiện di chuyển, chuyển đổi nghề nghiệp; hình thành mã ngành đào tạo du lịch cấp đào tạo; sử dụng phí dịch vụ vào việc đào tạo phát triển nhân lực b5 Chính sách xúc tiến quảng bá thị trường trọng điểm: tăng cường nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường mục tiêu; hỗ trợ tài thị trường trọng điểm; liên kết, tập trung nguồn lực nước cho xúc tiến quảng bá thị trường trọng điểm; quảng bá thương hiệu mạnh theo phân đoạn thị trường trọng điểm; hình thành kênh quảng bá toàn cầu thị trường trọng điểm (văn phòng đại điện du lịch, thông tin đại chúng toàn cầu); chiến dịch quảng bá thị trường trọng điểm b6 Chính sách phát triển du lịch cộng đồng:Khuyến khích, hỗ trợ phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, du lịch nông thôn, nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; tăng cường lực tham gia động đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ trang thiết bị cho cộng đồng, phát triển mô hình nghỉ nhà dân (homestay); tăng cường trách nhiệm kinh tế, chia sẻ lợi ích với cộng đồng; hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch cộng đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề sang làm du lịch vùng nông thôn, ven đô Theo Tổng cục Du lịch, nước có khoảng 17,300 hướng dẫn viên (HDV) du lịch, bao gồm 9.920 HDV quốc tế phục vụ cho gần 14 triệu lượt khách 7460 HDV nội địa, phục vụ 45 triệu lượt khách Trong thực tế, để phục vụ lượng khách cần tối thiểu khoảng 25.000 HDV quốc tế 50.000 HDV nội địa Tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành du lịch dẫn đến tượng HDV “chui” xuất ngày nhiều (2016) ... du lịch; tăng cường du lịch MICE, du lịch giáo dục, du lịch công đoàn, niên du lịch nhóm xã hội; trọng du lịch cao cấp, điều tiết hợp lý du lịch đại chúng; a2 Nhóm sách kiểm soát chất lượng du. .. huy giá trị tự nhiên nhân văn phục vụ hoạt động du lịch Khuyến khích, hỗ trợ loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm xã hội môi trường b) Chính sách... ) để đảm bảo hoạt động MICE tổ chức với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch để phát triển loại hình du lịch MICE không trách nhiệm riêng ngành du lịch hay công ty lữ hành
- Xem thêm -

Xem thêm: MICE TOURISM DU LỊCH MICE, MICE TOURISM DU LỊCH MICE, MICE TOURISM DU LỊCH MICE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay