THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 2015

68 290 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:59

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2015 : TÍNH TOÁN BẢN SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP , CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH , HỒ NƯỚC MÁI , KHUNG KHÔNG GIANG BÊ TÔNG CỐT THÉP , 2 PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP VÀ CỌC NHỒIBẢN VẼ , MÔ HÌNH ETABS KHUNG KHÔNG GIAN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN CHƯƠNG KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC CỦA CƠNG TRÌNH NỘI DUNG Xác định tải trọng tác dụng lên khung Xác định nội lực khung khơng gian Tính cốt thép dầm khung trục Tính cốt thép cột khung trục Bố trí thép vẽ Hình : Mơ hình khung chịu lực cơng trình ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 4.1 SỐ LIỆU TÍNH TỐN 4.1.1 Vật liệu sử dụng • Bê tơng có cấp độ bền B30 có tiêu: Cường độ chịu nén tính tốn: Rb = 17 (MPa) Cường độ chịu kéo tính tốn dọc trục: Rbt = 1,2 (MPa) Mơ đun đàn hồi: Eb = 32,5x103 (MPa) Hệ số điều kiện làm việc bê tơng γb = 0.9 • Cốt thép gân φ>10 loại CII, có tiêu: Cường độ chịu kéo tính tốn: Rs = 280 (MPa) Cường độ chịu nén tính tốn: Rsc= 280 (MPa) Mơ đun đàn hồi Es = 210x103 (MPa) • Cốt thép trơn φ Cy  Cx  M x1 = η x M x   ea = eax + 0, 2eay ⇒ M y1 = η y M y Cx = b, Cy = h   M  M x1 y1 < →  M1 = M y1; M = M x1 → Tính theo phương Y C Cy x    ea = eay + 0, 2eax  Giả thiết: a = a ' → h0 = h − a → Z a = h0 − a ' Xác định chiều cao vùng nén x1 = N γ b Rb b  0, x1  x1 < h0 → m0 = − h0   Hệ số chuyển đổi m0  x1 > h0 → m0 = 0, Mơmen quy đổi tương đương (nén lệch tâm xiên lệch nén tâm phẳng): M = M1 + m0 M2 h b Độ lệch tâm tĩnh học: e1 = M N ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 54 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN Độ lệch tâm ban đầu e0 : Với kết cấu tĩnh định: Với kết cấu siêu tĩnh : e0 = e1 + ea e0 = max(e1 ,ea ) 4.5.1.3 Các trường hợp tính thép • Trường hợp : ε= e0 ≤ 0,30 h0 Cột chịu nén lệch tâm bé, tính tốn gần nén tâm Hệ số ảnh hưởng đến độ lệch tâm γe: γe = ( 0,5 − ε ) × ( + ε ) Hệ số uốn dọc phụ thêm xét nén tâm: Khi ϕe = ϕ + ( 1− ϕ ) × ε 0,3 λ ≤ 14 ⇒ ϕ = Khi 14 < λ ≤ 100 ⇒ ϕ = 1,028 − 0,0000288 × λ − 0,0016 × λ γ N − Rb × b × h ϕe Ast = Rsc − Rb Diện tích tồn cốt thép dọc: Cốt thép chọn đặt theo chu vi (mật độ thép cạnh b lớn hơn) • Trường hợp ε= e0 > 0,30 ; x1 > ξ R × h0 h0 Cột chịu nén lệch tâm bé  1− ξR  e0 x = ξR + × h0 ÷ ε = + 50 × ε   Chiều cao vùng nén: với h ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 55 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 Diện tích tồn cốt thép dọc Ast: GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN  x   N × e − R − b × x × h −  ÷ b  2   Ast = k ×  Rsc × Z     Với hệ số xét đến việc đặt thép theo cạnh chu vi tiết diện: lấy k=2,5 h e = e0 + − a Độ lệch tâm cuối cùng: • Trường hợp ε= e0 > 0,30 ; x1 ≤ ξ R × h0 h0 Cột chịu nén lệch tâm lớn  N × ( e + 0,5 × x1 − h0 )  Ast = k ×   R × Z sc   Với k = 2.5 Diện tích tồn cốt thép: 4.5.1.4 Xử lý kết Nếu Ast   > → µ t = Ast NLT 100% → µ ≤ µ t ≤ µ max = 3% → thỏa bh Nếu A st < Khi tính nhiều trường hợp cốt thép âm kết luện tiết diện chọn q lớn, cần chọn lại tiết diện giải lại nội lực sau tính lại thép Tùy theo trường hợp cụ thể mà tăng tiết diện, tăng mác bêtơng, trường hợp khơng thể tăng tiết diện tăng mác bêtơng đặt cốt thép theo u cầu cấu tạo NLT Ast = µ bho Kết cặp nội lực dùng tính thép trình bày phụ lục 4.5.2 Tính tốn điển hình cho cột Chọn cột B2 (phần tử C27) tầng hầm (dưới Story1) Với tiết diện cột 65x65(cm) ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 56 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 4.5.2.1 Tính với cặp nội lực N max = 6644,19 ( kN ) ; M y tu = 3, 31( kN m ) ; M x tu = 19, 62 ( kN m ) Cx = 65 Cy = 65(cm) lx = ly = 300(cm) → lox=loy = 300 x 0,7 = 210(cm) Độ lệch tâm ngẫu nhiên theo phương:  l C   310 65  eax = max  x ; x ÷ = max  ; ÷ = max ( 0, 52; 2, ) = 2, 2(cm)  600 30   600 30   l C   310 65  eay = max  y ; y ÷ = max  ; ÷ = max ( 0, 52; 2, ) = 2, 2(cm)  600 30 ÷ 600 30     Độ mãnh cột: ix = 0, 288 × b → λ x = lox 210 = = 11, 22 ix 0, 288 × 65 loy 210 iy = 0, 288 × h → λy = = = 11, 22 ix 0, 288 × 65 → λ = max(λ x ; λ y ) = 11, 22 λ x = 11, 22 < 28 => η x = Trong λ y = 11, 22 < 28 => η y = (khơng xét đến ảnh hưởng uốn dọc) M x1 = η x M x = 1× 19, 62 = 19, 62(kN m) M y1 = η y M y = 1× 3, 31 = 3, 31(kN m) Xác định phương tính tốn : M M x1 19, 62 × 100 3, 31× 100 = = 28, 03(kN ) > y1 = = 4, 73( kN ) Cx 70 Cy 70 4.5.2.1.1 Tính thép theo phương X b = 65(cm); h = 65(cm) M1 = M x1 = 19, 62(kNm); M2 = M y1 = 3, 31(kN m) ea = eay + 0, 2eax = 2, + 0, × 2, = 2, 64(cm) Giả thiết a =a’=4(cm) → h0=h-a = 65-4=61(cm) → Za=h0 - a’=61-4=57(cm) ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN Chiều cao vùng nén: N 6644,19 = = 78, 32(cm) > h0 = 61(cm) → m0 = 0, γ b × Rb × b 0, × 1, 45 × 65 x1 = Mơmen quy đổi tương đương: h 65 M = M1 + m0 M2 = 19, 62 + 0, × 3, 31× = 20, 94(kN m) b 65 e1 = M 19, 62 × 100 = = 0, 295(cm) → e0 = max(e1; ea ) = max(0, 295; 2, 64) = 2, 64(cm) N 6644,19 ε= e0 2, 64 = = 0, 0432 < 0, → h0 61 Tính tốn với trường hợp (nén lệch tâm bé) Hệ số ảnh hưởng đến độ lệch tâm γe = γe: 1 = = 1,07 0,5 − ε × + ε 0,5 − 0,0432 × + 0,0432 ( ) ( ) ( ) ( ) Hệ số uốn dọc phụ thêm xét nén tâm φe: ϕe = ϕ + ( 1− ϕ ) × ε 0,3 = 1+ ( − 1) × 0,0432 = 0,3 ; Với λ = 11,1 < 14 ⇒ ϕ = 4.5.2.1.2 Diện tích cốt thép dọc γ eN − γ b × Rb bh 1, 07 × 6644,19 − 0, × 1, 45 × 65 × 65 ϕe Ast = = = 59, 77(cm ) Rs − γ b × Rb 28 − 0, × 1, 45 4.5.2.2 Tính với cặp nội lực M x max = 371, 635 ( kN m ) ; M y tu = 61, 005 ( kNm ) ; N tu = 5167, 53 ( kN ) → λ = max(λ x ; λ y ) = 11, 22 ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 58 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN λ x = 11, 22 < 28 => η x = λ y = 11, 22 < 28 => η y = (khơng xét đến ảnh hưởng uốn dọc) M x1 = η x M x = 1× 371, 635 = 371, 635(kN m) M y1 = η y M y = 1× 61, 005 = 61, 005(kN m) Xác định phương tính tốn: M M x1 371, 635 × 100 61, 005 × 100 = = 571, 75(kN ) > y1 = = 93, 85(kN ) Cx 65 Cy 65 4.5.2.2.1 Tính thép theo phương X b = 65(cm); h = 65(cm) M1 = M x1 = 371, 635(kN m); M2 = M y1 = 61, 005(kN m) ea = eay + 0, 2eax = 2, + 0, × 2, = 2, 64(cm) Giả thiết a=a’=4(cm) →h0 =h-a=65-4=61(cm)→Za = h0-a’ =61-4=57(cm) Chiều cao vùng nén: x1 = N 5167, 53 = = 60, 92(cm) < h0 = 61(cm) γ b × Rb × b 0, × 1, 45 × 65 → m0 = − 0, x1 0, × 60, 92 = 1− = 0, 401 h0 61 Mơmen quy đổi tương đương: h 65 → M = M1 + m0 M2 = 371, 635 + 0, × 61, 005 × = 396, 04(kN m) b 65 M 371, 635 × 100 = = 7,19(cm) N 5167, 53 → e0 = max(e1; ea ) = max(7,19; 2, 64) = 7,19(cm) e1 = ε= e0 7,19 = = 0,118 < 0, → h0 61 tính tốn với trường hợp (nén lệch tâm bé) Hệ số ảnh hưởng đến độ lệch tâm ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG γe: SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 59 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 γe = GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 1 = = 1,24 ( 0,5 − ε ) × ( + ε ) ( 0,5 − 0,118) × ( + 0,118) Hệ số uốn dọc phụ thêm xét nén tâm φe: ϕe = ϕ + ( 1− ϕ ) × ε 0,3 = 1+ ( − 1) × 0,118 = 0,3 ; Với : λ = 11,1 < 14 ⇒ ϕ = 4.5.2.2.2 Diện tích cốt thép dọc γ eN − γ b × Rb bh 1, 24 × 5167, 53 − 0, × 1, 45 × 65 × 65 ϕe Ast = = = 33, 49(cm ) Rs − γ b × Rb 28 − 0, × 1, 45 4.5.2.3 Tính với cặp nội lực My max = 370, 99 ( kN m ) ; M x tu = 21, 462 ( kN m ) ; N tu = 5232, 51( kN ) → λ = max(λ x ; λ y ) = 11, 22 λ x = 11, 22 < 28 => η x = λ y = 11, 22 < 28 => η y = (khơng xét đến ảnh hưởng uốn dọc) M x1 = η x M x = 1× 21, 462 = 21, 462(kN m ) M y1 = η y M y = 1× 370, 99 = 370, 99(kN m ) Xác định phương tính tốn: M M x1 21, 462 × 100 370, 99 × 100 = = 33, 02(kN ) < y1 = = 570, 75(kN ) Cx 65 Cy 65 4.5.2.3.1 Tính thép theo phương Y Chiều cao vùng nén: x1 = N 5232, 51 = = 61, 68(cm) > h0 = 66(cm) → m0 = 0, γ b × Rb × b 0, × 1, 45 × 65 Mơmen quy đổi tương đương: h 65 M = M1 + m0 M2 = 21, 462 + 0, × 370, 99 × = 169, 86(kN m) b 65 ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 60 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN e1 = M 169, 86 × 100 = = 3, 25(cm) → e0 = max(e1; ea ) = max(3, 25; 2, 64) = 3, 25(cm) N 5232, 51 ε= e0 3, 25 = = 0, 053 < 0, → h0 61 Tính tốn với trường hợp 1(nén lệch tâm bé) Hệ số ảnh hưởng đến độ lệch tâm γe = γe: 1 = = 1,09 ( 0,5 − ε ) × ( + ε ) ( 0,5 − 0,053) × ( + 0,053) Hệ số uốn dọc phụ thêm xét nén tâm φe: ϕe = ϕ + ( 1− ϕ ) × ε 0,3 = 1+ ( − 1) × 0,109 = 0,3 ; Với λ = 11,1 < 14 ⇒ ϕ = 4.5.2.3.2 Diện tích cốt thép dọc γ eN − γ b × Rb bh 1, 09 × 5232, 51 − 0, × 1, 45 × 65 × 65 ϕ Ast = e = = 36, 32(cm ) Rs − γ b × Rb 28 − 0, × 1, 45 4.5.2.4 Chọn hàm lượng thép để bố trí Trường hợp trường hợp tính thép lớn Ast = 60,02 (cm2) → µ = 0, 05% < µ t = Ast 60, 02 100% = × 100% = 1, 42% < µ max = 3% → (Thỏa) bh 65 × 65 Chọn 16 φ 22 có Asc = 60,96 (cm2), bố trí thép theo chu vị cột Cốt thép chọn bố trí cho tầng , tầng thay đổi theo hàm lượng tính tốn nhằm mục đích tiết kiệm cốt thép Bố trí cốt thép giảm dần lên cao số diện tích cốt thép Khi cốt thép tầng tính có giá trị lớn giá trị cốt thép tầng ta sữ dụng giá trị cốt thép tầng để chọn bố trí cho tầng bên Các cột lại tính tốn tương tự ta lập bảng tính tốn sau : ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 61 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN Bảng : Bảng tổng hợp kết tính tốn cốt thép cột C27 Cột Tầng C27 Hầm C27 C27 C27 C27 C27 C27 C27 Trường hợp tính Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax N (kN) My (kNm) Mx (kNm) Cx b Cy h b (cm) h (cm) a (cm) e0 (cm) ε TH tính Ast (cm2) μt (%) 6644.19 5167.53 5232.51 5986.77 4676.94 4696.16 5309 4665.97 4912.39 4645.94 4094.92 4184.58 3977.01 3613.26 3609.48 3307.91 2950.39 2959.34 2625.27 2371.13 2455.48 1939.43 1780.98 1785.2 19.621 371.635 21.462 49.028 317.955 28.822 45.362 209.986 43.305 52.111 198.087 40.492 46.112 180.726 35.747 60.536 167.457 49.287 45.404 137.11 36.545 19.732 126.234 51.293 3.314 61.005 370.99 1.259 46.812 287.514 2.638 24.498 175.117 3.836 23.527 156.011 8.398 31.76 152.098 11.802 27.295 126.602 17.391 36.08 123.237 22.302 33.893 99.246 65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 65 65 65 65 65 65 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.6 7.7 7.3 2.6 7.3 6.4 2.4 4.7 3.9 2.4 5.1 4.1 2.0 5.4 4.6 2.0 6.1 5.0 2.0 6.4 5.6 1.6 7.9 6.8 0.043 0.126 0.119 0.043 0.119 0.105 0.043 0.084 0.070 0.043 0.091 0.074 0.043 0.116 0.100 0.043 0.132 0.108 0.056 0.178 0.156 0.044 0.220 0.189 LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB 60.02 36.98 36.32 34.85 11.4 5.94 37.22 25.74 30.87 10.59 3.51 1.64 38.63 45.41 39.66 11.57 19.41 12.73 31.33 49.6 47.03 1.17 29.78 20.81 1.42 0.88 0.86 0.82 0.27 0.14 1.03 0.72 0.86 0.29 0.10 0.05 1.55 1.82 1.59 0.46 0.78 0.51 1.96 3.10 2.94 0.07 1.86 1.30 ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG Ast (cm2) Chọn thép Asch (cm2) 60.02 16φ22 60.79 34.85 16φ18 40.69 37.22 12φ22 37.68 10.59 12φ18 30.52 45.41 12φ22 45.59 19.41 12φ18 30.52 49.6 12φ25 58.88 29.78 8φ22 30.4 TRANG: 62 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 C27 Nmax Mymax Mxmax 1244.06 1200.16 1199.12 58.859 119.302 58.684 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 1.969 33.975 79.751 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4 4.8 11.7 9.7 0.134 0.325 0.269 LTRB LTB LTRB -17.84 6.72 7.66 CT 0.42 0.48 7.66 4φ18 10.17 Ast (cm2) Chọn thép Asch (cm2) 35.47 8φ25 39.25 35.55 8φ25 39.25 36.13 8φ25 39.25 25.97 8φ20 25.12 25.66 8φ20 25.12 29.9 8φ22 30.4 30.68 8φ22 30.4 Bảng : Bảng tổng hợp kết tính tốn cốt thép cột biên C17 Cột Tầng C17 Hầm C17 C17 C17 C17 C17 C17 Trường Hợp tính Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax N (kN) My (kNm) Mx (kNm) Cx b Cy h b (cm) h (cm) A (cm) e0 (cm) ε TH tính Ast (cm2) μt (%) 3566.66 2759.56 3317.1 3116.92 2417.51 3116.92 2682.96 2304.26 2682.96 2265.75 1963.7 2265.75 1854.29 1657.53 1854.29 1452.54 1287.86 1452.54 1059.6 953.64 1059.6 18.556 114.745 19.318 35.032 143.259 35.032 26.629 105.48 26.629 30.075 102.295 30.075 21.699 71.201 21.699 27.187 71.592 27.187 9.736 28.277 9.736 147.546 15.182 152.125 204.949 58.672 204.949 157.178 66.999 157.178 161.255 76.332 161.255 119.735 62.354 119.735 131.37 68.222 131.37 59.246 27.181 59.246 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 30 30 30 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 40 40 30 30 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 4.4 4.8 7.0 7.2 7.0 6.3 5.8 6.3 7.7 7.2 7.7 6.9 6.1 6.9 10.1 8.7 10.1 6.9 4.8 6.9 0.095 0.096 0.105 0.153 0.156 0.153 0.152 0.142 0.152 0.188 0.176 0.188 0.193 0.168 0.193 0.279 0.241 0.279 0.264 0.184 0.264 LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB 35.47 -0.01 27.42 35.55 0.97 35.55 36.13 14.36 36.13 25.97 5.95 25.97 25.66 8.81 25.66 29.9 5.24 29.9 30.68 8.66 30.68 1.42 CT 1.10 1.42 0.04 1.42 1.78 0.71 1.78 1.28 0.29 1.28 1.60 0.55 1.60 1.87 0.33 1.87 3.41 0.96 3.41 ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 63 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 C17 C17 Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax 691.67 628.45 686.75 322.85 304.33 294.43 6.503 25.941 11.48 8.494 21.849 10.355 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 57.288 34.416 62.117 45.13 39.129 55.839 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 4 4 4 9.7 8.8 11.0 16.8 19.5 22.7 0.372 0.337 0.422 0.646 0.750 0.873 LTB LTL LTB LTL LTL LTL 9.49 4.72 13.09 7.73 10.37 13.68 1.05 0.52 1.45 0.86 1.15 1.52 13.09 4φ22 15.2 13.68 4φ22 15.2 Ast (cm2) Chọn thép Asch (cm2) 50.82 16φ22 60.79 28.42 16φ18 40.69 57.56 12φ25 58.88 31.31 12φ18 30.52 44.19 12φ22 45.59 18.06 12φ18 30.52 Bảng : Bảng kết tính tốn cốt thép cột C28 Cột Tầng C28 Hầm C28 C28 C28 C28 C28 Trường Hợp tính Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax N (kN) My (kNm) Mx (kNm) Cx b Cy h b (cm) h (cm) a (cm) e0 (cm) ε TH tính Ast (cm2) μt (%) 6414.82 4957.08 5006.05 5767.73 4475.91 5267.36 5100.19 4466.15 4657.45 4448.58 3906.74 4021.08 3794.42 3437.03 3457.89 3143.81 2795.22 2936.02 14.882 424.813 10.647 44.632 355.804 34.876 45.768 228.913 36.258 50.767 213.599 41.035 48.983 202.893 39.701 61.009 181.583 49.835 2.415 60.948 370.344 1.095 46.904 299.225 4.86 25.764 199.746 4.935 23.854 182.969 7.852 30.785 177.216 8.744 24.667 154.725 65 65 65 65 65 65 55 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 55 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 55 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 55 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.6 9.1 7.5 2.6 8.5 6.0 2.2 5.4 4.6 2.2 5.7 5.0 2.0 6.3 5.6 2.1 6.9 6.0 0.043 0.149 0.123 0.043 0.139 0.098 0.043 0.105 0.090 0.043 0.112 0.097 0.043 0.136 0.121 0.045 0.150 0.130 LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB 50.82 39.69 27.68 26.02 11.24 28.42 57.56 53.99 56.34 31.31 31.2 30.85 31.25 44.19 39.74 5.41 17.5 18.06 1.20 0.94 0.66 0.62 0.27 0.67 1.90 1.78 1.86 1.04 1.03 1.02 1.25 1.77 1.59 0.22 0.70 0.72 ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 64 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 C28 C28 C28 Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax Nmax Mymax Mxmax 2488.13 2241.55 2338.75 1843.93 1691.25 1701.7 1193.19 1146.99 1148.58 54.856 163.588 45.408 27.61 144.855 57.536 69.61 137.028 67.444 ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 11.787 31.825 145.921 13.577 26.811 119.623 6.844 28.222 82.089 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4 4 4 4 2.4 7.9 7.0 1.8 9.3 8.6 6.2 13.5 10.9 0.067 0.219 0.195 0.050 0.258 0.238 0.172 0.375 0.302 LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTRB LTL LTL SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG 27.59 57.28 53.6 -2.05 38.07 30.91 -14.89 14.4 6.09 1.72 3.58 3.35 CT 2.38 1.93 CT 0.90 0.38 57.28 12φ25 58.88 38.07 8φ18 35.28 14.4 8φ18 20.35 TRANG: 65 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 4.5.3 Tính tốn cốt đai cột Cốt thép ngang cột có nhiệm vụ liên kết với thép dọc thành khung thép chắn, vị trí cốt dọc đổ bêtơng, giữ ổn định cho cốt dọc chịu nén Lực cắt cột bé, riêng bêtơng đủ khả chịu nên bỏ qua tính tốn cốt thép ngang (chịu lực cắt) mà cần bố trí theo cấu tạo Cốt đai cột đặt theo cấu tạo theo qui phạm Điều 3.3.2 TCXD198 :1997 – Nhà cao tầng – Thiết kế cấu tạo bêtơng cốt thép tồn khối Để giữ ổn định cho cốt dọc, tốt cốt dọc nằm góc cốt đai Tại nút khung phải dùng đai kín Đường kính cốt đai phải thoả mãn điều kiện sau: L2 L1 Ht L1  max  φ = 28 = (mm) φ ≥  dọc → lấy φ = 8(mm)  (mm) Đường kính:  Hình : Khoảng bố trí đai cột Khoảng cách cốt đai:Trong vùng khơng nối cốt thép dọc ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 66 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2010 Smax GVHD: T.S KHỔNG TRỌNG TỒN 15.φdọ = 15.18 = 270(mm) c  ≤ 500 (mm) → lấy s = 200 (mm)  b = 350 (mm)  c Trong vùng nối cốt thép dọc Smax 10.φdọ = 10.18 = 180(mm) c ≤ → lấy s = 100 (mm) S ≤ 100  Tại nút khung bên dầm đoạn L1 bố trí cốt đai dày theo TCXD 1981997 Khoảng cách lớn cốt đai: hc (mm)  H L1 >  t (mm ) 6 450 (mm)  6Φ doc = × 18 = 180(mm)  Sd <  => Sd = 100 (mm)  100(mm) Vậy bố trí đai φ 8a100 cho đoạn nối buộc với thép dọc φ 8a200 cho đoạn lại 4.6 BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC B Kết tính cốt thép cho dầm, cột khung trục b thể vẽ ĐỀ TÀI : CAO ỐC PHAN GIA KHANG SVTH: ĐỖ ĐÌNH THẮNG TRANG: 67 ... TRONG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 4.3.1 Cách xác định nội lực Dùng phần mền Etabs 9.7.3 mô hình khung không gian hệ kết cấu Sàn mô hình phần tử Slab Cột dầm mô hình phần tử Fame Tất cấu kiện liên kết cứng... 1,3 ptc < 2(kN/m ) hệ số tin cậy theo điều 4.3.3 TCVN 2737 – 1995 Để đơn giản nhập hoạt tải, ta không kể đến hệ số giảm tải ψ phần tính toán sàn tầng điển hình Tuỳ theo chức ô sàn mà ta gán giá... Sinh 200 300 150 1.2 1.2 1.3 240 360 195 4.2.2.2 Hoạt tải sửa chữa Sàn tầng sân thượng, (mái tum) không sữ dụng, giá trị hoạt tải sữa chữa tiêu chuẩn Psctc = 75 (daN/m2) → psctt = n × psctc = 1,3
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 2015, THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 2015, THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 2015, CHƯƠNG 4 KẾT CẤU KHUNG CHỊU LỰC CỦA CÔNG TRÌNH, 1 SỐ LIỆU TÍNH TOÁN, 2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TRONG KHUNG, 3 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, 4 TÍNH CỐT THÉP DẦM TẠI KHUNG TRỤC B, 5 TÍNH CỐT THÉP CỘT TẠI KHUNG TRỤC B

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay