Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum năm 2015 2016

7 156 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:46

TRƯỜNG THCS ĐĂK KROONG TỔ VĂN-SỬ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN SỬ NĂM HỌC: 2015 - 2016 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 21-26 / 3/ 2016 (tuần 29) MỤC TIÊU Nhằm kiểm tra kết tiếp thu kiến thức Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954 môn Lịch sử lớp so với yêu cầu chương trình Qua kết kiểm tra thầy-trò tự đánh giá việc dạy-học, từ điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học hiệu a Về kiến thức: Yêu cầu HS: - Nhớ mốc thời gian, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước đắn, đời Đảng cộng sản Việt Nam Hiểu việc làm quyền Xô viết-Nghệ Tĩnh Hoàn cảnh ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa tháng Tám mục đích việc ta với Pháp Hiệp định Sơ 6-3-1946 - Hiểu hạn chế việc tồn tổ chức cộng sản nước Ý nghĩa lịch sử đời Đảng Ý nghĩa Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945 thành công Âm mưu thâm độc bọn Pháp, đường lối chống Pháp ta - Nắm nét diễn biến, kết chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 b Về : HS phải có làm kiểm tra tự luận, trắc nghiệm khách quan, trình bày bài, lựa chọn kiến thức để phân tích, lập luận c Về thái độ: HS khâm phục lãnh đạo tài tình, sáng suốt Đảng, Bác Hồ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ xây dựng tổ quốc Nhớ ơn hệ cha anh kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nội phản Căm thù bọn giặc, từ có ý chí vươn lên học tập rèn luyện, tiếp bước cha anh bảo vệ xây dựng tổ quốc HÌNH THỨC KIỂM TRA: trắc nghiệm kết hợp tự luận VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3.THIẾT LẬP MA TRẬN Tên Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Cộng Cấp độ thấp TNKQ Việt Nam năm 1919-1930 (bài 16,17) Vận dụng TL -Biết TNKQ TL TNKQ TL Hiểu hạn chế việc tồn tổ chức cộng sản Việt Nam (C1.2) đường cứu nước đắn Nguyễn Ái Quốc tìm thấy (C1.1) -Hoàn cảnh Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin đứng Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) (C2.3) -Tổ chức cách mạng chi phối mạnh mẽ phát triển phong trào công nhân nước (C2.4) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Việt Nam năm 1930-1939 (bài 18,19,20) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám 1/4+2/4 1/4 0,25+1 12,5 % 0.25 2.5 % Nắm thời gian địa điểm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (C3) 2/5 10 % Biết thời gian xảy Tổng khởi nghĩa T8 2/4+2/4 1,5 15% Hiểu Ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng sản Việt Nam (C3) 3/5 1,5 15 % Hiểu ý nghĩa Tổng khởi nghĩa T8 thành công Những việc làm quyền Xô viết-Nghệ Tĩnh (C1.3) 1/4 0,25 2,5% Hoàn cảnh ban bố Lệnh Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 (C1.4) 1/4 + 2,75 27,5 % VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (bài 21,22,23) (C4) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến (C4) 1/2 1/2 1/4 1 0.25 10 % 10 % 2.5 % Mục đích việc ta với Pháp Hiệp định Sơ 6-3-1946 (C2.1) 1/4 + 2.25 22.5 % (bài 24) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Việt Nam từ cuối 1946-1954 (bài 25,26,27) Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1/4 0,5 5% Hiểu sách thâm độc Pháp sau chúng thất bại 1947 (C2.2) Trình bày diễn biến, kết chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 (C5) 1/4 2.5 25% 1/4 0.5 5% 5% TN: 4/4 câu = 1,75 đ TL:9/10 + câu = 4,5 đ 6,25đ TN : 1/4 câu = 0.25 đ TL : 11/10 câu = 2,5 đ 2,75đ TN : 3/4 câu = đ 1đ 1/4 +1 30 % TN: TL: 10 62,5 % 27,5 % 10 % 100% 0.5 BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn Lịch Sử (thời gian 45’ ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS ĐĂK KROONG TỔ VĂN-SỬ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN SỬ NĂM HỌC: 2015 - 2016 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 25/26-3-2016 (tuần 29) Phần I Trắc nghiệm (3 điểm) Câu (1 điểm) Khoanh vào chữ in hoa đầu ý có đáp án Con đường cứu nước đắn Nguyễn Ái Quốc tìm thấy cho dân tộc Việt Nam là: A Con đường cách mạng bạo lực B Con đường cách mạng tư sản C Con đường cách mạng vô sản D Con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việc làm thể quyền Xô viết Nghệ Tĩnh quyền dân, dân, dân? A Thực quyền tự dân chủ cho nhân dân B Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ C Xóa bỏ tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ D Tất Sự xuất ba tổ chức cộng sản Việt Nam vào năm 1929 có hạn chế gì? A Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại B Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy tụt lùi C Nội người cộng sản Việt Nam chia rẽ, cản trở phát triển cách mạng Việt Nam D Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng Lệnh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 ban bố “Nhật nổ súng công Pháp Lạng Sơn” A Đúng B Sai Câu (2 điểm) Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho Cột A Nối Mục đích việc Hiệp định Sơ 1 ta với Pháp ngày 6-3-1946 b24 Sau thất bại Việt Bắc năm 1947 Pháp tăng cường thực sách 2 Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo 3 Lê-nin đứng Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) sau kiện Tổ chức cách mạng hoạt động tích 4 cực, chi phối mạnh mẽ phát triển Cột B A Mượn tay Pháp, đuổi 20 vạn quân Tưởng nước, ta loại kẻ thù B 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lê-nin C Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh D Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí phong trào công nhân nước là… E Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên -12-1920, tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp Phần II Tự luận (7 điểm) Câu ( 2.5 điểm) - Đảng cộng sản Việt Nam thành lập thời gian ? đâu ? - Việc Đảng cộng sản Việt Nam đời có ý nghĩa cách mạng Việt Nam ? Câu (2 điểm) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn khoảng thời gian ? Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa dân tộc Việt Nam giới ? Câu (2.5 điểm) Trình bày ngắn gọn diễn biến, kết chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 ? …………………………HẾT……………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM SỬ – tiết 37 Phần I Trắc nghiệm ( điểm) Câu (1 đ) học sinh chọn ý ghi 0,25 điểm C D C B Câu (2 đ) học sinh nối ý ghi 0,5 điểm 1 A 2C 3B 4E Phần II Tự luận (7 điểm) Câu Nội dung cần trả lời Điểm Câu Học sinh cần trình bày ý sau đây: (2.5 đ) - Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930 Cửu Long 0,5đ (Hương Cảng-Trung Quốc) * Ý nghĩa lịch sử: - Là kết đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam, 0,5đ sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam - Là bước ngoặt vĩ đại lịch sử giai cấp công nhân cách 0,5đ mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản nước ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Chấm dứt thời khủng hoảng giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng - Từ cách mạng Việt Nam phận khăng khít cách mạng 0,5đ giới - Là chuẩn bị có tính tất yếu, định bước phát triển 0,5đ nhảy vọt sau cách mạng Việt Nam Câu Học sinh cần trình bày ý sau đây: (2 đ) - Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 diễn từ ngày 14/8 đến 18/8 0.75đ năm 1945 - Ý nghĩa: - Đối với dân tộc: 0.75đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CM tháng Tám kiện vĩ đại lịch sử Việt Nam Nó phá tan ách thống trị Pháp - Nhật, lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta độc lập, mở kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập tự - Đối với quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh nhân dân 5đ nước thuộc địa, phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình giới Câu Học sinh cần trình bày ý sau đây: (2.5 đ) Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) - Diễn biến gồm đợt: (bắt đầu từ 13-3 đến hết ngày 7-5-1954) 0,5đ - Đợt quân ta tiêu diệt điểm Him Lam toàn phân khu 0,5đ Bắc - Đợt quân ta công điểm phía đông phân khu Trung 0,5đ tâm - Đợt quân ta tổng công kích điểm lại phân khu 0,5đ trung tâm phân khu nam, chiều 7-5 tướng Đờ ca-xtơ-ri toàn ban tham mưu địch đầu hàng -Kết quả: Ta tiêu diệt bắt sống 16200 tên địch, thu phá huỷ 0,5đ toàn phương tiện chiến tra nh, bắn rơi 62 máy bay VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum năm 2015 2016, Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum năm 2015 2016, Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS xã Đăk Kroong, Kon Tum năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay