Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 2015

5 145 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II LỚP I MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA - Nhằm kiểm tra khả tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam cuối học II, lớp so với yêu cầu chương trình Từ kết kiểm tra em tự đánh giá việc học tập nội dung trên, từ điều chỉnh hoạt động học tập nội dung sau - Thực yêu cầu phân phối chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo - Đánh giá trình giảng dạy giáo viên, từ điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học thấy cần thiết - Về kiến thức: HS biết ý nghĩa lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam đời Đánh giá vai trò Nguyễn Ái Quốc trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Nắm vững thời khởi nghĩa lệnh tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, diên biến tổng khởi nghĩa toàn quốc (diễn biến, đặc biệt ý khởi nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn) Phân tích Đảng nắm thời tâm khởi nghĩa nào? Nắm vững tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953 - 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ Nắm vững mốc Tổng tiến công dậy mùa Xuân 1975 Bước đầu phân tích nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ, cứu nước - Về : Rèn luyện cho HS : trình bày vấn đề, viết bài, vận dụng kiến thức để phân tích - Về thái độ, tư tưởng, tình cảm: Giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào, niềm tin vào lãnh đạo Đảng, lòng kính phục người xả thân độc lập dân tộc… II HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA - Kiểm tra tự luận III THIẾT LẬP MA TRẬN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (nội dung, Cấp độ thấp Cộng Cấp độ cao chương…) Đảng cộng Lí giải Đánh giá vai sản Việt Nam thành lập trò đời Đảng cộng Nguyễn Aí sản Việt Nam Quốc bước ngoặt việc thành vĩ đại lập Đảng lịch sử cách mạng Việt Nam Số câu 1/2 Số điểm 2,5 Tỉ lệ % 25% Bước phát Trình bày triển Chủ kháng trương chiến toàn ta, diễn quốc chống biến, kết thực dân 1/2 1 10% ,5 35 % quả, ý nghĩa Pháp(1950- chiến 1953) dịch Biên giới thuđông 1950 Số câu 1 Số điểm 4 Tỉ lệ % Hoàn thành 40% Trình bày 40 % Phân tích VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí giải phóng ý nghĩa miền Nam, mốc lịch sử thống đất cuộc kháng nước (1973 - Tổng tiến chiến chống 1975) công Mĩ cưu nước dậy mùa (1954- 1975) Xuân 1975 Số câu 1/2 Số điểm Tỉ lệ % 10% 1/2 1,5 ,5 15% 25% Tổng số câu 1/2 + 1/2 1/2+ 1/2 Tổng số điểm 2,5 2,5 10 50 % 25% 25% 100% Tỉ lệ % VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC II LỚP MÔN: LỊCH SỬ NĂM HỌC:2014- 2015 Thời gian: 45 phút Câu (3,5 điểm): Vì nói: “Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam”? Đánh giá vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng? Câu (4 điểm): Trình bày chủ trương ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Biên giới thu -đông năm 1950 Câu (2,5 điểm): Nêu diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ (1954 -1975)? HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (3,5 điểm) *Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam: - Khẳng định giai cấp vô sản nước ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời khủng hoảng giai cấp lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam (0,5 điểm) - Đã đề đường lối đắn, chấm dứt thời khủng hoảng đường lối Mở đầu thời kỳ Cách mạng Việt Nam Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo (0,5 điểm) - Cách mạng Việt Nam thật trở thành phận khăng khít Cách mạng giới (0,5 điểm) - Đảng Cộng sản Việt Nam đời chuẩn bị có tính tất yếu, định cho bước phát triển nhảy vọt sau Cách mạng lịch sử dân tộc Việt Nam (0,5 điểm) * Vai trò Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng: - Phê phán hành động thiếu thống tổ chức Cộng Sản nước việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần chúng, tranh giành đảng viên (0,25 điểm) - Đề kế hoạch đặt yêu cầu cấp thiết để tổ chức cộng sản xúc tiến việc hợp nhất, đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (0,25 điểm) - Trực tiếp chủ trì Hội nghị thành Đảng Cộng Sản Việt Nam Hương Cảng (Trung Quốc) vào ngày 3-2-1930 (0,25 điểm) - Viết thông qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt Đó cương lĩnh trị Đảng, vạch nét đường lối chiến lược sách lược cho cách mạng Việt Nam (0,25 điểm) Câu (4 điểm) nêu ý sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí *Chủ trương ta: Tháng 6-1950, Trung ương Đảng phủ định mở chiến dịch Biên giới thu –đông năm 1950, nhằm tiêu diệt phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng củng cố địa Việt Bắc * Diễn biến: - Quân ta tiêu diệt Đông khê (18-9-1950), uy hiếp Thất khê, Cao Bằng bị cô lập, hệ thống phòng ngự địch đường số bị lung lay - Pháp lệnh rút khỏi Cao Bằng theo Đường số 4,đồng thời chúng Thất Khê lệnh đánh lên Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống - Quân ta mai phục, chặn đánh địch đường số làm cho hai cánh quân chúng không gặp Đến ngày 22-10-1950 quân Pháp rút khỏi Đường số *Kết quả: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi, ta giải phóng tuyến Biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng đến Đình lập với 35 vạn dân, bao vây cử Việt Bắc địch bị phá vỡ Kế hoạch Rơ- ve bị phá sản * Ý nghĩa: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi đưa kháng chiến ta chuyển sang giai đoạn Câu (2,5 điểm) Trình bày diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mĩ -Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 - đến 30 - 4): (1 điểm) Chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh" chiều 26 - 4, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh 10 45 ngày 30 - 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng 11 30 phút, cờ cách mạng tung bay Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng - Yêu cầu học sinh phân tích ý nghĩa kháng chiến chống Mĩ cứu nước với nội dung sau: Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị chủ nghĩa đế quốc chế độ phong kiến nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước, thống đất nước Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc  kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ giới, nguồn cổ vũ to lớn phong trào cách mạng giới, phong trào giải phóng dân tộc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 2015 , Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 2015 , Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay