HỆ THỐNG CÔNG THỨC đặc BIỆT GIẢI bài tập ANCOL

8 125 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:03

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ KĨ THUẬT ĐẶC BIỆT GIẢI BÀI TẬP ANCOL Mơn : Hóa học 11 Sư tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 A Dạng tốn tách nước ancol Con đường tư duy: Có kiểu tách nước ancol H SO /140 C Kiểu : Tách nước tạo ete 2ROH   R  O  R  H2 O  n ete  n H2O  n Ancol Với dạng ta ln có :  m Ancol  mete  m H O  H SO /170 C Kiểu : Tách nước tạo anken ROH   anken  H2O  n anken  n H2O  n Ancol  mAncol  manken  mH2O Với dạng ta ln có :  HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Câu 1: Đun nóng hỡn hợp X gờm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC (Giả sử H = 100%) thì khới lượng ete thu được là: A 12,4g B 7g C 9,7g D 15,1g Ta có: n Ancol  0,3(mol)  n H O  n Ancol  0,15(mol) BTKL   mAncol  mete  mH2O  0,1.32  0,2.46  mete  0,15.18  mete  9,7(gam) Câu 2: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt đợ thích hợp được chất hữu Y có tỉ khới so với X là 1,4375 Vậy X là: A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C3H5OH Ta có: MY  MX → Y phải ete Do đó ta có: M Y 2.X  18   1, 4375  X  32  CH3OH MX X Câu 3: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt đợ thích hợp được chất hữu Y có tỉ khới so với X là 0,7 Vậy X là: A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH Ta có: MY  MX → Y phải anken Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Do đó ta có : M Y X  18   0,7  X  60  C3 H7 OH MX X Câu 4: Đun 27,6g hỡn hợp ba ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC (H=100%) thu được 22,2g hỡn hợp ete có sớ A 0,3 mol nhau.Sớ B 0,2 mol mỡi C 0,15 Ta có: mAncol  mete  mH O  n H O  2 ete hỡn hợp là: D 0,05 27,6  22,2  0,3   n ete  0,3 18 ancol cho ete đó ta có n moi ete  0,3  0,05 Câu 5: Hỡn hợp X gờm ancol Đun nóng m gam hỡn hợp X với H2SO4 đậm đặc, thu được 3,584 lít hỡn hợp olefin dãy đờng đẳng (đktc) Nếu đem đớt cháy hết lượng olefin này, rời cho hấp thụ sản phẩm cháy bình đựng dung dịch NaOH dư, thì khới lượng bình tăng 24,18g Các phản ứng xảy hồn tồn Trị sớ m là: A 6,1g B 8,34g C 10,58g D 12,74g CO2 : a H O : a Cháy Ta có : n anken  0,16   24,18  BTKL   44a  18a  24,18  a  0,39 Khi đó ta có: tách nước Ancol X   anken  H2 O ; m anken   m(C,H)  14a  5,46 0,16 mol 0,16 mol 0,16 mol BTKL   mAncol  mete  mH2O  5,46  0,16.18  8,34 Câu 6: Đun nóng hỡn hợp gờm hai ancol đơn chức, mạch hở, dãy đờng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC Sau phản ứng kết thúc, thu được gam hỡn hợp gờm ba ete và 1,8 gam nước Cơng thức phân tử A CH3OH C2H5OH hai ancol B C2H5OH C3H7OH C C3H5OH C4H7OH D C3H7OH C4H9OH Ta có: mAncol  mete  mH O   1,8  7,8 Lại có: n H O  0,1  n ancol  0,2  ROH  CH3OH 7,8 → Chọn A  39  R  22   0, C2 H5OH Câu 7: Đun mợt hỡn hợp hai ancol no đơn chức với H2SO4 đđ ở 140o C thu được 10,8 gam nước 36 gam hỡn hợp ba ete có sớ mol Giả sử hiệu śt phản ứng đạt 100% Hai ancol là: Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ A CH3OH C2H5OH B CH3OH C3H7OH C C2H5OH C3H7OH D C2H5OH C4H9OH Ta có : mAncol  mete  mH O  36  10,8  46,8 Vì ete có sớ mol nên ancol sớ mol Lại có: n H O  0,6  n ancol  1,2  ROH  CH OH : 0,6(mol) 46,8  39  R  22   1, ROH : 0,6(mol) BTKL   46,8  0,6.32  (R  17).0,6  R  29 → Chọn A Câu 8: Đun nóng hỡn hợp ancol đơn chức A B với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt đợ 140oC, ta được hỡn hợp ete Đớt cháy mợt ete thu được ở thấy tạo 13,2g CO2 7,2g H2O Vậy hỡn hợp ancol ban đầu là: A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D Tất sai  n CO2  0,3(mol)  n ete  0,  0,3  0,1(mol)  n H2O  0, 4(mol) Ta có:   n Ancol  0, 2(mol)   Bi tách  n H2O  0,1(mol) BTKL   mAncol  0,3.12  0, 4.2  0,1.2  0, 2.16  7,8  ROH   m(C,H) mO 7,8  39 0, CH3OH : a a  b  0, a  0,1(mol) thỏa mãn   C2 H5OH : b a  2b  0,3 b  0,1(mol) → Chọn A Nếu xảy A ta có:  B Dạng tốn ancol tác dụng với kim loại kiềm Con đường tư duy: Loại tốn rất đơn giản bạn chỉ cần thiểu cho kiềm (Na) vào ancol (đơn hoặc đa chức) có H2 bay H H2 H nhóm OH ancol Khi giải tốn cần kết hợp với BTNT,BTKL sớ kỹ tḥt nhỏ khác Chú ý: Khi cho Na tác dụng với dung dịch ancol Na có tác dụng với H2O cho khí H2 Đợ ancol sớ ml ancol có 100 ml dung dịch ancol HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Câu 1: Cho 15 g hỡn hợp Glixerol mợt ancol A đơn chức tác dụng Na dư tạo 4,48 lít H2.Lượng H2 sinh A 1/3 lượng H2 glixerol sinh ra.Tìm CTPT A A C3H7OH B C2H5OH C.C4H9OH D C3H5OH Dễ dàng suy A là ancol đơn chức từ đáp án Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 3a  b  0, 2.2 C3 H5 (OH)3 : a(mol)  a  0,1(mol) Ta có: 15    3a b a b  0,1(mol) ROH : b(mol)   BTKL  92.0,1  (R  17).0,1  15  R  41; C3H5OH Câu 2: Cho 1,52g hỡn hợp hai ancol đơn chức là đờng đẳng tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,18g chất rắn Cơng thức phân tử hai ancol là: A CH3OH; C2H5OH B C2H5OH; C3H7OH C C3H5OH C3H7OH D C3H7OH C4H9OH Ta hiểu Na thay cho H nhóm OH ancol Do đó ta có : n ROH  n RONa  C2 H5OH 1,52 2,18   R  33,67   R  17 R  16  23 C3 H7 OH → Chọn B Câu 3: Cho 112,5 ml ancol etylic 92o tác dụng với Na dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được V lít H2 (ở đktc) Giá trị V là: Biết khới lượng riêng ancol etylic ngun chất 0,8 gam/ml nước gam/ml A 20,16 B 30,8 C 22,4 D 25,76 C H5OH :103,5 ml Ta có: 112,5ml  H2 O : ml C H5OH :1,8 mol 1,8  0,5   n H2   1,15(mol) H2 O : 0,5 mol → Chọn D Câu 4: Chia 18,2 gam hỡn hợp ancol no mạch hở thành phần - Phần phản ứng với Na dư được V lít H2 (đktc) - Phần đớt cháy hồn tồn rời dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vơi dư thấy x́t hiện 37,5gam kết tủa, đờng thời khơi lượng dung dịch gảm 12 gam so với ban đầu Giá trị V: A 2,8 B 5,04 C 5,6 D 2,52  n CO2  0,375(mol) n  0,375(mol)    n H2 O  0,5(mol) m  37,5  (m CO2  m H2 O )  12  Ta có :  BTNT.oxi   n O  n OH   n H2  9,1  0,375.12  0,5.2  0,225(mol) 16 0,225  V  2,52(lit) → Chọn D Câu 5: Cho 6,04 gam hỡn hợp X gờm phenol ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H2 (đktc) Hãy cho biết cho hỡn hợp X vào dung dịch Br2 dư thì thu được gam kết tủa? Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ A 11,585 gam B 6,62 gam C 9,93 gam D 13,24 gam a  b  0,05.2 a  0,03(mol)   94a  46b  6,04 b  0,07(mol) C6 H5OH : a(mol) C2 H5OH : b(mol) Ta có: 6,04  C6 H5OH : a(mol) dd Br2 6,04    Br3C6 H OH : 0,03  m  9,93(gam) C H OH : b(mol)  Câu 6: Hòa tan m gam ancol etylic (D = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = g/ml) tạo thành dung dịch A Cho A tác dụng với Na dư thu được 85,12 lít (đktc) khí H2 Dung dịch A có đợ ancol bằng: A 460 B 410 C 80 Ta có: n H  3,8(mol)  nancol  H O  3,8.2   Vancol  D 920 m 108   m  73,6(gam) 46 18 73,6 92  92 → đợ ancol  0,46  460 0,8 92  108 Câu 7: Hóa hoàn toàn mợt hỡn hợp X gờm rượu no A và B thu được 1,568 lít ở 81,90C 1,3 atm Nếu cho hỡn hợp rượu tác dụng với Na dư thì giải phóng được 1,232 lít H2 (đktc) Mặt khác đớt cháy hồn tồn hỡn hợp X thu được 7,48 gam CO2 Biết B chứa nhiều A mợt nhóm chức, cơng thức hai rượu là: A C2H5OH C3H6(OH)2 B C3H7OH C2H4(OH)2 C C2H5OH C2H4(OH)2 D C3H7OH C3H6(OH)2  n X  0,07(mol)  n  OH  0,11(mol) n  0,055(mol) H   Ta có:  A  OH : a(mol) a  b  0,07 a  0,03(mol)    B  (OH)2 : b(mol) a  2b  0,11 b  0,04(mol) Ta thấy ngay: nCO2  0,17  3a  2b → Chọn B Câu 8: Cho 0,2 mol ancol X tác dụng với Na dư tạo 6,72 lit khí H2 (đktc) Vậy ancol X là: A Hai chức B Đơn chức C No ba chức D Ba chức Các bạn nhớ với mỡi nhóm - OH hoặc – COOH tác dụng với Na H2 bay H nhóm đó tách ra.Do đó,ta có : n X n  nH n H2  0,3  nH  0,6 n 3 → Chọn D C Dạng tập Oxi hóa ancol Con đường tư duy: Có hai kiểu oxi hóa : (1).Với kiểu Oxi hóa hoàn toàn( đớt cháy) cần ý tỷ lệ sớ mol CO2 H2O Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Chú ý: Với tất hợp chất X chứa C,H,O đớt cháy ta có : n CO2  n H2 O  n X  LK – Với ancol no ta hiểu sớ liên kết π là – X – Nếu ancol X có k chức n Trong  k.n X điều quan trọng BTNT.O O (2).Với dạng oxi hóa khơng tồn (tạo andehit,xeton,axit) ý ancol khơng phải đơn chức Với ancol bậc cho andehit.Bài tốn thường gắn thêm với phản ứng tráng Ag Với ancol bậc cho xeton Chú ý : Các bài tốn Oxi hóa ancol khơng đơn chức thường nguy hiểm HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Câu 1: Đớt cháy hoàn toàn ancol X được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3: 4, thể tích oxi cần dùng để đớt cháy X 1,5 lần thể tích CO2 thu được ( đo cùng đk) X là: A C3H8O B C3H8O2 C C3H8O3 D C3H4O Dễ thấy X có 3C 8H  n CO2  3(mol) BTNT    n O  10(mol)  n H2O  4(mol) Giả sử có mol X :   Và nOphản ứng  1,5.3  4,5  n OTrong X  1(mol) Vậy X phải là ancol đơn chức → Chọn A Câu 2: Đớt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỡn hợp X gờm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rời hấp thụ toàn bợ sản phẩm cháy vào nước vơi dư được 80 gam kết tủa Thể tích oxi (đktc) tới thiểu cần dùng là: A 26,88 lít B 23,52 lít C 21,28 lít D 16,8 lít CO2 : 0,8(mol) H O : 0,8  0,  1, 2(mol) Cháy Các ancol là no và đơn chức : X   BTNT.O   n OPhản ứng  0,8.2  1,2  0,4  1,2(mol)  V  26,88(lit) Câu 3: Đớt cháy mợt lượng ancol A cần vừa đủ 26,88 lít O2 ở đktc, thu được 39,6g CO2 và 21,6g H2O A có cơng thức phân tử : A C2H6O B C3H8O C C3H8O2 D C4H10O Từ đáp án ta thấy ancol no CO2 : 0,9(mol)  n A  1,  0,9  0,3(mol) H O :1, 2(mol) Ta có:  Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ BTNT.O A   n Trong  1,2  0,9.2  1,2.2  0,6(mol) O Do đó A là ancol hai chức → Chọn C Câu 4: ancol A bậc I, mạch hở, no hay có mợt liên kết đơi, cơng thức phân tử CxH10O Lấy 0,02 mol CH3OH 0,01 mol X trợn với 0,1 mol O2 rời đớt cháy hồn tồn hai ancol Sau phản ứng thấy có O2 dư Cơng thức A C6H9OH phân B C3H7OH tử C C4H9OH X là: D C5H9OH CH3OH : 0,02(mol) BTNT.H   n H2O  0,09(mol) C H OH : 0,01(mol)  x Ta có:  BTNT.O   n CO2  0,1.2  0,03  0,09  0,07 BTNT C Do đó:    0,02.1  0,01.x  0,07  x  → Chọn C Câu 5: Đớt cháy hoàn toàn 5,6 lít ancol no, đơn chức thu được 7,84 lít CO2 (các thể tích đo ở đktc) Dẫn tồn bợ sản phẩm cháy vào bình đựng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M Khới lượng dung dịch sau ứng phản Thay đổi A Giảm 23,05g B Tăng 12,25 g C Giảm 26,2 g D Tăng 26,2 g nào:  n ancol  0, 25(mol)  n H O  0, 25  0,35  0,6(mol) Ta có:   n CO  0,35(mol) 2 BaCO3 : 0, 25(mol) BTNT(Ba  C) n Ba (OH)2  0,3(mol)   Ba(HCO3 )2 : 0,05(mol) BTKL  m   m(CO2 , H2O)  m  0,35.44  0,6.18  0,25.197  23,05 → Chọn A Câu 6: Cho 6,44 gam mợt ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được 8,68 gam hỡn hợp X gờm anđehit, nước và ancol dư Cho toàn bợ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu được m gam Ag Giá trị m là: A 60,48 B 45,36 BTKL Ta có:   n Ophản ứng  n Andehit  C 30,24 D 21,60 8,68  6,44  0,14(mol) 16 Vì ancol dư → nancol > 0,14 Do đó Mancol < 6, 44  46  CH3OH 0,14  n HCHO  n O  0,14 → mAg = 0,14 108 = 60,48(gam) Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 7: Hỡn hợp X gờm ancol etylic và hai hiđrocacbon tḥc cùng dãy đờng đẳng Hóa m gam X thu được thể tích với thể tích 0,96 gam oxi ở cùng điều kiện Mặt khác đớt cháy m gam X cần vừa đủ 0,3 mol O2, sau phản ứng thu được 0,195 mol CO2 Phần trăm sớ mol C2H5OH hỡn hợp hợp: A 60% B 50% C 70% D 25% Ta có: n X  nO  0,03 Nếu sớ mol CO2 lớn hoặc sớ mol H2O  nOtrong(CO2 ;H2O)  0,915.3 = 0.585 < 0,6 (Vơ lý ) nên TH loại Do đó sớ mol H2O phải lớn sớ mol CO2 Giả sử hai hidrocacbon no mạch hở Ta có : n X  n H2O  n CO2  0,03  n H2O  0,195  n H2O  0,225(mol)  n Otrong X  nancol  0,195.2  0,225  0,3.2  0,015(mol)  B Câu 8: Đớt cháy hồn tồn 0,1 mol mợt ancol X no, mạch hở, cần vừa đủ 8,96 lit khí O2 (ở đktc) Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 tạo thành dung dịch có màu xanh lam Giá trị m tên gọi X tương ứng là: A 4,9 gam propan-1,3-điol B 9,8 gam propan-1,2-điol C 9,8 gam glixerol D 4,9 gam propan-1,2-điol Nhìn vào đáp án thấy X có bon Khi đó có ngay: 0,1X  0,3CO2 0,4H2 O n Cu OH   BTNT.oxi   n OX   0,4.2  0,2 vậy X có chức nX  0,1  m  9,8(gam) Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - ... tác dụng với dung dịch ancol Na có tác dụng với H2O cho khí H2 Đợ ancol sớ ml ancol có 100 ml dung dịch ancol HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Câu 1: Cho 15 g hỡn hợp Glixerol mợt ancol A đơn chức tác... Dạng tốn ancol tác dụng với kim loại kiềm Con đường tư duy: Loại tốn rất đơn giản bạn chỉ cần thiểu cho kiềm (Na) vào ancol (đơn hoặc đa chức) có H2 bay H H2 H nhóm OH ancol Khi giải tốn... 4,5  n OTrong X  1(mol) Vậy X phải là ancol đơn chức → Chọn A Câu 2: Đớt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỡn hợp X gờm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rời hấp thụ toàn bợ
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG CÔNG THỨC đặc BIỆT GIẢI bài tập ANCOL , HỆ THỐNG CÔNG THỨC đặc BIỆT GIẢI bài tập ANCOL , HỆ THỐNG CÔNG THỨC đặc BIỆT GIẢI bài tập ANCOL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay