BÀI tập GIẢI CHI TIẾT mắt dụng cụ quang học

7 116 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:03

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ BÀI TẬP CỐT LÕI MẮTDỤNG CỤ QUANG HỌC Môn : Vật lí 11 Biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 I BÀI TẬP VÍ DỤ : Bài 1: Cho lăng kính có góc chiết quang A = 60 có chiết suất n= , chiếu tia sáng đơn sắc nằm thiết diện thẳng lăng kính, vào mặt bên lăng kính góc tới i  45 Tính góc ló góc lệch tia sáng Bài làm: Áp dụng công thức lăng kính ta có : + sin i1  n sin r1  sin r1  sin i1 sin 45 thay số vào ta có: sin r1   r1  30 n + A= r1+r2  r2= 60 - 30 = 30 + sin i2  n sin r2  sin i2  2.sin 30  i2  45 + D= i1+i2-A= 45 + 45 - 60 = 30 Đáp số : Góc ló 45 góc lệch D= 30 Bài 2: Đặt vật AB vuông góc với trục thấu kính A nằm trục Gọi O,F, F ' quang tâm tiêu điểm thấu kính Xác định vị trí tính chất, độ lớn ảnh vật AB nằm 2.0F; AB nằm 2.0F; AB nằm 0F ;AB nằm 0F; AB nằm 0F Trong trường hợp sau: a, Thấu kính hội tụ b, Thấu kính phân kỳ Bài làm: Bằng cách vẽ ảnh vật AB theo cách khoảng cách đả cho ta có bảng giá trị d, d ' a, Thấu kính hội tụ: ảnh Vật Tính chất Vật thật vị trí Tính chất vị trí d>2f Thật f< d ' 2f d=f Không xác định Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 độ lớn -10 ảnh thật Độ lớn ảnh k=  d1' = -3 d1 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu b, hệ thấu kính nên có sơ đồ tạo ảnh: AB O1 O2 AB A2 B2 ' 1 d1; d1 d ; d 2' Từ ta có d1' = 120 cm nên d2= l - d1' =90-120=-30cm Vị trí ảnh : d 2'  d2 f2 thay số vào d 2' =60 cm d2  f2 Tính chất ảnh thật Độ lớn ảnh: k  k1.k2  d1' d 2' =-6 d1.d Bài 7: Một người có mắt bình thừơng nhìn thấy vật xa mà điều tiết khoảng cực cận người 25 cm Độ tụ mắt người điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu? Bài làm: + Cho biết : OCC= 25cm ;OCV=  ;OV= số không đổi Yêu cầu : Tính D =? Ta có phương trình tạo ảnh : Khi nhìn điều tiết tối đa : Dmin  Khi nhìn không điều tiết Dmax  f f max Lấy (2)-(1) ta có D  Dmax  Dmin  Bài  1  (1) OV OCC  1  (2) OV OCV 1    4dp OCC OCV OCC Một người cận thị lớn tuổi có điểm cực viễn cách mắt 100cm điểm cực cận cách mắt 50cm tính độ tụ kính phải đeo để người (kính đeo sát mắt ): a, Nhìn xa vô điều tiết b, Đọc trang sách đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 cm Bài làm: + Cho biết: OCV=100cm, OCC=50 cm,l=0 Yêu cầu : Tính a, D=? b, d=25cm, d ' = -50cm,D=? Câu a : Để nhìn xa vô điều tiết phải có f = -OCV = -100 cm= -1m nên D= = -1 dp f Câu b: Để đọc trang sách gần mắt nhất, cách mắt 25 cm phải đeo kính có tiêu cự xác định bởi: Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ d=25cm, d ' = - OCC = -50cm, D  1    2dp f 0, 25 0,50 Bài 9: Một người mắt bị tật có điểm cực viễn cách mắt 50cm điểm cực cận cách mắt 12,5cm a/Mắt người bị tật gì?Tính ñoä tụ TK phải đeo đeå tật ( kính đeo sát mắt ) b/ Khi đeo kính khắc phục tật mắt nhìn điểm gần bao nhiêu? Bài làm: + Cho biết : OCC= 12,5cm ;OCV=50cm ;l=0 Yêu cầu : Mắt bị tật gì? tính D =? dC=? Câu a :Do mắt có OCC= 12,5cm < Đ= 25 cm mắt bị tật cận thị Để nhìn xa vô điều tiết phải có : f = -OCV = -50 cm= -0,5m nên D= = -2 dp f Câu b: Khi đeo kính khắc phục tật nhìn vật gần thi: d ' = - OCC = -12,50cm,f= - 50 cm , nên dC  d ' f  16, 7cm d'  f Bài 10: Một người có khoảng nhìn rỏ từ 20 cm đến vô Quan sát vật nhỏ qua kính lúp có ký hiệu 5X.mắt đặt sát kính.Khoảng nhìn rỏ ngắn 25 cm a, Phải đặt vật khoảng trước kính b, Tính số bội giác ngắm chừng vô cực Bài làm: + Cho biết : OCC= 20cm ;OCV=  ;l=0, Yêu cầu : dc  d  dv ; G  ? Câu a :Do kính 5X nên tiêu cự f= 25 = 5cm - Khi nhìn xa vô điều tiết phải có : dv'  OCV  dv  f dv'  f= 5cm dv'  f - Khi đeo kính lúp nhìn vật gần thi: d ' = - OCC = -20 cm,f= cm , nên dC  d ' f  4cm d'  f Khi đeo kính nhìn vật đặt khoảng 4cm  d  5cm Câu b: Số bội giác ngắm chừng vô cực Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 20 Thay số vào ta có G   Bài 11: Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1= 1cm, thị kính có tiêu cự f2= cm vật kính thị kính cách l= 21 cm không đổi Mắt người quan sát không bị tật đặt sát kính có khoảng cực cận Đ= 20 cm a, Phải đặt vật khoảng trước kính để người quan sát nhìn thấy ảnh vật qua kính b, Tính số bội giác ngắm chừng vô cực Bài làm: + Cho biết : OCC= 20cm ;OCV=  ; f1= 1cm, f2= cm; l=21cm, Yêu cầu : d1c  d  d1v ; G  ? Câu a: tacó sơ đồ tạo ảnh: AB O1 O2 AB A2 B2 ' 1 d1; d1 d ; d 2' + Khi ngắm chừng cực cận : d2'  OCC  20cm  d  Mặt khác d1' + d2= l 10 d 2' f cm thay số d2= ' d2  f2 nên d1' = 53 cm d1' f1 Vậy d1v  '  1, 06cm d1  f + Khi ngắm chừng vô : d 2' f d  OCv    d  ' thay số d2= f  4cm d2  f2 ' Mặt khác d1' + d2= l  d1c  nên d1' = l  d2  17cm d1' f1  1, 0625cm d1'  f Vậy đặt vật khoảng : 1,0600cm  d  1,0625cm Câu b: Số bội giác ngắm chừng vô cực : Với   l  f1  f  16cm Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt thay số vào G  16.20  80 1.4 Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Bài 12: Vật kính kính thiên văn học sinh có tiêu cự f1= 85cm, thị kính có tiêu cự f2= 5cm, khoảng cách từ vật kính đến thị kính l thay đổi Một người mắt bình thường quan sát mặt trăng trạng thái không điều tiết a, Tính khoảng cách từ vật kính đế thị kính b, Số bội giác ngắm chừng vô cực Bài làm: + Cho biết :OCV=  ; f1= 85cm, f2= cm; , Yêu cầu : d2'  OCv   , l=? ; G  ? Câu a: tacó sơ đồ tạo ảnh: AB O1 O2 AB A2 B2 ' 1 d1; d1 d ; d 2' + Khi ngắm chừng vô : d2'  OCv    d  d 2' f thay số d2= f  4cm d 2'  f Mặt khác d1=   d1' = f1= 85 cm, mà: d1' + d2= l nên l= 90cm Câu b: Số bội giác ngắm chừng vô cực : G  f1 85   17 f2 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - ... cực viễn cách mắt 100cm điểm cực cận cách mắt 50cm tính độ tụ kính phải đeo để người (kính đeo sát mắt ): a, Nhìn xa vô điều tiết b, Đọc trang sách đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 cm Bài làm: + Cho... k1.k2  d1' d 2' =-6 d1.d Bài 7: Một người có mắt bình thừơng nhìn thấy vật xa mà điều tiết khoảng cực cận người 25 cm Độ tụ mắt người điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu? Bài làm: + Cho biết :... viễn cách mắt 50cm điểm cực cận cách mắt 12,5cm a /Mắt người bị tật gì?Tính ñoä tụ TK phải đeo đeå tật ( kính đeo sát mắt ) b/ Khi đeo kính khắc phục tật mắt nhìn điểm gần bao nhiêu? Bài làm:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập GIẢI CHI TIẾT mắt dụng cụ quang học , BÀI tập GIẢI CHI TIẾT mắt dụng cụ quang học , BÀI tập GIẢI CHI TIẾT mắt dụng cụ quang học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay