TUYỆT ĐỈNH GIẢI NHANH bài TOÁN AXIT CACBOXYLIC

3 110 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 23:03

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP CỐT LÕI XỬ GỌN BÀI TẬP VỀ AXITCACBOXYLIC Môn : Hóa học 11 Sư tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 Con đường tư duy: Giả axit(có thể hỗn hợp) đơn đa chức X (1) X  Na  H2 H2 thoát H nhóm COOH X (2) X  nNaOH  nH2O n số nhóm chức COOH X Cháy (3) X   n CO2  n H2 O  k.n X k số liên kết π (4) Bài toán tính hiệu suất este phải tính theo chất thiếu Chú ý cần dùng tới công thức tính Kc (5) Trong trình giải toán thường dùng BTKL BTNT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m (cho H = 1, C = 12, O = 16) A 10,12 B 6,48 C 8,10   HCOOH :1 Quy ñoåi  RCOOH CH COOH :1   Ta quy X về:  D 16,20 R8 n  0,1(mol)    RCOOH n  0,125(mol)   C2 H5OH  meste  80%.0,1.(8  44  29)  6,48(gam) Câu 2: Hỗn hợp X gồm axit axetic, etyl axetat metyl axetat Cho m gam hỗn hợp X T/d vừa đủ với 200 ml dd NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần V lít O2(đktc) sau cho toàn sản phẩm cháy vào dd NaOH dư thấy khối lượng dd tăng 40,3 gam Giá trị V là: A 17,36 lít B 19,04 lít C 19,60 lít D 15,12 lít Dễ thấy X gồm chất chứa liên kết π có 2O Chay X : C n H2n O2   nCO2  nH2O   n CO2  a(mol) n X  0,2(mol)    44a  18a  40,3  a  0,65(mol)   n H2O  a(mol) BTNT.oxi   0,2.2  2n O2  0,65.3  n O2  0,775(mol) Câu 3: Cho 8,64 gam axit đơn chức phản ứng với 144 ml dd KOH 1M Cô cạn dd sau phản ứng 14,544 gam chất rắn Công thức axit là: A CH3COOH B C2H3COOH Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C HCOOH D C2H5COOH BTKL   8,64  0,144.56  14,544  mH2O  n H2O   Maxit  2,16  0,12(mol)  n axit 18 8,64  72 0,12 Câu 4: Cho 10,0 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch gồm KOH 0,15M NaOH 0,10M Cô cạn dung dịch thu 10,36 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức X là: A C2H5COOH B HCOOH C C2H3COOH D CH3COOH BTKL  10  0,06.56  0,04.40  10,36  mH2O  n H2O  4,6  0,255(mol) (Vô lý) 18 RCOOK : 0,06  R  27  CH  CH  RCOONa : 0,04 Do axit dư  10,36  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a gam axit cacboxylic không no , đơn chức, mạch hở gốc hidrocacbon có chứa liên kết  lại liên kết  thu 6,72 lít CO2 ( đktc) 1,8 (g) H2O Giá trị a là: A 3,5 B 11,2 C 8,4 D 7,0 Vì a xit có tổng cộng liên kết π nên : n CO2  n H2O  2n axit  n axit  0,3  0,1  0,1 n Otrong axit  0,2(mol) BTKL   a   m(C,H,O)  0,3.12  0,1.2  0,2.16  7(gam) Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam axit cacboxylic no (mạch cacbon hở không phân nhánh), thu 1,344 lít khí CO2 (đktc) 0,9 gam H2O Giá trị m là: A 0,6 B 1,46 C 2,92 D 0,73 Vì mạch thẳng nên xảy axit đơn chức chức   n CO2  0,06(mol) nên axit chức   n H2O  0,05(mol) Vì  naxit  nCO2  n H2O  0,06  0,05  0,01(mol)  nOtrong oxit  0,01.4  0,04(mol) BTKL   m  0,06.12  0,05.2  0,04.16  1,46(gam) Câu 7: Cho m gam hỗn hợp M gồm axit X ,Y (Y nhiều X nhóm COOH) phản ứng hết với dd NaOH tạo (m+8,8) gam muối Nếu cho toàn lượng M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 sau phản ứng kết thúc thu 43,2 gam Ag 13,8 gam muối amoni axit hữu Công thức Y giá trị m là: Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ A HOOC-CH2-COOH 19,6 B HOCO-COOH 27,2 C HOCO-CH2-COOH 30,00 D HOCO-COOH 18,2 Vì có phản ứng tráng bạc nên X HCOOH có ngay:  n Ag  0, 4(mol)  n HCOOH  0,2(mol)  n HCOOH  0,2(mol)    8,8  0, 4(mol)  n HOOC R COOH  0,1(mol) (m  8,8)   n COOH  22  13,8(NH 4OOC  R  COONH : 0,1)  R  14 Câu 8: Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH 3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) A.0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 Đây toán liên quan tới số Kc 2 Với thí nghiệm ta có : CH3COOC2 H5 . H O  KC   4 CH3COOH.C2 H5OH 3 Với thí nghiệm 2: KC  CH3COOC2 H5 .H2O  0,9.0,9   x  1,925 CH3COOH.C2 H5OH 0,1.(1  x  0,9)   nC2H5OH  2,925(mol) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 - Trang | - ... CO2  n H2O  2n axit  n axit  0,3  0,1  0,1 n Otrong axit  0,2(mol) BTKL   a   m(C,H,O)  0,3.12  0,1.2  0,2.16  7(gam) Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam axit cacboxylic no (mạch... C2H5COOH BTKL   8,64  0,144.56  14,544  mH2O  n H2O   Maxit  2,16  0,12(mol)  n axit 18 8,64  72 0,12 Câu 4: Cho 10,0 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch... 0,255(mol) (Vô lý) 18 RCOOK : 0,06  R  27  CH  CH  RCOONa : 0,04 Do axit dư  10,36  Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a gam axit cacboxylic không no , đơn chức, mạch hở gốc hidrocacbon có chứa liên
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỆT ĐỈNH GIẢI NHANH bài TOÁN AXIT CACBOXYLIC , TUYỆT ĐỈNH GIẢI NHANH bài TOÁN AXIT CACBOXYLIC , TUYỆT ĐỈNH GIẢI NHANH bài TOÁN AXIT CACBOXYLIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay