BỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015

30 139 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:18

Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc - đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ptth tỉnh vĩnh phúc năm học 1997-1998 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 1- 8-1997 -Câu1: (2 điểm) a) Tính giá trị biểu thức sau: 1 + 5+2 A= b) Rút gọn biểu thức sau đây: A= x7 x2 6x Câu 2: (2 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có tổng chiều dài chiều rộng 28m Nếu tăng chiều dài lên gấp đôi chiều rộng lên gấp diện tích ruộng 1152m2 Tìm diện tích ruộng cho ban đầu Câu 3: (3 điểm) Cho phơng trình: (m-4)x2 -2mx + m + = a) Giải phơng trình với m= b) Tìm m để phơng trình có nghiệm phân biệt c) Tìm m để phơng trình có nghiệm Câu 4: (3 điểm) Cho đờng tròn tâm O bán kính R Một đờng thẳng d cắt đờng tròn điểm A B Từ điểm M d (M nằm hình tròn) kẻ tiếp tuyến MP, MQ tới đờng tròn (O) a) Chứng minh rằng: QMO = QPO M di động d (M nằm hình tròn), đờng tròn ngoại tiếp tam giác MPQ qua điểm cố định b) Xác định vị trí điểm M để tam giác MPQ tam giác c) Với vị trí điểm M cho, tìm tâm đờng tròn nội tiếp tam giác MPQ Ghi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc - đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ptth tỉnh vĩnh phúc năm học 1997-1998 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 2- 8-1997 Câu1: (2 điểm) 1) Tìm tập xác định hàm số sau đây: http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 2x + 10 b) y= c) y= x x 2) Cho hàm số y = ax+b Tìm a biết b =3 đồ thị qua điểm (2;1) Câu 2: (3 điểm) -ax + (a + b)y = Cho hệ phơng trình: (b a)x + ay = a) Tìm a, b để hệ có nghiệm x =2; y=1 b) Giải hệ với a =2; y=1 c) Cho b # Tìm a, b để hệ có nghiệm thoả mãn: y-x >0 Câu 3: (2 điểm) Rút gọn x 11x + 18 a) A = với x 2; x (x 2)(x + 3) b) B= x + x + x x Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông A Trên AC lấy D Dựng CE BD a) Chứng minh tứ giác ABCE nội tiếp b) Chứng minh AD.CD=ED.BD c) Từ D kẻ DK BC Chứng minh AB, DK, EC đồng qui điểm góc DKE = góc ABE a) y= Ghi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 1998-1999 Môn thi: Toán (Ngày thi: 8/ 7/1998) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1: (2,5 điểm) Giải phơng trình a) (x2+1)(3x2-5x+2)=0 b) x = Câu 2: (2 điểm) a +2 a a +1 Rút gọn: A= ( ) a + a +1 a a Câu 3: (2,5 điểm) Cho hàm số: y = (2m- 1)x + n - = a) Vẽ đồ thị với m= 1, n=2 b) Tìm m, n để đồ thị hàm số cắt Oy điểm có tung độ ( ) cắt Ox điểm có hoành độ ( ) Câu 4: (3 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh a Một đờng thẳng d (ABCD) A Trên d lấy S Nối SB, SC, SD a) Biết SA=h Tính V hình chop S.ABCD b) Chứng minh SBC, SCD vuông c) Gọi O giao điểm BD AC Chứng minh BD SO Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức Câu1: (2,5 điểm) đề thi vào lớp 10 năm học 1998-1999 Môn thi: Toán (Ngày thi: 9/ 7/1998) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ax y = a x + y = a + Giải hệ phơng trình: a) Giải hệ phơng trình với a=2 b) Tìm giá trị a để hệ phơng trình có nghiệm (x;y) thỏa: x-y=1 Câu 2: (2 điểm) x +1 Rút gọn: A= x + + x x x + x +1 x Câu 3: (2,5 điểm) Hai giá sách có 500 cuốn, bớt giá thứ 50 thêm vào giá thứ hai 20 số sách hai giá Hỏi lúc đầu giá sách có Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC có góc BAC=1v, AB=c, AC=b Một đờng thẳng d (ABC) A Trên d lấy S cho SH=h, Nối SB, SC a) Tính V hình chop S.ABC theo b, c, h b) Chứng minh AB (SAC), AC (SAB) c) Gọi SH đờng cao SBC Chứng minh AH BC Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 1999-2000 Môn thi: Toán (Ngày thi: 9/ 7/1999) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Xét biểu thức: A = x x + x + x + x x + 3x + x + a) Rút gọn A b) Tìm giá trị nhỏ A Câu 2: Cho phơng trình: x2 - (a-1)x - a2 + a -2 =0 a) Giải phơng trình a = -1 b) Tìm a để phơng trình có nghiệm thoả mãn điều kiện x12 + x22 đạt giá trị nhỏ Câu 3: Một tam giác có chiều cao 3/4 cạnh đáy Nếu tăng chiều cao lên dm giảm cạnh đáy dm, diện tích tăng thêm 12dm2 Tính chiều cao cạnh đáy tam giác Câu 4: Cho đờng tròn (O) (O) cắt A, B Đờng vuông góc với AB kẻ qua B cắt (O) (O) lần lợt điểm C, D Lấy M cung nhỏ BC đờn tròn (O) Gọi giao điểm thứ đờng thẳng MB với đờng tròn (O) N giao điểm hai đờng thẳng CM, DN P a) Tam giác AMN tam giác gì? Tại sao? b) Chứng minh ACPD nội tiếp đợc đờng tròn c) Gọi giao điểm thứ hai AP với đờng tròn (O) Q, chứng minh BQ//CP -Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Họ tên chữ ký giám thị 1: Họ tên chữ ký giám thị 2: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 1999-2000 Môn thi: Toán (Ngày thi: 10/ 7/1999) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Cho M = a ữữ 2 a a a +1 ữ a ữ a +1 a) Rút gọn M b) Tìm a để M = -2 Câu 2: Cho phơng trình: x2 -2(m+1)x + m - =0 (1) a) Chứng minh với m phơng trình (1) có hai nghiệm phân biệt b) Tìm m để phơng trình (1) có hai nghiệm trái dấu c) Chứng minh biểu thức M= x1(1-x2) + x2(1-x1) không phụ thuộc vào m (ở x1, x2 hai nghiệm phơng trình (1)) Câu 3: Một đội xe tải phải vận chuyển 28 hàng đến địa điểm quy định Vì đội có xe phải điều làm việc khác nên xe phải trở thêm 0,7 hàng Tính số xe đội lúc đầu Câu 4: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đờng tròn tâm O P trung điểm cung AB không chứa C D Hai dây PC PD lần lợt cắt dây AB E F Các dây AD BC kéo dài cắt I, dây BC PD kéo dài cắt K Chứng minh rằng: a) Góc CID góc CKD b) Tứ giác CDFE nội tiếp đợc đờng tròn c) IK//AB -Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2000-2001 Môn thi: Toán (Ngày thi: 2/ 8/2000) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Câu1: (3 điểm) a) Tìm giá trị m để hàm số: y= (2-m)x + 19 Nghịch biến Đồng biến 2 + ): b) Rút gọn: P =( x x + x + x x + x +1 x x c) Vẽ đồ thị hàm số: y =x-1 (1) y =x+1 (2) hệ trục toạ độ Cho nhận xét hai đồ thị Câu 2: (2 điểm) Cho hệ phơng trình x2-y-2 = (m tham số) x+y+m = a) Giải hệ với m= - b) Tìm m để hệ có hai nghiệm phân biệt (x1; y1), (x2; y2) thoả mãn: x1.x2+y1.y2>0 Câu 3: (2 điểm) Ba ô tô trở 100 hàng tổng cộng hết 40 chuyến Số chuyến xe thứ chở gấp rỡi số chuyến xe thứ hai Mỗi chuyến xe thứ chở tấn, xe thứ trở 2,5 tấn, xe thứ trở Tính xem ô tô trở chuyến Câu 4: (3 điểm) Cho đờng tròn tâm O đờng kính AB, điểm C cố định OA (C không trùng với O,A), điểm M di động đờng tròn, M vẽ đờng thẳng vuông góc với MC cắt tiếp tuyến kẻ từ A B lần lợt D E a) CM: Tam giác DCE vuông b) CM: Tích AD.BE không đổi c) Tìm vị trí M cho diện tích tứ giác ABDE nhỏ Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2000-2001 Môn thi: Toán (Ngày thi: 3/ 8/2000) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1: (3 điểm) a) Tìm tập xác định hàm số sau: y= 2x ; y= 3x 4x + x x + x +1 x5 x +6 x x c) Giải hệ phơng trình sau phơng pháp đồ thị: y = 1-x y = 1+x b) Rút gọn B= Câu 2: (2 điểm) Cho phơng trình ẩn x: x2-2(m+1)x + n + =0 a) Tìm giá trị m n để phơng trình có hai nghiệm phân biệt -2 b) Cho m = 0, tìm giá trị nguyên n để phơng trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thoả mãn: x1 x2 + số nguyên x2 x1 Câu 3: (2 điểm) Ba bình tích tổng cộng 132 l Nếu đổ đầy nớc vào bình thứ lấy lợng nớc đổ vào hai bình thì: bình thứ ba đầy nớc, bình thứ hai đợc nửa bình, bình thứ hai đầy nớc, bình thứ ba đợc phần ba bình (coi nh trình đổ nớc từ bình sang bình lợng nớc hao phí không) Hãy xác định thể tích bình? Câu 4: (3 điểm) Cho hình thang ABCD có đáy lớn AD đáy nhỏ BC nội tiếp đờng tròn tâm O; AB CD kéo dài cắt I Các tiếp tuyến đờng tròn tâm O B D cắt K a) Chứng minh: tứ giác OBID OBKD tứ giác nội tiếp b) Chứng minh: IK // BC c) Hình thang ABCD phải thoả mãn điều kiện để tứ giác AIKD hình bình hành? Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2001-2002 Môn thi: Toán (Ngày thi: 22/ 7/2001) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1: (3 điểm) Giải phơng trình, bất phơng trình, hệ phơng trình sau: 4x a) + = 2x b) >2 3 5x 3y + = c) x 2y = Câu 2: (2 điểm) Cho phơng trình: x2 -3x -2 = a) Hãy giải phơng trình b) Gọi nghiệm phơng trình x1, x2 Tính x14 + x24 Câu 3: (2 điểm) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Một ngời xe máy từ A tới B, lúc ngời khác từ B tới A với vận tốc 4/5 vận tốc ngời thứ Sau ngời gặp Hỏi ngời quãng đờng AB hết bao lâu? Câu 4: (2 điểm) Trên đờng tròn (O; R), đờng kính AB, lấy điểm M cho MA>MB Các tiếp tuyến đờng tròn (O) M B cắt điểm P, đờng thẳng AB, MP cắt điểm Q, đờng thẳng AM, OM cắt đờng thẳng BP lật lợt điểm R, S a) Chứng minh tứ giác AMPO hình thang b) Chứng minh MB// SQ Câu 5: (1 điểm) Cho số dơng a, b, c thoả mãn điều kiện: a2 + b2 + c2 = Chứng minh rằng: a + b + c + ab + bc + ca + Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2001-2002 Môn thi: Toán (Ngày thi: 23/ 7/2001) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu1: (3 điểm) a) Giải phơng trình: ( x ) = x 3x + b) Tìm a để biểu thức sau có bậc hai: A= 2a 3a 3x + 2y = c) Giải hệ phơng trình: 2x 3y + = Câu 2: (2 điểm) Cho phơng trình: x2-2x-1=0 a) Hãy giải phơng trình: b) Gọi nghiệm phơng trình x1, x2 Tính (x1 - x2)4 Câu 3: (2 điểm) Một ô tô du lịch từ A tới C, lúc từ địa điểm B đoạn đờng AC có ô tô tải đến C Sau ô tô du lịch ô tô tải tới C Hỏi ô tô du lịch từ A đến B biết vận tốc ô tô tải vận tốc ô tô du lịch Câu 4: (2 điểm) Trên đờng tròn (O; R), lấy điểm A, B, cho ABAC) điểm M nằm đoạn thẳng AC (M khụng trùng với A C) Gọi N D lần lợt giao điểm thứ hai BC MB với đờng tròn đờng kính MC, gọi S giao điểm thứ hai AD với đờng tròn đờng kính MC, T giao điểm MN AB Chứng minh: a) Bốn điểm A, M, N B thuộc đờng tròn b) CM phân giác góc BCS TA TC c) = TD TB Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức 16 đề thi vào lớp 10 năm học 2006-2007 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28/ 6/2006 Câu 1: Trong ý dới có phơng án trả lời A,B,C,D; có phơng án Em viết vào làm phơng án (chỉ cần viết chữ đứng trớc phơng án trả lời đúng) a) Phơng trình bạc hai x2 - 5x + = có hai nghiệm là: A x = -1; x = -4 B.x = 1; x = C x = 1; x = -4 D.x = -1; x = b) Biểu thức P = xác định với giá trị x thỏa mãn : x A x B x C x x D x < Số đo P$ M là: c) Tứ giác MNPQ nội tiếp đờng tròn, biết P$ = 3M = 45;P$ = 135 = 60;P$ = 120 A M B M = 30;P$ = 90 = 45;P$ = 90 C M D M d) Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a; BC = a) Quay hình chữ nhật xung quanh BC đợc hình trụ tích V1; quay quanh AB đợc hình trụ tích V2 Khi ta có: A V1 = V2 B V1 = 2V2 C V2 = 2V1 D V1 = 4V2 x+2 x x Câu 2: Cho biểu thức A = + + ữ: x x x + x + 1 x a) Tìm điều kiện x để biểu thức A xác định b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm giá trị lớn biểu thức A Câu 3: Cho phơng trình bậc hai với ẩn số x: x2 - 2mx + 2m - = a) Tìm m để phơng trình có nghiệm x = -2 Khi tìm nghiệm lại b) Tìm m cho phơng trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: 2(x12 + x22) - 5x1x2 = 27 Câu 4: Cho tam giác ABC (AC > AB) nội tiếp đờng tròn (O) Phân giác góc BAC cắt BC D cắt đờng tròn (O) điểm thứ hai M Phân giác góc BAC cắt đờng thẳng BC E cắt đờng tròn (O) điểm thứ hai N Gọi K trung điểm đoạn DE L giao điểm thứ hai ME với đờng tròn (O) a) Chứng minh MN vuông góc với BC trung điểm BC b) Chứng minh ba điểm N, D, L thẳng hàng c) Chứng minh đờng thẳng AK tiếp xúc với đờng tròn (O) Câu 5: Giải hệ phơng trình: (x + y)2 (x + y) xy = x + y + x + 2y = + Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2007-2008 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) I TRC NGHIM Trong cõu di õy, mi cõu cú la chn ú cú nht mt la chn ỳng, em hóy vit vo bi lm ch cỏi A, B, C, hoc D ng trc la chn m em cho l ỳng Cõu 1: Nu x tha iu kin + x = thỡ x nhn giỏ tr bng: A B -1 C 17 D Cõu 2: Hm s y = (m-1)x+3 l hm s bc nht khi: http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 17 C m =1 A m -1 B m Cõu 3: Phng tr ỡnh 3x + x - 4=0 cú mt nghim bng: A C B -1 D m D Cõu 4: Cho tam giỏc ABC vuụng ti A, bit AB = 3cm, AC = cm Ngi ta quay tam giỏc ABC quanh cnh AB c mt hỡnh nún Khi ú th tớch ca hỡnh nún bng: A 16 cm3 B 12 cm3 C cm3 D 18 cm3 II T LUN: Cõu 5: Cho phng trỡnh bc hai: x2 -2(m+1)x+m2+ m-1=0 (1) a) Gii phng trỡnh (1) vi m = -2 b) Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú hai nghim x 1,x2 tha iu kin: x12+x22=18 Cõu 6: Tớnh chu vi ca mt tam giỏc vuụng Bit cnh huyn cú di cm v din tớch ca nú bng cm2 Cõu 7: Cho tam giỏc ABC nhn ni tip ng trũn (O;R) T A, B, C ln lt k cỏc ng cao tng ng AD, BE, CF xung cỏc cnh BC, CA, AB (DBC,EAC,FAB) a) Chng minh t giỏc BCEF ni tip mt ng trũn b) Chng minh: AE.AC = AF.AB c) Tớnh din tớch ca tam giỏc ABC, bit R = cm v chu vi ca tam giỏc DEF bng 10 cm Cõu 8: Cho x,y,z l cỏc s thc dng v tớch x.y.z = Chng minh rng: 1 + + x + y +1 y + z +1 x + z +1 Sở gd - đt vĩnh phúc Đề thi đề xuất môn toán tuyển sinh vào lớp 10 Năm học 2008-2009 đề thức Thời gian làm bài: 120 phút I trắc nghiệm: Em viết vào thi phơng án trả lời đúng: Câu 1: Kết biểu thức biểu thức: M = A ( ) + ( 7) C Câu 2: Hàm số y = ( m 1) x + đồng biến khoảng ( ; + ) khi: A m = B m < C m > Câu 3: Điểm sau nằm đồ thị hàm số y = x x + A ( 0; ) 18 B B ( 1;3) C ( 2;11) là: D 10 D m 1 D ; ữ Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy ; điểm cố định mà họ đờng thẳng ( ) mx + m y + m = qua là: A ( 1;0 ) B ( 1;1) D ( 2;3 ) D ( 0;1) Câu 5: Tam giác ABC có đờng cao AA ', BB ', CC ' trực tâm H Khi giá trị biểu HA ' HB ' HC ' thức: M = kết sau đây? + + AA ' BB ' CC ' A B C D Câu 6: Các điểm A, B, C thuộc đờng tròn tâm O AOB Khi số đo ãACB là: A 450 B 600 C 300 D 250 Câu 7: Phơng trình x + x = có hai nghiệm là: A B C D Câu 8: Tập nghiệm bất phơng trình: ( x 1) ( x + ) là: A [ 1;3] II tự luận: B [ 3;1] C ( ; 3] [ 1; + ) D ( 3;1) x2 x x + x 2( x 1) + x + x +1 x x a)Tìm x để biểu thức có nghĩa rút gọn biểu thức N b)Tìm giá trị nhỏ N Câu 10: Cho phơng trình x (m 2) x m + 3m = (1) Chứng minh phơng trình (1) có hai nghiệm trái dấu Tìm m để phơng trình (1) có nghiệm x1 , x2 cho: ( x1 + x2 ) ( x2 + x1 ) = Câu 9: Cho biểu thức: N = x y = y Câu 11: Tìm m để hệ phơng trình: có nghiệm nhất, xác định nghiệm mx x +5 = y y Câu 12: Cho tam giác ABC không cân có ba góc nhọn nội tiếp đờng tròn tâm O Hai đờng cao AI BE cắt H ã ã a)Chứng minh rằng: CHI = CBA b)Chứng minh rằng: EI vuông góc với CO c)Cho ãACB = 600 Chứng minh rằng: CH = CO Câu 13: Cho số x, y , z [ 0;1] x + y + z = / Tìm giá trị lớn nhất: P = x + y + z sở GD&ĐT VĩNH PHúC Kỳ Thi tuyển sinh lớp 10 THPT NĂM học 2008-2009 Môn thi: Toán đề dự bị Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề A trắc nghiệm: (3,0 điểm) Hãy viết vào làm phơng án (ứng với A B, C, D) Câu 1: Hàm số y = ( m 1) x + đồng biến Ă khi: A m = B m < C m > D m Câu 2: Điểm sau nằm đồ thị hàm số y = 3x ? A ( 1;3) B ( 1;3) C ( 1; 3) D ( 0; 3) Câu 3: Điểm cố định mà họ đờng thẳng mx + ( m 1) y + m = qua là: A ( 1;0 ) B ( 1;1) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 D ( 2;3 ) D ( 0;1) 19 Câu 4: Tam giác ABC có đờng cao AA ', BB ', CC ' trực tâm H Khi giá trị biểu thức: M = HA ' HB ' HC ' bằng: + + AA ' BB ' CC ' A B C D Câu 5: Các điểm A, B, C thuộc đờng tròn tâm O AOB Khi ãACB bằng: A 450 B 600 C 300 D 250 Câu 6: Phơng trình x + x = có hai nghiệm là: A B C D B tự luận (7.0 điểm): Câu 7: Cho biểu thức: N = x x x + x + 2( x 1) x + x +1 x x a) Tìm x để biểu thức có nghĩa rút gọn biểu thức N b) Tìm giá trị nhỏ N Câu 8: Cho phơng trình x (m 2) x m + 3m = (1) a) Chứng minh phơng trình (1) có hai nghiệm trái dấu b) Tìm m để phơng trình (1) có nghiệm x1 , x2 cho: ( x1 + x2 ) ( x2 + x1 ) = Câu Hai đờng tròn (O) (O) cắt A B Đờng tiếp tuyến với (O) A cắt (O) điểm M; đờng tiếp tuyến với (O) A cắt (O) N Đờng tròn tâm I ngoại tiếp tam giác MAN cắt AB kéo dài P Gọi D, E, F tơng ứng trung điểm đoạn thẳng AB, AM, AN a) Chứng minh tứ giác OAOI hình bình hành b) Chứng minh BA=BP Câu 10 Cho a , b , c số thực dơng thoả mãn a + b + c < Chứng minh rằng: abc (1 a b c) (a + b + c)(1 a )(1 b)(1 c) 81 - Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: sở GD&ĐT VĩNH PHúC đề thức Kỳ Thi tuyển sinh lớp 10 THPT NĂM học 2008-2009 đề thi Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề a.trắc nghiệm (3,0 điểm) Trong câu dới có sẵn lựa chọn, có lựa chọn Em viết vào làm chữ A, B, C D đứng trớc lựa chọn mà em cho Câu Tập xác định biểu thức P( x) = x +1 là: x2 +1 C ( ; 1] A [ ; + ) B [1 ; + ) D ( ; 1] Câu Biết hàm số y = (2a 1) x + nghịch biến tập R Khi giá trị a thuộc: A ; + B ; + Câu Phơng trình x + x = có: C ; D ; 2 A Hai nghiệm phân biệt dơng C Hai nghiệm trái dấu 20 B Hai nghiệm phân biệt âm D Hai nghiệm Câu Trong hình vẽ bên có: ABC cân A nội tiếp đờng tròn tâm O, số đo góc BAC 1200 Khi số đo góc ACO bằng: A 1200 B 600 C 45 D 300 b.tự luận (7,0 điểm): Câu Cho phơng trình bậc hai: x + (m 1) x (m 1) = (1) a) Giải phơng trình (1) với m = b) Tìm giá trị m để phơng trình (1) có hai nghiệm a , b thoả mãn a = 2b Câu Hai vòi nớc chảy vào bể sau phút đầy bể Nếu để vòi chảy cho đầy bể vòi I cần vòi II Hỏi vòi chảy đầy bể? Câu Hai đờng tròn (O) (O) cắt A B Đờng tiếp tuyến với (O) A cắt (O) điểm M; đờng tiếp tuyến với (O) A cắt (O) N Đờng tròn tâm I ngoại tiếp tam giác MAN cắt AB kéo dài P Gọi D, E, F tơng ứng trung điểm đoạn thẳng AB, AM, AN a) Chứng minh tứ giác OAOI hình bình hành b) Chứng minh BA=BP Câu Cho a , b , c số thực dơng thoả mãn a + b + c < Chứng minh rằng: abc(1 a b c ) (a + b + c )(1 a)(1 b)(1 c) 81 - Hết (Cán coi thi không giải thích thêm.) Họ tên thí sinh: Số báo danh: sở GD&ĐT VĩNH PHúC đề thức Kỳ Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT NĂM học 2008-2009 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề a trắc nghiệm (3,0 điểm) Hãy viết vào làm phơng án (ứng với A B, C, D) Câu Điều kiện xác định biểu thức P ( x) = x + 10 là: A x 10 B x 10 C x 10 D x > 10 Câu Biết hàm số y = (2a 1) x + nghịch biến tập R Khi đó: 1 1 A a > B a > C a < D a < 2 2 Câu Phơng trình x + x = có: A Hai nghiệm phân biệt dơng B Hai nghiệm phân biệt âm C Hai nghiệm trái dấu D Hai nghiệm Câu 4: Kết biểu thức: M = A B A B ( ) + ( C ) là: D 10 C O http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 21 Câu Trong hình vẽ bên có: ABC cân A nội tiếp đờng tròn tâm O, số đo góc BAC 120 Khi số đo góc ACO bằng: A 1200 B 600 C 45 D 300 Câu 6: Cho nửa hình tròn tâm O, đờng kính AB=6 (cm) cố định Quay nửa hình tròn quanh AB đợc hình cầu tích bằng: A 288 (cm3 ) B (cm3 ) C 27 (cm3 ) D 36 (cm3 ) b tự luận (7,0 điểm): Câu Cho phơng trình bậc hai: x + ( m 1) x (m 1) = (1) a) Giải phơng trình (1) với m = b) Tìm giá trị m để phơng trình (1) có hai nghiệm phân biệt a, b thoả mãn a = 2b Câu Hai vòi nớc chảy vào bể sau phút đầy bể Nếu để vòi chảy cho đầy bể vòi I cần vòi II Hỏi vòi chảy đầy bể? Câu 9: Cho tam giác ABC không cân có ba góc nhọn nội tiếp đờng tròn tâm O Hai đờng cao AI BE cắt H ã ã a) Chứng minh tứ giác HECI nội tiếp CHI = CBA b) Chứng minh EI vuông góc với OC ã c) Cho ACB = 600 CH=5 (cm) Tính độ dài đoạn thẳng AO Câu 10: Cho x, y, z [ 0;1] x + y + z = Tìm giá trị lớn biểu thức 2 2 P=x +y +z (Cán coi thi không giải thích thêm) S GD&T VNH PHC ==== ***** ===== K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2009-2010 THI MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao A TRC NGHIM (2,0 ): Trong mi cõu di õy u cú la chn, ú cú nht mt la chn ỳng Em hóy vit vo t giy lm bi thi ca mỡnh nh sau: nu cõu 1, em chn la chn A thỡ vit l: Cõu 1: A Tng t cho cỏc cõu t n Cõu iu kin xỏc nh ca biu thc x l: A A x Ă B B x -1 C C x < D D x Cõu Cho hm s y = (m 1) x + (bin x ) nghch bin, ú giỏ tr ca m tho món: A m < B m = C m > D m > Cõu Gi s x1, x2 l hai nghim ca phng trỡnh: 2x + 3x - 10 = Khi ú, tớch x1.x2 bng: A 22 B C -5 D Cõu Cho ABC cú din tớch bng Gi M, N, P tng ng l trung im ca cỏc cnh AB, BC, CA v X, Y, Z tng ng l trung im ca cỏc cnh PM, MN, NP Khi ú din tớch tam giỏc XYZ bng: A B 16 C 32 D B T LUN (8,0 im): mx + y = (m l tham s cú giỏ tr thc) (I) x y = Cõu (2,5 ) Cho h phng trỡnh a) Gii h (I) vi m = b) Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m h (I) cú nghim nht Cõu (1,0 ) Rỳt gn biu thc: A = 48 75 (1 3) Cõu (1,5 ) Mt ngi i b t A n B vi tc km/h, ri i ụ tụ t B n C vi tc 40 km/h Lỳc v, i xe p trờn c quóng ng CA vi tc 16 km/h Bit rng, quóng ng AB ngn hn quóng ng BC l 24 km, v thi gian lỳc i bng thi gian lỳc v Tớnh di quóng ng AC Cõu (3,0 ) Trờn on thng AB cho im C nm gia A v B Trờn cựng mt na mt phng cú b l AB k hai tia Ax, By cựng vuụng gúc vi AB Trờn tia Ax ly im I, tia vuụng gúc vi CI ti C ct tia By ti K ng trũn ng kớnh IC ct IK ti P (P khỏc I) a) Chng minh t giỏc CPKB ni tip mt ng trũn, ch rừ tõm ng trũn ny ã ã b) Chng minh CIP = PBK c) Gi s A, B, I c nh Hóy xỏc nh v trớ ca im C cho din tớch t giỏc ABKI ln nht S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2010-2011 THI MễN: TON Dnh cho cỏc trng THPT khụng chuyờn Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao I TRC NGHIM (2,0 im): Trong cõu t cõu n cõu 4, mi cõu u cú la chn, ú cú nht la chn ỳng Em hóy vit vo t giy lm bi thi ch cỏi A, B, C hoc D ng trc la chn m em cho l ỳng (vớ d: nu cõu em chn la chn A thỡ vit l 1.A) Cõu Giỏ tr ca 10 40 bng: A 10 B 20 C 30 D 40 Cõu Cho hm s y = (m 2) x + (x l bin, m l tham s) ng bin, ú giỏ tr ca m tho món: A m = B m < C m > D m =1 Cõu Nu mt hỡnh ch nht cú hai ng chộo vuụng gúc vi v di mt cnh ca hỡnh ch nht ú bng 0,5cm thỡ din tớch ca nú bng: A 0,25 cm2 B 1,0 cm2 C 0,5 cm2 D 0,15 cm2 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 23 Cõu Tt c cỏc giỏ tr ca x biu thc x + cú ngha l: A x < -2 B x < C x Ă D x II T LUN (8,0 im): x y = x y = Cõu (2,0 im) Gii h phng trỡnh Cõu (1,5 im) Cho phng trỡnh: x 2(m 1) x + m = , (x l n, m l tham s) Chng minh rng phng trỡnh ó cho cú hai nghim phõn bit x1 , x2 vi mi giỏ tr ca m Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh ó cho cú hai nghim x1 , x2 tho iu kin x12 + x2 = 10 Cõu (1,5 im) Cho mt tam giỏc cú chiu cao bng cnh ỏy Nu chiu cao tng thờm 3m v cnh ỏy gim i 2m thỡ din tớch ca tam giỏc ú tng thờm 9m Tớnh cnh ỏy v chiu cao ca tam giỏc ó cho Cõu (2,0 im) Cho ng trũn (O), M l mt im nm ngoi ng trũn (O) Qua M k hai tip tuyn MA, MB n ng trũn (O) vi A, B l cỏc tip im; MPQ l mt cỏt tuyn khụng i qua tõm ca ng trũn (O), P nm gia M v Q Qua P k ng thng vuụng gúc vi OA ct AB, AQ tng ng ti R, S Gi trung im on PQ l N Chng minh rng: Cỏc im M, A, N, O, B cựng thuc mt ng trũn, ch rừ bỏn kớnh ca ng trũn ú PR = RS Cõu (1,0 im) Cho a, b, c l di cnh ca mt tam giỏc cú chu vi bng Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc -HT -S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2011-2012 THI MễN: TON (Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian giao ) I TRC NGHIM (2,0 im) Trong cõu t Cõu n Cõu 4, mi cõu u cú la chn, ú cú nht mt la chn ỳng Em hóy vit vo t giy lm bi thi ch cỏi A, B, C hoc D ng trc la chn m em cho l ỳng (vớ d: nu cõu em chn la chn A thỡ vit l 1.A) Cõu Giỏ tr ca 12 27 bng: A 12 B 18 C 27 D 324 m y = mx + Cõu th ca hm s (x l bin, l tham s) i qua im N(1; 1) Khi m ú giỏ tr ca bng: A m = -2 B m = -1 C m = D m =1 Cõu Cho ABC cú din tớch bng 100cm Gi M, N, P tng ng l trung im ca AB, BC, CA Khi ú din tớch MNP bng: A 25 cm2 B 20 cm2 C 30 cm2 D 35 cm2 Cõu Tt c cỏc giỏ tr ca x biu thc x cú ngha l: 24 A x < B x C x > D x II T LUN (8,0 im) x y = Cõu (2,0 im) Gii h phng trỡnh x y +1 = Cõu (1,5 im) Cho phng trỡnh: x 2mx + m = (1), (x l n, m l tham s) a) Gii phng trỡnh (1) vi m = b) Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit x1 , x2 c) Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú hai nghim x1 , x2 cho tng P = x12 + x22 t giỏ tr nh nht Cõu (1,5 im) Mt hỡnh ch nht ban u cú chu vi bng 2010cm Bit rng nu tng chiu di ca hỡnh ch nht ú thờm 20cm v tng chiu rng thờm 10cm thỡ din tớch ca hỡnh ch nht ban u tng lờn 13300cm2 Tớnh chiu di, chiu rng ca hỡnh ch nht ban u Cõu (2,0 im) Cho tam giỏc ABC cú ba gúc nhn, khụng l tam giỏc cõn, AB < AC v ni tip ng trũn tõm O, ng kớnh BE Cỏc ng cao AD v BK ca tam giỏc ABC ct ti im H ng thng BK ct ng trũn (O) ti im th hai l F Gi I l trung im ca cnh AC Chng minh rng: a) T giỏc AFEC l hỡnh thang cõn b) BH = 2OI v im H i xng vi im F qua ng thng AC Cõu (1,0 im) Cho a, b, c l cỏc s thc dng tha iu kin a + b + c = Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc: P = ab bc ca + + c + ab a + bc b + ca -HT Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm! H v tờn thớ sinh .S bỏo danh S GD&T VNH PHC ************ CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 THI MễN: TON Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 21 thỏng nm 2012 Cõu (2,0 im) Cho biu thc:P= x 6x + x x +1 x 1 Tỡm iu kin xỏc nh ca biu thc P Rỳt gn P x + ay = ax y = Cõu (2,0 im) Cho h phng trỡnh: Gii h phng trỡnh vi a=1 Tỡm a h phng trỡnh cú nghim nht Cõu (2,0 im) Mt hỡnh ch nht cú chiu rng bng mt na chiu di Bit rng nu gim mi chiu i 2m thỡ din tớch hỡnh ch nht ó cho gim i mt na Tớnh chiu di hỡnh ch nht ó cho Cõu (3,0 im) Cho ng trũn (O;R) (im O c nh, giỏ tr R khụng i) v im M nm bờn ngoi (O) K hai tip tuyn MB, MC (B,C l cỏc tip im) ca (O) v tia Mx nm gia hai tia MO v MC Qua B k ng thng song song vi http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 25 Mx, ng thng ny ct (O) ti im th hai l A V ng kớnh BB ca (O) Qua O k ng thng vuụng gúc vi BB,ng thng ny ct MC v BC ln lt ti K v E Chng minh rng: im M,B,O,C cựng nm trờn mt ng trũn on thng ME = R Khi im M di ng m OM = 2R thỡ im K di ng trờn mt ng trũn c nh, ch rừ tõm v bỏn kớnh ca ng trũn ú Cõu (1,0 im) Cho a,b,c l cỏc s dng tha a+ b + c =4 Chng minh rng: a + b3 + c3 > 2 - Ht Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm ! H tờn thớ sinh:SBD: S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2013-2014 THI MễN: TON Thi gian lm bi 120 phỳt, khụng k thi gian giao I TRC NGHIM (2,0 im) Trong cỏc cõu sau, mi cõu cú la chn, ú cú mt la chn ỳng Em hóy ghi vo bi lm ch cỏi in hoa ng trc la chn ỳng (Vớ d: Cõu nu chn A l ỳng thỡ vit 1.A) c xỏc nh l: x A x < B x C x > D x Cõu ng thng cú phng trỡnh y = x i qua im: A M (0; 1) B N (0; 1) C P(1; 0) D Q(1; 1) Cõu iu kin biu thc Cõu Phng trỡnh x + 3x = cú tớch hai nghim bng: A B C -2 D -3 ABC Cõu Cho cú din tớch 81cm Gi M, N tng ng l cỏc im thuc cỏc on thng BC, CA cho BM = MC , 2CN = NA Khi ú din tớch AMN bng: A 36cm2 B 26cm2 C 16cm2 D 25cm2 26 II T LUN (8,0 im) Cõu (2,5 im) Cho phng trỡnh x + x m = (1) (x l n, m l tham s) a) Gii phng trỡnh vi m = b) Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1) cú nghim Gi x1 , x2 l hai nghim (cú th bng nhau) ca phng trỡnh (1) Tớnh biu thc P = x14 + x24 theo m, tỡm m P t giỏ tr nh nht Cõu (1,5 im) Tỡm s t nhiờn cú hai ch s Bit tng hai ch s ca s ú bng 11 v nu i ch hai ch s hng chc v hng n v cho thỡ ta c s mi ln hn s ban u 27 n v Cõu (3,0 im) Cho hỡnh vuụng ABCD cú di cnh bng a Trờn cnh AD v ã CD ln lt ly cỏc im M v N cho gúc MBN = 450 , BM v BN ct AC theo th t ti E v F a) Chng minh cỏc t giỏc ABFM , BCNE , MEFN ni tip b) Gi H l giao im ca MF vi NE v I l giao im ca BH vi MN Tớnh di on BI theo a c) Tỡm v trớ ca M v N cho din tớch tam giỏc MDN ln nht Cõu (1,0 im) Cho cỏc s thc x, y tha x + y = Tỡm giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca biu thc M = 3xy + y HT -Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm! H v tờn thớ sinh:; S bỏo danh: S GD&T VNH PHC K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2014 - 2015 Mụn: Toỏn (20/6) Thi gian: 120 phỳt ( khụng k thi gian giao ) THI CHNH THC I TRC NGHIM (2 im) Trong cỏc cõu sau, mi cõu cú bn la chn, ú cú mt la chn ỳng Em hóy ghi vo bi lm ch cỏi in hoa ng trc la chn ỳng (Vớ d: Cõu nu chn A l ỳng thỡ vit 1.A) Cõu iu kin xỏc nh ca biu thc A x B x l 2x 1 C x D x Cõu Cỏc s v -4 l hai nghim ca phng trỡnh no sau õy A x x 12 = B.12x + x = C x + x 12 = D -12x 12 x + = Cõu Tam giỏc ABC vuụng ti A, ng cao AH, AB = 15 v AH =12 Khi ú di cch CA bng A B.25 C.16 D 20 ã ã ã Cõu Tam giỏc ABC ni tip ng trũn tõm O cú CAB ABC = ãABC BCA = 200 S ã o ca gúc AOB bng A 20 B.400 C.600 D 800 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 27 II T LUN (8 im) Cõu (2 im) Cho hm s y = 2mx + m + (1) (m l tham s) a, Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m th hm s (1) i qua im A(-1; 1) Vi giỏ tr ca m va tỡm c thỡ hm s (1) ng bin hay nghch bin trờn R b, Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m th hm s (1) song song vi ng thng y = (m2 - )x +2m Cõu (2,5 im) Cho phng trỡnh 2x2 (2m+1) x +2m = (m l tham s) a, Gii phng trỡnh ó cho m = b, Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh ó cho cú hai nghim phõn bit x1 v x2 tha (2 x1 1)(2x 1) = Cõu (2,5 im) Cho tam giỏc ABM nhn, ni tip ng trũn (O1 ) Trờn tia i ca ã tia BM ly im C cho AM l tia phõn giỏc ca gúc BAC Gi (O2 ) l ng trũn ngoi tip tam giỏc AMC a, Chng minh hai tam giỏc AO1O2 v tam giỏc ABC ng dng b, Gi l trung im ca O1O2 v I l trung im ca BC Chng minh tam giỏc AOI cõn c, ng thng vuụng gúc vi AM ti A tng ng ct ng trũn (O1 ) , (O2 ) ti D,E (D v E khỏc A).ng thng vuụng gúc vi BC ti M ct DE ti N Chng minh ND.AC = NE.AB Cõu (1,0 im) Cho a,b,c,d l cỏc s thc Chng minh rng a + b + c + d a(b + c + d ) Du ng thc xy no ? HT -Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm ! H tờn thớ sinh S bỏo danh A THI VO LP 10 VNH PHC 2014-2015 Cõu 1.B; Cõu 2.C; Cõu 3.D ; Cõu 4.D ã ã Cõu Tam giỏc ABC ni tip ng trũn tõm O cú CAB ãABC = ãABC BCA = 200 S ã o ca gúc AOB bng A 20 B.400 C.600 D 800 Gii ã ã t CAB = x ; ãABC = y ; BCA = z x y = 20 Theo bi ta cú: y z = 20 x + y + z = 180 (1) (2) (3) T (1) v (2) suy ra: x - z = 40 => x = 40 + z (4), thay (4) vo (3) v kt hp vi (2) y z = 20 y = 60 y + z = 140 z = 40 ã ã Do ú BCA = z = 40 BOA = 80 ta cú h : Vy ỏp ỏn : D Cõu (2 im) Cho hm s y = 2mx + m + ( 1) (m l tham s) 28 a, Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m th hm s (1) i qua im A(-1; 1) Vi giỏ tr ca m va tỡm c thỡ hm s (1) ng bin hay nghch bin trờn R b, Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m th hm s (1) song song vi ng thng y = (m2 - )x +2m Gii a) th hm s (1) i qua im A(-1; 1) nờn thay x = -1 ; y =1 vo PT ng thng y = 2mx + m + ta cú: = -2m + m+2 m = * Vi m = thỡ th hm s (1) cú dng y = 2x + Hm s ny cú h s a = > nờn hm s ng bin trờn R b) th hm s (1) song song vi ng thng y = ( m2 - )x +2m v ch m = m = 2m m 2m = m = m = khi: m + 2m m m Vy m =-1 thỡ th hm s (1) song song vi ng thng y = ( m2 - )x +2m Cõu (2,5 im) Cho phng trỡnh 2x2 (2m+1) x +2m = ( m l tham s ) a, Gii phng trỡnh ó cho m = b, Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh ó cho cú hai nghim phõn bit x1 v x2 tha (2 x1 1)(2x 1) = Gii a)Vi m=2 PT ó cho cú dng 2x2 5x +1 =0 = 25-8=17>0 => PT cú hai nghim phõn bit: x1 = + 17 ; x2 = 17 b) PT ó cho cú h s ca x2 l khỏc nờn l PT bc Ta cú = (2m+1)2 4.2.(-3+2m) = 4m2 12m +25 = (2m)2 2.2m.3 + + 16 = (2m-3)2 + 16 >0 vi mi m Do ú phng trỡnh ó cho luụn cú hai nghim phõn bit x1 v x2 2m + x1 + x2 = Theo vi-ột ta cú: x x = 2m 2 Theo bi ta cú: (2 x1 1)(2x 1) = x1x 2( x1 + x ) = x1x ( x1 + x ) = m 2m + = 4m 2m = 2m = m = 4,5 2 Vy m = 4,5 thỡ PT ó cho cú hai nghim phõn bit x1 v x2 tha (2 x1 1)(2x 1) = Bi 7: a) (1im) Ta cú O1A=O1M; O2A=O2M; suy O1O2 l ng trung trc ca AM V cỏc O1AM v O2AM l cỏc cõn tam giỏc O1AM cú O1O2 l ng cao => O1O2 l ng phõn giỏc D B => AO1O2 = AO1M = s ẳ AM 2 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 A O1 N O M E O2 I C 29 s ẳ AM => ABC = AO1O2 Tng t ta cng cú ACB = AO2O1 Li cú ABC = Xột ACB v AO2O1 cú ABC = AO1O2 ABC : AO1O2 ( g g ) ACB = AO2O1 b) (0,75 im) AO AC AO AC AO AC 2 Theo a) ABC : AO1O2 => O O = BC 2.O O = 2.IC O O = IC 2 AO2 AC = xet AO2O v ACI cú O O2 IC ACI : AO2O (c g c ) ACI = AO2O => IAC = OAO2 OAC + CAO2 = OAC + IAO CAO2 = IAO (1) ACI : AO2O AO AO2 = (2) AI AC AO AO T (1) v (2) suy AOI : AO2C (c g c) OI = O C = OA = OI AOIcõn tai O c) (0,75 im) T giỏc ADBM v AMCE ni tip v cú gúc MAE = 900 =>gúc DBM = gúc ECM = 900=> t giỏc BDEC l hỡnh thang => BD//MN//CE Theo talet ta cú ND MB = (3) NE MC Mt khỏc theo tớnh cht ng phõn giỏc tam giỏc ABC ta cú T (3) v (4) => 30 ND AB = ND AC = AB.NE (PCM) NE AC AB MB = (4) AC MC ... coi thi không đợc giải thích thêm Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2002-2003 Môn thi: Toán (Ngày thi: 2/ 8/2002) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ... Chi chú: Cán coi thi không đợc giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức 10 đề thi vào lớp 10 năm học 2003-2004 Môn thi: Toán (Ngày thi: 14/ 7/2003)... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 15 Sở gd - đt vĩnh phúc đề thức đề thi vào lớp 10 năm học 2005-2006 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 7/ 7/2005 Câu1:
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015 , BỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015 , BỘ đề THI vào 10 TỈNH VĨNH PHÚC1997 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay