Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi Phát

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:01

Header Page of 126 B GIO DC V O TO I HC NNG Lấ TH NH NGUYT XY DNG H THNG BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT Chuyờn ngnh: K toỏn Mó s: 60.34.30 TểM TT LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH Nng Nm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS HONG TNG Phn bin 1: PGS.TS NGUYN MNH TON Phn bin 2: PGS.TS Lấ C TON Lun ó c bo v trc hi ng chm Lun tt nghip Thc s Qun tr kinh doanh hp ti i hc Nng vo ngy 07 thỏng 11 nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin Hc liu , i hc Nng - Th vin trng i hc Kinh t, i hc Nng Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Tớnh cp thit ca ti Ngy khụng cú th ph nhn vai trũ ca k toỏn qun tr qun lý hot ng ca cỏc t chc nht l mt mụi trng phc v luụn luụn thay i nh hin Nú ó cú nhng bc tin rt xa nhng nm cui th k 20 v tr thnh mt b phn khụng th tỏch ri ca qun tr cụng ty cú th hon thnh c mc tiờu gia tng li nhun c ch th trng vi s cnh tranh ngy cng khc lit nh trờn, cỏc nh qun tr phi luụn t mc tiờu, vch v la chn cỏc phng cỏch; t chc thc hin, ch huy v kim tra, t chc ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cỏc ch tiờu k hoch ca cỏc b phn, cỏ nhõn cụng ty ca mỡnh t c nhng mc tiờu ó nh ú Trong quỏ trỡnh ú, nh qun tr cụng ty cn rt nhiu loi thụng tin m nhng thụng tin ny khụng th tỡm thy cỏc bỏo cỏo k toỏn ti chớnh m cn phi cú s tr giỳp ca k toỏn qun tr thu thp c nhng thụng tin cho vic hoch nh, kim soỏt v quyt nh Bỏo cỏo k toỏn qun tr chớnh l phng tin cung cp nhng thụng tin ú cho cỏc nh qun tr, giỳp cho vic quyt nh H thng bỏo cỏo qun tr l sn phm cui cựng ca quỏ trỡnh k toỏn s liu, cung cp cỏc thụng tin cn thit cho doanh nghip L mt doanh nghip a ngnh kinh doanh iu kin kinh t gp nhiu khú khn v mụi trng cnh tranh khc lit, Cụng ty TNHH Khi Phỏt cng phi i mt vi nhng thỏch thc t nn kinh t, cú th tn ti v ng vng, bt buc cụng ty phi dng k toỏn qun tr vo cụng tỏc qun lý hot ng ca mỡnh Xut phỏt t ý ngha trờn, bi lun xin phộp c trỡnh by v XY DNG H THNG BO CO K TON QUN TR Footer Page of 126 Header Page of 126 TI CễNG TY TNHH KHI PHT Mc tiờu nghiờn cu - Nghiờn cu, ỏnh giỏ c thc trng ca bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt - Trờn c s ú a mt s gii phỏp xõy dng h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ca Cụng ty TNHH Khi Phỏt i tng v phm vi nghiờn cu - i tng nghiờn cu: Cụng tỏc lp bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt - Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu v h thng bỏo cỏo qun tr ang s dng nm 2011 v 2012 ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt Phng phỏp nghiờn cu Nhm cú th t c nhng yờu cu m ti ó t ra, quỏ trỡnh thc hin lun cỏc phng phỏp thu thp, phng vn, tip cn h thng, thng kờ, chn lc, tng hp thụng tin t hot ng thc tin ca Cụng ty TNHH Khi Phỏt v cỏc ngun d liu khỏc c s dng ng thi s dng phng phỏp so sỏnh ỏnh giỏ gia c s lý lun vi thc trng h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ti cụng ty a cỏc gii phỏp thớch hp hon thin h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ca cụng ty B cc ca lun cng gm chng chớnh nh sau: ỉ Chng 1: Mt s lý lun v bỏo cỏo k toỏn qun tr ỉ Chng 2: Thc trng dng bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt ỉ Chng 3: Xõy dng h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG Lí LUN CHUNG V BO CO K TON QUN TR 1.1 TNG QUAN V K TON QUN TR V BO CO K TON QUN TR 1.1.1 Khỏi nim v k toỏn qun tr v bỏo cỏo k toỏn qun tr Theo lut k toỏn Vit Nam, k toỏn qun tr c nh ngha l vic thu thp, x lý v cung cp thụng tin kinh t, ti chớnh theo yờu cu qun tr v quyt nh kinh t, ti chớnh ni b n v k toỏn( Theo khon 3, iu Lut k toỏn) Bỏo cỏo k toỏn qun tr l loi bỏo cỏo k toỏn phn ỏnh mt cỏch chi tit, c th tỡnh hỡnh ti sn, ngun vn, doanh thu, chi phớ, cụng n v kt qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip theo yờu cu qun lý c th ca cỏc cp qun tr khỏc doanh nghip 1.1.2 c im thụng tin ca k toỏn qun tr - Cn c vo c im thỡ thụng tin k toỏn qun tr c phõn loi thnh: + Thụng tin ti chớnh + Thụng tin phi ti chớnh - Cn c vo thi gian phỏt sinh thỡ thụng tin k toỏn qun tr c chia thnh: + Thụng tin quỏ kh + Thụng tin hin ti + Thụng tin hng v tng lai - Cn c vo phm vi thụng tin thỡ thụng tin k toỏn qun tr bao gm: + Thụng tin bờn doanh nghip + Thụng tin bờn ngoi doanh nghip Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.3 Vai trũ ca bỏo cỏo k toỏn qun tr Vai trũ ca bỏo cỏo k toỏn qun tr cung cp thụng tin phc v cho cỏc chc nng ch yu: lp k hoch, t chc iu hnh, kim soỏt v quyt nh 1.2 H THNG BO CO K TON QUN TR TRONG DOANH NGHIP H thng bỏo cỏo k toỏn qun tr c xõy dng v lp theo yờu cu qun lý c th ca tng doanh nghip Cú nhiu cỏch thc phõn loi bỏo cỏo k toỏn qun tr nhng li, h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr thng bao gm cỏc bỏo cỏo sau: ỉ Cỏc bỏo cỏo d toỏn ỉ Cỏc bỏo cỏo thc hin ỉ Cỏc bỏo cỏo kim soỏt v ỏnh giỏ ỉ Cỏc bỏo cỏo quyt nh 1.2.1 Bỏo cỏo d toỏn a Khỏi nim ca d toỏn b Tỏc dng ca d toỏn c Cỏc bỏo cỏo d toỏn - D toỏn doanh thu (hay cũn gi l d toỏn tiờu th - D toỏn thu tin bỏn hng - D toỏn mua hng v tn kho - D toỏn giỏ hng bỏn - D toỏn toỏn tin mua hng - D toỏn chi phớ bỏn hng v chi phớ qun lý doanh nghip - D toỏn cõn i thu chi tin - D toỏn kt qu kinh doanh - D toỏn bng cõn i k toỏn Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Cỏc bỏo cỏo thc hin a c im ca chc nng t chc thc hin i vi quỏ trỡnh cung ng : Th hin kt qu ca vic mua hng húa, vt t thit b cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip i vi quỏ trỡnh sn xut : Th hin sn lng hon thnh, sn phm hng nu cú, chi phớ v giỏ thnh thc t ca doanh nghip cng nh cỏc dũng dch chuyn chi phớ phm vi ni b i vi quỏ trỡnh tiờu th: Th hin kt qu bỏn hng núi chung v chi tit cho tng sn phm, hot ng, dch v theo thi gian, khụng gian i vi kt qu ti chớnh: Th hin kt qu li nhun hng nm hoc nh k b Cỏc bỏo cỏo thc hin - Cỏc bỏo cỏo v tỡnh hỡnh mua hng - Bỏo cỏo sn lng sn xut - Bỏo cỏo tỡnh hỡnh chi phớ - Bỏo cỏo tỡnh hỡnh tiờu th - Bỏo cỏo li nhun 1.2.3 Cỏc bỏo cỏo kim soỏt v ỏnh giỏ a c im ca cụng tỏc kim soỏt v ỏnh giỏ thc hin chc nng kim tra, cỏc nh qun lý s dng cỏc bc cụng vic cn thit m bo cho tng b phn v c t chc i theo ỳng k hoch ó vch Trong quỏ trỡnh kim soỏt, nh qun lý s so sỏnh hot ng thc tin vi k hoch ó thit lp So sỏnh ny s ch khõu no cụng vic thc hin cha t yờu cu v cn s hiu chnh hon thnh nhim v v mc tiờu ó thit lp b Nguyờn tc v phng phỏp ca cụng tỏc kim soỏt v ỏnh giỏ - Phi th hin s bin ng gia thc t v d toỏn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Vn dng phng phỏp so sỏnh ỏnh giỏ - Vn dng phng phỏp loi tr xỏc nh cỏc nhõn t nh hng c Cỏc bỏo cỏo kim soỏt ã Bỏo cỏo kim soỏt doanh thu ã Bỏo cỏo kim soỏt chi phớ ã Bỏo cỏo kim soỏt li nhun d Trung tõm trỏch nhim v cỏc bỏo cỏo kim soỏt * Khỏi nim v cỏc trung tõm trỏch nhim * Cỏc loi trung tõm trỏch nhim ã Bỏo cỏo ỏnh giỏ trỏch nhim ca trung tõm chi phớ ã Bỏo cỏo ỏnh giỏ trỏch nhim trung tõm doanh thu ã Bỏo cỏo ỏnh giỏ trỏch nhim trung tõm li nhun ã Bỏo cỏo ỏnh giỏ trỏch nhim trung tõm u t 1.2.4 H thng bỏo cỏo liờn quan n quyt nh a Bỏo cỏo liờn quan n quyt nh ngn hn * Quyt nh ngn hn: L quyt nh kinh doanh m thi gian hiu lc, thi gian nh hng v thc thi thng di nm hoc ngn hn chu k kinh doanh thụng thng nh: Quyt nh v s tn ti hay loi b mt b phn kinh doanh k k hoch; Quyt nh phng ỏn t sn xut hay mua ngoi nguyờn vt liu, sn phm; Quyt nh bỏn giai on bỏn thnh phm hay giai on thnh phm; b Bỏo cỏo liờn quan n quyt nh di hn * Quyt nh di hn: l nhng quyt nh cú thi gian hiu lc, thi gian nh hng v thi gian thc thi trờn nm hoc trờn chu k kinh doanh (vớ d nh: Quyt nh u t v TSC cho doanh nghip, Quyt nh u t ti chớnh di hn, ) Footer Page of 126 Header Page of 126 KT LUN CHNG Trong chng ca lun vn, tỏc gi ó khỏi quỏt nhng nột c bn v k toỏn qun tr v h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr doanh nghip i sõu vo tỡm hiu mc ớch lp, c s lp v phng phỏp lp cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr nh bỏo cỏo d toỏn, bỏo cỏo thc hin, bỏo cỏo kim soỏt v ỏnh giỏ, bỏo cỏo phc v cho vic quyt nh Nhng ni dung ch yu nờu trờn lm c s lý lun cho vic tỡm hiu, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt, t ú nh hng hon thin bỏo cỏo k toỏn qun tr ti cụng ty nhm nõng cao hiu qu iu hnh hot ng kinh doanh ti cụng ty CHNG THC TRNG CễNG TC LP BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT 2.1 TNG QUAN V CễNG TY TNHH KHI PHT 2.1.1 S lc v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty TNHH Khi Phỏt 2.1.2 S t chc b mỏy qun lý ca cụng ty TNHH Khi Phỏt 2.1.3 T chc k toỏn ca cụng ty TNHH Khi Phỏt 2.2 THC TRNG VN DNG BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT 2.2.1 Thc trng lp bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt Ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt, k toỏn qun tr núi chung v bỏo cỏo k toỏn qun tr núi riờng ó c thit lp nhiờn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 cha tr thnh cụng c hiu qu phc v cho vic qun lý n v Cỏc bỏo cỏo qun tr phc v cho vic qun lý ni b ti n v ó c chỳ ý, quan tõm thc hin nhng cha y v cha c xõy dng mt cỏch cú h thng, ch ỏp ng c nhu cu qun lý nht thi, cha i sõu phõn tớch thụng tin nhm giỳp nh qun tr a quyt nh nhanh chúng, kp thi v hiu qu Cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr phc v cho nhu cu qun tr ti n v c thc hin c th nh sau: a Cỏc bỏo cỏo d toỏn ã D toỏn doanh thu Bỏo cỏo d toỏn doanh thu cung cp thụng tin cn thit v mc tiờu phn u ca n v nm k hoch, phc v cho vic qun lý, iu hnh hot ng ca nh qun tr Qua bỏo cỏo d toỏn, giỳp nh qun tr nm c mc tiờu phi t c nm n, t ú xõy dng cỏc phng ỏn kinh doanh t c mc tiờu, mang li hiu qu kinh doanh cao nht Quy trỡnh lp d toỏn nh sau: Bc 1: Cỏc nhúm, b phn kinh doanh xõy dng k hoch kinh doanh cho nm tip theo thỏng 12 Bc 2: Tng hp k hoch kinh doanh ca tng nhúm, b phn thnh k hoch ton cụng ty Bc 3: Ban giỏm c s thm nh k hoch ca phũng kinh doanh Bc 4: Hiu chnh k hoch sau thm nh Bc 5: Phờ duyt k hoch u thỏng 12, di s ch o ca giỏm c, phũng kinh doanh thụng bỏo cho cỏc nhúm, b phn lp k hoch kinh doanh Cn c vo tỡnh hỡnh thc t ó t c nm va qua v nng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 ty TNHH Khi Phỏt hin ch yu l cỏc bỏo cỏo chi tit ca cỏc b phn dch v nh bỏo cỏo chi tit doanh thu bỏn hng, dch v, bỏo cỏo cụng n theo tng dch v, bỏo cỏo chi phớ Ngoi cũn mt s bỏo cỏo chi tit ca cỏc phõn h k toỏn ti chớnh nh bỏo cỏo v tin, bỏo cỏo nhp xut tn, bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh ã Bỏo cỏo v tin Bỏo cỏo v tin bao gm loi bỏo cỏo l bỏo cỏo tin gi ngõn hng v bỏo cỏo qu tin mt Bỏo cỏo tin gi ngõn hng cung cp thụng tin v tỡnh hỡnh tng gim tin gi ngõn hng chi tit theo tng ti khon tin gi ti tng ngõn hng giao dch Bỏo cỏo qu tin mt cung cp thụng tin v tỡnh hỡnh thu, chi tn qu tin mt theo quyt nh chi tiờu hng ngy ti n v Ngoi cũn cú bỏo cỏo u t ti chớnh ngn hn m ch yu l bỏo cỏo v tin gi cú k hn ca n v ti cỏc ngõn hng ang giao dch Bỏo cỏo ny cung cp thụng tin v kh nng ti chớnh ca n v l cn c cho cỏc quyt nh chi tiờu, u t ca nh qun tr Cỏc bỏo cỏo ny hin c lp hng thỏng, nhiờn tựy theo nhu cu ca nh qun tr m cú th lp hng ngy v hng tun ã Bỏo cỏo nhp xut tn kho Cụng ty TNHH Khi Phỏt hin cú bao nhiờu dch v thỡ s cú by nhiờu kho tng ng Kho dch v búng ỏ, tennis, kho shop th thao, kho dch v F&B, kho xõy lp nh k hng thỏng, cỏc b phn dch v bờn di s phi tng hp s lng hng húa nhp xut thỏng v b phn k toỏn s tng hp thnh bỏo cỏo nhp xut tn kho cho ton cụng ty Bỏo cỏo nhp xut tn kho cung cp thụng tin v tỡnh hỡnh mua, bỏn hng húa v tn kho cui k ca tng mt hng L cn c nh qun tr ỏnh giỏ mt hng no tiờu th c, Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 mt hng no tiờu th kộm t ú cú bin phỏp thớch hp iu chnh lng hng húa cho gim thiu lng hng húa tn kho, tng vũng quay hng tn kho, nhp thờm cỏc mt hng bỏn chy ỏp ng nhu cu ca khỏch hng c kp thi, m bo hot ng em li hiu qu cỏo nht ã Bỏo cỏo doanh thu bỏn hng - i vi ngnh dch v + Bỏo cỏo doanh thu chi tit búng ỏ l b phn l tõn dch v búng ỏ cp nht hng ngy, cn c trờn s bill t sõn, khỏch hng cú thuc i tng gim giỏ, mó sõn, gi s dng tớnh n giỏ cho mt gi sõn v doanh thu ca mi khỏch hng Bỏo cỏo ny cựng vi s tin thu c ngy c np v cho phũng k toỏn vo u gi sỏng ngy hụm sau kim tra, i chiu Bỏo cỏo chi tit doanh thu búng ỏ l cung cp thụng tin doanh thu hng ngy ca dch v búng ỏ l, l c s k toỏn ghi nhn doanh thu v tng hp thnh bỏo cỏo doanh thu theo thỏng v nm + Dch v tennis hng ngy cng lp bỏo cỏo tng t nh dch v búng ỏ, ngoi cung cp thụng tin cho nh qun tr doanh nghip vic iu chnh s lao ng mi ca lm vic m bo nõng cao hiu sut lm vic, trỏnh d tha sõn vng khỏch hng v thiu nhõn s sõn ụng khỏch, nh qun tr cn thụng tin doanh thu chi tit theo ca lm vic + i vi dch v s kin hin ch yu l bỏo cỏo v doanh thu t chc gii búng ỏ v tennis + Dch v nh hng F&B, dch v shop khụng phi np bỏo cỏo doanh thu hng ngy v phũng k toỏn vỡ hot ng bỏn hng hng ngy ó c cp nht trc tip trờn phn mm mỏy tớnh v s liu c kt xut phũng k toỏn Hng ngy, b phn k toỏn s Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 in bỏo cỏo doanh thu chi tit ca hai dch v ny, lm c s ghi nhn doanh thu v thu tin + Dch v gi xe cng nh dch v búng ỏ l v tennis hng ngy phi lp bỏo cỏo doanh thu gi xe v np v phũng k toỏn lm cn c ghi nhn doanh thu v thu tin + Ngoi hot ng dch v, hot ng xõy lp cng l mt nhng hot ng quan trng ca Cụng ty TNHH Khi Phỏt Hin nay, hot ng ny nm tỏch khu vc dch v Tuyờn Sn, chớnh vỡ vy nh qun tr doanh nghip rt quan tõm v yờu cu cung cp thụng tin v doanh thu thc hin hng thỏng ca hot ng ny - Bỏo cỏo doanh thu tng hp ton cụng ty phn ỏnh ton b hot ng kinh doanh ca n v trờn tt c cỏc dch v mt mt thỏng L cn c nh qun tr nhỡn nhn v ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ca n v, dch v no hot ng tt v cha tt t ú cú phng ỏn thỳc y hot ng kinh doanh ca n v nhm t c mc tiờu ã Bỏo cỏo cụng n bỏn hng Bỏo cỏo ny cung cp thụng tin chung v tỡnh hỡnh cụng n ca khỏch hng di hn, khỏch hng doanh nghip, hỡnh thc bỏn n i vi tng i tng, tỡnh hỡnh toỏn ca khỏch hng n thi im hin ti, n hn v n quỏ hn Da trờn bỏo cỏo ny nh qun tr cỏc bin phỏp ụn c thu hi cụng n, trỏnh b chim dng quỏ nhiu, tng kh nng quay vũng i vi bỏo cỏo phi thu khỏch hng dch v búng ỏ v tennis, nhm phc v cho yờu cu theo dừi v ỏnh giỏ khỏch hng nờn cỏc ch tiờu bỏo cỏo ny s chi tit v c th hn, bao gm ch tiờu n thỏng, k hn n ca cỏc thỏng trc, tng n c, ó toỏn v tng n li Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 i vi bỏo cỏo phi thu khỏch hng ca ton cụng ty hin ging nh s chi tit phi thu theo i tng khỏch hng ca phõn h bỏo cỏo ti chớnh ã Bỏo cỏo chi phớ Bỏo cỏo chi phớ c chia lm loi, bỏo cỏo tng hp ton b chi phớ phỏt sinh theo ti khon v bỏo cỏo chi phớ phỏt sinh theo khon mc - Bỏo cỏo tng hp chi phớ theo ti khon cung cp thụng tin v ton b chi phớ phỏt sinh quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca n v theo tng ti khon nh chi phớ nguyờn vt liu trc tip, nhõn cụng trc tip, chi phớ sn xut chung, chi phớ mỏy thi cụng, chi phớ bỏn hng, chi phớ QLDN, chi phớ ti chớnh Cn c trờn t trng ca tng loi chi phớ tng chi phớ, nh qun tr doanh nghip s cú nhng ng thỏi nht nh m bo chi phớ phỏt sinh theo ỳng mong mun ca mỡnh, m bo nm tm kim soỏt ca mỡnh - Bỏo cỏo chi phớ theo khon mc phõn loi chi phớ theo tng mc chi tit m nh qun tr cn quan tõm v theo dừi, cựng vi t trng tng khon mc tng chi phớ cho phộp nh qun tr kim soỏt chi phớ phỏt sinh ti tng khon mc - i vi lnh vc xõy lp, vỡ hot ng nm tỏch bit khu vc phũng v dch v Tuyờn Sn nờn nh qun tr cn c cung cp cỏc thụng tin v chi phớ phỏt sinh ca hot ng ny Bỏo cỏo chi phớ phỏt sinh ca hot ng xõy lp c k toỏn cụng trỡnh tng hp theo tng ti khon ã Bỏo cỏo kt qu kinh doanh Mc ớch: Bỏo cỏo ny nhm cung cp thụng tin li nhun k ca Cụng ty, a mt bc tranh ton cnh v ton b tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca n v L mt nhng bỏo cỏo Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 quan trng phn ỏnh kt qu cui cựng ca hot ng kinh doanh C s lp: k toỏn cn c vo bỏo cỏo doanh thu thc hin k ca cỏc b phn dch v gi lờn v bỏo cỏo chi phớ thc hin k lp bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh k ã Bỏo cỏo thu chi Mc ớch: Bỏo cỏo ny c lp bỏo cỏo cho giỏm c, HTV cụng ty v tỡnh hỡnh luõn chuyn dũng tin k, t ú cú cỏi nhỡn tng th v quỏ trỡnh luõn chuyn cng nh cỏch thc s dng ngun ca nh qun tr doanh nghip C s lp: cn c trờn bỏo cỏo tin gi ngõn hng, bỏo cỏo qu tin mt(s TGNH, s qu TM) thỏng, k toỏn qun tr trớch lc cỏc khon thu chi theo tng hng mc bỏo cỏo thu chi 2.2.2 ỏnh giỏ bỏo cỏo k toỏn qun tr ni b ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt * u im - Cỏc bỏo cỏo qun tr v c bn ó ỏp ng c nhu cu thụng tin ca nh qun tr, lm c s cho vic theo dừi, kim tra tỡnh hỡnh hot ng ti n v - Quy trỡnh lp d toỏn doanh thu ca n v c lp t cp di, t cỏc b phn sau ú c trỡnh cho cỏc cp cao hn xột duyt iu ny giỳp d toỏn doanh thu i sỏt vi thc t v kh nng m bo thc hin c doanh thu d dng hn - Cỏc bỏo cỏo doanh thu thc hin c lp chi tit, nh k hng ngy theo tng b phn giỳp cho vic kim tra, kim soỏt doanh thu, trỏnh tỡnh trng tht thoỏt tin * Nhc im: - Cụng tỏc lp k hoch kinh doanh ch chỳ trng vo cỏc ch tiờu doanh thu, k hoch v chi phớ cha c quan tõm ú n v Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 cha d toỏn c chi phớ phỏt sinh k k hoch tng ng vi mc kinh doanh iu ny s lm gim tớnh t ch ca n v v cha phc v cho vic kim soỏt chi phớ mt cỏch hiu qu - Cỏc bỏo cỏo thc hin ti n v hin ch cú bỏo cỏo v doanh thu l c lp y v chi tit cho tng dch v, m bo thụng tin, phc v cho cụng tỏc qun tr doanh nghip Cỏc bỏo cỏo v chi phớ cũn mang tớnh chung chung, cha c lp cho tng b phn, ú vic xỏc nh kt qu kinh doanh ca tng dch v, tng hot ng phc v cho vic kim soỏt ỏnh giỏ v quyt nh cha thc hin c - Chi phớ cha c phõn loi theo cỏch ng x ca chi phớ, chi phớ ch c phõn theo khon mc hoc yu t, cha c phõn loi thnh nh phớ v bin phớ phc v cho vic kim soỏt chi phớ ca nh qun tr - Bỏo cỏo kt qu kinh doanh cha c lp theo s d m phớ v theo tng hot ng Do ú cha cung cp thụng tin ỏnh giỏ hiu qu ca tng dch v, cỏc thụng tin ny rt hu ớch cho nh qun tr vic quyt nh nờn tng cng hay ct gim u t cho mi hot ng, dch v m bo hot ng, dch v ú em li hiu qu cao nht KT LUN CHNG Qua nghiờn cu thc t cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr ca Cụng ty TNHH Khi Phỏt, tỏc gi nhn thy cỏc bỏo cỏo ny cha c thit lp mt cỏch cú h thng, rừ rng v c th vỡ vy cha phỏt huy ht vai trũ ca nú Cỏc bỏo cỏo cha cung cp y thụng tin m bo cho nh qun tr ti n v cú th a nhng nhn xột, ỏnh giỏ, so sỏnh v trờn ht l a quyt nh tht s ỳng n, hp lý Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Mt s cỏc bỏo cỏo d toỏn cha c quan tõm v thit lp, vỡ th nh qun tr s rt khú khn vic theo dừi, kim tra, ỏnh giỏ mc hon thnh mc tiờu ca n v t ú a nhng bin phỏp khc phc kp thi, m bo n v t c mc tiờu T ú tỏc gi i vo trỡnh by hon thin bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt bỏo cỏo qun tr phỏt huy ht vai trũ, tỏc dng ca mỡnh, thc s tr thnh cụng c qun lý hiu qu, phc v cho cụng tỏc qun tr ni b doanh nghip CHNG HON THIN BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT 3.1 S CN THIT PHI HON THIN BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT Yờu cu ca cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr l cung cp thụng tin mt cỏch tng hp v trc quan nht cho tng cp lónh o vi tng nhu cu c th Cỏc thụng tin bỏo cỏo k toỏn qun tr ny cung cp s mang n cỏi nhỡn tng th v tỡnh hỡnh hot ng ca tng b phn kinh doanh dch v tng thi im hin ti, quỏ kh v c tng lai, th hin c s so sỏnh gia tng thi im vi v vi s d toỏn Trờn c s ú nh qun tr doanh nghip mi cú th a cỏc quyt nh iu hnh hot ng kinh doanh ti n v mỡnh mt cỏch phự hp nht vi ngun lc hin cú ca n v Vi s lng cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr hin ti ca n v mi ch ỏp ng c nhng nhu cu thụng tin c bn nht, cú th tht s l cụng c hiu qu phc v cho cụng tỏc qun tr ni b doanh nghip thỡ vic hon thin cỏc bỏo cỏo qun tr ca Cụng ty TNHH Khi Phỏt l tht s cn thit Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 3.2 HON THIN BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT 3.2.1 Bỏo cỏo d toỏn chi phớ hot ng kinh doanh - Mc ớch: Cung cp thụng tin v ton b chi phớ m bo cho hot ng sn xut kinh doanh tng ng vi mc doanh thu d kin k k hoch - Cn c lp: S chi phớ v bỏo cỏo chi phớ theo khon mc k trc Hin chi phớ hot ng kinh doanh cha c phõn loi theo cỏch ng x ca chi phớ phc v cho vic lp d toỏn linh hot v kim soỏt chi phớ ca n v thỡ phõn loi chi phớ thnh bin phớ v nh phớ l cn thit Cn c vo cỏc loi chi phớ hin cú ca n v cú th gp li thnh 17 mc chi phớ quan trng nh sau: Bng 3.1 Bng phõn loi chi phớ theo cỏch ng x ca chi phớ Bin nh Khon mc chi phớ Thuyt minh STT phớ phớ Nguyờn, nhiờn vt liu Ph thuc vo mc x HKD Lng, BH CBNV Khụng ph thuc x phũng, qun vo mc HKD lý chung Lng dch v, Ph thuc vo mc xõy lp x sn xut kinh doanh in, nc Ph thuc vo mc x sn xut kinh doanh Sa cha thng Khụng ph thuc x xuyờn vo mc HKD Khu hao TSC Khụng ph thuc x vo mc HKD Chi CCDC Khụng ph thuc x vo mc HKD Chi o to nhõn s x Khụng ph thuc Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Thu, phớ l phớ x Chi phớ trang phc 10 11 12 x Chi bo h lao ng Cụng tỏc phớ, tip khỏch, hi ngh x x Chi phớ bỏo 13 14 15 16 17 x Chi phớ v sinh Chi in thoi, vin thụng Chi phớ ngõn hng Chi phớ khỏc x x x x vo mc HKD Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Khụng ph thuc vo mc HKD Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Ph thuc vo mc sn xut kinh doanh Khụng ph thuc vo mc HKD Khụng ph thuc vo mc HKD Khụng ph thuc vo mc HKD Khụng ph thuc vo mc HKD 3.2.2 Bỏo cỏo thc hin a Bỏo cỏo v tin ã Bỏo cỏo thu chi tin mt v tin gi ngõn hng Nh chng 2, cỏc bỏo cỏo v tin hin ca Cụng ty TNHH Khi Phỏt cha thc s phự hp vi yờu cu qun lý ca nh qun tr Vi nhu cu thụng tin v thu chi TM v TGNH nh k, KTQT cn tng hp cỏc khon thu chi ny theo cỏc ti khon i ng hoc cỏc mc liờn quan ã Bỏo cỏo chi tit tin gi cú k hn Mc ớch: giỳp nh qun tr doanh nghip nm c thụng tin Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 ca cỏc ngun tin ny v ch ng cỏc phng ỏn chi tiờu ca n v Cn c lp bỏo cỏo ny l cỏc hp ng, chng ch tin gi v s chi tit u t ti chớnh ngn hn Ni dung ca bỏo cỏo bao gm cỏc thụng tin v s FD tng ng vi tng ngõn hng phỏt sinh giao dch, giỏ tr ca FD, lói sut, thi hn tin gi nh thi im bt u, kt thỳc, k hn my thỏng v ct ghi chỳ nờu rừ chng ch tin gi ny l gi mi hay tỏi tỳc b Bỏo cỏo doanh thu thc hin - Dch v búng ỏ v tennis Hin ti bỏo cỏo doanh thu theo ca mt thỏng ó cú s liu v doanh thu ca tng sõn, nhiờn mu bỏo cỏo ny trung ch yu l s gi sõn theo ca Vỡ vy thun tin cho vic theo dừi doanh thu va theo loi sõn va theo ca ta cn thay i mu bỏo cỏo doanh thu theo tng loi sõn Vi bỏo cỏo ny, nh qun tr doanh nghip cú th theo dừi kt qu kinh doanh tng thỏng i vi tng loi sõn theo tng loi gi ỏnh giỏ sõn no cú s lng khỏch hng thuờ nhiu nht, sõn no cú s lng gi sõn thp nht, xỏc nh nguyờn nhõn v cú phng ỏn phự hp Ngoi gi vng thỡ cỏc khung gi cũn li khung gi no cú lng khỏch thuờ nhiu nht khung gi no cú lng khỏch thuờ thp nht, ng thi cú th xem xột lng gi sõn i vi tng ca cú phng ỏn iu chnh lng nhõn viờn cho mi sõn theo tng ca hp lý, tit kim chi phớ m m bo hiu qu i vi dch v sõn tennis, cỏc ni dung trờn bỏo cỏo cng tng t nh sõn búng ỏ c Bỏo cỏo chi phớ thc hin + Mc tiờu: tng t nh bỏo cỏo d toỏn chi phớ, bỏo cỏo chi Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 phớ thc hin phn ỏnh cỏi nhỡn tng th v tỡnh hỡnh thc hin chi phớ k m bo cho hot ng kinh doanh ca n v + C s lp: Cn c trờn s chi tit chi phớ Bỏo cỏo chi phớ thc hin cn c lp riờng i vi tng dch v m bo thụng tin v chi phớ phn ỏnh ỳng tng loi dch v, trờn c s ú nh qun tr thun tin hn vic theo dừi, kim tra kim soỏt i vi tng dch v ã i vi dch v khu Tuyờn Sn Cỏc dch v khu vc dch v Tuyờn Sn bao gm búng ỏ, tennis, dch v F&B, s kin, o to, shop th thao Mi loi dch v ny u cú cỏc loi chi phớ c thự riờng, ú bỏo cỏo chi phớ i vi cỏc loi dch v ny cn c lp thnh bỏo cỏo b phn nh qun tr d dng theo dừi, kim tra v kim soỏt i vi cỏc loi chi phớ ny ã i vi dch v xõy lp Chi phớ i vi hot ng xõy lp khỏc vi hot ng dch v, vỡ vy cn xỏc nh cỏc loi chi phớ phỏt sinh i vi hot ng ny lp bỏo cỏo riờng Chi phớ i vi hot ng xõy lp ngoi tr chi phớ nguyờn vt liu trc tip v nhõn cụng trc tip thỡ cỏc chi phớ cũn li cn theo dừi chi tit theo khon mc bao gm: Chi phớ mỏy thi cụng Chi phớ chung xõy lp CP thuờ xe ngoi (mỏy i, mỏy san, v/c xe kobel lờn Chi phớ nhõn cụng Chi phớ sa bói t) chớnh cha CP thng Chi phớ n ca Chi phớ in Nhiờn liu Chi phớ nc mỏy Chi phớ bo him Bo him Chi phớ nc ung Chi phớ thng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 Dng c, dựng KH TSCD CP Sa cha Lng lỏi xe 21 Chi phớ cho hot ng nhõn s Chi phớ phũng phm Chi phớ dng c, dựng Chi phớ KH TSC Chi phớ in thoi Chi phớ tip khỏch d Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh ca n v cn c lp theo dng s d m phớ ca tng dch v Mc ớch: nh qun tr doanh nghip cú cn c ỏnh giỏ v tng hot ng, dch v ca n v, hot ng no hiu qu v cha hiu qu, dch v no em li li nhun cho cụng ty, dch v no cụng ty ang phi chu l, t ú a nhng quyt nh ỳng n, phự hp tng giai on Cn c lp: cn c vo s doanh thu, chi phớ c phõn loi theo cỏch ng x ca chi phớ k 3.2.3 Cỏc bỏo cỏo phc v cho vic kim soỏt v ỏnh giỏ a Bỏo cỏo kim soỏt doanh thu Bỏo cỏo kim soỏt doanh thu c lp trờn c s bỏo cỏo d toỏn doanh thu v bỏo cỏo doanh thu thc hin k, nhm theo dừi tỡnh hỡnh thc hin doanh thu gia thc t v k hoch, so sỏnh chờnh lch gia thc t v k hoch, tỡm hiu nguyờn nhõn vỡ li cú s chờnh lch trờn, t ú a nhng nhn nh v th trng cng nh nng lc ca b phn kinh doanh cú nhng iu chnh thớch hp kp thi cho k tip theo b Bỏo cỏo kim soỏt chi phớ Tng t nh bỏo cỏo kim soỏt doanh thu, bỏo cỏo kim soỏt chi phớ cung cp thụng tin v chi phớ cho nh qun tr doanh nghip, Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 giỳp cho nh qun tr doanh nghip kim tra, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin chi phớ quỏ trỡnh hot ng ti n v, nhng bin ng bt thng vt k hoch d kin Xỏc nh nguyờn nhõn chờnh lch, t ú cú c ch kim soỏt v iu chnh, khc phc nhng nguyờn nhõn ú, m bo mc tiờu ca doanh nghip c thc hin 3.2.4 B sung mt s bỏo cỏo phõn tớch Mc ớch: Cung cp thụng tin v kh nng sinh li ca tng lnh vc m doanh nghip ang u t v hot ng xem xột lnh vc no mang li nhiu tim nng, cú kh nng sinh li nhun nhiu hn, lnh vc no ó suy gim v mc sinh li thp hn tỡm hiu nguyờn nhõn, xỏc nh li mc u t v xem xột cú nờn ct gim hoc ngng hot ng lnh vc ú v u t sang lnh vc mi hay khụng C s lp bỏo cỏo ny l t bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh theo tng dch v, tng hot ng, ca ton cụng ty v bng cõn i k toỏn ca n v Ni dung ca bỏo cỏo bao gm cỏc ch tiờu: EBIT: Thu nhp trc lói vay v thu EBITDA:Thu nhp trc thu, tr lói v khu hao ROA: T sut li nhun rũng trờn ti sn ROCE: T l thu nhp trờn s dng Ngoi cũn mt s cỏc ch tiờu v h s toỏn nhanh, h s toỏn hin hnh, doanh thu v chi phớ phc v cho vic tớnh cỏc ch tiờu trờn Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 KT LUN CHNG Ni dung chng ba ó gii quyt c mt s sau: - Xõy dng c h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt trờn c s nhu cu thc t ti n v vi cỏc loi bỏo cỏo: + Bỏo cỏo d toỏn + Bỏo cỏo thc hin + Bỏo cỏo kim soỏt v ỏnh giỏ + Bỏo cỏo phõn tớch - Phõn loi chi phớ theo cỏch ng x chi phớ, lp bỏo cỏo kt qu kinh doanh theo s d m phớ - Lp bỏo cỏo chi phớ theo cỏch ng x ca chi phớ nh qun tr cú th iu chnh hp lý nht cho m bo mc tiờu hot ng ca n v - Lp b sung mt cỏc bỏo cỏo phõn tớch v mt s ch tiờu phc v cho vic xem xột ỏnh giỏ kt qu hot ng ca n v, ca tng lnh vc nh qun tr doanh nghip so sỏnh gia cỏc lnh vc vi nhau, gia n v mỡnh vi cỏc n v ngnh t ú a nhng quyt nh then cht, phự hp vi nh hng hot ng ca n v tng giai on T nhng bỏo cỏo ó xõy dng trờn ó phn no cung cp cho nh qun tr doanh nghip nhng thụng tin chi tit nht, sỏt vi nhu cu qun lý hin ti n v, giỳp cho nh qun tr doanh nghip cú nhng thụng tin qun tr doanh nghip mt cỏch tt nht, m bo t c mc tiờu doanh nghip Footer Page 25 of 126 24 Header Page 26 of 126 KT LUN Hin vi vai trũ ngy cng quan trng qun lý hot ng ti doanh nghip ca k toỏn qun tr thỡ bỏo cỏo k toỏn qun tr ó c s dng nh mt cụng c quan trng cụng tỏc qun lý Nú ó tr thnh mt b phn khụng tỏch ri ca qun tr doanh nghip vi nhng yờu cu mi v thụng tin k toỏn phc v cho quỏ trỡnh xõy dng k hoch, quỏ trỡnh t chc thc hin, quỏ trỡnh kim tra ỏnh giỏ v quyt nh Thụng tin c cung cp cho cỏc nh qun tr ni b doanh nghip c thc hin thụng qua h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr cn thit i vi hu ht tt c cỏc doanh nghip khụng phõn bit loi hỡnh, lnh vc v quy mụ hot ng Tuy nhiờn hu ht cỏc doanh nghip ch mi t chc h thng bỏo cỏo da vo thụng tin k toỏn ti chớnh nờn c s thụng tin a quyt nh cha c kp thi v ỳng lỳc, iu ny nh hng khụng nh n kt qu hot ng kinh doanh ca n v Qua nghiờn cu lý lun v bỏo cỏo k toỏn qun tr doanh nghip, tỏc gi ó phõn tớch c thc trng h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt, t ú ỏnh giỏ nhng mt c v cha c ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt Thụng qua ú xut bin phỏp hon thin h thng bỏo cỏo k toỏn qun tr ti n v t ú cung cp thụng tin thit thc cho nh qun tr doanh nghip, gúp phn nõng cao nng lc qun lý v hiu qu kinh doanh ti cụng ty Footer Page 26 of 126 ... QUAN V CễNG TY TNHH KHI PHT 2.1.1 S lc v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty TNHH Khi Phỏt 2.1.2 S t chc b mỏy qun lý ca cụng ty TNHH Khi Phỏt 2.1.3 T chc k toỏn ca cụng ty TNHH Khi Phỏt... Cụng ty TNHH Khi Phỏt, t ú nh hng hon thin bỏo cỏo k toỏn qun tr ti cụng ty nhm nõng cao hiu qu iu hnh hot ng kinh doanh ti cụng ty CHNG THC TRNG CễNG TC LP BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH. .. Phỏt 2.2 THC TRNG VN DNG BO CO K TON QUN TR TI CễNG TY TNHH KHI PHT 2.2.1 Thc trng lp bỏo cỏo k toỏn qun tr ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt Ti Cụng ty TNHH Khi Phỏt, k toỏn qun tr núi chung v bỏo cỏo k
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi Phát, Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi Phát, Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty TNHH Khởi Phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay