Xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:00

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG NGỌC OANH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỦA CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - NHƠN HỘI Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS NGUYỄN THANH LIÊM Phản biện 2: TS TRẦN ĐÌNH THAO Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 07 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội chủ đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Hội A với quy mô diện tích 630 Tuy nhiên, kể từ triển khai dự án đến nay, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa thể hiệu đầu tư, đồng thời, thực tế triển khai Công ty định hướng rõ ràng, chủ động đầu tư, kinh doanh Do vậy, việc xây dựng chiến lược cho Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội nhằm đạt mục tiêu kỳ vọng doanh nghiệp điều cần thiết Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận chung chiến lược, trọng chiến lược phát triển công ty hệ thống chiến lược chung doanh nghiệp - Khảo sát, đánh giá thực trạng chiến lược Công ty, từ dựa sở lý luận công cụ xây dựng chiến lược Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội nhằm thực mục tiêu kỳ vọng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tình hình hoạt động doanh nghiệp Công ty giai đoạn từ năm 2010 - 2012 Trọng tâm phân tích nguồn lực, đánh giá phân tích khả nhận dạng, phân tích lực cốt lõi Công ty - Phạm vi nghiên cứu Luận văn t ậ p t r u n g phạm vi nghiên cứu hoạt động Footer Page of 126 Header Page of 126 kinh doanh chiến lược áp dụng Công ty từ xây dựng chiến lược Công ty đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế, tổng hợp, hệ thống, thống kê, so sánh, quy nạp, dự báo, điển cứu, … nhằm xây dựng sở lý luận xây dựng chiến lược cách Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, cấu trúc luận văn gồm có chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược công ty Chương 2: Chiến lược Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội Chương 3: Xây dựng chiến lược Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tác giả đưa số giải pháp, đánh giá: - Phân tích ma trận khai thác lực cốt lõi - Hình thành chiến lược - Một số đề xuất thực thi chiến lược lựa chọn Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược a Khái niệm chiến lược Chiến lược tổng thể định, hành động liên quan đến việc lựa chọn phương tiện phân bổ nguồn lực nhằm đạt mục tiêu định b Khái niệm quản trị chiến lược Quản trị chiến lược phận định quản trị hành động xác định hiệu suất dài hạn công ty Quản trị chiến lược bao gồm hành động liên tục: soát xét môi trường, xây dựng chiến lược, thực thi chiến lược đánh giá kiểm soát chiến lược 1.1.2 Hệ thống chiến lược doanh nghiệp a Chiến lược cấp chức Các chiến lược chức khai thác sâu cách thức tạo lợi cạnh tranh theo khối lợi b Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Có ba loại chiến lược là: chiến lược dẫn đạo chi phí, chiến lược tạo khác biệt chiến lược tập trung vào khe hở thị trường c Chiến lược toàn cầu Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, việc đạt lợi cạnh tranh cực đại hóa lực công ty đòi hỏi phải mở rộng hoạt động bên quốc gia mà tồn Footer Page of 126 Header Page of 126 d Chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp công ty trình bày cụ thể mội dung 1.2 CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái quát chiến lược cấp công ty Chiến lược cấp công ty xác định vạch rõ mục đích, mục tiêu công ty, xác định hoạt động kinh doanh mà công ty theo đuổi, tạo sách kế hoạch để đạt mục tiêu công ty, phân phối nguồn lực hoạt động kinh doanh 1.2.2 Vai trò nhiệm vụ chiến lược cấp công ty a Vai trò Là định hướng phát triển cho tổ chức, tạo khuôn khổ cho quản lý tất ngành, đơn vị kinh doanh phận chức công ty b Nhiệm vụ - Xác định lĩnh vực kinh doanh chủ chốt - Định hướng phát triển tầm nhìn chiến lược - Tập trung phân bổ nguồn lực - Phối hợp hoạt động, chuyển đổi nguồn lực tăng cường lực cốt lõi cho phận 1.2.3 Nhà quản trị chiến lược cấp công ty Quản trị cấp công ty bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc nhà quản trị cấp cao khác, Ban giám đốc cán cấp công ty Tổng giám đốc nhà quản trị chiến lược cấp 1.2.4 Các loại hình chiến lược cấp công ty chủ yếu a Chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ Footer Page of 126 Header Page of 126 Tập trung nguồn lực để cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực kinh doanh b Chiến lược hội nhập Chiến lược hội nhập dọc nghĩa công ty sản xuất đầu vào cho Có loại: Hội nhập dọc ngược chiều Hội nhập dọc xuôi chiều c Chiến lược đa dạng hóa Là chiến lược tăng trưởng dựa thay đổi cách công nghệ, sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh nhằm tạo lập cặp sản phẩm - thị trường cho doanh nghiệp d Các liên minh chiến lược Liên minh chiến lược phương án để thực giá trị liên quan đến đa dạng hoá, mà không cần phải chịu mức chi phí quản lý, thường tạo lập hình thức liên doanh hợp đồng liên kết có lợi e Soát xét lại danh mục Công ty Soát xét danh mục hoạt động có công ty để nhận diện hội kinh doanh mà công ty nên theo đuổi nội dung cốt lõi việc phát triển công ty f Chiến lược thâm nhập Có hình thức thâm nhập: Đầu tư nội bộ, Mua lại Liên doanh g Chiến lược tái cấu trúc Tái cấu trúc chiến lược mà qua công ty thay đổi tập hợp đơn vị kinh doanh hay cấu trúc tài h Chiến lược cải tổ Chiến lược cải tổ lĩnh vực kinh doanh cốt lõi hay tiếp tục trì công ty xem phận thiếu Footer Page of 126 Header Page of 126 việc tái cấu trúc công ty Không có mô hình chuẩn cải tổ Tuy nhiên, thường có bước: (1) Thay đổi lãnh đạo; (2) Lập lại tiêu điểm chiến lược; (3) Cải thiện khả sinh lợi 1.3 QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Xác định sứ mệnh, viễn cảnh mục tiêu chủ yếu a Xác định viễn cảnh Viễn cảnh thể mục đích mong muốn cao khái quát tổ chức Nó tập trung tưởng tượng người tổ chức động viên nổ lực để đạt mục đích, nghiệp ý tưởng cao Nội dung viễn cảnh bao gồm: Tư tưởng cốt lõi Hình dung tương lai b Xác định sứ mệnh Bản tuyên bố sứ mệnh mệnh lệnh then chốt cách thức mà tổ chức nhìn nhận đòi hỏi bên hữu quan Sứ mệnh tiêu điểm hiệu lệnh nhằm giải phóng tiềm tổ chức, song có khả đạt thời gian c Các mục tiêu Mục tiêu trạng thái tương lai mà công ty cố gắng thực kết cuối hành động hoạch định Để có ý nghĩa, mục tiêu phải có đặc tính: (1) Chính xác đo lường, (2) Hướng đến vấn đề quan trọng, (3) mang tính thách thức khả thi, (4) Xác định thời gian phải đạt mục tiêu 1.3.2 Phân tích môi trường bên Mục tiêu phân tích bên nhận thức hội Footer Page of 126 Header Page of 126 nguy từ môi trường bên tổ chức a Môi trường vĩ mô Hình 1.1 Môi trường vĩ mô 1.3.2.1 Phân tích ngành cạnh tranh Hình 1.2: Mô hình năm lực lượng canh tranh Michael E.Porter Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.3.3 Phân tích môi trường bên Phân tích bên nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu tổ chức a Phân tích nguồn lực Phân tích nguồn lực hữu hình vô hình b Phân tích khả tiềm tàng lực cốt lõi Bốn tiêu chuẩn lợi cạnh tranh bền vững: đáng giá, hiếm, khó bắt chước, thay 1.3.4 Xây dựng lựa chọn chiến lược tối ưu a Mô hình với trình thực chiến lược Áp dụng Mô hình trình lựa chọn chiến lược công ty gồm: Phân tích dựa vào nguồn lực công ty; Đánh giá khả công ty; Phân tích tiềm kinh tế nguồn lực khả công ty; Lựa chọn chiến lược; Mở rộng phát triển nguồn lực khả công ty b Xây dựng chiến lược Sử dụng cách tiếp cận Gary Hamel C.K Prahalad Xem lực cốt lõi tảng để xây dựng chiến lược Hình 1.4: Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI (SNP) 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển a Giới thiệu tổng quát b Sự hình thành phát triển công ty SNP Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội thành lập vào tháng năm 2006 địa bàn tỉnh Bình Định, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Nhơn Hội (khu A) với diện tích 630 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp 2.1.3 Tuyên bố viễn cảnh, sứ mệnh, tầm nhìn Công ty Công ty chưa xây dựng tuyên bố thức viễn cảnh, Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 sứ mệnh, tầm nhìn, mà có kế hoạch hoạt động hàng năm không thường xuyên 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TY 2.2.1 Phân tích môi trường bên Công ty a Môi trường kinh tế Kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn kéo dài b Môi trường công nghệ Chính phủ địa phương có nhiều sách khuyến khích phát triển Chuyển giao công nghệ trình thực đầu tư nhân tích cực cho học tập nâng cao lực chỗ c Môi trường văn hóa xã hội Đang thể yếu tố tích cực, góp phần quan trọng tạo nên sức hấp đầu tư địa phương d Môi trường nhân học Bình Định có dân số gần 1,5 triệu, 50% độ tuổi lao động, mật độ 247 người/km2 Có nhiều trung tâm đào tạo nhân lực, có lực lượng lao động lớn làm việc tỉnh phía Nam e Môi trường trị - luật pháp Ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế quốc gia hoạt động doanh nghiệp f Môi trường toàn cầu Kinh tế nhiều khu vực giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số nơi khác diễn xung đột trị, diễn biến khó dự lường Châu Á kinh tế động giới 2.2.2 Phân tích môi trường bên Công ty SNP a Mô hình quản trị chiến lược Công ty SNP Nhìn chung Công ty chưa xây dựng chiến lược mô hình quản trị chiến lược Hoạt động theo kế hoạch hàng năm Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 b Các chiến lược Công ty SNP - Chiến lược cấp công ty + Chiến lược tập trung vào ngành kinh doanh đơn lẻ Công ty tâp trung cho sản phẩm đất công nghiệp thuê lại xây dựng công xưởng, nhà máy sản xuất + Các Hợp đồng ngắn hạn đấu giá cạnh tranh Công ty thực hợp đồng ngắn hạn với nhà thầu để xây dựng hệ thống hạ tầng KCN Nhơn Hội A - Chiến lược cấp chức + Chiến lược nguồn nhân lực hiệu Lãnh đạo công ty người có kinh nghiệm xây dựng KCN phát triển lĩnh vực khác Tập đoàn mà Công ty thành viên Lực lượng chuyên môn đào tạo thực tế, tham quan, học tập KCN thàn công Bên cạnh đó, Công ty dụng phần thưởng vật chất để thúc đẩy hiệu suất công việc cá nhân + Chiến lược Marketing hiệu Sử dụng uy tín, ảnh hưởng từ thương hiệu chung Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn giao dịch, tìm kiếm khách hàng 2.3 BẢN CHẤT LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SNP 2.3.1 Các lợi cạnh tranh Công ty a Vượt trội thỏa mãn khách hàng Công ty SNP hướng đến việc đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt so với đối thủ cạnh tranh Do vậy, khách hàng cảm nhận giá trị sản phẩm doanh nghiệp doanh nghiệp tạo dựng lợi cạnh tranh sở khác biệt Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Vượt trội hiệu Nguồn nhân lực cấp cao có kinh nghiệm cộng với hình thức khen thưởng vật chất tức thời góp phần tạo nên vượt trội hiệu Công ty 2.3.2 Nguồn gốc lợi cạnh tranh a Nguồn lực tài chính, tài sản Nguồn lực tài chính, tài sản Công ty SNP thời gian qua hình thành chủ yếu vốn góp từ doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Tổng vốn điều lệ công ty thành viên khoảng 20.000 tỷ đồng) b Nguồn nhân lực; nguồn lực tổ chức Năng lực, kinh nghiệm Lãnh đạo Công ty Thực tốt sách người lao động, kể phân phối mua cổ phiếu ưu tiên Công ty c Giá trị thương hiệu Công ty sử dụng hiệu thương hiệu chung Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn giao dịch, quan hệ khách hàng d Năng lực đổi Xây dựng hạ tầng thuê nhà thầu thực nên có hội điều kiện đổi công nghệ e Khả tiếp cận nguồn tài nguyên Công ty SNP có nhiều tiềm tiếp cận tài nguyên Bình Định tỉnh lân cân, kể tài nguyên đất mỏ khoáng sản 2.4 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY SNP 2.4.1 Các thành tựu đạt Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội qua việc thực chiến lược Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 a Về thị trường Công ty thu hút số dự án đầu tư trực tiếp nước từ Đài Loan, Malaysia, … quan tâm đến thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc Hoa Kỳ Tuy nhiên, chiến lược chiếm lĩnh hay mở rộng thị trường chưa có tính chủ động b Về tài Hiện giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa có nguồn thu đáng kể nên dòng ngân quỹ âm năm qua 2.4.2 Đánh giá phù hợp chiến lược qua việc tổng hợp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức a Điểm mạnh (Strenghts) - Chiến lược sản xuất đơn lẻ - Tài khả tiếp cận khách hàng - Kinh nghiệm quản lý Lãnh đạo - Sử dụng thương hiệu “Sai Gon Invest” hiệu b Điểm yếu (Weakness) - Bộ máy Công ty nhỏ, chức phận chưa quy định chặt chẽ - Bộ phận marketing Công ty chưa đủ mạnh - Thiếu tính chủ động công tác xây dựng - Chưa quan tâm khai thác chiến lược đa dạng hóa c Cơ hội (Opportunities) - Chủ trương phát triển công nghiệp Chính phủ - Việt Nam dần trở thành điểm đến tin cậy nhà đầu tư nước nước - Gia tăng tính cạnh tranh cấp quốc gia - Dự án lọc hóa dầu với quy mô 30 triệu dầu thô/năm hội lấp đầy nhanh chóng KCN Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 - Xu toàn cầu hóa diễn theo xu hướng có lợi cho Việt Nam - Vị trí trí địa kinh tế KCN Nhơn Hội A d Thách thức (Threats) - Biến động mạnh tỷ giá ngoại tệ (USD) - Tình hình KCN mở tràn lan nước - Đối thủ cạnh tranh tham gia tổ chức thương hội có mạng lưới hoạt động phủ khắp toàn cầu KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, Luận văn khảo sát, trình bày tổng quan, tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích nguồn lực trực trạng xây dựng chiến lược Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội (SNP), đơn vị mà tác giả lựa chọn để xây dựng chiến lược công ty Công ty SNP sử dụng chiến lược tập trung ngành kinh doanh đơn lẻ với sản phẩm cho thuê đất công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật Do Công ty thành lập vào năm 2006, thêm vào điều kiện tình hình kinh tế nước giới năm lại gặp nhiều khó khăn kéo dài nên hoạt động hiệu kinh doanh doanh nghiệp hạn chế Trong giai đoạn nay, Công ty triển khai đầu tư hạ tầng, diện tích cho thuê lại chưa đáng kể nên dòng ngân quỹ chủ yếu âm Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế khó khăn thời gian qua việc điều tiết, giãn tiến độ xây dựng cần thiết điều tránh tình trạng hàng tồn kho lớn, gây thiệt hại cho Công ty mặt tài Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GON – NHƠN HỘI 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG LẠI CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI 3.1.1 Đánh giá ưu nhược điểm chiến lược Công ty SNP a Ưu điểm - Chưa xây dựng chiến lược Lãnh đạo Công ty có thức chiến lược - Chiến lược tập trung vào ngành kinh doanh đơn lẻ giai đoạn vừa qua phù hợp với môi trường kinh doanh thực tế - Việc điều chỉnh giãn tiến độ Dự án giảm bớt áp lực vốn tránh thiệt hại phải gánh chịu lãi suất ngân hàng b Nhược điểm - Không tạo dựng sử dụng cách có hiệu lực cạnh tranh cốt lõi - Chưa quan tâm nghiên cứu khai thác lợi có tạo khác biệt lực thông qua hình thức hội nhập, đa dạng hóa - Chưa có hệ thống kiểm soát hoạt động hiệu Thiếu phối hợp nhịp nhàng, linh động phận 3.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng lại chiến lược Công ty SNP Khi nghiên cứu thực trạng chiến lược Công ty SNP, tác giả nhận thấy rằng, cần làm sáng tỏ số vấn đề sau đây: - Xác định ngành nghề kinh doanh, mạnh hạn Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 chế nội tại; hội mở rộng ngành kinh doanh - Xác định khác biệt sản phẩm Công ty - Xác định phân khúc khách hàng mục tiêu thị trường mục tiêu Từ vấn đề nêu trên, kết luận việc xây dựng lại chiến lược cho Công ty SNP cần thiết cấp bách 3.2 XÁC ĐỊNH VIỄN CẢNH, SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA C ÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI 3.2.1 Viễn cảnh a Tư tưởng cốt lõi b Hình dung tương lai 3.2.2 Sứ mệnh Công ty SNP a Tuyên bố sứ mệnh b Phân tích sứ mệnh 3.2.3 Phân tích môi trường ngành Công ty Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm ngành kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; ngành xây dựng; lĩnh vực hỗ trợ hoạt động dự án sản xuất KCN a Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp b Lĩnh vực xây dựng c Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ hoạt động khu công nghiệp 3.2.4 Dự báo triển vọng xu phát triển ngành lĩnh vực kinh doanh Công ty SNP a Lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ngành kinh doanh hạ tầng có nhiều tiến triển xu hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Hiện nay, Công ty có sẵn 300 đất công nghiệp nên thay đổi tích cực thu hút đầu tư nhiều năm tới nằm tầm lợi Công ty b Lĩnh vực xây dựng hạ tầng KCN sở sản xuất Nhìn chung có triển vọng lĩnh vực hoàn toàn gắn kết với lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN, chí mở rộng sang khu dân cư, đô thị, đa dạng hóa có liên quan c Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ hoạt động khu công nghiệp Khi có nhiều dự án triển khai xây dựng vào hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác triệt để Mặt khác, điều nâng cao hài lòng cho khách hàng 3.2.5 Mục tiêu Công ty SNP (giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến 2030) a Mục tiêu tổng quát - Đến năm 2020, trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực hạ tầng KCN khu vực miền Trung Tây nguyên, lấp đầy mặt KCN Nhơn Hội (Khu A) với diện tích 630 Tổng doanh thu lũy kế năm đạt 3.000 tỷ đồng Đã dự tính cho trường hợp Dự án lọc hóa dầu triển khai dự kiến - Đến năm 2030, phấn đấu trở thành Công ty hạ tầng mạnh khu vực, đầu tư vận hành lúc nhiều KCN địa phương tỉnh lân cận, thâm nhập lĩnh vực hạ tầng dân cư, đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng; khai thác triệt để dịch vụ khu công nghiệp, quy mô vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng, doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 200 -:- 300 tỷ đồng b Mục tiêu cụ thể - Năm 2015 phải đạt doanh thu 200 tỷ đồng Sau năm doanh thu tăng 30% - 50% Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Lợi nhuận sau thuế hàng năm từ 20 - 30% vòng năm sau hòa vốn, dự kiến vào năm 2016 - Cơ cấu lại quy mô hoạt động doanh nghiệp theo hướng đa ngành 3.3 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 3.3.1 Phân tích ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi Biểu diễn ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi theo Hình 3.1 Hình 3.1: Ma trận phát triển khai thác lực cốt lõi SNP a Điền vào chỗ trống Công ty SNP thực chiến lược tập trung ngành kinh doanh đơn lẻ nên việc thúc đẩy, khai thác hiệu lực Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 cốt lõi có bảo đảm khả cạnh tranh thắng lợi b Hàng đầu cộng 10 Xây dựng phát huy lực cốt lõi mới, bao gồm lực marketing xây dựng để giữ vững vị dẫn đầu ngành kinh doanh đất công nghiệp Bình Định thời gian tới Nhận diện chiến lược đa dang hóa liên quan hội nhập dọc hoạt động xây dựng hạ tầng KCN nhà xưởng c Không gian trống Lựa chọn lĩnh vực thâm nhập mang lại hiệu tối ưu cho Công ty thời gian đến Ở đây, muốn đa dạng hóa nên chọn hình thức liên minh d Các hội to lớn Ở giai đoạn Công ty SNP lựa chọn để theo đuổi hội thấy đặc biệt hấp dẫn hay có liên quan tới hội kinh doanh công ty Đây chiến lược đa dạng hóa Nên chọn hình thức liên minh 3.3.2 Hình thành chiến lược a Chiến lược - Tập trung ngành kinh doanh đơn lẻ Tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển ngành đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN ngành kinh doanh ban đầu chủ yếu Công ty Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư nhằm đến năm 2020 cho thuê hết 100% đất công nghiệp Đề hoàn thành mục tiêu này, Công ty phải xây dựng phát triển công tác marketing thành lực cốt lõi Công ty Điều hoàn toàn thực lợi thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (có đến 50 công ty thành viên hoạt động đa ngành) b Chiến lược – Hội nhập dọc Công ty tự xây dựng sở hạ tầng KCN, điều hiểu Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 tự cung cấp phần đầu vào Dự án để hình thành sản phẩm đất công nghiệp thuê Tuy nhiên, triển khai số hạng mục đơn giản để tránh phân tán nguồn lực Để thực điều này, Công ty phải phát triển lực lực xây dựng Nó hữu dụng cho trình hoạt động sau lĩnh vực đa dạng hóa xây dựng nàh xưởng, văn phòng, khu đô thị, … c Chiến lược – Đa dạng hóa - Khi tốc độ thu hút đầu tư cải thiện, Công ty thâm nhập sang lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho nhà đầu tư thứ cấp KCN Chiến lược kết hợp sáng tạo lực có lực hình thành (năng lực xây dựng) Lựa chọn hình thức liên doanh để gia tăng, nuôi dưỡng nguồn lực chuyên môn - Sau năm 2020, Công ty mở rộng sang lĩnh vực khu đô thị, dân cư, du lịch Các thị trường tiềm địa bàn sản phẩm, nhiên với quy mô đầu tư lớn gấp nhiều lần so với tại, thâm nhập thị trường phương thức liên doanh có tính khả thi mang lại hiệu cao - Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động KCN thị trường tiềm cần đầu tư khai thác Lĩnh vực đa dạng phong phú nên đầu tư độc lập tốn rât nhiều công sức tài Bên cạnh đó, lực lượng lao động Công ty khiêm tốn mục tiêu khai thác thị trường lại gần (2015), nên chọn hình thức liên minh chiến lược liên doanh với đơn vị tổ chức dịch vụ phương án tối ưu 3.3.3 Một số đề xuất thực thi chiến lược a Thiết kế cấu trúc - Thành lập Ban kiểm soát nội - Thành lập phòng Marketing phát triển dần thành Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 lực cốt lõi Công ty - Thành lập Ban điều hành dự án theo yêu cầu Tại Hình 3.2 phát thảo cấu tổ chức sau năm 2020 Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Nhơn Hội Hình 3.2: Cấu trúc tổ chức Công ty SNP sau năm 2020 b Thiết lập hệ thống kiểm soát Xây dựng hệ thống kiểm soát để giám sát, đánh giá xem thực tế chiến lược cấu tổ chức có làm việc dự định hay không, từ thực hành động cải thiện, thay đổi không hoạt động mong muốn Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 Bốn khối tạo nên lợi cạnh tranh Công ty Hiệu quả, Chất lượng, Đổi mới, Sự đáp ứng khách hàng phải kiểm soát chặt chẽ Công ty phải thiết lập thủ tục để đánh giá mục tiêu hoạt động tất cấp tổ chức để nắm rõ có đạt hay không c Thiết lập sách - Tập trung xây dựng văn hóa Công ty cách thích ứng, có khả khuyến khích óc sáng kiến, tưởng thưởng sáng kiến nhiều cấp quản trị, phải quan tâm cấp trung gian cấp thấp - Về hệ thống thù lao khen thưởng chiến lược, Công ty áp dụng hình thức hoa hồng quyền chọn mua chứng khoán Tuy nhiên, để đảm bảo tưởng thưởng cho hành vi chiến lược đắn, Công ty SNP phải xây dựng hệ thống thưởng gắn bó chặt chẽ với chiến lược tổ chức KẾT LUẬN Xây dựng chiến lược doanh nghiệp Việt Nam nói chung vấn đề chưa quan tâm cách thiết thực (cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn) Do vậy, việc xây dựng chiến lược xu vấn đề quan trọng cấp thiết Trên sở tảng lý thuyết tiếp cận với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Nhơn Hội, Luận văn sâu phân tích môi trường, nguồn lực, phân tích nhận dạng lực cốt lõi Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 để xác định vấn đề mấu chốt cần phải giải trình xây dựng chiến lược Công ty, từ xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Do giới hạn phạm vi nghiên cứu, tác giả xác định chiến lược phát triển Công ty SNP giai đoạn từ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Nhận dạng lực cốt lõi Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội, đề xuất sản phẩm chính, lĩnh vực đầu tư tiềm thị trường chiến lược theo phương thức đa dạng hóa có liên kết, phương pháp nuôi dưỡng nguồn lực để xây dựng chiến lược đóng góp chủ yếu Luận văn Tuy nhiên, để đạt kết kỳ vọng, nhân điều hành cao cấp Công ty cần triển khai hoàn thiện khâu thiết kế cấu trúc tổ chức, thực hệ thống kiểm soát chiến lược thực sách thực thi chiến lược Luận văn hoàn thành nội dung sau: - Hệ thống hóa vấn đề chiến lược phát triển công ty; - Phân tích đánh giá tình hình xây dựng thực chiến lược Công ty Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội; - Xây dựng chiến lược phát triển công ty Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội - Đề xuất sơ cấu trúc tồ chức số vấn đề liên quan thực thi chiến lược Footer Page 26 of 126 ... thực chiến lược Công ty Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội; - Xây dựng chiến lược phát triển công ty Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài – Gòn Nhơn Hội - Đề xuất sơ cấu trúc tồ chức... Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược công ty Chương 2: Chiến lược Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội Chương 3: Xây dựng chiến lược Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Nhơn Hội Tổng quan tài liệu nghiên... TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – NHƠN HỘI 3.1.1 Đánh giá ưu nhược điểm chiến lược Công ty SNP a Ưu điểm - Chưa xây dựng chiến lược Lãnh đạo Công ty có thức chiến lược - Chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội, Xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội, Xây dựng chiến lược của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay