Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

26 111 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:00

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THÙY LINH VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, với phát triển không ngừng kinh tế đơn vị hành nghiệp quản lý nhà nước bước đổi cách thức quản lý hoạt động theo xu hướng bước nâng cao tính tự chủ tài Việc quản lý tài trường đại học công lập nằm trình Trước đây, nguồn tài trường đại học công lập chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước cấp nên đơn vị thường trông chờ, ỷ lại Cơ chế quản lý thu, chi lỏng lẻo, bất cập, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đơn vị Trước tình hình đó, Nhà nước đưa chương trình cải cách tài công, có ban hành chế quản lý tài theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Nghị định ban hành tình hình nguồn kinh phí dành cho trường có hạn, nguồn chi lại tăng cao hàng năm phải tăng lương theo lộ trình Chính phủ Vì vậy, để chế phát huy tác dụng đơn vị phải nghiên cứu cách thức quản lý tài phù hợp với đơn vị để vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, vừa đáp ứng kịp thời, hiệu hoạt động Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đơn vị nghiệp có thu áp dụng chế quản lý tài theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP Nguồn kinh phí Trường năm gần hạn hẹp nhu cầu chi tiêu Trường lại tăng cao Rõ ràng nhà Trường muốn đứng vững phát triển phải sử dụng nguồn lực có hiệu để tạo sản phẩm đào tạo đạt chất lượng cao Đó công việc lãnh đạo đơn vị, mà điều phụ thuộc Footer Page of 126 Header Page of 126 nhiều vào thông tin kế toán cung cấp Tuy nhiên, nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị đơn vị phi lợi nhuận, có trường học khiêm tốn Ngoài phương diện lý luận, kế toán quản trị chưa đề cập thông tư hướng dẫn đơn vị trường học Trong bối cảnh đó, tác giả chọn đề tài “Vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn đưa nhìn tổng quát nội dung kế toán quản trị vận dụng trường đại học công lập, thực trạng áp dụng để từ góp phần quản lý tài hiệu bối cảnh Mục tiêu nghiên cứu - Nhận diện biểu việc vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Đưa định hướng giải pháp nhằm vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nội dung kế toán quản trị vận dụng cho trường đại học công lập - Phạm vi nghiên cứu: Số liệu vấn đề có liên quan xem xét năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khác nhau: phương pháp vấn, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp nghiên cứu đối chiếu để làm rõ vấn đề lý luận kế toán quản trị, thực trạng hướng vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Ngoài luận văn kế thừa kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu từ tài liệu, công trình nghiên cứu lĩnh vực có liên quan đến đề tài Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị trường đại học Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Chương 3: Vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình làm luận văn tham khảo sử dụng số kết nghiên cứu để làm tảng lý luận trình bày đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 1.1.2 Đặc điểm hoạt động trường đại học a Đặc điểm đào tạo - Đặc điểm sản phẩm đào tạo: đào tạo nguồn nhân lực - Đặc điểm trình đào tạo: § Cơ sở vật chất § Con người § Khung chương trình § Tổ chức công tác giảng dạy b Đặc điểm tài - Đặc điểm nguồn thu: Trường đại học công lập: có nguồn tài § Nguồn ngân sách nhà nước cấp § Nguồn thu nghiệp § Các nguồn thu khác Trường đại học công lập: có nguồn tài § Nguồn thu nghiệp § Các nguồn thu khác - Yêu cầu quản lý tài chính: Trường đại học công lập: tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP Trường đại học công lập: quản lý doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.3 Sự cần thiết kế toán quản trị trường đại học Do đặc điểm trường đại học, việc sử dụng có hiệu nguồn lực ngày khan để đạt mục tiêu đào tạo nghiên cứu khoa học mối quan tâm hàng đầu quản trị trường đại học Các trường đại học cần phải hoạch định, kiểm soát chi phí, đánh giá trách nhiệm cá nhân, đánh giá việc hoàn thành mục tiêu đề định thích hợp Vì vậy, việc vận dụng kế toán quản trị vào trường đại học với nội dung phù hợp bối cảnh tất yếu khách quan 1.2 CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.2.1 Đặc điểm công tác quản lý tài trường đại học công lập - Được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên - Được xây dựng Quy chế chi tiêu nội đơn vị để chủ động sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên - Nhà nước khuyến khích trường đại học công lập tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế tăng thu nhập cho người lao động - Hàng năm sau trang trải khoản chi phí, nộp thuế khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn chi trích lập quỹ: Quỹ phát triển hoạt động nghiệp, trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Ảnh hưởng chế quản lý tài công tác kế toán quản trị trường đại học công lập Thứ nhất, trường đại học giao quyền tự chủ năm liên tiếp hàng năm cấp tăng thêm giảm theo tỷ lệ phần trăm Thủ tướng Chính phủ định Vì vậy, Trường phải lập dự toán sát với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo xác thực Thứ hai, chế tự chủ tài tạo cho thủ trưởng đơn vị quyền chủ động, tự tự chịu trách nhiệm hoạt động Chính mà đòi hỏi trường đại học công lập phải tăng cường giám sát tài kể từ bắt đầu xây dựng Quy chế chi tiêu nội tổ chức thực việc chi tiêu thủ trưởng đơn vị Thứ ba, chế quản lý tài đòi hỏi đơn vị phải lập dự toán xác có giám sát kiểm tra thực dự toán, tránh tình trạng kinh phí có mục chi nhiều, có mục chi không đáp ứng yêu cầu công việc, dễ rơi vào tình trạng căng thẳng lãng phí Thứ tư, trường đại học công lập tổ chức khai thác nguồn thu hợp pháp gồm: phí, lệ phí, thu từ kết hoạt động sản xuất cung ứng dịch vụ,… thủ trưởng đơn vị định mức thu theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí có tích lũy Do kế toán phải cung cấp thông tin để nhà quản trị trường đại học định mức thu chi cho hợp lý Thứ năm, theo chế vào kết hoạt động tài năm, thủ trưởng đơn vị xác định quỹ tiền lương, tiền công đơn vị Với quy định kế toán cần phải có kiểm tra giám sát tài chặt chẽ để thủ trưởng đơn vị xác định Footer Page of 126 Header Page of 126 quỹ tiền lương, tiền công đơn vị đồng thời trả lương hợp lý cho người lao động tùy thuộc vào số lượng chất lượng lao động họ Thứ sáu, trường đại học công lập sau trang trải toàn chi phí hoạt động thực đầy đủ nghĩa vụ quan thuế khoản nộp NSNN (nếu có) theo quy định pháp luật, số chênh lệch thu lớn chi (nếu có) trích lập quỹ: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Quỹ phát triển hoạt động nghiệp.Vì vậy, cần phải tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra tài đơn vị trình trích lập sử dụng quỹ đơn vị Thứ bảy, đơn vị chủ động tăng cường tìm kiếm nguồn thu Do đơn vị phải hạch toán thu khoản chi tương ứng để có báo cáo hiệu hoạt động ngành, hệ đào tạo 1.3 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.3.1 Xây dựng dự toán a Dự toán thu - Dự toán thu phí, lệ phí - Dự toán khoản thu nghiệp khác b Dự toán chi - Dự toán chi hoạt động thường xuyên đơn vị: § Dự toán chi toán cá nhân § Dự toán chi hàng hóa, dịch vụ § Dự toán chi đầu tư phát triển § Dự toán khoản chi khác Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Dự toán chi hoạt động không thường xuyên: chi thực nhiệm vụ khoa học công nghệ, chi dự án, chi viện trợ,… c Dự toán kết hoạt động tài chính: phần chênh lệch dự toán thu dự toán chi trường đại học d Dự toán phân phối kết hoạt động tài - Dự toán Quỹ phát triển hoạt động nghiệp - Dự toán trả thu nhập tăng thêm cho người lao động - Dự toán Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 1.3.2 Kiểm tra, đánh giá thực dự toán a Kiểm tra, kiểm soát công tác thu - Kiểm soát nguồn kinh phí Ngân sách cấp - Kiểm soát thu phí, lệ phí - Đối với khoản thu từ việc đóng góp, tự nguyện b Kiểm tra, kiểm soát công tác chi c Đánh giá tình hình hoạt động thực dự toán 1.3.3 Thông tin thích hợp cho việc định a Quyết định mang tính ngắn hạn Là việc định có liên quan đến lựa chọn tức thời Ví dụ như: định quy mô lớp học lại cho sinh viên, định giá học phí lớp chất lượng cao, định ký hợp đồng liên kết đào tạo, … b Quyết định mang tính dài hạn Là định giúp nhà quản lý giải toán kinh tế hoạch định chiến lược lâu dài Ví dụ như: định việc mua sắm trang thiết bị hay cải tạo trang thiết bị cũ, định đầu tư mở rộng sở vật chất, … Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 học, Sau đại học & HTQT; Công tác sinh viên), tổ trực thuộc BGH (Tài vụ Thư viện), Bộ môn trực thuộc BGH (Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành), 10 khoa chuyên ngành trung tâm trực thuộc b Chức hoạt động Với tư cách trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, trường đa ngành, nhiều cấp đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế lớn khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế có chức đào tạo, nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học kinh tế, tư vấn quản lý cho cộng đồng doanh nghiệp quan hoạch định sách trung ương địa phương - Đối với đào tạo đại học: cử nhân hệ quy, cử nhân hệ vừa làm vừa học - Đối với đào tạo sau đại học: quản lý đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sĩ chuyên ngành trình độ thạc sĩ - Đối với công tác nghiên cứu khoa học: nhà trường có nhiều biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên 2.1.3 Đặc điểm phân cấp quản lý tài Đại học Đà Nẵng: đơn vị dự toán cấp Các trường thành viên đơn vị trực thuộc: đơn vị dự toán cấp 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán Trường Đại học Kinh tế a Tổ chức máy kế toán b Tổ chức công tác kế toán Hiện Trường Đại học Kinh tế áp dụng chế độ kế toán hành nghiệp theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Bộ Tài Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 ban hành ngày 30/3/2006 Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 sửa đổi bổ sung chế độ kế toán HCSN 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Hiện nay, việc vận dụng kế toán quản trị nước ta hạn chế Việc xác định nội dung, phạm vi kế toán quản trị chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm nhà quản trị Ngay luật kế toán nặng kế toán tài Cho đến năm 2006 Bộ Tài ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp đơn vị hành nghiệp bỏ ngỏ Chưa có văn Nhà nước cấp quản lý hướng dẫn việc thực KTQT trường đại học công lập đơn vị nghiệp có thu Tuy nhiên, để quản lý tài hiệu theo chế tài mới, Trường Đại học Kinh tế có biểu KTQT việc lập dự toán, kiểm tra kiểm soát thực so với dự toán cung cấp thông tin cho dạng định nhà quản trị trường 2.2.1 Công tác lập dự toán a Các để lập dự toán b Quy trình lập dự toán c Nội dung lập dự toán v Lập dự toán thu Dự toán thu đóng vai trò quan trọng việc lập dự toán Dự toán thu lập để xây dựng dự toán khác đơn vị Dự toán thu bao gồm: Ø Dự toán ngân sách nhà nước cấp Ø Dự toán nguồn thu nghiệp Ø Dự toán nguồn thu khác Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 v Lập dự toán chi Dự toán chi thường xuyên đơn vị gồm nhóm mục chi sau: Nhóm 1: Dự toán khoản chi toán cá nhân Nhóm 2: Dự toán khoản chi hàng hóa, dịch vụ Nhóm 3: Dự toán chi đầu tư phát triển Nhóm 4: Dự toán khoản chi khác v Lập dự toán chênh lệch thu chi phân phối kết tài Dự toán Quỹ phát triển hoạt động nghiệp Dự toán thu nhập tăng thêm Dự toán Quỹ phúc lợi Dự toán Quỹ khen thưởng Dự toán Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 2.2.2 Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tình hình thực dự toán v Kiểm tra dự toán thu Kiểm tra dự toán ngân sách nhà nước cấp: Trường kiểm tra nguồn kinh phí ngân sách cấp thông qua dự toán cấp có thẩm quyền phê duyệt Đối với phần kinh phí ngân sách nhà nước chi hoạt động thường xuyên, quan tài cấp hạn mức kinh phí vào loại khoản mục Kho bạc Nhà nước thực cấp phát cho Trường Trường hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước (nếu xác định nội dung chi) Kiểm tra nguồn thu nghiệp: Trường kiểm tra số lượng sinh viên theo học, số lượng sinh viên nghỉ học mức thu học phí hệ đào tạo, lớp để tính tổng nguồn thu nghiệp Kiểm tra, đối chiếu dự toán số thực thu để thấy chênh lệch, nguyên nhân tìm giải pháp khắc phục Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Việc kiểm tra số thực số dự toán thu lập giúp cho Trường Đại học Kinh tế chủ động điều chỉnh dự toán chi cách phù hợp v Kiểm tra dự toán chi Nội dung chi chủ yếu nguồn phân thành nhóm chi, là: nhóm chi toán cá nhân, chi hàng hóa dịch vụ, chi đầu tư phát triển chi khác Dựa vào dự toán thông qua, Trường tiến hành kiểm tra việc thực nhóm chi Việc kiểm tra dự toán chi chủ yếu việc đối chiếu số thực số dự toán lập để thấy chênh lệch, nguyên nhân sở để xây dựng dự toán chi cho năm tài hiệu Việc làm giúp đơn vị chủ động chi tiêu, tránh tình trạng có mục chi nhiều, có mục chi không chi hết kinh phí 2.2.3 Cung cấp thông tin thích hợp cho việc định a Cung cấp thông tin cho việc định ngắn hạn Trên sở xây dựng dự toán thu chi hàng năm, đơn vị tiến hành trích lập nguồn thu dự toán kết hoạt động tài để giúp Ban Giám hiệu đưa định ngắn hạn sau: - Quyết định mức dự toán đơn giá giảng - Quyết định mức dự toán đơn giá hệ số phụ cấp phục vụ giảng dạy - Quyết định mức dự toán đơn giá thu nhập tăng thêm - Quyết định mức dự toán tiền phúc lợi trung bình CBVC năm b Phân tích điểm hòa vốn Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế hệ đào tạo vừa học vừa làm (bao gồm đào tạo trường liên kết với địa Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phương) số lượng sinh viên ban đầu nhập học cao, số lượng sinh viên theo học học kỳ giảm dần sinh viên tốt nghiệp trường sinh viên nghỉ học dần Trong trình mở lớp Trường chưa tính toán chi phí phải bỏ cần sinh viên Trường trang trải đủ chi phí có tích lũy Có thể thấy ứng dụng phân tích hòa vốn lĩnh vực giáo dục c Báo cáo việc tính toán hiệu hệ đào tạo Hiện Ban Giám hiệu nhà trường chưa yêu cầu báo cáo để thấy hiệu hệ, ngành đào tạo Do nhà trường chưa có biện pháp để xếp lại biên chế giáo viên khoa, phát triển thêm ngành nào, hệ mang lại hiệu kinh tế cao 2.2.4 Đánh giá thực trạng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Qua tìm hiểu thực trạng công tác kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, tác giả nhận thấy: Công tác kế toán có biểu định kế toán quản trị Việc lập dự toán nhà Trường xây dựng cách chi tiết tương đối khoa học Mặc dù việc lập dự toán sở quản lý tài đơn vị công lập; góp phần giúp trường quản trị chi phí Tuy nhiên nhiều nội dung, dự toán chi lập chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thống kê qua năm chưa có sở chắn Công tác lập dự toán chủ yếu phận Tài vụ thực chưa có phối hợp tốt phòng, ban chức việc cung cấp thông tin cho Tổ Tài vụ để lập dự toán Quá trình kiểm tra, kiểm soát dự toán thu, chi Trường nhìn chung nghiêm túc Tuy nhiên việc phân tích dừng lại mức độ Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 so sánh kỳ với kỳ trước so với kế hoạch, chưa phân tích nguyên nhân chênh lệch Hơn có khoản chi sửa chữa, mua sắm TSCĐ chưa ổn định, không phát sinh theo dự toán nên làm ảnh hưởng đến khoản chi khác Bộ máy kế toán Trường chủ yếu thực kế toán tài chưa quan tâm đến trình thu nhận, cung cấp thông tin cho mục tiêu kế toán quản trị Các loại chi phí chi tiết theo mục lục ngân sách chưa phân loại theo tiêu thức thích hợp phục vụ cho nhu cầu quản trị kiểm soát chi phí Các dạng định dự đoán có ảnh hưởng đến kết hoạt động tài đơn vị ảnh hưởng nào? Đâu điểm hòa vốn? chưa có phận kế toán quản trị cung cấp thông tin thích hợp cho Ban Giám hiệu xem xét định KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, tác giả phản ánh thực trạng công tác kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, mặt làm chưa làm Phần nghiên cứu sở để đưa giải pháp nhằm vận dụng kế toán quản trị số trường hợp cụ thể, giúp nhà quản lý điều hành hoạt động trường hiệu Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 3.1 TÍNH TẤT YẾU VÀ YÊU CẦU VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Về mặt lý luận: Trường Đại học Kinh tế đơn vị nghiệp có thu hoạt động lĩnh vực đào tạo quy phi quy Do vậy, với chế tự chủ tài Trường cần phải vận dụng kế toán quản trị để chủ động sử dụng nguồn kinh phí có, kiểm tra kiểm soát chi phí có hiệu tăng nguồn thu Về mặt pháp lý: chưa có Thông tư, Nghị định Nhà nước quy định đơn vị nghiệp có thu tự đảm bảo phần chi phí phải vận dụng kế toán quản trị có số mảng hoạt động, Trường hoạt động doanh nghiệp phải tính toán hiệu có lãi Do vậy, Trường vận dụng Luật kế toán Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp để vận dụng công tác tài Trường Về mặt thực tiễn: qua nghiên cứu phân tích tình hình thực tế biểu kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế cho thấy Trường thực công tác lập dự toán khoản thu chi, góp phần cho đơn vị chủ động sử dụng kinh phí mục đích, có hiệu Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực dự toán nhà Trường quan tâm, nhiên Trường chưa phân tích sâu đến nhân tố ảnh hưởng để có biện pháp điều chỉnh hợp lý Trường chưa áp dụng kế toán quản trị việc cung cấp thông tin để nhà quản trị có định kịp thời điều hành hoạt động đào tạo Trường Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Với phân tích thấy việc triển khai kế toán quản trị trường đại học công lập, có Trường Đại học Kinh tế tất yếu hướng dẫn kế toán quản trị lĩnh vực chưa đề cập Việc vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN cần số yêu cầu sau: Thứ nhất, không làm thay đổi lớn mặt tổ chức máy kế toán Trường, mà cần có kế thừa số lượng kế toán có Xuất phát từ yêu cầu quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán kế toán để phân công xếp cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu vận dụng kế toán quản trị Thứ hai, giải hài hòa mối quan hệ kế toán tài kế toán quản trị, đảm bảo thích ứng dần giai đoạn đầu cần bước để tiếp cận Hơn nữa, KTTC KTQT có mối quan hệ chặt chẽ mặt số liệu Thông tin chúng cung cấp từ số liệu kế toán Thứ ba, phải sử dụng hệ thống thông tin áp dụng kế toán quản trị cho việc lập dự toán, kiểm tra đánh giá việc thực dự toán định Thứ tư, cần có phối hợp với phận chức tổ chức vận dụng triển khai kế toán quản trị 3.2 TỔ CHỨC VẬN DỤNG VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 3.2.1 Tổ chức vận dụng công tác kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng a Xây dựng mô hình tổ chức máy kế toán kết hợp KTTC với KTQT Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế công tác lập dự toán Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Tổ Tài vụ thực thường xuyên hàng năm Vì vậy, dựa vào số lượng trình độ nhân viên kế toán Tổ Tài vụ, kế toán phần hành KTTC đảm nhiệm thêm phần hành KTQT nhằm thu thập, xử lý cung cấp thông tin vừa tổng quát vừa chi tiết theo yêu cầu quản trị b Tổ chức phân loại chi phí theo cách ứng xử Chi phí hoạt động Trường chi tiết thành định phí biến phí, vừa chi tiết cho đối tượng chịu chi phí để xác định kết cho ngành đào tạo chịu chi phí c Tổ chức tài khoản sổ kế toán để tập hợp chi phí phản ánh khoản thu Việc tổ chức tài khoản sổ kế toán để cung cấp thông tin chi phí khoản thu phải dựa hệ thống kế toán mà kế toán tài Trường sử dụng Có đối chiếu xác, hiệu thông tin chi tiết kế toán quản trị với thông tin tổng hợp kế toán tài 3.2.2 Hoàn thiện số nội dung kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Trên sở yêu cầu tổ chức vận dụng kế toán quản trị, tác giả xin hoàn thiện số nội dung kế toán quản trị Trường sau: a Hoàn thiện công tác lập dự toán thu chi v Xây dựng quy trình lập dự toán Hàng năm, vào nhiệm vụ giao, phòng chức Trường phải lập dự toán chi tiết, từ cung cấp số liệu cho Tổ Tài vụ để tổng hợp lại gửi lên Ban Giám hiệu xem xét, định Ngoài ra, lập dự toán đơn vị cần phải có phối hợp qua lại để lập dự toán xác Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 v Xây dựng dự toán chi phân bổ theo thời gian Đơn vị cần lập dự toán chi phân bổ theo thời gian (tháng, quý) để Trường chủ động trình chi tiêu, tránh tình trạng quý chi nhiều, quý khác không tiền để chi khoản chi cho nghiên cứu khoa học dồn vào toán tháng cuối năm thực không tiến độ Mặt khác, việc lập dự toán chi phân bổ theo thời gian giúp đơn vị có hướng điều chỉnh kịp thời khoản chi vượt mức so với dự toán xây dựng v Xây dựng dự toán linh hoạt Đối với công tác chi học phí lớp đào tạo chứng ngoại ngữ đầu ra, bổ túc kiến thức cho cao học, mở lớp học lại cho sinh viên hệ vừa làm vừa học Trung tâm liên kết Trường cần lập dự toán theo phạm vi hoạt động thay mức hoạt động để tính toán trả số chi phí b Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát dự toán Công tác kiểm tra, kiểm soát khâu quan trọng hoạt động quản lý Trường nhằm sớm phát sai sót, lệch lạc trình thực nhiệm vụ nội dung thu chi so với dự toán để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo cho nguồn tài đạt mục đích nhiệm vụ đặt Hơn nữa, việc kiểm tra, kiểm soát giúp cho việc cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà quản lý để từ nhà quản lý có định phù hợp Để thực chức kiểm tra, kiểm soát nhà quản trị kế toán quản trị phải sử dụng số liệu thực tế thực sổ chi tiết để soạn thảo báo cáo thực Trong báo cáo thực phải thể đầy đủ thông tin dự toán, thông tin thực để so sánh Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 kết thực so với dự toán, giúp cho nhà quản trị Trường đánh giá tình hình thực dự toán v Xây dựng bổ sung định mức chi phí Trong số nội dung chi Trường chưa có định mức khoán chi, khó khăn khâu kiểm tra, kiểm soát Vì vậy, để đảm bảo chi tiêu thống toàn trường, chi tiêu nội dung, tiết kiệm chi tiêu hợp lý có hiệu Trường cần phải xây dựng bổ sung định mức chi cho khoản chi thiếu, chưa có định mức Khi xây dựng hệ thống định mức, tiêu chuẩn cho khoản chi phải đảm bảo yêu cầu sau: - Định mức chi tiêu phải ổn định, sử dụng thời gian dài để làm sở cho việc lập dự toán kiểm tra, giám sát nguồn tài trường - Định mức phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu cần thiết cho việc thực nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tế phát sinh - Định mức phải đảm bảo cân đối, công cho đối tượng áp dụng Các nội dung cần phải xây dựng định khoán chi: - Định mức khoản chi sử dụng xăng dầu - Định mức khoản chi sử dụng văn phòng phẩm khối hành phòng ban - Định mức khoản chi sử dụng cước phí bưu chính, v Thiết lập hệ thống báo cáo kiểm soát chi phí Trong trình hoạt động Trường, có chế độ quy định định mức thu chi thực tế có khoản chi thường chi cao thấp mức quy định Do vậy, Trường Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 cần thiết kế báo cáo kiểm soát để nhà quản trị biết để từ có định điều chỉnh Trong khoản chi Trường chi thu nhập tăng thêm, chi phụ cấp phục vụ giảng dạy chi tiền giảng chiếm tỷ trọng cao mục chi cho người cần phải kiểm soát chi theo quy định Tương tự, ta lập báo cáo kiểm soát khoản mục chi khác đơn vị báo cáo kiểm soát kết hoạt động tài năm 2012 v Phân tích đánh giá thực so với dự toán Nội dung phương pháp phân tích đánh giá tình hình tài Trường so sánh tình hình thực với tiêu dự toán thu, chi tài Trường để đánh giá việc chấp hành tiêu c Cung cấp thông tin thích hợp cho việc định Quá trình định nhà quản trị trường đại học việc lựa chọn nhiều phương án khác nhau, phương án xem xét bao gồm nhiều thông tin kế toán quản trị thông tin chi phí nhằm đạt lợi ích kinh tế cao Để đảm bảo việc định đắn, nhà quản trị cần biết thông tin thích hợp, thông tin không thích hợp cần loại bỏ, xem xét thông tin thật cần thiết thích hợp định hoạt động đào tạo đơn vị Hiện tại, việc vận dụng kế toán quản trị việc hỗ trợ định đơn vị hạn chế chưa ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP), phân tích điểm hòa vốn,… Với mục đích cung cấp thông tin cho nhà quản trị định kịp thời, có hiệu để đơn vị có Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 thêm kinh phí để đầu tư nguồn nhân lực, sở vật chất việc vận dụng kế toán quản trị điều cần thiết v Báo cáo kết ngành đào tạo hệ đào tạo Ở Trường Đại học Kinh tế có số Khoa đào tạo ngành mà có số lượng sinh viên đăng ký học ít, khó tuyển sinh Khoa Kinh tế trị, Khoa Thống kê tin học Trong đội ngũ giáo viên, cán quản lý đông; lãnh đạo đơn vị lại muốn nhà trường tiếp tục mở mã ngành để tạo công ăn việc làm cho giáo viên Đứng trước thực tế vậy, nhà quản trị Trường phải có báo cáo kết đào tạo hệ, ngành để phân tích cho đơn vị thấy từ có định nhân tiêu tuyển sinh toàn trường v Hỗ trợ việc định nhà quản trị Trường - Xác định điểm hòa vốn: có ý nghĩa quan trọng hoạt động đào tạo Trường chế tài Khi xác định điểm hòa vốn BGH trường để định đắn lựa chọn phương án đào tạo, định giá sản phẩm đào tạo, tính toán số lượng đào tạo số thu từ hoạt động đào tạo chi phí phải bỏ để đạt hiệu hoạt động đào tạo mong muốn Ở ta áp dụng hệ đào tạo hoạt động độc lập với giả thiết số thu học phí sinh viên không thay đổi khóa học cụ thể chi tiết chi phí Muốn tính tiêu này, kế toán quản trị phải phân tích chi phí thành định phí biến phí Có nhiều cách ứng xử chi phí giảng cho lớp học, cho số tiết số lượng sinh viên Trong phạm vi đề tài tính Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 điểm hòa vốn tác giả chọn ứng xử chi phí phải trả cho giảng trường theo số lượng sinh viên lớp học cụ thể - Ứng dụng phân tích biên: so sánh chi phí biên lợi nhuận biên, phương pháp tiếp cận việc định ngắn hạn việc xem xét hoạch định không phù hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng việc vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng kết hợp với sở lý luận kế toán quản trị trường đại học, chương luận văn khẳng định cần thiết phải vận dụng kế toán quản trị đưa cách tổ chức vận dụng hoàn thiện số nội dung kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế Footer Page 25 of 126 24 Header Page 26 of 126 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn giải vấn đề sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán quản trị trường đại học, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng việc vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng đưa nội dung vận dụng kế toán quản trị Luận văn phản ánh thực trạng biểu việc vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, ưu nhược điểm, tồn vận dụng kế toán quản trị Từ thực trạng đó, luận văn đưa cách tổ chức vận dụng hoàn thiện số nội dung kế toán quản trị trường đại học nói chung Trường Đại học Kinh tế nói riêng Mặc dù cố gắng hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn, với trình độ nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận đóng góp ý kiến dẫn thêm thầy cô để luận văn hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... ánh thực trạng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng chương đưa hướng vận dụng chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM... khai kế toán quản trị 3.2 TỔ CHỨC VẬN DỤNG VÀ HOÀN THIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 3.2.1 Tổ chức vận dụng công tác kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học. .. vận dụng kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng kết hợp với sở lý luận kế toán quản trị trường đại học, chương luận văn khẳng định cần thiết phải vận dụng kế toán quản trị đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Vận dụng kế toán quản trị tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay