Vận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:00

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU QUỲNH VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: GS.TS NGUYỄN VĂN CÔNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc đánh giá kết hoạt động dựa số tài không hiệu trở nên lạc hậu so với yêu cầu quản lý Bảng điểm cân (Balanced Scorecard - BSC) công cụ hỗ trợ đo lường hiệu giúp tổ chức giảm bớt phụ thuộc vào thước đo kết tài chính, tạo gia tăng giá trị tài sản vô hình vượt qua khó khăn việc thực thi chiến lược Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng trường dân lập, thành lập năm 2005, với tuổi đời non trẻ nên việc quản lý, điều hành bước đầu nhiều khó khăn Hơn trường dân lập ngày tăng thêm, trường phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh khốc liệt Hiện nay, trường có thay đổi cách thức hoạt động chưa có phương pháp đo lường hiệu hoạt động sử dụng thước đo tài chủ yếu Từ lý trên, chọn đề tài “Vận dụng Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Tổng hợp sở lý thuyết Bảng cân điểm vận dụng Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các tiêu đo lường hoạt động tài phi tài Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng Bảng cân điểm hệ thống đo lường việc đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu: quan sát, vấn, so sánh, thống kê, tổng hợp, phân tích đánh giá Bố cục đề tài Chương Cơ sở lý luận Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Chương Thực trạng đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Chương Vận dụng Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.1 KHÁI NIỆM BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 1.1.1 Bảng cân điểm hệ thống đo lƣờng 1.1.2 Bảng cân điểm hệ thống quản lý chiến lƣợc 1.1.3 Bảng cân điểm công cụ trao đổi thông tin 1.2 VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 1.3 NỘI DUNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.3.1 Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lƣợc a Sứ mệnh b Tầm nhìn c Chiến lược 1.3.2 Nội dung đo lƣờng Bảng cân điểm Bảng cân điểm vừa hệ thống đo lường, hệ thống quản lý chiến lược công cụ trao đổi thông tin Tuy nhiên, phạm vi đề tài tác giả đề cập đến Bảng cân điểm với vai trò hệ thống đo lường Hệ thống đo lường "Phương pháp Bảng cân điểm" thể cân bốn khía cạnh: Tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ, học hỏi phát triển a Tài Phương diện cho thấy thành công tổ chức nhà đầu tư đo lường Việc lúc xác chuyển liệu tài lợi Các phép đo khía cạnh cho biết chiến lược có thực để đạt kết cuối hay không Footer Page of 126 Header Page of 126 b Khách hàng Phương diện cho thấy tổ chức tạo giá trị cho khách hàng Các khách hàng bao gồm khách hàng bên liên quan c Quy trình nội Phương diện cho thấy hoạt động tổ chức mà hoàn thiện để làm thỏa mãn khách hàng cổ đông Nó đề cập tới quy trình nghiệp vụ bên tổ chức, nhiệm vụ phương diện xác định trình hoạt động phát triển thước đo tốt để phát triển d Học hỏi phát triển Phương diện cho thấy kỹ nhân viên, hệ thống thông tin, môi trường làm việc mà tổ chức cần cải thiện hoạt động nội mối quan hệ với khách hàng Các phép đo khía cạnh để hỗ trợ cho việc đạt kết phương diện khác 1.3.3 Các mục tiêu, thƣớc đo bốn phƣơng diện Bảng cân điểm Mỗi phương diện Bảng cân điểm bao gồm: Các mục tiêu, thước đo, giá trị tiêu thước đo hành động a Tài * Mục tiêu phương diện tài Các mục tiêu phương diện tài chính: Tăng lợi nhuận, gia tăng giá trị cho cổ đông, phát triển nâng cao giá trị tổ chức * Thước đo phương diện tài chính: Các thước đo phương diện tài chính: Lợi nhuận; tốc độ tăng lợi nhuận; tốc độ tăng doanh thu; tỷ lệ hoàn vốn đầu tư; lợi nhuận giữ lại; lợi tức tăng thêm Footer Page of 126 Header Page of 126 b Khách hàng * Mục tiêu phương diện khách hàng: Gia tăng hài lòng khách hàng; giữ chân khách hàng; thu hút khách hàng mới; tăng lợi nhuận từ khách hàng; gia tăng thị phần * Thước đo phương diện khách hàng: Mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng sản phẩm/dịch vụ tổ chức; Tỷ lệ mà tổ chức giữ khách hàng cũ; Số lượng, tỷ lệ khách hàng thu hút được; Lợi nhuận từ khách hàng phân khúc thị trường; Số lượng khách hàng, doanh thu hay số lượng sản phẩm tiêu thụ c Quy trình nội Các chu trình hoạt động kinh doanh chính: Đổi mới, tác nghiệp (hoạt động kinh doanh), dịch vụ sau bán hàng * Mục tiêu phương diện quy trình nội - Đối với chu trình đổi mới: Thông tin quy mô thị trường, nhu cầu khách hàng; Sở thích khách hàng sản phẩm/dịch vụ - Đối với chu trình hoạt động kinh doanh: Rút ngắn tổng thời gian cung cấp hàng; Giao hàng hạn; Tăng chất lượng sản phẩm/dịch vụ; Tiết kiệm chi phí - Đối với chu trình sau bán hàng: Cung cấp đầy đủ, kịp thời dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng; Giảm số lượng khiếu nại khách hàng; Giải khiếu nại khách hàng * Thước đo phương diện quy trình nội - Đối với quy trình đổi mới: Gồm giai đoạn + Giai đoạn đánh giá việc nghiên cứu thị trường: Tỷ lệ % doanh thu từ sản phẩm mới; Tỷ lệ % doanh thu từ sản phẩm độc quyền; Tung sản phẩm trước đối thủ cạnh tranh việc giới thiệu sản phẩm so với kế hoạch Footer Page of 126 Header Page of 126 + Giai đoạn đánh giá việc phát triển sản phẩm: Năng lực trình sản xuất; Thời gian để phát triển hệ sản phẩm tiếp theo; Thời gian hòa vốn (Break-even time: BET) - Đối với quy trình hoạt động kinh doanh: Tổng thời gian cung cấp hàng; Tổng thời gian sản xuất; Hiệu chu kỳ sản xuất; Tỷ lệ sản phẩm hỏng; Số lượng sản phẩm bị trả lại - Đối với quy trình sau bán hàng: Chi phí dịch vụ khách hàng; Số lượng khiếu nại khách hàng d Học hỏi phát triển * Mục tiêu phương diện học hỏi phát triển Các mục tiêu phương diện học hỏi phát triển: Gắn mục tiêu tổ chức với nhân viên, nâng cao lực nhân viên, tạo hài lòng cho nhân viên, giữ chân nhân viên giỏi, huấn luyện nhân viên, phát triển kỹ xử lý nghiệp vụ, nâng cao suất làm việc nhân viên, phân quyền, khả thăng tiến công việc, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tổ chức tạo nét văn hóa riêng tổ chức * Thước đo phương diện học hỏi phát triển Các thước đo phương diện học hỏi phát triển: Số lượng nhân viên cử học nâng cao trình độ; Mức độ thỏa mãn nhân viên qua khảo sát; Số lượng nhân viên giỏi việc; Số lần tổ chức thi kỹ nhân viên; Số lượng sáng kiến nhân viên; Tốc độ xử lý thông tin; Mức độ thân thiện, hợp tác công việc nhân viên 1.3.4 Mối liên hệ mục tiêu, thƣớc đo Bảng cân điểm a Mối liên hệ mục tiêu bốn phương diện b Mối liên hệ thước đo bốn phương diện Footer Page of 126 Header Page of 126 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua chương 1, đề tài nêu khái niệm, vai trò nội dung Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Sự đời Bảng cân điểm giúp cho tổ chức chuyển tầm nhìn, chiến lược thành mục tiêu thước đo cụ thể bốn phương diện: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi phát triển Điều quan trọng mục tiêu thước đo có mối liên hệ, gắn kết với nhau, tạo gắn kết phận tổ chức để hướng đến mục tiêu chung tổ chức Bảng cân điểm nhấn mạnh mối quan hệ nhân mục tiêu, thước đo liên kết bốn phương diện: Tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ, đào tạo phát triển tổ chức thiết lập Bảng cân điểm để đo lường kết hoạt động Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển trƣờng 2.1.2 Đặc điểm tình hình chung a Tổ chức quản lý trường b Chức năng, nhiệm vụ trường 2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Về phƣơng diện tài a Tình hình tài trường Trường tự chủ hoàn toàn mặt tài theo nguyên tắc tự cân đối thu chi, trì hoạt động phát triển nhà trường * Mục tiêu phương diện tài Tăng lợi nhuận; xây dựng thương hiệu trường để cạnh tranh với trường khác; đa dạng hoá loại hình đào tạo theo nhu cầu xã hội; xây dựng thương hiệu trường; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhân viên làm công tác tài trường b Đánh giá tình hình tài trường * Ưu điểm Nhà trường hoàn toàn tự chủ mặt tài chính; Các khoản thu chi phản ánh cách đầy đủ, minh bạch * Nhược điểm Mục tiêu phương diện tài chính: Có đưa mục tiêu phương diện tài mang tính chung chung, chưa cụ thể Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 * Nhược điểm - Mục tiêu: Nhà trường đưa mục tiêu gia tăng số lượng sinh viên, nhiên mục tiêu không đạt qua năm liền Nhà trường thiếu mục tiêu tăng thỏa mãn cho sinh viên - Thước đo: Trường đưa mục gia tăng số lượng sinh viên chưa có thước đo cụ thể dẫn đến tình trạng tiêu tuyển sinh hàng năm không đạt Trường chưa có thước đo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, mức độ hài lòng sinh viên - Hành động: Trường chưa tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo nhà trường Trường chưa thực tốt việc gắn kết công tác đào tạo với thực tiễn 2.2.3 Về phƣơng diện quy trình hoạt động nội a Tình hình quy trình hoạt động nội trường * Chương trình giáo dục: Chương trình có mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể thiết kế cách hệ thống, có liên thông trình độ đào tạo Trường triển khai học chế tín cho hệ đào tạo cao đẳng * Hoạt động đào tạo: Trường Cao đẳng Đức Trí thực đa dạng hóa loại hình đào tạo; mở rộng liên kết đào tạo với ngành * Quy trình tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết điểm thi vào Trường Đại học, Cao đẳng nước theo đề thi chung để xét tuyển * Tổ chức quản lý: Trường thực tốt chế độ phân cấp quản lý theo đặc thù riêng trường * Phương pháp giảng dạy: Nhà trường quan tâm đến việc đổi phương pháp dạy học * Quy trình đánh giá sinh viên: Nhà trường đánh giá sinh viên qua hai mặt kết học tập kết rèn luyện Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 b Đánh giá quy trình hoạt động nội trường * Ưu điểm: Chương trình giáo dục phù hợp với khung Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Xét tuyển đảm bảo xác, công Công tác giảng dạy, thi cử nghiêm túc Cơ cấu tổ chức rõ ràng, có phân công trách nhiệm quyền hạn Nhà trường khuyến khích phương pháp giảng dạy * Nhược điểm - Mục tiêu phương diện quy trình nội bộ: Nhà trường cần đưa mục tiêu thực quy trình giảng dạy để đảm bảo quy trình, chất lượng giảng dạy Trường chưa có cải tiến liên tục quy trình phục vụ phòng ban Nhà trường thiếu trao đổi, tiếp thu ý kiến, truyền đạt thông tin cấp - Thước đo phương diện quy trình nội + Quy trình tuyển sinh: Chưa có thước đo tỷ lệ sai sót xét tuyển + Tổ chức quản lý: Trường chưa có thước đo đánh giá chất lượng phục vụ phòng ban + Phương pháp giảng dạy: Đánh giá giảng viên cần thiết, nhà trường chưa đưa thước đo cụ thể cho mục tiêu này, chẳng hạn tỷ lệ giảng viên không thực quy trình giảng dạy để đảm bảo quy trình, chất lượng giảng dạy + Quy trình đánh giá sinh viên: Nhà trường đánh giá sinh viên qua hai mặt kết học tập kết rèn luyện Trường sử dụng thước đo điểm trung bình học kỳ, năm điểm rèn luyện Trên sở kết học tập rèn luyện, sinh viên đạt kết cao khen thưởng, học bổng Mức học bổng thấp nên khuyến khích cao cho sinh viên - Hành động thực + Chưa có thống kê tỷ lệ sai sót tuyển sinh qua năm, đánh giá quy trình giảng dạy giảng viên Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 + Các phòng ban thiếu phối hợp chặt chẽ công việc Lãnh đạo nhà trường chưa có trao đổi ý kiến, truyền đạt thông tin xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu chung nhà trường đến tất cán - giảng viên - nhân viên 2.2.4 Về phƣơng diện học hỏi phát triển a Tình hình nguồn nhân lực, hệ thống thông tin, văn hóa tổ chức * Về nguồn nhân lực: Số lượng giảng viên có tăng lên đáng kể đa số sinh viên tốt nghiệp trường, trình độ giảng viên chủ yếu Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư, … nên nghiệp vụ sư phạm chưa cao Tuy nhiên lực lượng giảng viên trẻ hăng say, đầy nhiệt huyết Số lượng giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ * Về sách tuyển dụng: Nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện, khuyến khích cán - giảng viên - nhân viên nâng cao trình độ (có chế độ cụ thể cho học Thạc sĩ, Tiến sĩ), chế độ lương phụ cấp trường quan tâm, tạo động lực thu hút người tài tham gia giảng dạy, công tác trường * Về hệ thống thông tin: Các thông tin trường đăng tải website: giới thiệu trường, phòng ban, khoa, thông tin tuyển sinh, thời khóa biểu, lịch thi, điểm thi, Thư viện trường có hệ thống máy tính truy cập Internet tra cứu tài liệu đọc giáo trình thư viện điện tử trường Nhà trường sử dụng số phần mềm phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, thu học phí, quản lý việc mượn, trả giáo trình, sách, báo sinh viên * Về nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển chuyển giao công nghệ: Nhà trường khuyến khích đề tài nghiên cứu theo hướng như: Cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giảng dạy Tuy nhiên số đề tài nghiệm thu chưa có tính vận dụng thực tế chưa cao Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Đánh giá nguồn nhân lực, hệ thống thông tin, văn hóa tổ chức * Ưu điểm: Nhà trường tạo điều kiện cho cán - giảng viên - nhân viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp ích nhiều cho nhà trường việc quản lý Đội ngũ cán - giảng viên - nhân viên đa số trẻ, đầy nhiệt huyết, động * Nhược điểm - Mục tiêu phương diện học hỏi phát triển: Trường chưa đặt mục tiêu gia tăng hài lòng cán - giảng viên - nhân viên Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng có thay đổi đột phá, nhà trường cần có mục tiêu phát triển hệ thống thông tin - Thước đo phương diện học hỏi phát triển: Trường chưa có thước đo mức độ thỏa mãn cán - giảng viên - nhân viên, tỷ lệ phần trăm hoạt động sử dụng hệ thống thông tin, chi phí hỗ trợ học tập cho giảng viên Hàng năm nhà trường phát động phong trào nghiên cứu khoa học lại chưa đưa thước đo đánh giá kết - Hành động thực hiện: Trường chưa có khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng cán - giảng viên - nhân viên Việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, trao đổi, liên lạc phận, phòng ban mức độ thấp Hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu mang tính phong trào, tính thực tiễn chưa cao Hoạt động hợp tác quốc tế chưa có quan hệ hợp tác với đối tác quốc tế Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng thành lập năm 2005 Sau tám năm xây dựng phát triển, trường có bước tiến nhanh vững quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo phục vụ cộng đồng Là trường tư thục nên việc cạnh tranh với trường khác ngày gay gắt, đòi hỏi nhà trường phải xây dựng tầm nhìn, chiến lược phát triển đắn, phải đưa chiến lược đến nhân viên để thực hiện, đạt chiến lược chung trường khó khăn lớn Hiện nay, nhà trường đánh giá kết hoạt động trường thông qua 10 tiêu chuẩn với 53 tiêu chí tự đánh giá chất lượng trường cao đẳng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Mỗi tiêu chí đưa đánh giá nội dung: mô tả, điểm mạnh, tồn tại, kế hoạch hành động tự đánh giá Trường chưa đo lường theo phương pháp Bảng cân điểm, nhà trường có đánh giá mặt tài chính, thu hút người học, quy trình hoạt động nội bộ, học hỏi phát triển đánh giá mang tính chung chung, chưa có thước đo cụ thể, rời rạc, chưa có liên kết phương diện với để hướng đến hoàn thành mục tiêu chung trường Xây dựng hệ thống đo lường để đánh giá kết hoạt động trường dựa Bảng cân điểm cần thiết trường Có nhà trường vững tin vào việc thực mục tiêu, hoàn thành chiến lược đặt ra, phát triển tương lai Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 CHƢƠNG VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ ĐÀ NẴNG 3.1 SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƢỢC CỦA TRƢỜNG 3.1.1 Sứ mệnh 3.1.2 Tầm nhìn 3.1.3 Chiến lƣợc 3.2 CÁC MỤC TIÊU, THƢỚC ĐO CỦA BỐN PHƢƠNG DIỆN TRONG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 3.2.1 Về phƣơng diện tài a Mục tiêu phương diện tài Các mục tiêu phương diện tài chính: Tăng lợi nhuận; Tiết kiệm chi phí; Mở rộng quy mô hoạt động; Tăng thu nhập cho cán - giảng viên - nhân viên b Thước đo phương diện tài Các thước đo phương diện tài chính: Tốc độ tăng lợi nhuận, tốc độ tăng doanh thu; tỷ lệ chi phí sinh viên; số lượng hệ, ngành đào tạo, số lượng dịch vụ khác; phần trăm thu nhập tăng thêm cán - giảng viên - nhân viên c Hành động thực Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí Nâng cao chất lượng giáo dục để thu hút sinh viên Các thiết bị phục vụ giảng dạy nên lắp cố định Những chi phí điện, điện thoại, giấy, mực cần lập định mức Mở nhiều hệ, ngành đào tạo; mở rộng hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học Tạo điều kiện cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp sau tốt nghiệp có hướng liên thông lên cao đẳng trường Mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa hệ, ngành đào tạo, hỗ trợ thu nhập cho cán - giảng viên - nhân viên Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Bảng 3.1 Bảng cân điểm Nhà trƣờng năm 2013 cho phƣơng diện tài Mục tiêu Thước đo Tăng lợi nhuận - Tốc độ tăng lợi nhuận - Tốc độ tăng doanh thu Tiết kiệm chi phí - Tỷ lệ chi phí sinh viên Chỉ tiêu - Tăng lợi nhuận 15%/năm - Tăng doanh thu 10%/năm Hành động thực - Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận - Nâng cao chất lượng giáo dục - Giảm bớt chi phí không cần thiết - Tiết kiệm chi phí 5%/năm - Thu hút thêm nhiều sinh viên, đảm bảo sĩ số lớp học - Lập định mức chi phí cho phận, phòng ban - Lắp cố định thiết bị giảng dạy Mở rộng quy mô hoạt động - Số lượng hệ, ngành đào tạo - Số lượng dịch vụ khác - Mở tất hệ, bậc đào tạo (có thể) Tăng thu nhập cho cán giảng viên nhân viên % Thu nhập tăng thêm - Tăng thêm 15%/năm Footer Page 18 of 126 - Mở nhiều hệ, ngành đào tạo - Mở rộng hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học - Tạo điều kiện, khuyến khích học sinh trung cấp liên thông cao đẳng trường - Mở rộng quy mô đào tạo - Đa dạng hóa hệ, ngành đào tạo - Hỗ trợ thu nhập cho cán - giảng viên - nhân viên Header Page 19 of 126 17 3.2.2 Về phƣơng diện thu hút ngƣời học a Mục tiêu phương diện thu hút người học Các mục tiêu phương diện thu hút người học: Tăng số lượng sinh viên; tăng hài lòng sinh viên; nâng cao chất lượng giảng dạy b Thước đo phương diện thu hút người học Các thước đo phương diện thu hút người học: Tỷ lệ sinh viên tăng thêm qua năm; mức độ hài lòng sinh viên; tỷ lệ sinh viên có việc làm, tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi qua năm c Hành động thực Tăng tiêu tuyển sinh Tăng cường hoạt động tư vấn tuyển sinh Đăng tải thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, website Đa dạng loại hình đào tạo Liên kết với trường khác Tạo email, hộp thư dành cho việc đóng góp ý kiến sinh viên, kể sinh viên tốt nghiệp Tiến hành khảo sát thực tế sinh viên trường Chương trình đào tạo phải phù hợp với ngành đào tạo Phương pháp giảng dạy phải hướng đến liên hệ, vận dụng thực tế Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Bảng 3.2 Bảng cân điểm nhà trƣờng năm 2013 cho phƣơng diện thu hút ngƣời học Mục tiêu Thước đo Tăng số lượng sinh viên - Tỷ lệ sinh viên tăng thêm qua năm - Đạt 100% theo tiêu tuyển sinh - Mức độ hài lòng sinh viên thông qua khảo sát - Mức độ hài lòng sinh viên từ hài lòng trở lên Tăng hài lòng sinh viên - Tỷ lệ Nâng viên có cao chất làm lượng - Tỷ lệ giảng dạy viên đạt giỏi Chỉ tiêu - Tăng cường hoạt động tư vấn tuyển sinh - Đăng tải thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, website - Tăng cường hoạt động tư vấn tuyển sinh - Liên kết với trường khác - Tỷ lệ sinh sinh viên có việc việc làm 90% - Tỷ lệ sinh sinh viên đạt loại loại giỏi 50% Footer Page 20 of 126 Hành động thực - Tiến hành khảo sát thực tế sinh viên trường - Tạo email, hộp thư dành cho việc đóng góp ý kiến sinh viên, kể sinh viên tốt nghiệp - Chương trình đào tạo phải phù hợp với ngành đào tạo - Phương pháp giảng dạy phải hướng đến liên hệ, vận dụng thực tế - Hợp tác với doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, thực tập - Thực khảo sát số sinh viên tốt nghiệp có việc làm Header Page 21 of 126 19 3.2.3 Về phƣơng diện quy trình hoạt động nội a Mục tiêu phương diện quy trình hoạt động nội Các mục tiêu phương diện quy trình hoạt động nội bộ: Thực quy chế tuyển sinh; quy trình giảng dạy; cải tiến quy trình phục vụ phòng ban b Thước đo phương diện quy trình hoạt động nội Các thước đo phương diện quy trình hoạt động nội bộ: Tỷ lệ sai sót trình tuyển sinh; tỷ lệ giảng viên không thực quy trình giảng dạy; số lượng khiếu nại sinh viên c Hành động thực Thành lập Hội đồng tuyển sinh Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Giải kịp thời sai sót Xây dựng chương trình giảng dạy cho học phần Quy định cụ thể thời gian đến lớp, thái độ, tác phong giảng dạy Tổ chức khóa đào tạo phương pháp giảng dạy cho giảng viên Ban tra ban thi đua thường xuyên kiểm tra quy trình giảng dạy giảng viên Thực phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể phòng ban Xây dựng quy trình xử lý công việc liên quan đến phòng ban Tổng hợp số lượng khiếu nại sinh viên Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bảng 3.3 Bảng cân điểm nhà trƣờng năm 2013 cho phƣơng diện quy trình hoạt động nội Mục tiêu Thực quy chế tuyển sinh Thước đo - Tỷ lệ sai sót trình tuyển sinh Chỉ tiêu - Tỷ lệ sai sót trình tuyển sinh 0% - Thành lập hội đồng tuyển sinh Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận - Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Giải kịp thời sai sót - Xây dựng chương trình giảng dạy cho học phần Thực quy trình giảng dạy - Tỷ lệ giảng viên không thực quy trình giảng dạy - Tỷ lệ giảng viên không thực quy trình giảng dạy 0% Cải tiến quy trình phục vụ phòng ban - Số lượng khiếu nại sinh viên - Số lượng khiếu nại sinh viên Footer Page 22 of 126 Hành động thực - Quy định cụ thể thời gian đến lớp, thái độ, tác phong giảng dạy - Tiến hành xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Tổ chức khóa đào tạo phương pháp giảng dạy cho giảng viên - Ban tra ban thi đua thường xuyên kiểm tra quy trình giảng dạy giảng viên - Thực phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho phòng ban - Xây dựng quy trình xử lý công việc liên quan đến phòng ban - Phỏng vấn nhân viên mức độ phối hợp phòng ban - Tổng hợp số lượng khiếu nại sinh viên theo tháng, nội dung khiếu nại, phận khiếu nại Header Page 23 of 126 21 3.2.4 Về phƣơng diện học hỏi phát triển a Mục tiêu phương diện học hỏi phát triển Các mục tiêu phương diện học hỏi phát triển: Tạo hài lòng cho cán - giảng viên - nhân viên; nâng cao kiến thức, kỹ giảng viên; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học; phát triển hệ thống thông tin b Thước đo phương diện học hỏi phát triển Các thước đo phương diện học hỏi phát triển: Mức độ hài lòng cán - giảng viên - nhân viên; tỷ lệ giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên; số lượng đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu; tỷ lệ phần trăm hoạt động sử dụng hệ thống thông tin c Hành động thực Thực khảo sát lấy ý kiến cán - giảng viên - nhân viên Tạo điều kiện cho giảng viên học tập, nâng cao trình độ lên Thạc sĩ, Tiến sĩ Cần có sách khuyến khích, ưu đãi giảng viên nghiên cứu khoa học Trang bị máy tính, hệ thống mạng cho tất phòng ban trường Tăng cường trao đổi, liên lạc thông tin phận, phòng ban email Đăng tải đầy đủ thông tin trường lên website Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Bảng 3.4 Bảng cân điểm nhà trƣờng năm 2013 cho phƣơng diện học hỏi phát triển Mục tiêu Thước đo Tạo hài lòngcho cán giảng viên nhân viên - Mức độ hài lòng cán - giảng viên nhân viên Nâng cao kiến thức, kỹ giảng viên - Tỷ lệ giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học - Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Phát triển hệ thống thông tin - Tỷ lệ phần trăm hoạt động sử dụng hệ thống thông tin Footer Page 24 of 126 Chỉ tiêu - Từ mức hài lòng trở lên Hành động thực - Thực khảo sát lấy ý kiến cán - giảng viên – nhân viên nhà trường - Đưa sách ưu đãi giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ - Thạc sĩ trở lên - Tạo điều kiện cho giảng viên học tập, nâng cao trình độ đạt mức 70% - Tăng thêm mức hỗ trợ chi phí học tập cho giảng viên học trở lên cao học - Cần có sách khuyến khích, ưu đãi giảng viên nghiên cứu - Có 30 khoa học đề tài NCKH cấp trường - Khuyến khích đề tài nghiên cứu áp dụng thực tế cao nghiệm trường thu năm - Trang bị máy tính, hệ thống mạng cho tất phòng ban - Có trường 90% hoạt - Tăng cường trao đổi thông tin phận, phòng ban động sử dụng email hệ thống thông - Đăng tải đầy đủ thông tin trường lên website tin - Lập email riêng cho việc phản hồi thông tin sinh viên Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Để xây dựng hệ thống đo lường kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng dựa Bảng điểm cân bằng, tác giả khái quát mục tiêu bốn phương diện: Tài chính, thu hút người học, quy trình hoạt động nội bộ, học hỏi phát triển Dựa mục tiêu thiết lập thước đo hành động cụ thể tương ứng Việc vận dụng Bảng cân điểm giúp ích nhiều cho nhà trường việc quản lý chiến lược, truyền đạt thông tin đánh giá kết hoạt động Tuy nhiên để thực thành công cần phải có kế hoạch thực cụ thể, phải có tâm, đồng lòng tất cán - giảng viên - nhân viên nhà trường Trong trình vận dụng phải có theo dõi, đánh giá để có điều chỉnh phù hợp góp phần nâng cao sức mạnh, chất lượng, uy tín trường sinh viên, xã hội Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Sự đời Bảng cân điểm Robert S.Kaplan David D.Norton giúp cho tổ chức chuyển tầm nhìn chiến lược thành mục tiêu thước đo cụ thể bốn phương diện: Tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ, học hỏi phát triển Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng xác định sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược phát triển trường Tuy nhiên việc thực kết đạt chưa tương xứng Tình trạng qua năm liền trường không đạt tiêu tuyển sinh, sinh viên tốt nghiệp trường không xã hội đánh giá cao Tác giả nghĩ nguyên nhân xuất phát từ việc biến chiến lược thành hành động cụ thể Nhà trường chưa xây dựng hệ thống đo lường đánh giá kết hoạt động, chiến lược đưa thiếu truyền đạt đến tất cán - giảng viên - nhân viên Do không tạo động lực phấn đấu chiến lược, mục tiêu chung trường Nhà trường chưa thực quan tâm nhiều đến sinh viên, chưa khảo sát sinh viên muốn gì, cần gì, để không cung cấp kiến thức mà cung cấp kỹ mềm, động, tự tin để làm việc sau tốt nghiệp Việc vận dụng Bảng cân điểm việc đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng cần thiết giúp nhà trường có nhìn tinh tế trình hoạt động mình, từ khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh để đến thành công Chất lượng, uy tín thương hiệu trường ngày nâng cao, sánh vai với trường khu vực Footer Page 26 of 126 ... động Chương Thực trạng đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Chương Vận dụng Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Footer Page... VỀ BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.1 KHÁI NIỆM BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 1.1.1 Bảng cân điểm hệ thống đo lƣờng 1.1.2 Bảng cân điểm hệ thống quản lý chiến lƣợc 1.1.3 Bảng cân điểm. .. Bảng cân điểm vận dụng Bảng cân điểm đánh giá kết hoạt động Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các tiêu đo lường hoạt động tài phi tài Trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng, Vận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng, Vận dụng bảng cân bằng điểm trong đánh giá kết quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay