Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Na

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 22:00

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU NGUYỆT VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM (BALANCED SCORECARD) TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh Việt Nam tham gia cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) từ năm 2006 phải trải qua khủng hoảng kinh tế giới tồi tệ vòng 80 năm qua việc lựa chọn chiến lược để tồn phát triển tổ chức vấn đề khó Nhưng làm để biến chiến lược thành hành động lại vấn đề khó khó việc đánh giá thành hoạt động tổ chức để khẳng định đường mà tổ chức không bị chệch hướng Để đáp ứng yêu cầu đó, hệ thống Bảng cân điểm (Balanced Scorecard- BSC) đời giúp tổ chức chuyển tầm nhìn chiến lược tổ chức thành mục tiêu thước đo cụ thể thông qua việc thiết lập hệ thống xoay quanh bốn phương diện tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội học hỏi phát triển để đo lường thành hoạt động tổ chức Là đơn vị hành nghiệp hoạt động lĩnh vực đào tạo đa ngành nghề, Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn môi trương cạnh tranh ngày khốc liệt Đòi hỏi nhà trường phải xây dựng chiến lược tốt, kế hoạch triển khai chiến lược khoa học hệ thống đo lường thành phù hợp Qua thực tế tìm hiểu, tác giả thấy Bảng cân điểm (BSC) giải pháp tốt cho vấn đề Phương pháp BSC giúp Nhà trường chuyển tầm nhìn chiến lược thành mục tiêu thước đo cụ thể, từ cho phép việc đánh giá thành Footer Page of 126 Header Page of 126 hoạt động nhà trường thực tốt Từ lý trên, tác giả định chọn đề tài “Vận dụng Bảng cân điểm (Balanced Scorecard) đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam ” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề vận dụng Bảng cân điểm đánh giá thành hoạt động tổ chức Phản ánh thực trạng đánh giá thành hoạt động Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam Vận dụng Bảng cân điểm đánh giá thành hoạt động Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng số liệu thứ cấp từ Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam để nghiên cứu vấn đề mối liên hệ phổ biến, vận động, phát triển kết hợp đồng với phương pháp như: quan sát, vấn, so sánh, tổng hợp phân tích, đánh giá Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn dừng lại việc vận dụng BSC hệ thống đo lường việc đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam dựa chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 cấp độ Nhà trường, không sâu vào phân tầng bảng cân điểm cấp độ khoa Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa lý luận vận dụng Bảng cân điểm để Footer Page of 126 Header Page of 126 đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam nhằm giúp Nhà Trường cạnh tranh với trường đại học nước mở rộng qui mô đào tạo, thị phần Nhà trường bị thu hẹp đáng kể Cùng với nhu cầu tự đánh giá, mong muốn mở rộng phát triển, Nhà trường xây dựng tầm nhìn, sứ mạng đến năm 2020 Tổng quan tài liệu Qua tham khảo số nghiên cứu vấn đề BSC, với thực tế tìm hiểu tác giả nhận thấy BSC giải pháp tốt cho vấn đề đánh giá thành hoạt động nhà trường Từ lý tác giả định chọn đề tài “Vận dụng phương pháp Bảng cân điểm (BSC) đánh giá thành hoạt động trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Quảng Nam” Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT TỔ CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 1.1.1 Sự cần thiết phải vận dụng Bảng cân điểm đánh giá thành hoạt động a Hạn chế phương pháp đánh giá thành truyền thống Thứ nhất, thước đo tài truyền thống không cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá thành hoạt động Thứ hai, hy sinh lợi ích dài hạn để đạt mục tiêu ngắn hạn Thứ ba, việc hạch toán kế toán bị bóp méo để phục vụ mục đích tài ngắn hạn Để đáp ứng yêu cầu hệ thống đánh giá thành hoạt động thời đại công nghệ thông tin khắc phục nhược điểm hệ thống đo lường truyền thống thời đại công nghiệp, hệ thống đo lường thành hoạt động đại Bảng cân điểm (Balanced Scorecard) đời b Sự gia tăng tài sản vô hình Sự gia tăng giá trị tài sản vô hình đưa đến yêu cầu đòi hỏi hệ thống đánh giá thành hoạt động tổ chức phải ghi nhận đầy đủ giá trị quản lý tài sản vô hình để ngày mang lại nhiều nguồn lợi cho tổ chức BSC đời đáp ứng yêu cầu Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Sự hình thành phát triển BSC BSC bắt nguồn từ yếu tố bản: Hệ thống mục tiêu GE, nghiên cứu Herb Simon Peter Druker, phong trào quản lý Nhật Bản (Kaplan Norton, 2010) Khái niệm BSC lần giới thiệu vào năm 1992, sau đó, BSC nhanh chóng áp dụng rộng rãi không tổ chức kinh doanh, mà tổ chức phi phủ quan phủ nhiều quốc gia tiên tiến châu Mỹ, châu Âu, nhiều quốc gia châu Á 1.1.3 BSC khái niệm liên quan a Khái niệm BSC “BSC phương pháp lập kế hoạch đo lường hiệu công việc nhằm chuyển đổi tầm nhìn chiến lược chung tổ chức, doanh nghiệp thành mục tiêu cụ thể, phép đo tiêu rõ ràng” (Kaplan Norton, 1996, P.9 ) b Các khái niệm liên quan Tầm nhìn Chiến lược Bản đồ chiến lược Mục tiêu Thước đo 1.2 NỘI DUNG CÁC YẾU TỐ TRONG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 1.2.1 Yếu tố tài BSC xuất phát từ chiến lược tổ chức Trong ngắn hạn dài hạn, tổ chức mong muốn tình hình tài tốt nghĩa lợi nhuận tăng lên, ngân sách hoạt động tổ Footer Page of 126 Header Page of 126 chức tình trạng thặng dư hay không bị thâm hụt Do đó, họ đặt mục tiêu tăng nguồn thu, tiết kiệm khoản chi nâng cao hiệu sử dụng ngân sách Mục tiêu tài cần phải xem xét sau giai đoạn, hàng quý hay hàng năm thay đổi công nghệ, thị trường thay đổi qui định quan quản lý nhà nước khó tiên đoán b Thước đo tài Một số phương pháp chung để kiểm soát tài thước đo lợi nhuận, lợi nhuận vốn đầu tư (Returns on investment - ROI) 1.2.2 Yếu tố khách hàng a Mục tiêu khách hàng Mỗi tổ chức có mục tiêu riêng nhìn chung tổ chức hướng đến số mục tiêu sau: Mức độ hài lòng khách hàng Giữ chân khách hàng Thu hút khách hàng Lợi nhuận từ khách hàng Tỷ trọng khách hàng mục tiêu b.Thước đo phương diện khách hàng Sự hài lòng khách hàng Duy trì khách hàng cũ lòng trung thành khách hàng Thị phần Thu hút khách hàng Lợi nhuận từ khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Yếu tố quy trình hoạt động nội (Internal - business - process Perspective) Trong tổ chức, qui trình hoạt động nội gồm ba chu trình Quy trình đổi Quy trình tác nghiệp Quy trình dịch vụ sau bán hàng (hậu mãi) a Mục tiêu Mục tiêu tổ chức phương diện quy trình hoạt động nội cụ thể hóa cho quy trình sau: Quy trình đổi mới: cung cấp, dự báo thông tin đáng tin cậy quy mô thị trường sở thích khách hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, phát triển công nghệ sản xuất Quy trình tác nghiệp: - Rút ngắn khoảng thời gian từ lúc nhận đơn đặt hàng khách hàng đến lúc nhu cầu khách hàng thỏa mãn - Tăng chất lượng sản phẩm/dịch vụ - Giảm chi phí hoạt động Quy trình hậu mãi: - Rút ngắn thời gian giải vấn đề - Giảm thiểu chi phí cho trình hậu b Thước đo Quy trình đổi Quy trình tác nghiệp Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Quy trình hậu 1.2.4 Yếu tố học hỏi phát triển a Mục tiêu - Nâng cao lực nhân viên - Cải tiến lực hệ thống thông tin - Gắn nhân viên với mục tiêu tổ chức b.Thước đo - Sự hài lòng nhân viên thông qua khảo sát - Thời gian bình quân nhân viên làm việc tổ chức - Tỷ lệ thay nhân viên chủ chốt - Doanh thu nhân viên - Số lượng chương trình đào tạo nhân viên - Xếp loại giao tiếp nội - Tỷ lệ % nhân viên có cấp cao - Số lần tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên - Tốc độ xử lý thông tin - Chi phí xây dựng hệ thống thông tin - Số lượng sáng kiến nhân viên áp dụng vào thực tế công việc 1.3 MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG BSC Mối quan hệ nhân cho thấy kết tài tốt bền vững phụ thuộc vào hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng phụ thuộc vào khả tạo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, điều phụ thuộc vào chất lượng việc thực thi quy trình nội Hiệu thực thi quy trình nội lại phụ thuộc vào khả phát triển kiến thức, kỹ nguồn nhân lực, lực tổ chức, lực thông tin Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT QUẢNG NAM (CĐ KTKT QN) 2.1 GIỚI THIỆU TRƢỜNG CĐ KT-KT QN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trường Trung học Nông nghiệp Trung Trung Bộ thành lập năm 1971 chiến khu cách mạng Trà My Gắn liền với lịch sử trình đổi đất nước, trường trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhiều lần thay đổi cấp quản lý, thay đổi tên gọi 2.1.2 Nhiệm vụ Nhà trƣờng Đào tạo nhân lực có phẩm chất trị, đạo đức tốt Tiến hành nghiên cứu khoa học (NCKH) phát triển công nghệ Giữ gìn phát triển di sản sắc văn hóa dân tộc Phát bồi dưỡng nhân tài người học đội ngũ cán giảng viên (GV) trường Quản lý GV, cán bộ, nhân viên Tuyển sinh quản lý người học Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân hoạt động giáo dục Tổ chức cho GV, cán bộ, nhân viên người học tham gia hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo nhu cầu xã hội Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết vị tài theo qui định pháp luật 2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CĐ KT-KT QN 2.2.1 Yếu tố tài a Về mục tiêu phương diện tài Nhà trường đặt mục tiêu tăng thu nhập cho CBCNV tăng cường sở vật chất phục vụ giảng dạy học tập Tuy có mục tiêu Nhà trường chưa đưa thước đo cụ thể b Tình hình tài trường Về nguồn thu: Kinh phí hoạt động thường xuyên ngân sách Nhà Nước (NSNN) cấp Kinh phí không thường xuyên Kinh phí chương trình mục tiêu dự án Kinh phí đầu tư xây dựng Về khoản chi: Nhà trường hạch toán khoản chi theo hệ thống mục lục ngân sách nhà nước c Đánh giá thành hoạt động trường phương diện tài Thước đo thứ nhất: Đánh giá mức độ hoàn thành việc giải ngân nguồn kinh phí Thước đo thứ hai: đánh giá mức độ đảm bảo đời sống CBCNV Thước đo thứ ba: Chênh lệch thu chi hoạt động nghiệp hoạt động dịch vụ khác Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Về phương diện tài chính, nhận thấy: Nhà trường chưa trọng đến công tác tài nhà trường NSNN cấp kinh phí hoạt động thường xuyên Chưa có mục tiêu tài cụ thể hóa từ chiến lược phát triển nhà trường Chưa thiết lập thước đo đo lường thành khía cạnh tài Chưa có phận kế toán quản trị Xem xét vấn đề tài đơn giản: tài nhiệm vụ phòng Kế hoạch Tài 2.2.2 Yếu tố thu hút ngƣời học a Về tình hình người học trường Qui mô đào tạo trường nhỏ, đa số người dân địa bàn tỉnh học sinh dân tộc nội trú Sinh viên Nhà trường giáo dục tất mặt trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn thể mỹ, lao động, công tác xã hội (Đoàn, Đảng) công tác học tập b Đánh giá thành hoạt động Nhà trường phương diện người học Qui mô đào tạo Nhà trường nhỏ nên số lượng người học Nhà trường Nhà trường chưa thật xem sinh viên khách hàng nhà trường nhà cung cấp dịch vụ Có nhiều đối thủ cạnh tranh lĩnh vực nhà trường hoạt động Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Nhà trường chưa có mục tiêu thước đo phương diện người học gắn với chiến lược phát triển nhà trường 2.2.3 Yếu tố qui trình hoạt động nội Tình hình đào tạo trường Về chương trình đào tạo Về qui trình tuyển sinh Về phương pháp giảng dạy Về qui trình đánh giá sinh viên Về hoạt động NCKH hợp tác quốc tế b Đánh giá thành hoạt động nhà trường qui trình hoạt động nội Điểm mạnh: Nhà trường trọng đến chất lượng đào tạo nên thực tốt qui trình hoạt động nội phạm vi chuyên môn giảng dạy Điểm yếu: Nhà trường chưa có mục tiêu thước đo gắn với chiến lược phát triển nhà trường Hoạt động NCKH chưa phát triển mạnh mẽ 2.2.4 Yếu tố phƣơng diện học hỏi phát triển a Thực trạng nguồn nhân lực, hệ thống thông tin Nhà trường Về nguồn nhân lực Về hệ thống thông tin Về nghiên cứu khoa học b Đánh giá thành hoạt động Nhà trường nhân lực, hệ thống thông tin Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Điểm mạnh: Hệ thống thông tin bước cải tiến Điểm yếu: Nguồn nhân lực Nhà trường chưa đạt yêu cầu chất lượng theo qui định Tình trạng thừa lao động khối phục vụ tồn Nhà trường chưa xây dựng cách đánh giá lao động xếp loại lao động công bằng, hợp lý Tính hợp tác phận nhà trường thấp Nhà trường chưa xây dựng mục tiêu thước đo phương diện học hỏi phát triển gắn với chiến lược phát triển nhà trường KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 CHƢƠNG VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẲNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC VẬN DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM 3.1.1 Yếu tố khách quan Nhu cầu xã hội ngày cao, đa dạng, phức tạp đặt thách thức cho tổ chức cung cấp SP/DV phải đáp ứng để làm hài lòng khách hàng Để đứng vững ngày phát triển môi trường cạnh tranh khốc liệt, tổ chức phải đánh giá lực nội với việc định hướng hoạt động cho tương lai Cơ chế quản lý ngành nhà nước bước thay đổi theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị trực thuộc Điều đòi hỏi đơn vị phụ thuộc phải xây dựng cho định hướng chiến lược đo lường thành hoạt động để đến thành công môi trường đầy tính cạnh tranh không bảo trợ nhà nước 3.1.2 Yếu tố chủ quan Các thước đo nhà trường không đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển công tác quản lý việc tự đánh giá BSC công cụ tổ chức Việt Nam Tài liệu nước viết BSC chưa nhiều nên việc nghiên cứu ứng dụng BSC để đo lường thành hoạt động Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 trường CĐ KT- KT QN gặp phải nhiều trở ngại Tác giả cố gắng vận dụng lý thuyết để nhà trường đánh giá thành hoạt động Tuy nhiên, thay đổi môi trường hoạt động dẫn đến thay đổi số mục tiêu thước đo BSC Sự thay đổi cần thiết tiền đề cho nghiên cứu 3.2 TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG CỦA TRƢỜNG CĐ KT-KT QN 3.2.1 Tầm nhìn Đến năm 2015, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trở thành trường Đại học Cộng đồng (đa ngành) đạt chuẩn quốc gia về: chương trình đào tạo tiên tiến, đại, đáp ứng nhu cầu xã hội, có tham gia nhà tuyển dụng tham khảo chương trình trường đại học hàng đầu nước quốc tế 3.2.2 Về sứ mạng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trường công lập, có tính đa dạng, lấy người học làm trung tâm 3.2.3 Về mục tiêu cụ thể Đến năm 2020 đào tạo ngành trình độ đại học, 25 ngành trình độ cao đẳng, chuẩn bị đủ điều kiện để đào tạo từ - ngành sau đại học Đội ngũ cán quản lư giảng dạy mẫu mực, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đảm bảo kiến thức ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học hội nhập quốc tế Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại, tiên tiến phù hợp với nhu cầu đào tạo Hàng năm, nhà trường đào tạo khóa theo bậc học: trung cấp, cao đẳng liên thông trung cấp Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 lên cao đẳng 3.3 VẬN DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM 3.3.1 Về phƣơng diện tài a Mục tiêu phương diện tài Mục tiêu thứ tăng trƣởng qui mô hoạt động Nhà trƣờng: ngành giảng dạy, Nhà trường nghiên cứu mở thêm ngành thuộc lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu người học Mục tiêu thứ hai tăng chênh lệch thu chi: khoản chênh lệch để bổ sung nguồn kinh phí hoạt động trích phần cho quỹ khen thưởng, phúc lợi để bù đắp sức lao động khích lệ CBCNV thông qua khoản thu nhập tăng thêm Mục tiêu thứ ba nâng cao hiệu hoạt động phận: việc nâng cao hiệu hoạt động cho phận điều cần thiết b Thước đo phương diện tài Mục tiêu tăng trƣởng qui mô hoạt động Nhà trƣờng: Với mục tiêu thước đo sử dụng tốc độ tăng nguồn thu Nhà trường Mục tiêu chênh lệch thu chi đƣợc đo lƣờng bằng: Thước đo thứ nhất: Chênh lệch thu chi hoạt động nghiệp có thu Thước đo thứ hai: Tỷ lệ phần trăm chi phí SV theo khoản mục chi phí Những hành động cần phải triển khai là: Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Mở khóa lớp đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu Tỉnh nhà lớp tiếng Anh, sửa chữa máy móc, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,… Tạo điều kiện cho trung tâm nhà trường phát huy mạnh trung tâm bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, trung tâm anh ngữ, trung tâm thực hành, trung tâm tin học Tăng chênh lệch thu chi năm 2013 lên mức tỷ đồng Mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động phận: đo lường thước đo ROI 3.3.2 Về phƣơng diện ngƣời học a Mục tiêu: Mục tiêu thứ mở rộng thị phần Nhà trƣờng: Để mở rộng qui mô Nhà trường nên chiêu sinh lớp đào tạo chức, quy cho trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học với thời khóa biểu linh hoạt để học viên lựa chọn Mục tiêu thứ hai tăng cƣờng thu hút SV: Nhà trường mà phải có chiến lược marketing để thu hút SV tính cạnh tranh ngày tăng môi trường hoạt động nhà trường Mục tiêu thứ ba nâng cao chất lƣợng học tập SV: Sự hài lòng người học giúp cho nhà trường tạo uy tín việc cung cấp nguồn lực có chất lượng cho Tỉnh nhà Xã hội b Thước đo phương diện người học Mục tiêu tăng cƣờng thu hút SV: Nhà trường nên sử dụng thước đo tỷ lệ tăng nguồn thu lệ phí tuyển sinh số lượng thí sinh làm thủ tục nhập học vào trường năm Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Với mục tiêu tăng hài lòng SV: Nhà trường nên sử dụng thước đo mức độ hài lòng SV thông qua phiếu khảo sát tổng thể SV tốt nghiệp Thước đo giúp Nhà trường định hướng hoạt động tương lai để ngày phục vụ tốt cho nhu cầu Tỉnh nhà cho đất nước Triển khai đánh giá thành hoạt động Nhà trường năm theo BSC phương diện khách hàng, tác giả đề xuất tiêu kế hoạch hành động thực để đạt mục tiêu phương diện sau: Mở rộng thị phần Nhà trường, phấn đấu đạt thị phần Nhà trường Miền Trung 5% cách liên kết với trường cao đẳng, đại học địa phương tăng tiêu đào tạo Tăng cường thu hút SV với tỷ lệ SV năm 2013 so với năm 2011 2012 tăng cao 5% đến 8% Các hoạt động cần thực tăng cường hoạt động marketing hình thức tư vấn nghề nghiệp nhiều tỉnh miền Trung Tây Nguyên đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra, Nhà trường nên giới thiệu trường kênh thông tin đại chúng nội dung: đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm nhiều năm, sở vật chất trang bị đại, tiện nghi cho SV, số lượng SV trường có việc làm chiếm tỷ lệ cao… Tăng thỏa mãn SV với mức độ hài lòng theo thang điểm đề nghị phần từ 50 điểm trở lên Để làm điều này, Nhà trường phải phân tích nguyên nhân bốn nội dung nêu bảng câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng SV Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 khắc phục nội dung SV chưa hài lòng cách nhanh 3.3.3 Về phƣơng diện quy trình hoạt động nội a Mục tiêu phương diện qui trình hoạt động nội Mục tiêu thứ nhất: Thực qui chế tuyển sinh: Nhà trường cần phải tuân thủ nghiêm ngặt qui chế tuyển sinh từ khâu xét tuyển nguyện vọng đến khâu tổ chức thi tuyển sinh, chấm điểm tuyển sinh công bố kết tuyển sinh Mục tiêu thứ hai: Tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động giảng dạy thời gian giảng dạy, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy Chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng GV không tuân thủ qui định Mục tiêu thứ ba cải tiến qui trình phục vụ giảng dạy: Tuy qui trình phục vụ yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ lại dễ dẫn đến bất mãn cho khách hàng hoạt động phục vụ không cải thiện để ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Mục tiêu thứ tƣ đẩy mạnh thực hành: H ướng nghiên cứu thực hành gắn với yêu cầu hoạt động đào tạo định hướng chiến lược nhà trường b Thước đo phương diện qui trình hoạt động nội Mục tiêu thứ đo lường tỷ lệ sai sót qui trình tuyển sinh phát ngăn chặn Để đo lường mục tiêu tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động giảng dạy, nhà trường nên sử dụng thước đo tỷ lệ giảng viên không tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động giảng dạy để đảm bảo chất lượng đào tạo Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Với mục tiêu thứ ba, Nhà trường nên sử dụng thước đo tỷ lệ đề nghị SV đáp ứng kịp thời Tỷ lệ đo lường số lượng đề nghị SV đáp ứng kịp thời so với tổng số lượng đề nghị SV Mục tiêu thứ tư nên sử dụng thước đo số lượng đề tài NCKH k i n h nghiệm thực tiễn Nhà trường hàng năm Tác giả đề xuất tiêu kế hoạch hành động thực việc đo lường thành hoạt động Nhà trường năm 2013 phương diện qui trình hoạt động nội sau: Thực qui chế tuyển sinh, hạn chế sai sót với mức sai sót tối đa 1% Vì qui mô Nhà trường nhỏ bé cộng với quan điểm “lấy chất lượng làm mục tiêu nòng cốt” nên mức sai sót qui chế tuyển sinh phải hạn chế tối đa Để thực theo kế hoạch này, Nhà trường phải thực tốt hoạt động tra trước sau tuyển sinh cách nghiêm túc, đảm bảo công cho thí sinh dự thi Đối với trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh, cần xử lý nghiêm khắc để tránh tái phạm 100% giáo viên tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động giảng dạy Để đạt tiêu này, Nhà trường cần phải thường xuyên kiểm tra tra hoạt động giảng dạy học tập Cải tiến qui trình phục vụ giảng dạy với tỷ lệ đáp ứng kịp thời đề nghị SV 70% Một số biện pháp đề nghị thực tin học hóa hoạt động cung cấp thông tin, triển khai thư viện điện tử, thay đổi tác phong thái độ nhân viên Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Đẩy mạnh hoạt động NCKH viết báo cáo kinh nghiệm thực tiễn với số lượng đề tài nghiệm thu năm 2013 10 đề tài 3.3.4 Về phƣơng diện học hỏi phát triển a Mục tiêu phương diện học hỏi phát triển Về lực nhân viên: Nhà trường cần trọng nâng cao lực nhân viên cách tăng cường thỏa mãn nhân viên, phát triển kỹ cho nhân viên, trì nhân viên đánh giá suất lao động nhân viên Về hệ thống thông tin: Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị đại cần thiết để phục vụ cho hoạt động giảng dạy học tập b Thước đo phương diện học hỏi phát triển Thƣớc đo thứ nhất: Đo lường hài lòng nhân viên mức độ hài lòng nhân viên qua khảo sát Thƣớc đo thứ hai: Đo lường việc phát triển kỹ nhân viên thông qua thước đo tỷ lệ phần trăm nhân viên huấn luyện tổng số CBCNV Nhà trường Thƣớc đo thứ ba đo lường mức độ gắn bó nhân viên tổ chức tốc độ thay nhân viên dài hạn Nhà trường Thƣớc đo thứ tƣ đánh giá suất nhân viên thông qua tiêu nguồn thu CBCNV tính cách lấy tổng nguồn thu chia tổng số CBCNV Các tiêu kế hoạch cho năm 2013 hành động thực nhằm giúp Nhà trường đạt mục tiêu Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 vạch phương diện học hỏi phát triển tác giả đề xuất sau: Nâng cao lực nhân viên hành động: khuyến khích nhân viên tự học hỏi nâng cao trình độ, trang bị đầy đủ thiết bị đại phục vụ công tác chuyên môn cho nhân viên, tổ chức buổi tập huấn, đào tạo lại tay nghề cho CBCNV Gắn nhân viên với mục tiêu tổ chức với mong muốn 60% nhân viên tham gia xây dựng Nhà trường Cải tiến lực hệ thống thông tin với tỷ lệ % hoạt động đào tạo có thông tin phản hồi trực tuyến tối thiểu đạt 50% 3.4 TRIỂN KHAI SỬ DỤNG BSC ĐỂ ĐO LƢỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƢỜNG NĂM 2013 Bước 1: Hướng dẫn việc thực Bước 2: Chuẩn bị cho thay đổi Bước 3: Cụ thể hóa chiến lược thành mục tiêu thước đo bốn phương diện tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội học hỏi phát triển Bước 4: Đảm bảo mục tiêu thước đo triển khai truyền đạt thông suốt Nhà trường Bước 5: Vạch hành động thực Bước 6: Theo dõi đánh giá KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế thay đổi môi trường hoạt động từ thời đại công nghiệp chuyển sang thời đại công nghệ thông tin đặt yêu cầu cho tổ chức phải thiết lập mục tiêu từ chiến lược đo lường việc thực mục tiêu để tồn phát triển Balanced Scorecard, ý tưởng quản trị xuất sắc hai tác giả Kaplan Norton, đời từ năm cuối kỷ 20 nhằm giúp tổ chức chuyển tầm nhìn chiến lược thành mục tiêu thước đo cụ thể bốn phương diện tài chính, khách hàng, qui trình hoạt động nội học hỏi phát triển Vận dụng Balanced Scorecard để xây dựng mục tiêu thước đo cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam nhu cầu cần thiết giúp Nhà trường vượt qua khó khăn việc huy động nguồn lực để thực mục tiêu đánh giá thành hoạt động theo mục tiêu cụ thể hóa Tác giả hy vọng tương lai Nhà trường gặt hái nhiều thành công nhờ phát triển hệ thống BSC để đo lường hoạt động, quản lý chiến lược trao đổi thông tin Footer Page 26 of 126 ... Phản ánh thực trạng đánh giá thành hoạt động Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam Vận dụng Bảng cân điểm đánh giá thành hoạt động Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam Phƣơng pháp nghiên... CHƢƠNG VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẲNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH T - KỸ THUẬT QUẢNG NAM 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC VẬN DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI... VỀ VẬN DỤNG BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT TỔ CHỨC 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢNG CÂN BẰNG ĐIỂM 1.1.1 Sự cần thiết phải vận dụng Bảng cân điểm đánh giá thành hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Na, Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Na, Vận dụng bảng cân bằng điểm (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay