Tình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậc

26 108 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRỊNH QUỲNH ĐÔNG NGHI TÌNH THÁI TRONG CÂU ĐẶC BIỆT, CÂU TỈNH LƢỢC VÀ CÂU DƢỚI BẬC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI TRỌNG NGOÃN Phản biện 1: PGS.TS TRƢƠNG THỊ DIỄM Phản biện 2: TS TRƢƠNG THỊ NHÀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ sớm, câu ngôn ngữ học nói chung, ngữ pháp học nói riêng quan tâm nghiên cứu với hướng tiếp cận khác Ngữ pháp cổ điển số khuynh hướng ngôn ngữ học đại cấu trúc luận, ngữ pháp tạo sinh coi câu đơn vị cấu trúc lớn tổ chức ngữ pháp ngôn ngữ Theo đó, câu chủ yếu xem xét bình diện ngữ pháp với vấn đề như: thành phần ngữ pháp câu, kiểu cấu tạo ngữ pháp câu quan hệ ngữ pháp câu Tuy nhiên, nhiều vấn đề câu chưa giải quyết, đặc biệt vấn đề có liên quan đến nghĩa hoạt động hành chức câu Trong năm gần đây, ngữ pháp chức ngữ dụng học trở thành trọng tâm ngôn ngữ học đại tình thái xu hướng nghiên cứu ý Các kết nghiên cứu tình thái mở rộng khái niệm ngữ nghĩa câu, lí giải chế nảy sinh hàm ý, chạm đến lực giải thích mà ngôn ngữ học cấu trúc bỏ sót Câu đặc biệt, câu bậc, câu tỉnh lược loại câu có bất thường cấu trúc Cho nên, đề cập công trình ngữ pháp tiếng Việt từ sớm hiệu ngữ nghĩa giá trị tu từ chúng chưa phân tích, lí giải cách thuyết phục Footer Page of 126 Header Page of 126 Vì vậy, mong muốn nghiên cứu câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược từ góc độ lí thuyết tình thái, vận dụng kết nghiên cứu ngôn ngữ học làm sáng tỏ vấn đề cú pháp mà khuynh hướng cấu trúc luận bỏ sót Luận văn từ việc xác lập yếu tố biểu thị tình thái câu làm sở từ lí giải nghĩa tình thái hiệu biểu đạt tu từ văn ba loại câu nói Chúng hi vọng kết nghiên cứu luận văn đưa nhìn xác đáng bình diện nghĩa tình thái ba loại câu đặc biệt, câu tỉnh lược, câu bậc từ mở hướng nghiên cứu ứng dụng ba loại câu Đồng thời, trình giải vấn đề cụ thể câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược luận văn góp thêm ý kiến cho việc biên soạn tài liệu nghiên cứu, việc vận dụng vào công tác giảng dạy thân vấn đề có liên quan đến cú pháp tiếng Việt Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn làm rõ bình diện nghĩa tình thái câu đặc biệt, câu tỉnh lược câu bậc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn nghĩa tình thái câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược Đề tài giới hạn nghiên cứu yếu tố biểu thị tình thái nghĩa tình thái câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược dựa nguồn ngữ liệu thu thập Footer Page of 126 Header Page of 126 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học thống kê, phân tích, miêu tả, quy nạp… kết hợp thủ pháp ngữ pháp truyền thống ngữ pháp chức cải biến cú pháp, thay thế, bổ sung, chêm xen Bố cục đề tài: Ngoài mở đầu, kết luận nội dung đề tài triển khai bốn chương: Chương 1: Những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài Chương 2: Nghĩa tình thái câu đặc biệt Chương 3: Nghĩa tình thái câu bậc Chương 4: Nghĩa tình thái câu tỉnh lược Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết nghiên cứu câu tiếng Việt Diệp Quang Ban Ngữ pháp tiếng Việt, tập 2, Nxb Giáo dục trình bày chi tiết cấu tạo, hướng liên kết liệt kê tiểu loại câu đặc biệt câu bậc Tuy nhiên, định hướng ngữ pháp cấu trúc nên tác giả nói hạn chế bình diện ngữ nghĩa không đề cập đến tình thái loại câu Trong Ngữ pháp Việt Nam – Phần Câu (2009), Diệp Quang Ban mô tả nhiều tiểu loại câu bậc, câu tỉnh lược đề cập nhiều giá trị tu từ câu tỉnh lược câu bậc văn bản, nhiên không trọng nhiều đến tình thái Theo Đỗ Thị Kim Liên (2002) Ngữ pháp tiếng Việt: câu đơn đặc biệt bao gồm dạng câu đơn có cấu trúc khác với câu đơn bình thường, phân biệt câu đặc biệt, câu bậc, câu rút gọn không đề cập đến bình diện nghĩa câu đơn đặc biệt Footer Page of 126 Header Page of 126 V.S Panfilov (1993) Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt xếp câu đặc biệt vào nhóm câu phân tích theo cấu trúc cú pháp Ở công trình Câu tiếng Việt (2003, 1), Cao Xuân Hạo(chủ biên) khẳng định “Câu đặc biệt câu phần” Tuy không tập trung phân tích tình thái, tác giả cụ thể giá trị biểu câu đặc biệt câu phần văn Cao Xuân Hạo (2004) với công trình Tiếng Việt – Sơ thảo ngữ pháp chức thừa nhận tư cách “câu” câu đặc biệt đưa nhìn nhận khái quát ý nghĩa giá trị dụng pháp câu đặc biệt nhiên chưa đề cập đầy đủ giá trị tình thái câu đặc biệt Công trình Cú pháp tiếng Việt (2009) Nguyễn Văn Hiệp bàn luận vấn đề câu đặc biệt đồng thời đề nghị cách phân loại làm rõ tình thái câu đặc biệt Tuy nhiên công trình tác giả có phạm vi nghiên cứu rộng nên dung lượng dành cho câu đặc biệt chưa thực xứng tầm với khả tình thái Nguyễn Thị Lương (2009) Câu tiếng Việt nghiên cứu câu theo định hướng ngữ pháp chức Trong phân loại câu, tác giả có đề cập đến câu đơn đặc biệt với giá trị tình thái bộc lộ cảm xúc, đánh giá khen chê, hay bộc lộ phủ định – khẳng định Có thể thấy rằng, tượng câu đơn đặc biệt nói chung tiếng Việt nhiều nhà ngôn ngữ học đề cập đến Tuy nhiên, hầu như, tác giả thể quan tâm với câu đặc biệt bình diện kết học, đó, bình diện nghĩa học dụng học chưa thực ý với tầm vóc Đồng thời, số Footer Page of 126 Header Page of 126 tác giả gần đánh đồng ba loại câu: câu đặc biệt, câu tỉnh lược, câu bậc vào loại câu đơn đặc biệt nói chung để lưỡng phân với câu đơn bình thường thực tế, ba loại câu với khác biệt rõ rệt kết học, nghĩa học dụng học Cho đến nay, khẳng định chưa có công trình nghiên cứu sâu vào vấn đề tình thái ba loại câu: câu đặc biệt, câu tỉnh lược, câu bậc Vì vậy, luận văn hi vọng đưa nhìn tương đối toàn diện xác đáng vấn đề Tình thái câu đặc biệt, câu tỉnh lược câu bậc Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 NGHĨA SỰ TÌNH VÀ NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU 1.1.1 Nghĩa câu Nghĩa câu yếu tố thiếu câu Khi nói viết câu người ta có ý muốn biểu nội dung ý nghĩa 1.1.2 Nghĩa tình Nghĩa tình biểu thị mối quan hệ trực tiếp nội dung câu với tình giới khách quan câu ra, nói Nguyễn Văn Hiệp “phản ánh tri nhận kinh nghiệm giới” [19;tr.36] Cấu trúc nghĩa tình câu phong phú, lại có vai nghĩa phổ biến tác giả Nguyễn Văn Hiệp tổng hợp (Cú pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục) như: tác thể, nghiệm thể, tiếp thể, lợi thể, lực tự nhiên, bị thể, công cụ, điểm xuất phát hay nguồn, đích thể… 1.1.3 Nghĩa tình thái a Khái niệm Nghĩa tình thái phận quan trọng phát ngôn Nghĩa tình thái tham gia vào trình thực hóa, biến nội dung tình dạng tiềm thành phát ngôn thực Nghĩa tình thái cho biết, chẳng hạn, tình nêu phát ngôn thực hay khả năng, mức độ cam kết người nói với độ tin cậy thông tin, đánh giá thái độ, tình cảm người nói phát ngôn Có thể hiểu nghĩa tình thái thành phần nghĩa câu biểu thị thái độ, ý định, mục đích hay quan hệ người nói với người nghe, người nói Footer Page of 126 Header Page of 126 với tình phản ánh câu, nội dung phản ánh câu với thực khách quan b Tình thái logic tình thái ngôn ngữ - Tình thái logic quan tâm đến tính sai hay thực cách mệnh đề biểu thị câu nói - Tình thái ngôn ngữ thể vai tr người nói điều nói câu, c n gọi tình thái chủ quan c Khái quát loại nghĩa tình thái ngôn ngữ Nghĩa tình thái phong phú, phức tạp phần định tính thông tin miêu tả dạng tiềm Trong cách phân loại cần lưu ý quan điểm tác giả Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Trọng Ngoãn, Nguyễn Thị Lương quan điểm sách giáo khoa hành d Các loại nghĩa tình thái Chúng thấy quan điểm Nguyễn Thị Lương phù hợp với phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài - Tình thái hành động nói : Hành động nói hành động thực lời nói để thông qua người nói tác động đến người nghe, làm thay đổi trạng thái vật lí hay tinh thần người khác Vì dùng để thể thái độ, mục đích, ý định người nói nên hành động nói loại ý nghĩa câu – ý nghĩa tình thái - Tình thái liên cá nhân (còn gọi tình thái quan hệ) thể thái độ, tình cảm, mối quan hệ người nói với người nghe Nghĩa tình thái liên cá nhân hướng đến hai đối tượng quan trọng câu đối tượng tiếp nhận, hai vai giao tiếp Tình thái liên cá nhân chịu chi phối lớn ngôn cảnh ngữ cảnh Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Tình thái chủ quan : Tình thái chủ quan thể thái độ, cách đánh giá người nói việc nêu câu Đây loại tình thái phong phú ý nghĩa, đa dạng phương tiện biểu như: Tình thái thể thái độ, trạng thái tâm lí, tình cảm, tình thái thể đánh giá - Tình thái khách quan nêu nhận xét, đánh giá việc phản ánh câu góc độ khách quan Khách quan hiểu tiêu chí dùng để nhận xét, đánh giá phải dựa vào thực tế khách quan dùng để kiểm tra tính – sai đánh giá Tình thái khách quan đề cập đến mục người phát ngôn bộc lộ thông qua biểu thức ngôn ngữ, tình thái khách quan mang tính logic đề cập đến mục trước Tình thái khách quan chia làm hai loại sau: Tình thái khẳng định, xác phải gọi tình thái khẳng định mang tính khách quan tình thái phủ định bao gồm phủ định miêu tả phủ định bác bỏ 1.2 CÁC DẤU HIỆU BIỂU HIỆN NGHĨA TÌNH THÁI TRONG CÂU 1.2.1 Các phƣơng tiện ngữ âm Các phương tiện ngữ âm dùng để biểu thị tình thái câu nói thực chất tượng ngôn điệu mà người nói chủ tâm dùng câu ngữ điệu, trọng âm, điệu nhằm thể thái độ, tình cảm đánh giá Trong văn viết, để nhận biết phương tiện ngữ âm biểu thị tình thái phải g n với ngôn cảnh, dấu câu 1.2.2 Các phƣơng tiện từ vựng Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Nhóm 10 Những đại từ nghi vấn dùng câu phủ định – bác bỏ ( g câu hỏi ( a t ến ođ a ), liên từ dùng ) Nhóm 11 Các từ ngữ chêm xen biểu thị tình thái: n g ua cha n o i i i đếch g iết hỉ g Nhóm 12 Kiểu câu điều kiện, giả định: t iết c c i gi t 1.2.3 Các phƣơng tiện ngữ pháp Các dấu hiệu kiểu cấu trúc như: khẳng định, phủ định, cầu khiến, nghi vấn giúp nhận diện nghĩa tình thái câu 1.3 CÂU ĐẶC BIỆT, CÂU DƢỚI BẬC, CÂU TỈNH LƢỢC 1.3.1 Câu đặc biệt Câu đặc biệt có nòng cốt câu, nòng cốt câu có thành phần chính, không phân biệt chủ ngữ, vị ngữ Câu đặc biệt phân tích theo cấu trúc cú pháp câu bình thường khác Căn vào từ loại thành tố câu phân thành câu đặc biệt danh từ, câu đặc biệt vị từ câu đặc biệt thán từ 1.3.2 Câu dƣới bậc Câu bậc (còn gọi « ngữ trực thuộc » - Cao Xuân Hạo) phận câu tách thành câu riêng Theo đó, phân loại câu bậc theo chức cú pháp quan hệ với câu mà tách ra, bao gồm : câu bậc tương đương bổ ngữ, câu bậc tương đương trạng ngữ, câu bậc tương đương đề ngữ câu bậc tương đương liên ngữ 1.3.3 Câu tỉnh lƣợc Câu tỉnh lược hay gọi câu chứa phận tỉnh lược kết tượng tỉnh lược Tỉnh lược hiểu phận Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 lẽ phải có mặt câu, lí đó, bị lược bỏ mà không làm ảnh hưởng đến việc hiểu nghĩa câu xét Dựa vào thành phần bị tỉnh lược, chia câu tỉnh lược thành loại sau: câu tỉnh lược chủ ngữ, câu tỉnh lược vị ngữ, câu tỉnh lược chủ ngữ vị ngữ 1.3.4 Phân biệt ba loại câu a Phân biệt câu đặc biệt với câu tỉnh lược câu bậc Câu đặc biệt Tiêu chí Tư cách tồn Tính hoàn chỉnh ngữ pháp Câu tỉnh lược câu bậc Là kiểu câu tồn Là biến thể câu ổn định trong giao tiếp ngôn ngữ Hoàn chỉnh mặt ngữ pháp, không cần bổ sung vào câu sẵn có biểu thức ngôn ngữ để biến thành câu đơn hai thành phần nghĩa Không hoàn chỉnh mặt ngữ pháp, khôi phục lại thành phần bị lược bỏ để thành câu hoàn chỉnh với câu tỉnh lược xóa dấu chấm để chuyển vai trò từ câu trở thành thành phần câu hữu quan câu bậc + Câu bậc: (54)- Mẹ ! (+) Footer Page 13 of 126 (55)- Mưa ngớt dần Rồi tạnh hẳn (+) Header Page 14 of 126 12 - Tôi gọi mẹ ! (-) - Em bé gọi mẹ ơi! (-) - Mưa ngớt dần, tạnh hẳn.(+) - Khi anh Hà Nội? + Câu tỉnh lược: (56)- Thứ hai tuần sau (+) - Thứ hai tuần sau Hà Nội (+) Tính độc lập Tính độc lập cao, lệ thuộc phương diện ngữ pháp với câu ngôn cảnh Sự tồn lệ thuộc chặt chẽ vào câu trước sau Nếu tách rời với câu câu tỉnh lược câu bậc trở thành câu sai giá trị tồn b Phân biệt câu bậc câu tỉnh lược Câu tỉnh lược Tiêu chí Nguồn gốc Câu bậc Là kết lược Là kết việc tách bớt thành phần ngữ thành phần ngữ pháp câu pháp câu trước bình thường Footer Page 14 of 126 câu sau thành câu Header Page 15 of 126 13 (57)Chim sâu h i riêng lá: - L ơi! ể chuyện cuộ đời bạn cho ng đi! - Bn t ờng lắm, (58 N ng T iều lại xoay nghề buôn sách Kèm với cửa hàng thuốc lậu (Ngô Tất Tố) g đ ng ể Câu “Kèm với cửa hàng chẳng đâu * buôn thu c lậu” (Trần o i D ơng thành phần bổ ngữ tách từ câu Câu (*) lược trước bớt thành phần chủ ngữ “cuộc đời tôi” Giá nghĩa trị ngữ Giá trị ngữ nghĩa Giá trị ngữ nghĩa tương tương đương với nội đương từ, cụm từ dung câu bình thường (59)- Em 60 Ban đầu t t a thớt Thoắt cái, bọ đâu ăn chưa? Rồi Em ăn cơm cơm tới, nhả t ng bừng Lúc sau biết ađ ớt V ờn bắt đầu t M a ạnh Bọ lúc nhảy d Đầy vườn cỏ.(Võ Phiến) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 Tư cách tồn 14 Tồn mối quan Tồn phụ thuộc vào hệ với câu trước câu trước câu sau câu sau nó Nếu tách rời câu hữu quan, câu bậc tư cách câu Khái niệm, đặc trưng phân loại loại câu trình bày mục trước nên phần lưỡng phân loại câu từ nêu khái quát điểm khác loại câu Sự phân biệt sở để khảo sát phân loại ba loại câu nhằm xây dựng hệ thống ngữ liệu Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 CHƢƠNG NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU ĐẶC BIỆT 2.1 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU ĐẶC BIỆT DANH TỪ 2.1.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu đặc biệt danh từ - Các phương tiện từ vựng: Các thán từ, tiểu từ tình thái cuối câu, trợ từ - Các phương tiện ngữ pháp: Câu đặc biệt danh từ thường nhận diện cấu trúc thức cảm thán, cầu khiến, nghi vấn, nhiều cấu trúc thức khẳng định 2.1.2 Phân tích nghĩa tình thái câu đặc biệt danh từ Loại câu biểu thị kiểu nghĩa tình thái sau: - Tình thái hành động nói: nghi vấn, bộc lộ cảm xúc, xác thực, thực hữu vật tượng tồn tại thời điểm cụ thể - Tình thái chủ quan: cung bậc trạng thái tâm lí, tình cảm người phát ngôn biểu qua thán từ, đánh giá diễn tả nhờ trợ từ, tiểu từ tình thái 2.2 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU ĐẶC BIỆT VỊ TỪ 2.2.1 Các dấu hiệu biểu thị tình thái câu đặc biệt vị từ - Các phương tiện từ vựng: Các tiểu từ tình thái cuối câu, phó từ làm thành phần phụ ngữ vị từ, thán từ - Các phương tiện ngữ pháp: cấu trúc thức cảm thán, cầu khiến, nghi vấn, khẳng định 2.2.2 Phân tích nghĩa tình thái câu đặc biệt vị từ Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Tình thái hành động nói: đề nghị diễn tả hành động nghi vấn với thái độ hoài nghi bộc lộ cảm xúc cách trực tiếp - Tình thái chủ quan câu đặc biệt vị từ trạng thái tâm lí, tình cảm ý kiến chủ quan người nói tình đề cập trước thái độ chủ thể hài l ng hay không hài lòng, thán phục, chê bai… - Tình thái khách quan : với đặc trưng thành tố vị từ nên nghĩa tình thái câu đặc biệt vị từ thường mang tính phủ định Nghĩa tình thái phủ định loại câu thường phủ định miêu tả phủ định bác bỏ 2.3 NGHĨA TÌNH THÁI CÂU ĐẶC BIỆT THÁN TỪ 2.3.1 Các dấu hiệu biểu thị tình thái câu đặc biệt thán từ - Các phương tiện ngữ âm: Câu đặc biệt thán từ có phương tiện từ vựng cấu trúc thức phát âm với nét ngữ điệu khác biểu thị nghĩa tình thái khác - Bản thân thán từ dấu hiệu tình thái câu đặc biệt thán từ Nội dung thái loại câu phụ thuộc vào cách lựa chọn sử dụng thán từ ngôn cảnh - Các phương tiện ngữ pháp: Câu đặc biệt thán từ kết hợp thán từ với cấu trúc thức cảm thán 2.3.2 Phân tích nghĩa tình thái câu đặc biệt thán từ - Tình thái hành động nói : Câu đặc biệt thán từ biểu thị hành động ngôn ngữ trực tiếp gọi đáp biểu cảm xúc - Tình thái liên cá nhân: Thái độ kính trọng, thân mật, suồng sã, trịch thượng người nói với người nghe Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Tình thái chủ quan: Trong nét nghĩa tình thái chủ quan, câu đặc biệt thán từ chủ yếu tập trung thể thái độ, trạng thái tâm lí, tình cảm người phát ngôn Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƢƠNG NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU DƢỚI BẬC 3.1 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU DƢỚI BẬC TƢƠNG ĐƢƠNG BỔ NGỮ 3.1.1 Các dấu hiệu biểu thị tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng bổ ngữ - Các phương tiện từ vựng : tiểu từ tình thái cuối câu trợ từ - Các phương tiện ngữ pháp: cấu trúc thức khẳng định, cảm thán số trường hợp cấu trúc phủ định 3.1.3 Phân tích nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng bổ ngữ Câu bậc bổ ngữ thường biểu thị tình thái chủ quan, bổ sung nghĩa đánh giá cho vị từ tình thái khách quan khẳng định phủ định miêu tả, không biểu thị nghĩa tình thái khác biểu thị mờ nhạt 3.2 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU DƢỚI BẬC TƢƠNG ĐƢƠNG TRẠNG NGỮ 3.2.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng trạng ngữ - Các phương tiện từ vựng chủ yếu xuất tiểu từ tình thái cuối câu trợ từ - Các phương tiện ngữ pháp: hai dạng thức cấu trúc thức khẳng định phủ định 3.2.2 Phân tích nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng trạng ngữ Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Nghĩa tình thái câu bậc tương đương trạng ngữ tập trung loại nghĩa tình thái khách quan, thể đánh giá, nhận xét tính khách quan nội dung tình đề cập đến câu trước Tình thái khách quan bao gồm tình thái khẳng định phủ định chiếm phần lớn khẳng định 3.3 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU DƢỚI BẬC TƢƠNG ĐƢƠNG ĐỀ NGỮ 3.3.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng đề ngữ Mặc dù tồn với tư cách câu văn bản, nhiên đề ngữ thực chức nêu lên việc, đối tượng, nội dung cần bàn bạc, câu bậc đề ngữ cấu thành từ từ cụm từ đơn thuần, bao hàm phương tiện từ vựng cấu trúc thức Câu bậc đề ngữ tổ chức đa dạng cấu trúc thể tình thái, cấu trúc thức khẳng định có tần số xuất cao 3.3.2 Phân tích nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng đề ngữ Câu bậc tương đương đề ngữ tồn văn với chức nêu lên đối tượng, nội dung bàn bạc câu Câu bậc đề ngữ trước hết mang giá trị thông báo Để kết hợp thực chức văn nghĩa tình thái chủ yếu tình thái chủ quan nhấn mạnh, số trường hợp có xuất tình thái khách quan tình thái liên cá nhân nhiên không đáng kể 3.4 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU DƢỚI BẬC ĐƢƠNG ĐƢƠNG LIÊN NGỮ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.4.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng liên ngữ Câu bậc liên ngữ xuất văn nhiên lại đặc biệt có hư từ tồn độc lập với cấu trúc câu hoàn chỉnh Tất ngữ liệu khảo sát thấy câu bậc liên ngữ có phương tiện ngữ pháp cấu trúc thức khẳng định biểu thị tình thái 3.4.2 Phân tích nghĩa tình thái câu dƣới bậc tƣơng đƣơng liên ngữ Câu bậc làm liên ngữ cho tổ hợp câu mà phụ thuộc nội dung tình, lí nên nghĩa tình thái mang tính chất phối hợp, bổ sung cho nghĩa xác nhận, hoang mang, hoài nghi tình nhằm tạo nên nghĩa tổng hợp, hoàn chỉnh câu Nghĩa tình thái câu không rõ tiểu loại câu khác Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 CHƢƠNG NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU TỈNH LƢỢC 4.1 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU TỈNH LƢỢC CHỦ NGỮ 4.1.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu tỉnh lƣợc chủ ngữ - Các phương tiện từ vựng: phó từ làm thành phần phụ ngữ vị từ, thán từ, tiểu từ tình thái cuối câu, trợ từ - Các phương tiện ngữ pháp : đa phần câu tỉnh lược chủ ngữ tổ chức cấu trúc thức khẳng định 4.1.2 Phân tích nghĩa tình thái câu tỉnh lƣợc chủ ngữ Hai loại nghĩa tình thái liên cá nhân tình thái chủ quan có thể rõ ràng câu tỉnh lược chủ ngữ Tình thái liên cá nhân thường thể kính trọng người địa vị xã hội thấp nói Tình thái chủ quan thường đánh giá xác nhận mang tính khẳng định người nói 4.2 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU TỈNH LƢỢC VỊ NGỮ 4.2.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu tỉnh lƣợc vị ngữ - Các phương tiện từ vựng: quán ngữ tình thái, thán từ, tiểu từ tình thái cuối câu trợ từ - Các phương tiện ngữ pháp: hầu hết tổ chức cấu trúc thức khẳng định, xuất cấu trúc thức nghi vấn cảm thán 4.2.2 Phân tích nghĩa tình thái câu tỉnh lƣợc vị ngữ Nghĩa tình thái câu tỉnh lược vị ngữ thường tập trung hai loại nghĩa tình thái liên cá nhân nghĩa tình thái chủ quan thể đánh giá tình người nói Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 4.3 NGHĨA TÌNH THÁI CỦA CÂU TỈNH LƢỢC CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ 4.3.1 Các dấu hiệu biểu thị nghĩa tình thái câu tỉnh lƣợc chủ ngữ vị ngữ - Các phương tiện từ vựng: thán từ, tiểu từ tình thái cuối câu, vị từ đánh giá trợ từ - Các phương tiện ngữ pháp: cấu trúc thức khẳng định nghi vấn 4.3.1 Phân tích nghĩa tình thái câu tỉnh lƣợc chủ ngữ vị ngữ Câu tỉnh lược chủ ngữ vị ngữ loại câu ng n có khả biểu thị nghĩa tình thái đa dạng kiểu loại phong phú s c thái Các loại nghĩa tình thái liên cá nhân, nghĩa tình thái chủ quan, nghĩa tình thái khách quan xuất loại câu Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Thực đề tài này, rút cho học phương pháp luận học thao tác luận Đối với việc xác định kiểu câu phương pháp phân tích thao tác cải biến có vai trò quan trọng nhất, nghĩa tình thái phương pháp phân tích thao tác khái quát hóa, quy nạp cần thiết Trên sở nghiên cứu, miêu tả mô hình hóa ba loại câu phân biệt chúng theo tiêu chí cụ thể Từ sở phân tích nghĩa tình thái tiểu loại 2.1 Tổng quan kết nghiên cứu cho thấy, phương tiện ngữ âm ngữ pháp xuất thường xuyên; nhiên chúng đóng vai tr định nghĩa tình thái câu đặc biệt, câu bậc, câu tỉnh lược số trường hợp, lại hai nhóm phương tiện bổ trợ cho phương tiện từ vựng việc kiến tạo nghĩa tình thái câu Nhóm phương tiện từ vựng có khả biểu đạt tình thái hiệu nhất, đó, loại phương tiện tồn mang tính đặc thù tiểu loại câu cụ thể Thiết nghĩ, điều góp phần thể đặc trưng tiếng Việt nhiều phương diện Trong nhóm phương tiện từ vựng biểu thị tình thái tiểu từ tình thái cuối câu, trợ từ thán từ có tần số xuất nhiều dấu hiệu nhận diện nghĩa tình thái rõ nét ba loại câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược Kết khảo sát ngữ liệu cho thấy ba nhóm phương tiện có xuất chín mười tiểu loại câu liên quan đến đề tài 2.2 Về nghĩa tình thái loại câu, nhận thấy : Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - Câu đặc biệt chủ yếu biểu thị tình thái hành động nói tình thái chủ quan thông qua dấu hiệu nhận diện ba nhóm phương tiện từ vựng kể Trong đó, câu đặc biệt thán từ có dấu hiệu đặc thù thân thán từ biểu thị đa dạng kiểu nghĩa câu Bên cạnh đó, câu đặc biệt có phương tiện ngữ âm ngữ pháp góp phần biểu thị nghĩa tình thái rõ nét loại câu khác - Nghĩa tình thái câu bậc bao gồm hai loại nghĩa tình thái chủ quan khách quan nhận diện thông qua hai nhóm phương tiện từ vựng tiểu từ tình thái trợ từ Trong đó, câu bậc liên ngữ có dấu hiệu đặc thù cấu trúc thức khẳng định, không bao hàm phương tiện từ vựng có giá trị biểu đạt tình thái - Các nhóm phương tiện từ vựng xuất phong phú câu tỉnh lược, bao gồm tiểu từ tình thái cuối câu, trợ từ, thán từ, vị từ tình thái quán ngữ tình thái Câu tỉnh lược biểu thị hiệu tình thái liên cá nhân tình thái chủ quan giao tiếp Đây loại câu thể sâu s c đặc trưng văn hóa giao tiếp người Việt Như vậy, từ kết nghiên cứu đề tài, bước đầu nhận định nghĩa tình thái có tính chất đặc thù ba loại câu tỉnh lược, câu bậc, câu đặc biệt, xem điều kiện sở để nhận diện, phân biệt ba loại câu diễn ngôn Như nhận định luận văn, quan niệm ba kiểu câu chưa hẳn có thống mở rộng đề tài theo hướng kết học, nghĩa học dụng học ba kiểu câu kết học, nghĩa học, dụng học tiểu loại ba loại câu Đề tài mở rộng nghiên cứu nghĩa tình thái tất kiểu câu tiếng Việt Footer Page 26 of 126 ... nghiên cứu luận văn nghĩa tình thái câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược Đề tài giới hạn nghiên cứu yếu tố biểu thị tình thái nghĩa tình thái câu đặc biệt, câu bậc câu tỉnh lược dựa nguồn ngữ liệu... sâu vào vấn đề tình thái ba loại câu: câu đặc biệt, câu tỉnh lược, câu bậc Vì vậy, luận văn hi vọng đưa nhìn tương đối toàn diện xác đáng vấn đề Tình thái câu đặc biệt, câu tỉnh lược câu bậc. .. nghĩa tình thái câu 1.3 CÂU ĐẶC BIỆT, CÂU DƢỚI BẬC, CÂU TỈNH LƢỢC 1.3.1 Câu đặc biệt Câu đặc biệt có nòng cốt câu, nòng cốt câu có thành phần chính, không phân biệt chủ ngữ, vị ngữ Câu đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậc, Tình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậc, Tình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay