Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt Ý

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DUYÊN TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT Ý Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện : PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Phản biện : PGS.TS PHẠM QUANG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với kinh tế thị trường cạnh tranh ngày cao, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt Buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh thị trường chất lượng, giá cả, dịch vụ sản phẩm…Những biện pháp kiểm soát chi phí đặc biệt thông tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trở thành yếu tố quan trọng bật doanh nghiệp Hiện tại, Công ty TNHH Việt Ý áp dụng tính giá theo phương pháp truyền thống Trong đó, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tập hợp chung phân bổ cho loại sản phẩm dựa tiêu thức phân bổ cố định Việc áp dụng tiêu thức phân bổ cho toàn chi phí khiến cho giá thành bị sai lệch Như việc tính giá thành sản phẩm thấp cao thực tế Việc tổ chức báo cáo chi phí sản xuất giá thành chưa phân tích biến động chi phí để phục vụ quản trị giá thành Công ty Chính từ vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài "Tính giá thành sở hoạt động (ABC) Công ty TNHH Việt Ý" ứng dụng vào thực tiễn Công ty TNHH Việt Ý đem lại thông tin cho sản phẩm xác góp phần định hướng phát triển sản phẩm điều chỉnh lại giá bán cho sản phẩm Mục tiêu nghiên cứu Nhằm làm rõ phương pháp tính giá thành áp dụng Công ty, phân tích ưu điểm, cần thiết khả vận dụng phương pháp tính giá ABC Công ty TNHH Việt Ý, qua góp Footer Page of 126 Header Page of 126 phần nâng cao hiệu công tác quản trị chi phí quản trị dựa cở hoạt động Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu Những vấn đề lý luận ứng dụng phương pháp tính giá thành hoạt động vào Công ty TNHH Việt Ý - Phạm vi nghiên cứu Công ty TNHH Việt Ý cụ thể phận tham gia trình sản xuất sản phẩm Công ty Riêng việc vận dụng phương pháp tính giá ABC, đề tài tập trung minh họa trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Băng keo (Băng keo cuộn loại, Băng keo Jumbo) Công ty Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp vận dụng nghiên cứu đề tài mô tả, suy diễn - Số liệu sử dụng nghiên cứu chủ yếu thu thập từ nguồn số liệu sơ cấp nguồn liệu thứ cấp - Cách thức xử lý số liệu: tổng hợp, phân tích Bố cục luận văn Chương Cơ sở lý luận tính giá thành sản phẩm dựa sở hoạt động (ABC) Chương Thực trạng công tác kế toán chi phí tính giá thành Công ty TNHH Việt Ý Chương Phương hướng tổ chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sở hoạt động Công ty TNHH Việt Ý Tổng quan tài liệu Qua nghiên cứu tham khảo giáo trình, tạp chí đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 phương pháp tính giá (ABC) tác giả kế thừa vận dụng phần phù hợp để phát triển riêng cho đề tài thực Về lý luận tham khảo giáo trình : Giáo trình Kế toán quản trị -Nguyễn Tấn Bình(2003) Kế toán quản trị - PGS.TS Phạm Văn Dược(2006) Giáo trình kế toán quản trị - GS.TS Trương Bá Thanh (2008) Tác giả Quang Khải với chuyên đề "Hệ thống xác lập chi phí dựa hoạt động" (2005) nêu cách thức tiến hành phân bổ chi phí theo hoạt động gợi ý bước xác lập hệ thống ABC nêu ưu nhược điểm phương pháp ABC Trên tạp chí Kinh tế phát triển- (1/7/2006) "Áp dụng phương pháp tính chi phí theo hoạt động cho doanh nghiệp nhỏ" chuyên đề đưa những nhân tố cản trở doanh nghiệp nhỏ việc thực phương pháp ABC Tuy nhiên, viết mang tính phân tích chiều sâu lý thuyết mà chưa có đề xuất áp dụng thực tế Tác giả Nguyễn Thị Thu Hoàn với đề tài "Tổ chức hệ thống kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm dựa sở hoạt động Công ty Bao bì Nhựa Sài Gòn"(2006) nêu mặc tồn hạn chế phương pháp truyền thống phân bổ theo khối lượng Từ đó, nêu ưu điểm ABC khắc phục tồn phương pháp truyền thống Đề tài nghiên cứu việc vận dụng ABC cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp điện tử "Vận dụng lý thuyết ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí công ty điện tử Samsung Vina"(2008) tác giả Trần Minh Hiền nêu thực trạng tính giá thành công ty chuyên sâu từ đề xuất vận dụng phương pháp ABC Trong lĩnh vực may mặc, đề tài "Vận dụng phương pháp tính giá ABC vào công ty CP dệt may 29-03"(2008) tác giả Bùi Thị Lâu Nhìn chung trải qua bước, nêu trình phân bổ chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 công tác tính giá, phân tích đánh giá nhằm nhược điểm phương pháp tính giá Đề tài "Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) nhà máy bánh kẹo Quãng Ngãi – Công ty CP Đường Quãng Ngãi"(2012) tác giả Nguyễn Công Du Đề tài vận dụng phương pháp ABC vào hoạt động thực tiễn từ cải tiến chu trình sản xuất, giảm bớt công đoạn tạo giá trị tăng thêm Trên tạp chí khoa học công nghệ ĐH Đà Nẵng Số 32-2009 chuyên đề "Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động doanh nghiệp in" tác giả Trương Bá Thanh– Đinh Thị Thanh Hường Đề tài "Vận dụng phương pháp tính giá thành ABC công ty CP in Bao bì Bình Định"(2012) Nguyễn Hoàng Như Thảo Trong công trình hệ thống lại nội dung nêu rõ quy trình vận dụng thực tế phương pháp tính giá ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí giá thành ngành in Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm a Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất biểu tiền toàn lao động vật chất hóavà lao động sống mà doanh nghiệp bỏ để thực sản xuất sản phẩm b Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn chi phí lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm a Phân loại chi phí sản xuất - Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí - Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế - Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung khác b Phân loại giá thành - Phân loại giá thành theo thời điểm nguồn số liệu hình thành 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành kỳ Tuy nhiên chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có khác cần phân biệt chất lượng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Vai trò công tác tính giá thành sản phẩm quan tâm thiết kế hệ thống tính giá - Tính giá thành góp phần xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ qua làm sở để xác định kết kinh doanh Giúp nhà quản trị làm tốt công tác hoạch định kiểm soát chi phí - Khi xây dựng hệ thống tính giá thành cần quan tâm: Cân nhắc chi phí lợi ích vấn đề tính giá thành, thiết kế phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.5 Đối tƣợng tập hợp chi phí đối tƣợng tính giá thành a Đối tượng tập hợp chi phí - Các trung tâm chi phí - Sản phẩm nhóm sản phẩm b Đối tượng tính giá thành Là kết trình sản xuất trình cung cấp dịch vụ cần tính giá thành phục vụ yêu cầu quản lý Kế toán quản trị nhìn nhận đối tượng tính giá thành khía cạnh rộng Chẳng hạn, doanh nghiệp tiến hành đầu tư mới, hay thực dự án 1.2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) 1.2.1 Khái niệm phƣơng pháp tính giá dựa sở hoạt đông (ABC) a Lịch sử hình thành phương pháp tính giá ABC Vào năm 1980 hệ thống chi phí truyền thống bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế Sau năm 1980, thách thức bắt đầu đặt cho việc tính toán áp dụng hệ thống thông tin chi phí Các tổ chức kinh tế, nhà kinh tế học nổ lực tìm Footer Page of 126 Header Page of 126 phương pháp có đưa phương pháp ABC (Activity based costing) Nhận thấy tiềm ứng dụng ABC nhà kinh tế học giới tiếp tục nghiên cứu nâng cao thành hệ thống tốt b Khái niệm phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC) Quan điểm số học giả kinh tế giới Krumwiede Roth (1997) : phương pháp tính giá ABC hệ thống quản trị tập trung đo lường chi phí, hoạt động, sản phẩm khách hàng đối tượng chi phí … Phương pháp đòi hỏi việc phân bổ chi phí cho đối tượng dựa số lượng hoạt động sử dụng đối tượng chi phí Kaplan(1998)2: phương pháp tính giá ABC thiết kế nhằm cung cấp cách thức phân bổ xác chi phí gián tiếp cho hoạt động, trình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ Trên thực tế nhiều nguồn lực doanh nghiệp không phục vụ cho việc cấu thành nên yếu tố vật chất sản phẩm mà cung cấp nhiều hoạt động hổ trợ để đưa sản phẩm… Narcyz Roztocki (1999) : theo Narcyz Roztocki phương pháp tính giá ABC bao gồm hai giai đoạn Giai đoạn phân bổ kết chuyển chi phí cho hoạt động, giai đoạn hai phân bổ cho sản phẩm hay dịch vụ tiêu dùng Trần Thị Kim Phượng (2012) Vận dụng phương pháp tính giá ABC công ty CP Cao su Đà Nẵng.- Đại học Đà Nẵng-trang Trần Thị Kim Phượng (2012) Vận dụng phương pháp tính giá ABC công ty CP Cao su Đà Nẵng.- Đại học Đà Nẵng Trần Thị Kim Phượng (2012) Vận dụng phương pháp tính giá ABC công ty CP Cao su Đà Nẵng.- Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Homgren (2000) : phương pháp tính giá ABC cải biến phương pháp tính giá truyền thống việc tập trung vào hoạt động cụ thể đối tượng chịu chi phí bản… Maher (2001) : phương pháp tính giá ABC công cụ quản trị dựa hoạt động, trước hết chi phí phân bổ cho hoạt động, sau phân bổ cho sản phẩm, hay dịch vụ dựa hoạt động mà sản phẩm hay dịch vụ tiêu dùng… Mỗi học giả có khái niệm khác ABC có điểm chung khắc phục hạn chế lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí kỹ thuật phân bổ chi phí phương pháp tính giá truyền thống 1.2.2 Đặc điểm phƣơng pháp tính giá ABC Phương pháp tính giá ABC phương pháp tính chi phí sử dụng để tính thẳng chi phí chung vào cho đối tượng chịu chi phí Những đối tượng sản phẩm, dịch vụ, trình 1.2.3 Điều kiện cần thiết để thực hệ thống kế toán chi phí tính giá thành sở hoạt động Hilton (2002) điều kiện sau: Sản phẩm, dịch vụ sản xuất đa dạng chủng loại, mẫu mã, phức tạp kỹ thuật Quy trình công nghệ trải qua nhiều công đoạn, nhiều hoạt động Các sản phẩm phức tạp, khó sản xuất, báo cáo có lợi nhuận cao, sản phẩm đơn giản xem có lợi Trần Thị Kim Phượng (2012) Vận dụng phương pháp tính giá ABC công ty CP Cao su Đà Nẵng.- Đại học Đà Nẵng Trần Thị Kim Phượng (2012) Vận dụng phương pháp tính giá ABC công ty CP Cao su Đà Nẵng.- Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Bích Lài (2010) Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC) Công ty CP may Trường Giang Quảng Nam - Đại học Đà Nẵng Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 chi phí trực tiếp liên kết trực tiếp đến sản phẩm mà không cần có nguồn sinh phí Các chi phí khác cần liên kết chi phí, hoạt động sản phẩm d Tập hợp chi phí hoạt động cho đối tượng (hay nhóm đối tượng) tính giá thành Cáchoạt động sử dụng cho sản phẩm xác định ma trận Hoạt động - sản phẩm (APD) lập Những hoạt động biểu diễn theo cột loại sản phẩm biểu diễn theo hàng Nếu sản phẩm i sử dụng hoạt động j, đánh dấu vào ô (ij) Những ô đánh dấu thay tỷ lệ ước lượng Tổng cột ma trận phải e Tính giá thành loại sản phẩm - Xác định chi phí sản xuất chung sản phẩm Áp dụng công thức : OCP(i) Trong đó: OCP(i) : Chi phí sản xuất chung sản phẩm M : Số hoạt động TCA(j) : Giá trị tiền hoạt động j APD(ij) : Tỷ lệ ô ij ma trận EDA - Giá thành sản phẩm tính sau: Giá thành Chi phí sản xuất trực Chi phí sản xuất chung = + tiếp sản phẩm n sản phẩm n phân bổ cho sản phẩm n 1.3 SO SÁNH PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC VÀ TRUYỀN THỐNG 1.3.1 So sánh phƣơng pháp tính giá ABC truyền thống a Điểm giống b Điểm khác Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 1.3.2 Ƣu điểm nhƣợc điểm phƣơng pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC) a Ưu điểm Cung cấp thông tin giá thành xác hợp lý so với phương pháp kế toán chi phí truyền thống, nâng cao hiệu công tác quản lý doanh nghiệp Cung cấp thông tin trình nguyên nhân phát sinh chi phí Doanh nghiệp xây dựng chế đánh giá khuyến khích nhân viên dựa mức độ tạo giá trị gia tăng thay dựa chí phí Góp phần hỗ trợ hoạt động marketing việc xác định cấu sản phẩm sách giá b Nhược điểm Thứ nhất, chi phí để phát triển trì hệ thống tính giá ABC lớn Thứ hai, áp dụng phương pháp tính giá có nhiều trường hợp phân bổ chi phí sản xuất chung xác khó khăn Thứ ba, việc áp dụng phương pháp tính giá ABC dẫn đến thay đổi nhân sự, cấu tổ chức KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Việt Ý Tên gọi Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Ý Tên viết tắt: Việt Ý Co.,Ltd - Tên giao dịch: Việt Y Company Limited Mã số thuế: 4100663532 Giám đốc: Ung Thanh Hòa Địa chỉ: LKT1 – KCN Long Mỹ -TP Quy Nơn- Bình Định 2.1.2 Tổ chức máy quản lí, máy kế toán Công ty TNHH Việt Ý a Tổ chức máy quản lí Công ty TNHH Việt Ý b Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Việt Ý Bộ máy tài kế toán công ty lập theo chiều dọc c Hình thức kế toán áp dụng Công ty TNHH Việt Ý Công tác kế toán công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Việt Ý Chuyên sản xuất loại Băng keo, bao bì, phôi chai nhựạ, gia công nhám cung cấp máy móc thiết bị vật tư cho ngành gỗ, đá Trong sản phẩm Băng keo xem sản phẩm sản xuất chính, chiếm 80% tổng doanh thu sản xuất Luận văn tập trung tính giá thành sản phẩm băng keo tiền đề tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC) Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.1.4 Quy trình sản xuất Băng keo Quy trình sản xuất băng keo công ty trải qua giai đoạn in, phun keo, phân cuộn đóng gói hoàn thành 2.2 ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí NVL trực tiếp chia thành nguyên vật liệu nguyên vật liệu phụ Nguyên vật liệu đưa vào ban đầu Màng BOPP, PE loại có khổ chuẩn là: rộng1,28m x chiều dài n (mét) Nguyên vật liệu phụ đưa vào giai đoạn in Mực in loại màu Nguyên vật liệu phụ đưa vào giai đoạn phun keo dung môi keo b Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: tiền lương nhân NCTT thực quy trình sản xuất khoản trính theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Hiện nay, Công ty trả lương theo thời gian trả lương khoán c Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung Công ty chi phí phí phục vụ trình sản xuất như: nguyên vật liệu-vật tư; công cụ dụng cụ; chi phí khấu hao TSCĐ; lương phận quản lý phân xưởng; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí tiền …chi phí trả trước khoản chi phí liên quan 2.2.2 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất đối tƣợng tƣợng tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Việt Ý a Đối tượng tập hợp chi phí Chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm chi phí NVL trực tiếp phát sinh liên quan trực tiếp tới sản phẩm sản xuất Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 theo đơn đặt hàng kế toán tập hợp cho sản phẩm đơn vị đó, chi phí NCTT tập hợp cho loại sản phẩm sản xuất, chi phí phát sinh chung tập hợp chung sau phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Đối tượng tính giá thành Xuất phát từ đặc điểm tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm công ty đối tượng tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng hoàn thành 2.2.3 Quá trình tập hợp phân bổ chi phí sản xuất a Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán sử dụng TK621 - Chi phí NVL trực tiếp Trong TK6211- NVL trực tiếp chính: màng BOPP, PE loại TK6212 – NVL trực tiếp phụ: dung môi keo loại, mực in khô loại b Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp không tính trực tiếp vào giá thành sản phẩm mà phân bổ cho sản phẩm gánh chịu TK sử dụng 622 – Chi phí nhân công trực tiếp c Tập hợp chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung tính toán tập hợp vào TK 627 Chi phí sản xuất chung bao gồm loại chi phí phục vụ chung cho phân xưởng sản xuất Băng keo: TK6271 - Chi phí vật tư- vật liệu phụ; TK6272 - Chi phí nhân viên; TK6273 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; TK6274 - Chi phí khấu TSCĐ 2.2.4 Tính giá thành sản phẩm a Đối tượng tính giá thành sản phẩm Là loại sản phẩm Băng keo trong, băng keo Jumbo, Băng keo lụa, Băng keo logo với nhiều quy cách khác theo đơn đặt hàng Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 b Thời điểm tính giá thành c Quy trình tính giá thành - Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ - Tổng hợp chi phí sản xuất - Phân bổ chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm Băng keo tháng 03/2013 tính bảng sau BẢNG TÍNH GIÁ BĂNG KEO TRONG THÁNG 03/2013 Sản phẩm BK in logo 6,4cmx120m-40Mic BK 12,8cmx200m-43Mic BKlụa xanh 4cmx100m43Mic BK in logo 6,4cmx100m BK JB in 128cmx3000m-40Mic … Số lƣợng (cuộn) C.P NVL M2 CPNVL Chi phí NCTT CPSXC Tổng tiền Đơn giá /cuộn 200 1,536 5,139,407 383,238 1,416,702 6,939,347 34,697 100 1,920 6,937,704 479,048 1,770,878 9,187,630 91,876 1,920 7,680 32,301,636 1,916,190 7,083,512 41,301,338 21,511 2,400 15,360 49,752,483 3,832,381 14,167,024 67,751,888 28,230 - 3,840 12,777,697 … … … 958,095 … 508,066 1,757,282,881 126,764,476 3,541,756 … 17,277,548 … 468,605,671 2,352,653,028 (Nguồn phòng Tài kế hoạch - Kế toán giá thành) Footer Page 17 of 126 17,277,548 16 Header Page 18 of 126 2.2.5 Đánh giá công tác tính giá thành áp dụng Công ty TNHH Việt Ý a Ưu điểm - Có thể vào kế hoạch sản xuất loại sản phẩm tổng chi phí sản xuất chung tháng trước đưa giá thành kế hoạch - Phương pháp tính giá công ty dựa vào phương pháp khối lượng phân bổ theo diện tích NVLTT nên xác định giá đơn giản nhanh chóng b Nhược điểm - Quá trình sản xuất sản phẩm, có sản phẩm trải qua quy trình đơn giản không in mẫu sản phẩm, bên cạnh có sản phẩm trải qua đầy đủ bước quy trình - Quy trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn công ty tập hợp chi phí NCTT, SXC lần vào cuối tháng không theo dõi riêng biệt nên khoản chi phí làm cho sản phẩm số đơn hàng, phải gánh chịu thêm chi phí giai đoạn không trãi qua - Việc tổ chức báo cáo chi phí sản xuất giá thành chưa phân tích biến động chi phí để phục vụ quản trị giá thành Công ty KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRÊN CỞ SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG 3.1.1 Sự cần thiết việc áp dụng phƣơng pháp tính giá thành sở hoạt động Công ty TNHH Việt Ý Qua nội dung Chương 2, cho thấy việc hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm công ty đơn giản, nhằm mục đích tổng hợp chi phí phục vụ lập báo cáo tài Phương pháp tính giá công ty không đánh giá hợp lí giá thành sản phẩm, xác định lợi nhuận sản phẩm cách hợp lí - Việc tổ chức báo cáo chi phí sản xuất giá thành phân tích biến động chi phí để phục vụ quản trị giá thành Công ty 3.1.2 Khả vận dụng Công ty TNHH Việt Ý Công ty TNHH Việt Ý mộtdoanh nghiệp có khả thực phương pháp ABC Công ty đầu tư máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất đại cho sản xuất Băng keo Sản phẩm Băng keo sản xuất theo đơn đặt hàng khách hàng, mẫu mã, quy cách đa dạng Ngoài ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hạch toán kế toán trọng Công ty có đội ngũ nhân viên có trình độ, việc ứng dụng kế toán máy công tác kế toán nhà quản lý quan tâm Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG 3.2.1 Phân tích quy trình sản xuất Băng keo Công ty TNHH Việt Ý - Hoạt động cấp đơn vị sản phẩm: hoạt động thực đơn vị sản phẩm hay dịch vụ sản xuất: + Hoạt động in: Nguyên vật liệu (Màng nhựa BOPP, PE, mực in loại theo đơn hàng) đưa vào in khô màng nhựa + Hoạt động phun keo: Bán thành phẩm (Màng nhựa in) đưa dây chuyền phun keo lên bán thành phẩm tạo thành keo Jumbo + Chia cuộn: Cây keo Jumbo phân cuộn theo quy cách đơn hàng + Đóng gói sản phẩm: theo đơn đặt hàng đóng gói theo số cuộn đóng kiện đơn đặt hàng - Hoạt động cấp lô sản phẩm: thực có lô hàng sản xuất, chi phí cấp lô sản phẩm thay đổi theo lô sản xuất cố định cho tất sản phẩm lô, bao gồm hoạt động sau: + Hoạt động chuẩn bị cho sản xuất ˜ Kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng trước máy chạy: trước ca chạy dây chuyền sản xuất, nhân viên kỷ thuật vệ sinh kiểm tra dây chuyền sản xuất ˜ Chuẩn bị nguyên vật liệu: trước lệnh sản xuất bắt đầu sản xuất xe nâng chuyển nguyên vật liệu từ kho để chuẩn bị đưa vào dây chuyền sản xuất + Kiểm tra chất lượng thành phẩm: sau phun keo nhân viên KCS tiến hành dùng máy kiểm tra sản phẩm lượng keo theo keo Jumbo theo lệnh sản xuất Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Hoạt động cấp sản phẩm: hoạt động gắn liền với sản phẩm độc lập, bao gồm hoạt động sau: + Hoạt động thiết kế, tạo mẫu sản phẩm: theo yêu cầu đơn đặt hàng phận thiết kế - tạo mẫu tiến hành thiết kế mẫu theo yêu cầu đơn hàng + Hoạt động tạo trục in: đơn hàng có mẫu in khắc trục in điện tử cho riêng mẫu - Hoạt động trì sản xuất: hoạt động nhằm hổ trợ trì cho trình sản xuất, bao gồm hoạt động sau: + Quản lý sản xuất phân xưởng: bao gồm quản đốc phân xưởng, nhóm trưởng phân xưởng sản xuất trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất phân xưởng + Bộ phận thủ kho, kế toán kho: làm nhiệm vụ thống kê + Bảo trì máy móc định kỳ: theo định kỳ hàng tháng nhóm kỷ thuật bảo trì toàn dây chuyền sản xuất máy móc thiết bị khác công ty + Công trình sở vật chất bao gồm : Nhà xưởng sản xuất băng keo, nhà bảo vệ, văn phòng, thiết bị hổ trợ khác như: máy lạnh, máy kiểm tra chất lượng, chấm công, camera, máy tính, máy hút bụi, … 3.2.3 Xác định nguồn lực đƣợc sử dụng phân xƣởng Băng keo Các nguồn lực sử dụng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trung tâm hoạt động gồm: lao động, vật tư tài sản cố định, dịch vụ mua chi phí tiền khác Theo phương pháp tính giá ABC, nguồn lực quan tâm nguồn lực sử dụng để tiến hành hoạt động, có liên liên quan đến sản phẩm làm phát sinh chi phí sản xuất chung Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 3.2.4 Phân bổ nguồn lực cho hoạt động Quá trình thực hoạt động làm phát sinh chi phí nguồn lực hay tiêu hao nguồn lực sử dụng 3.2.5 Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ phân bổ chi phí hoạt động cho sản phẩm khâu quan trọng ảnh hưởng đến xác giá thành sản phẩm Nguồn phát sinh chi phí (nguồn sinh phí) nhân tố có mối quan hệ nhân trực tiếp với chi phí 3.2.6 Phân bổ chi phí chi phí hoạt động cho đối tƣợng tính giá thành Phân bổ chi phí hoạt động cho đối tượng tính giá thành sản phẩm qua ma trận tỷ lệ hoạt động sản phẩm Sau tính giá trị tiền hoạt động phân bổ cho đối tượng giá thành sản phẩm 3.2.7 Tính giá thành cho loại sản phẩm Sau xác định chi phí sản xuất Lập bảng tính giá thành loại sản phẩm theo phương pháp tính giá ABC xác định sau: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2013 Số lượng NCTT – Tên sản phẩm Tổng m2 NVLTT Giá thành Giá đơn vị SP CPSXC BKong in logo 6,4cmx120m-40Mic 1,536 200 5,139,407 2,551,742 7,691,149 38,456 BK trong12,8cmx150m -43Mic 1,920 100 6,937,704 1,564,331 8,502,035 85,020 BK lụa xanh 4cmx100m-43Mic 7,680 1,920 32,301,636 10,297,192 42,598,828 22,187 BK in logo 4,4cmx100m-45Mic BK JB in 128cmx3000m40Mic …… Footer Page 22 of 126 15,360 3,840 … 508,066 2,400 - 49,752,483 23,967,272 73,719,755 30,717 12,777,697 3,787,033 16,564,730 16,564,730 … … … 56,740 1,757,282,881 595,370,147 2,352,653,028 21 Header Page 23 of 126 3.3 SO SÁNH GIÁ THÀNH CỦA SẢN PHẨM BĂNG KEO TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG HIỆN TẠI BẢNG SO SÁNH GIÁ THÀNH CỦA PHƢƠNG PHÁP ABC VỚI TRUYỀN THỐNG THÁNG 03/2103 Tên sản phẩm BK in logo 6,4cmx120m-40Mic BK 12,8cmx150m-43Mic BK lụa xanh 4cmx100m-43Mic BK in logo 4,4cmx100m-45Mic BK JB in logo 128cmx3000m-40Mic Giá thành theo Giá thành theo phương pháp Chênh lệch ABC phương pháp ABC truyền thống truyền thống Giá thành Giá thành (đ) đơn vị (đ/cuộn) (đ) (đ/cuộn) (đ) ĐV (đ/cuộn) 7,691,149 38,456 6,939,347 34,697 751,802 3,759 8,502,035 85,020 9,187,630 91,876 -685,594 - 6,856 42,598,828 22,187 41,301,338 21,511 1,297,490 676 73,719,755 30,717 67,751,888 28,230 5,967,868 2,487 16,564,730 16,564,730 … Tổng Giá thành Giá thành ĐV Giá thành Giá thành 17,277,548 17,277,548 -712,818 -712,818 … 2,352,653,028 2,352,653,028 Dựa theo bảng so sánh cho thấy giá thành hai phương pháp có chênh lệch 3.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG(ABC) Theo mô hình này, phòng kế toán gồm phận đảm nhiệm phần hành kế toán tài trước Tương ứng với phận kế toán nói kết hợp thực phần hành kế toán quản trị phần hành kế toán quản trị phần hành Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 -Tại phân xưởng Đối nhân viên quản lý, tổ trưởng phân xưởng theo dõi việc phát sinh chi phí dây chuyền sản xuất điện, vật tư, lao động … Kế toán kho theo dõi việc xuất nguyên vật liệu,vật tư tiết theo lệnh sản xuất nguyên vật liệu trực tiếp Đối với kê toán tiền lương bảng lương phân rõ cho hoạt động, đễ dễ dàng việc phân bổ trực tiếp cho hoạt động Nhân viên kế toán giá thành tổ chức tập hợp tất chi phí thu thập tập hợp phận khác phân xưởng để tính giá thành cho đơn hàng, sản phẩm … Đối với mẫu chứng từ luân chuyển chứng từ kế toán Ngoại trừ thay đổi phân nhóm chi tiết lao động cho phù hợp hoạt động, bảng theo dõi chi phí sản xuất phân xưởng cho hoạt động Xác định lại tài khoản, tên gọi tài khoản để tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sản xuất chung thay đổi theo hoạt động Kế toán giá thành dựa vào báo cáo phân xưởng tổng hợp kế toán kho, hạch toán chi phí vào phần mềm kế toán theo nội dung hoạt động Kế toán tổng hợp có trách nhiệm thực bước phân thay đổi tiêu thức phân bổ phần mềm kế toán để thực phân bổ 3.5 THỰC HIỆN QUẢN TRỊ TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KHI VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC Qua vận dụng phương pháp tình giá ABC công ty TNHH Việt Ý, tiêu thức phân bổ chi phí đo lường mức tiêu hao chi phí Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 cho hoạt động Từ doanh nghiệp sử dụng tiêu thức phân bổ hợp lý để đo lường thời gian chi phí tương ứng với hoạt động Đây sở để phương pháp tính giá ABC giúp cho doanh nghiệp quản trị hoạt động thực trình quản trị kiểm soát thông qua chi phí hoạt động Nhà quản trị phân tích hoạt động,các nguồn phát sinh chi phí hiệu hoạt động Trên sở đó, nhà quản lý so sánh tìm giải pháp giúp tăng cường hiệu hoạt động, tiết kiệm nguồn lực Mặt khác, phương pháp tính giá ABC hổ trợ công tác quản trị lập dự toán phân bổ nguồn lực cho hoạt động cách xác KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Với tình hình kinh tế khó khăn chung, tất doanh nghiệp phải đưa phương án cắt giảm điều chỉnh chi phí cho phù hợp với tình hình hoạt động để nâng cao khả cạnh tranh Điều để thực tốt đòi hỏi thông tin kế toán chí phí phải đáng tin cậy tỷ trọng chi phí gián tiếp hổ trợ sản xuất ngày lớn nên việc cần phải tách chi phí hổ trợ trực tiếp cho đối tượng phân bổ chi phí hổ trợ gián tiếp xác quan trọng Nên nói phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động phương pháp hướng đến doanh nghiệp ngày Trong luận văn tác giả đưa phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Tuy không xong thực tế chưa thật ứng dụng ngoại trừ những công ty có đầu tư trực tiếp từ nước Trong luận văn có số điểm sau : - Nêu tồn kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo phương pháp truyền thống - Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động Công ty THNN Việt Ý giúp cho công ty tính giá thành xác so với phương pháp tính giá truyền thống - Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) tạo thay đổi chất nhóm sản phẩm Footer Page 26 of 126 ... PHẨM TRÊN CỞ SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG 3.1.1 Sự cần thiết việc áp dụng phƣơng pháp tính giá thành sở hoạt động. .. TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT Ý 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Việt Ý Tên gọi Công ty: Công ty trách... toán Công ty TNHH Việt Ý a Tổ chức máy quản lí Công ty TNHH Việt Ý b Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Việt Ý Bộ máy tài kế toán công ty lập theo chiều dọc c Hình thức kế toán áp dụng Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt Ý, Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt Ý, Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty TNHH Việt Ý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay