Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH QUỐC NAM TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 1: TS.ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: PGS.TS ĐỖ MINH THÀNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hạ giá thành sản phẩm mục tiêu doanh nghiệp sản xuất Vì vậy, công tác tổ chức giám sát việc thực kế hoạch giá thành sản phẩm quan trọng Qua tìm hiểu thực tế Công ty CP Thép Thái Bình Dương cho thấy công tác tính giá thành sản phẩm hạn chế - Công ty có đánh đồng mặt giá trị phế liệu tham gia từ đầu vào trình sản xuất phế liệu thu hồi tái sản xuất - Phương pháp tính giá thành áp dụng chưa phục vụ quản trị chi phí hiệu để hạ giá thành sản phẩm, đạt lợi nhuận mục tiêu Việc thực đề tài nhằm hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm công ty Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu nhận diện bất cập công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu công tác kế toán tính giá thành sản phẩm phôi thép thép cuộn Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương với số liệu tháng 12/2012 Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm phương pháp quan sát Phương pháp giải thích vận dụng để giải thích tượng quan sát Luận văn vận dụng cách tiếp cận mô tả, giải thích, suy luận logic để đánh giá thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 Phương pháp suy luận vận dụng nhằm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm công ty Thông tin, số liệu thu thập nguồn thông tin liên quan đến công tác tính giá thành Các số liệu trích xuất từ phần mềm kế toán Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu giúp hình thành kỹ thuật tính giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho công tác quản trị chi phí Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý thuyết tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương Chương 3: Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nguyễn Thị Lan (2010), "Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm nhà máy cán thép Thái Nguyên" Tác giả thiếu hợp lý áp dụng phương pháp bình quân gia quyền để tính giá xuất kho vật tư Từ đó, tác giả đề xuất thay phương pháp thực tế đích danh để hoàn thiện công tác tính giá thành Trần Bích Thủy (2010), "Đánh giá thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Liên doanh sản xuất thép Việt-Úc" Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy có “cào bằng” chi phí sản xuất Từ đó, tác giả phân nhóm chủng loại thép để hoàn thiện công tác tính giá thành Nguyễn Hải Yến (2011), " Nghiên cứu hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Xi măng Hải Phòng" Qua tìm hiểu, Footer Page of 126 Header Page of 126 tác giả bất cập việc đánh giá sản phẩm dở dang Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp xây dựng hệ số loại sản phẩm dở dang để hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm Nguyễn Thị Mai Phương (2004), “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà" Qua nghiên cứu, bất cập việc lựa chọn tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chưa nhận diện vai trò hoạt động sản xuất phụ trợ Tác giả đề xuất tách biệt hoạt động sản xuất phụ trợ tính giá thành riêng cho phận giúp hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm PGS.TS Trương Bá Thanh, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, "Kế toán chi phí theo phương pháp “Chi phí mục tiêu” Qua viết, tác giả giới thiệu mô hình tính giá thành sản phẩm theo phương pháp chi phí mục tiêu nêu tính ưu việt phương pháp Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế 1.2.2 Phân loại chi phí theo chức hoạt động Chi phí sản xuất phân chia thành khoản mục chi phí theo chức năng, gồm: CPNVLTT; CPNCTT; CPSXC [1, tr.40-41] Cách phân loại phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn 1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Xét theo cách ứng xử, chi phí sản xuất chia thành: chi phí khả biến, chi phí bất biến chi phí hỗn hợp Cách phân loại phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 1.3.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn chi phí liên quan đến trình sản xuất tạo sản phẩm tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành gồm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC a Điều kiện áp dụng Hệ thống tính giá thành áp dụng công ty sản xuất có tính lặp lại, sản phẩm tượng tự sản xuất giày, hóa chất, … Footer Page of 126 Header Page of 126 b Nội dung hệ thống phương pháp tính giá thành sản phẩm theo trình sản xuất Xác định đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành Đối tượng tính giá thành bán thành phẩm hoàn thành giai đoạn sản xuất thành phẩm giai đoạn sản xuất cuối Do hoạt động sản xuất diễn liên tục nên kỳ tính giá thành thường cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm) [1, tr.94-95] Nguyên tắc tập hợp phân bổ chi phí sản xuất Các chi phí sản xuất trực tiếp phát sinh giai đoạn sản xuất tập hợp theo giai đoạn sản xuất Các chi phí phát sinh chung hạch toán theo phân xưởng, sau phân bổ cho giai đoạn sản xuất với tiêu thức phù hợp [1, tr.95-96] Đánh giá sản phẩm dở dang Quá trình sản xuất diễn liên tục nên tồn sản phẩm dở dang với mức độ hoàn thành khác Vì vậy, phải quy đổi SPDD thành sản lượng hoàn thành tương đương Có hai cách tính SLHTTĐ phương pháp bình quân gia quyền phương pháp nhập trước - xuất trước Phương pháp tính giá thành Tính giá thành bán thành phẩm bước chế biến thứ nhất, để xác định giá trị bán thành phẩm từ bước chuyển sang bước xem vật liệu bước Quá trình tính giá thành diễn liên tục để tính giá thành sản phẩm hoàn thành 1.3.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp a Điều kiện áp dụng Doanh nghiệp sản xuất có dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, máy móc thiết bị, … có giá trị lớn phù hợp áp dụng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp Footer Page of 126 Header Page of 126 b Nội dung hệ thống tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp Nguyên tắc tính giá thành Thheo phương pháp trực tiếp giá thành sản phẩm hoàn thành có chi phí sản xuất biến đổi (CPNVLTT, CPNCTT, biến phí sản xuất chung) Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất phát sinh cần phân loại theo cách ứng xử chi phí Cuối kỳ, kế toán tổng hợp toàn biến phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm theo Công thức 1.8 Tổng biến phí sản xuất Giá thành = Sản lượng hoàn thành tương đương kỳ đơn vị sản phẩm 1.3.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp chi phí mục tiêu a Định nghĩa phương pháp chi phí mục tiêu “Phương pháp chi phí mục tiêu tổng thể phương pháp, công cụ quản trị cho phép đạt mục tiêu chi phí mục tiêu hoạt động giai đoạn thiết kế kế hoạch hóa sản phẩm Phương pháp cho phép cung cấp sở kiểm soát giai đoạn sản xuất bảo đảm sản phẩm đạt mục tiêu lợi nhuận xác định phù hợp với chu kỳ sống sản phẩm” b Giá thành mục tiêu Giá thành mục tiêu phương pháp tính giá thành sản phẩm hình thành sở chi phí mục tiêu c Khả vận dụng phương pháp tính giá thành mục tiêu d Mô hình phương pháp chi phí mục tiêu Footer Page of 126 Header Page of 126 Giá bán mục tiêu (dự kiến) Lợi nhuận mục tiêu Chi phí trần Giảm chi phí không ngừng (cost kaizen) Đánh giá tổng thể giá trị Chi phí ước tính Chi phí mục tiêu Giai đoại phác thảo/Giai đoạn phát triển sản phẩm Giai đoạn sản xuất e Quy trình thực phương pháp chi phí mục tiêu Giai đoạn 1: Xác định chi phí mục tiêu theo phận sản phẩm Giai đoạn 2: Tổ chức thực mục tiêu chi phí xác định Giai đoạn 3: Đánh giá kết KẾT LUẬN CHƯƠNG I Trước tình hình kinh tế ảm đạm giai đoạn Tồn phát triển yêu cầu thiết công ty Từ đó, đòi hỏi công ty phải hoạt động với hiệu cao với mức chi phí thấp Trong đó, chi phí sản xuất để tạo nên giá thành sản phẩm đóng vai trò then chốt Để thực mục tiêu giảm giá thành đồng thời đảm bảo giữ nguyên tăng chất lượng, công sản phẩm toán đặt cần lời giải nhà quản trị Nội dung chương luận văn tập trung trình bày lý thuyết chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm công ty sản xuất cách phân loại chi phí sản xuất, phương pháp tính giá thành sản phẩm điều kiện áp dụng Trên sở luận văn nhận diện ưu, khuyết điểm công tác tập hợp chi phí sản xuất phương pháp giá thành sản phẩm Đây tiền đề làm sở cho việc nghiên cứu thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm định hướng nhằm đưa giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm công ty Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 2.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty a Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty b Quy trình sản xuất Công ty 2.1.2 Tổ chức quản lý Công ty 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 2.2.1 Đặc điểm quản trị chi phí sản xuất Công ty 2.2.2 Vai trò công tác giá thành sản phẩm Công ty 2.3 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 2.3.1 Khái quát cấu sản phẩm Công ty 2.3.2 Phân loại chi phí sản xuất phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Công ty phân loại chi phí theo công dụng chi phí, gồm a Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nguyên vật liệu - Công đoạn luyện phôi thép: phôi phế phẩm, sắt phế liệu phế liệu thu hồi tái sản xuất (xỉ, phế liệu đầu mẫu) - Công đoạn cán thép: nguyên vật phôi thép BCT3 (kết sản xuất công đoạn luyện phôi thép) chuyển sang Vật liệu phụ Nhiên liệu động lực b Chi phí nhân công trực tiếp c Chi phí sản xuất chung Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 a Phân xưởng luyện Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Trích xuất từ phần mềm kế toán số liệu phát sinh riêng sản xuất phôi thép tháng 12/2012, cụ thể: CPNVLTT : 66.874.560.114 đồng CPNCTT : 1.378.550.913 đồng CPSXC : 9.875.400.776 đồng Tổng cộng : 78.128.511.803 đồng b Phân xưởng cán Trích xuất từ phần mềm kế toán số liệu phát sinh riêng sản xuất thép cuộn tháng 12/2012, cụ thể: CPNVLTT : 13.623.358.731 đồng CPNCTT : 229.334.384 đồng CPSXC : 1.650.674.747 đồng Tổng cộng : 15.503.367.862 đồng c Phân xưởng khí Phân xưởng khí tập hợp nhóm chi phí sản xuất phát sinh phạm vi toàn phân xưởng mà chưa tập hợp vào phân xưởng luyện phân xưởng luyện, gồm - Tiền lương phận, tổ đội hỗ trợ sản xuất, … - Các chi sản xuất chung lại Sau tập hợp nhóm chi phí nêu trên, Công ty tiến hành phân bổ cho phân xưởng (luyện, cán) theo tiêu thức tỷ lệ tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm phân xưởng Nhóm chi phí tiền lương + Tập hợp chi phí : 164.154.173 đồng + Phân bổ chi phí : - Phân xưởng luyện : 140.740.689 đồng Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 - Phân xưởng cán 11 : 23.413.483 đồng Nhóm chi phí sản xuất chung + Tập hợp chi phí : 236.216.123 đồng + Phân bổ chi phí : - Phân xưởng luyện : 202.524.367 đồng - Phân xưởng cán : 33.691.755 đồng Nhận xét Công ty phân chia ranh giới tập hợp chi phí sản xuất cho hai nhóm sản phẩm phân xưởng luyện, phân xưởng cán Điều giúp cho việc tập hợp chi phí sản xuất phạm vi tính giá thành sản phẩm đảm bảo hợp lý Công ty xây dựng định mức tiêu hao sắt phế liệu, … áp dụng cho sản xuất sản phẩm, giúp ích cho việc kiểm soát chi phí sản xuất công tác tính giá thành sản phẩm thuận lợi Công ty lựa chọn tiêu thức tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất phân xưởng để phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng sử dụng chi phí hợp lý 2.3.5 Đánh giá sản phẩm dở dang Công ty Đặc điểm thời gian sản xuất mẻ sản phẩm hoàn thành Dẫn đến sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.3.6 Đối tượng kỳ tính giá thành sản phẩm Công ty + Phân xưởng luyện: đối tượng tính giá thành phôi thép BCT3, phôi thép BCT5, phôi ngắn dài, phôi phế phẩm + Phân xưởng cán: đối tượng tính giá thành thép Ø6, thép Ø8, thép bung K11, thép bung K19 Hiện nay, kết lao vụ phận hỗ trợ sản xuất (bộ phận khí, tổ sữa chữa bảo trì, …) Công ty chưa xem đối tượng tính giá thành Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Nhận xét Công ty xác định chủng loại sản phẩm giai đoạn chế biến đối tượng tính giá thành phù hợp Công ty chưa nhận diện vai trò hoạt động phụ trợ sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm Từ Công ty chưa tách biệt không tính giá thành sản phẩm hoạt động sản xuất phụ trợ 2.3.7 Tính giá thành sản phẩm Công ty Công ty đánh đồng trị giá sắt phế liệu phế liệu thu hồi tái sản xuất Từ đó, tính trị giá phế liệu tái sản xuất dựa vào số lượng, định mức tiêu hao sắt phế Công ty thường xuyên sử dụng chung phương tiện giới phụ trợ cho hoạt động sản xuất hoạt động bán hàng xem toàn chi phí phục vụ cho sản xuất Công ty có tổ chức phận phận hỗ trợ sản xuất không tính giá thành kết lao vụ phận Phần chi phí sản xuất phân xưởng (luyện, cán) sau tổng hợp (phần tập hợp riêng phần nhận phân bổ) phân bổ cho sản phẩm nhóm theo hệ số tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn a Giá thành sản phẩm phôi thép Đvt: đồng Tên sản phẩm ĐVT GTĐV Phôi thép thành phẩm CT38 Kg 10.373 Phôi thép thành phẩm CT51 Kg 10.373 Phôi thép thành phẩm SD295 Kg 10.373 Phôi ngắn dài Kg 8.823 Phôi phế phẩm Kg 7.468 Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 b Giá thành sản phẩm thép cuộn Đvt: đồng Tên sản phẩm ĐVT GTĐV Thép cuộn Ø6 Kg 16.235 Thép cuộn Ø8 Kg 16.235 Thép bung K11 Kg 12.705 Thép bung K19 Kg 14.116 Nhận xét Công ty xây dựng hệ số cho loại sản phẩm nhóm sản phẩm giúp cho việc phân bổ chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm dễ dàng, thuận lợi Công ty vận dụng phương pháp tính giá thành toàn nên đáp ứng công tác tính giá thành bán thành phẩm, thành phẩm Tuy nhiên công tác tính giá thành sản phẩm Công ty tồn hạn chế Công ty có đánh đồng mặt giá trị sắt phế liệu tham gia từ đầu vào trình sản xuất xỉ (kết sản xuất phân xưởng luyện), phế liệu đầu mẫu (kết sản xuất phân xưởng cán) tái sản xuất Công ty chưa tách biệt chi phí sản xuất kinh doanh Đánh đồng sản phẩm xây dựng hệ số phân bổ chi phí sản xuất Hệ số phân bổ chi phí cho chủng loại sản phẩm xây dựng áp dụng thời gian dài mà chưa có điều chỉnh Phương pháp tính giá thành áp dụng chưa phục vụ quản trị chi phí hiệu để đạt lợi nhuận mục tiêu 2.3.8 Báo cáo giá thành sản phẩm Công ty Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 2.4.1 Ưu điểm a Về phân loại chi phí sản xuất b Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty phân chia ranh giới sản xuất phân xưởng luyện (sản xuất phôi thép), phân xưởng cán (cán phôi thép thép cuộn Ø6, Ø8) Cách làm giúp xác định phạm vi, đối tượng sử dụng chi phí, đảm bảo việc tính giá thành sản phẩm xác nhóm sản phẩm c Về tập hợp phân bổ chi phí sản xuất Công ty phân chia ranh giới tập hợp chi phí sản xuất cho hai nhóm sản phẩm phôi thép thép cuộn Công ty xây dựng định mức tiêu hao sắt phế liệu, vật liệu phụ, chất phụ gia, nhiên liệu động lực, … áp dụng cho sản xuất sản phẩm giúp cho công tác tính giá thành sản phẩm thuận lợi Công ty lựa chọn tiêu thức tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất phân xưởng để phân bổ chi phí sản xuất chung cho đối tượng sử dụng chi phí hợp lý d Về công tác tính giá thành sản phẩm Công ty xây dựng hệ số cho loại sản phẩm giúp cho việc phân bổ chi phí sản xuất thuận lợi, kết hợp với việc vận dụng phương pháp tính giá thành toàn nên đáp ứng công tác tính giá thành bán thành phẩm, thành phẩm 2.4.2 Tồn Bên cạnh ưu điểm nêu trên, công tác tính giá thành sản phẩm Công ty tồn số hạn chế sau Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 a Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Phân xưởng khí chưa nhìn nhận trung tâm chi phí độc lập, đối tượng độc lập việc tập hợp chi phí sản xuất phát sinh riêng phận b Về đối tượng tính giá thành Công ty không tính giá thành kết lao vụ hoạt động sản xuất phụ trợ c Về công tác tính giá thành sản phẩm Công ty đánh đồng sắt phế liệu phế liệu thu hồi Điều dẫn đến việc tính giá thành sản phẩm chưa hợp lý Công ty chưa tách biệt chi phí sản xuất chi phí sản xuất chi phí phát sinh từ việc sử dụng chung máy móc thiết bị phụ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đánh đồng mức độ tiêu hao chi phí sản xuất sản phẩm xây dựng hệ số phân bổ chi phí sản xuất Phương pháp tính giá thành áp dụng chưa phục vụ quản trị chi phí hiệu để đạt lợi nhuận mục tiêu d Báo cáo giá thành sản phẩm Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm Công ty CP Thép Thái Bình Dương Những nội dung thực trạng công tác kế toán tính giá thành sản phẩm Công ty tóm lược, phân tích đánh giá, nhận diện ưu điểm hạn chế, tồn Cụ thể Mô tả quy trình, đặc điểm tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm: tập hợp riêng chi phí cho phân xưởng sản xuất (giai đoạn chế biến), chi phí sản xuất phát sinh chung phân xưởng phân bổ cho phân xưởng theo tỷ lệ tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất phân xưởng Sau tập hợp chi phí sản xuất phát sinh (phần tập hợp riêng phần nhận phân bổ), tiến hành phân bổ cho sản phẩm nhóm sản phẩm phân xưởng theo hệ số áp dụng phương pháp toàn để tính giá thành sản phẩm Chỉ ưu điểm hạn chế, tồn công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm như: không xem phận hỗ trợ sản xuất đối tượng tập hợp chi phí sản xuất chính; định mức tiêu hao nguyên liệu sử dụng thời gian dài không xem xét điều chỉnh; đánh đồng phế liệu thu hồi tái sản xuất phế liệu bỏ vào từ đầu trình sản xuất; không tính giá thành hoạt động hỗ trợ sản xuất; phương pháp tính giá thành truyền thống chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản trị công tác giá thành,… Đây sở làm tiền đề cho việc đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành Công ty Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 3.1 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Công ty cần phân chia ranh giới tách biệt thành trung tâm chi phí độc lập: phận khí; tổ điện; tổ bảo trì; tổ giới Công ty cần theo dõi phận tham gia phụ trợ sản xuất cho nhóm sản phẩm nào? (phân xưởng nào?) Khi đó, xảy hai trường hợp Cụ thể - Phụ trợ sản xuất trực tiếp cho phân xưởng (PX luyện, PX cán?) chi phí phát sinh tính hết vào phân xưởng - Phụ trợ sản xuất chung không tách biệt cho phân xưởng áp dụng cách phân bổ chi phí phát sinh Về việc tách biệt chi phí sản xuất chi phí sản xuất Công ty cần xây dựng mẫu sổ nhật ký hoạt động tổ giới việc sử dụng chung phương tiện giới cho hoạt động sản xuất bán hàng Về trị giá phế liệu thu hồi từ trình sản xuất Công ty nên ghi chép xác số lượng, cấu phế liệu thu hồi tái sản xuất sắt phế liệu tham gia vào từ đầu trình sản xuất Công ty cần chọn mẫu ngẫu nhiên phế liệu thu hồi từ trình sản xuất, thuê giám định hàm lượng kỹ thuật tỷ lệ chất phụ gia, … để xây dựng hệ số phế liệu thu hồi Các khoản chi phí phát sinh trình thu hồi chi phí xử lý, phân loại phế liệu phải xem chi phí thu mua sắt phế liệu cộng vào giá trị phế liệu thu hồi Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 Phế liệu thu hồi từ giai đoạn chế biến (phân xưởng) theo dõi tách biệt để ghi giảm chi phí sản xuất cho giai đoạn chế biến Cụ thể: + Trị giá xỉ thu hồi: ghi giảm chi phí phát sinh phân xưởng luyện + Trị giá phế liệu đầu mẫu thu hồi: ghi giảm chi phí phân xưởng cán Việc làm này, giúp Công ty tính giá thành sản phẩm xác Tính giá thành hoạt động phụ trợ sản xuất Giải pháp 1: tính giá thành hoạt động phụ trợ phân bổ cho đối tượng sử dụng hoạt động phụ trợ Giải pháp 2: gắn kết lao động sản xuất phận hỗ trợ sản xuất cho phân xưởng mà phận tham gia hỗ trợ sản xuất Về công tác tính giá thành sản phẩm Thường xuyên xem xét điều chỉnh tiêu thức hệ số phân bổ chi phí sản xuất cho chủng loại sản phẩm phù hợp Công ty cần sâu nghiên cứu thông số kỹ thuật sản phẩm để xây dựng định mức chủng loại sản phẩm, giúp khắc phục tình trạng đánh đồng hệ số sản phẩm có mức độ tiêu hao chi phí sản xuất khác Về hệ thống báo cáo quản trị chi phí sản xuất Để phục vụ tốt công tác quản trị chi phí sản xuất kiểm tra, đánh giá tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm Luận văn đề xuất xây dựng mẫu biểu báo cáo + Mẫu báo cáo so sánh nội dung chi phí phát sinh theo đối tượng tập hợp chi phí + Mẫu báo cáo tỷ trọng chi phí loại sản phẩm + Mẫu báo cáo chi phí thực tế chi phí kế hoạch + Mẫu báo cáo nhật ký số lượng sắt phế liệu, phế liệu thu hồi Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 tham gia tái sản xuất + Mẫu báo cáo nhật ký số lượng phế liệu thu hồi 3.2 ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH MỤC TIÊU 3.2.1 Đặt vấn đề Phương pháp tính giá thành áp dụng chưa phục vụ quản trị chi phí hiệu để đạt lợi nhuận mục tiêu, chưa quan tâm đến nhận diện hội để cải tiến cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Luận văn muốn giới thiệu cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp chi phí mục tiêu 3.2.2 Mục tiêu giải pháp Giới thiệu công cụ quản trị chi phí sản xuất sử dụng giai đoạn thiết kế sản xuất để cải tiến trình sản xuất, giảm thiểu chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Giải pháp cho phép cung cấp sở kiểm soát giai đoạn sản xuất bảo đảm sản phẩm đạt mục tiêu lợi nhuận xác định phù hợp với chu kỳ sống sản phẩm Mục tiêu cuối mà giải pháp muốn đạt giới thiệu phương pháp tính giá thành sản phẩm với cách tiếp cận đại giúp quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hữu hiệu 3.2.3 Vận dụng phương pháp tính giá thành mục tiêu Luận văn trình bày việc triển khai vận dụng phương pháp tính giá thành mục tiêu cho sản phẩm phôi thép gồm bước Bước 1: Xác định giá bán ước tính sản phẩm Giá bán ước tính xác định vào yếu tố: giá bán nguồn cung đối thủ cạnh tranh thị trường; … Căn vào báo cáo dự toán doanh thu phòng kinh doanh lập Ta có giá ước tính cho sản phẩm Bảng 3.1 Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bảng 3.1: Giá bán ước tính STT Tên sản phẩm Giá bán ước tính Đvt Phôi thép Tấn 10.500.000 Phôi ngắn dài Tấn 8.200.000 Phôi phế phẩm Tấn 7.560.000 (Nguồn: Phòng kinh doanh) Bước 2: Xác định lợi nhuận mục tiêu Trích dẫn ý kiến Phó tổng giám đốc kinh doanh lợi nhuận mục tiêu 2,5%/doanh thu Bảng 3.2: Lợi nhuận mục tiêu STT Tên sản phẩm Đvt Giá bán Lợi nhuận ước tính mục tiêu Phôi thép Tấn 10.500.000 262.500 Phôi ngắn dài Tấn 8.200.000 205.000 Phôi phế phẩm Tấn 7.560.000 189.000 Bước 3: Xác định chi phí mục tiêu Công ty xác định chi phí mục tiêu Công thức 3.3 số liệu Bảng 3.3 Chi phí mục tiêu = Giá bán ước tính - Lợi nhuận mục tiêu Công thức 3.3: Chi phí mục tiêu Bảng 3.3: Chi phí mục tiêu Giá bán Lợi nhuận Chi phí ước tính mục tiêu mục tiêu Tên sản phẩm Đvt Phôi thép Tấn 10.500.000 Phôi ngắn dài Tấn 8.200.000 205.000 7.995.000 Phôi phế phẩm Tấn 7.560.000 189.000 7.371.000 Footer Page 22 of 126 262.500 10.237.500 Header Page 23 of 126 21 Bước 4: Xây dựng giá thành mục tiêu Ước tính chi phí sản xuất gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay Cuối cùng, xây dựng giá thành mục tiêu với Công thức 3.4 Giá thành mục tiêu = Chi phí mục tiêu - CPBH & QLDN - Chi phí lãi vay Luận văn kết hợp với việc phân tích số liệu kỳ báo cáo trước chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay ước tính dựa vào nêu Trên sở đó, luận văn xây dựng giá thành mục tiêu cho sản phẩm phôi thép Bảng 3.4 Bảng 3.4: Giá thành mục tiêu CPBH, QLDN (0,6%/Giá bán ước tính) CP Lãi vay (1,5%/Giá bán ước tính) Đvt Chi phí mục tiêu Phôi thép Tấn 10.237.500 63.000 189.000 9.985.500 Phôi ngắn dài Tấn 7.995.000 49.200 147.600 7.798.200 Phôi phế phẩm Tấn 7.371.000 45.360 136.080 7.189.560 Tên sản phẩm Giá thành mục tiêu Bước 5: Tổ chức sản xuất a Xác định chi phí mục tiêu theo phận sản xuất sản phẩm Bảng 3.5: Xây dựng giá thành mục tiêu sản xuất phôi thép STT Hạng mục ĐVT Đơn Định giá mức 1,09 I Biến phí sản xuất Vật liệu chính: Sắt phế liệu T/T 8,10 … … … … Footer Page 23 of 126 … Số tiền 61.803 Header Page 24 of 126 22 Chi phí phân xưởng+quản lý Tr.đồng 0,21% 144 II Định phí sản xuất Khấu hao TSCĐ Tr.đồng 999 Giá thành sản phẩm Tr.đồng 9,985 b Tổ chức thực mục tiêu chi phí xác định 3.2.4 Kết thực giải pháp Bảng 3.7: Bảng so sánh giá thành Đvt: Triệu đồng Tên sản phẩm Phôi thép Đvt Tấn Giá thành mục tiêu 9,985 Giá thành thực tế năm Chênh lệch trước 10,373 -0.388 Từ thông tin so sánh giá thành sản phẩm nêu giúp cho Công ty có nhìn khích lệ, tích cực để đưa định cải tiến, điều chỉnh sản xuất để tiến hành sản xuất sản phẩm có giá thành tối ưu, đạt lợi nhuận mục tiêu Bên cạnh đó, thông tin góp phần giúp Ban lãnh đạo Công ty nhận hiệu sản xuất quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm mà Công ty sử dụng Từ đó, giúp giúp cho Ban lãnh đạo Công ty đưa định nên tiếp tục hay thay máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất sử dụng; mở rộng hay thu hẹp sản xuất; sản lượng sản xuất giai đoạn khác chu kỳ sống sản phẩm Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG Giá thành sản xuất thành phẩm coi tiêu giám sát việc sử dụng hiệu nguồn lực sản xuất điều kiện khó khăn Giá thành sản phẩm yêu cầu cạnh tranh bối cảnh kinh tế thị trường Từ đó, đảm bảo cho Công ty bán hàng hóa, có lợi nhuận, tái sản xuất Vì vậy, quản trị chi phí sản xuất giám sát việc thực kế hoạch giá thành sản phẩm yêu cầu đặt cho công ty Trong chương 3, luận văn giải vấn đề sau: Thứ nhất: đề xuất giải pháp giúp khắc phục hạn chế, tồn công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Thứ hai: đề xuất vận dụng phương pháp tính giá thành với cách tiếp cận đại, giúp quản trị chi phí hữu hiệu để đạt mục tiêu lợi nhuận Cụ thể trình bày: mục tiêu giải pháp, giới thiệu cách triển khai giải pháp, nhận xét kết nêu ý nghĩa thực giải pháp Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt lợi nhuận mục tiêu kinh tế thị trường với cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp phải sử dụng tối ưu nguồn lực hữu hạn Từ đó, hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí sản xuất Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm tạo lợi cạnh tranh, kinh doanh có lợi nhuận, tồn tại, tái đầu tư Nhìn chung, công tác tính giá thành sản phẩm Công ty thể ưu điểm: nhận diện phân loại chi phí sản xuất; chia ranh giới tập hợp chi phí; xây dựng định mức, hệ số chọn tiêu thức phù hợp để phân bổ chi phí sản xuất Từ cung cấp thông tin mức hao phí cấu thành nên sản phẩm Tuy nhiên, bộc lộ số hạn chế: chưa tách biệt đối tượng tập hợp chi phí; không tính giá thành hoạt động phụ trợ sản xuất; phản ánh chưa lượng CPNVLTT; chưa tách biệt chi phí sản xuất sản xuất; đặc biệt phương pháp tính giá thành áp dụng chưa quan tâm đến nhận diện hội cải tiến sản xuất, giảm thiểu chi phí để đạt lợi nhuận mục tiêu Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế tồn Đồng thời giới thiệu phương pháp tính giá thành sản phẩm để giúp hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Mặc dù cố gắng nhiều lực, trình độ chuyên môn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi sai xót định Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô nhằm hoàn thiện luận văn Footer Page 26 of 126 ... 2: Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương Chương 3: Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Thép Thái Bình Dương Tổng quan tài liệu... TRÒ CỦA CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 2.2.1 Đặc điểm quản trị chi phí sản xuất Công ty 2.2.2 Vai trò công tác giá thành sản phẩm Công ty 2.3 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 2.3.1... kế toán tính giá thành sản phẩm công ty Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương, Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương, Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay