Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn Kháng

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ PHƢƠNG THANH THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI TRỌNG NGOÃN Phản biện 1: PGS.TS.VÕ XUÂN HÀO Phản biện 2: TS LÊ ĐỨC LUẬN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vận dụng lí thuyết ngôn ngữ học để tiếp cận văn nghệ thuật hướng Việt ngữ học ứng dụng Trong năm gần đây, việc tiếp cận nghiên cứu văn học sở vận dụng phương pháp thành tựu nghiên cứu ngôn ngữ học đại, cụ thể theo hướng tiếp cận văn học, hệ thống cấu trúc, nghệ thuật ngôn từ thu hút quan tâm ý nhiều nhà nghiên cứu Thành ngữ, tục ngữ đơn vị mang đậm sắc ngôn ngữ văn hóa Việt, xem lời ăn tiếng nói nhân dân Không đối tượng nghiên cứu ngành ngôn ngữ học, thành ngữ, tục ngữ đối tượng nghiên cứu nhiều ngành khác đặc trưng dân dã, chân thực Các nhà văn lớn dân tộc có ý thức tiếp thu gìn giữ giá trị ngôn ngữ văn hoá cha ông ta để lại, đặc biệt kho tàng văn học dân gian Những đóng góp nhà văn a Văn háng viên gạch qu góp vào truyền thống kho tàng văn chương đất nước, lột tả tô đậm giá trị vững bền dân tộc Dù viết miền núi buổi hoang sơ hào hứng thời kỳ đầu theo cách mạng, hay thật khốc liệt sau đổi đời sống đô thị, tác phẩm ông tràn đầy vẻ đẹp văn chương Theo lời a Văn háng, ông viết văn, khởi đầu yêu tiếng Việt, yêu vẻ đẹp ngôn từ Và vượt qua cuộc, văn chương có giá trị vĩnh Với 200 truyện ngắn, 15 tiểu thuyết a Văn háng, đề tài nghiên cứu nghệ thuật trình độ s dụng ngôn ngữ ông mảng đề tài hấp dẫn mà đề tài Footer Page of 126 Header Page of 126 nghiên cứu “Thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn Ma Văn Kháng” đề tài đáng quan tâm thực Mục tiêu nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu khảo sát thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn háng, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Thấy vai trò thành ngữ, tục ngữ sáng tác nhà văn a Văn háng, từ hướng đến khả vận dụng kho tàng ngôn ngữ dân tộc nhà văn - Qua liệu cụ thể hướng đến cách tiếp nhận văn nghệ thuật từ góc nhìn ngôn ngữ học, khẳng định khả ứng dụng Việt ngữ học vào việc tiếp nhận, tìm hiểu văn nghệ thuật Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Thành ngữ, tục ngữ câu văn a Văn háng * Phạm vi nghiên cứu: Tư liệu nghiên cứu truyện ngắn a Văn háng in “Truyện ngắn chọn lọc a Văn háng”, (2002), Nxb Hội Nhà văn Cụ thể 38 truyện ngắn đây: STT Tên truyện STT Vệ sĩ quan châu 20 Giàng tả - kẻ lang 21 Tên truyện Bồ nông biển Trăng soi sân nhỏ thang Móng vuốt thời gian 22 Thanh minh trời sáng Seoly, kẻ khuấy 23 động tình trường Footer Page of 126 Những người đàn bà Header Page of 126 Trung du, chiều mưa 24 Anh thợ chữa khoá buồn Trái chín mùa thu 25 Chọn chồng Xóm giềng 26 Bến bờ Mẹ 27 Cái Tý Ngọ Quê nội 28 Ngoại thành 10 Đợi chờ 29 Chợ hoa phiên áp Tết 11 Ngày đẹp trời 30 Miền an lạc vĩnh 12 Mất điện 31 Phép lạ thường ngày 13 Kiểm, bé, 32 Nhiên! Nghệ sĩ múa người 14 Một chốn nương 33 Nợ đời thân 15 Ngẫu 34 Một chiều giống tố 16 Người giúp việc 35 Suối mơ 17 Heo may gió lộng 36 Thầy Khiển 18 Hoa gạo đỏ 37 Chị Thiên 19 Tóc huyền màu bạc 38 San Cha Chải trắng Phƣơng pháp nghiên cứu , Các phương pháp nghiên cứu chính: a Phương pháp khảo sát: Để thực đề tài này, tiến hành khảo sát cách s dụng thành ngữ, tục ngữ tác giả Sau đó, tiến hành thống kê phân loại dựa khảo sát cụ thể b Phương pháp so sánh đối chiếu: Footer Page of 126 Header Page of 126 So sánh đối chiếu theo khuôn mẫu cấu trúc thành ngữ tục ngữ c Phương pháp phân tích: Đây phương pháp làm sở cho việc nhận định, đánh giá lĩnh vực văn học nghiên cứu Ngoài thao tác nêu trên, thao tác giải thích s dụng toàn luận văn Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục nội dung luận văn chia thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài Chương 2: Thành ngữ truyện ngắn Chương 3: Tục ngữ truyện ngắn a Văn háng a Văn háng Chương 4: Vai trò thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn háng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt nói chung chọn làm đề tài cho khóa luận, luận văn, luận án thu nhiều kết đáng ghi nhận Vận dụng tục ngữ nói năng, tìm hiểu phong tục tập quán, tâm lí dân tộc, sáng tạo văn học nghệ thuật Xem xét kết cấu tục ngữ, nội dung tục ngữ Công trình nghiên cứu tác phẩm a Văn háng khai thác nhiều vấn đề đặc điểm cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, cách thức trần thuật, nghệ thuật tự sự, cảm hứng phê phán,…Những vấn đề liên quan đến nội dung truyện ngắn Ma Văn háng nghiên cứu Đọc sách Xa Phủ (báo Nhân dân số ngày 05/10/1970) Nguyễn Đại, Ngày đẹp trời – tính dự Footer Page of 126 Header Page of 126 báo tình xã hội (Báo Văn nghệ số 21 ngày 23/5/1987) Nguyễn Nguyên Thanh, Đọc Heo may gió lộng (Báo Văn nghệ số 47/1993) Trần Bảo Hưng, Khi Nhà văn đào bới thể chiều sâu tâm hồn (Tạp chí văn học số 9/1999) Lã Nguyên, Một bút văn xuôi sung sức, đời văn cần mẫn Nguyễn Ngọc Thiện, Phong cách văn xuôi miền núi Ma Văn Kháng (Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam số 175 tháng 8/2009) Phạm Duy Nghĩa,… Qua tìm hiểu công trình nghiên cứu truyện ngắn Ma Văn háng, nhận thấy vấn đề ngôn ngữ truyện ngắn a Văn háng nhiều đề cập đến nhiên hạn chế, chưa có công trình nghiên cứu sâu sát thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn Footer Page of 126 a Văn háng Header Page of 126 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT Thành ngữ phận quan trọng vốn từ ngôn ngữ [5, tr.7] Trong tiếng Việt, thành ngữ đa dạng, phong phú người Việt s dụng thông dụng tự nhiên Thành ngữ đối tượng thu hút nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tới việc nghiên cứu thành ngữ 1.1.1 Khái niệm Tuy nhà nghiên cứu câu kết luận giống khái niệm thành ngữ thống với điểm: thành ngữ cụm từ cố định tương đương với từ a Các công trình từ vựng học Trong Từ Vựng học tiếng Việt, tác giả Nguyễn Thiện Giáp định nghĩa “Thành ngữ cụm từ cố định vừa có tính hoàn chỉnh nghĩa, vừa có tính gợi cảm” [9; tr 77] Đỗ Hữu Châu Đỗ Hữu Châu - Tuyển tập đưa định nghĩa: “Thành ngữ cụm từ cố định, hoàn chỉnh cấu trúc nghĩa Nghĩa chúng có tính hình tượng gợi cảm” [2; tr 216] b Các công trình nghiên cứu chuyên sâu thành ngữ Trong Việt Nam văn học sử yếu, tác giả Dương Quảng Hàm viết: “Thành ngữ lời nói nhiều tiếng ghép lại lập thành sẵn, ta mượn để diễn đạt tưởng ta nói chuyện viết văn” [12; tr 8, 9] Trong Thành ngữ tiếng Việt, Nguyễn Lực – Lương Văn Đang cho hình thành phát triển lịch s lâu dài dân tộc nên: “Thành ngữ cụm từ cố định, hay ngữ cố định, có nội dung ngữ nghĩa sâu Footer Page of 126 Header Page of 126 rộng” [5, tr 7] Trong Thành ngữ học tiếng Việt, Hoàng Văn Hành rằng: “Theo cách hiểu thông thường thành ngữ loại tổ hợp cố định, bền vững hình thái – cấu trúc, hoàn chỉnh, bóng bẩy nghĩa, s dụng rộng rãi giao tiếp hàng ngày, đặc biệt ngữ” [13; tr 27] Trong Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc Phan đưa nhận định thành ngữ: “Thành ngữ phần câu sẵn có, phận quen thuộc câu mà nhiều người quen dùng, tự riêng không diễn ý trọn vẹn” [34; tr.38, 39] Trong Hệ thống kiến thức tiếng Việt nhà trường, Nguyễn Văn hang cho rằng: “Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị nghĩa hoàn chỉnh…Nghĩa thành ngữ bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen từ tạo nên thông thường qua số phép chuyển nghĩa ẩn dụ, so sánh,…[19; tr 53] Thành ngữ làm chủ ngữ, vị ngữ câu hay làm phụ ngữ cho cụm danh từ, cụm động từ,…Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao”[19; tr 54] c Các nhà từ điển Trong Từ điển Thành ngữ Tục ngữ Việt Nam, Nguyễn Lân cho rằng: “Thành ngữ cụm từ cố định dùng để diễn đạt khái niệm” [21; tr 5] Về mặt cấu tạo, Nguyễn Lân cho thành ngữ có hai từ “là từ ghép” Cũng nói thành ngữ, tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình S , Nguyễn Khắc Phi Từ điển thuật ngữ văn học đưa khái niệm: “Thành ngữ cụm từ hay ngữ cố định, bền vững, có tính nguyên khối ngữ nghĩa…nhằm thể quan niệm tượng sinh động hàm xúc Thành ngữ hoạt động từ câu” [35; tr 10] Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Từ ý kiến trên, thấy thành ngữ tiếng Việt có đặc điểm sau: - Cụm từ cố định, ngắn gọn, tương đương với từ; - Nghĩa cụm từ khác với nghĩa thành tố cộng lại; - Có tính hình tượng; - S dụng rộng rãi giao tiếp nhà thơ nhà văn vận dụng sáng tạo nghệ thuật mình; - Chức năng: biểu thị khái niệm 1.1.2 Phân loại Từ quan niệm nhà Việt ngữ học thành ngữ, tiến hành phân loại thành ngữ tiêu chí: cấu trúc, ngữ nghĩa nguồn gốc a Về mặt cấu trúc b Về mặt ngữ nghĩa c Về mặt nguồn gốc 1.2 TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT Tục ngữ thể loại văn học dân gian Trong tiếng Việt, tục ngữ gần gũi với sinh hoạt nhân dân mảnh đất đầy màu mỡ cho nhà văn, nhà thơ nhà nghiên cứu ngôn ngữ, nghiên cứu văn hóa 1.2.1 Khái niệm Chúng rút đặc điểm tục ngữ sau: - Thể loại: Thuộc văn học dân gian - Hình thức: Câu có hình thức cố định, ngắn gọn, cô đọng - Nội dung: Thể phán đoán phản ánh sống tự nhiên xã hội qua lăng kính kinh nghiệm Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 Tiêu chí 10 Thành ngữ - Các từ có nghĩa từ - Các từ có nghĩa từ vựng độc lập Nội dung Cụm từ tự vựng độc lập - Biểu thị khái niệm - Không biểu thị tồn bên chuỗi khái niệm tồn bên lời nói Hình thức chuỗi lời nói Cụm từ cố định, quan hệ hình thái Cụm từ không cố định, quan hệ cú pháp 1.4 MA VĂN KHÁNG VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA ÔNG 1.4.1 Ma Văn Kháng hành trình sáng tạo Nhà văn a Văn háng tên thật Đinh Trọng Đoàn, quê quán làng cổ Kim Liên, ngoại thành Hà Nội Ông định nghĩa "Nghệ thuật trừu tượng, ngấm dần vào huyết mạch, tim, trí não ta, trở thành vận động không tự giác ta, chi phối ta từ cách nắm bắt, khai thác thực, cách cấu tứ, bố cục s dụng ngôn ngữ Truyện ngắn người thầy vô ngôn" 1.4.2 Truyện ngắn Ma Văn Kháng Một truyện ngắn giải a Văn Kháng Xa Phủ, giải nhì (không có giải nhất) thi Truyện ngắn 1967-1968 báo Văn nghệ Ông nhìn nhận: "Nếu tiểu thuyết ứng với tâm đoạn đời trải, truyện ngắn khoảnh khắc lấy từ câu chuyện cụ thể người cụ thể mà bắt gặp" Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Hơn 200 truyện ngắn, 15 tiểu thuyết Cho đến bây giờ, tuổi 77, chung sống với bệnh tim, ông liên tiếp cho đời tác phẩm 1.5 TIỂU KẾT Ở Việt Nam, hướng nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ - văn học hướng nghiên cứu thú vị, gặt hái đuợc nhiều thành công Huớng nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ - văn hoá giúp tiếp nhận tác phẩm văn học cách khoa học Thành ngữ, tục ngữ có vai trò quan trọng đời sống văn hoá người Việt Trong sống ngày, lúc, nơi, văn hoá giao tiếp người Việt, thành ngữ, tục ngữ đuợc s dụng thường xuyên Trong tác phẩm mình, nhà văn thường s dụng tối đa thành ngữ, tục ngữ Việc nhà văn vận dụng linh hoạt thành ngữ, tục ngữ tác phẩm có lí Thành ngữ, tục ngữ có đặc tính ngắn gọn, cô đọng, giàu hình tượng, tiềm ẩn văn hoá dân tộc, gần gũi, thân thuộc… a Văn háng nhà văn ghi đuợc “thương hiệu” dòng chảy lịch s văn học Việt Nam Trong văn phẩm mình, a Văn háng s dụng linh hoạt thành công thành ngữ, tục ngữ Cụ thể, a Văn háng thành công việc s dụng thành ngữ, tục ngữ vào việc phản ánh nội dung, tư tưởng tác phẩm Qua việc s dụng thành ngữ, tục ngữ ngữ a Văn a Văn háng Footer Page 13 of 126 háng, thấy đuợc phong cách ngôn Header Page 14 of 126 12 CHƢƠNG THÀNH NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG a Văn háng nhà văn vận dụng thành ngữ linh hoạt thành công tác phẩm Trong thành ngữ, tục ngữ, nhận thấy có tượng lưỡng khả (một câu thành ngữ ngữ cảnh khác tục ngữ) Việc khảo sát thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn háng, dựa vào văn cảnh tác phẩm 2.1 KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI THÀNH NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG Theo khảo sát chúng tôi, 38 truyện ngắn, a Văn háng s dụng 204 thành ngữ - trung bình 5.4 lần/ truyện Tác giả s dụng thành ngữ tới 255 lần Như vậy, trung bình truyện ngắn (trong 38 truyện) a Văn háng xuất 6.7 lần thành ngữ - mật độ lớn 2.1.1 Khảo sát thành ngữ phƣơng diện cấu tạo Theo Hoàng Văn Hành, thành ngữ tiếng Việt (theo tiêu chí cấu trúc) chia làm hai loại: thành ngữ so sánh thành ngữ ẩn dụ hóa (thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng thành ngữ ẩn dụ hóa phi đối xứng) Trong luận văn, theo quan điểm Hoàng Văn Hành Chúng không khảo sát cấu trúc thành ngữ cải biến (các thành ngữ a Văn háng cải biến từ thành ngữ nguyên dạng) Những thành ngữ đó, khảo sát mục 3.2.2 2.1.2 Khảo sát thành ngữ phƣơng diện ngữ nghĩa Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Thành ngữ tiếng Việt có tính đa nghĩa, nghĩa bóng có tầm quan trọng Trong luận văn, phương diện ngữ nghĩa, phân loại thành ngữ truyện ngắn Ma Văn háng (không kể thành ngữ cải biến) theo hai dạng: thành ngữ s dụng nghĩa thực thành ngữ không s dụng nghĩa thực… 2.2 CÁCH SỬ DỤNG THÀNH NGỮ CỦA MA VĂN KHÁNG Trong tác phẩm mình, nhà văn s dụng thành ngữ cách linh hoạt Trong cách s dụng thành ngữ, tác giả thường có hai cách: s dụng nguyên dạng, s dụng cải biến sáng tạo Ngay cách s dụng nguyên dạng, tác giả phải bộc lộ khả sáng tạo Đó việc s dụng thành ngữ phù hợp với văn cảnh, mang lại giá trị tu từ cho tác phẩm Trong truyện ngắn mình, a Văn háng vận dụng linh hoạt hai cách việc s dụng thành ngữ 2.2.1 Sử dụng nguyên dạng Việc tác giả lấy y nguyên thành ngữ sẵn có để đưa vào tác phẩm s dụng nguyên dạng Đây công việc mà nhà văn khác hay làm Trong truyện ngắn mình, a Văn háng s dụng 214 lần thành ngữ nguyên dạng (chiếm 83.9 % số lần s dụng thành ngữ a Văn háng): 2.2.2 Sử dụng cải biến sáng tạo Việc nhà văn s dụng thành ngữ không nguyên dạng – có bớt đi, thêm vào, vừa bớt vừa thêm vào, mượn , đổi từ, đổi vế,…là s dụng cải biến sáng tạo Việc s dụng thành ngữ có Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 cải biến sáng tạo dụng , tài nhà văn góp phần vào việc biểu đạt nội dung tác phẩm Khái quát dạng cải biến sau: a Dạng cải biến ngữ âm b Dạng cải biến từ ngữ Trong truyện ngắn mình, a Văn háng s dụng 41 lần thành ngữ có cải biến sáng tạo (chiếm 16.1 % số lần s dụng thành ngữ a Văn háng) 2.3 TIỂU KẾT Trong 38 truyện ngắn, a Văn háng s dụng 204 (với 255 lần s dụng) thành ngữ - trung bình 5.4 lần/ truyện Trung bình truyện ngắn (trong 38 truyện) a Văn háng xuất 6.7 lần thành ngữ - mật độ lớn Tuy nhiên, số lần xuất thành ngữ truyện lại không đồng Những tác phẩm s dụng thành ngữ nhiều lần là: Xóm giềng (47 lần – chiếm 18.4 % số lần xuất thành ngữ 38 truyện ngắn a Văn Kháng), Những người đàn bà (20 lần - chiếm 7.6 % số lần xuất thành ngữ 38 truyện ngắn a Văn háng), Người giúp việc (19 lần – chiếm 7.5 % số lần xuất thành ngữ 38 truyện ngắn a Văn háng),…Bên cạnh đó, nhiều truyện ngắn không xuất thành ngữ Trong truyện ngắn a Văn háng, Thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng s dụng 160 lần (chiếm 74.4 % tổng số thành ngữ so sánh thành ngữ ẩn dụ hóa – chiếm tỉ lệ lớn nhất), thành ngữ so sánh s dụng lần (chiếm 3.7 % tổng số thành ngữ so sánh thành ngữ ẩn dụ hóa), thành ngữ ẩn dụ hóa phi đối xứng s dụng 47 lần (chiếm 21.9 % tổng số thành ngữ so Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 sánh thành ngữ ẩn dụ hóa) Trong luận văn, phương diện ngữ nghĩa, phân loại thành ngữ truyện ngắn a Văn Kháng (không kể thành ngữ cải biến) theo hai dạng: thành ngữ s dụng nghĩa thực thành ngữ không s dụng nghĩa thực… Về nguồn gốc, a Văn háng s dụng 214 lần thành ngữ nguyên dạng (chiếm 83.9 % số lần s dụng thành ngữ a Văn háng), thành ngữ s dụng dạng biến thể ngữ âm, mang đặc trưng phương ngữ phía Bắc, 12 thành ngữ s dụng theo dạng rút gọn, mượn ý Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƢƠNG TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG Trong tiếng Việt, giống thành ngữ, tục ngữ ngắn gọn, cô đọng, giàu hình ảnh s dụng thông dụng sống thường nhật nhà văn thường xuyên vận dụng linh hoạt tác phẩm 3.1 KHẢO SÁT VÀ PHÂN LOẠI TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG Theo khảo sát chúng tôi, a Văn háng s dụng 60 tục ngữ Như vậy, trung bình truyện ngắn a Văn háng xuất gần 1.6 tục ngữ So với thành ngữ, truyện ngắn a Văn háng, tục ngữ s dụng a Văn háng s dụng 204 thành ngữ với 255 lần xuất Như vậy, tỉ lệ thành ngữ tục ngữ s dụng truyện ngắn a Văn háng là: 3.4 – 3.1.1 Khảo sát tục ngữ phƣơng diện cấu tạo Nhiều nhà nghiên cứu đưa quan niệm cấu tạo (cấu trúc hay kết cấu) tục ngữ: Chu Xuân Diên, Hoàng Tiến Tựu, Đỗ Bình Trị, Phan Thị Đào,…Trong luận văn này, theo quan điểm tác giả Phan Thị Đào Tác giả Phan Thị Đào cho rằng, tục ngữ có ba dạng kết cấu phổ biến: Kết cấu logic, kết cấu so sánh kết cấu đối xứng Những tục ngữ biến thể không nằm tiêu chí khảo sát - Kết cấu logic: - Kết cấu đối xứng: - Kết cấu so sánh: Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Truyện ngắn a Văn háng không xuất tục ngữ dạng so sánh (31 truyện ngắn) Có truyện ngắn xuất tục ngữ có kết cấu so sánh (mỗi truyện ngắn xuất lần): Xóm giềng, Quê nội, Người giúp việc, Heo may gió lộng, Bồ nông biển, Suối mơ, Thầy Khiển Như vậy, tỉ lệ trung bình truyện ngắn Ma Văn háng 18 truyện ngắn có tục ngữ xuất hình thức so sánh Những truyện ngắn có tục ngữ xuất hình thức so sánh nhiều so với truyện ngắn tục ngữ hình thức so sánh (tỉ lệ chúng là: : 4.4) 3.1.2 Khảo sát tục ngữ phƣơng diện ngữ nghĩa Tục ngữ phán đoán thể kinh nghiệm, khuyên răn hệ trước Tục ngữ có đặc tính ngắn gọn, súc tích, độ nén ngữ nghĩa cao Đa số câu tục ngữ người Việt đa nghĩa Bên cạnh đó, phận nhỏ tục ngữ có đơn nghĩa Đó câu tục ngữ thể kinh nghiệm thời tiết, lao động Tục ngữ s dụng thông dụng sống hàng ngày người Việt Các nhà văn, nhà thơ thường vận dụng tối đa linh hoạt tục ngữ tác phẩm a Văn háng Trong việc khảo sát tục ngữ phương diện ngữ nghĩa, dựa hai tiêu chí: đơn nghĩa đa nghĩa 3.2 CÁCH SỬ DỤNG TỤC NGỮ CỦA MA VĂN KHÁNG Cũng giống thành ngữ, s dụng tục ngữ, a Văn háng nhà văn khác thường s dụng theo hai hình thức: s dụng nguyên dạng s dụng cải biến sáng tạo Theo khảo sát chúng tôi, truyện ngắn mình, a Văn háng s dụng 48 tục ngữ nguyên dạng (chiếm 80% tổng số tục ngữ truyện ngắn a Văn Footer Page 19 of 126 háng) 12 tục ngữ s dụng theo hình Header Page 20 of 126 18 thức cải biến sáng tạo (chiếm 20% tổng số tục ngữ truyện ngắn a Văn háng) 3.2.1 Sử dụng nguyên dạng Tục ngữ s dụng nguyên dạng nghĩa tục ngữ a Văn háng lấy từ kho tàng tục ngữ người Việt mà thay đổi (ở không bàn tới vấn đề dị văn học dân gian) 3.2.2 Sử dụng cải biến sáng tạo Tục ngữ s dụng cải biến sáng tạo nghĩa tục ngữ a Văn háng lấy từ kho tàng tục ngữ người Việt có thay đổi s dụng 3.3 TIỂU KẾT Trong 38 truyện ngắn mình, a Văn háng s dụng 60 tục ngữ (trung bình truyện ngắn a Văn háng xuất gần 1.6 tục ngữ) Như vậy, tỉ lệ thành ngữ tục ngữ s dụng truyện ngắn a Văn háng là: 3.4 – a Văn háng 56 lần s dụng tục ngữ theo kết cấu logic Ở phương diện kết cấu đối xứng, truyện ngắn a Văn háng xuất 28 tục ngữ Chúng thấy có truyện ngắn xuất tục ngữ có kết cấu so sánh (mỗi truyện ngắn xuất lần) Trong truyện ngắn mình, a Văn háng s dụng 48 tục ngữ nguyên dạng (chiếm 80% tổng số tục ngữ truyện ngắn a Văn háng) 12 tục ngữ s dụng theo hình thức cải biến sáng tạo (chiếm 20% tổng số tục ngữ truyện ngắn Footer Page 20 of 126 a Văn háng) Header Page 21 of 126 19 CHƢƠNG VAI TRÒ CỦA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG 4.1 VAI TRÒ CỦA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ ĐỐI VỚI NỘI DUNG THỂ HIỆN CỦA TRUYỆN Hầu hết nhà nghiên cứu nhận định a Văn háng nhà văn thành công mảng đề tài viết miền núi Tuy nhiên, a Văn háng tạo dấu ấn riêng tác phẩm viết nhân tình thái mang màu sắc miền xuôi Nội dung thể mảng đề tài viết miền núi chủ yếu hướng đến vấn đề số phận người, miêu tả sống lam lũ, hoang sơ, đơn giản, chất phác sức đè nén từ hủ tục lạc hậu mà người dân miền núi phải gánh chịu Do đó, người miền núi nhà văn tập trung thể góc nhìn mang nặng nỗi niềm Các thành ngữ, tục ngữ giúp nhà văn giải bày tâm tư, chỗ đứng, cách nhìn cách hiệu Qua nhìn nhà văn, sống nơi thành thị nôi văn minh, tổ thói hư tật xấu, thói hám tiền, hám danh, tham quyền lực, làm đảo lộn giá trị truyền thống thiêng liêng cao 4.2 VAI TRÒ CỦA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ ĐỐI VỚI NGÔN NGỮ CỦA NGƢỜI KỂ CHUYỆN Người kể chuyện hình tượng ước lệ nhân vật người trần thuật tác phẩm văn học, xuất câu chuyện kể nhân vật cụ thể tác phẩm Đó hình tượng tác giả (ví dụ: “tôi” Đôi mắt), dĩ nhiên không nên đồng hoàn toàn với tác giả đời; nhân vật đặc biệt tác giả sáng tạo (ví dụ: người điên tác phẩm Nhật kí Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 người điên Lỗ Tấn); người biết câu chuyện ột tác phẩm có nhiều người kể chuyện Hình tượng người kể chuyện đem lại cho tác phẩm nhìn đánh giá bổ sung mặt tâm lí, nghề nghiệp hay lập trường xã hội cho nhìn tác giả, làm cho trình bày, tái tạo người đời sống tác phẩm thêm phong phú, nhiều phối cảnh [35; tr.221] Thành ngữ, tục ngữ giúp cho a Văn háng từ vị trí người kể chuyện khách quan lại bày tỏ thái độ trước kiện, thân phận người, mảng màu xã hội Qua ngôn ngữ người kể chuyện, chất nhân vật Như vậy, truyện ngắn mình, việc tạo lập ngôn ngữ người kể chuyện, a Văn háng s dụng linh hoạt thành ngữ, tục ngữ Những thành ngữ, tục ngữ s dụng hình thức trần thuật khác 4.3 VAI TRÒ CỦA THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ ĐỐI VỚI NGÔN NGỮ NHÂN VẬT Thực chất, người kể chuyện dạng nhân vật Ở đây, tạm quan niệm ngôn ngữ nhân vật lời thoại nhân vật Đó đối thoại nhân vật việc dẫn lại lời thoại nhân vật dạng có gạch (-) đầu dòng Việc s dụng thành ngữ, tục ngữ ngôn ngữ nhân vật có giá trị lớn Nó góp phần lớn việc điển hình hóa nhân vật Nhân vật ngôn ngữ Dưới việc phân tích vai trò thành ngữ, tục ngữ ngôn ngữ nhân vật truyện ngắn a Văn háng Hầu nhân vật truyện s dụng thành ngữ, tục ngữ mức độ khác tùy vào tính Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 cách chất nhân vật Qua thành ngữ, tục ngữ a Văn háng lột tả ngoại hình, tính cách đối tượng a Văn háng s dụng thành ngữ, tục ngữ lời thoại nhân vật Việc s dụng góp phần không nhỏ vào việc cá tính hóa nhân vật Như trên, trình bày thành ngữ, tục ngữ có vai trò lớn ngôn ngữ nhân vật Thành ngữ, tục ngữ ngôn ngữ nhân vật góp phần quan trọng việc cá tính hóa nhân vật, góp phần không nhỏ việc thể nội dung tác phẩm a Văn háng thành công việc s dụng thành ngữ, tục ngữ ngôn ngữ nhân vật 4.4 TIỂU KẾT Trong truyện ngắn mình, a Văn háng phản ánh chân thực thực giai đoạn xã hội Việt Nam Đọc tác phẩm a Văn háng, thấy mảng màu sống xã hội vỡ dần ra, nhân vật bước khỏi trang sách Để làm điều đó, nhà văn phải xây dựng ngôn ngữ nhân vật cho thật phù hợp với đối tượng Tài nhà văn thể khả x lí ngôn ngữ nhân vật, lối kể chuyện gần gũi, tự nhiên, mạch lạc, Chính thành ngữ, tục ngữ giúp ích nhiều cho nhà văn tiết kiệm lời nói, tránh nói dài dòng mà câu văn giàu sức thuyết phục Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Luận văn nghiên cứu cách s 38 truyện ngắn a Văn dụng thành ngữ, tục ngữ háng, nhằm đóng góp vào việc tìm tiếng nói riêng, cách nhìn, phong cách độc đáo tác giả văn học Việt Nam Thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn háng xem xét khía cạnh sau: - Thống kê số lượng thành ngữ, tục ngữ 38 truyện ngắn; phân loại phân tích thành ngữ, tục ngữ thu để làm rõ đặc điểm, cấu trúc thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt nói chung - Chỉ sáng tạo a Văn háng việc s dụng thành ngữ, tục ngữ - Nhận định vai trò thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn háng Luận văn thống kê tương đối đầy đủ số lượng thành ngữ, tục ngữ 38 truyện ngắn: 204 thành ngữ 60 tục ngữ, tỉ lệ thành ngữ tục ngữ s dụng truyện ngắn a Văn Kháng 3.4 – Bằng việc khảo sát đối chứng, khẳng định thành ngữ, tục ngữ trang viết a Văn háng chiếm tỉ lệ cao Nếu thành ngữ ngữ cố định giàu hình ảnh tính biểu cảm tục ngữ câu nói vừa giàu tính hình ảnh vừa giàu tính trí tuệ Thành ngữ tục ngữ di sản giá trị truyền thống ngữ văn Việt Nam Vì việc s dụng thành ngữ, tục ngữ mật độ cao biểu tính văn hóa cao trang viết a Văn háng ặt khác, khối lượng lớn lao tần suất s dụng thành ngữ, tục ngữ trang viết Footer Page 24 of 126 a Văn háng khiến cho Header Page 25 of 126 23 giới nghệ thuật ông thực sống tâm tư người Việt Nam giai đoạn lịch s Thành ngữ, tục ngữ hiểu lời ăn tiếng nói nhân dân, luôn lối nói hình ảnh Vì khai thác vận dụng uyển chuyển thành ngữ, tục ngữ minh chứng tài người cầm bút Ở góc độ khác, nói minh chứng thái độ, tâm huyết nhà văn tiếng nói dân tộc Ngôn ngữ phương tiện văn chương tối đa thành ngữ tục ngữ, tức nhà văn có hi vận dụng thức làm giàu làm hệ thống ngôn ngữ sáng tác Hiệu việc s dụng thành ngữ, tục ngữ a Văn háng học tất cầm bút: Phương tiện ngôn ngữ giàu có khả biểu đạt ngòi bút đa dạng, phong phú, sâu sắc tinh tế Kết nghiên cứu luận văn khẳng định đóng góp đáng kể a Văn háng cho văn học Việt Nam Trong trình sáng tác vận dụng, a Văn háng không s dụng thành ngữ, tục ngữ dạng nguyên mẫu mà ông tiến xa bước cải biến, sáng tạo thành ngữ, tục ngữ gốc thành loại như: cải biến ngữ âm, chen từ, bớt từ, đảo vị trí, rút gọn, mô phỏng,… Thành công a Văn háng kết kiên trì suy ngẫm, trải nghiệm trực tiếp hết sống với đời Từ đó, cho thấy khả vận dụng linh hoạt mềm dẻo vốn ngôn ngữ dân tộc tác giả, tạo nên thành công cho tác phẩm Bên cạnh đó, kết nghiên cứu luận văn góp phần hữu ích vào việc gợi mở cách hiểu dùng thành Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 ngữ, tục ngữ tiếng Việt, phục vụ cho việc học tập thành ngữ, tục ngữ nói riêng tiếng Việt nói chung Đây đề tài có tính “mở” nghĩ hướng nghiên cứu đề tài khảo sát toàn thành ngữ, tục ngữ văn chương a Văn háng nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ văn nghiệp Footer Page 26 of 126 a Văn háng ... thành ngữ, tục ngữ - Nhận định vai trò thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn háng Luận văn thống kê tương đối đầy đủ số lượng thành ngữ, tục ngữ 38 truyện ngắn: 204 thành ngữ 60 tục ngữ, tỉ lệ thành. .. dụng thành ngữ linh hoạt thành công tác phẩm Trong thành ngữ, tục ngữ, nhận thấy có tượng lưỡng khả (một câu thành ngữ ngữ cảnh khác tục ngữ) Việc khảo sát thành ngữ, tục ngữ truyện ngắn a Văn. .. MA VĂN KHÁNG Theo khảo sát chúng tôi, a Văn háng s dụng 60 tục ngữ Như vậy, trung bình truyện ngắn a Văn háng xuất gần 1.6 tục ngữ So với thành ngữ, truyện ngắn a Văn háng, tục ngữ s dụng a Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn Kháng, Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn Kháng, Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn Kháng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay