Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:59

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THANH PHƯƠNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luân văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Vấn đề vốn đòi hỏi lớn, chủ trương Đảng Nhà nước ta vốn Ngân sách thị cho việc đầu tư sở hạ tầng khả thu hồi vốn, toàn nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh kể đầu tư xây dựng, vốn cố định vốn lưu động phải vay Như vậy, đòi hỏi vốn không vốn ngắn hạn mà vốn trung, dài hạn Nếu vốn thay đổi cấu kinh tế, xây dựng sở công nghiệp, trung tâm dịch vụ lớn Tuy có thay đổi nhiều phương diện, hệ thống Ngân hàng có bước tiến dài chưa đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngân hàng đời sớm nỗ lực không ngừng để khẳng định vị uy tín Trong định hướng phát triển, tăng cường huy động vốn ưu tiên hàng đầu Đây hoạt động vô cần thiết góp phần nâng cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập quốc tế để đảm bảo nhu cầu hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng nói chung Chi nhánh KCN Phú Tài nói riêng Với lý cần thiết nêu việc nghiên cứu, tìm hiểu trình huy động tiền gửi tiết kiệm, tìm hiểu trình kinh doanh để có phương án huy động tiền gửi tiết kiệm chủ động, linh hoạt, mang tính cạnh tranh cấp thiết Xuất phát từ thực tiễn trình công tác năm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài em thấy vấn đề phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm đưa giải pháp hay để thu hút nhiều nguồn tiền gửi việc Footer Page of 126 Header Page of 126 làm thường xuyên Ngân hàng Do em chọn đề tài “Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp vấn đề hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM - Phân tích thực trạng tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm - Khánh thể nghiên cứu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài - Giới hạn đối tượng nghiên cứu: - Phạm vi nghiên cứu không gian: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài Phạm vi hoạt động Ngân hàng dạng phong phú Nhưng với hoạt động Ngân hàng có mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế mang lại hiệu kinh doanh cho Ngân hàng - Phạm vi nghiên cứu thời gian : Nội dung chủ yếu đề tài phân tích thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm có sử dụng số liệu năm gần (2010 – 2012) Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài Phương pháp nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 + Phương pháp phân tích tổng hợp + Phương pháp suy luận diễn dịch quy nạp + Phương pháp khái quát trừu tượng hóa + Các phương pháp thống kê, so sánh Bố cục Đề tài * Mở đầu * Luận văn gồm 03 chương trình bày sau: Chương 1: Cơ sở lý luận tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài * Kết luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn huy động NHTM a Khái niệm nguồn vốn huy động b Khái niệm tiền gửi tiết kiệm 1.1.2 Các hình thức huy động vốn a Huy động tiền gửi b Huy động tiền gửi tiết kiệm 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM a Đối với kinh tế b Đối với NHTM Footer Page of 126 Header Page of 126 c Đối với khách hàng 1.1.4 Phân loại tiền gửi tiết kiệm NHTM a Phân loại b Đặc trưng tiền gửi tiết kiệm 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NHTM 1.2.1 Vai trò hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại 1.2.2 Nội dung tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM Thứ nhất, cung cấp vốn cho ngân hàng Thứ hai, giúp ngân hàng chủ động kinh doanh Thứ ba, tăng cường uy tín ngân hàng a Quy mô tiền gửi b Cơ cấu tiền gửi c Chi phí huy động hợp lý nguồn tiền gửi d Kiểm soát rủi ro tiền gửi tiết kiệm e Ý nghĩa tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM a Quy mô tiền tiết kiệm huy động Để xem xét mức tăng trưởng nguồn vốn huy động ta có công thức sau: Tốc độ tăng trưởng tiền gửi Footer Page of 126 = Số dư kỳ báo cáo - Số dư kỳ gốc Số dư kỳ gốc x 100% Header Page of 126 Đánh giá quy mô tốc độ tăng trưởng nguồn tiền gửi tiết kiệm huy động cần linh hoạt phụ thuộc vào chiến lược huy động kế hoạch kinh doanh ngân hàng b Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm huy động thường bao gồm loại sau: Cơ cấu TGTK huy động theo hình thức tiền gửi; Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm huy động theo kỳ hạn; Cơ cấu TGTK huy động theo loại tiền tệ; Cơ cấu TGTK huy động theo đối tượng khách hàng c Chi phí vốn huy động tiền gửi tiết kiệm Các phương pháp sử dụng để xác định để dự tính chi phí huy động vốn * Phương pháp chi phí bình quân thực tế Lãi bình quân tính theo công thức: Lãi suất huy động bình quân Tổng chi phí lãi = Tổng nguồn vốn huy động bình quân Chi phí phi lãi huy động vốn với lượng tài sản sinh lời ngân hàng theo công thức sau: Tổng chi phí lãi + chi phí phi lãi Tỷ suất sinh lời tối thiểu để bù đắp chi phí huy động vốn = Tổng mức cho vay đầu tư vào tài sản sinh lời Công thức có nghĩa thu nhập từ tài sản sinh lời tối thiểu phải tỷ lệ để bù đắp chi phí huy động vốn * Phương pháp chi phí vốn biên tế (Chi phí cận biên) Phương pháp chi phí vốn biên tế giả định toàn nguồn vốn để đáp ưng nhu cầu khách hàng việc vay thị trường tiền tệ, ta có công thức: Footer Page of 126 Header Page of 126 Chi phí huy động vốn để tài Chi phí trả lãi theo lãi suất bình quân thị trường tiền tệ = tro khoản Tổng mức cho vay đầu tư vay + Chi phí lãi để huy động vốn vào tài sản sinh lời * Phương pháp chi phí huy động vốn hỗn hợp Phương pháp chi phí hỗn hợp tiến hành theo bước: + Bước 1: Xác định lượng vốn huy động theo loại nguồn khác nhau; Bước 2: Xác định tỷ lệ khả dụng mức khả dụng loại nguồn vốn; Bước 3: Xác định chi phí lãi chi phí phi lãi cho nguồn;Bước 4: Tổng hợp chi phí lãi phi lãi tất nguồn, từ xác định tỷ lệ chung cho tổng nguồn vốn huy động [1] d Quan hệ huy động tiền gửi tiết kiệm sử dụng vốn mặt kỳ hạn Xét mặt kỳ hạn, nguồn vốn huy động có hai kỳ hạn: kỳ hạn danh nghĩa kỳ hạn thực * Kỳ hạn danh nghĩa; * Kỳ hạn thực; * Khả chuyển hoán kỳ hạn nguồn e Kiểm soát rủi ro trọng yếu huy động tiền gửi tiết kiệm Đảm bảo việc tuân thủ qui trình quản lý thông tin khách hang; Đảm bảo mã sản phẩm phù hợp với khung lãi suất hành; Đảm bảo khớp loại báo cáo giao dịch viên với chứng từ phát sinh; Đảm bảo khớp tiền mặt thực tế số liệu kế toán; Đảm bảo tuân thủ quy trình giao dịch cửa Các rủi ro liên quan đến huy động tiền gửi tiết kiệm * Rủi ro lãi suấRủi ro khoản; * Rủi ro vốn chủ sở hữu 1.2.4 Các sách chủ yếu tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HUY ĐỘNG TIỂN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NHTM 1.3.1 Nhân tố khách quan : Các nhân tố khách quan thường tác động diện rộng bao trùm toàn hệ thống ngân hàng Những nhân tố bao gồm: - Sự ổn định trị có tác động lớn vào tâm lý niềm tin người tiền gửi tiết kiệm.; - Môi trường kinh tế; - Chính sách tài chính, tiền tệ quy định Chính phủ, NHNN; - Môi trường văn hóa - Môi trường dân cư 1.3.2 Nhân tố chủ quan a Chiến lược sách ngân hàng b Các sách huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng c Lịch sử uy tín Ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn nêu tổng quan nguồn vốn huy động NHTM, hình thức vai trò huy động vốn, sách tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn NHTM Đồng thời, chương luận văn tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM Ngoài ra, chương trình nghiên cứu chi phí rủi ro huy động vốn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 2.1.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển Chi nhánh 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Chi nhánh KCN Phú Tài a Hoạt động huy động vốn Trên lĩnh vực huy động vốn: Nhờ nguồn vốn Chi nhánh không ngừng tăng trưởng năm qua có tính chất ổn định thể qua bảng 2.1: Bảng 2.1 : Cơ cấu nguồn vốn huy động (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Năm 2010 CHỈ TIÊU Số dư TT(%) Tổng Nguồn Vốn 458,3 100 Cơ cấu nguồn vốn 458,3 100 1.1 Nguồn vốn nội tệ 435,9 95 1.2 NV Ngoại tệ quy đổi VND 22,5 Phân theo loại vốn 458,3 100 2.1 TG tiết kiệm 226,5 49 2.2.Tiền gửi cácTCKT,XH 225,8 49 2.3 Phát hành GTCG 3,2 2.4 TG TCTD khác 2,8 Năm 2011 Năm 2012 Số dư TT(%) Số dư TT(%) 591,1 100 559,7 100 591,1 100 559,7 100 573,6 97 536,5 96 17,4 23,2 591,1 100 559,7 100 350,0 59 298,8 53 237,0 40 205,3 37 3,1 55,1 10 0,9 0,5 (Nguồn: Báo cáo tổng kết VietinBank Phú Tài) b Hoạt động tín dụng: Trên lĩnh vực tín dụng: Giai đoạn từ năm 2011-2012 dư nợ chi nhánh giảm với tốc độ trung bình thể Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 Bảng 2.3 : Kết tài từ năm 2010-2012 Đơn vị tính : Tỷ đồng CHỈ TIÊU I.TỔNG THU Thu lãi cho vay Thu phí dịch vụ Thu nợ xử lý rủi ro/hoàn DPRR II.TỔNG CHI Chi huy động vốn Chi dự phòng rủi ro tín dụng Chi lương CBNV III LỢI NHUẬN Lương bình quân CBNV/người/năm Số CBNV Năm 2010 TT Số dư (%) 158,3 124,7 79 7,9 Năm 2011 TT Số dư (%) 364,9 287,6 79 7,9 Năm 2012 TT Số dư (%) 290,4 185,9 64 6,9 1,5 141,1 103,8 4,2 353,2 276,2 6,1 400,1 241,2 11,0 8,4 17,2 120 70 74 14,9 16,3 11,8 168 97 78 122,1 9,6 (109,7) 60 31 98 102 (Nguồn: Báo cáo tổng kết VietinBank Phú Tài ) d Các dịch vụ khác 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 2.2.1 Cơ chế quản lý vốn tập trung Các đặc điểm chủ yếu chế quản lý vốn tập trung: - Tập trung rủi ro khoản Trụ sở chính: Chi nhánh thực việc “bán” “mua” vốn TSC - Tập trung rủi ro lãi suất TSC : Tất tài sản Nợ Có Chi nhánh - FTP bán/mua vốn Trụ sở Tổng giám đốc công Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 bố thơig kỳ, lãi suất cộng (+) khoản Biểu đồ Cơ chế quản lý vốn tập trung FTP 2.2.2 Nhóm nhân tố khách quan 2.2.3 Các nhân tố chủ quan 2.3 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 2.3.1 Tình hình triển khai sách huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh KCN Phú Tài a Chính sách danh mục sản phẩm b Chính sách lãi suất c Chính sách mở rộng mạng lưới d Chính sách đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, khuyến mại sản phẩm e Chính sách nhân f Chính sách sở hạ tầng công nghệ g Chính sách quy trình nghiệp vụ 2.3.2 Phân tích kết huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh KCN Phú Tài Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 a Quy mô nguồn tiền gửi tiết kiệm Quy mô nguồn gửi tiết kiệm tiêu quan trọng để đánh giá khả huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Quy mô nguồn tiền gửi tiết kiệm lớn, thể ngân hàng có uy tín cao hoạt động hiệu quả, nguồn TGTK tương đối trì đáng kể qua năm, xem bảng sau : Bảng 2.4: Biến động tổng nguồn tiền gửi tiết kiệm qua năm 2010, 2011, 2012 (Đvt: tỷ đồng) Chi tiêu So sánh So sánh 2011/2010 2012/2011 Năm Năm Năm 2010 2011 2012 Số tuyệt Số tương Số tuyệt Số tương đối TGTK 226.5 350.0 298.6 123.5 đối (%) đối đối (%) 155% (51.6) 85% TG toán 10.5 13.0 34.2 Tổng cộng 237.0 363.1 332.8 2.5 126.1 124% 21.2 262% 153% (30.3) 92% (Trích từ báo cáo kết TGTK Ngân Hàng) Vietinbank – Chi nhánh KCN Phú Tài cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói quen giữ vàng tiền mặt cách mở rộng mạng lưới huy động, đưa hình thức huy động đa dạng lãi suất cạnh tranh hấp dẫn.Với nỗ lực cố gắng đó, Ngân hàng có kết tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm b Mức tăng trưởng thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm Đến tỉnh Bình Định có tổng cộng 23 NHTM tổ chức tín dụng Footer Page 14 of 126 13 Header Page 15 of 126 Bảng 2.5: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm số NHTM địa bàn Tổ chức tín dụng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) NHCT – CN Phú Tài 17,14 19,00 18,50 NHNT – CN Phú Tài 19,19 20,00 18,50 NHĐT & PT – CN 20,56 21,00 19,00 NHNN – CN Phú Tài 14,39 17,50 16,50 NH Sài gòn TN 8,00 7,00 6,00 NH Quốc tế 2,00 1,80 1,60 Tổ chức TD Khác 18,72 13,70 19,90 Tổng cộng 100 100 100 Phú Tài (Nguồn: phòng tổng hợp NHNN Bình Định) Dựa vào bảng cho ta thấy NHTM nhà nước chiếm tỷ trọng lớn so với NHTMCP địa bàn, đặc biệt BIDV Phú Tài với tỷ trọng lớn Bên cạnh đó, NHCT – Phú Tài NHNT – Phú Tài chiếm tỷ trọng tương đối gần NHTMCP Sài gòn thương tín chiếm tỷ trọng lớn gấp nhiều lần so với NHTMCP Quốc tế chứng tỏ quy mô, uy tín NHTMCP Sài gòn thương tín cao nhiều so với NHTMCP Quốc tế – Phú Tài c Cơ cấu nguồn tiền gửi tiết kiệm * Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền huy động: Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền huy động Vietinbank – Chi nhánh KCN Phú Tài qua năm 2010 -2012 ( đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 TGTK VNĐ TGTK ngoại tệ (quy đổi) Tổng cộng So sánh 11/10 So sánh 12/11 Số tiền % Số tiền % 222.5 346.3 297.0 123.8 158% (49.305) 86% 4.0 226.492 3.8 350.047 1.8 298.757 (0.2) 105% (1.985) 48% (Nguồn: VietinBank Phú Tài ) Do lãi suất tiết kiệm giảm nên người dân lo sợ đồng tiền giá nên xu hướng chuyển sang tiết kiệm vàng * Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo thời gian gửi : Sau diễn biến nguồn tiền gửi tiết kiệm theo thời gian Vietinbank – Chi nhánh KCN Phú Tài ta thấy rõ tính chất chu kỳ Bảng 2.7: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo thời gian Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài qua năm 2010 – 2011 – 2012 (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu thời gian Năm 2011 Số tiền (+)/(-) So sánh 2012/2011 Năm 2012 TT(%) Số tiền (+)/(-) TT (%) TT (%) 103.902 47% Tháng 219.045 Quý I Tháng 218.176 (869) 0% 348.556 25.609 8% 130.380 60% Tháng 235.583 17.407 8% 347.862 (694) 0% 112.279 48% Tháng Quý Tháng II Tháng Quý Tháng III Tháng 307.697 72.114 31% 366.345 18.483 5% 58.648 19% 307.259 (438) 0% 363.077 (3.268) -1% 55.818 18% 304.571 (2.688) -1% 326.799 (36.278) -10% 22.228 7% 260.473 (44.098) -14% 312.899 (13.900) -4% 52.426 20% 34% 305.679 (7.220) 349.306 Footer Page 16 of 126 322.947 Số tiền 88.833 -2% (43.627) -12% 15 Header Page 17 of 126 359.145 Tháng Tháng 10 Quý Tháng 11 IV Tháng 12 Bình quân tháng 9.839 3% 298.561 (7.118) -2% (60.584) -17% 328.016 (31.129) -9% 280.636 (17.925) -6% (47.380) -14% 304.912 (23.104) -7% 292.770 12.134 350.047 15% 298.575 5.805 45.135 295.353 4% (12.142) -4% 2% (51.472) -15% 322.059 26.706 9% (Nguồn: VietinBank Phú Tài ) Tóm lại, năm 2011 kinh tế khó khăn nguồn tiền tiết kiệm tăng ổn định qua quý bước sang năm 2012 khác có biến động Nhìn biểu đồ ta thấy tiền gửi tiết kiệm từ tháng đến tháng năm 2012 co mức tăng trưởng ổn định cao năm 2011 Tuy nhiên từ tháng năm 2012 bắt đầu sụt giảm thấp so với kỳ năm 2011 Đây giai đoạn khó khăn Chi nhánh mặt xử lý nợ gặp nhiều khó khăn công ty làm ăn thô lỗ, phá sản khả chi trả tiền lương cho công nhân, không toán khoản nợ vốn vay cho Chi nhánh * Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn Bảng 2.8: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn Chi nhánh KCN Phú Tài qua năm 2010, 2011, 2012 (đvt: tỷ đồng) Chi tiêu TGTK không kỳ hạn TGTK có kỳ hạn 12 tháng TGTK từ 12 đến 24 tháng TGTK từ 24 tháng trở lên Tổng cộng So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số tuyệt Số tương Số tương Số tuyệt đối đối đối (%) đối (%) 1.486 895 2.587 274% (3.178) 22% 200.687 202.342 250.220 1.655 101% 47.878 124% (3.491) 85% 27.289 234% 483 123.287 122.804 25525% (123.279) 226.492 350.047 298.757 155% 0% 132% 23.836 Footer Page 17 of 126 4.073 20.345 47.634 16 Header Page 18 of 126 (Nguồn: VietinBank Phú Tài ) c Chi phí huy động tiền gửi tiết kiệm Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài ấn định phát sinh năm, ta có bảng chênh lệch lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi suất bình quân đầu Chi nhánh KCN Phú Tài sau: Bảng 2.9: Chi phí huy động tiền gửi tiết kiệm qua năm (đvt: %) Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2010 2011 2012 Lãi suất bình quân TGTK đầu vào 12,8 13,6 11,2 Lãi suất bình quân đầu 17,4 16,9 14,6 Chênh lệch lãi suất bình quân 4,6 3,6 3,4 (Nguồn: Phòng tổng hợp – Vietinbank – CN KCN Phú Tài từ năm 2010 – 2012) Do Vietinbank cần chủ động linh hoạt thực việc sau: Khống chế mức lãi suất cho vay phù hợp hạ lãi suất huy động vốn với mức hợp lý để mức chênh lệch lãi suất bình quân cho vay huy động đạt tốt với mức tối ưu 4,2%/năm lựa chọn hiệu Vietinbank d Kiểm soát rủi ro hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Vietinbank áp dụng chế quản lý tập trung thông qua điều chuyển vốn nội nhằm hỗ trợ cho việc quản trị rủi ro khoản, quản trị rủi ro lãi suất quản lý hiệu hoạt động Vietinbank Chính sách điều chuyển định giá vốn nội FTP Vietinbank đánh giá, khẳng định tài quản lý kinh doanh tín dụng uy tín Vietinbank e Chất lượng dịch vụ Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI 2.4.1 Kết đạt 2.4.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân Ngân hàng đạt nhiều thành tích huy động vốn tiền gửi nhiều tồn tại: + Hạn chế; + Nguyên nhân Các nguyên nhân khách quan Các nguyên nhân chủ quan + Dịch vụ hỗ trợ phòng giao dịch KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, qua đánh giá chung công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trình bày giúp cho hiểu rõ tầm quan trọng, vị trí cần thiết phải tăng cường công tác huy động vốn không với thân ngân hàng mà với tổ chức kinh tế, dân cư toàn xã hội Chi nhánh KCN Phú Tài có đầy đủ điều kiện sơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, nhân lực có uy tín khách hàng, để phát huy mạnh, tận dụng điều kiện có để phát triển bền vững, cần thiết triển khai mạnh mẽ chuyên nghiệp công tác huy động vốn nói chung huy động tiền gửi tiết kiệm nói riêng, nhằm nâng cao lực cạnh tranh, khai thác giữ chân khách hàng, thu hút khách hàng nhiều tạo nhiều nguồn vốn tổng lực nhân dân, kinh tế ngày để đảm bảo nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu khách hàng từ góp phần cho Vietinbank ngày phát triển hơn, bền vững Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lược phát triển đến năm 2015 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3.1.2 Định hướng phát triển VietinBank – Chi nhánh Khu Công nghiệp Phú Tài đến 2015 Chiến lược phương châm hành động đến năm 2015 Chi nhánh KCN Phú Tài cụ thể hoá thành tiêu kế hoạch hàng năm bảng sau Bảng 3.1: Một số tiêu kế hoạch giai đoạn từ năm (2012-2015) TT Nội dung tiêu Số liệu Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Tỷ trọng TG TK dân cư Tổng nguồn vốn Tỷ trọng TG không kỳ hạn Tổng nguồn vốn 30 % - 35 % Tốc độ tăng trưởng tín dụng 15 % - 20 % Tỷ trọng dư nợ cho vay bảo đảm tài sản 20 % - 25 % > 60% < 10 % Tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn < 30 % Khống chế tỷ trọng nợ xấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, Tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay