Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

26 102 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:54

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ HỒNG TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM DOANHTẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS - Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN - Phản biện 2: GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động NHTM Việt Nam nói chung năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng Việt Nam Tuy nhiên, thực tế chứng minh kinh tế bị tác động tiêu cực, chí đến khủng hoảng hệ thống ngân hàng hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đủ dạng rủi ro tiềm ẩn, trường hợp ví dụ điển hình Thái Lan gần Mỹ Đặc trưng hệ thống NHTM Việt Nam tỷ trọng thu nhập rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm 70% tổng hoạt động ngân hàng Đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, rủi ro tín dụng(RRTD) phức tạp nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng ngân hàng Trong năm 2001-2012, tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa (BIDV Khánh Hòa) nói riêng có dấu hiệu tăng cao Vậy đâu nguyên nhân, làm để nâng cao chất lượng QTRR tín dụng hoạt động ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa với chức ngân hàng hoạt động lĩnh vực cho vay, tài trợ, huy động vốn… vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro quan trọng Đây vấn đề Ban lãnh đạo BIDV Khánh Hòa đặc biệt quan tâm Các doanh nghiệp Việt Nam năm qua phát triển Footer Page of 126 Header Page of 126 động, mạnh mẽ chất lẫn lượng, đóng góp ngày to lớn cho kinh tế quốc dân Với đặc điểm riêng có quy mô, cách thức hoạt động phù hợp với khả quản lý định hướng hoạt động BIDV Khánh Hòa nên doanh nghiệp tập trung đầu tư tín dụng trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo Thông qua kết điều tra tổng hợp ngân hàng có 100% ý kiến cho vấn đề cấp thiết cần giải ngân hàng nghiên cứu tìm giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp hoạt động tín dụng doanh nghiệp mang lại nhiều rủi ro lớn hoạt động tín dụng ngân hàng Vì hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa nhu cầu cần thiết cấp bách Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất: Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp NHTM Thứ hai: Nghiên cứu khảo sát thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa Từ tìm nguyên nhân dẫn đến RRTD thời gian qua Thứ ba: Trên sở hạn chế nguyên nhân đó, đề xuất giải pháp toàn diện phù hợp với tình hình hoạt động BIDV Khánh Hòa công tác quản trị RRTD DN theo thông lệ quốc tế rút ngắn thời gian hội nhập Đối tượng Phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Toàn lý luận thực tiễn liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại + Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động quản trị rủi Footer Page of 126 Header Page of 126 ro tín dụng doanh nghiệp, không bao gồm loại rủi ro khác hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa - Về không gian: Đề tài thực nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa - Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích năm 2010 đến 2012 đề xuất giải pháp cho năm tới Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh, Các kết luận giải pháp đề xuất đúc kết từ trình thu thập, tổng hợp thông tin, tư liệu thực tế công tác Qua đó, đối chiếu với sở lý luận để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đảm bảo tính khách quan, toàn diện, có hệ thống tổng hợp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài + Đối với công tác quản lý ngân hàng Nhà nước: kết nghiên cứu đề tài tư liệu để Nhà nước hoàn thiện sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp NHTM có biện pháp giám sát thích hợp NHTM hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp + Đối với BIDV Khánh Hòa: Giúp Chi nhánh soi rọi lại tồn tại, yếu nguyên nhân gây yếu công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Các kiến nghị đề tài có ý nghĩa đối BIDV Khánh Hòa nói riêng BIDV nói chung công việc kiểm soát hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp + Đối với nghiên cứu tiếp theo: kết đề tài góp phần thêm sở lý luận cho việc nghiên cứu rủi ro quản lý rủi Footer Page of 126 Header Page of 126 ro hoạt động tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Cấu trúc luận văn A Phần mở đầu: Giới thiệu ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng, pham vi, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc luận văn tổng quan tài liệu nghiên cứu B Phần nội dung, bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa Chương 3: Các kết luận số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa C Phần kết luận: Một số vấn đề rút sau trình nghiên cứu điểm nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng hoạt động theo NHTM chuyển lượng tiền cho khách hàng với điều kiện khách hàng hoàn trả gốc lãi hạn theo cam kết hợp đồng tín dụng 1.1.2 Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh tế tiến hành hoạt động kinh tế theo kế hoạch định nhằm mục đích kiếm lợi nhuận 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp - Tín dụng ngân hàng (TDNH) công cụ tích tụ tập trung vốn hỗ trợ cho DN - TDNH góp phần nâng cao khả cạnh tranh DN - TDNH góp phần hình thành cấu vốn tối ưu cho DN - TDNH góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn DN 1.1.4 Phân loại tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Căn vào mục đích sử dụng vốn vay - Căn vào thời hạn tín dụng - Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng - Căn vào phương thức hoàn trả nợ vay - Căn vào chủ thể tham gia quan hệ vay vốn 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro tổn thất tài (trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 gián tiếp) xuất phát từ người vay không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng - Căn vào phân loại theo tính khách quan, chủ quan - Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro RRTD bao gồm rủi ro giao dịch rủi ro danh mục - Căn vào cấp độ rủi ro: Rủi ro đọng vốn rủi ro vốn 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng - RRTD mang tính chất gián tiếp - RRTD mang tính tất yếu - RRTD có khả tạo phản ứng dây chuyền 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng  Nguyên nhân chủ quan + Nguyên nhân từ phía Ngân hàng: - Sự lơi lỏng trình kiểm tra, giám sát sau cho vay - Quá tin tưởng vào tài sản chấp, bảo lãnh, bảo hiểm coi vật chất đảm bảo chắn cho thu hồi nợ gốc lãi tiền vay - Ngân hàng vi phạm nguyên tắc cho vay, cho vay vượt tỷ lệ an toàn, thiếu tài sản chấp, cầm cố + Nguyên nhân từ phía khách hàng - Bị lực pháp lý - Năng lực chuyên môn uy tín lãnh đạo doanh nghiệp bị giảm thấp, đạo đức nghề nghiệp yếu - Do sử dụng vốn sai mục đích - Do trình hội nhập kinh tế quốc tế - Do doanh nghiệp không mua bảo hiểm - Sự thay đổi sách nhà nước  Nguyên nhân khách quan Footer Page of 126 Header Page of 126 Có thể xuất phát từ môi trường kinh tế, môi trường pháp lý 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị RRTD trình xây dựng thực thi chiến lược, sách quản lý kinh doanh tín dụng nhằm tối đa hóa lợi ích phạm vi mức độ rủi ro chấp nhận 1.3.2 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp + Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro, giảm thiệt hại cho ngân hàng + Tạo an toàn, ổn định kinh doanh + Nâng cao lợi cạnh tranh ngân hàng 1.3.3 Những nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp + Nguyên tắc chấp nhận rủi ro + Nguyên tắc quản lý độc lập loại rủi ro riêng biệt + Nguyên tắc phù hợp mức độ rủi ro cho phép mức độ thu nhập + Nguyên tắc chuyển đẩy loại rủi ro không cho phép 1.3.4 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Công tác quản trị rủi ro tín dụng cần hướng tới nội dung cụ thể sau: + Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh + Thiết lập mục tiêu hoạt động tín dụng, quản trị danh mục cho vay + Xác định nguồn lực cho việc thực mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 + Bố trí, phân bổ nguồn lực lãnh đạo, quản lý vào khâu quản trị rủi ro tín dụng 1.3.5 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Với cách tiếp cận quản trị rủi ro phần nêu trên, nội dung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng gồm có bước là: Nhận diện rủi ro tín dụng; đo lường rủi ro tín dụng; kiểm soát rủi ro tín dụng; tài trợ rủi ro tín dụng a Nhận diện rủi ro tín dụng doanh nghiệp Nhận diện rủi ro tín dụng doanh nghiệp trình xác định liên tục có hệ thống Có phương pháp nhận diện rủi ro sau: + Phương pháp bảng liệt kê; + Phương pháp phân tích tài chính; + Phương pháp lưu đồ; + Phương pháp nghiên cứu số liệu tổn thất khứ b Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp Đo lường rủi ro tín dụng việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hoá mức độ rủi ro biết xác suất xảy rủi ro, mức độ tổn thất rủi ro xảy để xem xét khả chấp nhận ngân hàng Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng phát triển theo hướng: đo lường rủi ro tín dụng riêng biệt đo lường rủi ro danh mục cho vay c Kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp Kiểm soát rủi ro việc sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược trình nhằm biến đổi rủi ro tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu cách kiểm soát tần suất mức độ rủi ro, tổn thất lợi ích Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Hệ thống thông tin doanh nghiệp quan khác cung cấp không xác, trung thực CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ BIDV Khánh Hòa 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển - Ngày 30/3/1976 Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết tỉnh Phú Khánh (tiền thân BIDV Khánh Hòa) đời - Từ ngày 01/01/1995 BIDV Khánh Hòa thức chuyển sang kinh doanh thương mại - Từ tháng 5/2012 BIDVđã cổ phần hóa 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Khánh Hòa Mô hình tổ chức hệ thống BIDV dần hoàn thiện theo mục tiêu chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng đại, đa Hiện mô hình tổ chức BIDV Khánh Hòa gồm 17 phòng ban quỹ tiết kiệm phân bổ làm khối Về phân tách mặt tổ chức khối kinh doanh, khối quản lý rủi ro khối tác nghiệp 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh kinh doanh BIDV Khánh Hòa giai đoạn 2010-2012 - Tổng tài sản đến 31/12/2012 đạt 3.997 tỷ, tăng 1.49 lần so với năm 2011và tăng trưởng bình quân giai đoạn 33% - Huy động vốn 2012 so với 2010 tăng 1.649 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân đạt 18% Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2012 đạt 2.598 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng so với năm 2010 - Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo định hướng: giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn - Chất lượng tín dụng có dấu hiệu bùng phát nằm kiểm soát - Kết kinh doanh qua năm đạt tốc độ tăng trưởng tương đối tốt với mức tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế 35%/năm 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH KHÁNH HÒA 2.2.1 Đánh giá toàn hoạt động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Khánh Hòa Dư nợ cho vay doanh nghiệp địa bàn tính đến 31/12/2012 đạt 13.301 tỷ đồng, giảm 1.2% tương ứng giảm 162 tỷ đồng, chiếm 64.93% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn Trong đó: - Dư nợ cho vay phục vụ xuất đạt 2.591 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 269 tỷ đồng tương ứng giảm 9.4%, chiếm 12.65% dư nợ toàn tỉnh - Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa đạt 7.343 tỷ đồng, chiếm 55.2% dư nợ cho vay doanh nghiệp so với đầu năm giảm 373 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 4.8% - Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn: đạt 3.023 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 244 tỷ đồng tương ứng tăng 8.78%, chiếm 14.76% tổng dư nợ 2.2.2 Đánh giá chế sách có tác động đến hoạt động doanh nghiệp địa bàn Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 cận nguồn vốn vay ngân hàng Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ, liệt nhiều giải pháp hiệu quả: - Liên tục điều chỉnh giảm mức lãi suất điều hành lãi suất tiền gửi - Chỉ đạo TCTD tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ vừa, … 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 2.3.1 Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp nói chung Bảng 2.2 Tình hình dư nợ tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp qua năm 2010-2012 Chỉ tiêu 2010 Dư nợ nội bảng doanh 1,689 nghiệp -Dư nợ hạn 56 Tỷ lệ nợ hạn 3.3% -Dư nợ nhóm 1,633 2011 2012 1,873 Tăng trưởng 11/10 12/11 2,181 10.9% 16.5% 49 2.6% 1,817 102 4.67% 2,079 -12.6% -21.2% 11.3% 107.7% 78.3% 14.4% Tỷ lệ nhóm 97% 97% 95% 0.4% -1.8% -Dư nợ nhóm 52.0 48.4 77.7 -6.9% 60.6% Tỷ lệ nợ nhóm 3% - Dư nợ xấu nội bảng 4.1 (nhóm 3, 4,5) Tỷ lệ nợ xấu 0.2% Dư nợ xấu ngoại bảng doanh nghiệp (dư nợ xử 182.5 lý nguồn DPRR 3% 4% -16.0% 37.9% 7.2 24.1 76.1% 233.4% 0.4% 1.1% 58.9% 186.3% 189.5 168.7 3.8% -11.0% 2.3.2 Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.3.3 Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo ngành Nợ hạn nợ xấu Chi nhánh chủ yếu tập trung số lĩnh vực cụ thể thương mại dịch vụ, sản xuất bất động sản + Đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ: NQH, nợ xấu Chi nhánh chủ yếu phát sinh từ nguyên nhân khách hàng vay vốn bổ sung vốn lưu động, mua hàng hóa kinh doanh + Đối với lĩnh vực Bất động sản: xuất phát từ việc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, vay vốn kinh doanh để đầu tư vào bất động sản Chi nhánh cấu lại nợ chuyển sang cho vay bất động sản + Đối với lĩnh vực sản xuất số lĩnh vực lại Chi nhánh chiếm tỷ trọng nhỏ có dấu hiệu tăng cao xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan 2.4 THỰC TRANG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 2.4.1 Công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa - Chính sách quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp - Chính sách tín dụng cho vay doanh nghiệp - Mô hình phán cấp tín dụng doanh nghiệp - Hệ thống công nghệ thông tin 2.4.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa a Công tác nhận diện rủi ro tín dụng doanh nghiệp Công tác nhận dạng rủi ro tín dụng DN BIDV Khánh Hòa thực dựa sở kết hợp số phương pháp nhận diện RRTD thường sử dụng phương pháp phân tích tài chính, phương pháp nghiên cứu số liệu tổn thất khứ, phương Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 pháp đánh giá hiểm họa RRTD, phương pháp giao tiếp với nội tổ chức b Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việc đánh giá RRTD BIDV Khánh Hòa thực thông qua hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng trình phân tích, thẩm định khoản vay Các tiêu chí, tiêu phân tích, thẩm định khoản vay BIDV áp dụng là: + 8C (Tính cách người vay – Character; tư cách người vay – Capacity; Khả trả nợ - Capability; Dòng tiền – Cash flow; vốn – Capital; điều kiện hoạt động – Condition; Tài sản chung: Collectivity; Tài sản đảm bảo – Collateral) + Thông tin khách hàng; Tình trạng tài khoản + Quan hệ với ngân hàng + Mục đích khoản vay c Kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp Hoạt động kiểm soát RRTD DN BIDV Khánh Hòa thực thông qua việc kết hợp biện pháp - Né tránh rủi ro: Chi nhánh từ chối cấp tín dụng phương án sử dụng vốn rõ ràng, hiệu quả; có lịch sử nợ xấu; biện pháp bảo đảm phù hợp; … - Giảm thiểu rủi ro: Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên khoản vay/khách hàng - Chuyển giao rủi ro: Chi nhánh thực chuyển giao RRTD thông qua việc mua bảo hiểm tài sản; - Chấp nhận rủi ro: thực cho vay phân tán, đa dạng loại hình, lĩnh vực hoạt động nên nỗ lực, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro, … Footer Page 16 of 126 15 Header Page 17 of 126 d Tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp Hoạt động ý đến tác nghiệp xử lý, bù đắp rủi ro, việc xây dựng phương án dự phòng, tạo nguồn tài trợ rủi ro chưa có, chưa trọng 2.4.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa Hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Khánh Hòa thể qua số mức giảm tỷ lệ nợ xấu, mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng mức giảm tỷ lệ trích lập DPRR tín dụng DN bảng 2.10 Bảng 2.10 Hiệu quản trị rủi ro tín dụng DN Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2010 2011 2012 Mức giảm 11/10 12/11 Tỷ lệ nợ hạn 3.3% 2.6% 4.67% -0.7% 2.07% Tỷ lệ nợ xấu 0.2% 0.4% 14.1% 0.2% 0.7% 0.37% 0.59% 1.33% 0.2% 0.7% 1.33% 1.42% 1.39% 0.1% 0.0% Tỷ lệ xóa nợ ròng Tỷ lệ trích lập dự phòng 2.5 CÁC KẾT LUẬN QUA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DUNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 2.5.1 Những kết đạt - Luôn trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CBQHKH, CBQLRRTD ngân hàng - Đã tổ chức máy quản lý tín dụng rõ ràng chia tách khối tín dụng thành phòng khách hàng đặc thù cá nhân DN; Phòng Quản trị tín dụng phòng quản lý rủi ro Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Chính sách tín dụng BIDV xây dựng chặt chẽ, khoa học - Hệ thống phân quyền phán tín dụng doanh nghiệp phân bổ hạn mức phán cho cấp theo quy mô hoạt động tín dụng đặc điểm quản lý đơn vị kinh doanh 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Tập trung chủ yếu cho vay dự án trung dài hạn - Cơ cấu tổ chức QTRR tín dụng chưa hoàn thiện - Về chế phân cấp ủy quyền phán quyết: chưa xây dựng hạn mức phê duyệt tín dụng DN cụ thể - Về tài sản bảo đảm: chưa đa dạng linh hoạt - Về đo lường rủi ro khách hàng: có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá rủi ro khách hàng - Về công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa có hiệu a Nguyên nhân * Nguyên nhân chủ quan + Đối với ngân hàng - Ban lãnh đạo chưa thực xây dựng tiêu chuẩn chặt chẽ mức chất lượng tín dụng - Nguồn nhân lực tham gia công tác tín dụng số hạn chế - Việc CBQHKH nắm giữ khối lượng công việc lớn - Thông tin tín dụng phòng ngừa rủi ro chưa cập nhật đầy đủ - Công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu - Ngân hàng trọng vào tài sản đảm bảo nợ vay, xem giải pháp an toàn cho vay Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Công tác kiểm tra nội chưa trọng + Về phía khách hàng doanh nghiệp - Sử dụng vốn sai mục đích, thiện chí việc trả nợ vay: - Tình hình tài DN yếu kém, thiếu minh bạch - Một số khách hàng thiện chí trả nợ hoạt động kinh doanh có hiệu quả, làm uy tín kinh doanh * Nguyên nhân khách quan - Chi nhánh hoạt động điều kiện hệ thống pháp lí nước ta vừa thiếu ổn định - Môi trường kinh doanh thay đổi chưa hoàn thiện - Hệ thống thông tin quản lý (CIC) nhiều bất cập Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ QUAN ĐIỂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA - Tiếp tục trì nâng cao chất lượng công tác tín dụng doanh nghiệp - Mở rộng tín dụng sở an toàn hiệu - Phân tán rủi ro danh mục đầu tư tín dụng - Có sách khách hàng phù hợp với hiệu mang lại - Thành lập tổ chuyên thu nợ dừng cho DN vay thêm có nguy phát sinh nợ xấu - Phát triển sách thu hút, trọng dụng đãi ngộ nhân tài 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng hoàn thiện sách tín dụng doanh nghiệp  Chính sách khách hàng: - Phân loại KH dựa vào tiêu chí khứ, lẫn dự phòng tương lai - Xây dựng sách giá khép kín, đồng sản phẩm, dịch vụ BIDV  Thiết lập danh mục cho vay hợp lý - Tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh mặt hàng nhà nước khuyến khích Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 - Ưu tiên cho vay doanh nghiệp có trụ sở địa bàn hoạt độnggần Chi nhánh - Cụ thể hóa tiêu chí phân nhóm khách hàng - Nghiêm khắc với tiêu cực tín dụng, gây rủi ro cho NH cho vay  Chính sách lãi suất: có sách lãi suất ưu đãi linh hoạt cho khách hàng  Sản phẩm tín dụng: đa dạng hóa sản phẩm tín dụng lựa chọn áp dụng sản phẩm tín dụng rủi ro (chiết khấu, bao toán) 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu thực thi quy trình tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa a Quy trình tín dụng doanh nghiệp  Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ: khai thác tất nguồn thông tin để tìm hiểu KH, ví dụ thông tin từ chứng từ KH cung cấp, thông tin từ nội bộ, từ quan có liên quan (cơ quan thuế, CIC …), từ đối thủ cạnh tranh …  Giai đoạn thẩm định hồ sơ vay: - Thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ KH - Thẩm định tài sản đảm bảo  Giai đoạn phê duyệt hồ sơ vay: - Minh bạch hóa nâng cao vai trò, tính cẩn trọng phê duyệt Hội đồng tín dụng - Đối với hồ sơ lớn, độ phức tạp rủi ro cao, Cấp phê duyệt nên có thời gian nghiên cứu hồ sơ, đưa biện pháp nhằm hạn chế RRTD từ đầu  Giai đoạn kiểm tra sau cho vay Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Kiểm tra sau cho vay bao gồm: kiểm tra tình hình tài chính, sử dụng vốn mục đích kiểm tra tài sản đảm bảo - Xây dựng chương trình theo dõi điều kiện giải ngân b Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp  Nhận diện phân loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp: - Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến dấu hiệu KH thị trường - Thu thập thông tin CIC định kỳ tháng tùy đối tượng khách hàng  Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô  - Thiết lập hệ thống thu thập cung cấp thông tin ngành nghề - Thiết lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế  Nâng cao vai trò công tác kiểm soát nội - Bộ phận giám sát từ xa cần linh hoạt - Điều chỉnh tiêu chí đánh giá cuối năm nhân viên - Nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên Kiểm soát chi nhánh - Nhân viên Kiểm soát phải thực có lĩnh, trình độ nghiệp vụ lẫn việc ứng xử mối quan hệ  Hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy ra: - Xử lý nợ có vấn đề - Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay - Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phòng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.3 Nhóm giải pháp nhân cấu tổ chức a Phân công công việc trách nhiệm rõ ràng phận, phòng ban b Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu toàn hệ thống BIDV c Tiêu chuẩn hóa cán làm công tác tín dụng doanh nghiệp 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ a Đối với Hội sở - Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin - Chuẩn hóa văn bản, quy chế, quy định liên quan tín dụng - Cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho phù hợp với thực tế - Ban hành quy chế xử lý trách nhiệm hoạt động cấp tín dụng để có chế tài đe xử phạt cá nhân tập thể có vi phạm để xảy tổn thất b Đối với chi nhánh - Tuân thủ Quy chế cho vay Quy trình cấp tín dụng - Phát huy tối đa vai trò tuân thủ tính độc lập kiểm tra, kiểm soát hồ sơ - Nâng cao ý thức trách nhiệm cán việc nghiêm túc tuân thủ quy định, quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ - Tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột sách - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Hoàn thiện khuân khổ pháp lí đảm bảo an toàn cho hoạt động TDNH - Sớm ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm - Tòa án, thi hành án, bộ, ngành, quan địa phương tạo điều kiện hỗ trợ trình thực biện pháp xử lý nợ 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước - Cần đẩy nhanh tiến trình cấu lại lành mạnh hóa tài ngân hàng quốc doanh - Nghiên cứu triển khai công cụ bảo hiểm tín dụng Hoán đổi tín dụng ( credit swap) - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng: - Điều hành sách tiền tệ hiệu - Công tác tra: tiếp tục triển khai đổi công tác tra, giám sát ngân hàng; Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý; - Hoàn thiện lại hệ thống thông tin tín dụng ngành NH (CIC) Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 bắt nguồn từ Thái Lan, khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 phố Walls Mỹ… dù nhiều nguyên nhân hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Với cường quốc tài Mỹ lâm vào khủng hoảng trầm trọng khoản nợ cho vay duới chuẩn khả đánh giá rủi ro không xác Nói riêng tới Việt Nam, từ vụ án liên quan đến TDNH Epco Minh Phụng, gần vụ công ty “ma” rút vốn 40 tỷ đồng ngân hàng lớn gồm Vietinbank, VCB, Agribank, xuất phát từ công tác QTRRTD DN không hiệu chặt chẽ Điều cho thấy, điều kiện kinh tế phát triển không ngừng, dù trải qua nhiều học kinh nghiệm, hoạt động QTRRTD DN chưa đủ Với tác động sâu rộng mạnh mẽ RRTD DN, tùy giai đoạn mức độ phát triển, mà ngân hàng phải củng cố hoàn thiện công tác QTRRTD DN, để vừa có lợi nhuận vừa đảm bảo an toàn tài cho ngân hàng Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận RRTD, quản trị RRTD doanh nghiệp NHTM - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động BIDV Khánh Hòa, sâu phân tích thực trạng công tác quản trị RRTD DN BIDV Khánh Hòa giai đoạn 2010-2012 Qua Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn công tác quản lý RRTD DNtại BIDV Khánh Hòa; - Trên sở đánh giá thực trạng công tác quản lý RRTD DN BIDV Khánh Hòa, luận văn đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QR RRTD DN nhằm hạn chế RRTD DN BIDV Khánh Hòa thời gian tới Footer Page 26 of 126 ... CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV KHÁNH HÒA 2.4.1 Công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Khánh Hòa - Chính sách quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp. .. loại rủi ro khác hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa - Về không gian: Đề tài thực nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa, Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa, Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay