Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện na

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:53

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÂM THỊ HỒNG THẮM QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CON NGƢỜI VÀ TỰ NHIÊN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG SINH THÁI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60 22 80 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN THANH Phản biện 1: TS TRẦN NGỌC ÁNH Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng 01 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mối quan hệ người tự nhiên đề cập từ sớm lịch sử, hệ thống triết học cổ đại, trung đại, cận đại phương Đông phương Tây luận giải mặt thể luận nhân sinh quan với trường phái đại biểu tiêu biểu như: Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Phật giáo, Hêraclit, Platon, Đêmôcrit, Đềcáctơ, Hêghen, Phoiơbắc Triết học Mác-Lênin kế thừa phát triển quan điểm hoàn cảnh cho rằng, người có nguồn gốc từ giới tự nhiên, đời sống thể xác tinh thần người gắn liền với giới tự nhiên, người phận giới tự nhiên Con người phát triển tác động người đến tự nhiên sâu sắc, dấu ấn người vào giới tự nhiên đậm nét Thế kỷ XXI, giới tiếp tục có nhiều thay đổi lớn, khoa học công nghệ có bước phát triển vượt bậc, kinh tế tri thức đóng vai trò chủ đạo phát triển Toàn cầu hóa kinh tế tất yếu diễn diện rộng, lôi nhiều quốc gia Xu toàn cầu hóa tạo nhiều hội phát triển kinh tế cho nước Tuy nhiên, xu toàn cầu hóa bị nước phát triển, tập đoàn kinh tế đa quốc gia chi phối tìm cách khai thác triệt để nguồn lực tự nhiên.Vì lợi ích kinh tế, thỏa mãn nhu cầu vật chất ngày tăng mình, quốc gia tìm biện pháp để thúc đẩy mở rộng hoạt động sản xuất Tăng trưởng kinh tế trở thành mục tiêu trung tâm, chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển quốc gia, theo phạm vi mức độ tác động người vào giới tự nhiên ngày tăng Mỗi bước tiến Footer Page of 126 Header Page of 126 người việc chinh phục tự nhiên, lại bước thụt lùi sinh thái nhân văn- Tự nhiên trở nên cạn kiệt Thực tế cho thấy, người phải gánh chịu “trừng phạt” giới tự nhiên hành động thái quá, phiến diện Vì vậy, vấn đề giải mâu thuẫn người tự nhiên trở thành vấn đề cấp bách, thiết xã hội loài người Thực tế cho thấy, môi trường mà sống bị suy thoái nghiêm trọng Các vấn đề môi trường toàn cầu như: khí hậu thay đổi theo hướng nóng lên, tầng ôzôn suy giảm, mực nước biển dâng cao, mưa axít, bão lũ, mưa đá, hạn hán; cố tràn dầu biển, xuất công nghiệp ô nhiễm, cố môi trường sở sản xuất ngày gia tăng gây hàng loạt ảnh hưởng xấu đến sản xuất đời sống nhiều vùng Tình trạng môi trường bị ô nhiễm suy thoái nêu hậu thời gian dài mà trước chưa quan tâm đầy đủ đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Bước vào kỷ XXI, với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, phải đương đầu với thách thức lớn đường phát triển bền vững, có vấn đề môi trường Việt Nam quốc gia phát triển có nguồn lực để giải vấn đề cấp bách môi trường tồn Vì vậy, trình xây dựng phát triển xã hội, cần phải cân nhắc kỹ vấn đề bảo vệ môi trường để hạn chế tối đa thiệt hại môi trường trình tàn phá Đối với thành phố Đà Nẵng vấn đề lại phải quan tâm, trọng Tuy nhiên, để nhìn nhận cách thực khoa học mối quan hệ phải dựa lập trường, giới quan khoa học, Footer Page of 126 Header Page of 126 đắn Thế giới quan lập trường, quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, với tảng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Tức nghiên cứu mối quan hệ người xã hội - tự nhiên với tư cách mối quan hệ mang tính hệ thống Do vậy, nhận thức tách rời mà tuân theo tính hệ thống, thực mối quan hệ tăng trưởng kinh tế không chạy theo số tăng thêm đơn mặt kinh tế mà làm tổn hại đến môi trường, sợ ảnh hưởng đến môi trường mà đình hoạt động kinh tế Thành phố Đà Nẵng có ưu tự nhiên, khai thác điều kiện thuận lợi tự nhiên, Đà Nẵng phát triển theo hướng du lịchdịch vụ Tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ảnh hưởng không tốt tới trình phát triển thành phố Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái trở nên cấp bách Nhận thức vấn đề người viết chọn đề tài: “Quan điểm triết học Mác-Lênin mối quan hệ biện chứng người tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái Đà Nẵng nay” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Trên sở nghiên cứu mối quan hệ người với tự nhiên từ thực trạng bảo vệ môi trường Đà Nẵng nay, luận văn xây dựng giải pháp nhằm bảo vệ môi trường Đà Nẵng 2.2 Nhiệm vụ Để thực mục tiêu luận văn có nhiệm vụ - Phân tích nội dung quan điểm triết học Mác-Lênin vấn đề mối quan hệ người tự nhiên Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phân tích thực trạng bảo vệ môi trường Đà Nẵng - Xây dựng giải pháp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Quan điểm triết học Mác-Lênin mối quan hệ người tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn giới hạn việc bảo vệ môi trường sinh thái Đà Nẵng giai đoạn Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp: phân tích, tổng hợp; so sánh; lôgic lịch sử; điều tra xã hội học; trừu tượng hóa, khái quát hóa Bố cục đề tài Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm chương tiết Chương 1: Lí luận mối quan hệ người với tự nhiên lịch sử triết học Mác- Lênin Chương 2: Thực trạng mối quan hệ người với tự nhiên Đà Nẵng Chương 3: Một số phương hướng, giải pháp để bảo vệ môi trường Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu Trong trình phát triển đất nước ta, mối quan hệ người tự nhiên có nhiều công trình nghiên cứu liên quan công bố sách, báo Gồm nhóm công trình nghiên cứu sau: - Nhóm công trình nghiên cứu mối quan hệ người tự nhiên: Trên lập trường phép vật biện chứng, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác có luận điểm quan trọng đặt tảng cho việc nghiên cứu giải vấn đề môi trường sinh thái Đó quan điểm người - xã hội - tự nhiên mà thực chất mối quan hệ biện chứng phát triển người ý bảo vệ môi trường Tuy không để lại tác phẩm trọn vẹn chuyên bàn chủ đề này, song nhiều tác phẩm: Bản thảo kinh tế -triết học, Bộ Tư bản, Hệ tư tưởng Đức, Biện chứng tự nhiên thư từ ghi chép khác, C.Mác Ph.Ăng-ghen phân tích luận giải sâu sắc mối quan hệ người tự nhiên, dự báo tình hình môi trường sống xã hội tại, biến đổi môi trường với phát triển kinh tế, xã hội, từ đúc rút thành nguyên lý, lý luận mang tính triết lý Trong tác phẩm “Biện chứng tự nhiên”, Ph.Ăngghen đề cập đến mối quan hệ hai chiều người thực mối quan hệ với tự nhiên Chính tồn phát triển người “để lại dấu ấn” giới tự nhiên lớn dần theo tiến trình phát triển xã hội loài người Song song với tiến trình phát triển kinh tế xã hội loài người tự nhiên ngày ban đầu nó, đồng hoá người tự nhiên lớn đến mức người tạo cho “tự nhiên thứ hai” sống họ ngày phụ Footer Page of 126 Header Page of 126 thuộc vào tự nhiên thứ hai đó, tức tự nhiên trạng thái ban đầu Và để phát triển người phải tạo cân C.Mác Ph.Ăngghen khẳng định người tác động vào tự nhiên để khai thác sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho tồn tại, phát triển Song trình có tác động kế hoạch hạn chế trình độ làm cho tự nhiên trạng thái tự nhiên mình, tự nhiên không nó, ngày nghèo thiếu khả đáp ứng tốt cho nhu cầu người trước Chính cân sinh thái tự nhiên lại đe doạ tồn người Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin cho người tác động vào tự nhiên không theo kế hoạch, mà ý đến lợi ích người sớm muộn bị tự nhiên “trả thù” thông qua hàng loạt tác động bất lợi đến sống người Bởi vì, quan hệ mang tính hệ thống tự nhiên – xã hội – người bị phá vỡ Tức yếu tố để bảo đảm tính cân hệ thống không kéo theo yếu tố khác bị tác động theo chiều bất lợi Cùng mối quan ngại chung với giới, Việt Nam có nhiều công trình, tài liệu nghiên cứu vấn đề từ nhiều khía cạnh khác dựa lập trường triết học Mác Đề tài khoa học công nghệ cấp “Mối quan hệ người tự nhiên phát triển xã hội”, năm 2000, PGS.TS Hồ Sỹ Quý làm chủ nhiệm phân tích trạng thái lý luận thực tiễn vấn đề mối quan hệ người tự nhiên Trên sở nêu suy nghĩ bước đầu cho triết lý mối quan hệ người với tự nhiên phát triển xã hội Việt Nam ngày PGS.TS Phạm Footer Page of 126 Header Page of 126 Thị Ngọc Trầm với công trình “Môi trường sinh thái, vấn đề giải pháp”, năm 1997, xác định vấn đề môi trường sinh thái vấn đề toàn cầu thời đại, trình bày số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách vấn đề môi trường sinh thái nay, gợi mở phương hướng giải vấn đề trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tác giả Lương Đình Hải, viết “Một số nguyên tắc phương pháp luận việc giải mối quan hệ đại hóa xã hội môi trường sinh thái” - Tạp chí Triết học số (181), tháng 6-2006 đưa 04 nguyên tắc phương pháp luận để giải hiệu mối quan hệ đại hóa xã hội môi trường sinh thái: “Nguyên tắc thay đổi nhận thức”, “Nguyên tắc mặt lợi ích”, “Nguyên tắc tăng trưởng kinh tế gắn liền với cải thiện bảo vệ môi trường sinh thái”, “Nguyên tắc công nghệ tiên tiến” Cùng quan điểm hướng đến phát triển bền vững xã hội Việt Nam, số tác Lương Đình Hải, Nguyễn Đình Hòa, Hoàng Đình Cúc, Nguyễn Hữu Thắng viết luận chứng để làm rõ rằng, phát triển xã hội bền vững hài hòa xu hướng tất yếu, khách quan thời đại Phát triển bền vững dựa khuôn mẫu tư cũ, quan niệm giá trị cũ, đòi hỏi phải có tư mới, khoa học Theo tác giả, vấn đề cấp thiết, đặc biệt quan trọng đặt không giữ gìn, bảo vệ mà phải cải thiện môi trường sinh thái, vậy, nội dung quan niệm phát triển xã hội bền vững hài hòa phải bao gồm tăng trưởng kinh tế, đại hóa hay phát triển xã hội gắn liền với giữ gìn, bảo vệ cải thiện môi trường Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Trên Tạp chí Triết học số 7, 2008 tác giả Nguyễn Đình Hòa có công trình, “Triết học Mác, móng cho xác lập quan hệ hài hòa người tự nhiên” Tác giả luận chứng nhằm làm rõ rằng, Triết học Mác sở lý luận cho xác lập mối quan hệ hài hòa người tự nhiên Khẳng định vai trò người làm bật quy định lẫn lịch sử tự nhiên lịch sử xã hội, đồng tiến hóa người tự nhiên Với viết Tạp chí Triết học số 2, 1991 “Sự thống biện chứng mối quan hệ “con người người” “con người tự nhiên” trình lịch sử tự nhiên” Tác giả Phạm Thị Ngọc Trầm khẳng định, người thực thể sinh học xã hội, để tồn phát triển người phải gắn chặt với tự nhiên xã hội, mối quan hệ người - người, người - tự nhiên biến đổi thống với Tác giả Đỗ Thị Ngọc Lan với công trình, “Vai trò lao động mối quan hệ thích nghi cải tạo môi trường tự nhiên người” Tạp Chí triết học số 3, 1993 khẳng định, nghiên cứu vấn đề cho phép đánh giá cách đắn vai trò lao động trình cải tạo tự nhiên người - Nhóm công trình nghiên cứu môi trường sinh thái bảo vệ môi trường sinh thái: Có tác giả, Đoàn Văn Khiêm với công trình “Một vài suy nghĩ đạo đức sinh thái” Tạp Chí triết học số 2, 2000 tác giả cho rằng, vấn đề kinh tế xã hội - môi trường sinh thái đặt cấp bách quốc gia, đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết, kết hợp biện pháp khoa học kỹ thuật khoa học nhân văn “Một số nhận thức triết học - xã hội vấn đề môi trường sinh thái” Tạp Chí Triết học số 8, 2000 tác giả Phạm Văn Bông Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái lại trở nên quan trọng phát triển người xã hội giai đoạn Qua nhận thức đắn vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái Đà Nẵng góp phần định hướng mặt lý luận việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƢƠNG LÍ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƢỜI VỚI TỰ NHIÊN TRONG TRIẾT HỌC MAC- LENIN 1.1 KHÁI NIỆM CON NGƢỜI, TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG SINH THÁI 1.1.1 Con ngƣời tự nhiên Thứ nhất: Con người Con người vừa phận tự nhiên vừa thực thể xã hội, thống mặt vật chất mặt tinh thần, yếu tố sinh học yếu tố xã hội Con người vừa chịu tác động quy luật tự nhiên, vừa chịu tác động quy luật xã hội Thứ hai Tự nhiên: Tự nhiên theo nghĩa rộng, “Là toàn giới vật chất tồn khách quan” [23, tr 396] Theo nghĩa hẹp (nghĩa thường dùng), tự nhiên tập hợp điều kiện tự nhiên vốn sẵn có, tồn tác động người (trước hết môi trường địa lý) điều kiện vật chất cần cho tồn xã hội loài người người tạo (còn gọi tự nhiên thứ hai) 1.1.2 Môi trƣờng sinh thái Môi trường: Có thể hiểu theo hai nghĩa, lúc đầu, môi trường hiểu toàn điều kiện tự nhiên bao bọc xung quanh bao gồm không khí, nước, đất, chất hữu cơ, vô sinh vật sống Về sau, khái niệm môi trường hiểu rộng hơn, không điều kiện vật chất, mà bao gồm nhân tố xã hội, người dân số, việc làm, thu nhập, y tế, xây dựng nhà cửa, giao thông vận tải, giáo dục, phong cách sống, liên kết Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 cộng đồng chịu ảnh hưởng thay đổi tự nhiên Như vậy, “môi trường tổ hợp yếu tố mà quan hệ phụ thuộc phức hợp chúng tạo nên khung cảnh, hoàn cảnh xung quanh điều kiện sống cá thể xã hội chúng tồn tại” [33, tr 134] 1.2 QUAN HỆ GIỮA CON NGƢỜI – TỰ NHIÊN TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 1.2.1 Một số quan điểm mối quan hệ ngƣời tự nhiên trƣớc triết học Mác – Lênin Hêraclit (530 – 470 Tr.CN) cho rằng: lửa khởi nguyên vạn vật Từ tư tưởng Heraclit thấy, mối quan hệ người tự nhiên, người có nguồn gốc từ giới tự nhiên, người hòa nhập chỉnh thể thống vũ trụ tha hóa người chỉnh thể vũ trụ Đêmôcrit (khoảng 460 - 370 Tr.CN), đưa tư tưởng nguyên tử tạo nên toàn vũ trụ, nguyên tử hạt nhỏ, phân chia nửa, nguyên tử không màu, không mùi, không sắc, không thanh, không hình Mối quan hệ người - tự nhiên thần linh Đêmôcrit rút gọn mối quan hệ người tự nhiên, người từ việc bắt chước làm theo giới tự nhiên, trình biến đổi lâu dài tạo thiên nhiên cho xã hội George Wilhelm Friedrich Hegel (Hêghen) (1770 - 1831), nhà triết học lỗi lạc triết học giới triết học Cổ điển Đức Ông nhận định, giới tự nhiên đa dạng vĩnh viễn tạo tinh thần tuyệt đối Trong trình tác động với giới tự nhiên, tư người hình thành phát triển để đạt đến “tuyệt đối” Từ đây, biến tự nhiên từ đối lập với người trở thành Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 người Vì thế, trình người tác động vào giới tự nhiên nhận thức giới tự nhiên phương thức để đạt đến “Tinh thần tuyệt đối” Với Luwig Feurbach (Phoiơbắc) (1804 - 1872), cho rằng, giới vật chất, giới tự nhiên tồn khách quan độc lập với ý thức người, giới tự nhiên không phụ thuộc vào lực lượng Giới tự nhiên nguồn gốc, điểm xuất phát người lớn lên từ Con người sản phẩm trình tiến hóa giới tự nhiên, người sản phẩm cao giới tự nhiên có Khổng Tử (551 - 479 Tr.CN) nhà tư tưởng, nhà trị, nhà giáo dục lớn thời cổ đại Trung Quốc, người sáng lập học phái Nho gia cuối thời kỳ Xuân Thu Quan niệm Khổng Tử mối quan hệ người tự nhiên thể quan điểm “Thiên” (trời), “Thiên mệnh” (mệnh trời) 1.2.2 Quan điểm triết học Mác - Lênin mối quan hệ ngƣời tự nhiên Như vậy, qua quan điểm nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin cho thấy, mối quan hệ người giới tự nhiên mối quan hệ tất yếu khách quan, hành động người tác động vào tự nhiên mà: Trong hành động thân người đóng vai trò lực tự nhiên tự nhiên Nó vận dụng sức lực sẵn có thân thể nó, tay chân đầu bàn tay để chiếm hữu vật chất cách có ích cho đời sống Do vận động đó, người tác động vào tự nhiên bên làm cho thay đổi, đồng thời thay đổi chất [40, tr 145] Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 CHƢƠNG THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƢỜI VỚI TỰ NHIÊN Ở ĐÀ NẴNG 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA ĐÀ NẴNG 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Với lợi vị trí địa lý, có hệ thống giao thông thuận lợi, có tiềm lớn tài nguyên, khả thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thuật lợi, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật đầu tư năm qua bắt đầu phát huy hiệu quả, đồng thời với kinh nghiệm lãnh đạo, đạo, tổ chức thực tích lũy thời gian qua tạo điều kiện quan trọng để xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh trở thành thành phố môi trường vào năm 2020 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2 THỰC TRẠNG MÔI TRƢỜNG SINH THÁI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 2.2.1 Sự hòa hợp yếu tố ngƣời tự nhiên 2.2.2 Sự tác động ngƣời đến tự nhiên số vấn đề môi trƣờng sinh thái Đà Nẵng Thứ nhất: Các yếu tố môi trường sinh thái trình tương tác người tự nhiên Đà Nẵng + Tình trạng ô nhiễm môi trường nước Đà Nẵng có bờ biển dài khoảng 30 km, có vịnh Đà Nẵng nằm chắn sườn núi Hải Vân Sơn Trà, mực nước sâu Sông ngòi thành phố Đà Nẵng bắt nguồn từ phía Tây, Tây Bắc thành phố Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 tỉnh Quảng Nam Hầu hết sông Đà Nẵng ngắn dốc Có sông Sông Hàn (chiều dài khoảng 204 km, tổng diện tích lưu vực khoảng 5.180km2) sông Cu Đê (chiều dài khoảng 38 km, lưu vực khoảng 426km2) + Hiện trạng chất rắn + Hiện trạng môi trường không khí tiếng ồn Thứ hai: Sự tác động trình phát triển kinh tế- xã hộ tới môi trường sinh thái + Sức ép dân số vấn dề dân cư + Phát triển nông nghiệp + Sự phát triển công nghiệp Thứ ba: Các nguyên nhân gây biến động ảnh hưởng tới vấn đề môi trường: + Gia tăng dân số + Quá trình công nghiệp hoá + Phát triển dịch vụ + Việc sử dụng tài nguyên nước Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.2.1 Cơ sở giải pháp Thứ sở lý luận: Tư tưởng mối quan hệ người tự nhiên nhà tư tưởng, nhà triết học bàn từ sớm xuyên suốt chiều dài lịch sử từ cổ đại, trung đại, cận đại, từ phương Đông sang phương Tây Trong trình khẳng định tư tưởng mối quan hệ người tự nhiên, học thuyết triết học thừa nhận mối quan hệ hòa hợp người tự nhiên, người tự nhiên nương tựa nhau, tương tác lẫn trình phát triển Các nhà tư tưởng triết học Phương Đông tiêu biểu triết học Trung Quốc, có quan niệm như: “Thiên nhân hợp nhất”, “Vạn vật có đầy đủ ta”, “Chế thiên dụng chi”, “Nhân đạo”, “Thiên đạo”, “Mệnh trời”, “Trời đất với ta sinh muôn vật với ta một”, “Vật ta bình đẳng” … Những tư tưởng triết học mối quan hệ người tự nhiên lịch sử, đặc biệt quan điểm triết học Mác - Lênin mối quan hệ người tự nhiên sở lý luận vững chắc, khoa học, để từ đưa giải pháp thiết yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội - môi trường cách hài hòa Đà Nẵng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Thứ hai sở thực tiễn: Sự nghiệp công nghiệp hóa đại hóa nước ta nói chung Đà Nẵng nói riêng đạt thành tựu lĩnh vực kinh tế - xã hội Tuy nhiên, nước ta đối mặt với thực trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường sinh thái Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác tràn lan, mức, thiếu kiểm soát, đồng Vì mục đích phát triển kinh tế, người khai thác tài nguyên từ đất, nước, khoáng sản, rừng, sinh vật… Có thể khẳng định, địa hình lãnh thổ thành phố không chỗ dấu chân người khai thác, từ rừng núi, biên giới đến vùng biển xa xôi Những hoạt động lợi ích gây tác động xấu đến tự nhiên, điển gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, tàn phá rừng, làm tính đa dạng sinh học, tăng thêm sa mạc hóa, làm ô nhiễm, suy thoái nghèo hóa đất đai, phá vỡ chu kỳ thủy văn, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, làm méo mó dị dạng cảnh quan du lịch, ảnh hưởng đất nông nghiệp Bên cạnh khai thác tài nguyên thiên nhiên, trình sản xuất phục vụ phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng có nhiều mặt trái việc gây ô nhiễm môi trường, phát triển công nghiệp, khu chế xuất, chưa có yếu khâu xử lý rác thải, nước thải, làng nghề, khu vực đô thị hóa, phát triển nông lâm thủy hải sản trình sản xuất quy trình sản xuất chưa khoa học, đồng bộ, công nghệ lạc hậu, lạm dụng loại thuốc kích thích, tăng trưởng, phân bón, trừ sâu, thải lượng nước rác thải sinh hoạt khổng lồ…, Như người tự nhiên có mâu thuẫn nên từ với sở lý luận đưa giải pháp khắc phục mâu thuẫn Làm cho công bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 trường sinh thái mục tiêu trình phát triển Đà Nẵng- Đó quan điểm xuyên suốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng 3.2.2 Các giải pháp Thứ nhất: Nhóm giải pháp tuyên truyền giáo dục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho tổ chức cá nhân toàn xã hội, từ tạo chuyển biến nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật bảo vệ tài nguyên môi trường, trách nhiệm xã hội người dân, quan, doanh nghiệp việc giữ gìn bảo vệ tài nguyên môi trường, làm cho người dân có ý thức tự giác vị trí vai trò mối quan hệ người với tự nhiên Thứ hai:Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức thực xã hội hoá công tác môi trường Tăng cường nhận thức: Đưa khuyến cáo liên quan đến thương hiệu sản phẩm mà việc gây áp lực người tiêu dùng lên sản phẩm Áp lực không chất lượng sản phẩm mà mắt xích khác vòng đời sản phẩm Ví dụ công nghệ sản xuất, lượng tài nguyên thiên nhiên sử dụng đơn vị sản phẩm, việc xử lý sản phẩm sau qua sử dụng Tăng cường thông tin chất lượng môi trường phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường Cần bổ sung số liệu thực trạng ô nhiễm môi trường nước, không khí, đặc trưng trung bình, max, hàng tháng thông số môi trường niên giám thành phố để thuận tiện cho việc theo dõi, đánh giá nhắc nhở nhân dân có trách nhiệm bảo vệ môi trường Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Thứ ba:Nhóm giải pháp quản lý nhà nước - pháp luật Nâng cao trình độ quản lý cho cán thành phố Kiện toàn máy tổ chức hệ thống quản lý đến quận huyện Công tác đào tạo cần phải trọng cân đối tỷ lệ cán chuyên môn môi trường, cán quản lý môi trường, cán kiêm nhiệm công tác bảo vệ môi trường tất cấp, ngành Phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng quan chuyên môn quản lý môi trừơng, phân công phân trách nhiệm rõ ràng Thứ tư: Nhóm phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ Trong thời đại khoa học kỹ thuật công nghệ, việc giải vấn đề tài nguyên thiên nhiên ô nhiễm môi trường phải dựa vào thành tựu khoa học công nghệ Trong trình nghiên cứu cần phải vừa nghiên cứu chuyên sâu, cần phải có kết hợp môn khoa học thuộc chuyên ngành tài nguyên môi trường khoa học môi trường, công nghệ môi trường, thông tin môi trường, kỹ thuật môi trường Đồng thời, vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường vấn đề phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành khoa học tự nhiên xã hội, vậy, phải có nghiên cứu kết hợp ngành khoa học chuyên ngành tài nguyên môi trường hóa học, sinh học, địa học, vật lý, toán học, tin học, sử học, đạo đức Thứ năm: Nhóm giải pháp văn hóa - phong tục tập quán - đạo đức Lâu nay, vấn đề tài nguyên thiên nhiên, môi trường bị tàn phá ô nhiễm trở thành vấn đề nóng hổi, xúc cho toàn xã hội Có nhiều giải pháp khác đưa ra, nhiên giải pháp văn hóa, phong tục tập quán, đạo đức chưa đề cao, cần ý, quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa ứng xử thân thiện với môi Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 trường sở đổi tư duy, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, với môi trường Xã hội hoá việc bảo vệ tài nguyên môi trường với nhiều thành phần xã hội tham gia với nhiều tầng lớp tham gia, không phân biệt tầng lớp địa vị với nhiều tổ chức tham gia chắn có chuyển biến tốt việc bảo vệ tài nguyên môi trường Thứ sáu: Nhóm giải pháp hợp tác khu vực, hợp tác quốc tế Bảo vệ môi trường tài nguyên không nằm địa phương, quốc gia riêng rẽ mà mang tính chất toàn cầu 3.3 KIẾN NGHỊ - Đề nghị Sở Giao thông Công phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi trường Ban Quản lý khu công nghiệp đề xuất với UBND Thành phố việc xây dựng thực đề án thu gom xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đề nghị UBND Thành phố đầu tư lò đốt rác thải y tế tập trung bãi rác Khánh Sơn đầu tư mua xe chuyên dùng để thu gom vận chuyển rác thải y tế; đạo Sở Y tế yêu cầu bệnh viện thực quy định phân loại rác thải y tế bệnh viện Bộ Y tế ban hành - Đề nghị UBND Thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy chế biến rác thải thành phân compost Thực hiên chương trình nhằm nâng cao nhận thức sản suất đối tượng phát triển kinh tế, nâng cao lực cho cán làm công tác quản lý môi trường tăng cường hoạt động xử lý chất thải rắn Thực biện pháp giáo dục nâng cao ý thức người dân, tổ chức kinh tế, xã hội có trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN Chủ nghĩa Mác - Lênin đời, với kế thừa có chọn lọc phát triển lên tầm cao mới, nhà kinh điển Mác- Lênin có kiến giải đầy đủ mối quan hệ người tự nhiên, từ nguồn gốc xuất người từ giới tự nhiên người sống bao bọc tự nhiên, thông qua tác động với tự nhiên người hoàn thiện Các ông nhận định sinh tồn giới cảnh báo không hài hòa người tự nhiên chắn người chịu hậu khôn lường Những quan điểm nhà kinh điển Mác – Lênin sở lý luận xác để Đà Nẵng có sách tối ưu để bảo vệ môi trường Hơn lúc hết việc tiếp tục học tập nghiên cứu sâu rộng quan điểm triết học Mác – Lê nin mối quan hệ người tự nhiên từ vận dụng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái yêu cầu thiết Đà Nẵng Nghiên cứu mối quan hệ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường nhiệm vụ nhằm góp phần vào nghiệp xây dựng, phát triển địa phương, khu vực Qua trình triển khai thực đề tài nghiên cứu này, tác giả rút số kết luận sau đây: Một là: Tư tưởng triết học Mác – Lênin mối quan hệ biện chứng người tự nhiên sở lý luận cho việc xây dựng, trì mối quan hệ cân bằng, bảo đảm cho phát triển cách bền vững Môi trường tự nhiên không phận quan trọng cho trình phát triển kinh tế - xã hội khai thác, mà Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 phận thiếu ngày quan trọng đời sống người điều kiện, hoàn cảnh nguy suy thoái ô nhiễm cao Vận dụng phép biện chứng vào trình nhận thức mối quan hệ này, giúp thấy mối quan hệ tác động tính hệ thống Con người xã hội loài người phận phát triển giới tự nhiên Môi trường tự nhiên phần người, phần “cơ thể vô cơ” người Mối quan hệ người với môi trường quan hệ chất, tách rời người với điều kiện sống hoàn cảnh xã hội, tồn phát triển người không thực thiếu môi trường tự nhiên Do vậy, bảo vệ môi trường tự nhiên khác bảo vệ sống người Hai là: Trong phát triển bền vững, yếu tố vật chất kinh tế, môi trường sinh thái bảo vệ yêu cầu mang tính cấp bách Đà Nẵng giai đoạn Trên sở xây dựng đời sống vật chất ngày đầy đủ dựa khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường điều kiện tốt để xây dựng xã hội phát triển hài hoà kinh tế, văn hoá, xã hội Trong mối quan hệ tác động qua lại người môi trường sống hay nói tác động người vào môi trường cần phải có chiến lược thích hợp để nhằm vừa khai thác tốt giá trị tự nhiên đồng thời không làm tự nhiên yêu cầu cho tái tạo phát triển Bởi tồn đa dạng tự nhiên đa dạng cần có cho phát triển người xã hội loài người Có bảo đảm khai thác cách lâu dài bền vững tự nhiên Ngày nay, phát triển khoa học kỹ thuật Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 đạt bước tiến dài, đồng thời với làm tự nhiên cân cần thiết Sự phát triển khoa học kỹ thuật đẩy mạnh phát triển kinh tế sở thành khoa học công nghệ để giải phóng người, đưa lại cho người sống tốt hơn, bền vững Song nay, công cụ phát triển trở thành yếu tố tác động đến môi trường gây nên bất lợi định cho trình phát triển Tuy nhiên, phát triển khoa học không đối lập hay trở thành xu hướng đối chọi với môi trường sống người Mà trái lại, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ lại mở hội cho vấn đề bảo vệ môi trường Giải tốt mâu thuẫn phát triển kinh tế với vấn đề môi trường sinh thái điều kiện tốt cho kinh tế phát triển đồng thời tạo thời thuận lợi cho môi trường bảo vệ tốt Với thành tựu đạt xu phát triển giới ngày nói chung Đà Nẵng nói riêng, bắt buộc phải có vận dụng thành khoa học kỹ thuật vào sản xuất bảo vệ môi trường sống Ba là: Trong điều kiện lịch sử cụ thể Đà Nẵng phải có thay đổi cách thức tác động người vào môi trường theo hướng ngày thân thiện với môi trường từ muộn Bảo đảm mối quan hệ thống người tự nhiên với bảo vệ môi trường Bốn là: Trước thực trạng môi trường sinh thái bị ô nhiễm mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đưa du lịch - dịch vụ trước bước việc tìm ứng dụng giải pháp bảo vệ môi trường cấp thiết Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Năm là: Trước thực trạng bảo vệ môi trường sinh thái, Đà nẵng đưa chủ trương, biện pháp thích hợp để nâng cao giá trị kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường Các mục tiêu, phương hướng, giải pháp Đà Nẵng kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường có ý nghĩa then chốt phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội thành phố trước mắt mà định hướng dự báo cho khả phát triển lâu dài chiến lược phát triển bền vững Footer Page 26 of 126 ... đề bảo vệ môi trường sinh thái trở nên cấp bách Nhận thức vấn đề người viết chọn đề tài: Quan điểm triết học Mác- Lênin mối quan hệ biện chứng người tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái. .. LÍ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƢỜI VỚI TỰ NHIÊN TRONG TRIẾT HỌC MAC- LENIN 1.1 KHÁI NIỆM CON NGƢỜI, TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG SINH THÁI 1.1.1 Con ngƣời tự nhiên Thứ nhất: Con người Con người vừa... PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.2.1 Cơ sở giải pháp Thứ sở lý luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện na, Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện na, Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên với việc bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay