Phát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:53

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Mã số : Tài - Ngân hàng : 60.34.20 TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 2: TS NGUYỄN THỊ HIỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm L họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động kinh doanh ngoại tệ hoạt động rủi ro phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro, chịu tác động nhiều nguồn luật khác như: qui chế quản lý ngoại hối, pháp lệnh ngoại hối, luật phòng chống rửa tiền nhà nước, sách kinh tế nước, chịu tác động trực tiếp thị trường tiền tệ quốc tế,…Về chất kinh doanh ngoại hối tự chứa đựng rủi ro cao Ngoài rủi ro thông thường mà hoạt động khác phải đối mặt như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro kỷ thuật, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý, rủi ro quốc gia,…thì kinh doanh ngoại hối chịu thêm rủi ro đặc biệt rủi ro tỉ giá Thị trường tài diễn biến khôn lường biến động tỉ giá thường không theo chu kỳ định, ngân hàng gặp nhiều thách thức lớn chiến lược kinh doanh thích hợp Một hoạt động kinh doanh ngoại tệ phát triển đạt trình độ cao thúc đẩy hoạt động kinh tế khác hoạt động kinh tế xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế trở nên linh hoạt kinh tế tăng trưởng nhanh việc tìm biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ cần thiết Trên sở kiến thức học kết hợp với tình hình thực tiễn thu trình học tập làm việc, em lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang” Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại từ phân tích đánh giá thực trạng phát triển KDNT ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang - Dựa vào mục tiêu nghiên cứu trên, đưa đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận phát triển kinh doanh ngoại tệ, thực tiễn phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng TMCP ngoại thượng chi nhánh Nha Trang(không đề cập đến huy động vốn tín dụng ngoại tệ) - Phạm vi nghiên cứu: Về mặt lý luận: Luận văn tập trung tìm hiểu hệ thống hóa sở lý luận phát triển kinh doanh ngoại tệ Về mặt thực tiễn: Luận văn nghiên cứu phạm vi hoạt động mua bán giao phái sinh ngoại tệ ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài này, luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang với ngân hàng khác địa bàn Footer Page of 126 Header Page of 126 tỉnh Khánh Hòa Từ đánh giá tình hình phát triển KDNT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Nha Trang giai đoạn từ năm 2010 đến 2012 Những đóng góp khoa học đề tài Đề tài nghiên cứu đem lại đóng góp mặt khoa học thực tiễn sau: - Về mặt khoa học: đề tài hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển KDNT rút kinh nghiệm phát triển KDNT ngân hàng Việt Nam - Về mặt thực tiễn: đề tài đánh giá thực trạng phát triển KDNT ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm phát triển KDNT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang thời gian tới Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận phần danh mục tài liệu tham khảo, đề tài bố cục thành chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH NGOẠI TỆ, HẠN CHẾ RỦI RO TẠI VCB NHA TRANG Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại tệ Thị trường ngoại tệ giao dịch hai bên mua bán loại ngoại tệ theo tỉ giá giao thị trường thời điểm giao dịch tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỉ giá lãi suất đồng tiền khác 1.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Nghiệp vụ ngoại tệ giao ngay(Spot): nghiệp vụ mua hay bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ thực chậm sau hai ngày làm việc kể từ thỏa thuận hợp đồng mua bán Nghiệp vụ ngoại tệ kỳ hạn(Forward): nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận thực sau thời gian định theo tỷ giá có kỳ hạn Nghiệp vụ ngoại tệ tương lai (Future): nghiệp vụ tiến hành thỏa thuận mua bán lượng ngoại tệ biết theo tỷ giá cố định thời điểm hợp đồng có hiệu lực việc chuyển giao ngoại tệ thực vào ngày tương lai Nghiệp vụ ngoại tệ hoán đổi (Swap): nghiệp vụ ngoại hối phối hợp hai nghiệp vụ ngoại hối giao ngoại hối có kỳ hạn để kiếm lãi Footer Page of 126 Header Page of 126 Nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ (Option): loại giao dịch thực sở hợp đồng quyền chọn mua quyền chọn bán số lượng ngoại tệ định theo giá quy định việc thực hợp đồng xảy tương lai 1.1.3 Rủi ro kinh doanh ngoại tệ Trong kinh ngân hàng, lợi nhuận rủi ro hai yếu tố có mối quan hệ thuận chiều, lợi nhuận cao khả gặp rủi ro lớn ngược lại Kinh doanh ngoại tệ không nằm qui luật Rủi ro tỉ giá: rủi ro không chắn giá trị khoản thu nhập hay chi trả biến động tỉ giá gây làm tổn thất cho ngân hàng Rủi ro tín dụng: có hai khả năng: - Rủi ro từ phía khách hàng: Đây rủi ro mà khách hàng ngân hàng cố tình hay vô tình rơi vào tình trạng bất khả kháng khả thực nghĩa vụ cam kết - Rủi ro từ môi trường pháp lý: Các rủi ro chủ yếu thủ tục pháp lý yếu tố chủ quan làm kéo dài thời gian thu hồi nợ gây lỗ cho ngân hàng thời gian kéo dài, tài sản hư hao, vốn tồn đọng Rủi ro lãi suất: So với rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất có ý nghĩa lãi suất tăng đồng tiền tác động đến tỷ giá hối đoái so với rủi ro tỷ giá rủi ro lãi suất có ý nghĩa Rủi ro hợp đồng mua bán ngoại tệ bên: Rủi ro phái sinh ngoại tệ: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Rủi ro khách hàng: xuất trường hợp khách hàng thực hợ đồng nguyên nhân khách quan - Rủi ro thị trường: rủi ro biến động lãi xuất, thị trường chứng khoán, tỉ giá hối đoái Các rủi ro khác: - Rủi ro hồ sơ mua bán ngoại tệ - Rủi ro giao dịch hội sở chi nhánh - Rủi ro hạch toán - Rủi ro thực hạn mức, giới hạn giao dịch 1.2 PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan điểm phát triển KDNT ngân hàng thương mại Phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại việc ngân hàng thương mại mở rộng việc mua bán loại ngoại tệ khác nhằm đảm bảo cân đối nhu cầu ngoại tệ ngân hàng tìm cách thu lợi nhuận trực tiếp thông qua chênh lệch tỷ giá lãi suất đồng tiền khác sở kiểm soát rủi ro phục vụ chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.2.2 Nội dung phát triển KDNT ngân hàng thương mại Nội dung phát triển KDNT ngân hàng thương mại bao gồm: - Phát triển qui mô - Phát triển thị phần - Phát triển chất lượng dịch vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tăng thu nhập - Kiểm soát rủi ro - Đa dạng hóa sản phẩm liên quan đến KDNT 1.2.3 Tiêu chí đánh giá phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại a Tiêu chí mặt qui mô Căn vào: - Tăng trưởng doanh số - Tăng trưởng số lượng khối lượng giao dịch: số lượng giao dịch ngoại tệ ngân hàng diễn hàng ngày, quý hay năm Các tiêu tính hiệu số lượng khách hàng năm sau – năm trước b Tiêu chí thị phần Tiêu chí phản ánh thị phần KDNT mà ngân hàng chiếm lĩnh thị trường so với tổng doanh thu từ hoạt động KDNT địa bàn(vùng, miền, quốc gia,…), so với đối thủ cạnh tranh khác địa bàn, thị phần thân ngân hàng năm sau so với năm trước Thị phần KDNT thể mức độ chiếm lĩnh sản phẩm liên quan đến KDNT thị trường như: - Sản phẩm toán XNK(doanh số mua bán ngoại tệ) - Sản phẩm kiều hối:(doanh số mua ngoại tệ) - Sản phẩm thu đổi ngoại tệ(doanh số mua ngoại tệ) - Sản phẩm chuyển tiền nước ngoài(doanh số bán ngoại tệ) c Tiêu chí chất lượng dịch vụ Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Đánh giá chất lượng KDNT dựa vào: - Cơ sỡ vật chất kỹ thuật ngân hàng phục vụ cho hoạt động KDNT - Khả thành thạo hiểu biết nhân viên ngân hàng nghiệp vụ KDNT - Sự sẵn sàng đáp ứng tốt, kịp thời lúc yêu cầu khách hàng mua bán ngoại tệ - Tính trung thực uy tín ngân hàng khách hàng - An toàn sử dụng sản phẩm ngân hàng - Cách phục vụ, khả giao tiếp phong cách làm việc nhân viên ngân hàng d Tiêu chí thu nhập Lợi nhuận mục tiêu sống dịch vụ kinh doanh nên ngân hàng có hoạt động KDNT phát triển thu nhập từ hoạt động KDNT phải chiếm tỷ lệ tương đối so với tổng thu nhập hoạt động ngân hàng e Tiêu chí kiểm soát rủi ro Chỉ tiêu đánh giá rủi ro KDNT ngân hàng bao gồm: Số rủi ro Tỉ lệ rủi ro Tỉ lệ thiệt hại ngân hàng rủi ro f Tiêu chí đa dạng hóa sản phẩm liên quan đến KDNT Được đánh giá thông qua: - Số lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho nhóm khách hàng: cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động toán XNK Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 nhu cầu khách hàng thu hút nhiều khách hàng đến với mình, mạng lưới khách hàng mở rộng - Tỷ giá hối đoái lãi suất: Tỷ giá hối đoái lãi suất hai biến số quan trọng việc mua bán ngoại tệ Một có biến động sảy ngân hàng buộc phải điều chỉnh định kinh doanh Hoạt động kinh doanh ngoại tệ gắn liền với biến động tỷ giá thị trường - Chính sách quản lí ngoại hối nhà nước: Chính sách quản lí ngoại hối kiểm soát việc lưu thông sử dụng ngoại hối phạm vi quốc gia tuỳ theo đặc điểm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia mà quốc gia quản lí kinh doanh ngoại hối theo loại hình khác - Tình hình trị kinh tế xã hội: Một đất nước có tình hình trị kinh tế xã hội ổn định vững mạnh nhân tố thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế hoat động tài tiền tệ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH NHA TRANG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Bộ máy quản lý 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Lợi nhuận năm 2012 đạt xấp xỉ 113 tỷ đồng tăng 77,49% so với năm 2011 Trong đó, doanh thu từ lãi tiền gửi tiền vay năm 2012 đạt 272 tỷ đồng nguồn thu ngân hàng; doanh thu từ lãi tiền gửi trung ương 74 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ ngân hàng 20 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 18 tỷ đồng 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KDNT TẠI VCB NHA TRANG 2.2.1 Đặc điểm khách hàng, thị trường Nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực Thị trường chứng khoán có nhiều tín hiệu phục hồi tốt, lạm phát, tỷ giá, lãi suất kiểm soát tạo bình ổn cho kinh tế nói chung thị trường tiền tệ nói riêng đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh có kinh doanh ngoại tệ Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nhiều khó khăn mà Chi nhánh phải khắc phục vượt qua: Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 - Thị trường Khánh Hòa không lớn bị chia sẻ nhiều Ngân hàng - Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế năm vừa qua, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh 2.2.2 Các giải pháp phát triển KDNT VCB Nha Trang thực Hiện hệ thống ngân hàng Ngoại thương cung cấp cho khách hàng hầu hết sản phẩm kinh doanh ngoại tệ từ mua bán giao ngoại tệ đến cung cấp cho khách hàng sản phẩm phái sinh ngoại tệ: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hợp đồng hoán đổi Tuy nhiên đặc điểm thị trường Khánh Hòa nên thực tế thực mua bán giao ngoại tệ, sản phẩm phái sinh ngoại tệ khác VCB Nha Trang chưa triển khai thu hút khách hàng  Trong hoạt động mua ngoại tệ: - Thực thỏa thuận tỉ giá giao dịch lớn - Ưu đãi dịch vụ khác chi nhánh như: giảm miễn phí chuyển tiền nước nước - Chi hoa hồng cho đại lý đổi ngoại tệ  Trong hoạt động bán ngoại tệ: - Tỉ giá bán VCB Nha Trang cạnh - Nếu mua ngoại tệ chi nhánh chuyển nước mức phí chuyển tiền thấp mang ngoại tệ bên vào Chi nhánh tuân thủ nghiêm túc quy định Nhà nước quản lý ngoại Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2.3 Kết phát triển KDNT VCB Nha Trang đạt a Thực trạng phát triển qui mô Trong năm từ 2010-2012 ta thấy: tổng doanh số mua bán ngoại tệ tăng qua năm cụ thể năm 2011 tổng doanh số mua bán ngoại tệ chi nhánh đạt 204,909,091USD tăng 22.5% so với năm 2010 doanh số mua ngoại tệ đạt 102,494,700USD tăng 22,7%, doanh số bán ngoại tệ đạt 102,414,391 USD tăng 22.3% Năm 2012 tổng doanh số mua bán ngoại tệ chi nhánh đạt 227,635,920USD tăng 11,09% so với năm 2011 doanh số mua ngoại tệ đạt 113,723,910USD tăng 10.96%, doanh số bán ngoại tệ đạt 113,912,010USD tăng 11.23% Nguồn cung cầu ngoại tệ Chi nhánh chia thành bốn nhóm chính: - Mua bán ngoại tệ từ nguồn chuyển khoản(KHCK): mua bán từ tổ chức kinh tế có nguồn thu ngoại tệ từ xuất nhập khẩu, từ nguồn kiều hối cá nhân, séc du lịch người nước ngoài, từ thẻ tín dụng nước ngoài, chuyển tiền nước - Mua bán ngoại tệ từ nguồn tiền mặt(TM): Các đại lý thu đổi ngoại tệ chi nhánh, nguồn ngoại tệ vãng lai dân cư, khách du lich quốc tế - Mua bán ngoại tệ từ Vietcombank trung ương(VCB TW): cân đối nguồn ngoại tệ chi nhánh - Mua ngoại tệ từ chi nhánh khác(VCB Hồ Chí Minh) Doanh số mua bán ngoại tệ chi nhánh từ 2009-2011 tăng qua năm Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 b Thực trạng phát triển thị phần VCB Nha Trang ngân hàng dẫn đầu thị trường KDNT địa bàn mua bán ngoại tệ, thị phần KDNT VCB Nha Trang chiếm khoảng 30% thị phần toàn tỉnh c Thực trạng phát triển chất lượng dịch vụ Với ưu ngân hàng hàng đầu kinh doanh ngoại tệ địa bàn tỉnh Khánh Hòa nên VCB Nha Trang ưu tiên lựa chọn hàng đầu khách hàng nhiên chi nhánh chưa quan tâm nhiều đến hoạt động KDNT, sách chăm sóc riêng biệt, phong cách làm việc nhân viên chưa chuyên nghiệp, không tận tình chăm sóc khách hàng Chất lượng dịch vụ với tỉ giá không hấp dẫn nguyên nhân cho hoạt động KDNT chi nhánh bị trì trệ ngày bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần d Thực trạng thu nhập Tham gia vào hoạt động KDNT vào ngày đầu thành lập, Vietcombank Nha Trang tích lũy nhiều kinh nghiệm, dần thiết lập củng cố vị lĩnh vực KDNT thể qua doanh số giao dịch, thu lãi KDNT hàng năm tăng Kết kinh doanh ngoại tệ đến 31/12/2012 đạt 18,2 tỷ đồng e Thực trạng rủi ro Rủi ro KDNT VCB Nha Trang thực chất hầu hết rủi ro mặt tỉ giá Cụ thể từ năm 2010-2012 chi nhánh chi lỗ cho hoạt động KDNT là: 1,402-384-488 triệu đồng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 f Thực trạng đa dạng hóa sản phẩm liên quan đến KDNT VCB Nha Trang ngày cung cấp nhiều sản phẩm thu hút nguồn ngoại tệ cho chi nhánh Các sản phẩm nguồn cho hoạt động mua bán ngoại tệ chi nhánh Nhóm dịch vụ chuyển tiền đi: - Dịch vụ chuyển tiền nước qua SWIFT - Dịch vụ chuyển tiền nước hối phiếu Bankdraft Nhóm dịch vụ nhận tiền đến: - Dịch vụ nhận tiền từ nước qua SWIFT - Dịch vụ nhận tiền nhanh MoneyGram - Dịch vụ nhận tiền REM - Dịch vụ nhận tiền nhanh UNITELLER - Dịch vụ nhận tiền TNMonex 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển KDNT VCB Nha Trang Bao gồm có nhân tố chủ quan nhân tố khách quan đó: a Nhân tố chủ quan bao gồm : - Mạng lưới - Trình độ ứng dụng khoa học - công nghệ ngân hàng - Các dịch vụ bổ trợ khác b Nhân tố khách quan bao gồm: - Khách hàng - Tỷ giá hối đoái lãi suất - Chính sách quản lí ngoại hối nhà nước - Tình hình trị kinh tế xã hội Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.2.5 Đánh giá chung tình hình phát triển KDNT VCB Nha Trang Nhìn chung hoạt động KDNT( cụ thể hoạt động mua bán phái sinh ngoại tệ) phụ thuộc chặt chẽ chịu ảnh hưởng hoạt động khác ngân hàng như: toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền nước ngoài, nhận tiền kiều hối, toán thẻ tín dụng quốc tế, thu đổi ngoại tệ tự a Kết đạt - Quy mô hoạt động KDNT tăng dần - Danh mục sản phẩm ngày đa dạng - Thị phần gia tăng - Công tác chăm sóc khách hàng bước đầu trọng - Ứng dụng công nghệ đại, phát triển sản phẩm có tiện ích cao VCB Nha Trang đạt số kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động KDNT nhiều hạn chế cần khắc phục b Hạn chế - Chưa phát huy hết hiệu phận có liên quan trực tiếp đến KDNT: Các phận kinh doanh rời rạc, chưa liên kết chặt chẽ với - Chưa sử dụng nhiều sản phẩm phái sinh KDNT: Các nghiệp vụ hối đoái sử dụng đơn điệu, chi nhánh chủ yếu thực nghiệp vụ giao - Hoạt động Marketing chăm sóc khách hàng thiếu tính chuyên nghiệp: Nhìn chung, toàn hệ thống thực Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 sách chăm sóc khách hàng cách thụ động, thiếu tính chuyên nghiệp Ngoài có hạn chế khác như: Danh mục sản phẩm KDNT hạn chế, thiếu sản phẩm mang tính cạnh tranh, chưa phát huy hiệu kênh phân phối * Nguyên nhân hạn chế: Những mặt hạn chế hoạt động KDNT NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang giai đoạn qua tác động nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan như: - Môi trường cạnh tranh ngày gay gắt - Chi nhánh tập trung vào sản phẩm khác KDNT - Vẫn tồn tư tưởng, quan niệm sai lầm đại phận cán công nhân viên VCB - Ngoài phải kể đến yếu tố khách quan khác nằm ngân hàng môi trường sách chưa đồng bộ, chưa tạo điều kiện cho hoạt động KDNT phát triển Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ, HẠN CHẾ RỦI RO TẠI VCB NHA TRANG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA VIETCOMBANK NHA TRANG 3.1.1 Định hướng chung hệ thống Vietcombank 3.1.2 Định hướng Vietcombank Nha Trang 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KDNT TẠI VCB NHA TRANG 3.2.1 Đa dạng hóa ngoại tệ kinh doanh chủ động khai thác nguồn ngoại tệ a Mở rộng mạng lưới đại lý thu đổi ngoại tệ Các đại lý thu đổi ngoại tệ làm tăng tính sẵn sàng NH KH việc trao đổi ngoại tệ, đại lý thu đổi ngoại tệ đặt rải rác làm giảm tâm lý ngại xa đồng thời giảm thời gian chờ đợi KH, đại lý thu đổi ngoại tệ chi nhánh khách hàng bán nhiều loại ngoại tệ khác USD, EUR, GBP, CHF, SGD, AUD, JPY, CAD Các đại lý đổi ngoại tệ kênh thu nguồn ngoại tệ đáng kể cho VCB Nha Trang mà chi nhánh không bỏ nhiều chi phí, loại ngoại tệ đại lý thu VCB Nha Trang mua theo tỉ giá niêm yết ngoại trừ đồng đô la mỹ chi 10% hoa hồng b Đa dạng hóa nguồn ngoại tệ tiền mặt giao dịch Để đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh, VCB Nha Trang phải tính đến nhu cầu loại ngoại tệ khách hàng Ngân hàng lập kế hoạch cấu dự trữ ngoại tệ theo hướng đa dạng hoá loại ngoại tệ, tránh phụ thuộc nhiều vào đồng đô Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 la mỹ, phân tán rủi ro, thích nghi biến động thất thường tỷ giá c Đưa thêm đồng Rub Nga vào loại ngoại tệ giao dịch tiền mặt: - Lượng khách Nga vào du lịch làm việc Khánh Hòa ngày nhiều nhu cầu đổi tiền họ lớn Đây lượng khách hàng tiềm chi nhánh 3.2.2 Thúc đẩy sản phẩm liên quan tới KDNTcủa ngân hàng a Đa dạng sản phẩm nguồn ngoại tệ từ kiều hối: Do tỉ giá chi nhánh thấp tỉ giá thị trường chợ đen nên phần lớn khách hàng rút tiền kiều hối thường lấy ngoại tệ Để thu hút tối đa nguồn ngoại tệ chi nhánh phải có sách chăm sóc khách hàng hợp lý: - Phát triển thêm dịch vụ toán kiều hối chuyển tiền nhanh thông qua việc làm đại lý toán cho công ty chuyển tiền quốc tế Tiếp tục trì, mở rộng dịch vụ kiều hối truyền thống chuyển tiền từ nước qua hệ thống ngân hàng đại lý - Một sách hiệu để thu hút nguồn kiều hối hợp tác trực tiếp với công ty chuyên hoạt động xuất lao động nước - Có sách ưu đãi phí dịch vụ tặng quà cho đối tượng khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng, khách hàng truyền thống, khách hàng thường xuyên giao dịch với số lượng tiền lớn Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 - Áp dụng chế độ tỷ giá linh hoạt phí chuyển tiền phù hợp nhằm thu đổi lượng ngoại tệ lớn từ dịch vụ - Triển khai dịch vụ trả tiền kiều hối nhà b Trong toán xuất nhập Để ngày nâng cao nghiệp vụ toán quốc tế Chi nhánh cần phải ý vấn đề sau: - Trước hết, cán phòng toán quốc tế phải không ngừng nâng cao trình độ ngoại ngữ hiểu biết luật kinh doanh quốc tế - Phải phòng ngừa rủi ro toán quốc tế Các doanh nghiệp thường phải chịu rủi ro thể điều khoản hợp đồng ngoại như: giá cả, phương thức vận tải, phương thức toán, điều khoản trọng tài c Trong toán thẻ tín dụng Trong hoạt động toán thẻ: Hiện chưa có qui định hạn mức thẻ tín dụng chi tiêu nước ngoài, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu nước mà không chịu ảnh hưởng qui định ngoại hối, VCB Nha Trang khuyên khách hàng nên mở thẻ tín dụng quốc tế VCB(nhất đối tượng có du học khách hàng thường hay công tác du lịch nước ngoài) Chi nhánh cần có sách khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng cách: - Để phát triển dịch vụ phát hành toán thẻ tín dụng, Vietcombank cần mở rộng đối tượng khách hàng, nới lỏng điều kiện phát hành giảm tỷ lệ cầm cố, chấp, chí mở rộng phát hành thẻ sở tín chấp Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Tạo giá trị gia tăng cho chủ thẻ tín dụng để kích thích việc sử dụng thẻ khách hàng: - Đối với đơn vị chấp nhận thẻ, Vietcombank cần thực số biện pháp tổng hợp giảm phí, chiết khấu lãi suất cho vay, tiến hành cung cấp miễn phí dịch vụ -Tăng cường quảng bá sản phẩm thẻ Vietcombank thị trường Với nỗ lực gia tăng toán thẻ tín dụng nước qua chi nhánh gia tăng việc sử dụng thẻ VCB nước ngoài, từ gia tăng nguồn ngoại tệ mà chi nhánh mua, bán từ nhóm khách hàng 3.2.3 Giải pháp sử dụng sản phẩm phái sinh kỳ hạn KDNT Sản phẩm mà VCB Nha Trang nên đưa nghiệp vụ phái sinh kỳ hạn sản phẩm mà khách hàng dễ tiếp cận - Đối tượng tham gia: Đối tượng nên triển khai khách hàng tổ chức có tham gia toán xuất nhập khẩu, sản phẩm phát triển tốt mở rộng đối tượng khách hàng cá nhân - Kỳ hạn giao dịch: tối thiểu ngày, tối đa 365 tương ứng với kỳ hạn toán xuất nhập khách hàng - Thủ tục: khách hàng có nhu cầu giao dịch mua bán kỳ hạn phải liên hệ trực tiếp phòng vốn VCB Nha Trang để thỏa thuận tỉ giá, kỳ hạn, số lượng, ngày toán, phương thức toán, ký quỹ để đảm bảo thực hợp đồng - Thực việc ký quỹ cho hợp đồng kỳ hạn Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 - Xây dựng đội ngũ nhân viên thông thạo giao dịch phái sinh ngoại tệ - Tiêu chuẩn hóa Phòng Kinh doanh ngoại tê: Trong tương lai VCB Nha Trang nên tách riêng phận KDNT khỏi phòng vốn để thực việc KDNT mang tính chuyên nghiệp 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing chăm sóc khách hàng Chi nhánh thực số biện pháp cụ thể sau: a Tăng cường hoạt động Marketing - Phải có chương trình phân tích khách hàng đối thủ cạnh tranh với mục đích nắm thông tin khách hàng đối thủ cạnh tranh - Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi sản phẩm dịch vụ ngân hàng để nâng cao nhận thức khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Tham gia chương trình văn hoá, thể thao, ủng hộ quỹ từ thiện hoạt động nhân đạo địa phương để từ quảng bá hình ảnh Vietcombank lòng công chúng b Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng - Áp dụng sách phân đoạn thị trường, phân đoạn khách hàng: khách hàng thành hai nhóm khách hàng mục tiêu khách hàng đặc biệt (khách hàng VIP) khách hàng thông thường - Thành lập thêm phòng khách hàng VIP - Quan trọng chi nhánh cần xây dựng cho sách khách hàng hợp lý theo hướng ưu đãi khách hàng lớn, khách hàng truyền thống Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Xây dựng “Văn hoá Vietcombank” giúp tạo hình ảnh đẹp, chuẩn mực người Vietcombank mắt khách hàng 3.2.5 Các giải pháp khác a Chính sách phát triển nhân lực Bổ sung thêm nhân cho phòng tổng hợp người Giao quyền cho phòng kinh doanh dịch vụ việc mua bán tỉ giá giao với khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng giao dịch nhanh chóng, tiện lợi Tổ chức lớp đào tạo KDNT TW riêng chi nhánh để đào tạo cán lĩnh vực cách chuyên nghiệp b Giải pháp công nghệ KDNT có liên quan đến thị trường quốc tế nhánh cần phải trang bị cho phận KDNT phương tiện thiết bị, công nghệ thật tiên tiến đại 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG KDNT CỦA NHTM 3.3.1 Đối với Nhà nước - Về hành lang pháp lý - Chính sách ngoại hối: - Dự trữ ngoại tệ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Chính sách rủi ro kiểm soát tỉ giá - Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng - Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu luận văn đạt kết quả: - Hệ thống hóa sỡ lý luận liên quan đến phát triển kinh doanh ngoại tệ nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại - Phản ánh thực trạng từ đưa đánh giá chung kết quả, hạn chế hoạt động kinh doanh ngoại tệ VCB Nha Trang - Từ nêu lên số giải pháp phát triển kinh doanh ngoại tệ mang tính khả thi cao phù hợp với thực trạng hoạt động Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Nha Trang nói riêng thị trường tài Việt Nam nói chung Với kết nghiên cứu hy vọng VCB Nha Trang xem xét vận dụng tương lai để phần đóng góp vào hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Tuy nhiên, nổ lực thân ngân hàng, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước phải có chủ trương, sách đắn, có tầm nhìn chiến lược nhằm xây dựng môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi, công công khai tạo điều kiện cho sản phẩm tài ngân hàng nói chung sản phẩm kinh doanh ngoại tệ nói riêng ngày phát triển Footer Page 26 of 126 ... TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG CHƯƠNG... vấn đề lý luận phát triển kinh doanh ngoại tệ, thực tiễn phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng TMCP ngoại thượng chi nhánh Nha Trang( không đề cập đến huy động vốn tín dụng ngoại tệ) - Phạm vi... động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại từ phân tích đánh giá thực trạng phát triển KDNT ngân hàng TMCP Ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang, Phát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang, Phát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha Trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay