Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vin

26 97 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 21:53

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƢƠNG THỊ TUYẾT ANH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Phản biện 1: TS TRẦN PHƢỚC TRỮ Phản biện 2: GS.TS TÔ DŨNG TIẾN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Như nước phát triển giới, DNNVV Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn, phát triển nhanh, coi giảm sốc cho kinh tế giữ vai trò quan trọng kinh tế Nó khai thác sử dụng nguồn lực hiệu quả, làm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, quy mô DNNVV có xu hướng thu hẹp giảm dần sức cạnh tranh Ở tỉnh Trà Vinh, Tỉnh vùng sâu, nông nghèo, có kinh tế non trẻ chủ yếu DNNVV Phần lớn DN tập trung địa bàn thành phố Trà Vinh, chiếm gần 50% tổng số 1.300 DN hoạt động 08 huyện, thành phố Mặc dù DN có chiều hướng tăng quy mô số lượng phát triển theo chiều rộng hoạt động DN mang tính đơn lẻ, chưa tạo mối liên kết điều tiết cung ứng dịch vụ, chưa có kết hợp đồng sản xuất phân phối, khả ứng dụng công nghệ yếu, trình độ quản lý hạn chế, sức cạnh tranh thấp tăng trưởng chưa ổn định,… Qua ta thấy muốn ngăn chặn ổn định cho phát triển kinh tế Thành phố Trà Vinh trước mắt phải sớm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển DNNVV Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn phát triển DNNVV kinh tế Footer Page of 126 Header Page of 126 Đánh giá thực trạng hoạt động DNNVV địa bàn TPTV Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn Thành phố thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu lý luận thực tiễn liên quan đến trình phát triển DNNVV Về nội dung: đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến trình phát triển DNNVV địa bàn TPTV, tỉnh Trà Vinh Về không gian: nghiên cứu nội dung TPTV Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian gần đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thống kê phân tích; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp phân tích chuẩn tắc; Bố cục đề tài Đề tài xây dựng gồm có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh Chương 3: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DNNVV 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/6/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành trợ giúp phát triển DNNVV khái niệm sau: “doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên)” 1.1.2 Tiêu chí phân loại DNNVV Ở Việt Nam, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/6/2009 Thủ tướng Chính phủ tiêu chí phân loại DNNVV sau: Trong thương mại, dịch vụ: DN vừa DN có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng số lao động từ 50 người đến 100 người DN nhỏ DN có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống số lao động từ 10 người đến 50 người DN siêu nhỏ DN có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống số lao động 10 người trở xuống Trong công nghiệp xây dựng: DN vừa DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng số lao động từ 200 người đến 300 người DN nhỏ DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống số lao động từ 10 người đến 200 Footer Page of 126 Header Page of 126 người DN siêu nhỏ DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống số lao động 10 người trở xuống Trong nông lâm nghiệp thủy sản: DN vừa DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng số lao động từ 200 người đến 300 người DN nhỏ DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống số lao động từ 10 người đến 200 người DN siêu nhỏ DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống số lao động 10 người trở xuống 1.1.3 Đặc điểm DNNVV DNNVV có đặc điểm sau: DNNVV chiếm 95% tổng số DN nước Công nghệ, kỹ thuật lạc hậu Trình độ quản lý tay nghề người lao động hạn chế Sức cạnh tranh DN sản phẩm, dịch vụ thấp Hạn chế vốn, tiếp cận nguồn thông tin Quản trị nội DNNVV yếu, quản lý tài chính; Thiếu tính liên kết doanh a Lợi DNNVV Dễ dàng quản lý nên dễ khởi sự; tận dụng nguồn lực xã hội cho yêu cầu phát triển; linh hoạt (thời gian, giá cả), có tính phản ứng nhanh Dễ dàng đổi thiết bị công nghệ, hoạt động hiệu với chi phí cố định thấp Không có có xung đột người sử dụng lao động người lao động Ít gây ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, xã hội, đồng thời chịu ảnh hưởng khủng hoảng dây chuyền Footer Page of 126 Header Page of 126 Sự quan tâm quan nhà nước việc hỗ trợ phát triển DNNVV b Bất lợi DNNVV Khó tiếp cận nguồn vốn thức; Hạn chế khả ứng dụng công nghệ đại; Hoạt động phân tán, rải rát khắp nước nên khó hỗ trợ 1.1.4 Vai trò DNNVV DNNVV giữ vai trò quan trọng kinh tế Giữ vai trò ổn định kinh tế Làm cho kinh tế động Tạo nên ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ quan trọng Là trụ cột kinh tế địa phương DNNVV góp phần chuyển dịch cấu kinh tế DNNVV góp phần khai thác tiềm sức lao động nguồn vốn phong phú dân Vai trò DNNVV việc giữ gìn phát huy ngành nghề truyền thống, thể sắc dân tộc 1.1.5 Chính sách phát triển DNNVV Việt Nam 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DNNVV 1.2.1 Phát triển số lƣợng DNNVV Là gia tăng số lượng DNNVV thị trường ngày nhiều lan rộng tất thành phố, tỉnh, huyện (thị), xã (phường),…; tất ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thương mại, dịch vụ làm cho số lượng doanh nghiệp phát triển phân theo khu vực kinh tế, theo nguồn vốn sử dụng lao động 1.2.2 Mở rộng quy mô doanh nghiệp Là tạo lớn mạnh quy mô lao động, quy mô nguồn vốn Nó giúp DN khẳng định lực sản xuất, gia tăng uy tín thương Footer Page of 126 Header Page of 126 hiệu, mang đến nhiều hội tăng trưởng thị phần 1.2.3 Huy động nguồn lực phát triển DNNVV Nguồn lực DN hiểu khả cung cấp yếu tố cần thiết cho trình tồn phát triển DN Các nguồn lực DN bao gồm: nhân lực, vật lực tài lực Các nguồn lực cần bảo vệ phối hợp sử dụng hợp lý 1.2.4 Mở rộng thị trƣờng Là trình mở rộng hay tăng khối lượng khách hàng lượng hàng hóa bán DN cách xâm nhập vào thị trường tiêu thụ đối thủ cạnh tranh, lôi kéo những người tiêu dùng đối thủ cạnh tranh sang thị trường tiêu thụ mình, kích thích người không tiêu dùng tương đối tiêu thụ sản phẩm Việc mở rộng thị trường thức theo hai cách, mở rộng thị trường theo chiều rộng mở rộng thị trường theo chiều sâu 1.2.5 Liên kết doanh nghiệp Là quan hệ bình đẳng DN dựa nguyên tắc tự nguyện nhằm khai thác hết tiềm DN Những lợi ích mà liên kết DN đem lại cho bên tham gia lớn, thể mặt sau đây: Tiết kiệm nguồn lực nhờ giảm chi phí cạnh tranh; Tăng quy mô hoạt động nhằm đạt đến quy mô hiệu nhờ có phân công lao động xã hội; Tăng khả linh hoạt bên việc phát huy mạnh; Tăng sức mạnh cạnh tranh chung nhờ phối hợp sử dụng ưu riêng biệt bên; tạo chuỗi cửa Footer Page of 126 Header Page of 126 hàng, hệ thống phân phối bán lẻ, tạo nên thương hiệu sản phẩm đặc trưng vùng Giúp DNNVV tiếp cận sách ưu đãi địa phương khả tiếp cận công nghệ linh hoạt nhờ đáp ứng tiêu chuẩn sách Giảm thiểu rủi ro nhờ chế chia sẻ trách nhiệm bên tham gia 1.2.6 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tăng quy mô đóng góp cho xã hội Nâng cao hiệu kinh doanh phải đạt kết tối đa với chi phí tối thiểu Các DN thường sử dụng hai tiêu kết chi phí để đánh giá hiệu kinh doanh Đóng góp cho xã hội DNNVV thông qua giá trị sản xuất mà DNNVV cung cấp cho xã hội, giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, khoản thuế mà DNNVV nộp cho Nhà nước khoản đóng góp khác 1.2.7 Chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển DNNVV Giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ (GTSLHHDV) DNNVV tạo năm Tốc độ tăng giá trị sản lượng hàng hoá, dịch vụ Tỷ lệ đóng góp DNNVV Quy mô sử dụng nguồn lực sản xuất Tỷ lệ sử dụng nguồn lực sản xuất Hiệu sử dụng nguồn lực sản xuất Sự chuyển dịch cấu Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DNNVV TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Nguồn tài nguyên thiên nhiên 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện xã hội Môi trường trị, pháp luật Dân số, văn hóa Sự phát triển đội ngũ lao động 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế Tình hình phát triển kinh tế địa phương Sự phát triển sở hạ tầng 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DNNVV Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển DNNVV tỉnh Vĩnh Long 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 1.4.3 Bài học kinh nghiệm phát triển DNNVV TPTV Đẩy mạnh thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” mở rộng thực chế “một cửa liên thông” Tổ chức thường xuyên định kỳ đối thoại quyền địa phương với DN Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác trợ giúp pháp lý cho DNNVV Có chế để DNNVV DN có quy mô vốn lớn, DN có vốn đầu tư nước có hội học hỏi kinh nghiệm, bí kinh doanh tiếp cận công nghệ tiên tiến đại, Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.3 Đặc điểm kinh tế Từ năm 2008-2011 tăng trưởng kinh tế địa bàn thành phố có xu hướng tăng Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế (GDP) (2012) có chiều hướng giảm so với năm 2011 đạt 12,5%; GDP bình quân đầu người 27,44 triệu đồng/người/năm Cơ cấu kinh tế (2012) tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông - ngư nghiệp từ 4,78% giảm 4,11%; Công nghiệp xây dựng từ 36,23% tăng lên 36,43%; Dịch vụ từ 58,99% tăng lên 59,46% Cơ sở hạ tầng Nhà nước, quyền địa phương quan tâm; Bưu chính- Viễn thông thành phố có tương đối đầy đủ dịch vụ 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 2.2.1 Thực trạng phát triển số lƣợng DNNVV a Thực trạng phát triển số lượng DNNVV theo nguồn vốn đăng ký Bảng 0.2 Số lượng DNNVV TPTV so với toàn tỉnh (2008-2012) Tổng số DNNVV Tổng số DNNVV Năm Tỷ lệ (%) toàn tỉnh TPTV 2008 700 280 40 2009 810 352 43,60 2010 1.103 423 38,35 2011 1.222 490 40,10 2012 1.254 575 45,85 (Nguồn Sở Kế hoạch- Đầu tư Trà Vinh) Bảng 2.2, ta thấy số lượng DNNVV tăng lên liên tục giai đoạn 2008- 2012 Năm 2008, tổng số DNNVV Thành phố 280 DN, chiếm 40% tổng số DNNVV toàn tỉnh Đến năm 2012, số Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 lượng DNNVV địa bàn 575, chiếm gần 50% số lượng DNNVV toàn tỉnh Bảng 2.3 cho thấy, số lượng DN đăng ký cấp giấy phép kinh doanh địa bàn TPTV tăng theo thời gian Tuy nhiên, số lượng tăng thêm năm có khác biệt tương đối lớn Tỷ lệ gia tăng bình quân số lượng DN giai đoạn 2007- 2012 19,34 % tỷ lệ gia tăng bình quân nguồn vốn đăng ký kinh doanh DNNVV giai đoạn 39,11% Bảng 0.3 Số lượng DNNVV nguồn vốn đăng ký TPTV Tỷ lệ tăng Tỷ lệ tăng Số Số vốn đăng ký Năm hàng năm hàng năm DN (triệu đồng) (%) (%) 2007 238 982.384 2008 280 1.130.735 17,65 15,10 2009 352 2.062.915 25,71 82,44 2010 423 20,17 3.284.365 59,21 2011 490 15,84 4.352.113 32,51 2012 575 4.626.813 17,35 6,31 đến 617 4.698.763 6/2013 (Nguồn Sở Kế hoạch- Đầu tư Trà Vinh) b Số lượng doanh nghiệp phân theo quy mô lao động Tính theo quy mô lao động đến thời điểm 31/12/2012 số lượng DN có từ đến 10 lao động chiếm phần lớn (262/575 DN), tỷ lệ tăng bình quân giai đoạn 2008- 2012 đạt 27, 21% Tiếp đến, có 190/575 DN sử dụng từ 11- 50 lao động, có 80/575 DN có số lao động người cuối DN sử dụng từ 101 lao động trở lên dao động tăng không đáng kể mặt số lượng Xét mặt cấu ta thấy, DN siêu nhỏ năm 2008 chiếm tỷ trọng lớn 48,57%, DN nhỏ (44,29%), DN vừa Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 (7,14%) Cơ cấu thay đổi đáng kể vào năm 2012, DN siêu nhỏ tăng thêm 10,91% nâng cấu lên 59,48%, DN nhỏ DN vừa giảm xuống 36% 4,52% c Số lượng doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn Tính đến cuối năm 2012 địa bàn thành phố có khoảng 535 DN hoạt động có vốn đăng ký từ 10 tỷ trở xuống, tăng 2,04 lần số DN so với năm 2008 có khoảng 40 DN với số vốn đăng ký từ 10 tỷ trở lên, có biến đổi số lượng DN mức vốn đăng ký qua năm.Xét quy mô vốn DN, năm 2012 địa bàn thành phố có đến 94,96% DN nhỏ (giảm 1,8% so năm 2008) 5,04% DN vừa (cao so năm 2008) 2.2.2 Thực trạng mở rộng quy mô doanh nghiệp Số lao động bình quân loại hình Công ty cổ phần cao loại hình khác, cụ thể cao gấp 03 lần so với loại hình Công ty TNHH, 04 lần so với loại hình công ty hợp danh 05 lần so với loại hình doanh nghiệp tư nhân Vốn đăng ký kinh doanh bình quân 01 DNNVV địa bàn TPTV có xu hướng giảm qua năm Cụ thể năm 2008, vốn ĐKKDBQ/1DN 20,81 tỷ đồng, đến năm 2012 tiếp tục giảm mạnh 16,21 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 12,2% so với năm 2011 22,1% so với năm 2008 Tuy nhiên, doanh thu BQ/1DN năm 2010 4.173 triệu đồng đến năm 2012 tăng 1,24 lần, nâng doanh thu BQ/1DN lên 5.168 triệu đồng Doanh thu tăng phần yếu tố giá hàng hóa, dịch vụ bán tác động 2.2.3 Thực trạng nguồn lực DNNVV a Thực trạng số lượng chất lượng nguồn lao động Lũy kế từ năm 2008 đến năm 2012, DNNVV địa bàn Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 thành phố giải khoảng 14.603 lao động Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 9,26% chiếm tỷ trọng 24,3% tổng số lao động toàn Thành phố Cơ cấu lao động qua đào tạo địa bàn thành phố chưa hợp lý (tỷ lệ cao đẳng- đại học, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật) 7- 3- b Thực trạng vốn DNNVV Từ kết phân tích cho thấy lực tài DNNVV Thành phố yếu Khả tiếp cận vốn vay ngân hàng yếu Do đó, DN gặp khó khăn việc đầu tư đổi thiết bị công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm c Thực trạng sử dụng công nghệ thông tin DNNVV Thực trạng DNNVV TPTV chưa ứng dụng công nghệ thông tin triển khai chưa có hiệu quả, có nhiều nguyên nhân gây đa số gặp phải số vấn đề chưa đầu tư hướng, hạn chế nguồn lực tài chính, nhận thức, lực ứng dụng công nghệ thông tin chủ DN, dịch vụ cung cấp phần mềm chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, d Thực trạng mặt sản xuất kinh doanh DNNVV chủ yếu hoạt động lĩnh vực dịch vụ, thương mại hầu hết phải sử dụng diện tích nhà mình, thuê lại diện tích nhỏ lẻ để làm trụ sở, sở kinh doanh Bên cạnh đó, có không DNNVV phải thuê lại mặt DNNN, tổ chức, quan nhà nước với giá cao lại đầu tư dài hạn để sản xuất thiếu đảm bảo pháp lý 2.2.4 Thực trạng thị trƣờng tiêu thụ Qua phân tích số liệu điều tra 130 DNNVV thành phố (Hồng Hà, 2013) cho thấy phần lớn sản phẩm tiêu thụ thị trường thành phố thành phố bao gồm huyện, Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 xã tỉnh, tỉnh, thành khác quốc gia khác Người tiêu dùng chủ yếu người có thu nhập thấp Cơ cấu doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thị trường Thành phố có xu hướng giảm Năm 2008, doanh thu thị trường thành phố chiếm 35,2%, đến năm 2012 25,3% doanh thu thị trường thành phố chiếm tỷ trọng cao tăng dần theo thời gian cụ thể từ 64,8% năm 2008 lên 74,7% năm 2012 2.2.5 Thực trạng hoạt động liên kết doanh nghiệp Theo báo cáo kết hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp Trà Vinh cho thấy DNNVV TPTV chưa có liên kết với nhau; doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với nông dân- nguồn cung cấp nguyên liệu cho trình sản xuất 2.2.6 Thực trạng hiệu kinh tế sản xuất kinh doanh đóng góp xã hội DNNVV a Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi lỗ Kết kinh doanh qua năm 2010, 2011, 2012 DN có xu hướng giảm Đến năm 2012, mức lãi BQ/1DN giảm xuống 26.378 nghìn đồng Tỷ trọng DN lỗ tăng dần qua năm, cụ thể năm 2010 số DN lỗ chiếm 15% tổng số DN thống kê, tỷ trọng tăng lên đến 19% năm 2011 24% năm 2012 b Doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế Doanh thu BQ/1DN 4.173 triệu đồng (năm 2010), 5.168 triệu đồng (năm 2012), tăng 1,24 lần lợi nhuận trước thuế có 7.993 triệu đồng, tức lợi nhuận trước thuế chiếm 0,51% doanh thu có xu hướng giảm dần qua năm c Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu hay hiệu sử dụng vốn Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 (ROE) DNNVV 1,22% (năm 2008) tăng dần đến năm 2010 đạt 2,17%, sau giảm dần đến năm 2012 xuống 0,99%, nghĩa 100 đồng vốn chủ sở hữu mang đầu tư thu 1,22 đồng lợi nhuận ròng vào năm 2008 đến năm 2012 thu 0,99 đồng lợi nhuận ròng Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) DNNVV có xu hướng giảm từ 1,33% (năm 2008) xuống 0,35% (năm 2012), tức DNNVV năm 2008 có 100 đồng doanh thu tạo 1,33 đồng lợi nhuận ròng đến năm 2012 DN có 100 đồng doanh thu tạo 0,35 đồng lợi nhuận ròng d Mức độ đóng góp xã hội DNNVV Doanh nghiệp phát triển nâng tỷ trọng đóng góp DNNVV GDP Thành phố, giải việc làm tăng thu nhập cho 14.000 người lao động Một số DN trực tiếp xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình sách, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cung cấp học bổng cho sinh viên,v.v… 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.3.1 Những mặt thành công a Cải thiện môi trường kinh doanh Cải cách thủ tục hành đăng ký kinh doanh Thực công khai “công khai trình tự, thủ tục; công khai hồ sơ biểu mẫu; công khai thời gian đăng ký kinh doanh đăng ký đầu tư; công khai lệ phí b Về đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ cho DNNVV Thực trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DN thông qua Chương trình “Học kinh doanh sóng phát thanh” Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 (IOA) Trà Vinh Tư vấn DN, cá nhân khoa học công nghệ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lĩnh vực khoa học công nghệ, bên cạnh có sách hỗ trợ DN việc ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến đổi công nghệ c Về hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Trong thời gian qua ngành ngân hàng có đổi chế sách tín dụng, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế, DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển SXKD, nâng cao sức cạnh tranh thị trường d Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, tạo quỹ đất Thành phố đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng đường giao thông, khu cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt sản xuất e Về hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho DNNVV Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại- Du lịch Hiệp hội DN tỉnh đơn vị tư vấn hỗ trợ DN nhà đầu tư Dự án IMPPTrà Vinh thành lập Ban tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (BDS) 2.3.2 Những hạn chế trình phát triển DNNVV Hầu hết DNNVV có quy mô nhỏ, thiếu vốn hoạt động, sản xuất kinh doanh không ổn định, nhiều DN thiếu mặt sản xuất, máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu, thiếu thông tin thị trường Công tác quản lý doanh nghiệp yếu, không chuyên nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân chủ DN Đa số DNNVV chưa quan tâm xây dựng thương hiệu, thiếu liên kết kinh doanh, chưa đa dạng hóa ngành nghề,… Các DNNVV chưa mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Chưa chủ động xây dựng chiến lược phát triển lâu dài thiếu kế hoạch kinh doanh; Hiệu sản xuất kinh doanh thấp, hàng tồn kho lớn; Thị trường thu hẹp 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế a Từ phía quan quản lý nhà nước Về mặt nhận thức: số phân biệt DNNVV với doanh nghiệp nhà nước Về chế: sách chưa ổn định, chồng chéo, thiếu rõ ràng, tính hiệu lực chưa cao Cải cách hành diễn chậm Công tác lãnh đạo, đạo cấp quyền hạn chế Đội ngũ cán công chức thực nhiệm vụ thiếu yếu, số cán sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; Công tác quản lý DN sau đăng ký kinh doanh hạn chế Quỹ bảo lãnh tín dụng vận hành kém, không hiệu quả; b Từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa Về vốn: Thiếu yếu kỹ tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, từ tổ chức, Thiết bị công nghệ: Tài yếu nên khó đầu tư công nghệ đại; thiếu thông tin thiết bị công nghệ trình độ ứng dụng công nghệ chưa quan tâm Liên kết doanh nghiệp: Các DNNVV lúng túng việc liên kết Hoạt động Hiệp hội DNNVV thiếu hiệu quả, chưa đáp ứng nhu cầu Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 3.1 QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DNNVV Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 3.1.1 Quan điểm phát triển DNNVV Phát triển DNNVV chiến lược lâu dài, đồng thời nhiệm vụ trọng tâm trước mắt; nhân tố phát triển bền vững trình CNH- HĐH; Phát triển DNNVV sở phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Khuyến khích thành lập DN mới; đồng thời tạo điều kiện để DN có phát triển mạnh quy mô lực; nâng cao chất lượng sản phẩm lực cạnh tranh; tích cực đưa công nghệ vào sản xuất, quản lý DN; xây dựng thương hiệu cho DN 3.1.2 Mục tiêu phát triển DNNVV a Mục tiêu tổng quát Đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, minh bạch đển DNNVV đóng góp ngày cao vào phát triển kinh tế xã hội nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập hoạt động kinh doanh hiệu Tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng lực cải thiện khả cạnh tranh DNNVV góp phần vào phát triển, tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội b Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 số lượng DN thành lập 509, đạt tốc độ Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 tăng bình quân hàng năm 22%; Giải thêm việc làm (tăng thêm) 5.832 người, tốc độ tăng bình quân hàng năm 14%; Đầu tư khu vực DNNVV đến năm 2020, chiếm 40 - 45% tổng vốn đầu tư địa bàn; Giá trị sản lượng công nghiệp DNNVV đến năm 2020 đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 17,5%; Đóng góp khu vực DNNVV vào thu ngân sách nhà nước tăng đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 10% 3.1.3 Định hƣớng phát triển DNNVV thành phố Trà Vinh Xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV đến năm 2020 giúp DNNVV sử dụng thúc đẩy khả doanh nghiệp việc mở rộng đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh Hoàn thiện khung pháp lý, cải cách hành hướng đến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DNNVV phát triển, bước cải thiện cách bền vững khả cạnh tranh DN, phản ánh phần số lực cạnh tranh tỉnh (PCI) Một số chủ yếu đo lường gia tăng thị phần DNNVV đo lường tiếp cận thị trường Môi trường kinh doanh phát triển kỳ vọng mang lại lợi ích góp phần tạo việc làm giảm nghèo 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 3.2.1 Giải pháp phát triển số lƣợng DNNVV a Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Rà soát, kiên cắt giảm thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho DN Thực công khai, minh bạch thủ tục hành liên quan đến DN cổng thông tin điện tử Thành phố Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Từng bước đại hóa mô hình “Một cửa” “Một cửa liên thông” đăng ký đầu tư, đồng thời cung cấp tốt dịch vụ công, nhằm giảm bớt chi phí thời gian thành lập DN b Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân Nghiên cứu thành lập “Vườn ươm doanh nghiệp” c Hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ, mặt sản xuất Đẩy mạnh việc huy động, khai thác sử dụng hiệu nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển Khuyến khích đầu tư đổi công nghệ, thiết bị kỹ thuật theo chiến lược phát triển mở rộng sản xuất DNNVV cách cung cấp thông tin công nghệ, hỗ trợ đánh giá, lựa chọn thiết bị, công nghệ đồng thời triển khai dự án nghiên cứu, phát triển chuyển giao công nghệ tiến vào sản xuất cho DNNVV Tăng cường kênh trao đổi thông tin DN quan nhà nước Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với DN; tuyên dương, khen thưởng DN có thành tích xuất sắc sản xuất, kinh doanh Hoàn thiện pháp lý nâng cao lực quản lý hệ thống quan đăng ký đất đai Kiên thực chủ trương thu hồi đất sử dụng không hiệu quả, không mục đích, kéo dài thời hạn lâu luật định dự án đầu tư 3.2.2 Giải pháp mở rộng quy mô doanh nghiệp Thực phát sóng “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa” sóng Đài Phát - Truyền hình Trà Vinh Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Khuyến khích vùng sản xuất nông nghiệp tập trung để cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định cho DN chế biến Nghiên cứu triển khai Quỹ Phát triển DNNVV DNNVV cần sử dụng hiệu nguồn vốn mình, quan tâm đến việc tiết giảm chi phí, tích cực cải tiến công nghệ để nâng cao suất hiệu làm việc, tập trung kinh doanh sản phẩm chính, rút ngắn thời gian toán để đẩy nhanh vòng vốn 3.2.3 Giải pháp huy động nguồn lực DNNVV Để nâng cao khả tiếp cận vốn từ phía ngân hàng, dự án khả huy động vốn DN cần phải: Nâng cao uy tín DN cách xây dựng website riêng, chủ động tích cực tìm hiểu chế, sách pháp luật Nhà nước lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh Hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài phải minh bạch thông qua việc ghi chép sổ kế toán lập báo cáo tài Lập phương án sản xuất, kinh doanh khả thi DN cần trọng đến phát triển nguồn nhân lực thông qua sách, chế độ người lao động, hoạt động đào tạo kỹ cho người lao động, lẫn việc bồi dưỡng cần nâng cao trình độ tổ chức điều hành cấp quản lý 3.2.4 Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ Mở rộng thị trường doanh nghiệp phải tìm cách tận dụng sở thích tiêu dùng, thu nhập người tiêu dùng; mở rộng tối đa hóa thị phần cho sản phẩm Ngoài việc mở rộng thị trường trước hết DN cần trọng trì ổn định thị trường 3.2.5 Tăng cƣờng liên kết doanh nghiệp Về phía Hiệp hội DN: cần hỗ trợ nhiều chương trình liên kết DN lớn với DNNVV, DNNVV Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 với nhau, DN với nông dân; cần phải phát huy vai trò Hiệp hội, tích cực làm cầu nối DN với Chính quyền Về phía DNNVV Thành phố: nên chủ động liên kết, hợp tác với nhằm hỗ trợ DN đạt hiệu cao 3.2.6 Nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh Một giải pháp nhằm nâng cao hiệu SXKD DN cắt giảm chi phí phải cắt giảm cách hiệu Như vậy, DN cần phải gắn kết chương trình cắt giảm chi phí với hoạt động quản lý chi phí 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN DNNVV Từ kết nghiên cứu trình bày đây, luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn TPTV: Thứ nhất, xây dựng mối liên hệ đồng thuận Chính phủ- Tỉnh- Thành phố Hiệp hội doanh nghiệp; Thứ hai, thành lập hiệp hội ngành trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp; Thứ ba, Thành phố tiếp tục đổi nâng cao hiệu quản lý, giảm bớt can thiệp hành hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV; Thứ tư, hoàn thiện quy trình, hệ thống trợ giúp thông tin cho doanh nghiệp; Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp nhỏ vừa toàn tỉnh Tuy lợi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thời gian qua DNNVV đóng vai trò quan trọng việc giải vấn đề xã hội mà Thành ủy UBND thành phố đề xóa đói giảm nghèo, giải số lượng lớn lao động xã hội, kể vùng sâu, vùng xa, tăng thu nhập cho người lao động, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đóng góp vào ngân sách Thành phố, phận thiếu kinh tế, mối quan hệ tách rời với thành phần kinh tế khác DNNVV Thành phố Trà Vinh phát triển với trình phát triển nhận thức kết thực cải cách Đảng Nhà nước thực năm gần tham dự tích cực vào lĩnh vực kinh tế, xã hội, chiều rộng lẫn chiều sâu, với hình thức tổ chức ngày đa dạng… Tuy nhiên, thực tế phát triển chưa bền vững khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng lâu dài khu vực DNNVV Điều thể qua việc phân tích, đánh giá thực trạng phát triển DNNVV mặt số lượng, quy mô, thị trường, nguồn lực DNNVV; phân tích đánh giá thực trạng vốn, sử dụng lao động, công nghệ đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Vì thời gian tới, để DNNVV ngày phát triển, thân doanh nghiệp cần phải nổ lực không ngừng nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh doanh, đảm bảo uy tín; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, xây dựng kế hoạch phát triển Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 nguồn nhân lực phù hợp với doanh nghiệp, xây dựng văn hóa kinh doanh; biết gắn lợi ích thân doanh nghiệp với lợi ích người tiêu dùng, lợi ích xã hội Đối với quyền địa phương cần mạnh dạn có đột phá mới, táo bạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập tồn phát sinh thực tiễn quản lý Nhà nước DNNVV tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đất đai, mặt sản xuất, vốn, khoa học công nghệ, liên kết doanh nghiệp,…Với hướng đắn hỗ trợ ngành, cấp cố gắng vươn lên doanh nghiệp DNNVV phát triển bền vững đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội Thành phố Footer Page 26 of 126 ... chung phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà Vinh Chương 3: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Trà. .. TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 3.1 QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DNNVV Ở THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH 3.1.1 Quan điểm phát triển DNNVV Phát triển DNNVV... bí kinh doanh tiếp cận công nghệ tiên tiến đại, Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH,TỈNH TRÀ VINH 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vin, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vin, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay