bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1919 1930

12 107 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:39

HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ -HỘI THẢO LẦN THỨ VII- Chuyên đề HỘI THẢO KHOA HỌC Lựa chọn vấn đề dạy phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia giảng dạy giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930 Tháng 8-2013 A ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nội dung ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 phần mở đầu thời kì lịch sử Việt Nam đại, với nội dung bản,có liên quan cách sâu sắc tới nội dung giai đoạn Đây giai đoạn lịch sử diễn đấu tranh thống khuynh hướng cách mạng, để dẫn đến đời Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng cộng sản Việt Nam (2/1930) Vì thế, việc ôn tập tốt giai đoạn lịch sử Việt Nam 19191930 tạo điều kiện cho học sinh có sở kiến thức mở đầu vững để em dễ dàng tìm hiểu kiến thức phần sau, giai đoạn lịch sử 1930 - 1945 Trên thực tế, giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn này, số giáo viên trẻ gặp nhiều khó khăn, nội dung phức tạp, nhiều khái niệm hình thành dễ sa vào việc "làm rối" vấn đề Nếu không xử lý khéo vấn đề lịch sử giai đoạn này, ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhận thức lịch sử cách nhìn nhận đánh giá vấn đề lịch sử học sinh Vì thế, tham gia vào việc viết chuyên đề hội thảo năm nay, mạnh dạn đưa vài kinh nghiệm mang tính chủ quan việc "Lựa chọn vấn đề dạy phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia giảng dạy giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930" nhằm chia xẻ kinh nghiệm lĩnh hội thêm ý kiến đóng góp thầy cô, anh chị, em, bạn đồng nghiệp giúp hoàn thiện công tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia giai đoạn lịch sử Chuyên đề gồm phần chính: Phần Lựa chọn vấn đề dạy cho học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 Phần Phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 B NỘI DUNG I Lựa chọn vấn đề dạy học sinh giỏi quốc gia giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930: Khi lựa chọn vấn đề dạy học sinh giỏi quốc gia, thường chia làm phần: Nội dung kiến thức nội dung kiến thức nâng cao Cụ thể giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930 lựa chọn nội dung sau: Nội dung kiến thức bản: Vấn đề 1: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ Thực dân Pháp Việt Nam 1919-1929 Những chuyển biến kinh tế giai cấp xã hội Việt Nam Vấn đề 2: Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ 1919 đến 1930 Những chuyển biến tình hình giới sau chiến tranh giới thứ tác động đến Việt Nam Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 1930 Phong trào công nhân Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến trước thành lập Đảng Vấn đề 3: Nguyễn Ái Quốc trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin nước, chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho đời Đảng cộng sản Việt Nam (1919- 1929) Vấn đề 4: Những tổ chức yêu nước cách mạng Việt Nam từ 1919 đến trước năm 1930 Vấn đề 5: Đảng cộng sản Việt Nam đời Sự xuất tổ chức cộng sản việt Nam năm 1929 Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị đảng cộng sản Việt Nam Ý nghĩa lịch sử việc Đảng cộng sản Việt Nam đời Nội dung kiến thức nâng cao: Sự chuyển biến giai cấp xã hội Việt Nam qua thời kì Sự chuyển biến phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, phong trào công nhân Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến trước thành lập Đảng Vị trí phong trào đời Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc trình truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin nước Vai trò Người đời Đảng cộng sản Việt Nam Sự kết hợp nhân tố cấu thành nên Đảng cộng sản Việt Nam Tính đắn sáng tạo Chính cương, Sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quốc soạn thảo thông qua hội nghị thành lập Đảng Ý nghĩa lịch sử việc Đảng cộng sản Việt Nam đời II Phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930 Việc ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia thường trải qua bước sau đây: - Trước tiên, giáo viên giúp em tìm hiểu kiến thức khái quát theo sách giáo khoa Đây nội dung kiến thức thay đổi, "phần cứng" nội dung kiến thức cần cung cấp cho em trước sâu khai thác vấn đề lịch sử - Bước 2: Giáo viên học sinh tìm hiểu khai thác vấn đề lịch sử, bao gồm kiến thức nâng cao nêu phần I Trong giai đoạn này,chúng áp dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề Chúng thường đưa vấn đề lịch sử, yêu cầu em tập trung khai thác vấn đề đó, sau em phân nhóm tự trình bày ý tưởng mình, nêu thắc mắc mình, giáo viên chốt lại cung cấp kiến thức cho học sinh - Bước 3: Giáo viên thực việc kiểm tra đánh giá học sinh, rút kinh nghiệm rèn cách làm thi, cách trình bày vấn đề lịch sử… Các dạng câu hỏi thường gặp hướng dẫn học sinh cách trả lời câu hỏi Theo tôi, giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930 thường có dạng câu hỏi sau: Dạng 1: Câu hỏi liệt kê kiến thức - Ví dụ: Câu Bằng dẫn chứng cụ thể, anh(chị) nêu rõ chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến cuối năm 20 kỉ XX ? Câu 2.Trình bày phát triển phong trào công nhân từ sau chiến tranh giới thứ đến trước thành lập Đảng? Vị trí phong trào công nhân đời Đảng cộng sản Việt Nam? Câu Bằng kiện lịch sử, anh (chị) trình bày trình chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức Nguyễn Ái Quốc cho đời Đảng cộng sản Việt Nam? - Đối với học sinh giỏi dù câu hỏi thuộc dạng liệt kê kiến thức cần tư cao, chọn lọc tinh tế xác kiện, bám sát yêu cầu câu hỏi Dạng 2: Câu hỏi so sánh rút nhận xét - Ví dụ: Câu Lập bảng so sánh mục đích, nội dung, hệ khai thác thuộc địa lần thứ (1919 - 1929) với khai thác thuộc địa lần thứ (1896 1914) thực dân Pháp Việt Nam, để từ tìm điểm khai thác thuộc địa lần ? Câu So sánh giống khác Luận cương trị Trần Phú (10/1930) với Chính cương sách lược vắn tắt Nguyễn Quốc soạn thảo (2/1930) Từ làm rõ tính đắn sáng tạo Chính cương? - Loại câu hỏi này, học sinh lập bảng so sánh mặt vấn đề Nhưng phần quan trọng việc rút nhận xét, nhận định thân lập luận chặt chẽ giống khác Để làm tốt câu hỏi này,học sinh cần nhớ kiến thức chắc, có nhận thức lịch sử sâu sắc, hiểu biết rộng Trình bày ngắn gọn, thoát ý Dạng 3: Câu hỏi nguyên nhân - Ví dụ: Câu Vì sao, sau chiến tranh giới thứ kết thúc, thực dân Pháp bắt tay vào công khai thác thuộc địa lần thứ 2(1919-1929) Việt Nam? Cuộc khai thác diễn nào? Câu Vì nói, Cuộc đấu tranh công nhân Ba Son (8/1925) mốc đánh dấu bước phát triển phong trào công nhân Việt Nam? Câu Từ phân hoá Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Tân Việt cách mạng Đảng, tan dã Việt Nam Quốc dân Đảng, em tìm nguyên nhân chung dẫn đến tượng đó? -Những câu hỏi dạng thường xoáy sâu vào điểm kiến thức trả lời lại rộng nên đòi hỏi học sinh phải có kiến thức lịch sử vững, sâu sắc, tinh tế Cách trình bày ngắn gọn, sát với yêu cầu đề, tránh tượng trả lời cụt ngủn lại lan man dài dòng Dạng 4: Câu hỏi phân tích chứng minh - Ví dụ: Câu Phân tích thái độ trị khả giai cấp xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất? Từ anh(chị) chứng minh giai cấp công nhân giai cấp có khả nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam? Câu Bằng kiện lịch sửchọn lọc, anh(chị) phân tích vai trò Nguyễn Ái Quốc đời Đảng cộng sản Việt Nam ? Câu Bằng dẫn chứng cụ thể, chứng minh Đảng cộng sản Việt Nam đời năm 1930 kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại mới, sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước năm 20 kỉ XX ? - Đây dạng câu hỏi khó, yêu cầu học sinh phải hệ thống hoá kiến thức, xác định yêu cầu câu hỏi phải rèn cách viết tốt, tránh rơi vào tình trạng sa đà phân tích, chứng minh rườm rà xác định không yêu cầu đề dẫn đến lạc đề Dạng 5: Câu hỏi thể mối liên quan chằng chéo: Mối liên quan lịch sử giới với lịch sử Việt Nam, giai đoạn sau với giai đoạn lịch sử trước ngược lại -Ví dụ: Câu 1.Trình bày chuyển biến tình hình giới sau chiến tranh giới thứ nhất? Những chuyển biến có tác động đến phong trào cách mạng Việt Nam nào? Câu Khi đánh giá đời Đảng cộng sản Việt Nam, ý kiến trí cho rằng, "bước ngoặt vĩ đại' tiến trình cách mạng Việt Nam Anh (chị) có trí với ý kiến không? Hãy chứng minh điều đó? Câu Hãy phân tích nét độc đáo trình tìm đường cứu nước truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin nước Nguyễn Quốc? - Dạng câu hỏi này, yêu cầu học sinh phải hiểu yêu cầu đề, nắm kiến thức cách sâu sắc, biết cách liên hệ, đối chiếu, so sánh Đây dạng câu hỏi có yêu cầu cao học sinh Dạng Một số câu hỏi tình - Ví dụ: Câu Khi nói đời Đảng cộng sản Việt Nam, sách "lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam" (sơ thảo tập - trang 102, NXB thật, 1981) viết: "Sau 10 năm chuẩn bị đầy đủ mặt trị tư tưởng tổ chức, Đảng … đời điều kiện hoàn toàn chín muồi, bước vào lãnh đạo cao trào cách mạng nước" Bằng kiện lịch sửchọn lọc, em trình bày trình chuẩn bị Nguyễn Quốc tư tưởng trị, tổ chức điều kiện chín muồi cho việc thành lập Đảng ta? Câu Nghị UNESCO kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết:” Người biểu tượng kiệt xuất vầ tâm dân tộc, cống hiến trọn đời cho nghiệp giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam…” Trên sở trình bày nét đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh tự năm 1911 đến năm 1969, anh(chị) hãy: - Nêu công lao to lớn Người dân tộc - Rút phẩm chất tiêu biểu anh hùng dân tộc hồ Chí Minh giảI thích nguồn gốc phẩm chất Từ anh(chị) phát biểu suy nghĩ đánh giá UNESCO chủ tịch Hồ Chí Minh Câu a Viết lại tên kiện với thời gian tương ứng kiện sau: - Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên - Thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng - Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp - Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam - Tân Việt Cách Mạng Đảng đời - Thành lập chi Đảng số nhà 5D Hàm Long Hà nội - Thành lập An Nam Cộng Sản Đảng b Chọn giải thích kiện quan trọng nhất, có ý nghĩa định việc chuẩn bị tiến đến thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Câu Sau đoạn viết lí nội dung Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) “Sự đời ba tổ chức cộng sản lúc xu tất yếu cách mạng Việt Nam Nhưng nước có ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, nên có nguy dẫn đến chia rẽ lớn Trước tình hình đó, Quốc tế cộng sản giao cho Bác Hồ chịu trách nhiệm thống lực lượng cộng sản Việt Nam để thành lập đảng cộng sản Từ ngày đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp tổ chức cộng sản họp Cửu Long (Hương Cảng) Bác Hồ thay mặt Quốc tế Cộng sản chủ trì Hội nghị Tham gia Hội nghị có đủ đại biểu ba tổ chức cộng sản Hội nghị trí tán thành thống tổ chức cộng sản để thành lập đảng cộng sản lấy tên Đảng Cộng Sản Đông Dương, thông qua Cương lĩnh trị Bác Hồ khởi thảo Hội nghị có ý nghĩa Đại hội thành lập Đảng…” Đoạn viết có chi tiết sai, sửa lại chi tiết sai cho đúng? - Dạng câu hỏi học sinh gặp lối đề năm gần Nhưng học sinh cần tham khảo để rèn luyện cách xác định yêu cầu đề xác định hướng làm Một số cách giúp học sinh dễ nhớ kiến thức phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 - Nhớ theo trình tự thời gian theo vấn đề lịch sử - Lập bảng thống kê kiến thức Ví dụ: + Lập bảng khai thác thuộc địa thực dân Pháp Việt Nam lần thứ (1984 - 1914) lần (1919 - 1929) Nội dung Thời gian Cuộc khai thác lần 1897 - 1914 (18 năm) Cuộc khai thác lần 1919 - 1929 (10 năm) Vốn đầu Khoảng 514 triệu Frăng tư Chỉ tính từ 1924-1929: tỉ Frăng Lĩnh vực - Khai mỏ khai thác - Giao thông vận tải chủ yếu - Khai mỏ phát triển công nghiệp nhẹ - Kinh doanh nông nghiệp - Độc quyền tài chính, thương mại - Giao thông vận tải Hậu - Tài nguyên thiên nhiên cạn - Nước ta có du nhập kiệt, đời sống nhân dân đói yếu tố kinh tế tư chủ nghĩa khổ Bộ mặt kinh tế có thay đổi mang tính cục - Xã hội xuất số giai cấp, tầng lớp mới: giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản tiểu tư sản - Về bản, nước ta nước có kinh tế phong kiến, ngày lạc hậu, cân đối lệ thuộc hoàn toàn vào kinh tế nước Pháp - Xã hội bị phân hoá sâu sắc Mâu thuẫn dân tộc giai cấp ngày gay gắt +Lập bảng phong trào đấu tranh công nhân từ 1919 -1929 Thời gian Phong trào đấu tranh Nhận xét Giai đoạn - Năm 1920 công nhân Sài gòn - - Mục tiêu đấu tranh nặng 1919-1925 Chợ Lớn thành lập công hội kinh tế, chưa có tổ chức lãnh Tôn Đức Thắng đứng đầu đạo Vì thế, phong trào công - Năm 1922 công nhân viên nhân thời kì mang tính tự chức Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ phát ngày chủ nhật có lương - Riêng bãi công công - Năm 1924 công nhân nhà nhân Ba Son (8/1925) đánh dấu máy dệt Nam Định, xay sát Hải bước tiến phong trào Dương, Rượu Hà Nội đấu tranh công nhân Việt Nam, chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác đòi tăng lương… - 8/1925 công nhân thợ máy xưởng Ba Son (Sài Gòn) bãi công ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Trung Quốc Gia đoạn - Từ 1926-1927, nước ta liên 1926-1929 tiếp nổ bãi công công nhân viên chức, học sinh Tiêu biểu bãi công nhân 1000 công nhân đồn điền 10 - Các phong trào đấu tranh mang tính chất trị, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương - Các đấu tranh có tổ chức cao su Cam Tiêm, đồn điền cao lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ su Phú Riềng… - Khẩu hiệu đấu tranh - Từ 1928 - 1929 có 40 nâng cao, đòi quyền lợi đấu tranh nổ toàn quốc, kinh tế họ đấu tranh đòi tiêu biểu phong trào công quyền lợi trị nhân nhà máy xi măng Hải => Chứng tỏ giai cấp công Phòng, nhà máy diêm cưa Bến nhân trưởng thành phong Thuỷ, công nhân Ba Son (Sài trào công nhân mang tính tự Gòn)… Họ đòi tăng lương, đòi giác Pháp thi hành luật lao động… Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng phong trào đấu tranh giai cấp tiểu tư sản tư sản dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1926; Lập bảng thống kê tổ chức yêu nước cách mạng từ năm 1919 đến trước Đảng cộng sản Việt Nam đời; Lập bảng nêu nội dung Chính cương, Sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quốc Luận cương trị Trần Phú.v.v - Sơ đồ hoá kiến thức: Giáo viên giúp học sinh lập số sơ đồ thể nội dung kiến thức khái quát cho dễ nhớ Ví dụ: Sơ đồ tác động Chủ nghĩa Mác-Lênin tới phong trào dân tộc dân chủ nước ta năm 20 kỉ XX Sơ đồ tổ chức yêu nước cách mạng Việt Nam từ năm 1920 đến thành lập Đảng cộng sản Việt Nam… - Học sinh sử dụng sổ con, ghi kiện lịch sử theo thời gian theo chủ đề, khoanh tròn kiện lớn dòng chảy lịch sử C KẾT LUẬN 11 Trên vài kinh nghiệm mang tính chủ quan nội dung phương pháp dạy học sinh giỏi quốc gia tìm hiểu giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919-1930 Hi vọng chuyên đề đem lại nhiều hữu ích cho đồng nghiệp công việc Tôi giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm công tác bồi dưỡng đội tuyển quốc gia, mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp trường Chuyên tham gia hội thảo để giúp ngày hoàn thiện chuyên môn Tôi xin chân thành cảm ơn! 12 ... Phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1930 B NỘI DUNG I Lựa chọn vấn đề dạy học sinh giỏi quốc gia giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919- 1930: Khi lựa chọn. .. thiện công tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia giai đoạn lịch sử Chuyên đề gồm phần chính: Phần Lựa chọn vấn đề dạy cho học sinh giỏi quốc gia phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919- 1930. .. chuyên đề hội thảo năm nay, mạnh dạn đưa vài kinh nghiệm mang tính chủ quan việc "Lựa chọn vấn đề dạy phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia giảng dạy giai đoạn lịch sử Việt Nam 1919- 1930"
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1919 1930 , bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1919 1930 , bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử thpt chuyên đề lựa chọn vấn đề dạy và phương pháp ôn tập cho học sinh giỏi quốc gia khi giảng dạy giai đoạn lịch sử việt nam 1919 1930

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay