Luận văn nghiên cứu so sánh hiện tượng đảo thành phần câu trong tiếng Việt và Tiếng Hán hiện đại

124 115 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:33

河内内家大内下内外语语语 内究生院 内氏金语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 Nghiên cƣ́u so sánh hiên tƣơng đảo thành phần câu tiếng Viêṭvàtiếng Hán hiên đaị 语语语语 语语 语语语语语 语语语语 60220204 年于河内 ĐẠI HỌC QUỐC GIAHÀNỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGƢ̃ HOÀNG THỊKIM OANH 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 Nghiên cƣ́u so sánh hiên tƣơng đảo thành phần câu tiếng Viêṭvàtiếng Hán hiên đaị LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hán Mã số chuyên ngành: 60220204 Ngƣời hƣớng dẫn: TS Vũ Thị Hà Hà Nội - 2016 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 内明 本人内明语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语》是本 人在语语语 语语语 行内究工作 取得的成 果。本人保 语语语语 中已语语语 引用 的内容外, 本文只根 据自己语语 所语语语 料内内据语 行分析和 语语语语语 包含 任何其他内人或集内已语语语语语语语语语语语语语 特此内明 2016 年于河内 内氏金语 i 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 致语 本语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内究方 向到语 文的最 语语语 ,武老 语语语 语语语 我语语 的指语 和不懈 的支持 。 在语语 内内完 成之语 ,语语 我向武 老语语 示衷心 的感语 ,感语 老语语 语语语 心 的内助! 在此,我语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内授、 何黎金 英博士 、语语 山博士 、阮廷 语语语 、杜氏 内玄博 士等各 位老语 在 我语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 由于本人的水平有限,不足之语语语语语语语语语语语语语语语语语语内 的不吝语语语 2016 年于河内 内氏金语 ii 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 前言 1。语语语语 句子是语语语语语语语语语语但语语语语语语语语语语语语语语语语语语 序的倒内是语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 高 , 所以 倒 内语 象已 成 语 内 语 家非 常内 心 的一 内 语语 语语 。 可是 , 语语 语语 一内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内究可语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 掌握语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语"语语语"语语语语语语 象也是内内大的障碍。所以本人希望语语语语语语 语语语语语语语语语语语 助,语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 方面的比语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内语语 主要原因是内内语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语 人希望本文 内究成果 不但能语语 南语语语 内内提供内 考材料而 且能语语语 材料 语语语语语语 再语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 且想深入地 了解其内 越南语语语 子成分倒 内语 象有如 何内语语 因此内定语 《语 代语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 考语语语语 内语语语 内容 能加深 自己能语 语语语语语 的了解 , 内助语语语 者能 iii 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语语"倒内内"内"语语语"语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 互语语语语语语语语语语 内究目的、内究语语语语语语语语语语语语  语语语语语 − 内富自己的语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 象的了解,内而语语语语语语语语语语语语语 − 通语语语语语语语语语语语语语语 在语语语语语 能提高语语语语语语语 性、内活性和生语语语语语语语语语语语语语语语 − 通语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 用中能避免语语语语语语语语语语语语  内究语语语语语 - 内究语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语 - 内究范语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 用、语语语语语语语语语语语语语  内究任语 - 语语语语语语语语语语语语语语语 - 深入内究语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 而语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 - 得出语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 iv 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 内究方法 语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语 语语语语语语语语语越语语语语语语语语语语 例语语 例语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 分析法 分析法用以语语语语语语语语语语语语 )比语语 内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 功能、语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 )演语语语语语语 在提出例子前 后语语语语 语语语 本语语语语语 本语语语语语语语语语 和内考文内以外一共分语语语语 第一章 语语 第二章 语语语语语语语语语语语倒内语语语语语语语语 第三章 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 v 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 vi 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语语语 【摘要】:语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语分倒内语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 面理语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语: 倒 内是指句法上的倒内,原内的深语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 要内考各自语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内语语语语语 成分倒内 共有六语语语 括语语语 置、语语语语 、定语语 置、内语语语语 内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内,本文内内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 成分倒内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 究的理语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 音、句法、语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语 【内语语语语语语 语语语 语语语语语语语语语语 定语语语语语语语语语语语语语语 vii 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 (221) Rách tả tơi đôi giày vạn dặm 语语语语语语语语语语语语 意语语语语语语语语语语语语语 语语语语语 Đôi giày vạn dặm rách tả tơi 语语语语语语语语语语语语语语 在第三语语语语"Rách tả tơi rồi(破语语语"放在主语"đôi giày vạn dặm(千里 的鞋子)"前面,语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 打语语语语语语语语"đôi giày vạn dặm(千里的 鞋子"。 3.2.4.语语语语语语语 语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 部分的。可 是内语语 的角度内思 考,我语 就内语语语 内句在语 语语语语语 受某 内语语语语语语 语语 句子成分倒内的语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 基本内念。 不同的语 境语语语语 内的语语 安排或语语 的要求不 同,不同的 语语 要求使用不同的句法语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 境干涉包含 内内方面 :非语语语 境语语语 符内的干涉 和语语语 境语语语语 内的 干 涉 。 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语 上 的 限 制 内 制 语 理 解 内 内 语 上 的 内 助 内 推 语 语 语 语 语 语 语 语 语 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 (222) "就是"内 指祥林嫂 走近内步 放低了内音 内秘密似地切切地 语 :" 一 内 人 死 了 之 后 究 竟 有 内 有 魂 内 的 ?" "也语语语 一我想。"我于是内内吐吐地语语 语语语语语语 上例语语语语语语语语语语 回答语语语语"有无"做语语 放在了句首 然 后再加以语语 内而以语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 祥林嫂急于想知道究竟"有内有魂内" 语语语语语语语语语语语"究竟"语语语语语 了语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 而语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 同语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 非语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语 事件等语 人使用语语 符内上的 干涉 。非语 言语语语 句式也有限 制和 制语语语语 如语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 (223) 朱语语语 幸内黑夜替我内上了一重面幕,否语语语语语语语语语语语 语语语语语 可以看语 我语语语语 的语语语 我内想遵守 内法,否 语语语语语 的言 语语语语语 些内文俗 内,语语语 好一切置 之不语语语 内语语语 ?我知道内 一定 内语"是的"……所以原语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 作无内的语语语 91 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语语语 姑娘,内着语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 端,我语语语 语语语语语 内文内作 品 但内语语 内语语 角度内看 其 作品内 语语语语语 也 语语语语语人的语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 夜内等各 内自然语 境 便形成了 一内特定 的 非语语语语 有助于 语语语语语 者深切 内内到语 密内向朱 语 内所表内 的语语 在 语语语语语 的语语 心 理文化特征 和浪漫 的自然语语语 内内非 语语语语语语语 下 内 语语语语语语语 首先 把内语 "内着语 一 语语语语语语"放置句首 把象征语语语语语语语语语语语语语语语语 借助皎语语 月光把语 朱语语语 语 语语语语 内了出内 内而突出了 朱语语 在 语语语语语 的重要 地位 更有助于语语语语语语语语 内到语语语语语语语语语语语语语语语语语语 92 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 小语 本章探语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内于语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语"非倒内句", 排除"语倒内"语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内句往往表示不耐语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 倒内句都有 起语语语 语语语语语 且内内语 言中的 倒内 句都有表 示内语语语 内语 内功能。在 语语语语 上,语语语 内语语语 有强语语语 功能、 语 接上下文功 能、 追语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语 内于语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 等方面语语语析。语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语的修语语 倒内到句尾。越南语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 由于内律而 语语语语 内语语 ,口 语语语语 语语语语语 而倒内的 语语语语语 面语 中,特语语 在语语语 其他内文中 ,倒内有 语语语语语 排内脚, 语语语语语 使句 式语语语语 语语语语 语语语 突出 内容。句 法上, 倒内 句都受到 一定的句法 制语 因素:仍然受到到语语语语语语语语语语语语语 倒内后的部分在句中充内的句 法成分不语语语语语语语语语语语语语语语语语 。而且倒内部分必语语语语语 内件地回到语语语语语语语语语 不能添加某些内语 。语语语语语语语语语语语 内句中的语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 93 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内的干涉。同语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 94 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语 本文 内 语 音、 语 语 、 句法 、 语 用等 方 面 探 语语 语 内 越南 语 句 子 成分 倒 内的 特点及其制语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 比语语语语语语语语语语语语语 1、 倒 内 句 是 在使用语程中,特语是口语中,语言成分语生的语语超出了 一般的位置 而意语语 深语语语语 系及语语 指向内未语 生改语语 且所移语语 语语 成分可以无内件语语语语语语 2、 倒内句有内内界定语语语: 倒内句中倒内部分内其依存部分之语语语语语 内内系不语 ,倒内后 的部分在句 中充内的 句法成分不 语 ,必语 都能语语语 件地 回到语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 3、 语 语 的 句 子 成 分 倒 内 共 有 六 语 , 包 括 语 语 前 置 、 语 语 前 置 、 定语后置、 内语语语语 内语语语 和语语语语 。越语语 句子成分倒 内语语语 语语语语语 ,内 定语语语语 4、 内 语 音 上 看 , 内 内 语 言 口 语 中 的 重 音 位 置 都 语 前 部 分 重 语 , 后部分语 语语语语语 语语语语 语语语语语 已知,语 面语语语语 反。语语 倒内一般 前 置部 分内后移部 分之语语 明语 的逗内 隔内或语 音停语语语 南语语语 少有。语语 语语 内句中的句末语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 5、 语 越 语 句 子 成 分 倒 内 的 具 内 句 法 特 点 及 句 法 位 置 移 语 情 内 有着语多共同 之语语语语 存在不少 差内。 语语 语语语语 分内内:被 倒置到主 语语语语语 和被 倒置到语语 前的语语 ,越南语语 有被倒置 到主语语语 语语语语 内语语语语 语语 95 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 置都可出语 在无主句 中。语语语 越南语语 有内语语语 和内语语 置。内内语 言中 的内语语语 都有原因 、目的、语 语语语语 性内语语语 。此外, 越南语语语 所内 语语语语语 语语语语 有。内内语 言中的内 语语语语语 语语语语 所和语语语 语语 置, 都内有原因内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内有。语语语语语语语语"X+的"和由内量语语语语语语语语语语语语语语语语语 内有定语语语语语语语语语语语语语语语语由"X+的"和由内量语语语语语语语语 越南语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 6、 在 句 法 功 能 上 , 语 语 内 越 南 语 倒 内 句 都 具 有 可 语 语 句 语 短 句 而意语 语语语语语 功能上, 语语语语语 往往表示 不耐语语语 怨的语语 ,越南语语 有语 内语语语语 。语语语 越南语语语 句都有起 语语语语语 作用。且 内内语语语 的倒 内句都有表示内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 息功能、语 接上下文 功能、追语 语语语语 、特殊表语 手法的语 用目的、焦 点突 语语语语语语语语语语语语语语语语语语 7、 语 越 语 句 子 成 分 的 倒 内 均 受 到 语 音 、 语 语 、 句 法 、 语 用 等 多 内因素的制 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 的修语语语语语语语语语 南语语语语 一些情内 下,语语语 语语语语 倒内至主语 前面。口 语语语语语 音的 原因而倒内 的语语语 。语语语语 ,特语语 在语语语语 他内文中 ,倒内有语 有助 于安排内脚 ,语语语 仄以使句式 语语语语 语语语语语 化和突出 内容。句法 上, 倒内句都受到一定的句法制语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 (倒内后的部分在句中充内的句法成分不语 ,仍是主语语语语语语语语语语语 系)。此外,倒内部分必语语语语语语语语语语语语语语语语语语语(不能添加某 96 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 些内语)。倒内部分必语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 子成分倒内都受到语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 干涉和语语 语语语语 言符内的干 涉 。同语 语语语语语 境因素语 越语语语语 分倒 内的影内相语语语语 由于句子成 分倒内的 制语语语语 包括语语 因素,又包 括非语语 因素,所涉 及的 范语语语语 泛,本文 的内究语语 留在初步 探语语语语 语语语语 法、语语语 一些 语语语语语 语语语语 子成分倒内 的制语语 想要 充分了 解语语语 句子成分倒 内的 制语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内考材料 (一)语语语语语语 袁内内,浙江建语语语语语语语语 ,《英语语语语语语语语语语语语语 中内校外内育。 袁内内, ,《英语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语 语语 的追加语语语语 语语 《语语语语语语 索》 ,北京大内出 版社, 语语语语 。 《倒 内句的语语语 知新探 》,湖北中内 内院外 语语语语语语 范内院内语语语语语语版)。 语语语语 ,《修内内语语语 上海内育出版社。 97 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语语 ,《内功能主语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语 语语 《倒内句内究的内点思考》,昆明内院文内内新语语语语语语语 四川 大内文内内新语语语 。 登云语语 ,《英语语语语语语语语语语语语语语语 杜氏语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 范语语 ,《 三内平面的语语语语语语语语语语语语语语语语语语 范语语 ,《内于语语语语语语语语语语语语语语 洪语 仁 , , 《内 语语 语语 的语 序 看所 语"倒 内" 》, 厦 语语 内内 语语 哲内 社内科内版)。 胡明语语语语语语 胡裕语语 ,《语语语语语语语 北京语语语语语语语语语语 ,《语语语语语语语语 上海内育出版社。 内语语 《修辭學》 台北:三民出版社。 内香江, ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 文。 黎语语 《新著内语语语语 湖南内育出版社。 李语语语 ,《定语语语语语语语语 固原语语语语 社内科内版 。 李语语语 ,《倒内句:修内内和语语语语语语语语语语语语语语语语语 期。 内语语 ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语语语语语语语语语 券。 98 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 语语语 《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 语语语 《语语语语语语 昆明:云南人民出版社。 潘氏霞, ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 阮氏好, ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 阮氏语语语 语语语语 , 《英越语语语语 象之 句法内语语语语 》博 士语 内家大下内人文内社 内科内大内。 邵敬敏, ,《内语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 内士文、语语语 版社。 武氏 河, ,《修内语语语语语语语 吉林内育出 ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语,语语语语 武氏语 语语 大内 语语语语语 徐成 功, ,《语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 《语语语语语语语语语 南昌:江西内育出版 社。 语语语语语语 朱德熙, 语 语语 语语 语 语语语语 语语语语 朱芳, 朱芳, , 《 语 语 语 语 语 语 语 语 语 《 易位 语 内倒内 语 和追 语 语语 , 同语语 语语语 文化 交流内 院,语 , 石 《 家 语 庄 语 语 河 语 北 语 内 语 育 语 出 语 版 社 商 。 语 语 语 , 语 《 语 易 位 句 , 中 《 的 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 , ,《英语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 9 内氏金语语 语语语语语语南语语语语语语语语语语语语语语 (二)越南语语语语语 PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, 2009, Vài nét lịch sử nghiên cứu cú pháp Tiếng Việt sau 1945 đến trước 1990, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, 2009,Cú pháp Tiếng Việt, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp,1998,Thành phần câu Tiếng Việt, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Bưstrov I.X, Nguyễn Tài Cẩn, Stankevich N.V, 1975, Ngữ pháp Tiếng Việt, Nhà xuất Nauka (tiếng Nga) Diệp Quang Ban, 2005, Ngữ pháp Tiếng Việt, Nhà xuất Giáo dục (三)内站内考材料 http://baigiang.violet.vn www.trinhnu.net http://websrv1.ctu.edu.vn http://wenku.baidu.com/ 100 ... THỊKIM OANH 语语语语语语语语语语语语语语语语语语语语 Nghiên cƣ́u so sánh hiên tƣơng đảo thành phần câu tiếng Viêṭvàtiếng Hán hiên đaị LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hán Mã số chuyên ngành: 60220204
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu so sánh hiện tượng đảo thành phần câu trong tiếng Việt và Tiếng Hán hiện đại, Luận văn nghiên cứu so sánh hiện tượng đảo thành phần câu trong tiếng Việt và Tiếng Hán hiện đại, Luận văn nghiên cứu so sánh hiện tượng đảo thành phần câu trong tiếng Việt và Tiếng Hán hiện đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay