Luận văn nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp chất lượng nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

124 22 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƢƢ NHIÊN - Nguyễn Thanh Hà NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT LƢỢNG NƢỚC ĐẦM VẠC, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨKHOA HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƢƢ NHIÊN - Nguyễn Thanh Hà NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT LƢỢNG NƢỚC ĐẦM VẠC, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Khoa học Môi trƣờng Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Trần Yêm Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Yêm - Giảng viên khoa Môi trƣờng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn giúp đỡ thầy cô giáo khoa Môi trƣờng đóng góp nhiều ý kiến quý báu, động viên tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè động viên, khích lệ em hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Thanh Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng I - TỔNG QUAN .3 1.1 CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ TRÊN THẾ GIỚI .3 1.2 CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ TẠI VIỆT NAM 1.3 CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC HỒ TỈNH VĨNH PHÚC 1.4 QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƢỚC 1.4.1 Các nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc 1.4.2 Những rào cản trình quản lý tổng hợp nguồn nƣớc .12 1.4.3 Định hƣớng, đề xuất phƣơng án quản lý tổng hợp nguồn nƣớc .16 1.5 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI KHU VỰC 17 1.5.1 Điều kiện tự nhiên 17 1.5.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Vĩnh Yên 26 Chƣơng - ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU .33 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Phƣơng pháp thống kê, thu thập tài liệu, kế thừa phân tích tổng hợp33 2.2.2 Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa 33 2.2.3 Phƣơng pháp đánh giá nhanh 33 2.2.4 Phƣơng pháp quan trắc lấy mẫu trƣờng 33 2.2.5 Phƣơng pháp phân tích mẫu 34 Chƣơng - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC ĐẦM VẠC 36 3.1.1 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc Đầm Vạc năm 2013 36 3.1.1.1 Hiện trạng chất lượng nguồn nước chảy vào Đầm Vạc 36 3.1.1.2 Hiện trạng chất lượng nước điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 39 3.1.1.3 Hiện trạng chất lượng nước Đầm Vạc theo không gian 46 3.1.2 Diễn biến chất lƣợng nƣớc Đầm Vạc theo thời gian 51 3.1.2.1 Diễn biến chất lượng nước sông đổ vào Đầm Vạc từ năm 20102014 51 3.1.2.2 Diễn biến chất lượng nước Đầm Vạc từ năm 2010-2014 54 3.2 NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM, SUY THOÁI CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC ĐẦM VẠC .56 3.2.1 Do tác động trình đô thị hóa, công nghiệp hóa 56 3.2.2 Gia tăng dân số 57 3.2.3 Gia tăng nƣớc thải chất thải rắn 58 3.2.4 Ô nhiễm nƣớc thải bệnh viện .60 3.2.5 Thay đổi sử dụng đất .61 3.2.6 Nguy ô nhiễm từ nguồn nƣớc sông Phan, sông Bến Tre 62 3.2.7 Lấn chiếm diện tích mặt nƣớc Đầm Vạc 73 3.3 DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC ĐẦM VẠC ĐẾN NĂM 2020 74 3.3.1 Dự báo thải lƣợng từ sinh hoạt ngƣời 75 3.3.2 Dự báo thải lƣợng từ bệnh viện, trạm y tế địa bàn thành phố Vĩnh Yên 76 3.3.3 Thải lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn từ khu đô thị 78 3.3.4 Thải lƣợng chảy tràn từ khu vực nông nghiệp 79 3.3.5 Thải lƣợng từ hoạt động công nghiệp .80 3.4 BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG NƢỚC ĐẦM VẠC 81 3.4.1 Thực trạng biện pháp quản lý 81 3.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý môi trƣờng Đầm Vạc 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 KẾT LUẬN .89 KIẾN NGHỊ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 91 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Diện tích dung tích số hồ đầm tỉnh Vĩnh Phúc8 Bảng 1.2 Các sông liên tỉnh nội tỉnh chảy qua khu vực 23 Bảng 1.3 Dân số cấu dân số thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2006-2012 28 Bảng 1.4 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Vĩnh Yên 31 Bảng 3.1 Kết phân tích chất lƣợng nƣớc sông cửa xả đổ vào Đầm Vạc 36 Bảng 3.2 Kết phân tích chất lƣợng nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 40 Bảng 3.3 Diễn biến chất lƣợng nƣớc Đầm Vạc theo không gian 46 Bảng 3.4 Kết phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông Phan vào mùa khô (từ năm 2010 - 2014) 52 Bảng 3.5 Kết phân tích chất lƣợng nƣớc sông Bến Tre Xóm Hảo - xã Hƣớng Đạo - huyện Tam Dƣơng vào mùa khô (từ năm 2010 - 2014) .53 Bảng 3.6 Kết phân tích chất lƣợng nƣớc Đầm Vạc trạm bơm 55 Đê Cụt vào mùa khô (từ năm 2010 - 2014) 55 Bảng 3.7 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc Thành phố Vĩnh Yên 58 Bảng 3.8 Tiêu chuẩn thải nƣớc tính cho giƣờng bệnh 61 Bảng 3.9 Dự báo dân số đến năm 2020 75 Bảng 3.10 Lƣợng chất bẩn ngƣời ngày xả vào 76 hệ thống thoát nƣớc 76 Bảng 3.11 Tổng thải lƣợng từ nƣớc thải sinh hoạt thành phố Vĩnh Yên 76 Bảng 3.12 Các tiêu ô nhiễm nƣớc thải bệnh viện 77 Bảng 3.13 Tổng thải lƣợng từ hoạt động y tế thành phố Vĩnh Yên 77 Bảng 3.14 Định hƣớng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 78 Bảng 3.15 Hệ số phát thải nƣớc mƣa chảy tràn đô thị 79 Bảng 3.16 Thải lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đô thị 79 Bảng 3.17 Thải lƣợng từ hoạt động nông nghiệp 80 Bảng 3.18 Kết quan trắc chất lƣợng nƣớc thải KCN Khai Quang (Trung bình ngày tháng) 80 Bảng 3.19 Thải lƣợng từ hoạt động KCN Khai Quang 81 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mối quan hệ yếu tố quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc 11 Hình 1.2 Bản đồ khu vực Đầm Vạc 18 Hình 1.3 Ảnh vệ tinh Đầm Vạc - TP Vĩnh Yên 22 Hình 3.1 BOD5 nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 42 Hình 3.2 COD nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 42 Hình 3.3 TSS nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc .43 Hình 3.4 NH4+ nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 43 Hình 3.5 Tổng N, P nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 44 Hình 3.6 Tổng Coliform nƣớc điểm xả thải xung quanh Đầm Vạc 44 Hình 3.7 Diễn biến số BOD5 theo không gian 48 Hình 3.8 Diễn biến số COD theo không gian 48 Hình 3.9 Diễn biến hàm lƣợng TSS theo không gian 49 Hình 3.10 Diễn biến hàm lƣợng NH4+ theo không gian 50 Hình 3.11 Diễn biến hàm lƣợng NO3- theo không gian 50 Hình 3.12 Diễn biến tổng dầu mỡ theo không gian 51 Hình 3.13 Diễn biến tiêu BOD5 COD nƣớc mặt sông Phan 53 Hình 3.14 Diễn biến tiêu BOD5 COD nƣớc mặt sông Bến Tre 54 Hình 3.15 Diễn biến tiêu BOD5 COD nƣớc mặt Đầm Vạc 55 Hình 3.16 Sơ đồ KCN Vĩnh Yên bố trí KCN tỉnh Vĩnh Phúc .59 Hình 3.17 Vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt lƣu vực sông Phan 64 Hình 3.18 Giá trị nồng độ BOD5 nƣớc sông Phan 65 Hình 3.19 Giá trị nồng độ TSS nƣớc sông Phan 66 Hình 3.20 Giá trị nồng độ tổng dầu mỡ nƣớc sông Phan .67 Hình 3.21 Giá trị nồng độ Colifrom nƣớc sông Phan 68 Hình 3.22 Vị trí điểm quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt lƣu vực sông Bến Tre 69 Hình 3.23 Giá trị nồng độ BOD5 nƣớc sông Bến Tre 70 Hình 3.24 Giá trị nồng độ TSS nƣớc sông Bến Tre .71 Hình 3.25 Giá trị nồng độ Amoni nƣớc sông Bến Tre 72 Hình 3.26 Giá trị nồng độ Dầu mỡ nƣớc sông Bến Tre 72 Hình 3.27 Giá trị nồng độ Colifrom nƣớc sông Bến Tre 73 Hình 3.28 Sơ đồ trình quan trắc phân tích môi trƣờng nƣớc Đầm Vạc 87 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ BOD Nhu cầu ôxy sinh hoá BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng CCN Cụm công nghiệp COD Nhu cầu ôxy hoá học CTR Chất thải rắn DO Lƣợng ôxy hoà tan nƣớc HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp QCVN Quy chuẩn Việt Nam TKĐĐ Thống kê đất đai TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân XLNT Xử lý nƣớc thải WHO Tổ chức y tế giới SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/1/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/1/2014 12:00 COD Ngày 1/1/2014 2/1/2014 3/1/2014 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 7/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 10/1/2014 11/1/2014 12/1/2014 13/1/2014 14/1/2014 15/1/2014 16/1/2014 17/1/2014 18/1/2014 19/1/2014 20/1/2014 21/1/2014 22/1/2014 23/1/2014 24/1/2014 25/1/2014 26/1/2014 27/1/2014 28/1/2014 29/1/2014 30/1/2014 31/1/2014 Trung bình 44,92 48,20 47,87 44,84 42,02 43,26 45,12 46,11 45,18 45,28 47,45 47,26 45,96 45,63 46,87 46,39 45,20 47,34 47,84 50,01 49,76 52,64 56,98 51,20 48,01 47,30 44,92 48,20 47,87 44,84 42,02 46,98 TSS pH (mg/l) (m3/h) 38,4 30,36 41,15 43 35,23 31,01 32,43 36,87 37,51 33,55 33,79 34,12 27,39 32,92 45,79 33,44 33,22 30,78 32,86 28,17 33,43 31,6 35,73 24,72 26,13 29,38 28,4 40,36 41,15 35,01 35,23 33,97 DO (mg/l) 3,15 3,01 4,11 4,07 3,64 3,77 3,17 2,07 4,97 4,98 4,7 3,8 4,98 4,11 4,26 4,27 5,08 4,97 4,07 2,05 5,03 5,69 5,91 6,7 5,43 6,55 3,06 2,85 4,11 3,07 3,64 4,23 100 (mg/l) 5,06 4,94 5,53 4,98 4,74 4,62 4,09 4,39 4,85 4,80 3,93 3,88 3,86 4,65 3,76 3,97 4,91 4,58 3,66 3,36 3,25 3,57 4,12 4,40 3,43 3,67 5,06 4,94 5,53 4,98 4,74 4,27 Độ màu (Pt-Co) Lƣu lƣợng 3,59 3,67 3,97 3,59 3,39 3,70 3,59 3,89 3,64 3,67 4,67 5,48 4,54 3,90 3,56 3,50 4,34 5,34 3,97 3,60 3,90 4,20 3,22 3,47 3,79 4,15 3,59 3,67 3,97 3,59 3,39 3,94 1,63 58,82 72,45 69,47 33,13 79,05 84,79 90,15 57,05 60,73 89,75 100,62 86,03 66,47 83,37 81,36 80,66 76,15 92,68 83,64 50,17 72,50 58,12 1,63 0,95 4,05 1,63 58,82 72,45 69,47 33,13 62,90 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/2/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 28/2/2014 12:00 Ngày 1/2/2014 2/2/2014 3/2/2014 4/2/2014 5/2/2014 6/2/2014 7/2/2014 8/2/2014 9/2/2014 10/2/2014 11/2/2014 12/2/2014 13/2/2014 14/2/2014 15/2/2014 16/2/2014 17/2/2014 18/2/2014 19/2/2014 20/2/2014 21/2/2014 22/2/2014 23/2/2014 24/2/2014 25/2/2014 26/2/2014 27/2/2014 28/2/2014 Trung bình COD (mg/l) 38,52 37,98 36,66 39,80 43,89 43,53 42,76 42,28 41,70 43,63 45,59 46,08 50,62 47,31 54,35 43,96 45,86 47,45 45,92 44,55 43,19 42,69 41,95 42,15 52,91 43,32 42,85 42,38 44,06 TSS (mg/l) 10,01 12,06 12,92 36,49 48,64 44,99 53,08 39,43 25,4 47,26 35,55 33,52 48,95 58,04 37,57 36,59 33,42 45,76 40,85 48,08 29,88 28,23 21,05 25,72 37,29 37,68 42,89 46,6 36,36 DO (mg/l) 3,89 3,38 4,35 3,36 4,15 5,2 4,32 3,53 4,4 5,2 4,54 4,06 4,84 4,5 4,53 4,82 5,33 4,75 3,16 3,03 4,13 4,2 4,41 4,88 4,67 3,86 4,06 4,16 4,28 101 pH 4,10 3,20 2,98 4,39 5,67 5,77 5,64 5,24 5,16 5,28 4,89 4,64 4,48 3,88 3,69 4,74 4,73 4,67 4,60 4,27 4,42 3,98 3,65 3,43 3,30 3,58 3,66 3,55 4,34 Độ màu (Pt-Co) 4,10 3,90 3,69 3,37 3,60 3,63 4,58 3,44 3,66 3,91 3,65 4,13 3,33 7,19 3,36 3,47 3,60 4,26 3,77 3,37 3,15 2,94 3,57 4,18 3,77 3,49 3,78 4,08 3,82 Lƣu lƣợng (m3/h) 1,31 0,72 0,64 49,14 50,23 78,53 80,19 84,71 42,74 71,63 85,15 84,91 77,89 78,46 92,53 31,25 87,50 88,73 69,95 90,15 78,26 88,74 43,09 79,91 88,08 86,53 86,23 93,75 67,53 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/3/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/3/2014 12:00 COD Ngày 1/3/2014 2/3/2014 3/3/2014 4/3/2014 5/3/2014 6/3/2014 7/3/2014 8/3/2014 9/3/2014 10/3/2014 11/3/2014 12/3/2014 13/3/2014 14/3/2014 15/3/2014 16/3/2014 17/3/2014 18/3/2014 19/3/2014 20/3/2014 21/3/2014 22/3/2014 23/3/2014 24/3/2014 25/3/2014 26/3/2014 27/3/2014 28/3/2014 29/3/2014 30/3/2014 31/3/2014 Trung bình 41,87 40,24 41,11 41,52 40,93 40,56 41,23 40,88 40,91 50,78 47,16 40,07 39,95 40,14 39,32 58,52 53,42 39,45 49,27 38,89 39,52 39,69 50,63 37,92 37,67 48,10 40,59 49,78 39,48 46,91 42,55 43,19 TSS pH (mg/l) (m3/h) 48,06 21,67 31,94 37,56 30,83 24,93 27,80 27,74 24,02 32,58 25,07 21,89 21,85 25,83 20,11 15,16 17,63 18,82 18,86 20,07 25,97 23,89 25,64 25,56 16,29 14,69 18,08 50,54 13,16 12,13 17,47 24,61 DO (mg/l) 3,98 4,86 4,87 4,80 4,74 4,07 4,47 4,49 5,19 5,44 4,78 4,68 4,64 4,56 4,30 4,95 4,60 4,12 3,97 3,97 4,54 5,57 6,45 6,23 6,44 5,18 4,25 4,34 4,60 5,29 4,84 4,81 102 (mg/l) 3,46 3,92 3,64 3,61 3,78 4,22 4,13 3,97 3,69 3,77 4,19 4,39 4,45 4,04 3,96 3,50 3,69 3,58 3,67 3,77 3,48 3,70 4,00 4,58 5,26 5,45 5,08 4,22 3,53 4,36 5,15 4,04 Độ màu (Pt-Co) Lƣu lƣợng 3,81 3,75 3,46 3,52 3,74 3,71 3,34 3,40 4,17 2,93 3,40 3,54 3,61 3,39 3,21 3,53 3,63 3,30 3,72 3,53 3,54 3,40 4,04 4,00 3,55 4,25 4,46 3,72 4,43 3,96 3,63 3,67 90,29 36,14 69,68 85,54 90,31 95,85 101,89 115,88 30,85 66,09 78,35 87,51 95,86 86,41 75,27 38,96 82,24 89,04 98,28 100,07 86,58 83,63 45,08 107,16 93,03 89,56 98,32 90,85 92,35 57,39 76,25 81,95 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/4/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 30/4/2014 12:00 Ngày 1/4/2014 2/4/2014 3/4/2014 4/4/2014 5/4/2014 6/4/2014 7/4/2014 8/4/2014 9/4/2014 10/4/2014 11/4/2014 12/4/2014 13/4/2014 14/4/2014 15/4/2014 16/4/2014 17/4/2014 18/4/2014 19/4/2014 20/4/2014 21/4/2014 22/4/2014 23/4/2014 24/4/2014 25/4/2014 26/4/2014 27/4/2014 28/4/2014 29/4/2014 30/4/2014 Trung bình COD (mg/l) 47,41 48,46 48,66 46,67 50,03 49,76 50,27 50,56 50,11 50,24 49,71 49,71 50,51 48,02 46,89 46,80 48,23 48,84 49,24 49,16 50,80 48,24 47,41 48,26 49,41 49,82 49,91 46,70 50,32 48,20 48,94 TSS (mg/l) 13,22 16,71 18,44 18,55 28,85 23,20 30,47 34,48 34,80 31,98 30,10 30,10 56,02 40,74 25,98 25,23 25,53 24,65 32,39 32,51 21,57 73,25 25,18 27,73 28,98 24,84 22,55 61,58 185,25 73,51 36,03 DO (mg/l) 4,65 5,20 4,88 5,45 6,01 5,57 5,46 5,27 5,42 5,32 4,49 4,49 3,12 4,37 4,88 4,87 4,25 3,87 4,79 4,65 4,66 4,39 4,27 4,31 4,53 3,59 3,51 4,80 4,97 5,01 4,69 103 pH 5,44 5,87 6,06 6,15 6,25 6,26 6,24 6,19 6,16 6,14 6,07 6,07 6,01 5,91 5,89 5,85 5,76 5,56 6,05 5,99 5,25 5,50 5,41 5,05 5,28 5,79 5,18 4,60 4,95 6,12 5,76 Độ màu (Pt-Co) 4,10 4,26 3,60 4,05 3,38 3,54 4,32 3,75 3,98 4,10 3,84 3,84 3,33 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 56,95 60,10 3,49 3,62 3,83 3,76 3,63 4,09 4,28 3,74 3,36 3,94 7,73 Lƣu lƣợng (m3/h) 81,22 90,77 93,61 94,76 123,18 43,73 108,24 99,68 88,16 88,32 89,43 89,43 96,46 104,95 91,61 91,70 103,50 98,76 91,27 95,85 91,04 99,12 106,21 97,74 103,14 98,30 52,19 91,67 114,62 52,18 93,75 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/5/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/5/2014 12:00 COD Ngày 1/5/2014 2/5/2014 3/5/2014 4/5/2014 5/5/2014 6/5/2014 7/5/2014 8/5/2014 9/5/2014 10/5/2014 11/5/2014 12/5/2014 13/5/2014 14/5/2014 15/5/2014 16/5/2014 17/5/2014 18/5/2014 19/5/2014 20/5/2014 21/5/2014 22/5/2014 23/5/2014 24/5/2014 25/5/2014 26/5/2014 27/5/2014 28/5/2014 29/5/2014 30/5/2014 31/5/2014 Trung bình 42,45 55,18 37,57 43,33 39,15 48,98 46,84 41,15 56,29 47,15 50,05 38,85 46,92 47,19 52,58 36,56 47,16 41,92 57,3 38,66 47,8 59,05 52,39 35,27 42,86 55,35 56,05 45,16 52,1 50,03 42,45 47,04 TSS pH (mg/l) (m3/h) 27,76 24,04 32,60 25,09 21,91 13,18 25,99 23,91 25,66 25,58 16,31 14,71 37,58 30,85 24,95 27,82 12,15 17,48 21,15 21,69 15,18 17,65 18,84 18,10 20,04 18,88 31,96 21,87 25,85 20,13 20,09 24,12 DO (mg/l) 4,50 5,20 5,44 4,79 4,69 4,61 5,13 4,85 3,98 4,87 4,96 4,61 4,13 4,26 4,35 3,98 4,88 4,65 4,57 4,31 3,98 4,55 5,58 6,46 6,24 5,05 5,18 4,81 4,75 4,08 4,48 4,77 104 (mg/l) 3,65 4,46 4,05 3,97 3,78 3,49 3,71 4,01 4,45 5,27 5,46 3,62 3,79 4,23 4,14 3,98 3,70 3,78 4,20 4,40 3,54 4,37 5,16 3,47 3,93 3,51 3,54 3,59 5,09 4,23 3,68 4,14 Độ màu (Pt-Co) Lƣu lƣợng 3,41 5,13 4,06 3,41 4,55 4,44 5,97 4,64 3,82 3,76 3,54 3,64 3,31 3,10 3,73 3,73 3,47 3,62 4,40 4,22 4,54 3,55 4,41 4,05 4,01 3,56 4,26 3,53 5,75 5,72 3,75 4,10 85,20 80,33 78,08 78,34 87,50 92,34 65,38 76,24 92,20 88,64 87,95 86,57 83,62 90,07 98,05 93,02 89,55 85,53 90,30 95,84 96,12 82,23 87,01 98,31 90,84 98,27 69,67 95,85 86,40 88,03 95,11 86,71 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/6/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 30/6/2014 12:00 Ngày 1/6/2014 2/6/2014 3/6/2014 4/6/2014 5/6/2014 6/6/2014 7/6/2014 8/6/2014 9/6/2014 10/6/2014 11/6/2014 12/6/2014 13/6/2014 14/6/2014 15/6/2014 16/6/2014 17/6/2014 18/6/2014 19/6/2014 20/6/2014 21/6/2014 22/6/2014 23/6/2014 24/6/2014 25/6/2014 26/6/2014 27/6/2014 28/6/2014 29/6/2014 30/6/2014 Trung bình COD (mg/l) 45,50 44,80 47,00 53,25 45,92 45,44 45,00 46,53 47,72 49,79 47,54 51,82 48,44 49,03 47,06 46,92 46,86 49,83 45,72 45,88 47,56 48,43 51,24 51,97 48,73 46,24 45,99 48,38 48,30 49,00 47,82 TSS (mg/l) 31,94 10,86 11,16 45,68 11,99 47,40 9,00 13,46 16,86 11,16 67,77 105,36 13,24 30,22 8,58 11,21 9,11 14,86 8,17 6,93 7,14 6,06 13,71 13,94 14,86 7,66 7,80 54,24 6,09 9,55 21,26 DO (mg/l) 4,42 4,92 4,08 4,58 3,85 4,01 4,97 4,0 4,27 4,97 4,96 4,97 4,82 4,5 4,22 4,1 4,42 4,19 4,22 3,98 3,98 4,44 4,27 4,24 4,43 4,65 3,74 4,64 4,43 4,27 4,39 105 pH 4,57 4,26 5,37 6,02 6,40 6,52 6,49 5,50 4,94 5,68 6,38 6,21 6,44 6,32 6,13 5,94 5,77 5,62 5,47 5,05 4,48 3,83 3,70 3,77 4,56 5,31 5,52 4,51 4,93 4,96 5,37 Độ màu (Pt-Co) 4,21 3,84 4,39 4,76 4,13 3,86 3,62 3,62 3,87 3,86 3,93 3,65 3,82 3,92 3,54 3,88 3,42 4,00 3,62 3,92 4,17 4,02 3,99 3,84 4,16 4,13 3,75 3,94 4,34 4,30 3,94 Lƣu lƣợng (m3/h) 41,18 78,96 92,89 102,87 93,28 95,55 92,33 47,07 73,72 79,08 97,35 100,41 90,99 89,87 39,61 71,32 90,02 96,18 97,72 93,47 92,15 38,44 90,29 103,80 108,94 105,10 100,78 103,77 44,24 87,25 84,53 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/7/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/7/2014 12:00 COD Ngày 1/7/2014 2/7/2014 3/7/2014 4/7/2014 5/7/2014 6/7/2014 7/7/2014 8/7/2014 9/7/2014 10/7/2014 11/7/2014 12/7/2014 13/7/2014 14/7/2014 15/7/2014 16/7/2014 17/7/2014 18/7/2014 19/7/2014 20/7/2014 21/7/2014 22/7/2014 23/7/2014 24/7/2014 25/7/2014 26/7/2014 27/7/2014 28/7/2014 29/7/2014 30/7/2014 31/7/2014 Trung bình 50,06 50,99 51,50 51,90 51,59 48,60 50,10 52,20 48,61 46,34 50,62 50,14 42,12 43,16 47,99 45,11 31,57 45,28 47,80 44,32 42,31 41,83 50,66 43,59 43,60 43,30 43,81 41,90 42,56 43,81 45,31 46,21 TSS pH (mg/l) (m3/h) 11,06 10,56 10,42 11,62 13,42 205,94 207,50 14,35 13,47 10,23 55,37 11,32 18,56 30,12 62,99 17,31 14,17 21,83 23,14 20,60 17,97 15,46 96,64 19,55 26,70 25,06 32,53 27,34 25,46 32,53 43,06 36,95 DO (mg/l) 4,86 4,33 3,89 3,91 3,99 5,42 5,93 4,66 4,50 4,46 4,61 3,67 3,43 4,37 4,56 3,91 3,01 4,98 4,32 4,21 4,90 4,80 4,03 3,37 3,25 3,35 4,30 3,75 4,37 4,30 4,26 4,25 106 (mg/l) 4,99 4,87 4,71 4,21 4,07 3,52 4,07 4,68 4,55 4,59 4,41 4,53 3,57 3,46 4,15 3,97 2,68 3,62 4,18 3,81 3,70 3,53 3,63 3,67 3,63 3,59 3,41 3,55 3,53 3,41 3,83 3,94 Độ màu (Pt-Co) Lƣu lƣợng 3,75 3,50 4,45 4,44 4,59 3,86 3,69 3,81 4,26 4,18 4,04 4,12 4,32 4,18 4,05 4,87 3,54 3,93 4,10 3,59 3,97 3,47 3,59 4,32 3,82 3,72 4,12 3,81 3,55 4,12 3,95 3,99 94,42 104,51 115,28 107,30 97,12 52,38 90,88 106,99 110,71 111,65 97,73 105,28 106,45 120,96 100,34 126,99 176,94 122,18 107,41 52,03 99,10 119,77 113,61 116,40 108,45 101,76 124,80 50,28 92,11 124,80 104,80 105,27 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/8/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/8/2014 12:00 COD Ngày 1/8/2014 2/8/2014 3/8/2014 4/8/2014 5/8/2014 6/8/2014 7/8/2014 8/8/2014 9/8/2014 10/8/2014 11/8/2014 12/8/2014 13/8/2014 14/8/2014 15/8/2014 16/8/2014 17/8/2014 18/8/2014 19/8/2014 20/8/2014 21/8/2014 22/8/2014 23/8/2014 24/8/2014 25/8/2014 26/8/2014 27/8/2014 28/8/2014 29/8/2014 30/8/2014 31/8/2014 Trung bình 49,07 47,62 45,13 46,62 49,08 46,52 46,93 48,48 50,32 48,43 46,33 42,43 43,31 42,41 42,37 41,90 63,69 60,52 45,29 46,75 44,28 44,18 41,10 40,52 42,95 41,38 42,68 43,7 50,63 54,05 69,20 46,62 TSS pH (mg/l) (m3/h) 47,21 32,65 62,31 123,42 25,74 23,12 22,40 29,67 40,27 28,67 22,61 16,56 22,14 18,60 14,00 15,13 17,18 14,91 22,84 22,04 18,81 61,14 15,67 12,39 17,64 13,29 12,79 37,18 70,46 22,05 174,35 30,10 DO (mg/l) 4,15 3,72 3,43 4,68 4,16 4,15 4,22 4,68 5,20 5,34 6,10 5,64 4,82 3,64 3,73 3,36 4,23 4,30 2,79 2,79 3,00 3,44 3,84 3,8 3,49 3,14 3,78 3,41 4,49 5,96 4,87 4,12 107 (mg/l) 3,56 3,59 3,92 4,07 3,89 3,85 3,78 3,72 3,80 3,91 4,57 5,61 5,94 5,35 4,31 3,88 3,76 3,82 3,77 3,90 3,72 3,80 3,80 4,09 4,46 4,12 3,78 3,77 3,78 3,67 4,36 4,07 Độ màu (Pt-Co) Lƣu lƣợng 3,74 4,40 3,70 3,74 3,97 3,99 4,04 4,13 3,89 4,04 3,66 4,19 4,50 4,21 3,56 4,10 4,3 3,47 4,09 4,13 4,57 4,12 4,44 4,18 3,67 3,88 4,09 3,94 3,96 4,15 4,19 4,03 144,01 108,44 56,72 88,39 117,89 114,08 105,49 111,25 103,12 37,24 87,03 116,53 123,93 119,12 119,50 113,57 42,58 107,31 88,20 143,92 114,92 114,38 114,89 59,63 140,4 122,49 110,77 112,96 102,51 226,79 113,03 108,93 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/9/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 30/9/2014 12:00 Ngày 1/9/2014 2/9/2014 3/9/2014 4/9/2014 5/9/2014 6/9/2014 7/9/2014 8/9/2014 9/9/2014 10/9/2014 11/9/2014 12/9/2014 13/9/2014 14/9/2014 15/9/2014 16/9/2014 17/9/2014 18/9/2014 19/9/2014 20/9/2014 21/9/2014 22/9/2014 23/9/2014 24/9/2014 25/9/2014 26/9/2014 27/9/2014 28/9/2014 29/9/2014 30/9/2014 Trung bình COD (mg/l) 40,30 38,71 40,87 39,63 39,69 38,52 37,91 39,58 41,68 40,82 39,58 41,24 42,87 39,85 41,56 46,52 44,18 42,41 48,38 51,24 45,72 46,24 41,96 42,30 40,44 48,14 49,86 43,38 39,28 39,19 42,51 TSS (mg/l) 91,48 16,33 52,84 15,58 13,61 10,55 10,27 10,4 10,07 11,03 12,49 14,73 23,23 41,17 7,75 23,12 61,14 18,6 54,24 13,71 8,17 7,66 222,79 18,07 17,43 18,16 47,88 22,09 68,71 16,09 31,98 DO (mg/l) 4,35 5,20 5,41 4,83 4,39 4,04 4,54 5,00 3,46 4,14 4,11 3,89 3,61 4,27 4,45 4,15 3,44 3,64 5,64 5,27 4,22 4,65 4,38 3,38 3,12 3,55 3,37 4,06 5,01 3,94 4,26 108 pH 5,72 5,74 5,88 5,38 4,25 4,03 4,11 4,96 4,90 4,01 3,90 4,07 4,14 4,40 5,16 3,85 3,80 5,35 4,51 3,70 5,47 5,31 4,63 3,84 3,79 3,75 3,92 4,13 4,61 4,65 4,53 Độ màu (Pt-Co) 4,50 3,90 4,13 4,56 4,18 4,10 4,12 3,44 3,95 4,05 3,68 3,98 3,86 4,01 4,35 3,99 4,12 4,21 3,94 3,99 3,62 4,13 4,03 4,18 3,63 4,08 4,27 3,62 4,50 4,01 4,04 Lƣu lƣợng (m3/h) 16,47 1,58 105,57 109,24 121,09 126,79 55,30 109,97 122,18 109,49 120,50 122,40 115,55 110,77 110,44 114,08 114,38 119,12 103,77 90,29 97,72 105,10 99,84 116,64 114,47 118,01 114,33 43,08 99,08 110,12 100,25 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/10/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/10/2014 12:00 COD Ngày 1/10/2014 2/10/2014 3/10/2014 4/10/2014 5/10/2014 6/10/2014 7/10/2014 8/10/2014 9/10/2014 10/10/2014 11/10/2014 12/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 17/10/2014 18/10/2014 19/10/2014 20/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 23/10/2014 24/10/2014 25/10/2014 26/10/2014 27/10/2014 28/10/2014 29/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 Trung bình 47,15 48,70 45,06 44,44 43,77 54,32 45,41 51,24 51,24 46,66 45,44 50,03 46,20 48,91 44,12 47,94 50,16 50,79 51,15 54,27 47,34 45,31 44,78 51,06 47,50 43,02 44,37 41,46 43,59 49,12 53,65 47,68 TSS pH (mg/l) (m3/h) 17,13 25,38 19,15 24,20 15,79 17,69 19,27 12,93 25,02 11,52 13,52 16,33 15,22 16,77 17,33 12,18 14,25 13,21 16,81 17,69 25,18 20,17 16,39 17,91 12,43 12,96 13,04 15,9 13,04 14,06 14,28 16,67 DO (mg/l) 5,11 5,46 5,18 4,66 3,95 5,20 4,18 3,8 5,09 5,14 4,62 3,55 4,42 2,78 3,86 2,11 2,51 2,53 3,57 3,71 4,57 4,33 3,27 3,93 3,40 4,28 3,65 4,04 4,00 3,41 4,77 4,03 109 (mg/l) 5,08 6,29 5,34 5,49 6,51 6,59 5,48 5,46 5,19 5,44 5,81 5,31 5,45 5,88 4,88 4,77 4,42 4,27 4,16 4,3 4,46 4,05 5,36 5,17 5,68 5,16 5,85 5,22 5,75 4,04 4,21 5,20 Độ màu (Pt-Co) Lƣu lƣợng 4,13 4,17 3,86 4,24 3,95 4,98 3,94 4,44 3,28 4,06 4,48 4,05 4,46 4,7 4,71 3,79 4,24 4,22 3,82 3,78 4,24 4,58 3,51 4,87 4,09 3,5 3,60 4,14 3,71 3,98 3,75 4,10 94,50 100,81 105,95 90,46 60,33 77,24 117,98 98,49 82,30 104,15 107,13 98,73 105,07 99,33 90,46 104,83 108,15 100,23 108,49 95,45 113,11 90,07 96,67 99,07 104,52 97,15 118,91 82,53 102,23 98,06 97,69 98,39 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/11/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 30/11/2014 12:00 Ngày 1/11/2014 2/11/2014 3/11/2014 4/11/2014 5/11/2014 6/11/2014 7/11/2014 8/11/2014 9/11/2014 10/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 16/11/2014 17/11/2014 18/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 21/11/2014 22/11/2014 23/11/2014 24/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 29/11/2014 30/11/2014 Trung bình COD (mg/l) 47,35 45,32 41,47 43,60 43,66 43,03 44,38 51,25 51,25 46,67 45,45 47,16 48,71 45,07 44,45 43,78 44,33 45,42 44,79 47,07 47,51 47,95 50,17 50,80 51,16 54,28 50,04 46,21 48,92 44,13 46,85 TSS (mg/l) 25,17 20,16 15,89 13,03 14,27 12,95 13,03 12,92 25,01 11,51 13,51 17,12 25,37 19,14 24,19 15,78 17,68 19,26 16,38 17,9 12,42 12,17 14,24 13,20 16,80 17,68 16,32 15,21 16,76 17,32 16,75 DO (mg/l) 4,58 4,34 4,05 4,01 4,78 4,29 3,66 3,81 5,1 5,15 4,63 5,12 5,47 5,19 4,67 3,96 5,21 4,19 3,28 4,94 3,41 2,12 2,52 4,24 2,58 3,71 3,56 4,43 3,79 3,87 4,16 110 pH 4,47 4,06 5,23 5,76 6,22 6,17 5,86 5,47 5,2 5,45 5,82 6,15 6,30 6,35 6,50 6,52 6,60 6,49 6,37 6,18 5,69 4,78 4,43 4,28 4,17 4,31 5,32 5,46 5,89 5,90 5,58 Độ màu (Pt-Co) 5,21 4,57 4,13 3,70 3,74 3,49 3,59 4,43 5,27 4,05 4,47 3,73 4,16 3,85 4,23 3,94 4,97 3,93 3,50 4,86 4,08 3,78 4,23 4,21 3,81 3,77 4,04 4,45 4,69 3,75 4,15 Lƣu lƣợng (m3/h) 112,11 90,06 82,52 104,44 97,68 86,67 118,90 98,48 82,29 104,14 107,53 94,49 100,80 105,94 88,26 52,57 77,23 117,97 96,66 99,75 104,51 104,82 108,14 101,64 108,48 95,44 98,72 105,06 99,32 60,14 96,83 SỞ TN&MT VĨNH PHÚC TRUNG TÂM TN&BV MÔI TRƢỜNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Điện thoại: 0211,3,847853 Fax: 0211,3,861390 KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƢỢNG NƢỚC TẠI TRẠM XLNT KCN KHAI QUANG Thời gian bắt đầu : 1/12/2014 0:00 Thời gian kết thúc : 31/12/2014 12:00 COD Ngày 1/12/2014 2/12/2014 3/12/2014 4/12/2014 5/12/2014 6/12/2014 7/12/2014 8/12/2014 9/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 13/12/2014 14/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 25/12/2014 26/12/2014 27/12/2014 28/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 31/12/2014 Trung bình 44,31 42,13 50,17 41,06 42,22 40,04 45,19 49,23 48,35 47,18 44,23 45,61 42,13 43,04 42,15 41,8 40,3 44,54 46,88 45,17 42,36 45,8 49,18 51,02 45,61 50,18 49,01 45,27 46,32 41,25 43,17 45,00 TSS pH (mg/l) 24,03 21,14 17,36 15,3 15,17 13,06 19,26 16,45 22,17 14,58 17,57 19,23 27,31 21,09 23,17 19,18 16,05 21,34 17,18 19,91 22,45 14,18 19,35 21,29 19,84 18,6 17,35 16,28 21,14 18,34 20,15 19,02 DO (mg/l) 4,05 4,12 4,11 4,2 4,18 4,25 3,17 3,92 4,94 5,02 4,15 4,21 5,47 5,03 4,13 4,16 5,27 4,39 5,2 2,97 3,37 2,73 3,56 4,51 3,5 4,18 3,16 3,15 2,63 3,06 3,97 4,02 111 (mg/l) 4,23 4,14 5,04 6,01 6,27 6,35 5,18 5,36 5,08 5,16 5,14 6,08 6,14 6,07 6,51 6,59 5,72 6,14 5,27 5,38 5,05 5,19 4,57 4,83 4,64 4,48 5,69 5,04 5,73 5,82 5,41 5,43 Độ màu (Pt-Co) 4,64 4,15 4,26 3,75 3,79 3,45 3,39 4,46 5,17 4,34 4,51 3,93 4,15 3,19 4,37 4,83 4,81 3,67 3,59 4,5 4,28 4,18 4,53 4,27 3,87 3,95 4,56 4,59 4,19 3,67 3,31 4,14 Lƣu lƣợng (m3/h) 97,16 93,27 98,67 95,15 100,07 93,16 109,53 84,4 90,43 89,35 98,52 101,34 86,34 91,05 89,36 92,17 83,15 100,58 97,65 93,32 94,51 105,13 97,28 94,14 101,13 98,76 95,03 97,15 96,47 89,33 92,16 95,02 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH 112 Hình Quang cảnh Đầm Vạc Hình Lấy mẫu nƣớc 113 Hình KCN Khai Quang Hình Cống thoát nƣớc thải KCN Khai Quang 114 ... trƣờng nƣớc Đầm Vạc nói riêng cần thiết Xuất phát từ thực tiễn thực luận văn với đề tài "Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp chất lượng nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc" Mục... Nguyễn Thanh Hà NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT LƢỢNG NƢỚC ĐẦM VẠC, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Khoa học Môi trƣờng Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ... 2020 đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp, nhằm bảo vệ môi trƣờng nƣớc Đầm Vạc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc Nội dung nghiên cứu - Hiện trạng diễn biến chất lƣợng nƣớc Đầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp chất lượng nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp chất lượng nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp chất lượng nước Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay