Luận văn nghệ thuật viết tiểu sử nhân vật trong thiên Nhân vật chí - Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú

114 35 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:29

đại học quốc gia Hà Nội Tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn LNG TH NH NGC NGH THUT VIT TIU S NHN VT TRONG THIấN "NHN VT CH" - LCH TRIU HIN CHNG LOI CH CA PHAN HUY CH LUN VN THC S CHUYấN NGNH VN HC VIT NAM H Ni - 2015 đại học quốc gia Hà Nội Tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn LNG TH NH NGC NGH THUT VIT TIU S NHN VT TRONG THIấN "NHN VT CH" - LCH TRIU HIN CHNG LOI CH CA PHAN HUY CH LUN VN THC S VN HC M S: 60 22 01 21 NGI HNG DN: PGS.TS NGUYN KIM SN H Ni - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, di s hng dn khoa hc ca PGS.TS Nguyn Kim Sn ti khụng trựng lp vi bt c cụng trỡnh khoa hc no Nhng trỡnh by lun ny l kt qu chỳng tụi nghiờn cu, bo m tớnh trung thc Tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc nhng lun im khoa hc nờu cụng trỡnh ny Tỏc gi lun Lng Th nh Ngc LI CM N Lun ny l kt qu quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu sut hai nm chng trỡnh o to Thc s, di s truyn dy, hng dn nhit tỡnh, nghiờm tỳc v khoa hc ca th thy cụ l cỏc Giỏo s, Phú giỏo s, Tin s ca Trng i hc Khoa hc xó hi v Nhõn vn, H Ni Trc tiờn, tụi xin kớnh gi n cỏc thy, cụ li cm n sõu sc v nhng tri thc v tỡnh cm m thy cụ ó dnh cho tụi thi gian qua c bit, tụi xin by t lũng bit n sõu sc n PGS.TS Nguyn Kim Sn, ó tn tỡnh ch bo, hng dn tụi hon thnh lun Nhõn õy, tụi cng xin gi li cm n n nhng bn bố, ng nghip - nhng ngi ó ng viờn, giỳp , to iu kin cho tụi, quỏ trỡnh tip cn t liu hon thnh lun H Ni, ngy 23 thỏng 12 nm 2015 Lng Th nh Ngc MC LC PHN M U .3 1.Lý chn ti Lch s nghiờn cu i tng, phm vi nghiờn cu 4.Phng phỏp nghiờn cu 5.Mc ớch nghiờn cu B cc ca lun vn: PHN NI DUNG CHNG 1: TRUYN THNG CHẫP S PHNG ễNG V TC PHM LCH TRIU HIN CHNG LOI CH 1.1 Truyn thng vit s v ghi chộp lch s ca cỏc nh vit s phng ụng 1.2.Tỏc phm Lch triu hin chng loi v thiờn Nhõn vt 12 1.2.1 Cỏch hiu v th v tỏc phm Lch triu hin chng loi 12 1.2.2 Thiờn Nhõn vt 20 1.3.T tng s hc Nho gia ca Phan Huy Chỳ Lch triu hin chng loi : 22 CHNG 2: H THNG V CCH PHN LOI CC NHN VT LCH S TRONG THIấN NHN VT CH - LCH TRIU HIN CHNG LOI CH 26 2.1 Quan im chn nhúm v mc ớch phõn loi nhõn vt thiờn Nhõn vt 26 2.2 H thng nhõn vt 29 2.2.1 Nhõn vt dũng dừi chớnh thng cỏc vng 29 2.2.2.Nhõn vt ngi phũ tỏ cú cụng lao ti c 36 2.2.3 Nhõn vt tng cú ting v ti gii 48 2.2.4.Nhõn vt nh nho cú c nghip 53 2.2.5.Nhõn vt B tụi tit ngha 61 CHNG 3: CCH THC XY DNG TIU S NHN VT CA PHAN HUY CH TRONG THIấN NHN VT CH 66 3.1 Xõy dng tiu s nhõn vt gn lin vi cỏc th phỏp k, t, lun 66 3.2.S kt hp nhun nhuyn gia bỳt phỏp s hc v bỳt phỏp hc 77 3.2.1 T tng s trit bt phõntrong hc trung i 77 3.2.2.S th hin bỳt phỏp s hc kt hp hc thiờn Nhõn vt - LTHCLC 80 3.3 S dng bỳt phỏp kỡ o xõy dng tiu s nhõn vt 89 3.3.1 Khỏi quỏt chung v hc k o Phng ụng 89 3.3.2 Bỳt phỏp kỡ o thiờn Nhõn vt 91 PHN KT LUN 101 TI LIU THAM KHO 103 PHN M U 1.Lý chn ti Trong lch s Vit Nam, Phan Huy Chỳ l cỏi tờn c nhc v c nh n nhiu nh l mt danh nhõn húa, nh bỏch khoa th s a ni ting ễng li cho hu th nhiu tỏc phm cú giỏ tr ú, ni bt nht l bLch triu hin chng loi chớ(LTHCLC)gm 49 quyn kho cu lch s Vit Nam t thi kỡ lp quc n cui triu Lờ Trong Lch Triu hin chng loi chớ, nhiu khỏc v húa, lch s, xó hi, a lýca Vit Nam u c cp n nờn nghiờn cu tỏc phm, ta cú th nghiờn cu theo nhiu chiu, nhiu phng din Cú th núi,bờn cnh cỏc tỏc phm hc s ln ca dõn tc nh i Vit S Ký ton th ca Ngụ S Liờn hay Hong Lờ nht thng ca cỏc tỏc gi h Ngụ thỡ LTHCLC l tỏc phm tiờu biu cho s hn hp ca t s bt phõn kộo di v chi phi giai on hc trung i Cỏc nh Nho hc l cỏc s gia ghi chộp lch s nhng cng ng thi l nh vn, nh trit hc, nh t tng, nh a lý hc Mt tỏc phm s hc nhng cng ng thi l tỏc phm hc, trit hc, tụn giỏo, a lý Lch triu hin chng loi c coi l mt b bỏch khoa th, l hp ca nhiu b mụn khoa hc khỏc nhng cng khụng nm ngoi t chung ca hc trung i Cú ngha l t thõn nú cng mang mỡnh giỏ tr ca nhiu ngnh khoa hc khỏc ú cú hc Chớnh vỡ vy, bờn cnh giỏ tr v s hc thỡ giỏ tr hc ca LTHCLC l mt iu khụng th chi cói Giỏ tr ny ca tỏc phm l mt quan trng cn c quan tõm, nghiờn cu v ỏnh giỏ Nh chỳng ta ó bit, mi phn khỏc ca tỏc phm thỡ Nhõn vt l thiờn quan trng, núi v cuc i v s nghip ca cỏc bc vng, cỏc danh tng cụng thn, cỏc nh nho, cỏc bc b tụi tit ngha cú tht lch s dng nc v gi nc Hu ht, nghiờn cu thiờn ny tỏc phm, ngi ta ch nhỡn thy giỏ tr lch s cuc i ca cỏc nhõn vt c ghi chộp li m cha chỳ trng n cỏch m tỏc gi ghi chộp li tiu s nhõn vt nh th no? Ngh thut vit tiu s nhõn vt ca tỏc gi sao? õy cng chớnh l giỏ tr hc to ln cha c nhỡn nhn xỏc ỏng Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu giỏ tr chng ca Lch triu hin chng loi núi chung v ca thiờn Nhõn vt núi riờng l iu cn thit Nú cung cp cho chỳng ta nhng tri thc v cỏch nhỡn mi m v mt tỏc phm c coi l b bỏch khoa ton th ca lch s dõn tc Ch ngh thut xõy dng nhõn vt ca tỏc gi cng giỳp chỳng ta khụng ch thy c giỏ tr v mt lch s m cũn thy c giỏ tr v mt hc cng nh cỏch th hin cỏc nhõn vt lch s ca tỏc gi va theo truyn thng chung ca s truyn nhng li va theo cỏch thc ca chng Ngh thut ghi chộp tiu s nhõn vt ca tỏc gi lm cho ranh gii gia vic chộp s v lm chng tr nờn m nht Hỡnh tng nhõn vt lch s v nhõn vt hc an xen nhun nhuyn, khụng cú s phõn bit rch rũi Trong cỏc th loi ca s hc, ta thy s truyn (ghi chộp v cuc i nhõn vt lch s)s giao thoa ca c hai giỏ tr lch s v giỏ tr chng cng tr nờn m nột Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu giỏ tr chng ca Lch triu hin chng loi núi chung v ca thiờn Nhõn vt núi riờng l iu cn thit ch giỏ tr hc mt tỏc phm tớch hp gia v s ny ú l nhng lớ thụi thỳc ngi vit chn ti Ngh thut vit tiu s nhõn vt thiờn "Nhõn vt chớ" - Lch triu hin chng loi Lch s nghiờn cu Phan Huy Chỳ khụng ch l nh khoa hc nh nghiờn cu su tm, biờn kho m cũn l mt nhng hin tng ni bt ca th k XVIII - XIX, vy cú rt nhiu bi vit, bi nghiờn cu, tham lun vi nhng ti thuc nhiu lnh vc khỏc xoay quanh ngi v tỏc phm ca ụng Ngay t nhng nm 1961 Nh xut bn s hc ó in b sỏch Lch triu hin chng loi t phiờn dch ca vin s hc Vit Nam ó phiờn dch v chỳ gii ton b tỏc phm ny Tỏc phm c chia lm (gm 49 quyn) Cú th núi õy l mt nhng bn cú giỏ tr ln m nhng ngi t biờn dch lch s ó lm c Mt s cỏc nh biờn chộp son s nh Trn Vn Giỏp ó vit nhng cun sỏch nh Lc chuyn cỏc tỏc gia Vit Nam, Tỡm hiu kho sỏch Hỏn nụm ó s dng mt s t liu v tỏc phm ca Phan Huy Chỳ v cú nhng li nhn xột v ụng nhiờn nhng tỏc phm ny mang tớnh kho lc v khỏi quỏt nờn ch im qua v tỏc gi v tỏc phm ch cha i sõu vo nghiờn cu mt c th Sỏch Phan Huy Chỳ v dũng Phan Huy ca nh xut bn H Sn Bỡnh cng l mt cun cn thit cho vic nghiờn cu v Phan Huy Chỳ v Lch triu hin chng loi Cun sỏch ó hp nhng bi vit ca cỏc giỏo s, cỏc nh nghiờn cu v ngi, gia ỡnh dũng h v nhng giỏ tr ca tỏc phm Cun sỏch hp nhng bi vit, nhng bi tham lun nhiu mt khỏc vy nú cha cú tớnh thng nht, i sõu vo mt c th Ch nht cú bi vit ca V Tuõn Sỏn l nghiờn cu mt cỏch tng quỏt v thiờn Nhõn vt chớ, nhng ch dng li mc ỏnh giỏ s lc, cha i sõu vo nghiờn cu ngh thut vit tiu s nhõn vt ca tỏc gi Dng Qung Hm cun Vit nam hc s yu ó cú nhng nhn xột chung ỏnh giỏ v cun Lch triu hin chng loi chớ, ngoi ụng cũn gii thiu nhng tỏc phm ca Phan Huy Chỳ v trớch li ta ca Lch triu hin chng loi Nhỡn chung ụng ó khỏi quỏt qua nhng nột chớnh c bn v tỏc phm v tỏc gi song nú mang tớnh s luc ch cha i sõu vo c th Trong cun Gúp phn xỏc lp h thng quan nim hc (NXB Vn hoỏ thụng tin, 2002), Phng Lu ó trớch dn nhng quan nim vit vn, chộp s ca nhiu tỏc gia t trung i n hin i ú cú trớch dn nhng quan nim v cng nh chộp s ca Phan Huy Chỳ bn gic Triu Vit Vng bui u ỏnh quõn Lng thy gic khụng rỳt lui bốn cu khn tri t v c cỏi múng rng gi trờn m õu mõu dựng i ỏnh gic Vua inh Tiờn Hong cng c ghi chộp gn lin vi s tớch c rng vng tr giỳp, ỏnh trn thy rng vng ng h hai bờn Bỳt phỏp k o khụng ch xut hin phn ghi chộp v xut thõn ca cỏc vua chỳa m cũn xut hin c phn ghi chộp v cỏc nhõn vt b tụi nh Nguyn Trói, Lng Th Vinh, Phm Trn Khi vit tiu s ca cỏc nhõn vt ny, Phan Huy Chỳ ó chỳ ý ghi chộp li cỏc tỡnh tit k o hoang ng xung quanh cuc i cỏc nhõn vt c bit l chi tit thn nhõn bỏo mng cho ngi c lp i lp li v tr nờn quen thuc Cuc i Nguyn Trói gn lin vi v ỏn rn bỏo oỏn v thn bỏo mng Khi ờm ng quỏn Trn V, Nguyn Trói cu mng bit ng lui ti Na ờm ụng c thn nhõn bỏo mng cho bit tờn h ca Thỏi T nờn ụng tỡm ng theo vo yt kin v dõng bi sỏch "Bỡnh gic Ngụ" ờm hụm trc, Thỏi t cng chiờm bao thy thn nhõn cho mt ngi ti gii giỳp S bỏo mng trựng hp l mụ tớp quen thuc ca hc dõn gian Lng Th Vinh cng gn lin vi mụ tớp ny.Lỳc trc, Hong thỏi hu Quang thc cú mng thy thng , thng ban cho hai tiờn ng, mt lm ni v mt l tiờn ng giỳp vic Tnh dy cú mang sinh ThỏnhTụng n khoa y, Lng Th Vinh , thỏi hu ngm hỡnh dỏng v thy ging nh ng t m mỡnh ó m thy Nguyn Vn Giai, nh vua Thnh T nm m thy thy thn c cõu "Thiờn lc ch huy" nờn ụng c vua ban chc tham [tỏn ký] lc vic quõn Lờ Quý ụn (i Mc) cng cú ngun gc xut thõn kỡ l B m lỳc cha sinh cu chựa Quang Tha, nm mng thy thn Bớch Phong giỏng sinh n lỳc sp sinh li thy ngoi ca cú bc quan nhõn mc ỏo o s, xe nga np kộo qua, lỏt sau sinh ụng Qu nhiờn, ụng l ngi ti gii, lờn ó bit hai ch "chi, vụ" tui hc Kinh thi, nm 12 tui hc khp kinh truyn, cỏc s, cỏc sỏch ca bỏch gia ch t Mt nhõn vt khỏc cú ngun gc xut thõn phi 95 phm l Trn Quc Tun- tng gii thi Trn c nhõn gian tng truyn l "Thanh Sn ng t" M ca ụng l Trn Liu nm mng thy mt ng t mc ỏo xanh vo bng, tnh dy ri cú thai sinh ụng Ta cú th thy cỏc tỡnh tit k o dy c tỏc phm v l mt phn cuc i ca nhõn vt c ghi chộp Mi nhõn vt li gn vi cỏc tỡnh tit k o riờng Mt s nhõn vt kit xut, lu danh hu th thng cú ngun gc xut thõn k l, c bit H u c coi nh khụng phi ngi bỡnh thng m u l ngi thn, c thn nhõn c xung nhõn gian, u thai giỏng th thc hin nhng s mnh c bit Khi ht s mnh li tr v tri v lm ỳng phn s iu ny cng lm cho tiu s nhõn vt tr nờn ly kỡ v hn bao gi ht, tớnh cht phi phm ca nhõn vt c ghi chộp cng c tụ m Trong th loi truyn kỡ o ca hc trung i, ta cng thng bt gp mụ tớp hc trũ nghốo i thi, nhng li c thn nhõn giỳp thnh ti Mụtớp ny ging vi cỏc mụ tớp truyn k o Liờu Trai d ca B Tựng Linh, hay Truyn kỡ mn lc ca Nguyn D Nhng truyn truyn k ny thng xut hin mụ tip hc trũ i thi, c Diờm Vng hay thn nhõn bỏo mng, thụng bỏo v giỳp thiờn Nhõn vt chớ, mụtớp ny cng thng xut hin cựng vi quỏ trỡnh ghi chộp tiu s ca nhõn vt Phm Trn thỡ li gn vi mụ tớp yờu tinh hin núi vi bn ca ụng l Uụng: "Trn Trng nguyờn, Uụng Bng nhón" V Duy oỏn, lỳc cũn tr ti d, nhng sau nh thn nhõn giỳp , nm mng thy thn m bng mỡnh, no b cht c i Tnh dy thy nhõm nhm au bng T ú chng ngy mt minh mn, hc hnh chng u ni ting Phm Cụng Tr th cũn tr nh nghốo, nhng t i cha ụng li nhiu õm c, c thn cho ngụi t quý v chiờm bao thy thn bỏo mng "Phi n lỳc mun mi lm nờn" Vỡ th ụng mi hiu v c hc sau ny thnh ti, cú a v triu chớnh Yu t kỡ o cũn th hin cỏc tỡnh tit nh cỏi cht ca nhõn vt lch s Sau cht i, h thng linh ng v c dõn th phng coi nh thn thỏnh nh 96 Bựi Cm H, Lng Th Vinh, Ngụ Trớ Hũa, Lờ Phng Hiu, Lý Thng Kit c nhõn dõn lp n th phong lm phỳc thn, nhiu ln cu o c linh ng Nh vy, phn ghi chộp v tiu s ca nhõn vt lch s, Phan Huy Chỳ ó dựng bỳt phỏp k o ca chng ghi chộp v lch s Bỳt phỏp k o thiờn Nhõn vt chớth hin ch, khụng ch cú ngi tht hay nhõn vt lch s hin hu m cũn cú c nhõn vt thn linh hoc gn vi cỏc biu tng thn linh nh rng vng, rựa vng, yờu tinh, thn nhõn, thng õy l nhng nhõn vt ch o ca th gii xuụi truyn k, quỏi Th gii nhõn vt ny rt phong phỳ v h tr c lc cho s ghi chộp tiu s ca tỏc gi,nhng chỳng cng lm tng yu t kỡ o, h cu cho tỏc phm Cuc i ca cỏc nhõn vt lch s c bao ph bi mt lp sng huyn o Nhõn vt c ghi chộp li thng khỏc xa vi mu hỡnh nhõn vt ngoi i Tớnh k o ca chng lm cho tiu s ca nhõn vt tr nờn mm mi Lch s khụng cũn n thun l cỏc s kin khụ cng gn lin vi cuc i nhõn vt Nhng ng thi cht chng ny cng lm cho cht s mt dn i tớnh hin thc cú ca nú Tiu s nhõn vt tr thnh mt iu gỡ ú phi phm Khong cỏch gia nhõn vt cú tht lch s v nhõn vt h cu cỏc sỏng tỏc hc tr nờn m nht Nhõn vt c ghi chộp li dng nh khỏc xa vi nhõn vt i thng.Cỏc tỡnh tit kỡ o xen vo hnh trng ca nhõn vt ó th hin c tớnh kỡ v, siờu phm ca cỏc nhõn vt nhng ng thi cng lm cho s tht phn no gim bt i Nhng trng hp nh Lng Th Vinh, Nguyn Trói, Trn Quc Tunu l nhõn vt bng xng tht, cú tht lch s ca nc nh, nhng c ghi chộp gn vi nhng s vic kỡ l lu truyn dõn gian m tớnh hin thc ca nhõn vt gim i ỏng k Cht kỡ o Nhõn vt khụng ch l chic ỏo khoỏc thụ phỏc, l nhng t ng buc phi cm nhn bng lớ trớ m tht s ó tr thnh cỏch ngh, cỏch vit, cỏch cm nhn hin thc ca tỏc gi Trong ú, s tht v h cu, s tht 97 v huyn thoi khụng c phõn bit m hũa quyn vo V s bt phõn ú c chp nhn nh mt iu cn thit S liờn kt gia s hc v hc dõn gian cng ni bt nh mt õm hng ch o Qua Nhõn vt chớ, ta cú th thy mu sc dõn gian thun phỏc c th hin rừ nột, nht l ghi chộp v cỏc nhõn vt vng thi kỡ u nh nc mi hỡnh thnh nh Kinh Dng Vng, Lc Long Quõn, Hựng Vng, An Dng Vng Vn hc dõn gian cng l cụng c tr giỳp c lc vic ghi chộp tiu s ca Phan Huy Chỳ Nú gúp phn lm cho s ghi chộp v nhõn vt hin lờn vi mt din mo y hn, thuyt phc hn Vi vic cao v s dng ngun t liu truyn ming, ụng ó cung cp cho ngi i sau mt hỡnh nh sinh ng cng nh thy c tỡnh cm yờu mn ca dõn gian i vi nhõn vt cú tht c ghi chộp tỏc phm Trc ụng, nh bỏc hc Lờ Quý ụn ca th k trc cng rt chỳ trng v ỏnh giỏ cao ngun s liu truyn ming, nhng t liu dõn gian v phi chớnh thng khỏc b sung cho ngun ti liu vit chớnh thng ó b tn mỏt v thiu ht, lm cho din mo b s tr nờn y hn Phan Huy Chỳ v Lờ Quý ụn sng hai thi i khỏc nhau, nhng li gn gi vi v t tng v quan im ghi chộp lch s H cựng quan im v vic ghi chộp s thc i vi cỏc s kin quỏ kh, cha cú tiờu chun phõn bit s thc v vic quỏi n õy l s th hin cao nht ca thi phỏp hc trung i m bỳt phỏp kỡ o, h cu l mt c trng quan trng cỏc tỏc phm xuụi Vi cỏch thc ghi chộp ny, Phan Huy Chỳ ó mang n tớnh thuyt phc v thnh cụng cho b s, c bit l giỳp b s tr nờn gn gi hn khụng ch vi tng lp nho hc kho cu lch s m cũn gn vi c tng lp bỡnh dõn mang mỡnh v tin vo t dõn gian nguyờn thy B s mang mỡnh t dõn tc nờn tr nờn rng rói v cú giỏ tr hn i sng nhõn dõn 98 Tiu kt Nu nh núi Hong Lờ nht thng l tỏc phm s thỡ Thiờn Nhõn vt Lch triu hin chng loi cng khụng nm ngoi li nhn xột ú Xột trờn bỡnh din ghi chộp v nhõn vt lch s, Hong Lờ nht thng hon ton cú ni dung ca mt tỏc phm s hc, nhng li mang hỡnh thc ca hc õy, hỡnh tng nhõn vt khụng b chỡm xung th yu sau cỏc s kin lch s m cũn ni lờn n mc nhiu nhõn vt lch s c khc sinh ng khụng kộm gỡ nhõn vt tiu thuyt Phan Huy Chỳ quỏ trỡnh chộp s ca mỡnhtuy cha khc hỡnh tng nhõn vt rừ nột lờn n mc in hỡnh, m ch dng li vic ghi chộp s trng ca nhõn vt, nhng ta thy cuc i cỏc nhõn vt lch s c ghi chộp c hin rừ mt mc khỏi quỏt v riờng bit nht im c ỏo ngh thut ghi chộp tiu s nhõn vt lch s ca ụng l ch, ụng ó dựng cỏc hỡnh thc bỳt phỏp ca chng ghi chộp v s trng ca nhõn vt, chớnh vỡ vy nhõn vt lch s c ghi chộp cng ng thi ging nh l nhõn vt hc c sỏng to nhng khụng mt i tớnh chõn thc ca nú Trong quỏ trỡnh ghi chộp ca mỡnh, ụng ó s dng trit cỏc bỳt phỏp ca thi phỏp hc trung i nh k, t, xen ln cỏc li bỡnh lun, nhn xột sc xo lm cho mt tỏc phm s hc nhng li mang m tớnh cht ch quan ca chng Bờn cnh ú, ụng cũn dng ti a cỏc cht liu, mụ tớp cú hc dõn gian vo ghi chộp lch s ca mỡnh lm cho tỏc phm s nhng li mang tớnh cht k o ca xuụi trung i Nhng bi vn, bi th, khi, s cng c ụng ghi chộp an xen vo s trng ca nhõn vt Chớnh yu t ny gúp phn tr giỳp cho vic ghi chộp tiu s nhõn vt khụng ch cũn l nhng s kin lch s khụ cng m cũn gúp phn to nờn giỏ tr chng ca tỏc phm na na s ny Qua ú, ta thy c ngh thut ghi chộp tiu s ti tỡnh ca tỏc gi õy cng l minh chng hựng hn cho t s bt phõn thi trung i Cỏc s gia ó kt hp nhun nhuyn gia hai thao tỏc lm v chộp s to nờn mt tỏc phm cú giỏ tr v thiờn Nhõn vt núi 99 riờng cng nh LTHCLC núi chung ca Phan Huy Chỳ l mt nh cao cho s tớch hp ca hai loi hỡnh ny 100 PHN KT LUN Trng õn ngha l truyn thng t ngn i ca dõn tc Vit Nam Vic th phng nhng ngi hin ti, nhng v nhõn ca dõn tc ó th hin lũng tụn kớnh i vi cỏc bc tin nhõn ó cú cụng dng nc v gi nc qua bao nhiờu th k Phan Huy Chỳ ó ghi chộp v i sng cỏc danh nhõn, biu dng nhng tm gng sỏng ngi va l by t tm lũng bit n ca ngi hu th li ng thi cng l li nhc nh phi theo gút v xng ỏng vi ngi xa Mc ớch chộp s ca tỏc gi cng l treo gng, rn i Vic ny, trc v sau Phan Huy Chỳ ó cú nhiu hc gi ni ting tng lm nh Lờ Quý ụn, Lờ Vn Hu, Phan Phu Tiờn nhng cha t n trỡnh khỏi quỏt rng ln v cú tớnh tng hp nh Phan Huy Chỳ Bng mt s sp xp khoa hc, ti tỡnh cựng vi t lo gic cao, Phan Huy Chỳ ó cho chỳng ta thy ti nng ca mt nh hc gi ng thi Khi ghi chộp v Nhõn vt chớ, ụng ó cú s sp xp khoa hc theo thi gian biờn niờn, ng thi kt hp nhng tiu truyn ri rc vi nhng ỏng th, nhng li lun bn tt nhng chớnh xỏc v tng thi kỡ lch s lm cho cuc i, tiu s nhõn vt sng ng hn bao gi ht Cỏc nhõn vt c ghi chộp u l nhng ngi bit x thõn vỡ ngha ln, mi hon cnh u cú s lờn úng gúp thớch ỏng cho xó hi, tn trung vi quõn vng v bit gi gỡn ngha tit Cú th núi, bờn cnh nhng nhõn vt cú ting lch s thỡ Phan Huy Chỳ ó ghi chộp v a nhng nhõn vt cha thc s l v i nhng tm gng ca h li d noi theo ễng ghi chộp li lm gng tm gng o c cho nho s quan li ng thi, h trụng vo ú m sa mỡnh cho dõn chỳng c nh cy ễng coi tỏc phm ca mỡnh l thuyn chuyờn ch o lý lm gng cho muụn i ú cng chớnh l mc ớch cao c ụng ghi chộp li cỏc nhõn vt lch s v danh nhõn húa ca nc nh Nhõn vt cú ni dung hon ton ging vi mt tỏc phm s hc vỡ ch yu l ghi chộp v cuc i ca cỏc nhõn vt gn lin vi cỏc s kin lch s Tuy 101 vy, nú li khụng phi l tỏc phm s hon ton vỡ cuc i v tiu s nhõn vt c ghi chộp mt cỏch sinh ngv linh hot di hỡnh thc ca chng Cỏc th phỏp xuụi t s trung i c tỏc gi dng khỏ nhun nhuyn quỏ trỡnh ghi chộp v cỏc nhõn vt lch s Cht chng giỳp cho s kin v cuc i nhõn vt c soi sỏng v tr nờn sinh ng phong phỳ hn Cht s hc lm cho chng (vn mang tớnh sỏng to) tr nờn thuyt phc, cỏc tỡnh tit tr nờn cht ch nh s kin lch s cú tht Cht s hc v hc hũa quyn vo nhau, to thnh mt ngh thut riờng vic ghi chộp tiu s Trong Nhõn vt chớ, ta cũn thy s kt hp ti tỡnh nhun nhuyn gia bỳt phỏp s hc v bỳt phỏp hc lm cho tỏc phm s nhng li mang giỏ tr hc sõu sc Ta thy s phc hp s khụng ch cú riờng Phan Huy Chỳ m õy cng chớnh l cỏch thc vit s chung ca cỏc nh ghi chộp s trung i Ta cú th tỡm thy s phc hp gia v s, s v mt tỏc phm thi trung i Vn v s cú s b tr cho v l yu t quan trng vic hỡnh thnh v s thnh cụng ca mt tỏc phm Phan Huy Chỳ l mt nh s hc uyờn bỏc vi tinh thn ghi chộp lch s mt cỏch nghiờm tỳc, kt hp gia kin thc sõu rng vi cỏi nhỡn khoa hc tin b.Lch triu hin chng loi núi chung v thiờn Nhõn vt núi riờng ó tr thnh mt hin tng ỏng nghiờn cu lch s v húa nc nh Nhõn vt l ngun t liu ỏng tin cy cho nhiu th h kho cu v cỏc nhõn vt lch s ca quc gia dõn tc 102 TI LIU THAM KHO Trng Am (2011), Vn húa dũng h Vit Nam, NXB Vn húa thụng tin, H Ni o Duy Anh (1998), Vit Nam húa s cng, Nxb ng Thỏp, tỏi bn Qunh Anh (2009), Phan Huy Chỳ v Lch triu hin chng loi chớ, NXB Kim ng Li Nguyờn n (1997), "Cỏc th ti chc nng hc trung i Vit Nam", Tp Vn hc, (s 1), tr 26-31 Li Nguyờn n (1997), T in hc Vit Nam, Nxb Giỏo dc, H Ni Bựi Huy Bớch (1957), Hong Vit thi tuyn, 1, Nxb Vn húa H Ni Bựi Huy Bớch (1958), Hong Vit thi tuyn, 2, Nxb Vn húa Thụng tin Nguyn ng Chi (1979), Th tch c v nhim v mi, NXB Khoa hc xó hi, H Ni Nguyn Hu Chi (1998), Lờ Hu Trỏc, Lờ Ngc Hõn, Nguyn Huy Lng, Phan Huy Chỳ, Nguyn Hu Chnh: Tuyn chn nhng bi phờ bỡnh - bỡnh lun hc ca cỏc nh v cỏc nh nghiờn cu Vit Nam, NXB Vn Ngh Tp H Chớ Minh, H Chớ Minh 10 Nguyn Hu Chi (2003), "My c trng loi bit ca hc Vit Nam thi trung i", Tp Vn hc, (s 5), tr 46 - 51 11 Nguyn Hu Chi (2000), "Nm bt nhng phong phỳ ca hc th k XVIII u th k XIX", Tp Vn hc, (s 4), tr 24 - 28 12 Trnh Kim Chi (2012), "Lch triu hin chng loi - mt b bỏch khoa ton th v khoa hc xó hi", Tp Th vin Vit Nam, (s 5), tr 3- 13 Vu Ti Chiu (2006), "Th bang giao ch Hỏn Vit s giao lu húa Vit Nam v Trung Quc lch s trung i", Tp Vn hc, (s 5), tr 46 - 54 14 Nguyn ỡnh Chỳ (2005), "Hin tng Vn - s - trit bt phõn hc Vit Nam thi trung i",Tp Vn hc, (s 5), tr 54- 61 15 Phan Huy Chỳ (2007), Lch triu hin chng loi chớ, 1(bn dch), NXB Giỏo dc, H Ni 16 Phan Huy Chỳ (2007), Lch triu hin chng loi chớ, 2(bn dch), NXB Giỏo dc, H Ni 17 Phm Trng im (2000), Tng hc Vit Nam, 4, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 18 Lờ Quý ụn (1961), Võn i loi ng, 1, Nxb Vn húa xó hi 19 Lờ Quý ụn (1962), Võn i loi ng, 2, Nxb Vn húa, H Ni 20 Lờ Quý ụn (1973), i Vit thụng s (bn dch ca Lờ Mnh Liờu), B húa Giỏo dc v Thanh Niờn, Si Gũn 21 Lờ Quý ụn (1978), i Vit thụng s, ton (tp 3), Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 22 Trng c (1968), "Hỡnh tng nhõn vt anh hựng qua mt s tỏc phm hc c ca Vit Nam", Tp Nghiờn cu hc, (s 1), tr 60 - 69 23 Nguyn Th Giang (2014), H thng nhõn vt v thi phỏp th hin chỳng hc trung i Vit Nam giai on t th k X n th k XV, Lun ỏn tin s Vn hc, i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn 24 Trn Vn Giỏp (1971), Lc truyn cỏc tỏc gia Vit Nam, 1, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 25 Trn Vn Giỏp (1972), Lc truyn cỏc tỏc gia Vit Nam, 2, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 26 Trn Vn Giỏp (1990), Tỡm hiu kho sỏch Hỏn Nụm Vit Nam, 2, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 104 27 Lờ Th H (2009), B phn chng trc tỏc ca Phan Huy Chỳ, Lun Th.s Vn hc, i hc Khoa hc xó hi v Nhõn 28 V Thanh H (2005), "Hong Lờ nht thng v th loi tiu thuyt chng hi hc trung i Vit Nam", Tp Nghiờn cu hc, (s 6), tr 45 - 49 29 Dng Qung Hm (2002), Vit Nam hc s yu, Nxb Hi nh vn(tỏi bn theo ỳng bn in ban u nm 1943) 30 inh Th Thy Hiờn (2009), "Gúp phn nhn din nh bỏc hc Phan Huy Chỳ qua sỏch Lch triu hin chng loi chớ", Tp Lch s quõn s, (s 213), tr 31 - 35 31 Nguyn Vn Hon (1969), "Tỡnh hỡnh biờn son lch s hc Vit Nam t xa n nay", Tp Vn hc, (s 8), tr 60 - 68 32 Nguyn Phm Hựng (2001), Vn hc Vit Nam t th k X n th k XX, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 33 Trn Trng Kim (2003), Nho giỏo, Nxb Vn hc, H Ni 34 Trn Trng Kim (2008), Vit Nam s lc, Nxb Tng hp Thnh ph H Chớ Minh 35 Ngụ S Liờn (1998), i Vit s ký ton th, 1(bn dch), Nxb Khoa hc Xó hi 36 T Ngc Lin (1968), "Tỡm hiu th loi a chớ", Tp Vn hc, (s 6), tr 22- 31 37 T Ngc Lin (1999), "So sỏnh gia th ti chớnh s Vit Nam vi chớnh s Trung Quc", Tp Hỏn Nụm, (s 3), tr 54 - 60 38 Nguyn Lc (1993), Tng hc Vit Nam, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 39 Nguyn Lc (1976), Vn hc Vit Nam na cui th k 18 na u th k 19, Nxb i hc v Trung hc chuyờn nghip H Ni 40 Nguyn Lc (2007), Vn hc Vit Nam(na cui th k XVIII - ht th k XIX), NXB Giỏo dc, H Ni 105 41 Phng Lu (2002), Gúp phn xỏc lp h thng quan nim hc, NXB Vn húa thụng tin, H Ni 42 Phng Lu (1983), Tỡm hiu nguyờn lý chng, mt vi phng din lch s v lý thuyt v tớnh dõn tc, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 43 Trn Thanh Mi (1960), "Tỡnh hỡnh biờn son lch s Vit Nam t xa n nay", Tp hc,( s 8), tr 16 - 21 44 Nguyn Phong Nam (ch biờn) (1977), Nhng lch s v chng triu Nguyn, Nxb Giỏo dc 45 Trn Ngha (1993), Di sn Hỏn Nụm Vit Nam : "Th mc yu", Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 46 Trn Ngha (1970), "Gúp phn tỡm hiu quan nim "vn d ti o" hc c Vit Nam", Tp Vn hc, (s 2), tr 34 - 41 47 Phm Th Ng (1996), Vit Nam hc s gin c tõn biờn, 1, Nxb ng Thỏp 48 Nhiu tỏc gi (1983), Phan Huy Chỳ v dũng Phan Huy, S Vn húa thụng tin H Sn Bỡnh 49 Nguyn Ngc Nhun (2006), "H Phan v gia ph h Phan Thch Chõu - H Tnh", Tp Hỏn Nụm, (s 5), tr 15 - 23 50 Nguyn Ngc Nhun (2007), "Phan Huy Chỳ qua nhng iu ghi chộp t gia ph h Phan", Tp Hỏn Nụm, (s 6), tr 76 - 78 51 Nguyn Ngc Nhun (1996), Nghiờn cu v ỏnh giỏ bn th bang giao ca Phan Huy ch, Lun ỏn tin s Vn hc, Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn 52 Nguyn Phng (1962), "Phng phỏp vit s ca Lờ Vn Hu v Ngụ S Liờn", Tp i hc Hu, (s 5), tr 46- 54 53 Trn Th Thanh Phng (2008), Tỡm hiu giỏ tr hc ca i Vit s ký ton th, Lun Th.s Vn hc, i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn 106 54 V Tin Qunh (1998), Tuyn chn v trớch dn nhng bi phờ bỡnh v bỡnh lun hc ca cỏc nh v cỏc nh nghiờn cu Vit Nam, Nxb Vn Ngh Tp H Chớ Minh 55 V Thanh Sn(2013), Mt s nh s hc Vit Nam - Cuc i v s nghip, NXB Quõn i nhõn dõn, H Ni 56 Trn ỡnh S (2005), Thi phỏp hc trung i Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 57 Bựi Duy Tõn (2005), Theo dũng kho lun hc trung i Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 58 Vn Tõn, Nguyn Hng Phong, V Ngc Phan, Nguyn ng Chi (1960), S tho lch s Vit Nam (Giai on na u th k XIX), Nxb S hc Vit Nam 59 Trn Nho Thỡn (2007), Vn hc trung i Vit Nam di gúc nhỡn húa, NXB Giỏo dc, H Ni 60 Trn Nho Thỡn (2012), Vn hc Vit Nam t th k X n ht th k XIX, NXB Giỏo dc Vit Nam, H Ni 61 Nguyn c Vn(1963), "Quan nim hc ca mt s nh nho Vit Nam", Tp Vn hc, (s 12), tr 37 - 41 62 inh Cụng V (1994), Phng phỏp lm s ca Lờ Quý ụn, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 63 inh Cụng V (1992), "Tỡm hiu phng phỏp trỡnh by phõn loi sỏch v "Ngh chớ" ca Lờ Quý ụn", Tp Hỏn Nụm, (s 1), tr 24- 30 64 Lờ Trớ Vin (1996), c trng hc trung i Vit Nam, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 65 Trn Ngc Vng (2001), Mt s nghiờn cu Nho giỏo Vit Nam, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 66 Trn Ngc Vng (1999), Loi hỡnh hc tỏc gi hc: nh nho ti t v hc Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 107 67 Trn Ngc Vng (1999), Vn hc Vit Nam dũng riờng gia ngun chung, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 68 Trn Ngc Vng(2006), Vn hc Vit Nam th k X - XIX nhng lớ lun v lch s, NXB Giỏo dc, H Ni 69 Trn Ngc Vng (gii thiu v tuyn chn)(2007), Trn ỡnh Hu tuyn tp, 2, NXB Giỏo dc, H Ni 70 Trn Ngc Vng (2010), Thc th Vit nhỡn t cỏc ta ch, NXB Tri thc H Ni, H Ni 71 Hong Hu Yờn (2004), Tinh tuyn hc Vit Nam, NXB Khoa hc xó hi, H Ni 72 Hong Hu Yờn (2012), c v nghiờn cu hc trung i Vit Nam, NXB i hc s phm, H Ni 108 ... xột v ớnh chớnh "[15, tr.14] .Phan Huy Chỳ cú ln li c hun ỳc bi cỏc yu t mụi trng dũng h tt lnh, cú ụng l tin s Phan Huy Cn, b l tin s Phan Huy ch, chỳ l tin s Phan Huy ễn, bỏc l Tin s Ngụ Thỡ...đại học quốc gia Hà Nội Tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn LNG TH NH NGC NGH THUT VIT TIU S NHN VT TRONG THIấN "NHN VT CH" - LCH TRIU HIN CHNG LOI CH CA PHAN HUY CH LUN VN THC S VN HC M... a ti 5.Mc ớch nghiờn cu Phan Huy Chỳ l mt nhng nh s hc nghiờn cu biờn kho su tm Nghiờn cu v Phan Huy Chỳ v tỏc phm giỳp chỳng ta tỡm hiu c giỏ tr hc sỏng tỏc ca Phan Huy Chỳ Giỏ tr ny c bit quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghệ thuật viết tiểu sử nhân vật trong thiên Nhân vật chí - Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Luận văn nghệ thuật viết tiểu sử nhân vật trong thiên Nhân vật chí - Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, Luận văn nghệ thuật viết tiểu sử nhân vật trong thiên Nhân vật chí - Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay