Luận văn năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam

97 192 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:28

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH HU NĂNG LựC HàNH VI DÂN Sự CủA Cá NHÂN THEO PHáP LUậT VIệT NAM LUN VN THC S LUT HC H NI - 2014 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH HU NĂNG LựC HàNH VI DÂN Sự CủA Cá NHÂN THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v t tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN HI AN H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Th Hu MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: Lí LUN CHUNG V NNG LC HNH VI DN S CA C NHN TRONG QUAN H PHP LUT DN S 1.1 Khỏi quỏt chung v nng lc ch th quan h phỏp lut dõn s 1.1.1 Khỏi nim nng lc ch th 1.1.2 Nng lc phỏp lut dõn s v nng lc hnh vi dõn s ca ngi nc ngoi ti Vit Nam 19 1.1.3 Mi quan h gia nng lc phỏp lut dõn s v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 24 1.2 Khỏi lc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 24 1.2.1 Quy nh ca phỏp lut phong kin v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 24 1.2.2 Quy nh ca phỏp lut thi kỡ Phỏp thuc v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 27 1.2.3 Quy nh ca phỏp lut t nm 1954 n 1995 v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 29 1.2.4 Quy nh ca phỏp lut t nm 1995 n v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 30 1.3 í ngha ca vic quy nh nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 31 1.3.1 Bo v quyn v li ớch ca cỏc ch th tham gia quan h dõn s 31 1.3.2 Gúp phn nõng cao trỏch nhim ca cỏc bờn tham gia kớ kt hp ng 31 1.3.3 Gúp phn ngn nga, rn e cỏc hnh vi vi phm phỏp lut 32 1.3.4 C s phỏp lý gii quyt tranh chp v vic dõn s liờn quan n nng lc hnh vi dõn s 32 Chng 2: QUY NH CA PHP LUT HIN HNH V NNG LC HNH VI DN S CA C NHN 33 2.1 Cn c xỏc nh mc nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 33 2.2 Cỏc mc nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 35 2.2.1 Nng lc hnh vi dõn s y 35 2.2.2 Nng lc hnh vi dõn s mt phn 37 2.2.3 Ngi khụng cú nng lc hnh vi dõn s 40 2.2.4 Ngi mt nng lc hnh vi dõn s 41 2.2.5 Nng lc hnh vi dõn s b hn ch 42 2.3 Quy nh ca phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn mt s quan h phỏp lut dõn s c th 43 2.3.1 Nng lc hnh vi dõn s ca ngi thnh niờn 43 2.3.2 Nng lc hnh vi dõn s ca ngi cha thnh niờn 45 2.3.3 Ngi mt nng lc hnh vi dõn s 52 2.3.4 Ngi b hn ch nng lc hnh vi dõn s 55 Chng 3: THC TIN P DNG QUY NH PHP LUT V NNG LC HNH VI DN S CA C NHN V NHNG GII PHP HON THIN PHP LUT V NNG LC HNH VI DN S CA C NHN 57 3.1 Thc tin ỏp dng quy nh phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 57 3.1.1 Nhng bt cp quy nh phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 57 3.1.2 Thc tin ỏp dng phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn qua mt s v ỏn 60 3.2 Nhng gii phỏp hon thin phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 76 3.2.1 Gii phỏp hon thin quy nh phỏp lut dõn s v nng lc hnh vi dõn s cỏ nhõn 77 3.2.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut t tng dõn s v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn 80 KT LUN 82 DANH MC TI LIU THAM KHO 83 DANH MC CC T VIT TT BLDS: B lut dõn s BLTTDS: B lut t tng dõn s LHN & G: Lut hụn nhõn v gia ỡnh TAND: Tũa ỏn nhõn dõn UBND: y ban nhõn dõn M U Tớnh cp thit ca ti ỏp ng cỏc nhu cu i sng, mi cỏ nhõn phi khụng ngng tham gia cỏc mi quan h xó hi, ú cú cỏc giao dch Dõn s Nhm m bo s n nh v trt t quỏ trỡnh thit lp v thc hin cỏc giao dch dõn s, hng ti vic thc hin li ớch cho cỏc ch th tham gia cng nh li ớch chung ton xó hi, khụng phi bt c cỏ nhõn no cng cú quyn tham gia vo cỏc giao dch dõn s Phỏp lut dõn s nc ta quy nh ch cú nhng cỏ nhõn cú nng lc ch th mi cú quyn tham gia nhng giao dch y Nng lc ch th c to thnh bi hai thnh t, ú l nng lc phỏp lut dõn s v nng lc hnh vi dõn s Trong ú, nng lc phỏp lut dõn s ca cỏ nhõn cú t sinh v cng cú nng lc phỏp lut nh Cũn nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn c hỡnh thnh cú nhng iu kin nht nh v cú nhiu mc khỏc tng ng vi kh nng nhn thc v iu khin hnh vi ca cỏ nhõn ú Hin nay, cỏc quyn t dõn ch dnh cho cỏ nhõn cng ngy cng ln v i sng sinh hot ca mi cỏ nhõn rt a dng, phc kộo theo s phỏt trin mnh m lnh vc giao lu dõn s Vic gii quyt nhng tranh chp liờn quan n nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn tham gia quan h phỏp lut dõn s khụng phi bao gi cng tha ỏng Bi vỡ, cỏ nhõn mun l ch th tham gia vo cỏc quan h phỏp lut dõn s cn phi t n mt trỡnh phỏt trin nht nh v th lc v trớ lc, ú, khụng ớt giao dch dõn s din trờn thc t m ngi tham gia khụng tha nhng iu kin v nng lc ch th dn n tranh chp thc hin Chng hn, ngi tham gia giao dch khụng cú nng lc hnh vi dõn s, b hn ch nng lc hnh vi dõn s hoc tỡnh trng li dng ngi cha thnh niờn, ngi mt nng lc hnh vi dõn s tin thnh giao dch dõn s Bờn cnh ú, h thng cỏc bn phỏp lut cú quy nh liờn quan n nng lc hnh vi dõn s cũn nhng mõu thun, chng chộo dn n khú khn cho quỏ trỡnh ỏp dng lut nh cha cú s thng nht v thut ng "tr em", "v thnh niờn", "ngi cha thnh niờn", hay quy nh v cỏc tui tham gia quan h phỏp lut dõn s cũn cha thng nht gia B lut dõn s, Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh hay B lut lao ng Chớnh s thiu ng b nờu trờn cng khin cho cỏc nh lm lut khú khn vic gii thớch v ỏp dng phỏp lut, dn n tỡnh trng thc thi phỏp lut kộm hiu qu, quyn li hp phỏp ca ngi dõn tham gia quan h phỏp lut dõn s ớt nhiu cha c m bo Nghiờn cu nng lc ch th núi chung v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn núi riờng quan h phỏp lut dõn s l vic lm cú ý ngha quan trng v mt lý lun v thc tin nhm xỏc nh t cỏch ch th cng nh trỏch nhim ti sn ca cỏ nhõn xỏc lp, thc hin quan h phỏp lut dõn s c th Do ú, tỏc gi chn ti "Nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn theo phỏp luõt Viờt Nam" l ti lun thac sy c ca minh nhm tim hiu thc tran g ap dung cỏc quy nh phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn, qua ú xut kin ngh nhm b sung v hoan thiờn lut, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc quy nh phỏp ch th khụng ch cho cụng dõn Viờt Nam m cũn cho ngi nc ngoai c tru ta Viờt Nam Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Nghiờn cu v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn ó c cp khỏ nhiu mt s lun v bi vit ng trờn cỏc C th ú l cỏc bi vit v cụng trỡnh nghiờn cu: Lun thc sy Lut hc: "Nng lc ch th ca cỏ nhõn giao dch dõn s" ca tỏc gi Nguyn Th Thanh Hi, nm 2013; Lun thc sy Lut hc: "Nng lc chu trỏch nhim bi thng ngoi hp ng ca cỏ nhõn - Mt s lý lun v thc tin" ca tỏc gi Nguyn Minh Th; Lun thc sy Lut hc: "Nhng quy nh chung v quyn tha k B lut dõn s", ngi thc hin Nguyn Minh Tun; bi vit: "Thc tin ỏp dng quy nh ca phỏp lut v c ngi giỏm h cho ngi mt nng lc hnh vi dõn s khụng cú ngi giỏm h ng nhiờn" ng trờn Tũa ỏn nhõn dõn s 01-2013, k III ca Th.s Nguyn Th Hnh; bi vit "Trỏch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng ca cỏ nhõn cú nng lc hnh vi dõn s y " ca tỏc gi Nguyn Th Thuy Hng ng trờn Tp Tũa ỏn nhõn dõn thỏng 5/2013; bi vit: "Thc tin thi hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v ngi cha thnh niờn t tng dõn s - Nhng khú khn, vng mc v gii phỏp hon thin quy nh ca phỏp lut t tng dõn s i vi ngi cha thnh niờn" ca TS.Nguyn Hi An tham lun ti Hi tho quc t ca y ban T phỏp Quc hi v xõy dng Tũa Gia ỡnh, ngi cha thnh niờn v Lut T chc Tũa ỏn, Hi Phũng ngy 27, 28/2/2014; bi vit " n v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn : T tuụi ó B thnh niờn n tuụi kt hụn ca nam gii " ca TS Nguyn Thi H c oai Phng cung din n trao i xung quanh trờn ó cp n cú nờn thay i ụ c tui niờn liờn quan n viờc kt c hụn hay khụng Bi vit B" n v hp ng vụ hiu c giao kt bi ngi b mt nng lc hnh vi dõn s qua mt v ỏn " ca TS. Vn i c ng trờn Tp khoa hc phỏp lý s nm 2007, cho thy nhng khú khn viờc xac c in h mụt ngi bi m c t nng lc hanh vi dõn s k hi giao kt hp ng Ngoi ra, Luõt c s Trng Thanh c cung cõp n c hờ qc u phap lý cung nhng vng mc t viờc cs dung thiu chinh xac cac cum t quy in h "ụ c tui" - cn c xỏc nhn mc nng lc hnh vi dõn s bi vit "Qun lý ngi cha thnh niờn" ca trờn Tp Qun lý Nh nc s 81+82 thỏng 4+5/2010 Cỏc bi nghiờn cu trờn ch yu phõn tich mụt s khia can h liờn quan n quy in h v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn Do ú, toan bụ c ca B lut dõn s) l xõm phm n quyn li ca b Y B D l ngi i din Y cú quyn kin hp ng chuyn nhng ny Trong n kin ca b D cng th hin rừ yờu cu hy hp ng chuyn nhng quyn s dng t gia v chng ụng H v v chng ch L Quyt nh s thm xỏc nh quan h l yờu cu hy hp ng nhng sai t cỏch ng s, nờn ỡnh ch gii quyt v ỏn l khụng ung V i din cú ý kin cho rng b Y nhc im v th cht; gia ụng H v b Y cú quyn li i lp nờn ụng H khụng th l ngi i din B D ng nhiờn cú quyn i din theo phỏp lut i vi b Y vỡ l ngi thõn thớch cũn li, nht v ó cú n ngh l ngi i din cho b Y cú xỏc nhn ca y ban nhõn dõn xó í kin khỏc cho rng phi cú th tc Tũa ỏn ch nh ngi i din cho b Y hoc tin hnh th tc tuyờn b hn ch nng lc hnh vi dõn s v quyt nh ngi i din theo phỏp lut theo quy nh ti chng 11 BLTTDS nm 2004 nhng li cú im mõu thun vi iu 23 BLDS nm 2005 quy nh Tũa ỏn ch cú th tuyờn b ngi b hn ch nng lc hnh vi dõn s vi ngi nghin ma tuy, nghin cỏc cht kớch thớch khỏc dn n phỏ tỏn ti sn 3.2 Nhng gii phỏp hon thin phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn Phỏp lut dõn s v phỏp lut t tng dõn s l cụng c phỏp lý quan trng thuc y giao lu dõn s, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca cỏc ch th tham gia vo quan h dõn s Cỏc quy nh ca BLDS, BLTTDS l c s phỏp lý Tũa ỏn cng nh cỏc c quan Nh nc cú thm quyn khỏc ỏp dng x lý, gii quyt cỏc v vic liờn quan n nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn Qua vic phõn tớch cỏc quy nh phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn v thc trng ỏp dng cỏc quy nh ny trờn thc t cũn nhng im bt cp nht nh Chớnh vỡ vy, tỏc gi xin a mt s gii 76 phỏp hon thin quy nh phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn nhng ni dung sau: 3.2.1 Gii phỏp hon thin quy nh phỏp lut dõn s v nng lc hnh vi dõn s cỏ nhõn Th nht: Quy nh phỏp lut dõn s v cỏc mc nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn i vi quy nh v ngi cú nng lc hnh vi dõn s y , cn sa i iu 19 BLDS nm 2005 theo hng quy nh ngi thnh niờn nu cú kh nng nhn thc v iu khin hnh vi l ngi cú nng lc hnh vi dõn s y Nh vy, s loi tr c trng hp quy nh ti iu 22 v iu 23 BLDS nm 2005, ng thi loi tr c trng hp ngi ó thnh niờn nhng mc bnh v tõm thn khụng cú kh nng nhn thc v iu khin hnh vi, ngi nghin bia ru, ma phỏ tỏn ti sn ca gia ỡnh nhng cha b Tũa ỏn tuyờn b mt nng lc hnh vi dõn s hay hn ch nng lc hnh vi dõn s Quy nh v ngi cha thnh niờn cha sỏu tui ti iu 21 BLDS nờn sa i nh sau: "Ngi di sỏu tuụi cha cú nng lc hnh vi dõn s Giao dch ca ngi di sỏu tuụi phi ngi i din theo phỏp lut xỏc lp v thc hin", vỡ ngi cha thnh niờn di sỏu tui ó manh nha hỡnh thnh kh nng nhn thc v iu khin hnh vi nu h phỏt trin bỡnh thng v th cht, tõm sinh lý (khụng b mc cỏc chng bnh tõm thn khụng cú kh nng nhn thc, lm ch hnh vi ca mỡnh) Liờn quan n quy nh v ngi cha thnh niờn t mi lm tui n cha mi tỏm tui lp di chuc, phỏp lut dõn s nờn quy nh rừ v hỡnh thc ng ý ca cha m, ngi giỏm h i vi vic lp di chuc ca ngi cha thnh niờn nh sau: "Vic ng ý ca cha, m hoc ngi giỏm h ca ngi t mi lm tuụi n cha mi tỏm tuụi lp di chỳc phi th hin bng bn, cú chng nhn, chng thc ca y ban nhõn dõn 77 xó, phng, th trn hoc c quan Cụng chng" Hỡnh thc th hin s ng ý th hin ti mt bn c lp, c cụng chng hoc chng thc s m bo tớnh khỏch quan v hiu lc thi hnh cao cho bn di chuc Th hai: Hon thin quy nh phỏp lut liờn quan n ngi mt nng lc hnh vi dõn s m bo cụng tỏc xột x c thng nht, cn cú bn hng dn quy nh rừ ngoi bnh tõm thn thỡ nhng ngi mc bnh khỏc ti iu 22 BLDS l nhng bnh gỡ? Bờn cnh ú, v thi im giao dch ca ngi mt nng lc hnh vi dõn s cn phi thụng qua ngi i in, phỏp lut dõn s cn xỏc nh l ngy cỏ nhõn mt nng lc hnh vi dõn s trờn thc t õy s l mc xỏc nh giao dch m ngi ny tham gia l vụ hiu, nhm m bo quyn li cho h v cỏc ch th khỏc cú liờn quan Nu ly ngy cỏ nhõn ú b Tũa ỏn tuyờn b mt nng lc hnh vi dõn s, vụ tỡnh s cụng nhn hiu lc ca nhng giao dch m h thc hin Tũa ỏn cha tuyờn b h mt nng lc hnh vi dõn s bng mt bn phỏp lý (mc du ti thi im thc hin giao dch h ó l ngi khụng cú kh nng nhn thc v iu khin hnh vi) Phỏp lut dõn s cn b sung quy nh gn trỏch nhim ca c quan cú thm quyn i vi ngi mt nng lc hnh vi dõn s m khụng cú ngi i din Vỡ theo quy nh hin hnh, ngi mt nng lc hnh vi dõn s gõy thit hi thỡ ngi i din ca h s phi chu trỏch nhim i vi hnh vi m ngi ú gõy cũn trng hp ngi ú khụng cú ngi i din thỡ phỏp lut cũn b ng Th ba: Hon thin quy nh phỏp lut v vic giỏm h i vi mt bờn v hoc chng b mt nng lc hnh vi dõn s Hng ti vic bo v quyn, li ớch hp phỏp ca ngi v, chng b mt nng lc hnh vi dõn s bờn v, chng l ngi giỏm h cú t cỏch o c xu v khụng ngh kin ly hụn (tc l trng hp cha cú v 78 ỏn ly hụn din ra), cn phi cú hng dn c th i vi iu 60 BLDS theo hng sau õy: Nu mt ngi ang l giỏm h, l ngi i din theo phỏp lut m b truy cu trỏch nhim hỡnh s, hoc b kt ỏn nhng cha c xúa ỏn tớch v mt cỏc ti c ý xõm phm tớnh mng, sc khe, danh d, nhõn phm, ti sn ca ngi khỏc hoc ó cú bn ỏn, quyt nh cú hiu lc phỏp lut xỏc nh h mt nng lc hnh vi dõn s thỡ ngi ú ng nhiờn mt quyn giỏm h, quyn di din v cn c vo im a khon iu 70 BLDS nm 2005 cụng nhn quyn giỏm h, quyn i din cho b, m ca ngi chng hoc v mt nng lc hnh vi dõn s v t b, m ca ngi mt nng lc hnh vi dõn s cú cú quyn giỏm h, quyn i din cho h thỡ b, m cú quyn i din cho ngi v hoc ngi chng mt nng lc hnh vi dõn s kin xin ly hụn v gii quyt ti sn, cp dng cho bờn mt nng lc hnh vi dõn s i v i c ỏ c i u k i n k h ỏ c q u y n h t i i u B L DS n m 0 , mun khng nh ngi ang l giỏm h, ngi i din khụng iu kin lm giỏm h, thỡ b hoc m ca ngi v hoc chng b mt nng lc hnh vi dõn s l mt nhng ngi cú quyn yờu cu Tũa ỏn tuyờn b v h o c c h n g c a h k h ụ n g c ú i u k i n l n g i g i ỏ m h d o k h ụ n g c ú t c ỏ c h o c t t h o c v i p h m i u k i n k h o n , k h o n i u BLDS nm 2005 Th t: Nng lc hnh vi dõn s ca ngi cú nhc im v th cht Hin nay, phỏp lut Vit Nam cha cú bn no quy nh v nng lc hnh vi dõn s ca ngi cú nhc im v th cht Theo quan im ca tỏc gi, mt ngi cú nng lc hnh vi dõn s y tc l ngi ú cú kh nng nhn thc v iu khin c hnh vi theo suy ngh ca mỡnh Ngi cú nhc im v th cht gn nh ch ỏp ng c iu kin v kh nng nhn thc bỡnh thng, tnh tỏo, cũn kh nng iu khin hnh vi trờn thc t nhiu 79 khụng th thc hin c Do ú, phỏp lut dõn s cn b sung quy nh trng hp cỏ nhõn cú nhc im v th cht (vớ d nh b mu, cõm, ic, khụng cú chõn, tay) vo trng hp b hn ch nng lc hnh vi dõn s v cn phi ngi i din theo phỏp lut 3.2.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut t tng dõn s v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn Th nht: V t cỏch t tng ca ngi cha thnh niờn v ỏn bi thng thit hi ngoi hp ng B lut t tng dõn s cn b sung quy nh ca ngi cha thnh niờn t mi lm tui n di mi tỏm tui khụng cú ti sn riờng m gõy thit hi tham gia t tng ti Tũa ỏn vi t cỏch l ngi lm chng Trong quỏ trỡnh gii quyt v ỏn, Tũa ỏn cn phi triu ngi cha thnh niờn t mi lm tui n di mi tỏm tui khụng cú ti sn riờng m gõy thit hi phi bi thng tham gia t tng trỡnh by ý kin ca mỡnh nhm lm rừ nhng tỡnh tit khỏch quan ca v ỏn Tũa ỏn cn c vo li trỡnh by ca h liờn quan n ni dung v ỏn quyt nh vic bi thng mt cỏch chớnh xỏc Th hai: Th tc Tũa ỏn hi ý kin ngi cha thnh niờn t chớn tuụi tr lờn v ỏn ly hụn Phỏp lut t tng dõn s, lut hụn nhõn v gia ỡnh nờn b sung quy nh lut s hoc tr giup viờn phỏp lý i din cho cha thnh niờn (i vi ngi t chớn tui tr lờn c hi ý nguyn vi cha hay m) v ỏn ly hụn Nu phỏp lut hụn nhõn v gia ỡnh cú quy nh lut s hay tr giup viờn phỏp lý tham gia tr giup v mt phỏp lý cho ngi cha thnh niờn t chớn tui tr lờn v ỏn ly hụn, thỡ thun li cho ngi th thin c quan im, ý mun thc s ca mỡnh l vi cha hay m c Tũa ỏn cp n ny Bi vỡ khụng phi mi tr em t mỡnh cú th t 80 tin trỡnh by quan im, nguyn vng thc s ca mỡnh trc s nghiờm trang mt phiờn tũa Lut cng nờn quy nh cho phộp lut s hoc tr giup viờn phỏp lý cú quyn c gp riờng ngi cha thnh niờn t chớn tui tr lờn lng nghe ý nguyn thc s ca ngi ny trc phiờn tũa ly hụn c a xột x ng thi lut s hay tr giup viờn phỏp lý phi cú ngha v gii thớch cho ngi hiu cỏc quy nh ca phỏp lut v ly hụn v quyn ca ngi cha thnh niờn chớn tui tr lờn c la chn vi cha hay m khớa cnh khỏc, lut s hay tr giup viờn phỏp lý úng mt vai trũ nh mt chuyờn gia tõm lý, ch da v tinh thn cho ngi cha thnh niờn ngi ny th hin c quan im c lp thc s ca mỡnh trc tũa v ỏn ly hụn m khụng b chi phi nh hng ca bt k v bt k yu t no 81 KT LUN Mi giao dch dõn s m ngi mun tham gia u ũi hi yu t bt buc v iu kin nng lc ch th Trong ú, nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn l mt ni dung khụng th tỏch ri, gúp phn to nờn nng lc ch th Mt cỏ nhõn khụng cú nng lc hnh vi dõn s thỡ ng nhiờn khụng th cú nng lc ch th Nghiờn cu ton din cỏc quy nh phỏp lut v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn giup cho hot ng lp phỏp v hot ng thc tin cú cn c khoa hc vic xỏc nh chớnh xỏc, y ni dung ca nng lc ch th Lun cao hc Lut vi ti: "Nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn theo phỏp lut Vit Nam" c tỏc gi phõn tớch y v cú h thng cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn Trờn c s ú, lun ó ch nhng bt cp tn ti cỏc quy nh ca phỏp lut v mt lp phỏp cng nh thc tin ỏp dng, ng thi a c nhng gii phỏp nhm hon thin phỏp lut liờn quan n nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn phu hp vi lý lun, thc tin phỏt trin ca nn kinh t, chớnh tr, xó hi ca nc ta hin 82 DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Hi An (2006), "Mt ngi cú th y quyn cho nhiu ngi tham gia t tng", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (17), tr.23-24 Nguyn Hi An (2009), "Thc tin ỏp dng phỏp lut v tng cho q u y n s d n g t - k i n n g h h n g h o n t h i n " , T p c h T ũ a ỏ n n h õ n dõn (21), tr.11-23 Nguyn Hi An (2011), "Hp ng chuyn i quyn s dng t", Giao dch v gii quyt tranh chp giao dch v quyn s dng t, Nxb Lao ng, H Ni, Tr 25-50 Nguyn Hi An (2011), "Vi phm thc hin hp ng", Tp Dõn ch v Phỏp lut (1), tr.19-26 Nguyn Hi An (2012), "Thc tin ỏp dng cỏc quy nh ca B lut dõn s nm 2005 v ch nh tha k", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (17), tr.6-13 Nguyn Hi An (2013), "n dõn s tuyờn khụng rừ rng - Thc trng v gii phỏp", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (8), tr.25-31 Nguyn Hi An (2014), "Thc tin thi hnh cỏc quy nh ca phỏp lut v ngi cha thnh niờn t tng dõn s - Nhng khú khn, vng mc v gii phỏp hon thin quy nh ca phỏp lut t tng dõn s i vi ngi cha thnh niờn", Hi tho v vic xõy dng Tũa Gia ỡnh, ngi cha thnh niờn v Lut Tụ chc Tũa ỏn nhõn dõn sa ụi (y ban T phỏp ca Quc hi v Qu Nhi ng liờn hip quc Unicef ti Vit Nam, thnh ph Hi Phũng ngy 27-28/2), tr.1-9 B Dõn lut Vit Nam Cng hũa Si Gũn (1972), (Ti liu tham kho cho Ban son tho BLDS, B T phỏp) B lut Dõn s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1995), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 83 10 B lut Dõn s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 11 B lut Gin yu Nam k (1883), (Ti liu tham kho cho Ban son tho BLDS, B T phỏp) 12 B t phỏp - Vin nghiờn cu phỏp lý (2006), T in Lut hc, Nxb T in Bỏch khoa, H Ni 13 B t phỏp, Vin Nghiờn cu khoa hc phỏp lý (1995), Bỡnh lun khoa hc B lut dõn s Nht Bn, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 14 Chớnh ph (2001), Ngh nh s 70/2001/N-CP ngy 03/10/2001, quy nh chi tit thi hnh Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh, thỡ vic xỏc lp, thc hin, chm dt cỏc giao dch dõn s liờn quan n ti sn ca v, chng, H Ni 15 Chớnh ph (2005), Ngh nh s 158/2005/N-CP ngy 27/12/2005 v ng ký v qun lý h tch, H Ni 16 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 138/2006/N-CP ngy 15/11/2006, quy nh chi tit thi hnh cỏc quy nh ca B lut dõn s v quan h dõn s cú yu t nc ngoi, H Ni 17 Ch tch nc (1945), Sc lnh 90/SL ngy 10-10, V cho phộp tm s dng mt s lut l ban hnh Bc - Trung - Nam, H Ni 18 Ch tch nc (1950), Sc lnh 97/SL ngy 22-5, V vic sa ụi mt s quy l v ch nh dõn lut, H Ni 19 i Vn i (2007), "Bn v hp ng vụ hiu c giao kt bi ngi b mt nng lc hnh vi dõn s qua mt v ỏn", Tp khoa hc phỏp lý (4), tr.24-27 20 Dõn lut Bc K 1931 (1988), NXB Vn húa 21 ng Cng sn Vit Nam (1986), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 84 22 ng Cng sn Vit Nam (1991), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 inh Trung Tng (Cb), Bỡnh lun nhng ni dung mi ca B lut dõn s 2005, Nxb T phỏp, H.2005 27 c Trng Thanh c (2010), "Qun lý ngi cha thnh nhiờn", Tp Qun lý Nh nc (81+82), tr.26-28 28 Nguyn Th Thanh Hi (2013), "Nng lc ch th ca cỏ nhõn giao dch dõn s", Lun thc sy Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 29 Nguyn Th Thuy Hng (2013), "Trỏch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng ca cỏ nhõn cú nng lc hnh vi dõn s y ", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (5), tr 28-31 30 Nguyn Th Hnh & Nguyn Th Hng (2014), "V vic th lý, gii quyt yờu cu tuyờn b b ng Th L mt nng lc hnh vi dõn s", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (2), tr 30-34 31 Nguyn Th Hnh (2013), "Thc tin ỏp dng quy nh ca phỏp lut v c ngi giỏm h cho ngi mt nng lc hnh vi dõn s khụng cú ngi giỏm h ng nhiờn", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (2), tr.30-32,36 32 Hong Vit Trung K H Lut (1931-1939), (Ti liu tham kho cho Ban son tho BLDS, B T phỏp) 33 Hi ng Thm phỏn To ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Ngh quyt s 01/2003/N-HTP ngy 16-4-2003, Hng dn ỏp dng phỏp lut vic gii quyt mt s loi tranh chp dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, H Ni 85 34 Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2000), Ngh quyt s 02/2000/NQ-HTP ngy 23-12-2000, Hng dn ỏp dng mt s quy nh ca Lut hụn nhõn v gia ỡnh nm 2000, H Ni 35 Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2006), Ngh quyt s 03/2006/NQ-HTP ngy 08-7-2006, Hng dn ỏp dng mt s quy nh ca B lut dõn s nm 2005 v bi thng thit hi ngoi hp ng, H Ni 36 Tng Duy Lng (2007), "Mt vi suy ngh v i din t tng dõn s", Tp Tũa ỏn nhõn dõn (1), tr.21-23 37 V Hng Minh (2010), "Quyn ca ngi cha thnh niờn theo phỏp lut dõn s Vit Nam", Lun Thc sy Lut hc, Trng i hc Quc gia H Ni 38 Nh Xut bn Chớnh tr Quc gia (1995), B lut dõn s v thng mi Thỏi Lan 39 Hong Phờ (ch biờn) (1996), T in Ting Vit, Nxb Nng, Nng 40 Nguyn Th Hoi Phng (2010), Bn v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn: T tuụi ó thnh niờn n tuụi kt hụn ca nam gii, Website: http//sgtt.vn/Ban-doc/Dien-dan/111853/Nen-ha-tuoi-ket-hon-cuanam.html 41 Quc hi (1946), Hin phỏp nc Vit Nam dõn ch cng hũa, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 Quc hi (1959), Hin phỏp nc Vit Nam dõn ch cng hũa, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 43 Quc hi (1980), Hin phỏp nc Cng hũa XHCN Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 44 Quc hi (1992), Hin phỏp nc Cng hũa XHCN Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 45 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2004), B lut t tng dõn s, H Ni 86 46 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2012), B lut lao ng, H Ni 47 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1986), Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh, H Ni 48 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1993), Lut t ai, H Ni 49 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2000), Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh, H Ni 50 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2003), Lut t ai, H Ni 51 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2004), Lut Bo v, chm súc v giỏo dc tr em, H Ni 52 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2005), Lut Nh , H Ni 53 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2008), Lut Quc tch Vit Nam, H Ni 54 Quc hi Nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh, H Ni 55 Vn Tõn (1967), T in Ting Vit, Nxb Khoa hc xó hi 56 Nguyn Quang Thng (2002), Lc kho Hong Vit lut l (Tỡm hiu Lut Gia Long), Nxb Vn húa Thụng tin, H Ni 57 Nguyn Minh Th (2010), "Nng lc chu trỏch nhim bi thng ngoi hp ng ca cỏ nhõn - Mt s lý lun v thc tin", Lun Thc sy Lut hc, Trng i hc Lut H Ni 58 Tũa ỏn nhõn dõn huyn Gia Lõm (2012), Quyt nh ỡnh ch s 04/201/Q-C ngy 20/3/2012, H Ni 59 Tũa ỏn nhõn dõn huyn Hm Tõn, tnh Bỡnh Thun (2010), Bn ỏn dõn s s thm s 07/2010/DS-ST ngy 15/12, Bỡnh Thun 87 60 To ỏn nhõn dõn huyn Lõm H, tnh Lõm ng (2011), Bn ỏn Hụn nhõn v Gia ỡnh s thm s 19/2011/HNG-ST ngy 01/7, Lõm ng 61 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Bỡnh Thun (2011), Bn ỏn dõn s phỳc thm s 19/2011/DSPT ngy 16/3, Bỡnh Thun 62 Tũa ỏn nhõn dõn tnh Lõm ng (2012), Bn ỏn Hụn nhõn v Gia ỡnh phỳc thm s 06/2012/HNG-PT ngy 12/3, Lõm ng 63 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1959), Ch th s 772/CT-TATC, V vic ỡnh ch ỏp dng lut l ca quc, phong kin, H Ni 64 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1976), Tp h thng húa lut l v t tng Dõn s, H Ni 65 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1990), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 66 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1992), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 67 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1995), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 68 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1996), Bỏo cỏo tụng kt ca ngnh Tũa ỏn nm 1995, H Ni 69 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1996), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 70 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1998), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 71 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1999), Cụng s 16/1999/KHXX ngy 01-02 Gii ỏp mt s v v hỡnh s, dõn s, kinh t, hnh chớnh v t tng, H Ni 72 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2000), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 88 73 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2001), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 74 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2002), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 75 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2002), Cụng s 81/2002/TANDTC, ngy 10-6, Gii ỏp mt s v nghip v ca Tũa ỏn nhõn dõn ti cao 76 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Cỏc bn v hỡnh s, dõn s, kinh t v t tng, H Ni 77 Trng i hc Lut H Ni (2000), T in Lut hc, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 78 Trng i hc Lut H Ni (2000), T in thut ng lut hc, (Lut Dõn s; T tng Dõn s; Hụn nhõn v Gia ỡnh), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 79 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh Lut t ai, Nxb T phỏp, H Ni 80 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh Lut Dõn s Vit Nam Tp I, II, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 81 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh Lut Hụn nhõn v Gia ỡnh, Nxb T phỏp, H Ni 82 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 83 Vin khoa hc phỏp lý - B t phỏp (2001), Bỡnh lun khoa hc b lut dõn s Vit Nam I, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 84 Vin Nghiờn cu Khoa hc Phỏp lý (1998), Mt s v phỏp lut dõn s Vit Nam t th k XV n thi ký Phỏp thuc, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 89 85 Vin S hc Vit Nam (1991), B Quc triu Hỡnh lut, Lut Hỡnh triu Lờ, Nxb Phỏp lý, H Ni 86 Nguyn Nh í (ch biờn) (1998), T in ting Vit, Nxb Giỏo dc, H Ni 87 Nguyn Nh í (1998), i t in ting Vit, Nxb Vn húa Thụng tin, H Ni 90 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH HU NĂNG LựC HàNH VI DÂN Sự CủA Cá NHÂN THEO PHáP LUậT VI T NAM Chuyờn ngnh: Lut Dõn s v t tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 LUN VN THC... ton phu hp vi quy nh ti khon iu 762 BLDS nm 2005 bi vỡ theo iu 762 BLDS nm 2005 nhng di chuc c lp ti Vit Nam thỡ nng lc phỏp lut ca h s phi tuõn theo phỏp lut Vit Nam ch khụng phi tuõn theo phỏp... cụng dõn Vi t Nam m cũn cho ngi nc ngoai c tru ta Vi t Nam Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Nghiờn cu v nng lc hnh vi dõn s ca cỏ nhõn ó c cp khỏ nhiu mt s lun v bi vit ng trờn cỏc C th ú l cỏc bi vit v
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam, Luận văn năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam, Luận văn năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay