Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử vụ án tham nhũng của tòa án nhân dân ở việt nam hiện nay

91 107 1
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:28

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT T TH THY HềA NÂNG CAO HIệU QUả HOạT ĐộNG XéT Xử Vụ áN THAM NHũNG CủATòA áN NHÂN DÂN việt NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh : Lut Hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s : 60.38.01.04 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Ngc Quang H Ni - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi Cỏc s liu, vớ d v trớch dn lun m bo tin cy, chớnh xỏc v trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN VN T Th Thỳy Hũa MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc bng M U CHNG 1: NHNG VN CHUNG V XẫT X V N THAM NHNG CA TềA N NHN DN VIT NAM HIN NAY 1.1 Cỏc khỏi nim cú liờn quan n xột x cỏc v ỏn tham nhng 1.1.1 Khỏi nim xột x v ỏn hỡnh s 1.1.2 Khỏi nim xột x v ỏn tham nhng 1.2 Quỏ trỡnh phỏt trin ca phỏp lut t tng hỡnh s v xột x v ỏn tham nhng 11 1.2.1 Giai on 1945 n trc ban hnh B lut t tng hỡnh s nm 1988 11 1.2.2 Giai on t ban hnh B lut t tng hỡnh s nm 1988 n nm 14 1.3 Quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v xột x v ỏn tham nhng 18 1.3.1 Quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v xột x v ỏn hỡnh s núi chung 18 1.3.2 Quy nh ca phỏp lut t tng hỡnh s v c im xột x v ỏn tham nhng 21 CHNG 2: THC TIN XẫT X V N THAM NHNG V NHNG KIN NGH GII PHP NNG CAO HIU QU XẫT X V N THAM NHNG CA TềA N NHN DN 35 2.1 Thc tin hot ng xột x v ỏn tham nhng 35 2.2.1 Nhng kt qu t c 35 2.1.2 Nhng tn ti xột x cỏc v ỏn tham nhng 42 2.1.3 Nhng nguyờn nhõn gõy nờn nhng tn ti xột x v ỏn tham nhng 51 2.2 Cỏc kin ngh gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng xột x v ỏn tham nhng 58 2.2.1 Quan im ca ng v Nh nc v xột x v ỏn tham nhng 58 2.2.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut hỡnh s, t tng hỡnh s liờn quan n xột x v ỏn tham nhng 61 2.2.3 i mi t chc v hot ng ca tũa ỏn nhm bo m hiu qu xột x v ỏn tham nhng 66 2.2.4 o to v hon thin i ng thm phỏn v nhng liờn quan n xột x v ỏn tham nhng 75 KT LUN 80 DANH MC TI LIU THAM KHO 82 DANH MC BNG Trang Bng s 2.1: s liu cỏc v ỏn tham nhng c iu tra, truy t, xột x 35 Bng s 2.2: Thng kờ theo ti danh tham nhng b a xột x 37 Bng s 2.3: kt qu phiờn tũa xột x v ỏn tham nhng 40 Bng s 2.4: t l ỏp dng hỡnh pht cho hng ỏn treo 49 M U 1.Tớnh cp thit ca ti Trong nhng nm qua, ng v Nh nc Vit Nam ó a cỏc ch trng, ng li v chớnh sỏch nhm hon thin th ch v cỏc c ch phũng nga, phỏt hin v x lý hnh vi tham nhng Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 2/1/2002 ca B Chớnh tr v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, xỏc nh cụng tỏc t phỏp phi ngn nga cú hiu qu v x lý kp thi, nghiờm minh cỏc loi ti phm hỡnh s, c bit l cỏc ti xõm phm an ninh quc gia, ti tham nhng v cỏc loi ti phm cú t chc Tip ú, Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 2/6/2005 v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 nhn mnh phi quy nh trỏch nhim hỡnh s nghiờm khc hn i vi nhng ti phm l ngi cú thm quyn thc thi phỏp lut, nhng ngi li dng chc v, quyn hn phm ti iu ny cũn c th hin trờn nhiu phng din, nh vic xõy dng mt khung phỏp lut v x lý hỡnh s i vi ti phm tham nhng theo hng y , rừ rng vi ch ti nghiờm khc; bc u bo m thm quyn cn thit cho cỏc c quan t phỏp hỡnh s cng nh bo m c ch phi hp, tham gia ca cỏc c quan khỏc v ngi dõn vo hot ng x lý i vi ti phm tham nhng Kinh nghim thc tin u tranh chng tham nhng cho thy cú th thc hin bng nhiu bin phỏp, nhng u tranh thụng qua cỏc cụng c phỏp lut v t phỏp l bin phỏp u tranh cụng khai, minh bch, hiu qu cao, c nhõn dõn ng tỡnh, vỡ vy to hiu ng xó hi mnh m vic cng c lũng tin ca ngi dõn vo phỏp lut, vo ch xó hi ch ngha Tuy nhiờn, khụng phi khụng cú lỳc, cú ni chỳng ta x lý thiu kiờn quyt, khụng cụng khai nhng ngi cú chc quyn phm ti tham nhng vỡ s lm mt uy tớn ca ng v Nh nc, s b "ch li dng" Nhng iu ú ó phn tỏc dng vỡ nú gõy mt lũng tin ca nhõn dõn vo s lónh o ca ng, s qun lý ca Nh nc v l nguy c e da s tn vong ca ch ta Bỏo cỏo thm tra ca Uy ban T phỏp cua Quục hụi vờ bao cao cụng tac phũng, chụng tham nhung nm 2012 ca Chớnh ph chi : "vic x lý nghiờm minh hnh vi tham nhng, nht l cỏc v ỏn tham nhng c bit ln cha c quan tõm ỳng mc, cũn nhiu ngi cú hnh vi tham nhng vi ti sn cú giỏ tr ln nhng ch b x pht k lut hoc pht tự nhng cho hng ỏn treo" Nhn thc c nhng tỏc hi ca tham nhng v s cn thit ca cụng tỏc u tranh phũng, chng tham nhng, tỏc gi chn ti "Nõng cao hiu qu hot ng xột x v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin nay" lm lun thc s lut hc ca mỡnh Tỡnh hỡnh nghiờn cu Nõng cao hiu qu xột x cỏc v ỏn hỡnh s núi chung, cỏc v ỏn tham nhng núi riờng luụn nhn c s quan tõm, chi o cng nh thng xuyờn c cỏc nh khoa hc, hc viờn cao hc, nghiờn cu sinh chn lm ti nghiờn cu C th nh: Giỏo trỡnh Lut Hỡnh s Vit Nam (phn cỏc ti phm), i hc Quc gia H Ni, Khoa Lut, Lờ Cm ch biờn; Giỏo trỡnh Lut Hỡnh s Vit Nam, i hc Lut H Ni; Sỏch chuyờn kho "Tỡm hiu trỏch nhim hỡnh s i vi cỏc ti phm v chc v" ca GS.TS Vừ Khỏnh Vinh; Sỏch "Tỡm hiu trỏch nhim hỡnh s i vi cỏc ti phm v tham nhng Lut hỡnh s Vit Nam" ca GS TS Ngc Quang; Sỏch "Nhn din tham nhng v cỏc gii phỏp phũng, chng tham nhng Vit Nam hin nay" ca PGS.TSKH Phan Xuõn Sn v Ths Phm Th lc ng ch biờn.v.v Cỏc lun vn, lun ỏn, cụng trỡnh khoa hc trc tip hoc giỏn tip nh: ti khoa hc cp B TS Nguyn Vn Thanh, nguyờn Vin trng Vin Khoa hc Thanh tra, Thanh tra Chớnh ph ch nhim: Thc trng v nguyờn nhõn tham nhng Vit Nam; ti "Tham nhng v chng tham nhng Vit Nam" PGS.TS Nguyn Ngc Chớ lm ch nhim ti nghiờn cu khoa hc cp Trng (i hc Lut H Ni) "Cỏc ti phm v tham nhng cú tớnh cht chim ot ti sn v u tranh phũng chng cỏc ti ny Vit Nam xu th hi nhp quc t" PGS.TS Dng Tuyt Miờn ch nhim ti v.v Lun ỏn tin s lut hc: Hon thin phỏp lut v phũng, chng tham nhng Vit Nam hin nay, tỏc gi Trn ng Vinh (i hc Lut H Ni); Lun ỏn tin s lut hc: Cỏc ti phm v tham nhng theo phỏp lut hỡnh s Vit Nam, tỏc gi Trn Vn t (Hc vin K thut quõn s, nm bo v 2012); Lun ỏn tin s lut hc: Mi quan h gia cỏc c quan tin hnh t tng gii quyt v ỏn hỡnh s, tỏc gi Nguyn Trung Kiờn (Cao hc hỡnh s 14, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni); B i v i t " Ng u y n n h õ n v h n g k h c p h c n h n g v n g m c t r o n g u tranh vi ti phm v tham nhng nc ta hin nay" ca tỏc gi H Th Hũe, Tp Nh nc v Phỏp lut, s 1/2013; Bi vit "Mt s kinh nghim t thc tin gii quyt cỏc v ỏn tham nhng cp phỳc thm " ca tỏc gi Lờ Thnh Dng, Tp Kim sỏt, s 4/2015; Bi vit "Hiu qu hot ng ca cỏc c quan tin hnh t tng gii quyt v ỏn hỡnh s iu kin xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN" ng trờn Tp Khoa hc i hc Quc gia H Ni (Chuyờn san kinh t - Lut), s 2- 2002; Bi tham lun "Mt s kin ngh v gii phỏp ch yu nhm nõng cao hiu qu cuc u tranh chng tham nhng" ca ụng V Tin Chin, y v i n Tr u n g n g n g , y v i n t h n g t r c - C h n h V n p h ũ n g B a n Chi o Trung ng v phũng chng tham nhng ti phiờn hp ngy 14/1 i h i XI c a n g Tuy nhiờn ti m tỏc gi la chn chi trung nghiờn cu hot ng xột x cỏc v ỏn v tham nhng Cho n ni dung ny cha c nghiờn cu mt cỏch cú h thng khoa hc lut hỡnh s Vit Nam 3 i tng, mc ớch v nhim v nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun l hot ng xột x cỏc v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin Mc ớch ca lun l nghiờn cu v ỏnh giỏ kt qu t c cng nh nhng tn ti, thiu sút v nguyờn nhõn ca nhng tn ti, thiu sút hot ng xột x v ỏn tham nhng hin T ú cỏc gii phỏp nõng cao hiu lc, hiu qu hot ng xột x v ỏn tham nhng nc ta Nhim v ca lun l nghiờn cu tỡnh hỡnh ti phm tham nhng nc ta hin Nhng kt qu ó t c thụng qua hot ng xột x v ỏn tham nhng thi gian qua Nhng tn ti, thiu sút v nguyờn nhõn nhng tn ti, thiu sút hot ng xột x v ỏn tham nhng; xut mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng xột x v ỏn tham nhng Cỏc phng phỏp nghiờn cu: Lun c trỡnh by trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin v Nh nc v Phỏp lut; Lun ó s dng phng phỏp nghiờn cu ch yu l phng phỏp vt bin chng v vt lch s Ngoi cũn s dng cỏc phng phỏp nh: so sỏnh, phõn tớch, tng hp, thng kờ, i chiu lch s lm sỏng t cỏc tri thc khoa hc lut hỡnh s v lun chng nhng lý lun v thc tin c nghiờn cu Phm vi nghiờn cu Xột x cỏc v ỏn tham nhng cú hiu qu ang l ũi hi ht sc cp thit ca xó hi hin Trong phm vi ca lun ny tỏc gi xin gii hn nghiờn cu mt s lý lun v thc tin hot ng xột x v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin t nm 2011 n thỏng u nm 2015 Nhng úng gúp mi ca lun õy l cụng trỡnh nghiờn cu u tiờn, bc u nghiờn cu hot ng xột x v ỏn tham nhng cng nh cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu xột x cỏc v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin Lun ó cú nhng úng gúp mi cho khoa hc phỏp lý Ngoi lun cũn l ti liu tham kho cho quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v ti phm tham nhng; hot ng xột x ca tũa ỏn nhõn dõn núi chung, hot ng xột x v ỏn tham nhng ca tũa ỏn nhõn dõn núi riờng ng thi gúp phn vo cụng tỏc u tranh phũng chng ti phm tham nhng ang din ht sc trm trng nh hin Cu trỳc ca ti Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho, ti lun c chia lm chng nh sau: Chng Nhng chung v xột x v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin Chng Thc tin xột x v ỏn tham nhng v nhng kin ngh, gii phỏp nõng cao hiu qu xột x v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin sỏch tng xng v tớnh c lp v i ng cỏn b cho b mỏy t phỏp núi chung v cỏn b chng tham nhng núi riờng Ti Khon iu 102 Hin phỏp nm 2013 quy nh: "Tũa ỏn nhõn dõn l c quan xột x ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, thc hin quyn t phỏp" So vi Hin phỏp nm 1992 thỡ ngoi chc nng xột x thỡ Tũa ỏn nhõn dõn cũn thc hin quyn t phỏp l nhm phõn nh quyn lc nh nc theo hng Tũa ỏn nhõn dõn l c quan thc hin quyn t phỏp, Chớnh ph l c quan thc hin quyn hnh phỏp, Quc hi l c quan thc hin quyn lp hin, lp phỏp Cú th khng nh, vic t yờu cu t chc Tũa ỏn theo thm quyn xột x, khụng ph thuc vo n v hnh chớnh l mt ch trng ỳng n v bo m nguyờn tc c lp hot ng xột x ca Tũa ỏn c lp xột x l mt yờu cu cao nht thuc quyn t phỏp Nh nc phỏp quyn Khi hỡnh thnh quyt nh gii quyt v vic, ngi cú thm quyn xột x chi da vo tỡnh tit khỏch quan ca v vic trờn c s phỏp lý v t ca mỡnh quyt nh m khụng b chi phi bi cỏc yu t bờn ngoi no khỏc Mt ngnh t phỏp c lp ũi hi rng quan tũa phi c c lp thc thi quyn lc ca h Khi xột x, Thm phỏn v Hi thm nhõn dõn c lp v chi tuõn theo phỏp lut c Hin phỏp v phỏp lut nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam xỏc nh l mt nguyờn tc hin nh v c ghi nhn cỏc bn Hin phỏp cng nh c th ch cỏc o lut v t chc Tũa ỏn - c quan xột x, cng nh cỏc o lut v t tng ca Nh nc Vit Nam - B lut T tng hỡnh s 2003 Hin phỏp nm 2013 quy nh: "Thm phỏn, Hi thm xột x c lp v ch tuõn theo phỏp lut; nghiờm cm c quan, t chc, cỏ nhõn can thip vo vic xột x ca Thm phỏn, Hi thm" Nh vy, Thm phỏn, Hi thm c lp xột x l c lp mi hot ng ca mỡnh theo quy nh ca phỏp lut t tng k t th lý v ỏn cho n kt thỳc phiờn tũa xột x, ch khụng chi gii hn bi "khi xột x" 71 nh Hin phỏp 1992 Nguyờn tc c lp v chi tuõn theo phỏp lut ó nõng cao trỏch nhim ca cỏc Thm phỏn, buc Thm phỏn phi nghiờm chinh tuõn th phỏp lut, c bit l phỏp lut hỡnh s v t tng hỡnh s, ch ng nghiờn cu mi tỡnh tit ca v ỏn, khụng b l thuc vo nhng lý ca nhng ngi tham gia t tng hay nhng kt lun ca Vin kim sỏt a Tỡnh trng tham nhng ang l yu t nh hng ln n tớnh c lp ca thm phỏn Tỡnh trng tham nhng lnh vc t phỏp cú th núi l ỏng lo ngi Chớnh tỡnh trng ny ó lm cho nhõn dõn mt nim tin vo h thng t phỏp, ni m nhõn dõn hy vng cú c cụng lý Mt nhng nguyờn nhõn ca tỡnh trng tham nhng ca thm phỏn l ch lng quỏ bt tng thớch vi chc nng bo v v phc hi cụng lý m h m nhim Nu thu nhp chớnh thc v hp phỏp ca thm phỏn khụng nuụi bn thõn h v gia ỡnh thỡ h khú cú th ton tõm, ton ý vo cụng vic v c lp trc mi cỏm d vt cht Trong iu kin cuc sng vt cht khú khn v tỡnh trng tham nhng ang trn lan tt c lnh vc, thm phỏn khú cú th ng vng trc nhng cỏm d Vỡ vy, thu nhp ca thm phỏn luụn c coi l mt ln bo m s c lp ca thm phỏn tuyt i a s cỏc nc, thm phỏn c hng lng cao v n nh so vi cỏc cụng chc nh nc khỏc Lng ca thm phỏn nm ngun ngõn sỏch m Quc hi cỏc nc n nh riờng cho h thng t phỏp Nhiu nc cũn qui nh ch ói ng ca Thm phỏn c Hin phỏp Cỏc khon phõn b ngõn sỏch cho c quan t phỏp khụng th b c quan lp phỏp ct gim di mc ó c phõn b nm trc v sau c phờ chun cỏc khon ny s mc nhiờn c cp mt cỏch t ng v thng xuyờn - m bo qun lý hnh chớnh hiu qu v tit kim i vi h thng t phỏp, bao gm ci thin cụng tỏc qun lý cỏc v vic, gim lng cụng vic cho tũa ỏn, xut bn sỏch hng dn th tc v cm nang k nng xột x, 72 xõy dng hc vin o to cho thm phỏn v cỏc chc danh khỏc, thit lp h thng cỏc phõn tũa gii quyt tranh chp hoc v kin nh, tin hc húa hot ng ca tũa ỏn (bao gm c vic kt ni ti h thng cnh sỏt) - Nõng cao kin thc ca nhõn dõn núi chung v quyn hp phỏp ca h vic tip cn vi tũa ỏn, bao gm vic xut bn cỏc bn bng ngụn ng bn a, phỏt trin cỏc chng trỡnh thụng tin v nõng cao nhn thc cho ngi dõn, xng cỏc chng trỡnh r soỏt phỏp lut - Tng cng qun tr tũa ỏn thụng qua vic s dng nhõn viờn qun lý t phỏp chuyờn nghip; xõy dng chin lc phỏt trin ngun nhõn lc v xõy dng c ch m bo trỏch nhim gii trỡnh ca thm phỏn; r soỏt v thụng qua chớnh sỏch v quy trỡnh nhõn s mi; tng cng nng lc o to ti ch cho h thng t phỏp; phỏt trin h thng liờn kt o to v bi dng - Xõy dng v ban hnh quy ch thụng tin, bỏo cỏo cụng tỏc phũng, chng tham nhng ca ngnh Tũa ỏn Tip tc y mnh tuyờn truyn, ph bin Lut phũng, chng tham nhng; thc hnh tit kim, chng lóng phớ; tip tc thc hin cuc ng "Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh" Phỏt hin v x lý nghiờm minh cỏn b, cụng chc t phỏp núi chung v thm phỏn thi hnh nhim v cú biu hin tiờu cc, cú hnh vi tham nhng, gõy khú khn phin h cho nhõn dõn, vi phm Lut Phũng, chng tham nhng - Quan tõm ch ci cỏch tin lng cho cỏn b, cụng chc ngnh t phỏp Thu nhp ca cỏn b, cụng chc phi m bo nhu cu c bn ca cuc sng Nu gii quyt tt ny thỡ õy l bin phỏp c bn hn ch hnh vi tiờu cc, nhng nhiu (tham nhng vt) ca phn ụng cỏn b cụng chc Vit Nam núi chung, cỏn b ngnh t phỏp núi riờng hin ang gõy bc xỳc cho a s nhõn dõn Nhanh chúng thit lp ch qun lý tin t v toỏn qua h thng ngõn hng nhm mc ớch kim soỏt v minh bch 73 húa ti sn ca cỏn b, cụng chc ngnh t phỏp T ú thc hin nghiờm, trit ch kờ khai ti sn i vi cỏn b, cụng chc Cú cỏc quy nh c th v phỏt huy hn na vai trũ ca nhõn dõn vic giỏm sỏt cỏc hot ng ca c quan t phỏp T ú khuyn khớch ụng o qun chỳng nhõn dõn v bỏo tham gia vo cuc u tranh phũng, chng tham nhng Chng tham nhng ngnh t phỏp cn thay i c ch qun lý, cao trỏch nhim ca ngi ng u v m rng ti a dõn ch Nhng quan trng v cp thit hn c l to mụi trng lnh mng cho thm phỏn lm vic Nuụi cho thm phỏn, th ký sng, ng thi k lut tht nghiờm thỡ tham nhng, tiờu cc s t ng gim i vi vic nõng cao cht lng xột x cỏc v ỏn tham nhng, ngoi nhng gii phỏp chung mang tớnh ng b, Tũa ỏn ti cao cn tin hnh vic tng kt thc tin xột x rỳt nhng c im, hng dn v nhng yờu cu i vi Tũa ỏn cp di cụng tỏc xột x loi v ỏn ny Cỏc Tũa ỏn cn thng xuyờn t chc hi tho, trao i, rỳt kinh nghim v nghip v nghiờn cu h s, ỏnh giỏ chng c, k nng xột x, nh ti danh v lng hỡnh pht i vi nhng v ỏn cú ti danh tham nhng Mt khỏc, t chc tt hot ng xột x, Tũa ỏn cn phi hp vi cỏc c quan tin hnh t tng (C quan iu tra, Vin kim sỏt), cỏc c quan b tr t phỏp (Giỏm nh, Lut s) v chớnh quyn a phng, c quan, on th cú liờn quan vic hon chinh h s v ỏn, triu ngi tham gia t tng cú mt y ti phiờn tũa giỳp cho vic lm rừ s tht khỏch quan ca v ỏn, chng minh ti phm v ỏp dng ỳng phỏp lut ỳng n xột x v ỏn tham nhng to s chuyn bin mnh m hot ng xột x v ỏn tham nhng cng nh trin khai cỏc hot ng nhm ỏp ng yờu cu ca Cụng c Liờn Hp quc v chng tham nhng, hng ti vic thnh lp mt Tũa ỏn chuyờn trỏch chuyờn xột x cỏc v ỏn tham nhng vỡ õy l lnh vc phc 74 tp, nhy cm, cn cú mt i ng Thm phỏn chuyờn trỏch cng nh i ng iu tra viờn, Kim sỏt viờn chuyờn nghip Vic thnh lp Tũa ỏn tham nhng nhm mc ớch cỏc v ỏn tham nhng c gii quyt "tớch cc", "khn trng" nhng cng hiu qu hn 2.2.4 o to v hon thin i ng thm phỏn v nhng liờn quan n xột x v ỏn tham nhng Cỏn b úng vai trũ quan trng, l yu t quyt nh n cht lng v hiu qu hot ng ca cỏc c quan, t chc, n v i hi ln th X ca ng ó xỏc nh: "Mc tiờu l xõy dng i ng cỏn b cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú o c, li sng lnh mnh, khụng quan liờu, tham nhng, lóng phớ" "i mi mnh m, trin khai ng b cỏc khõu: ỏnh giỏ, quy hoch, o to, bi dng, luõn chuyn, b trớ, s dng, xõy dng v thc hin chớnh sỏch cỏn b"[31] Tũa ỏn vi vai trũ l trung tõm ca ci cỏch t phỏp, ngoi vic i mi v t chc cũn cn phi quan tõm i mi v cụng tỏc cỏn b Trong hot ng ca ngnh Tũa ỏn, nhim v c chỳ trng nht ú l nhim v xột x Thm phỏn l ngi thc hin nhim v ny Mc tiờu ln nht v cn thit nht hin cụng tỏc cỏn b ca ngnh Tũa ỏn l xõy dng lũng tin ca nhõn dõn, ca xó hi i vi hot ng xột x ca cỏc Thm phỏn Xõy dng i ng Thm phỏn v cỏn b, cụng chc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn sch, vng mnh v chớnh quy, hin i t yờu cu phi chuyờn mụn hoỏ, hin i hoỏ i ng Thm phỏn v cỏn b, cụng chc vi t cỏch l nũng ct ca nn t phỏp nc ta Khi ngi dõn ó tin vo t phỏp l tin vo nn cụng lý quc gia, cng cú ngha l tin vo phỏp lut ca quc gia ú Yờu cu i vi i ng cỏn b, cụng chc ngnh Tũa ỏn nhõn dõn núi chung, m nht l i ng cỏn b lónh o, qun lý v i ng Thm phỏn l phi c o to cú kin thc, k nng v trỡnh chuyờn mụn nghip v 75 gii; chuyờn mụn hoỏ phi i ụi vi trớ tu hoỏ, lm cho mi Thm phỏn, cỏn b, cụng chc tng lnh vc cú trỡnh cao, va cú kin thc, va cú nng lc v trỡnh chuyờn mụn sõu Bờn cnh ú phi to c mt lc lng chuyờn gia u ngnh ca tng lnh vc, nhng ngi cú trỡnh , nng lc chuyờn mụn sõu sc hn v uyờn thõm hn v lý thuyt, tinh thụng, thnh tho hn v nghip v v cao hn v nng lc thc tin Thm phỏn phi gng mu, liờm khit, chp hnh nghiờm chinh cỏc quy nh ca phỏp lut v thc hnh tit kim, chng lóng phớ v phũng chng tham nhng Trc ht Thm phỏn phi t ngn nga v chng li cỏc yu t tham nhng xut hin cỏ nhõn mỡnh ng thi phi hp tỏc, giỳp , cung cp thụng tin v cụng tỏc phũng chng tham nhng cho c quan, t chc cú thm quyn vic phỏt hin, kin ngh, x lý ngi cú hnh vi tham nhng v giỏm sỏt vic thc hin phỏp lut v phũng chng tham nhng Khi phỏt hin ngi cú hnh vi tham nhng, Thm phỏn cú trỏch nhim bỏo cỏo vi ngi, c quan cú thm quyn gii quyt Khi c giao xột x cỏc v ỏn tham nhng, Thm phỏn phi xột x tht nghiờm minh, ỳng phỏp lut; khụng c bao che, dung tỳng, x nh hoc b lt ngi cú hnh vi tham nhng õy cng chớnh l cỏc yờu cu cn bn ca cuc u tranh phũng chng tham nhng hin Trong cỏc v ỏn tham nhng, Thm phỏn phi bit kt hp cỏc yu t v trỡnh , nng lc, kinh nghim, s hiu bit v xó hi, trỏch nhim, lng tõm ngh nghip, cú bn lnh vng vng, cú tinh thn trỏch nhim cao, khụng s s e da hoc bt c sc ộp no lm sỏng t s tht khỏch quan ca v ỏn, quan trng l Thm phỏn phi cú trỡnh , cú nng lc cú kh nng nhn thc v ỏp dng phỏp lut Phi nm chc cỏc quy nh ca phỏp lut ú cú cỏc quy ch nghip v ca ngnh dng quỏ trỡnh nghiờn cu h s xỏc nh cú hnh vi phm ti xy ra, tớnh cht, mc , hu qu ca ti phm xỏc nh xem cú cn c x lý theo phỏp lut 76 hỡnh s hay khụng, nhm quyt nh a v ỏn xột x v v ỏn s c gii quyt nhanh chúng, kp thi Trong vic nghiờn cu ú, nghiờn cu tõm lý, thỏi ca b cỏo v li khai tỡm s tht khỏch quan l mt yu t quan trng ca v ỏn tham nhng Thm phỏn phi nghiờn cu tht sõu, tht k thỡ mi cú th nhn thc c thỏi , tõm lý ca b cỏo Vic nm c tõm lý Thm phỏn s nm c bn cht v ỏn, phỏt hin c nhng mõu thun ca v ỏn cú k hoch xột hi v lm rừ ti phiờn tũa hoc phỏt hin cú vi phm quỏ trỡnh iu tra, truy t nh bc cung, mm cung, d cung cú bin phỏp x lý kp thi Vic nghiờn cu li khai nhm xỏc nh rừ nhng tỡnh tit no l s tht lm cn c xỏc nh hnh vi phm ti ca b cỏo v ỏn ng thi chỳ ý li khai chi l mt ngun chng c, cho nờn nú phi c tng hp, so sỏnh vi cỏc chng c khỏc nh vt chng, kt lun giỏm nh Tng thm quyn v trỏch nhim cho Thm phỏn theo hng phõn nh rừ thm quyn qun lý hnh chớnh t phỏp ca Chỏnh ỏn vi trỏch nhim, quyn hn t tng ca Thm phỏn hot ng t tng hỡnh s v m bo nguyờn tc "Thm phỏn c lp v chi tuõn theo phỏp lut" B sung nhng nhim v, quyn hn ca Thm phỏn c phõn cụng ch ta phiờn tũa nh quyn c: Quyt nh ỏp dng, thay i hoc hy b bin phỏp tm giam; quyt nh x lý vt chng; quyt nh chuyn v ỏn; cp, thu hi giy chng nhn quyn bo cha iu ny l phự hp vi khng nh ca Ngh quyt 49- NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 "Phõn nh rừ thm quyn qun lý hnh chớnh vi trỏch nhim, quyn hn t phỏp hot ng t tng t phỏp theo hng tng thm quyn v trỏch nhim cho iu tra vin, Kim sỏt viờn v Thm phỏn " Do tớnh phc ca v ỏn tham nhng cú th xy cỏc lnh vc khỏc nờn cn thit cú nhng chuyờn bi dng k nng xột x v ỏn 77 tham nhng cho thm phỏn, nht l nhng kin thc v th on tham nhng cỏc lnh vc ti chớnh ngõn hng, chng khoỏn, bo him, bt ng sn, kinh doanh v hot ng xut nhp khu, thng mi, mua bỏn cụng c sn xut, phng tin hng hi v.v Thc hin o to, bi dng, trang b kin thc phự hp vi yờu cu cụng vic, bo m o to, bi dng va rng, va chuyờn sõu kt hp gia lý thuyt vi k nng nghip v Tũa ỏn v bỏm sỏt yờu cu nhim v chớnh tr ca ngnh i vi i ng cỏn b, cụng chc Bi dng cỏn b theo hng cp nht cỏc kin thc mi v chớnh tr, phỏp lut, kinh t v xó hi Trờn c s ú, i mi mnh m v ni dung, chng trỡnh, i ng ging viờn, c ch t chc o to, bi dng v u t cú trng tõm, trng im v c s vt cht, kinh phớ cho cụng tỏc o to, bi dng i ng cỏn b, cụng chc ng thi, cn tng cng s quan tõm phi kt hp gia cỏc c quan t phỏp vi chớnh quyn a phng o to, bi dng, s dng v qun lý cỏn b, cụng chc Thng xuyờn t chc cỏc lp bi dng nghip v, trao i kinh nghim vic gii quyt ỏn tham nhng gia Tũa ỏn nhõn dõn cỏc tinh, c bit l nhng ni cú ỏn tham nhng trng im; t chc nghiờn cu khoa hc, hi tho, o to ngoi ng, tin hc, cỏc Thm phỏn nm bt thờm nhng kinh nghim vic gii quyt ỏn tham nhng nhm dng linh hot vic x lý, phỏt huy c tớnh c lp, ch ng vic thc hin chc nng, nhim v phỏp lut quy nh bo m mi hnh vi phm ti u c phỏt hin kp thi, x lý nghiờm minh theo quy nh ca phỏp lut ng thi, ngn chn vic tham nhng cú hiu qu quỏ trỡnh thc hin nhim v cng nh giao tip, ng x thỡ Thm phỏn khụng c cú hnh vi tham nhng theo quy nh ti iu Lut Phũng chng tham nhng; cú hnh vi e da, tr thự, trự dp ngi phỏt hin, bỏo cỏo, t giỏc, cung cp 78 thụng tin v hnh vi tham nhng; cú hnh vi lm sai lch h s, thụng tin, ti liu, bỏo cỏo sai s tht v cụng tỏc phũng chng tham nhng; cú hnh vi li dng vic phũng chng tham tung tin tht thit, vu khng, gõy ri, lm mt on kt ni b, xỳc phm nhõn phm, danh d ca cỏ nhõn, c quan, t chc; cú hnh vi cn tr, can thip trỏi phỏp lut vo quỏ trỡnh gii quyt cỏc v vic v v ỏn v tham nhng; cú hnh vi tit l cỏc thụng tin v hnh vi tham nhng cho cỏc i tng ang b t giỏc h tỡm cỏch i phú Cú th núi, chớnh sỏch tin lng cao i vi cỏn b, cụng chc l mt chớnh tr - kinh t v xó hi ca t nc thi k phỏt trin nhanh v bn vng, õy l ng lc c bn, khuyn khớch s lm vic tn ty, trung thnh v hiu qu ca i ng cỏn b, cụng chc v l c s nõng cao cht lng nn cụng v thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t ca t nc Cn m bo ch tin lng v chớnh sỏch ói ng cho Thm phỏn, cụng chc Tũa ỏn h khụng phi lo mu sinh, khụng b ph thuc vo nhng tỏc ng vt cht t phớa cỏc cỏ nhõn, t chc liờn quan n thc thi cụng v ca h 79 KT LUN Cỏc phng tin truyn thụng i chỳng trờn khp th gii thụng tin v nn tham nhng hng ngy, c nhng nc Chõu u v Bc M Bỏo cng chng minh rừ tham nhng khụng phi l riờng ca cỏc nc ang phỏt trin Tham nhng l mt phc Trong gc r ca nú n sõu vo lch s húa v xó hi ca mi quc gia, n sõu vo s phỏt trin kinh t, chớnh tr, vo truyn thng quan liờu v cỏc chớnh sỏch Tham nhng gõy nh hng nghiờm trng n s phỏt trin bn vng ca t nc, c bit l i vi cỏc nc ang phỏt trin lm cho kinh t chm phỏt trin, tht thoỏt, lóng phớ ti sn ca dõn, thit hi ngõn sỏch, gõy ri lon nn kinh t, gia tng khong cỏch giu nghốo, tỡnh trng nghốo ngy cng trm trng Hn na, nú lm xúi mũn lũng tin ca nhõn dõn vo ng, vo Nh nc, lm cho ch chớnh tr dn suy yu t bờn trong, to iu kin cho cỏc th lc thự ch tn cụng ta, dn n sp nu khụng kp thi chn chinh T c h i c a t h a m n h n g l v ụ cự n g l n v c b i t n g u y h i m i v i tt c cỏc quc gia Tham nhng ó tr thnh "quc t nn", l mt nhng ton cu m tt c cỏc quc gia u cú trỏch nhim cựng tham gia gii quyt Núi ti tham nhng khụng phi l núi ti mt s lng tin no ú c chuyn t tay ngi ny qua tay ngi khỏc Núi ti tham n h n g l n ú i t i t n g l a i c a m t d õ n t c V c h n h d õ n t c ú p h i t quyt nh x lý tham nhng nh th no Thc trng bỏo ng nc ta hin l t tham nhng ngy cng trm trng, tr nờn ph bin tt c cỏc lnh vc t cụng an n hi quan, t ti nguyờn mụi trng n xõy d n g , t h u , n g õ n h n g , y t , g i o d c c h o n c t h a n h t r a , i u t r a , k i m sỏt, tũa ỏn, T lnh vc kinh t cho n c chớnh tr vi quy mụ cỏc v ỏn n g y c n g l n , t n h c h t n g y c n g n g h i m t r n g , d i n b i n p h c t p , t h on ngy cng tinh vi 80 u tranh phũng, chng tham nhng l mt cuc u tranh va núng bng, cp bỏch, bn bi, lõu di ng v Nh nc ta ó ó cú nhiu ch trng, bin phỏp phũng, chng tham nhng núi chung, cụng tỏc xột x cỏc v ỏn v tham nhng núi riờng nhng cha hiu qu La chn ti "Nõng cao hiu qu hot ng xột x v ỏn tham nhng ca Tũa ỏn nhõn dõn Vit Nam hin nay", tỏc gi hng ti mc ớch nghiờn cu nhm lm rừ ch trng, chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nc v xột x cỏc v ỏn tham nhng cng nh thc tin xột x v ỏn tham nhng hin ca cỏc cp Tũa ỏn nhõn dõn, t ú lm c s cho vic a cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu xột x cỏc v ỏn tham nhng Vi kh nng nghiờn cu cũn hn ch v gii hn cho phộp ca mt lun vn, tỏc gi ó t c mt s kt qu khiờm tn sau: Phõn tớch cỏc khỏi nim cú liờn quan n xột x v ỏn tham nhng Lm rừ quan im, chớnh sỏch hỡnh s ca ng, Nh nc, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao phũng, chng tham nhng núi chung v xột x cỏc v ỏn tham nhng núi riờng, t ú hiu v dng ỳng n cỏc ch nh phỏp lut cú liờn quan Trong nhng nm qua, cht lng cụng tỏc xột x v ỏn tham nhng ó t c nhng hiu qu, x lý cỏc v vic, v ỏn tham nhng theo ỳng quy nh ca phỏp lut; kiờn quyt x lý nghiờm minh i vi nhng ngi cú hnh vi vi phm phỏp lut, khụng cú hin tng bao che; x lý, gii quyt ỳng n cỏc v vic, v ỏn nghiờm trng phc tp, c d lun xó hi quan tõm T nhng hn ch xột x v ỏn tham nhng, lun ó a mt s kin ngh v gii phỏp nhm nõng cao hiu qu xột x cỏc v ỏn tham nhng: cỏc gii phỏp phỏp lớ (hon thin phỏp lut t tng hỡnh s v nguyờn tc tranh tng, v giỏm nh t phỏp, v nhõn chng v t giỏc tham nhng), gii phỏp v ci cỏch t phỏp v h thng t chc tũa ỏn, gii phỏp v ngi (i ng thm phỏn) Bờn cnh nhng kt qu t c, lun khụng th trỏnh nhng thiu sút v hn ch Tỏc gi rt mong nhn c ý kin úng gúp t cỏc thy, cụ giỏo v bn c 81 DANH MC TI LIU THAM KHO I Cỏc Ngh quyt v bn phỏp lut B lut Hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1985 B lut Hỡnh s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 1999 Sa i, b sung nm 2009 B lut T tng hỡnh s Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam nm 2003 Phỏp lnh chng tham nhng nm 1998 Lut phũng chng tham nhng nm 2005 Sa i b sung nm 2007; nm 2012 Lut T chc Tũa ỏn nhõn dõn nm 2002; nm 2014; Lut T chc Vin kim sỏt nhõn dõn nm 2002; nm 2014 Phỏp lnh v t chc v iu tra hỡnh s nm 2004 Sa i b sung nm 2006, 2009 ng Cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 08-NQ/TW ngy 02/1/2002 ca B Chớnh tr BCH trung ng ng v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni 10 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr BCH trung ng ng v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni 11 ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr BCH trung ng ng v chin lc ci cỏch cụng tỏc t phỏp n nm 2020, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 13 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 82 14 Chớnh ph (2009), Ngh quyt s 21-NQ-CP ngy 12/9/2009 ca Chớnh ph ban hnh Chin lc quc gia phũng, chng tham nhng n nm 2020, H Ni 15 Cụng c Liờn hp quc v chng tham nhng nm 2003 II Giỏo trỡnh v cỏc sỏch bỏo khoa hc phỏp lý chuyờn ngnh 16 GS.TSKH Lờ Cm (ch biờn) (2007), Giỏo trỡnh Lut Hỡnh s Vit Nam (phn chung), NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 17 GS.TSKH Lờ Cm (ch biờn) (2007), Giỏo trỡnh Lut hỡnh s Vit Nam (Phn cỏc ti phm), NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 18 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (1998), Giỏo trỡnh Lut t chc Tũa ỏn, Vin kim sỏt, cụng chng, lut s, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 19 Lờ Cm (2001), T chc b mỏy quyn lc nh nc giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam: Mt s lý lun v thc tin, Tp Nh nc v phỏp lut, (11) 20 Lờ Cm (2002), Ci cỏch h thng Tũa ỏn giai on xõy dng NNPQ Vit Nam, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (4) 21 Lờ Cm (2002), S cn thit ca h thng kim tra, giỏm sỏt vic t chc & thc hin quyn lc nh nc Nh nc phỏp quyn, Tp Khoa hc phỏp lý, (7) 22 Lờ Cm (2004), Vai trũ ca thc tin xột x vic phỏt trin v hon thin phỏp lut hỡnh s Vit Nam - Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (11) 23 Lờ Cm (2006), H thng t phỏp hỡnh s giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn: Mt s chung, Tp Ngh Lut (01) 83 24 Lờ Vn Cm (2005), Sỏch chuyờn kho Sau i hc: Nhng c bn khoa hc lut hỡnh s (Phn chung), NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 25 Lờ Vn Cm (2009), Sỏch chuyờn kho: H thng t phỏp hỡnh s giai on xõy dng Nh nc phỏp quyn, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 26 Lờ Vn Cm, Trnh Quc Ton (2004), nh ti danh: Lý lun, hng dn mu v h thng 350 bi thc hnh, NXB i hc Quc gia H Ni, H Ni 27 Nguyn Ngc Chớ (2003), T tng tranh tng v ci cỏch t phỏp Vit Nam iu kin xõy dng Nh nc phỏp quyn, Tp Nh nc v phỏp lut, (11) 28 Ngụ Huy Cng (2002), i mi hot ng xột x theo nguyờn tc tranh tng, Tp Nghiờn cu lp phỏp, (10) 29 Lờ Qunh (2005), u tranh chng tham nhng - Trỏch nhim ca ng, Nh nc, xó hụi v cụng dõn, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 30 Trnh Tin Vit (2011), Nghiờn cu so sỏnh cỏc quy nh v ti a hi l, ti lm mụi gii hi l lut hỡnh s Vit Nam v Cụng c Liờn Hp quc v chng tham nhng, Tp Tũa ỏn nhõn dõn, (17; 18) III Trang Web 31 http://noichinh.vn/nghiencuu.traodoi 32 http://dantri.com.vn 33 http://vietnamnet.vn 34 http://towardstransparency.vn 84 85 ... kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu xét xử vụ án tham nhũng Tòa án nhân dân Việt Nam Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÉT XỬ VỤ ÁN THAM NHŨNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Các khái niệm... 2: THỰC TIỄN XÉT XỬ VỤ ÁN THAM NHŨNG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ VỤ ÁN THAM NHŨNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 35 2.1 Thực tiễn hoạt động xét xử vụ án tham nhũng 35... nghiên cứu hoạt động xét xử vụ án tham nhũng giải pháp nâng cao hiệu xét xử vụ án tham nhũng Tòa án nhân dân Việt Nam Luận văn có đóng góp cho khoa học pháp lý Ngoài luận văn tài liệu tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử vụ án tham nhũng của tòa án nhân dân ở việt nam hiện nay , Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử vụ án tham nhũng của tòa án nhân dân ở việt nam hiện nay , Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử vụ án tham nhũng của tòa án nhân dân ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay