Luận văn mối tương quan giữa lo âu trầm cảm và mức độ bị bắt nạt của học sinh trung học cơ sở

100 105 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:26

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC NGUYN TH THU SNG MI TNG QUAN GIA LO U - TRM CM V MC B BT NT CA HC SINH TRUNG HC C S LUN VN THC S TM Lí HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC NGUYN TH THU SNG MI TNG QUAN GIA LO U - TRM CM V MC B BT NT CA HC SINH TRUNG HC C S LUN VN THC S TM Lí HC CHUYấN NGNH: TM Lí HC LM SNG TR EM V V THNH NIấN Mó s: Thớ im Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGC KHANH H NI - 2015 LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n cỏc Thy Cụ ca trng i Hc Giỏo Dc ó to iu kin v giỳp tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu ti trng Tụi xin gi li cm n ti PGS TS Ngc Khanh, l giỏo viờn hng dn lun ca tụi, ó dnh nhiu thi gian v tõm huyt hng dn nghiờn cu, ng viờn tinh thn, giỳp tụi hon thnh lun Thc s ny Cui cựng, tụi xin gi n gia ỡnh, bn bố li cm n chõn thnh v sõu sc vỡ ó luụn bờn cnh ng viờn, to mi iu kin tt nht cho tụi sut thi gian tụi nghiờn cu v hon thnh lun Mc dự bn thõn ó c gng nhng chc chn lun khụng trỏnh c nhng thiu sút, tụi rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp, b sung ca quý thy cụ v cỏc bn Xin trõn trng cm n! Bn Tre, ngy 10 thỏng 11 nm 2015 Tỏc gi Nguyn Th Thu Sng i DANH MC CC CH VIT TT BLH : Bo lc hc ng BNKT : Bt nt kinh t : Bt BNTC nt th cht : Bt nt BNTD tỡnh dc : Bt nt tinh BNTT thn DSM - IV : S tay thng kờ v chn oỏn cỏc ri lon tõm thn rỳt gn ln th IV (DSM - IV) HKHXH&NV : i hc khoa hc xó hi v nhõn T B GAD -7 ICD 10 PHQ -9 RL LA SK TT SP SS TH CS TH PT YL Ds : : M d : : : : c t S : Trung i c hc c s i s t e : Trung hc i n ph thụng c c : Ch s s nm sng b mt khuyt tt a e (Year lost due to l s ) P disabili tyYLDs) a c k a g e f o r t h e S o c i a l i i MC LC LI CM N i DANH MC CC CH VIT TT ii MC LC iii DANH MC BNG v DANH MC BIU vi M U Chng 1: C S L LUN 1.1.Vi Nột v lch s nghiờn cu 1.1.1 Nhng nghiờn cu v bt nt trờn th gii 1.1.2 Nhng nghiờn cu v bt nt Vit Nam 10 1.2 Mt s khỏi nim c bn 13 1.2.1 Khỏi nim b bt nt v ngi b bt nt 13 1.2.2 Mt s hỡnh thc bt nt thng gp 15 1.2.3 Hc sinh trung hc c s 16 1.2.4 Bt nt gia hc sinh vi hc sinh trung hc c s 19 1.2.5 Trm cm 20 1.2.6 Lo õu 25 Tiu kt chng 1: 30 Chng 2: T CHC V PHNG PHP NGHIấN CU 31 2.1 Mt s c im v khỏch th v a bn nghiờn cu 31 2.1.1 Mt s c im v khỏch th nghiờn cu 31 2.1.2 Mt s c im v a bn nghiờn cu 35 2.2 Quy trỡnh nghiờn cu 37 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 37 2.3.1 Phng phỏp nghiờn cu lý lun 37 2.3.2 Phng phỏp nghiờn cu thc tin 37 2.3.3 Phng phỏp x lý thụng tin 40 Tiu kt chng 2: 40 iii Chng 3: KT QU NGHIấN CU 41 3.1 Thc trng hnh vi bt nt hc sinh THCS 41 3.1.1 B bt nt v tinh thn 41 3.1.2 B bt nt v kinh t 44 3.1.3 B bt nt v th cht 45 3.1.4 B bt nt v tỡnh dc 45 3.1.5 So sỏnh mc b bt nt theo cỏc nhúm hc sinh khỏc 47 3.1.6 Cỏc yu t khỏc liờn quan ti bt nt 50 3.2 Thc trng lo õu - trm cm 53 3.2.1 Mc lo õu 53 3.2.2 Mc trm cm 53 3.3 Mi tng quan gia vic b bt nt v lo õu - trm cm 55 Tiu kt chng 3: 61 KT LUN V KHUYN NGH 62 Kt lun 62 Khuyn ngh 63 TI LIU THAM KHO 66 PH LC 79 iv DANH MC CC BNG Trang Bng 2.1 Cỏc nhúm khỏch th theo c im nhõn khu hc 33 Bng 2.2 : S bn thõn ca khỏch th 34 Bng 3.1: Trung bỡnh cỏc loi bt nt 41 Bng 3.2: S lng v t l (%) hc sinh tr li mi phng ỏn tiu thang ú bt nt v tinh thn 42 Bng 3.3: S lng v t l (%) hc sinh tr li mi phng ỏn tiu thang ú bt nt v kinh t 44 Bng 3.4: S lng v t l (%) hc sinh b bt nt v th cht 45 Bng 3.5: S lng v t l (%) hc sinh tr li mi phng ỏn tiu thang o bt nt v tỡnh dc 46 Bng 3.6: Trung bỡnh cỏc hỡnh thc b bt nt theo khi/lp 47 Bng 3.7: Trung bỡnh cỏc hỡnh thc bt nt theo gii tớnh 48 Bng 3.8: Trung bỡnh cỏc hỡnh thc bt nt theo trng 49 Bng 3.9: a im hc sinh b bt nt 51 Bng 3.10: i tng thc hin bt nt Bng 3.11: s lng v t l hc sinh phn ng thy bn bố cựng la b bt nt 52 Bng 3.12: Phõn loi lo õu 53 Bng 3.13: phõn loi trm cm 53 Bng 3.14: So sỏnh lo õu - trm cm theo gii tớnh 54 Bng 3.15: So sỏnh lo õu - trm cm theo hc lc 55 Bng 3.16: Mi tng quan gia vic b bt nt v lo õu - trm cm 55 Bng 3.17: So sỏnh trung bỡnh cỏc hỡnh thc bt nt vi cỏc hc sinh cú mc lo õu khỏc 56 Bng 3.18: So sỏnh trung bỡnh cỏc hỡnh thc bt nt vi cỏc hc sinh cú mc trm cm khỏc 57 Bng 3.19: D bỏo lo õu theo trung bỡnh bt nt 58 Bng 3.20: D bỏo lo õu theo cỏc bin thớch hc, lp, gii, o c, hc lc, trng 59 Bng 3.21: D bỏo trm cm theo trung bỡnh bt nt 60 Bng 3.22: D bỏo trm cm theo cỏc bin thớch hc, lp, gii, o c, hc lc, trng 60 v DANH MC CC BIU Trang Biu 2.1: Biu s lng hc sinh theo tng 31 Biu 2.2: Biu s lng hc sinh theo tng trng 32 Biu 2.3: Biu s lng hc sinh theo gii 32 vi M U Lý chn ti Hin nc ta, chm súc v bo v tr em ngy cng c quan tõm ca Chớnh ph, c bit bo v tr b bo lc v th cht v tinh thn Nu nh nhng nm trc, xó hi v d lun thng quan tõm nhiu hn n vic bo v tr em di gúc ngi ln lm tn thng tr em nh: lm dng tỡnh dc, bo lc tinh thn, ỏnh p, lm dng sc lao ng thỡ thi gian gn õy, truyn thụng v d lun bt u quan tõm n vic tr b chớnh bn cựng la gõy tn thng Bng chng l, trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, ó cú nhiu bi bỏo cp n vic hc sinh bt nt nhau, ú cú nhng trng hp ó gõy hu qu nghiờm trng v ht sc thng tõm Nhng nghiờn cu gn õy cng cho thy s phc v mi nguy hi ca nhng hnh vi bt nt tui hc trũ Khong 22,6% tr mu giỏo b bt nt t mc trung bỡnh n nng, khong 10% tr t n 12 c bn cựng lp xem l "nn nhõn thng xuyờn" ca bt nt [40] Bt nt trng hc thng c coi l nghiờm trng v mt cỏ nhõn, xó hi v giỏo dc Bt nt khụng ch gõy hu qu xu cho nn nhõn thi im b bt nt [41] [85][86][87][94][107], m cũn gõy hu qu v mt phỏt trin cm xỳc sau ny ca tr [76][87] Tr b bt nt cú th cú hnh vi sa sỳt, hn ch cỏc c hi giao lu v kt bn dn ti gim k nng xó hi Bt nt cng gõy nh hng xu c i vi ngi cú hnh vi bt nt Hc sinh chuyờn i bt nt hc sinh khỏc thng phỏt trin thnh "thỳ vui" vic th hin sc mnh v uy th i vi nn nhõn v khụng th phỏt trin s ng cm vi ngi khỏc C nh vy, nhng tr ú cú th s dn hỡnh thnh nhng hnh vi phm phỏp v ti ỏc [98] Ngoi nhng hu qu v mt xó hi nh b cụ lp, b loi nhúm bn, v hu qu hc nh hc gim sỳt, ớt tham gia hot ng trng lp [98] Bt nt cú th gõy nhiu hu qu nghiờm trng v mt 104 Shure, M.B., & Spivack, G, (1979), "Interpersonal problemsolving and primary prevention: Programming for ICPS Meta-Analysis 15 preschool and kindergarten children", Journal of Clinical Child Psychology, 2, 89-94 105 Shure, M.B., & Spivack, G (1980), "Interpersonal problemsolving as a mediator of behavioral adjustment in preschool and kindergarten chldren", Journal of Applied Developmental Psychology, 1, 29-43 106 Shure, M.B., & Spivack, G (1982), "Interpersonal problemsolving in young children: A cognitive approach to prevention", American Journal of Community Psychology, 10, 341-356 107 Slee, P.T (1996), Peace pack: Reducing bullying in our schools, Australian centre for Educational Research, Camberwell, Melbourne 108 Smith, P K., & Sharp, S (1994), School bullying: insights and perspectives, London : Routledge ED 387 223 109 Smith, P.K., & Shu, S (2000), What good schools can about bullying: Findings from a survey in English schools after a decade of research and action Childhood, 7, 193-212 110 Sokratis Sokratous et al ( 2014), The prevalence and socio- demographic correlates of depressive symptoms among Cypriot university students: a cross-sectional descriptive co-relational study 111 Solberg, M., & Olweus, D (2003), Prevalence estimation of school bullying with the Olweus Bully/Victim Questionnaire Aggressive Behavior, 29, 239-268 112 Stephen E Brock, The Nature and Consequences of Peer Victimization, California State University, Sacremento 113 Striegel-Moore, R H., & Cachelin, F M, (1999), "Body image concerns and disordered eating in adolescent girls: Risk and protective factors", In N.G Johnson & M.C Roberts (Eds.), Beyond appearance: A new look at adolescent girls (pp 85-108) Washington, DC: American Psychological Association 76 114 Swearer, S M., Song, S Y., Cary, P T., Eagle, J W., & Mickelson, W T (2001), "Psychosocial correlates in bullying and victimization: The relationship between depression, anxiety, and bully/victim status", Journal of Emotional Abuse, 2, 95-121 115 Swearer, S M., Grills, A E., Haye, K M., & Cary, P T (2004), Internalizing problems in students involved in bullying and victimization: Implications for intervention, In D L Espelage & S M Swearer, (Eds.), Bullying in American schools: A social-ecological perspective on prevention and intervention, (pp 63-83) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 116 Topỗu, ầ; Erdur-Baker, ệzgỹr 1; ầapa-Aydin, Yeim (2008), Examination of cyberbullying experiences among Turkish students from different school types, CyberPsychology & Behavior Vol 11(6), Dec 2008, pp 643-648 117 Torgersen, S (1983), Genetic Factors in Anxiety Disorders, Archives of General Psychiatry, 40(10), 1085-1089 118 Wang L., D Qiao, Y Li, J Ren, K He, et al (2011), "Clinical predictors of familial depression in Han Chinese women", Depress Anxiety, pp 17-23 119 Waslick BD, Kander R, Kakouros A (2002), Depression in children and adolescents: an overview In: Shaffer D, Waslick D, editors The many faces of depression in children and adolescents Washington (DC): American Psychiatric Publishing 120 Walter, K S., & Inderbitzen, H M (1998), "Social anxiety and peer relations among adolescents: testing a psychobiological model", Journal of Anxiety Disorders, 12, 183-198 121 Weissman, M M (1993), Family genetic studies of panic disorder, Journal of Psychiatry Research, 27 (Suppl 1), 69-78 122 World Health Organization (2001), The World Health Report 2001 Mental Health New Understanding New Hope Geneva WHO 77 Ti liu trờn Internet 123 http://www apa.org 124 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Anxiety 125 http://www.healthline.com/health/anxiety/generalized-anxiety-disorder 126 www.mentalhealth.org.uk 127 http://tuonganhtlh.com/tin-tuc/bao-luc-hoc-duong-%E2%80%93-mot- van-de-xa-hoi-hien-nay/vi-VN-207-22.aspx 78 PH LC Cỏc em thõn mn, i vi mi ngi, c bit i vi hc sinh, quan h bn bố cú ý ngha rt quan trng Do ú, chỳng tụi mun tỡm hiu quan h bn bố ca cỏc em cú th a nhng bin phỏp nhm xõy dng, cng c quan h ú ca cỏc em Vic cỏc em tham gia tr li trung thc, chớnh xỏc cỏc cõu hi sau s cú giỏ tr rt ln i vi nghiờn cu ca chỳng tụi Rt mong nhn c s hp tỏc ca cỏc em Trong quỏ trỡnh lm, nu cỏc em cú bt c cõu hi no, hóy cho chỳng tụi bit Tt c cõu tr li ca em s c gi mt hon ton v s khụng c thụng bỏo cho nh trng, gia ỡnh hay bt c khỏc ngoi nhúm nghiờn cu Tuy nhiờn, cỏc em cú quyn la chn tham gia hay khụng tham gia tr li cõu hi Xin cỏm n cỏc em! 79 Cõu 1: Xin em hóy ỏnh du vo ụ trng hoc tr li mt s thụng tin cỏ nhõn Gii tớnh Nam N Lp Lp Lp Lp Trng: Hỡnh dỏng Gy/m Trung bỡnh Bộo/Mp Chiu cao Thp/Lựn Trung bỡnh Cao Hc lc Yu Trung bỡnh Khỏ Gii Trung bỡnh Khỏ Tt Kt qu xp loi o c Yu Em cú bao nhiờu ngi bn thõn Trong cựng lp: Trong cựng trng (k c cựng lp v khỏc lp): Núi chung (c trng v ni khỏc): Em cú thớch trng hc khụng? Khụng thớch Tng i thớch Rt thớch Kinh t/ mc sng gia ỡnh em Khú khn n/ Bỡnh thng Khỏ gi Cha em bao nhiờu tui: Trỡnh hc ca cha: p (Tiu hc) p (Trung hc c s) p (Trung hc ph thụng) p ng i hc hc 80 i Ngh nghip ca cha Cụng nhõn Nụng dõn Cỏn b nh nc Lm ngh t Lm vic lc lng v trang Hu trớ/ Ni tr Ngh khỏc M em bao nhiờu tui: Trỡnh hc ca m: p (Tiu hc) p (Trung hc c s) p (Trung hc ph thụng) p ng i hc i hc Ngh nghip ca m: Cụng nhõn Nụng dõn Lm ngh t Lm vic lc lng v trang Hu trớ/ Ni tr Ngh khỏc Em cú my anh/ ch em: Em l th my nh: 81 Cỏn b nh nc Cõu 2.1 Sau õy l mt s ng x ca hc sinh vi nhau, t em hc trung hc c s n nay, em ó tng bao gi b cỏc bn khỏc ng x theo cỏc cỏch sau õy khụng? Nu cú, nú thng xuyờn n mc no? Hóy khoanh vo cỏc ụ bờn phi tng ng vi s ln em tri nghim Tn sut S TT Cỏc hỡnh Cha ln/ ln/ ln/ Hn bao hn Thỏng ln/ gi thỏng Tun Tun 4 4 thc ng x Cỏc bn gi em bng bit danh xu hoc a em lm trũ ựa (cỏc bn khỏc c tỡnh trờu chc em i qua)/ trờu chc lm em tn thng Cỏc bn c tỡnh loi em nhúm bn/ khụng cho em tham gia vo nhiu vic lp Em b ỏnh/ m/ ỏ/ b xụ y/ b bt tai/ b nht phũng Nhng hc sinh khỏc núi di/ tung tin n sai v em, c tỡnh lm ngi khỏc khụng thớch em/ khụng chi vi em na 82 Em b ly mt tin/ b ly hoc lm h hng c/ b ộp cho vay tin/ b xin "u" (buc phi 4 4 4 cho tin ch bn thõn khụng mun/ b bt mua dựng, thc n) Em b e do, b ộp lm nhng vic em khụng mun (phi lm bi tp/ chộp bi; phi ch bn i hc) Em b gi bng mt cỏi tờn khỏc/ b tỏn tnh, trờu gho bng mt s c ch cú tớnh cht quy ri tỡnh dc Em tng nhn nhng li l c ỏc, e t nhng cuc gi, hoc tin nhn hay bng hỡnh thc no ú vo th in t (email) Em b bn khỏc ộp buc hn hũ, hoc b ộp quan h tỡnh dc m em khụng mong mun 10 Em b bn ộp lm nhng 83 vic khụng mun vi mc ớch quy ri tỡnh dc (xem phim/ xem tranh nh sex, mỳa ct) 11 Ghi õm hoc chp hỡnh em bng in thoi vi mc ớch xu/ ng nhng mt hoc nhng hỡnh nh riờng t 4 4 ca em lờn mng m khụng c em cho phộp 12 Nhúm bn trờn mng loi em v khụng cho em tham gia vo nhúm ú na 13 Gi v l em gi hoc ng nhng tin trờn mng nhm lm hi uy tớn hay tỡnh bn ca em 14 Núi nhng li khụng hay hoc tc tu vi em 84 2.2 Ai l ngi ng x vi em nh vy? Hóy chn nhiu cõu tr li v khoanh vo chỳng Bn nam cựng lp Bn nam cựng khỏc lp Bn nam lp trờn Bn nam lp di Bn n cựng lp Bn n cựng khỏc lp Bn n lp trờn Bn n lp di Ngi khụng quen bit 10.Bn nam khỏc trng 11.Bn n khỏc trng 2.3 Em b cỏc bn ng x nh vy õu? Hóy chn nhiu cõu tr li v khoanh vo chỳng Sõn trng/ hi trng Cu thang/ nh v sinh lp cú giỏo viờn lp khụng cú giỏo viờn Trờn ng i hc Ni khỏc 2.4 Em phn ng nh th no nu em nhỡn thy hoc bit rng mt hc sinh cựng tui em ang b nhng hc sinh khỏc trờu chc? Em s tham gia vo nhúm gõy bo lc Em khụng lm gỡ, vỡ theo em bo lc l chuyn bỡnh thng Em ch xem nú din nh th no Em khụng lm gỡ, nhng em ngh em nờn lm gỡ ú giỳp bn b bo lc Em c gng bng mi cỏch giỳp bn b bo lc 85 2.5 trng em hin tng bt nt thng c mi ngi quan tõm, nhc nh mc no? STT Ngi nhc nh Cha Mt vi Thnh Thng Rt bao gi ln thong xuyờn thng xuyờn Giỏo viờn Nhng ngi ln khỏc Cỏn b lp Hc sinh bỡnh thng 5 5 Cõu 3: Trong hai tun va qua, nhng sau õy gõy phin phc cho em thng xuyờn n mc no? Hóy khoanh vo cỏc ụ bờn phi tng ng vi mc m em tri nghim STT 1a Ni dung Khụng ngy no Hn mt Vi ngy na s ngy Gn nh mi ngy t mun lm iu gỡ hoc ớt cú cm giỏc 3 Cm giỏc tuyt vng 33a Khú i vo gic ng 33b Khú ng thng gic thớch thỳ lm bt c iu gỡ 2a Cm thy nn chớ, trm bun 2b 86 3c Ng quỏ nhiu Cm thy mt mi Chỏn n 35b n quỏ nhiu 2 3 hoc cú ớt sinh lc 5a 6a Cú suy ngh tiờu cc v bn thõn mỡnh hoc cm thy mỡnh l ngi tht bi hay thy mỡnh ó lam cho chớnh bn thõn tht vng 6b Cm thy mỡnh ó lm cho gia ỡnh tht vng Khú trung vo cụng vic, nh c 3bỏo hoc xem ti vi 8a Vn ng hoc núi chm n mc ngi khỏc cú th nhn thy 3 c Quỏ bn chn hoc 8b ng ngi khụng yờn n mc bn i i li li nhiu hn thụng thng 87 9a Cú cỏc suy ngh cho rng cht l iu tt 3 hn cho bn 9b Cú cỏc suy ngh t gõy tn thng c th mỡnh theo cỏch no ú 10 Nu em cú bt c no trờn, vic ú gõy khú khn cho em nh th no lm vic, chm nom nh ca, hay giao tip vi ngi khỏc? Khụng mt chỳt khú khn no Mt chỳt khú khn Rt khú khn Cc k khú khn 88 Cõu 4: Trong thi gian tun va qua em cú gp nhng di õy khụng? Hóy khoanh vo la chn ỳng vi bn thõn em nht STT Nhng Khụng Vi ngy no ngy Hn mt na s ngy Gn nh mi ngy Cm giỏc hi hp, lo õu hay d cỏu? 3 3 3 Khụng th dng hay kim soỏt lo lng? Lo lng quỏ nhiu v nhng vic khỏc nhau? Khú th gión? Quỏ l bn chn n ni khú ngi yờn? D dng tr nờn bc bi hoc khú chu? Cm giỏc s st nh th cú iu gỡ khng khip cú th xy ra? 89 ... biu hin ca lo õu - trm cm hc sinh trung hc c s Nhim v nghiờn cu 3.1 H thng hoỏ mt s lớ lun cú liờn quan n ti Lo õu, trm cm, bt nt, hc sinh trung hc c s, bt nt gia hc sinh vi hc sinh trung hc... hc sinh ph thụng Bc v Trung Vy tỡnh trng bo lc hc ng hc sinh trung hc c s Nam v mi tng quan n sc kho tõm thn, c th l lo õu v trm cm nh th no rt cn c lm sỏng t Nghiờn cu ti: "Mi tng quan gia lo. .. hin lo õu, trm cm hc sinh trung hc c s Min Nam 3.3 Xem xột mi tng quan gia mc b bt nt v mc lo õu trm c hc sinh trung hc c s Min Nam Khỏch th, i tng nghiờn cu 4.1 Khỏch th nghiờn cu - Hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn mối tương quan giữa lo âu trầm cảm và mức độ bị bắt nạt của học sinh trung học cơ sở , Luận văn mối tương quan giữa lo âu trầm cảm và mức độ bị bắt nạt của học sinh trung học cơ sở , Luận văn mối tương quan giữa lo âu trầm cảm và mức độ bị bắt nạt của học sinh trung học cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay