bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG TOÁN QUI LUẬT DI TRUYỀN

14 136 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:24

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN QUI LUẬT DI TRUYỀN I Đặt vấn đề Các toán qui luật di truyền bồi dưỡng ôn thi HSG giảng dạy cho học sinh THPT Chuyên đa dạng đặc điểm chung Điều làm cho hầu hết học sinh gặp khó khăn việc xác định nhanh chất toán qui luật di truyền Xuất phát từ khó khăn mà học sinh gặp phải việc giải toán qui luật di truyền, đưa số cách thức giúp học sinh nhận dạng giải tập qui luật di truyền điển hình thường gặp qua đề tài: “ Phương pháp giải số dạng toán qui luật di truyền thường gặp” II Nội dung đề tài Thông thường toán qui luật di truyền thường gặp đề thi HSG, thi dại học thường gặp chủ yếu nhóm sau đây: - Phép lai cặp tính trạng - Phép lai hai cặp tính trạng - Phép lai ba hay nhiều cặp tính trạng Do nguyên tắc học sinh giải toán qui luật di truyền xác định xem toán cần giải thuộc nhóm nhóm nói để loại bớt trường hợp gây nhiễu điều giúp tránh thời gian Trong khuôn khổ có hạn thời gian, đề cập đến phép lai hai cặp tính trạng Các dạng toán phép lai hai cặp tính trạng thường gặp Qui luật di truyền phép lai hai cặp tính trạng thường gặp dạng phổ biến sau: - Toán DT phân li độc lập - Toán DT LKT - Toán DT HVG - Dạng toán tổng hợp + Mỗi cặp gen qui định cặp tính trạng gen liên kết không hoàn toàn NST giới tính + Mỗi cặp gen qui định cặp tính trạng, gen nằm NST thường NST giới tính ( hai cặp gen phân li độc lập với nhau) + Một tính trạng hai cặp gen qui định tính trạng cặp gen qui định liên kết không hoàn toàn liên kết hoàn toàn với II.1 Dạng toán di truyền phân li độc lập Bản chất toán qui luật di truyền phân li độc lập di truyền hai cặp gen qui định hai cặp tính trạng không phụ thuộc vào II.1.1 Các dạng thường gặp Dạng 1: Xác định qui luật di truyền, tìm kiểu gen, kiểu hình P thỏa mãn kết phép lai xác định kết phép lai biết kiểu gen, kiểu hình xuất phát P Dạng 2: Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình cụ thể từ tổ hợp kiểu gen, kiểu hình biết Dạng 3: Vận dụng xác suất vào toán phân li độc lập II.1.2 Phương pháp giải - Các dấu hiệu nhận biết + Các cặp tính trạng di truyền không phụ thuộc vào (tích tỉ lệ kiểu hình riêng tích tỉ lệ phân ki kiểu hình thu phép lai) Ví dụ: Khi xét riêng cao : thấp = : 1; vàng : xanh = : mà tỉ lệ kiểu hình thực tế thu phép lai : : : → Phép lai tuân theo QL PLĐL + Các tỉ lệ kiểu hình xuất với tỉ lệ số nguyên, đặc trưng phổ biến di truyền PLĐL hai cặp gen Ví dụ: Trong phép lai giao phấn phép lai F1 lai với khác thường xuất tỉ lệ phân li kiểu hình : : : / : : : / : : : Trong phép lai phân tích thường xuất tỉ lệ phân li kiểu hình là: : : : / : / 100% - Phương pháp giải (Bám sát bước sau) + Bước 1: xác định tính trạng trội lặn (nếu toán không cho biết tiến hành xác định riêng loại kiểu hình + Bước 2: Xét di truyền chung tính trạng → xác định qui luật di truyền + Bước 3: Biện luận xác định kiểu gen P từ kết phép lai xác định tỉ lệ phân li KG, KH thu từ P biết * Đối với toán tính xác suất cần dựa qui tắc sau: - Phép cộng: Sử dụng phép cộng cần n kiện xảy thỏa mãn yêu cầu toán - Phép nhân: Sử dụng phép nhân xảy đồng thời n kiện - Phép hoán vị: phép làm thay đổi thứ tự xuất biến kết không thay đổi II.1.3 Các toán ví dụ minh họa Bài 1: Ở loài thực vật, tính trạng gen qui định, xét tính trạng có gen nằm cặp NST khác Ptc : hoa kép, đỏ x hoa đơn, trắng → F1 : 100% hoa kép, màu hồng - F1 x A F2 có tỉ lệ kiểu hình = : : : : : - F1 x B F2 có tỉ lệ kiểu hình = : : : Xác định kiểu gen A B Hướng dẫn: - Từ giả thuyết qui ước gen: A kép, a đơn; BB hoa đỏ, Bb hoa hồng , bb hoa trắng (2 cặp gen PLĐL) → Kiểu gen F1 phải AaBb F1 lai với A xuất kiểu hình thu : : : : : = tổ hợp = x kiểu gen A Aabb aaBb F1 lai với B xuất tỉ lệ : : : = tổ hợp = x vật kiểu gen B aabb Bài 2: Ở loài thực vật, gen quy định tính trạng, xét cặp gen nằm cặp NST khác P : tròn, vàng x dài, đỏ → F1 : 100% tròn, đỏ a) Cho F1 x A thu F2 có 6,25% dài, vàng b) Cho F1 x B thu F2 có 37,5% dài, đỏ c) Cho F1 x C thu F2 có tỉ lệ: tròn, đỏ : tròn, vàng Xác định kiểu gen A, B, C Hướng dẫn: - Xét phép lai 1: xuất dài, vàng 6,25% = 1/16 → kiểu gen F AaBb A AaBb (Qui ước gen A đỏ, a vàng, B tròn, b dài) - Xét phép lai 2: thu kết 37,5% dài, đỏ = 3/8 B có kiểu gen aaBb - Xét phép lai 3: thu tròn, đỏ : tròn, vàng → kiểu gen C AAbb Bài 3: Cho lai giưa P chủng khác hai cặp tính trạng tương phản, thu đời F đồng loạt đỏ, bầu dục Tiếp tục cho F giao phấn nhận đời F2 phân li theo tỉ lệ kiểu sau: 37,5% đỏ, bầu dục 18,75% đỏ, tròn 18,75% đỏ, dài 12,5% xanh, bầu dục 6,25% xanh, tròn 6,25% xanh, dài Biết tính trạng gen qui định, tròn trội so với dài a) Biện luận lập đồ lai từ P đến F2 b) hệ sau phân li tỉ lệ kiểu hình theo tỉ lệ : : : kiểu gen P nào? (Đây dạng tập học sinh dựa vào kiến thức DT PLĐL để hoàn thành) Bài 4: Ở loài, A qui định thân cao, a thân thấp; B hoa kép, b hoa đơn; DD hoa đỏ, Dd hoa hồng, dd hoa trắng Cho giao phấn hai cặp bố mẹ thu kết TH1: Thu F1 phân li KH theo tỉ lệ : : : : : : : : : : : TH2: Thu F1 phân li KH theo tỉ lệ : : : : : : :1 Không cần lập bảng cho biết kiểu gen có bố mẹ trường hợp Hướng dẫn: Nếu gặp toán nói học sinh cần nhớ hai nguyên tắc sau: + Đếm tổng số tổ hợp mà kết thu + Đếm số loại kiểu hình thu phép lai → Sau phân tích tổng số tổ hợp số loại kiểu hình thành tích kiểu hình riêng ứng với số tính trạng xét toán → Xác định kiểu gen P có ứng với tỉ lệ II.2 Dạng toán di truyền liên kết gen Bản chất di truyền liên kết gen hai cặp gen qui định hai cặp tính trạng nằm cặp NST phân li trình giảm phân phát sinh giao tử II.2.1 Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Xác định qui luật di truyền, tìm kiểu gen P xác định kết lai thu Dạng 2: Xác định tỉ lệ giao tử, tỉ lệ phân li kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu gen II.2.2 Phương pháp giải - Các dấu hiệu nhận biết: + Tích tỉ lệ phân li kiểu hình riêng khác tỉ lệ phân li kiểu hình chung thu + Tỉ lệ kiểu hinh thực tế thu phép lai số nguyên, xuất biến dị tổ hợp thường gặp tỉ lệ kiểu hình điển hình : 1/ 1: : 1/ : : : 1/ : - Phương pháp giải + Bước 1: Xác định tính trạng trội lặn - xác định qui luật di truyền chi phối cặp tính trạng + Bước 2: Dựa vào tỉ lệ đặc trưng để loại bớt trường hợp ví dụ xuất kiểu hình : chứng tỏ P phải có kiểu gen dị hợp đều; xuất tỉ lệ : : P phải có kiểu gen dị hợp lệch, dị x dị hợp lệch + Bước 3: Xác định kiểu gen P xác định kết lai phù hợp II.2.3 Các toán ví dụ minh họa Bài 1: Biết trình giảm phân, gen liên kết hoàn toàn với Xác định tỉ lệ giao tử cá thể có kiểu gen sau: a AB ab b Ab aB c AbD aBd d Aa BD bd e AB dE ab de f Aa Bd EG bD Eg Bài 2: Ở cà chua gen A qui định thân cao, a thân thấp, B qui định tròn, b bầu dục, D qui định chín sớm, d chín muộn cặp gen trội lặn hoàn toàn Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen tỉ lệ kiểu hình phép lai xuất phát sau: a AB AB x ab ab b AbD AbD x aBd aBd c Aa BD BD x Aa bd bd Câu 3: Cho lai thứ lúa thân cao, hạt tròn với lúa thân thấp, hạt dài đời F đồng loạt xuất lúa thân cao, hạt tròn Cho F1 tiếp tục giao phấn, đời F2 xuất 75% lúa thân cao, hạt tròn : 25% lúa thân thấp, hạt dài a Xác định qui luật di truyền b Xác định kiểu gen P c Xác định kết lai phân tích F1? d Nếu F1 đem lai phân tích với cá thể khác chưa biết kiểu gen thu 25% cao, hạt dài : 50% cao, hạt tròn : 25% thấp, hạt dài xác định kiểu gen đem lai? (Học sinh vận dụng kiến thức phần LKG để hoàn thành tập trên) II.3 Qui luật di truyền hoán vị gen Bản chất gen cặp NST trao đổi chéo trình giảm phân phát sinh giao tử tạo nhóm gen liên kết → làm xuất loại kiểu hình II.3.1 Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Xác định qui luật di truyền tính tần số hoán vị gen Dạng 2: Xác định qui luật di truyền xác định kiểu gen P Dạng 3: Xác định tỉ lệ loại kiểu hình loại kiểu gen thu kết phép lai Dạng 4: Xác định tỉ lệ giao tử, tỉ lệ kiểu gen kiểu hình phép lai xác định Dạng 5: Xác định qui luật di truyền TS HVG kiểu hình đồng hợp lặn cặp tính trạng II.3.2 Phương pháp giải - Các dấu hiệu nhận biết: + Tích tỉ lệ phân li kiểu hình riêng khác tỉ lệ phân li kiểu hình chung thu + Xuất nhiều biến dị tổ hợp (Số kiểu hình với PLĐL) tỉ lệ không giống PLĐL - Phương pháp giải * Đối với phép lai phép lai phân tích - Nếu tỉ lệ kiểu hình thu giống P chiếm tỉ lệ P có kiểu gen dị hợp tử lệch - Nếu tỉ lệ kiểu hình thu giống P chiếm tỉ lệ nhiều P có kiểu gen dị hợp tử → TS HVG = Tổng tỉ lệ kiểu hình / tổng tỉ lệ kiểu hình thu * Đối với phép lai giao phối (giao phấn); F x F1 F1 x thể khác thực theo bước sau + Bước 1: Xác định tính trạng trội lặn + Bước 2: Xác định qui luật di truyền cách so sánh tích chung tích riêng + Bước 3: Căn vào tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn hai tính trang để phân tích thành tích hai giao tử thành phần theo hướng sau y ab x y ab (Áp dụng HVG xảy hai giới) y ab x 0,5 ab (áp dụng HVG x ab/ab xảy bên thể dị hợp) y ab x ab (Trong phép lai phân tích) + Bước 4: So sánh y với 0,25 Nếu y < 0,25 ab giao tử hoán vị → kiểu gen P dị hợp tử lệch TSHVG f = y Nếu y > 0,25 ab giao tử liên kết → Kiểu gen P dị hợp tử TSHVG f = – 2y + Biết 5: Xác định kiểu gen P, xác định kết lai, tính tỉ lệ kiểu hình xác định mà toán yêu cầu * Chú ý: Phương pháp tính nhanh tỉ lệ kiểu hình toán hoán vị gen biết kiểu gen tần số hoán vị gen - Biết tần số hoán vị gen → tỉ lệ loại giao tử thu - Tính tỉ lệ kiểu hình ab/ab - Tỉ lệ kiểu hình A-B- = 0,5 + aabb - Tỉ lệ kiểu hình A-bb = aaB- = 0,25 – aabb II.3.3 Các toán ví dụ minh họa Bài 1: Hiện tượng tự thụ phấn loài ăn có kiểu gen dị hợp cặp alen, alen có mối quan hệ trội lặn hoàn toàn Không cần lập bảng, xác định tỉ lệ loại kiểu hình Cho biết hoán vị gen xảy với tần số hoán vị 20% Hướng dẫn: AB - Xét TH1: Cặp gen dị hợp tử ab + Giao tử hoán vị là: Ab = aB = x = 0,1 + Giao tử liên kết là: AB = ab = y = 0,4 ab = y2 = 0,16 ab Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng lặn tính trạng là: Ab aB Ab Ab = = x2 + 2xy = 0,01 + 0,08 = 0,09 ( tỉ lệ :2 ) −b a− Ab ab Tỉ lệ kiểu hình tính trạng trội là: – 0,16 – 0,09 – 0,09 = 0,66 Ab - Xét TH2: Cặp gen dị hợp tử lệch aB + Giao tử liên kết là: Ab = aB = y = 0,4 + Giao tử hoán vị là: AB = ab = x = 0,1 ab Tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng là: = x2 = 0,01 ab Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng lặn tính trạng là: Ab aB = = y2 + 2xy = 0,16 + 0,08 = 0,24 −b a− Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội là: – 0,01 – 0,24 – 0,24 = 0,51 Bài 2: Với hai gen M N alen lặn tương ứng m n trường hợp lai hai cá thể Ta có tỉ lệ kiểu hình đồng hợp hai tính trạng lặn là: dị hợp nhận lai mang đồng hợp tử lặn kiểu hình tính trạng chiếm tỉ lệ 1% Xác định kiểu gen P Hướng dẫn: - Vì tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1% ≠ 6,25% → cặp gen di truyền liên kết với xảy hoán vị gen Xét TH1: Hoán vị gen xảy hai bên: 0,01 mn = 0,1 mn x 0,1 mn giao tử nhỏ 0,25 giao tử sinh hoán vị gen mn Mn Mn x f = 20% mN mN Xét TH2: Hoán vị gen xảy bên mn Ta có: 0,01 = 0,5 mn x 0,02 mn nhận thấy giao tử 0,02 mn nhỏ 0,25 giao tử mn Vậy kiểu gen P là: sinh hoán vị gen kiểu gen P là: Mn MN f = 4% x (liên kết hoàn toàn) mN mn Bài 3: Khi lai thứ lúa chủng thân cao, hạt với thân thấp, hạt đục, F thu toàn thân cao, hạt đục Cho F1 tự thụ phấn F2 gồm 18000 với loại kiểu hình, có 4320 cao, hạt Cho biết gen quy định tính trạng diễn biến NST giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh noãn giống Giải thích kết viết đồ lai minh hoạ Tỷ lệ cá thể loại kiểu hình ? Hướng dẫn a - Từ giả thuyết xác định tính trạng trội lặn: A cao, a thấp; B hạt đục, b hạt 4320 - Tỉ lệ cao = 0,24 ≠ 0,1875 phép lai tuân theo qui luật di truyền hoán vị gen 18000 Ab Ab - Tỉ lệ cao, hạt A-bb (1 +2 ) Gọi giao tử Ab x giao tử ab 0,5 – x Ab ab Lập hệ phương trình giải tần số hoán vị gen 20% Ab b Từ giả thuyết kiểu gen F1 aB Vậy tỉ lệ loại kiểu hình – Cây thấp, hạt = 0,1 x 0,1 = 0,01 (1%) - Tỉ lệ cao, hạt = thấp, hạt đục = 25% - 1% = 24% - Tỉ lệ cao, hạt đục = 50% + 1% = 51% Bài Đề thi Đại học 2005 Ở ruồi giấm, xét hai gen NST thường, gen A trội hoàn toàn so với gen a gen B trội hoàn toàn so với gen b a Lai hai cá thể dị hợp tử hai gen trên, số ruồi thu F1 số ruồi đồng hợp tử lặn hai tính trạng chiếm 16% b Một phép lai khác hai cá thể dị hợp tử hai gen trên, số ruồi thu F1 số ruồi đồng hợp tử lặn hai tính trạng chiếm 9% Hãy giải thích viết đồ lai Hướng dẫn Nhận xét: Cả trường hợp tỉ lệ kiểu hình hai tính trạng lặn (hoán vị gen bên) nhiên ruồi giấm xảy hoán vị gen Do ta phân tích tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn tính trạng nói theo trường hợp: ab 0,16 = 0,32 ab x 0,5 ab ab ab 0,09 = 0,5 ab x 0,18 ab ab Từ học sinh xác định tần số hoán vị gen kiểu gen P II.4 Một số dạng toán tổng hợp Trong phép lai toán QLDT hai cặp tính trạng toán tổng hợp đòi hỏi người học phải nắm kiến thức qui luật bên cạnh phải có phương pháp nhận dạng nhanh dạng cụ thể II.4.1 Các dấu hiệu nhận biết phương pháp giải dạng - Đối với dạng gen NST thường , phân li độc lập với gen NST giới tính + Số tổ hợp thu phân li kiểu hình 16 tổ hợp giống với PLĐL + Tuy nhiên có tính trạng biểu hai giới, có tính trạng biểu không hai giới → Tính trạng biểu hai giới suy gen nằm NST thường, tính trạng biểu không hai giới suy gen nằm NST giới tính - Đối với cặp gen nằm NST giới tính xảy hoán vị gen: + Số tổ hợp tạo PLĐL + Tỉ lệ kiểu hình biến dạng (xuất tỉ lệ kiểu hình lẻ) + Xuất không hai giới - Đối với dạng toán xảy hoán vị gen gen tính trạng tương tác gen gen cặp tính trạng lại + Đây phép lai cặp tính trạng, có cặp gen số tổ hợp kiểu hình thu thỏa mãn cặp gen + Tỉ lệ kiểu hình không xuất tỉ lệ nguyên chứng tỏ phải xảy hoán vị gen → Cần vào tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn loại kiểu hình đặc trưng để phân tích thành tích giao tử Từ xác định gen liên kết không hoàn toàn với gen tính tần số hoán vị gen II.4.2 Các toán ví dụ minh họa Bài 1: Cho cặp côn trùng chủng giao phối với F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài a Cho F1 lai phân tích : 45% mắt trắng, cánh ngắn: 30% mắt trắng,cánh dài: 20% mắt đỏ, cánh dài: 5% mắt đỏ, cánh ngắn b Cho đực F1 lai phân tích : 25% ♀mắt đỏ, cánh dài: 25% ♀ mắt trắng, cánh dài:50% ♂ mắt trắng, cánh ngắn Biện luận để xác định quy luật di truyền cặp tính, viết kiểu gen P, F1 giao tử F1 Biết chiều dài cánh gen quy định Hướng dẫn: - Xét phép lai 1: + Tính trạng mắt đỏ : mắt trắng = : 3, đay phép lai phân tích → Tính trạng màu mắt tuân theo qui luật di truyền tương tác gen dạng bổ trợ Qui ước gen: kiểu gen A-B- quy định mắt đỏ, A-bb, aaB-, aabb mắt trắng - Cặp tính kích thước cánh di truyền theo quy luật phân li di truyền liên kết với giới tính Quy ước gen: D cánh dài, d cánh ngắn - Từ tỉ lệ phép lai phép lai → hoán vị gen xảy cá thể phải có cặp NST giới tính XX, cá thể đực không hoán vị gen có cặp NST giới tính XY → Sự biểu không giới xuất tỉ lệ kiểu đề thu chứng tỏ cặp gen qui định màu mắt liên kết không hoàn toàn với cặp gen hình dạng cánh NST giới tính - Xét P: + Trong tương tác bổ trợ vai trò gen A B + Theo giả thuyết P chủng thu F1 100% mắt đỏ, cánh dài kiểu gen P thỏa mãn là: XADXAD BB x XadYbb Kiểu gen F1 là: Bb - Biện luận xác định TS HVG xảy cá thể F1 với tần số 20% - Giao tử F1: ♀: XADB = XadB=XADb= Xadb = 20% XAdB = XaDB=XAdb= XaDb = 5% ♂: XADB =XADb= YB=Yb= 25% (Sơ đồ lai: HS tự hoàn thành) Bài 2: Khi lai thứ ngô chủng cao, hạt trắng với thấp, hạt đỏ thu F toàn cao, hạt đỏ Cho F1 tiếp tục giao phấn với F gồm: 38,25% cao, hạt đỏ:36,75% thấp, hạt đỏ: 18% cao, hạt trắng : 7% thấp, hạt trắng Biện luận để xác định quy luật di truyền cặp tính, viết kiểu gen P, F giao tử F1 Biết màu hạt gen quy định Hướng dẫn: - Xác định qui luật di truyền chi phối riêng cặp tính trạng + Cặp tính độ cao di truyền theo quy luật tương tác gen theo kiểu bổ trợ Quy ước gen: kiểu gen A-B- quy định cao, A-bb, aaB-, aabb thấp + Cặp tính màu hạt di truyền theo quy luật phân li Quy ước gen: D hạt đỏ, d hạt trắng - Xác định qui luật di truyền chung cặp tính trạng (9 : 7) x ( : ) ≠ F thu , mặt khác số tổ hợp kiểu hình với số tổ hợp kiểu hình chứa cặp gen dị hợp → cặp gen qui định chiều cao liên kết không hoàn toàn với cặp gen qui định màu sắc hạt phân li độc lập so với cặp gen lại - Xác định tần số hoán vị gen + Từ giả thuyết đề ta có kiểu gen P là: + Kiểu gen F1: BB bb Bb + Biện luận xác định TS HVG 20% Xét cao trắng (0,18 = + Tỉ lệ giao tử F1 Ad Ad Bb ↔ = 0,24) Giải phương trình ta tìm TS HVG 20% −d −d Ad B = aD B= Ad b = aD b = 20% AD B = ad B= AD b = ad b = 5% Bài 3: Một loài có kiểu nhiễm sắc thể giới tính ♀ XX, ♂ XY Lai ♀ đen với ♂ trắng chủng thu hệ F1 100% có màu trắng Cho F1 giao phối với F2 thu được: ♂: 100% trắng; ♀: 50% trắng: 37,5% đen: 12,5% đỏ Biện luận để xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng xác định kiểu gen P, F giao tử F1 Hướng dẫn đáp số Biện luận để được: - Cặp tính trạng màu thân di truyền theo quy luật tương tác gen theo kiểu át chế cặp gen nằm cặp NST giới tính Quy ước gen: A át, a không át, B thân đen, b đỏ Kiểu gen A-B- , A-bb quy định màu trắng, aaB- quy định màu đen, aabb quy định màu đỏ - Cặp gen át chế nằm vùng tương đồng NST giới tính X Y - Kiểu gen gen P: ♀: BBXaXa, ♂bbXAYA - Kiểu gen F1: ♀: BbXAXa, ♂BbXaYA - Giao tử F1: ♂: BXa,bXa,BYA,bYA ♀: BXA,BXa,bXA,bXa Bài 4: Khi lai cá đực (XX) vảy trắng, to chủng với cá (XY) vảy trắng, nhỏ thu F vảy trắng, to Cho cá F lai phân tích ( lai với cá đực vảy trắng, nhỏ) tỉ lệ: cá vảy trắng, to: cá vảy trắng, nhỏ: cá vảy đỏ, nhỏ (♂): cá vảy đỏ, to (♂) Biện luận để xác định quy luật di truyền cặp tính, viết kiểu gen P, F1 giao tử F1 Biết kích thước vảy gen quy định Hướng dẫn đáp số Biện luận để được: - Cặp tính màu vảy di truyền theo quy luật tương tác gen theo kiểu át chế gen trội Quy ước gen A át, a không át, B vảy đỏ, b vảy trắng Một cặp gen tương tác nằm cặp NST gới tính - Cặp tính kích thước vảy di truyền theo quy luật phân li Quy ước gen D vảy to, d vảy nhỏ - Hai cặp tính di truyền theo quy luật hoán vị gen với tần số 20% - Kiểu gen P: - Kiểu gen F1: - Giao tử ♀F1: AD XB = ad XB = AD Y = ad Y = 20% Ad XB = aD XB = Ad Y = aDY = 5% Bài 5: Ở bọ, gen trội I chi phối hình thành màu sắc lông, alen lặn i có tác dụng át chế hình thành màu sắc, gây nên tính trạng màu lông trắng Một gen trội B khác qui định tính trạng lông đen, alen lặn b qui định tính trạng lông nâu Các gen nằm NST thường Bọ nâu chủng lai với bọ trắng có thành phần kiểu gen ii,BB thu F1 - Cho đực F1 lai phân tích thu F2 gồm 50% bọ nâu : 50% bọ trắng - Cho F1 lai phân tích thu F2 gồm 15% bọ đen : 35% bọ nâu : 50% bọ trắng Hãy biện luận viết đồ lai từ P đến F2? Hướng dẫn: - Từ giả thiết ta có kiểu gen qui định kiểu hình là: I-B-: Qui định lông đen I-bb: lông nâu iiB- iibb qui định lông trắng → Tính trạng màu lông di truyền theo qui luật tương tác gen dạng át chế tỉ lệ : : - Theo giả thiết ta có kiểu gen hai cá thể đem lai là: I I bb (nâu TC) x iiBB (trắng) → F có kiểu gen là: IiBb - Xét phép lai 1: Con đực có KG IiBb lai phân tích (iibb) gen phân li độc lập thu kiểu hình : : ≠ : thu → cặp gen liên kết hoàn toàn với + Mặt khác kết thu kiểu hình màu lông đen (I-B-) → gen I liên kết với b B liên kết với i Vậy kiểu gen F1 là: - đồ lai: Ib iB Ib ib x (Tự viết đồ lai) iB ib - Xét phép lai 2: Xuất kiểu hình 0,15 lông đen ( IB nhận giao tử ib từ đực giao tử IB từ ib cái) → TSVG f = 0,15 x = 0,3 Vậy phép lai xảy hoán vị gen với tần số 30% Bài 6: (Dạng toán PLĐL, liên kết không hoàn toàn, gen qui định tính trạng) Tại sở trồng lúa, người ta thực phép lai F có kiểu gen giống chứa ba cặp gen dị hợp qui định ba tính trạng thân cao, hạt tròn, chín sớm với chưa biết kiểu gen hệ lai gồm: 2250 cao, hạt tròn, chín sớm 2250 cao, hạt dài, chín muộn 750 thấp, hạt tròn, chín sớm 750 thấp, hạt dài, chín muộn 750 cao, hạt tròn, chín muộn 750 cao, hạt dài, chín sớm 250 thấp, hạt tròn, chín muộn 250 thấp, hạt dài, chín sớm Cho biết tính trạng lặn tương phản thấp, hạt dài chín muộn Kích thước điều khiển qui luật di truyền nào? Hình dạng thời gian chín chi phối qui luật di truyền nào? Viết đồ lai F1 nói trên? Hướng dẫn: Tỉ lệ cao : thấp = : → F1 Aa x Aa Tỉ lệ tròn : dài = : → Bb x bb Tỉ lệ chín sớm : chín muộn = : → Dd x dd (3 : ) x (1 : ) x (1 : 1) ≠ tỉ lệ thu xảy hoán vị gen Nhận thấy tính trạng thời gian chín hạt không tuân theo qui luật PLĐL cặp gen qui định hai cặp tính trạng di truyền liên kết với Kiều gen F1 AaBbDd x khác aabbdd (gen b liên kết với gen d) Xét thấp, dài muộn 0,09375 aa bd = 0,5 a bd x 0,1875 a bd suy giao tử bd liên kết > 0,125 kiểu gen F1 là: Aa BD → TSHVG f = – x 0,1875 = 25% bd SĐL tự viết III Kết luận Trong giảng dạy cho học sinh lớp chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp ôn thi đại học cho HS dự thi khối B, việc xây dựng định hướng phương pháp giải dạng toán qui luật di truyền giúp cho học sinh nhận dạng giải nhanh tập toán QLDT ... cho học sinh lớp chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi cấp ôn thi đại học cho HS dự thi khối B, việc xây dựng định hướng phương pháp giải dạng toán qui luật di truyền giúp cho học sinh nhận dạng giải. .. xuất loại kiểu hình II.3.1 Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Xác định qui luật di truyền tính tần số hoán vị gen Dạng 2: Xác định qui luật di truyền xác định kiểu gen P Dạng 3: Xác định tỉ lệ loại... ab Từ học sinh xác định tần số hoán vị gen kiểu gen P II.4 Một số dạng toán tổng hợp Trong phép lai toán QLDT hai cặp tính trạng toán tổng hợp đòi hỏi người học phải nắm kiến thức qui luật bên
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG TOÁN QUI LUẬT DI TRUYỀN , bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG TOÁN QUI LUẬT DI TRUYỀN , bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG TOÁN QUI LUẬT DI TRUYỀN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay