bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG TOÁN TỔNG hợp QUY LUẬT DI TRUYỀN

16 93 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:24

******** HỘI THẢO KHOA HỌC 2013 TẠI THÁI BÌNH CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN TỔNG HỢP QUY LUẬT DI TRUYỀN A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Đặc thù môn Sinh học phần lớn nội dung thời lượng dành cho việc nghiên cứu sở lý thuyết, khoa học kiến thức, việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn đặc biệt vận dụng sở lý thuyết để giải tập Sinh học hạn chế Chính lẽ mà số phận không học sinh bỏ qua kĩ gần vận dụng để giải toán Sinh học Trong chương trình Sinh học 12, phần tập quy luật di truyền khó học sinh chương trình trang bị lí thuyết tập, tập chủ yếu mức độ đơn giản quy luật riêng lẻ, tập tổng hợp, có tiết rèn luyện tập, chương trình chuyên dạng toán quy luật di truyền tổng hợp Trong năm gần đây, phần toán tổng hợp quy luật di truyền Bộ giáo dục Đào tạo thường hay đề thi tốt nghiệp, đại học, thi học sinh giỏi đặc biệt kì thi học sinh giỏi Quốc gia, thi chọn đội tuyển Quốc tế với nhiều tập mở rộng, nâng cao, ngày lạ kì thi học sinh giỏi Sinh học sử dụng hình thức thi tự luận… Do học sinh dễ gặp khó khăn, lúng túng gặp tập Nhiều học sinh vận dụng lý thuyết để giải tập cách mơ hồ, không sở khoa học Để giúp em giải tốt dạng tập tổng hợp quy luật di truyền, cần phải trang bị cho em kĩ giải tập thuộc phần Vì vậy, chọn đề tài: Phương pháp giải dạng toán tổng hợp quy luật di truyền, với hy vọng giúp em giải tập nhanh hơn, tốt hơn, đạt hiệu cao II Mục đích phạm vi nghiên cứu đề tài Trong giới hạn đề tài, tập trung nghiên cứu dạng toán tổng hợp liên quan đến quy luật tương tác gen (hai cặp gen quy định cặp tính trạng) tương tác gen di truyền liên kết giới tính, tương tác gen di truyền liên kết Tôi đưa hướng giải chung cho dạng tập này, đồng thời cung cấp số tập để giúp học sinh rèn luyện kỹ giải dạng toán tổng hợp B NỘI DUNG I Phương pháp giải toán tổng hợp quy luật di truyền I.1 Tương tác gen di truyền liên kết Bài tập tìm kiểu gen bố mẹ biết tỉ lệ phân tính đời * Yêu cầu chung: - Học sinh phải nắm vững dạng tương tác gen Trong trường hợp này, xét đến tỉ lệ tương tác hai cặp gen quy định cặp tính trạng + Tác động bổ sung gồm tỉ lệ: : 7, : : 1, : : 4, : : : + Tác động cộng gộp gồm tỉ lệ: : : : : 1, 15 : + Tác động át chế gồm tỉ lệ: 12: : 1, 13 : (át chế trội), : : (át chế lặn) - Học sinh biết cách dựa vào tỉ lệ giao tử đồng hợp lặn để xác định kiểu gen tính tần số hoán vị, vận dụng quy tắc 75, 25 - Chú ý: Khi hai cặp gen tương tác với quy định cặp tính trạng hai cặp gen phân li độc lập với * Phương pháp giải chung: - Bước 1: Tách riêng tính trạng đời để xét, có tính trạng hai hay nhiều cặp gen quy định tính trạng tuân theo quy luật tương tác gen - Bước 2: Tùy theo tỉ lệ phân tính để quy ước cho phù hợp - Bước 3: Nhân tỉ lệ cặp tính trạng lại với + Nếu tích tỉ lệ cặp tính trạng tỉ lệ kiểu hình đời ta kết luận cặp gen quy định cặp tính trạng phân li độc lập + Nếu tích tỉ lệ cặp tính trạng khác với tỉ lệ kiểu hình đời ta kết luận cặp gen quy định cặp tính trạng di truyền liên kết - Bước 4: Căn vào kiểu hình đời để xác định xem gen di truyền liên kết hoàn toàn hay hoán vị gen tìm kiểu gen bố mẹ + Nếu đầy đủ kiểu hình có hoán vị gen + Nếu không đầy đủ kiểu hình gen di truyền liên kết hoàn toàn I.1.1 Trường hợp gen di truyền liên kết hoàn toàn Trong trường hợp gen di truyền liên kết hoàn toàn, ta thực bước phương pháp giải chung đưa Ví dụ: Ở loài thực vật, cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ tròn, hoa đỏ dẹt, hoa trắng tròn, hoa trắng dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) phù hợp với kết trên? Bài giải: - Khi P tự thụ phấn, F1, tính trạng hình dạng phân tính theo tỉ lệ dẹt + tròn + dài = 16 tổ hợp = giao tử x giao tử ⇒ kiểu gen P dị hợp hai cặp gen Trong trường hợp này, học sinh biết tỉ lệ phân tính tương tác bổ sung Từ rút quy ước: A-B- : dẹt A-bb aaB- : tròn aabb : dài Đây kết phép lai: AaBb x AaBb - Xét tính trạng màu sắc hoa F1, ta có: hoa đỏ : hoa trắng = : Từ suy hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng quy ước: D : hoa đỏ, d : hoa trắng Đây kết phép lai: Dd x Dd - (9 dẹt : tròn : dài) x (3 đỏ : trắng) = 27 dẹt, đỏ : dẹt, trắng : 18 tròn, đỏ : tròn, trắng : dài, đỏ : dài, trắng ⇒ khác với tỉ lệ kiểu hình F ⇒ gen quy định cặp tính trạng di truyền liên kết với - Ở F1 có tỉ lệ kiểu hình dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Ta không thấy xuất kiểu hình dài, trắng F1, chứng tỏ trường hợp gen di truyền liên kết hoàn toàn với P không tạo giao tử abd Vậy kiểu gen P Ad Bd Bb Aa aD bD I.1.2 Trường hợp có hoán vị gen Trong trường hợp có hoán vị gen, bước phải tìm tần số hoán vị Đối với dạng tập vừa tương tác vừa hoán vị, ta phân tích kiểu hình tính trạng tương tác gen có tỉ lệ kiểu gen tính trạng lại lấy tính trạng trội để tìm tỉ lệ giao tử lặn, áp dụng quy tắc 75, 25 - Nếu tỉ lệ giao tử lặn < 25% giao tử hoán vị gen Từ suy kiểu gen bố mẹ Ab tần số hoán vị gen f = tỉ lệ giao tử lặn x aB - Nếu tỉ lệ giao tử lặn > 25% giao tử liên kết gen Từ suy kiểu gen bố mẹ AB tần số hoán vị gen f = 100% - tỉ lệ giao tử lặn x ab - Nếu tỉ lệ giao tử lặn = 25% hoán vị gen với tần số 50% kiểu gen bố mẹ Ab AB aB ab Chú ý: Quy tắc 75, 25 áp dụng trường hợp kiểu gen dị hợp hai cặp lai với Trong đó: A-B- + A-bb = 75%, A-bb = aaB-, aaB- + aabb = 25% * Ví dụ 1: Ở loài đậu thơm, tính trạng dạng hoa cặp gen qui định Khi cho tự thụ phấn F1 dị hợp cặp gen với nhau, thu F2: 49,5% hoa đỏ, dạng kép; 6,75% hoa đỏ, dạng đơn; 25,5% hoa trắng, dạng kép; 18,25% hoa trắng, dạng đơn Xác định kiểu gen F1 tần số hoán vị (nếu có) Bài giải: - Khi F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn, F2, tính trạng màu hoa phân tính theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Tương tự ví dụ trên, học sinh biết tỉ lệ phân tính tương tác bổ sung Từ rút quy ước: A-B- : hoa đỏ A-bb, aaB- aabb : hoa trắng - Xét tính trạng dạng hoa F2, ta có: kép : đơn = : Từ suy dạng kép trội hoàn toàn so với dạng đơn quy ước: D : dạng kép, d : dạng đơn - (9 đỏ : trắng) x (3 kép : đơn) = 27 đỏ, kép : đỏ, đơn : 21 trắng, kép : trắng, đơn ⇒ khác với tỉ lệ kiểu hình F2 ⇒ gen quy định cặp tính trạng di truyền liên kết với - Ở F2 có đủ loại kiểu hình chứng tỏ trường hợp có hoán vị gen - Kiểu hình đỏ, kép F2 có kiểu gen A-B-D- chiếm tỉ lệ 49,5% Do gen A gen B tương tác với nên gen A gen B phân li độc lập + Trường hợp 1: Giả sử A D liên kết với 49,5% A-B-D- = A-D- x B⇒ A-D- = 66% Vì toán cho F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn nên áp dụng quy tắc 75, 25 A-D- = 66% ⇒ A-dd = 9%, aaD- = 9%, aadd = 16% 16%aadd = 40%ad x 40% ad Tỉ lệ giao tử ad > 25% ⇒ kiểu gen F1 AD Bb tần số hoán vị ad f = – x 40% = 20% + Trường hợp 2: Giả sử B D liên kết với Làm tương tự trường hợp 1, ta kiểu gen F1 Aa BD tần số bd hoán vị f = 20% * Ví dụ 2: Trong phép lai phân tích thu kết Fa sau: 42 tròn, hoa vàng 108 tròn, hoa trắng 258 dài, hoa vàng 192 dài, hoa trắng Biết màu sắc hoa gen quy định, hoa vàng trội hoàn toàn so với hoa trắng Xác định kiểu gen, kiểu hình bố mẹ phép lai phân tích Bài giải: - Tính trạng hình dạng Fa phân tính theo tỉ lệ tròn : dài Lai phân tích thu tổ hợp ⇒ tỉ lệ phân tính tương tác bổ sung, biến dạng tỉ lệ : Từ rút quy ước: A-B- : tròn A-bb, aaB- aabb : dài Đây kết phép lai AaBb (quả tròn) x aabb (quả dài) - Xét tính trạng màu sắc hoa Fa, ta có: vàng : trắng = : Quy ước: D : hoa vàng, d : hoa trắng Đây kết phép lai Dd (hoa vàng) x dd (hoa trắng) - (1 tròn : dài) x (1 vàng : trắng) = tròn, vàng : tròn, trắng : dài, vàng : dài, trắng ⇒ khác với tỉ lệ kiểu hình Fa ⇒ gen quy định cặp tính trạng di truyền liên kết với - Ở F2 có đủ loại kiểu hình chứng tỏ trường hợp có hoán vị gen - Kiểu hình tròn, vàng Fa có kiểu gen Aa,Bb,Dd chiếm tỉ lệ 7% Do gen A gen B tương tác với nên gen A gen B phân li độc lập + Trường hợp 1: Giả sử A D liên kết với Vì lai phân tích lai với cá thể đồng hợp lặn, cá thể cho giao tử adb với tỉ lệ 100% nên: Aa,Bb,Dd = 7% ⇒ ADB = 7% = AD x B ⇒ AD = 14% ⇒ ad = 14% Tỉ lệ giao tử ad < 25% ⇒ kiểu gen F1 Ad Bb tần số hoán vị aD f = x 14% = 28% + Trường hợp 2: Giả sử B D liên kết với Làm tương tự trường hợp 1, ta kiểu gen F Aa Bd tần số bD hoán vị f = 28% Vậy kiểu gen, kiểu hình cá thể cần tìm Ad Bb (tròn, vàng) x aD ad Bd ad bb (dài, trắng) Aa bb (dài, trắng) (tròn, vàng) x ad bD ad I.2 Tương tác gen di truyền liên kết liên kết giới tính Bài tập tìm kiểu gen bố mẹ biết tỉ lệ phân tính đời * Yêu cầu chung: - Học sinh phải nắm vững dạng tương tác gen Trong trường hợp này, xét đến tỉ lệ tương tác hai cặp gen quy định cặp tính trạng + Tác động bổ sung gồm tỉ lệ: : 7, : : 1, : : 4, : : : + Tác động cộng gộp gồm tỉ lệ: : : : : 1, 15 : + Tác động át chế gồm tỉ lệ: 12: : 1, 13 : (át chế trội), : : (át chế lặn) - Học sinh biết dấu hiệu nhận biết tính trạng gen di truyền liên kết giới tính quy định + Kết phép lai thuận nghịch khác + Tỉ lệ phân tính hai giới khác + Di truyền chéo (gen nằm X) di truyền thẳng (gen nằm Y) - Học sinh biết cách tính tần số hoán vị - Chú ý: Khi hai cặp gen tương tác với quy định cặp tính trạng hai cặp gen phân li độc lập với * Phương pháp giải chung: - Bước 1: Tách riêng tính trạng đời để xét + Nếu có tính trạng hai hay nhiều cặp gen quy định tính trạng tuân theo quy luật tương tác gen + Nếu có tính trạng mà phân tính hai giới khác tính trạng di truyền liên kết giới tính - Bước 2: Tùy theo tỉ lệ phân tính để quy ước cho phù hợp - Bước 3: Nhân tỉ lệ cặp tính trạng lại với + Nếu tích tỉ lệ cặp tính trạng tỉ lệ kiểu hình đời ta kết luận cặp gen quy định cặp tính trạng phân li độc lập + Nếu tích tỉ lệ cặp tính trạng khác với tỉ lệ kiểu hình đời ta kết luận cặp gen quy định cặp tính trạng di truyền liên kết - Bước 4: Căn vào kiểu hình đời để xác định xem gen di truyền liên kết hoàn toàn hay hoán vị gen tìm kiểu gen bố mẹ + Nếu đầy đủ kiểu hình có hoán vị gen Trong trường hợp này, áp dụng phương pháp giải giống phần I.1.2 để làm + Nếu không đầy đủ kiểu hình gen di truyền liên kết hoàn toàn * Ví dụ 1: Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi chủng với ruồi đực có mắt trắng chủng người ta thu 100% ruồi F có mắt đỏ tía 100% ruồi đực F1 có mắt đỏ tươi Cho ruồi F giao phối ngẫu nhiên với người ta thu F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình : 3/8 mắt đỏ tía, 3/8 mắt đỏ tươi 2/8 mắt trắng Xác đinh kiểu gen P Bài giải: - 100% ruồi F1 có mắt đỏ tía 100% ruồi đực F1 có mắt đỏ tươi ⇒ di truyền liên kết giới tính - Ở P, đỏ tươi Ở F1, đực đỏ tươi ⇒ di truyền chéo ⇒ gen nằm X 10 - F2 phân li kiểu hình : 3/8 mắt đỏ tía, 3/8 mắt đỏ tươi 2/8 mắt trắng (1 tính trạng lai tạo tổ hợp) ⇒ tương tác bổ sung ⇒ Màu mắt ruồi giấm 1gen nằm NST giới tính X gen nằm NST thường tương tác với theo kiểu tương tác bổ sung - Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi chủng với ruồi đực có mắt trắng chủng người ta thu mắt đỏ tía ⇒ có đồng thời A B quy định mắt đỏ tía - Do P chủng nên có trường hợp P: + Trường hợp 1: Cái đỏ tươi có kiểu gen XAXAbb x đực trắng XaYBB ⇒ F1: 100% đỏ tía (loại) + Trường hợp 2: Cái đỏ tươi có kiểu gen XaXaBB x đực trắng XAYbb ⇒ F1: XAXaBb (cái đỏ tía) XaYBb (đực đỏ tươi) ⇒ Khi kiểu gen có B quy định mắt đỏ tươi Còn lại quy định mắt trắng F1 x F1: XAXaBb (cái đỏ tía) x XaYBb (đực đỏ tươi) F2: 3/8 mắt đỏ tía, 3/8 mắt đỏ tươi 2/8 mắt trắng Vậy chọn trường hợp * Ví dụ 2: Khi cho gà chủng mang gen tương phản lai với F1 toàn lông xám, có sọc Cho gà mái F1 lai phân tích thu hệ Fa có: 10 gà mái lông vàng, có sọc 10 gà mái lông vàng, trơn gà trống lông xám, có sọc gà trống lông vàng, trơn gà trống lông xám, trơn gà trống lông vàng, có sọc Biết lông có sọc trội hoàn toàn so với lông trơn Xác định kiểu gen F1 tần số hoán vị (nếu có) 11 Bài giải: - Màu sắc gà trống gà mái khác ⇒ di truyền liên kết giới tính - Hình dạng gà trống gà mái giống ⇒ nằm NST thường - F1 lai phân tích thu hệ lai có: vàng : xám ⇒ tương tác kiểu bổ sung gen NST giới tính gen NST thường - Quy ước: A-B- : xám, A-bb, aaB- aabb : vàng D : có sọc, d : trơn - (3 vàng : xám) x (1 có sọc : trơn) kết khác với tỉ lệ kiểu hình F a ⇒ di truyền liên kết - Vì lai phân tích lai với cá thể đồng hợp lặn, cá thể cho giao tử adb với tỉ lệ 100% nên: Gà trống xám, sọc (A-B-D-) = 0,2 ⇒ ADB = 0,2 ⇒ x AD = 0,2 ⇒ AD = 0,4 > 0,25 ⇒ Kiểu gen F1 tần số hoán vị XBXb XAXa AD AD , X BY f = 20% ad ad BD BD , XAY f = 20% bd bd II Bài tập vận dụng Câu 1: Ở loài thực vật, kiểu gen có mặt hai alen trội A B cho kiểu hình thân cao, thiếu hai alen trội nói cho kiểu hình thân thấp Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho giao phấn dị hợp cặp gen thu đời phân li theo tỉ lệ thân cao, hoa đỏ : thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa trắng Biết gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường, trình giảm phân không xảy đột biến hoán vị gen Phép lai sau phù hợp với kết trên? A AD AD Bb × Bb ad ad B ABd Abd × abD aBD 12 C Bd Bd Aa × Aa bD bD D ABD AbD × abd aBd Câu 2: Ở loài thực vật, cho lai giống chủng có cặp gen tương ứng khác nhau: Cây cao, dài x thấp, dẹt F thu được: 100% cao, dẹt Lấy F1 lai phân tích với thấp, dài; F A thu được: thân thấp, dẹt : cao, tròn : thấp, tròn : cao, dài Kiểu gen F1 là: A AD Bb với f = 50% ad B Ad Bb aD C Ad Bb với f = 50% aD D AD Bb ad Câu 3: Một loài hoa: gen A: thân cao, a: thân thấp, B: hoa kép, b: hoa đơn, D: hoa đỏ, d: hoa trắng Trong di truyền không xảy hoán vị gen Xét phép lai P(Aa,Bb,Dd) × (aa,bb,dd) Fa xuất tỉ lệ thân cao, hoa kép, trắng: thân cao, hoa đơn, đỏ: thân thấp, hoa kép, trắng: thân thấp, hoa đơn, đỏ kiểu gen P là: A Bb AD ad × bb ad ad B Bb Ad ad × bb aD ad C Aa Bd bd × aa bD bd D Aa BD bd × aa bd bd Câu 4: Cho F1 tự thụ phấn thu F có kiểu hình phân li: 9/16 cao, màu hoa vàng: 4/16 thấp, hoa màu trắng : 3/16 thấp, hoa vàng Biết màu hoa cặp gen alen điều khiển , cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi giảm phân Xác định phương án đúng: A Chiều cao cặp gen qui định di truyền theo qui luật tương tác át chế tỉ lệ 13:3 , hai cặp gen liên kết hoàn toàn với cặp gen qui định màu hoa B Chiều cao cặp gen qui định di truyền theo qui luật tương tác bổ sung tỉ lệ 9:7, hai cặp gen liên kết hoàn toàn với cặp gen qui định màu hoa C Chiều cao cặp gen qui định di truyền theo qui luật tương tác bổ sung tỉ lệ 9:7, hai cặp gen phân li độc lập với cặp gen qui định màu hoa D Chiều cao cặp gen qui định di truyền theo qui luật tương tác bổ sung tỉ lệ 9:7, hai cặp gen liên kết không hoàn toàn với cặp gen qui định màu hoa 13 Câu 5: Ở loài thực vật, cho F hoa đỏ tròn lai phân tích thu lai: 0,20 hoa đỏ tròn : 0,45 hoa vàng bầu dục : 0,30 hoa vàng tròn : 0,05 hoa đỏ bầu dục Biết dạng cặp gen alen qui định (D qui định tròn, d qui định bầu dục); màu sắc hoa hai loại gen tác động bổ sung : A- B- hoa đỏ, kiểu gen khác cho hoa màu vàng Trả lời phương án đúng: A Có liên kết hoàn toàn cặp gen, kiểu gen F1: Aa BD AD Bb bd ad B Có liên kết không hoàn toàn cặp gen, khoảng cách gen 20 cM, kiểu gen F1: Aa BD AD Bb bd ad C Có liên kết không hoàn toàn cặp gen, khoảng cách gen 20 cM, kiểu gen F1: Aa Bd Ad Bb bD aD D Có liên kết không hoàn toàn cặp gen, khoảng cách gen 20 cM, kiểu gen F1: AB Dd ab Câu 6: Ở loài thực vật, kiểu gen có mặt alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, thiếu alen trội nói cho kiểu hình hoa trắng Alen D qui định hạt tròn, alen d qui định hạt dài Cho bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản thu F1 100% hoa đỏ, hạt tròn Cho F1 giao phấn với thể mang toàn gen lặn thu đời phân li theo tỉ lệ 10% hoa đỏ, hạt tròn : 15% hoa đỏ, hạt dài : 40% hoa trắng, hạt tròn : 35% hoa trắng, hạt dài Qui luật di truyền chi phối cặp tính trạng kiểu gen F1 A liên kết gen hoàn toàn, AD Bb ad B liên kết gen hoàn toàn, Ad Bb aD C liên kết gen không hoàn toàn, Ad Bb với f = 20% aD 14 D liên kết gen không hoàn toàn, Ad Bb với f = 40% aD Câu 7: Lai phân tích F1 (Aa,Bb,Dd) có đỏ, tròn với trắng, bầu (aa,bb,dd) thu Fa : 5% đỏ, tròn : 20% đỏ, bầu : 45% trắng, tròn : 30% trắng, bầu Kiểu gen thể F1 A Aa BD bd B Aa Bd bD C Aa Bd Ad Bb bD aD D Aa BD AD Bb bd ad Câu 8: Ở loài thực vật, cho P chủng khác cặp gen tương phản F1 thu đồng loạt cao, chín sớm Cho F tự thụ F2 xuất kiểu hình gồm 396 cao, chín sớm ; 54 cao, chín muộn ; 204 thấp, chín sớm ; 146 thấp, chín muộn Tần số hoán vị gen F1 là: A.10% B.20% C.30% D.40% Câu 9: Ở loài côn trùng có cặp NST giới tính ♂: XY, ♀: XX Cho cá thể mắt đỏ chủng giao phối với cá thể mắt trắng F1 đồng loạt mắt đỏ Cho lai phân tích đực F1 thu FB gồm: 100 mắt đỏ: 100 mắt trắng: 200 đực mắt trắng Khi cho F1 giao phối với tỉ lệ phân li kiểu hình F2 là: A.3 đỏ: trắng B.9 đỏ: trắng C.15 đỏ: trắng D.13 đỏ: trắng Câu 10: Ở ngựa, kiểu gen A-B- A- bb cho màu lông xám, gen B cho màu lông đen có aa kiểu gen, ngựa mang cặp gen đồng hợp lặn cho kiểu hình lông Hai cặp gen phân li độc lập Gen quy định kích thước lông có alen nằm nhiễm sắc thể mang B, b liên kết hoàn toàn với D quy định lông dài trội hoàn toàn so với d quy định lông ngắn Biết gen nằm nhiễm sắc thể thường Khi cho lai ngựa dị hợp cặp gen có kiểu gen giống thu F1 có 6,25% ngựa lông hung, ngắn Tính theo lý thuyết, ngựa lông xám, dài F1 chiếm tỉ lệ A.37,5% B.56,25% C.18,75% D.6,25% 15 C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I Kết luận Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, đưa số phương pháp giải dạng toán tổng hợp phần tương tác gen với di truyền liên kết di truyền liên kết giới tính Với phương pháp chung này, học sinh giải nhiều toán với lập luận chặt chẽ, logic, đầy đủ ý Đề tài lưu ý số điểm lý thuyết học sinh cần nắm vững trước làm tập dạng tổng hợp như: học sinh phải nắm vững dạng tương tác gen, cách tính tần số hoán vị, quy tắc 75, 25, dấu hiệu nhận biết di truyền liên kết với giới tính đặc biệt ý đến quy tắc gen tương tác với quy định tính trạng phân li độc lập với Ngoài ra, đề tài đưa số tập để học sinh vận dụng nhằm rèn luyện kỹ giải toán tổng hợp quy luật di truyền Trong việc hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ giải tập tổng hợp quy luật di truyền, giáo viên phân dạng xây dựng phương pháp giải chung cho dạng thuận lợi cho giáo viên dạy tiết giải tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhờ tiết dạy có tính chủ động tạo hứng thú cho học sinh II Đề nghị Đề tài đề cập đến phần nhỏ dạng tập tổng hợp quy luật di truyền Vì vậy, mở rộng đề tài, nghiên cứu phối hợp nhiều quy luật hơn, nhiều tỉ lệ áp dụng phương pháp dạng câu hỏi tính xác suất 16 ... mức độ đơn giản quy luật riêng lẻ, tập tổng hợp, có tiết rèn luyện tập, chương trình chuyên dạng toán quy luật di truyền tổng hợp Trong năm gần đây, phần toán tổng hợp quy luật di truyền Bộ giáo... giải chung cho dạng tập này, đồng thời cung cấp số tập để giúp học sinh rèn luyện kỹ giải dạng toán tổng hợp B NỘI DUNG I Phương pháp giải toán tổng hợp quy luật di truyền I.1 Tương tác gen di. .. giải toán tổng hợp quy luật di truyền Trong việc hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ giải tập tổng hợp quy luật di truyền, giáo viên phân dạng xây dựng phương pháp giải chung cho dạng thuận lợi cho
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG TOÁN TỔNG hợp QUY LUẬT DI TRUYỀN , bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG TOÁN TỔNG hợp QUY LUẬT DI TRUYỀN , bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học thpt chuyên đề PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG TOÁN TỔNG hợp QUY LUẬT DI TRUYỀN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay