Luận văn hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật việt nam

115 114 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:22

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH THU THY HợP ĐồNG MUA BáN NHà THEO PHáP LUậT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut dõn s v t tng dõn s Mó s: 60 38 01 03 HC LUN VN THC S LUT Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN VN CNG H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Hong Th Thu Thy MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc ký hiu, ch vit tt M U Chng 1: KHI QUT V HP NG MUA BN NH 1.1 Khỏi nim, c im phỏp lý ca hp ng mua bỏn nh 1.1.1 Khỏi nim hp ng mua bỏn nh 1.1.2 c im phỏp lý ca hp ng mua bỏn nh 12 1.1.3 So sỏnh hp ng mua bỏn nh vi cỏc loi hp ng mua bỏn khỏc 15 1.2 Quy nh phỏp lut Vit nam v hp ng mua bỏn nh 19 Quy nh phỏp lut ca mt s quc gia v hp ng mua bỏn nh 24 1.3.1 Quy nh v hỡnh thc ca hp ng dõn s 24 1.3.2 Quy nh v ni dung ca hp ng dõn s 26 1.4 Vai trũ ca quy nh phỏp lut v hp ng mua bỏn nh 28 KT LUN CHNG 33 Chng 2: QUY NH CA PHP LUT HIN HNH V HP NG MUA BN NH 34 2.1 Ni dung ca Hp ng mua bỏn nh theo Lut nh 2014 34 2.2 iu kin cú hiu lc ca hp ng mua bỏn nh 37 2.2.1 iu kin v ch th ca hp ng mua bỏn nh 38 2.2.2 iu kin v mc ớch, ni dung ca hp ng mua bỏn nh 44 2.2.3 iu kin v hỡnh thc, th tc ca hp ng mua bỏn nh 45 2.2.4 iu kin v s t nguyn ca ch th tham gia hp ng mua bỏn nh 48 2.2.5 Thi im cú hiu lc ca hp ng mua bỏn nh theo phỏp lut hin hnh 48 2.3 Hp ng mua bỏn nh vụ hiu v x lý hp ng mua bỏn nh vụ hiu 50 2.3.1 Hp ng mua bỏn nh vụ hiu 50 2.3.2 X lý hp ng mua bỏn nh vụ hiu 63 KT LUN CHNG 72 Chng 3: THC TRNG V MT S GII PHP V THI HNH PHP LUT V HP NG MUA BN NH 73 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 T n M h bn M g M p ng n mua bỏn nh vụ hiu ti tũa ỏn nhõn h dõn 83 x nh v hp ng mua bỏn nh vụ hiu v hu qu m phỏp lý hp Kin ngh sa i mt s iu lut liờn quan n quy c ng mua bỏn nh vụ l hiu 88 ý Gii phỏp xut hon thin phỏp lut 88 Gii phỏp thc hin t h h thc tin xột x ca Tũa ỏn 92 Cỏc nhúm hon thin khỏc 94 KT LUN CHNG n 96 KT g LUN 97 DANH MC TI LIU THAM g KHO 99 P p H t L r o C n g q u t r DANH MC Kí HIU, CH VIT TT BLDS: B lut dõn s TAND: Tũa ỏn nhõn dõn TANDTC: Tũa ỏn nhõn dõn ti cao XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Hp ng l mt nhng phng tin phỏp lý ch yu cỏ nhõn, t chc trao i li ớch nhm tha cỏc nhu cu nhõn sinh Hp ng cũn úng vai trũ vụ cựng quan trng vic thỳc y s phỏt trin nn kinh t vỡ nú l hỡnh thc phỏp lý c bn ca s trao i hng húa xó hi c bit l giai on hin nay, t nc ta ang thc hin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, ch nh hp ng cng c chỳ trng quỏ trỡnh xõy dng phỏp lut v xỏc lp, giao kt ca cỏc t chc, cỏ nhõn, ú, hp ng chuyn nhng quyn s dng t l mt nhng loi hp ng c giao dch ph bin v sụi ng nht Tuy nhiờn thi gian va qua, hp ng mua bỏn nh xy vi nhiu hỡnh thc phc tp, ú tỡnh trng hp ng mua bỏn nh khụng tuõn th quy nh phỏp lut xy ph bin, tỡnh trng tranh chp v hp ng mua bỏn nh ti cỏc tũa ỏn ngy cng nhiu nh hng rt ln n s phỏt trin kinh t, húa, xó hi, an ninh trt t ca t nc núi chung v nh hng n quyn v ngha v ca cỏc bờn tham gia giao kt hp ng núi riờng Tranh chp v hp ng mua bỏn nh nhiu nguyờn nhõn, ú l vic thiu hiu bit v nhng quy nh ca phỏp lut i vi hp ng mua bỏn nh , c bit l iu kin cú hiu lc ca hp ng mua bỏn nh ca cỏc bờn tham gia, bờn cnh ú l cỏc quy nh ca phỏp lut v trờn cũn nhiu bt cp, vic dng ca cỏc c quan cú thm quyn cũn cha thng nht dn n hp ng mua bỏn nh khụng c thc hin ỳng quy nh, vic gii quyt tranh chp cũn nhiu bt cp, c th nh cỏc iu lut cũn cha d liu ht nhng cn c xỏc nh hp ng mua bỏn nh vụ hiu b nhm ln; iu lut cha d liu c trng hp ch th c tỡnh bn thõn ri vo tỡnh trng khụng nhn thc v lm ch hnh vi ca mỡnh vo thi im xỏc lp hp ng; s thiu thng nht quy nh ca phỏp lut v hỡnh thc i vi hiu lc ca hp ng; vic quy nh x lý hu qu phỏp lý hp ng mua bỏn nh vụ hiu cũn chung chung, khụng phự hp thc tin Mt khỏc, hin Quc hi ang giao cho B t phỏp ch trỡ son tho B lut dõn s sa i Vỡ vy, vic nghiờn cu ti Hp ng mua bỏn nh theo phỏp lut Vit Nam" l cn thit giai on hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu cú liờn quan n ti Vic nghiờn cu v hp ng dõn s, ó c nhiu nh khoa hc phỏp lý quan tõm cỏc thi k, di nhng gúc khỏc v ch yu c cp cỏc bi ging giỏo trỡnh lut dõn s ca Trng i hc Lut H Ni, Khoa Lut i hc Quc gia, Trng i hc lut thnh ph H Chớ Minh ú cỏc quy nh ny c quy nh giỏn tip xut phỏt t cỏc quy nh v giao dch dõn s, bi l hp ng mua bỏn nh l mt loi giao dch dõn s ph bin Trong mt s n phm nh: Bỡnh lun B lut dõn s ca B T phỏp v mt s bi vit ca mt s tỏc gi ú l: - Ng u y n V n C n g ( 0 ) , Gi a o d c h d õ n s v ụ h i u v h u q u p h p l ý c a g i a o d c h d õ n s v ụ h i u , L u n n Ti n s , T r n g i h c L u t H N i - Lờ Chớ Cng (2011), Phỏp lut v hp ng mua bỏn nh hỡnh thnh tng lai, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh - Nguyn Thnh ụ (2008), Phỏp lut v cụng nhn quyn s hu nh - qua thc tin ti Thnh ph H Chớ Minh, Lun thc s lut hc, Trng i hc Lut Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh - L M i n h H ự n g ( ) , H i u l c c a h p n g t h e o q u y n h c a p h p l u t Vi t N a m , L u n n T i n s Lu t h c , T r n g i h c Lu t Th n h ph H Chớ Minh; - Trn c Hựng (2007), Hp ng mua bỏn nh vụ hiu v hu qu phỏp lý ca hp ng mua bỏn nh vụ hiu, Khúa lun c nhõn, Trng i hc Lut Thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh ng thi cú mt s sỏch chuyờn kho, cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n mt s khớa cnh phỏp lý ca hp ng, iu kin cú hiu lc ca hp ng nh: - Nguyn Mnh Bỏch (1997), Lut Dõn s Vit Nam lc gii- cỏc hp ng dõn s thụng dng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Cụng trỡnh ny ch yu trung nghiờn cu v cỏc hp ng dõn s thụng dng nh hp ng mua bỏn ti sn, hp ng tng cho ti sn theo BLDS 1995 - Ng u y n V n C n g , Ng u y n M i n h H n g ( 1 ) , Gi a o d c h v q u y n s d n g t v ụ h i u - P h p l u t v t h c t i n x t x , Nx b Th ụ n g t i n v t r u y n t h ụ n g ; - Nguyn Vn Cng (2003), "Giao dch dõn s vụ hiu khụng tuõn th cỏc quy nh v hỡnh thc", Kim sỏt,(5); - Vn i (2011), Lut hp ng Vit Nam, Bn ỏn v bỡnh lun bn ỏn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Cụng trỡnh khoa hc ny chuyờn sõu bỡnh lun nhng bn ỏn ó c cụng b liờn quan n cỏc khớa cnh phỏp lý ca ch nh hp ng - Vn i (2013), "Hỡnh thc ca hp ng phỏp lut dõn s Vit Nam: Nhng bt cp v hng hon thin", Tp Lut hc, s 2/2013 - Vn i (2009), "Hp ng vi phm iu cm Vit Nam", Khoa hc phỏp lý, (01), tr 55-63 - Nguyn Ngc in (2001), Bỡnh lun cỏc hp ng thụng dng Lut Dõn s Vit Nam, Nxb Tr, Thnh ph H Chớ Minh - Phm Hong Giang (2007), "nh hng ca iu kin hỡnh thc hp ng n hiu lc ca hp ng", Nh nc v Phỏp lut, (03), tr 47-51 - Phm Hong Giang (2006), "S phỏt trin ca phỏp lut hp ng: T nguyờn tc t giao kt hp ng n nguyờn tc cụng bng", Nh nc v Phỏp Lut, (10), tr 28-31 - Trn Th Hu, Nguyn Vn Hi (2012), "Mt s bt cp quy nh ca phỏp lut v hp ng mua bỏn nh ", Lut hc, (12), tr 19-24 - Lờ Minh Hựng (2009), "V thi im cú hiu lc ca hp ng theo qui nh ti iu 405 B lut dõn s 2005", Nh nc v phỏp lut, (06), tr 45-55 - Lờ Minh Hựng (2009), "nh hng ca yu t hỡnh thc i vi hp ng", Khoa hc phỏp lý, (01), tr 12-22 - Nguyn Ngc Khỏnh (2007), Ch nh hp ng BLDS 2005, Nxb T phỏp, H Ni - Nguyn Minh Khuờ (2001), "Mt s v giao dch dõn s", Tũa ỏn nhõn dõn, (03), tr 2-3 - Tng Duy Lng (2009), Phỏp lut dõn s v thc tin xột x, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni - Nguyn Th Hng Nhung (2011), "Phỏp lut v trỡnh t, th tc chuyn nhng quyn s dng t kinh doanh bt ng sn Vit Nam", Lut hc, (12), tr 34-42 - Hunh Vn Nụng (2009), "Thi im cú hiu lc ca hp ng v vic cụng chng hp ng", K yu hi tho khoa hc Thi im giao kt v thi im cú hiu lc ca hp ng theo quy nh ca B lut Dõn s 2005, i hc Lut Thnh ph H Chớ Minh, tr 13-18 - Dng Anh Sn, Lờ Minh Hựng (2010), "Hỡnh thc bn, b n c ú c h n g t h c l i u k i n c ú h i u l c c a h p n g " , N g h i n c u l p phỏp, (18), tr 28-33 b sung cỏc quy nh phỏp lut, thụng qua cỏc cụng tỏc hũa gii c s (cỏc cuc hũa gii ca y ban nhõn dõn, ca cỏc c quan chuyờn mụn), ph bin phỏp lut ti ch th ca quan h phỏp lut, ph bin phỏp lut thụng qua cỏc cõu lc b, c quan, t chc ca a phng, cp c s, t chc phỏp lut thụng qua hng c, quy c Ngy 07/04/2014 B T Phỏp ban hnh k hoch v tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut nm 2014 Theo ú, mc ớch ca vic y mnh tuyờn truyn, ph bin v giỏo dc phỏp lut trin khai cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nc vo cuc sng Vi yờu cu: - Thng xuyờn i mi hỡnh thc, phng phỏp ph bin, giỏo dc phỏp lut phự hp vi tng i tng; cỏc hot ng ph bin, giỏo dc phỏp lut phi c tin hnh thng xuyờn, liờn tc, hng v c s Bỏm sỏt ni dung, yờu cu theo quy nh ca Lut ph bin, giỏo dc phỏp lut v cỏc bn quy nh chi tit, hng dn thi hnh - Vic tuyờn truyn phỏp lut cn trung vo vic thay i v ni dung v i tng Ph bin cỏc quy nh ca B lut dõn s v hp ng mua bỏn nh , bi õy l giao dch dõn s ph bin v quan trng i sng, chỳ trng tuyờn truyn rng rói ti cỏn b, cụng chc v nhõn dõn v vic sa i ca B lut dõn s v Lut nh theo hng bo m quyn v li ớch ca cỏc ng s, phỏt huy vai trũ, trỏch nhim ca c quan Tũa ỏn, Vin kim sỏt, y ban nhõn dõn, v cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn cú liờn quan hot ng ỏp dng phỏp lut, thi hnh phỏp lut - Xõy dng v trin khai cỏc chng trỡnh, d ỏn phỏt trin cụng ngh thụng tin cụng tỏc ph bin giỏo dc phỏp lut; m rng v tng cng ỏp dng mng internet cụng tỏc ph bin giỏo dc phỏp lut - Hng nm, nõng s lng u sỏch phỏp lut cú c ch qun lý, khai thỏc, s dng phự hp, a dng húa cỏc hỡnh thc nhm nõng cao hiu qu 95 KT LUN CHNG Nh t l ti sn quan trng v thit yu nht i vi mi cỏ nhõn, gia ỡnh xó hi Vit Nam Vỡ vy phỏp lut iu chnh v quan h giao dch ti sn nh cn thng xuyờn c r soỏt, sa i, b sung cho phự hp tỡnh hỡnh thc tin Qua mt s kin ngh trờn Hc viờn mong s b sung phn no ý kin vo D tho sa i phỏp lut dõn s núi chung v chng iu quy nh v giao dch dõn s núi riờng phỏp lut to c hnh lang phỏp lý quan trng cho cỏc giao dch Thỳc y cỏc quan h v nh phỏt trin, lm cho th trng bt ng sn cú nh hng v phỏt trin lnh mnh V phng din phỏp lý, trờn c s nhng lý lun ó c gii quyt kt hp vi nhng phõn tớch c th v thc trng phỏp lut hin hnh, hc viờn ó a nhng xut mang tớnh nh hng v c th hon thin phỏp lut nhm bo m an ton cho cỏc giao dch mua bỏn nh thụng qua cỏc quy nh v iu kin cú hiu lc ca hp ng mua bỏn nh 96 KT LUN Qua nghiờn cu c s lý lun v c s thc tin hp ng mua bỏn nh v vic gii quyt hu qu phỏp lý ca hp ng mua bỏn nh vụ hiu, cho chỳng ta thy giao dch dõn s v nh ang din rt sụi ng nn kinh t th trng, xut phỏt t vai trũ v ý ngha to ln ca nh i vi ngi dõn ú ũi hi s iu chnh kp thi ca h thng phỏp lut dõn s ng thi din bin giao dch mua bỏn nh vụ hiu phc tp, cỏc giao dch din t phỏt v thiu hiu bit v phỏp lut Chớnh vỡ l ú nhiu ng s li dng s h ca phỏp lut ó tht ha, yờu cu hy giao dch dõn s vụ hiu nhm trc li cho mỡnh Bờn cnh ú (hp ng mua bỏn nh c xem l quan h "t", cỏc nh lm lut luụn luụn tụn trng v cao ý ca cỏc ch th tham gia giao dch, to s thụng thoỏng cho cỏc ch th tham gia giao dch Tuy nhiờn, phỏp lut dõn s nc ta cha lm rừ ny, BLDS quy nh cỏc iu kin cú hiu lc ca giao dch thỡ iu kin v t tha thun th hin ý ca cỏc bờn tham gia v iu kin v hỡnh thc l cú s can thip ca Nh nc ngang hng vi nhau) [17] khuyn khớch giao dch dõn s phỏt trin v gim bt tỡnh trng giao dch vụ hiu nh hin nay, thi gian ti chỳng ta cn hon chnh h thng phỏp lut v giao dch núi chung v giao dch dõn s núi riờng ú cú giao dch v mua bỏn nh Phỏp lut thc nh phi th hin s thng nht ca phỏp lut, khụng th hiu a ngha, khụng gõy s bt bỡnh ng gia cỏc giao dch v kinh t, dõn s, thng mi ng thi phi phự hp xu hng chung ca th gii Vi kh nng nghiờn cu cũn hn ch v nhng khú khn v ti liu nghiờn cu tham kho lnh vc nh , lun cũn cú nhng thiu sút 97 nht nh Nhng kt qu t c lun ngoi s c gng ca hc viờn cũn cú s giỳp tn tỡnh ca cỏc Thy, Cụ v Giỏo viờn hng dn Hc viờn xin trõn trng cỏm n 98 DANH MC TI LIU THAM KHO B t phỏp (2005), D tho B lut dõn s (sa i), H Ni Chớnh ph (1950), Sc lnh s 92/SL ngy 22/5/1950 v vic tip tc ỏp dng cỏc lut l hin hnh ba Bc, Trung, Nam B, H Ni Chớnh ph (1952), Sc lnh s 85/SL ngy 22/02/1952 v Th l trc b cỏc vic mua bỏn, cho v i nh ca, rung t, H Ni Chớnh ph (1994), Ngh nh s 60/CP ngy 5/7/1994 v quyn s hu nh v quyn s dng t ti ụ th, H Ni Chớnh ph (1994), Ngh nh s 61/CP ngy 5/7/1994 v mua bỏn v kinh doanh nh , H Ni Chớnh ph (1996), Ch th s 191/TTg ca Th tng Chớnh ph ngy 03/3/1996 v vic y mnh vic bỏn nh thuc s hu nh nc cho ngi ang thuờ v cp giy chng nhn quyn s hu nh v quyn s dng t ti ụ th, H Ni Chớnh ph (1996), Ngh nh s 31/CP ngy 2/10/1996 v t chc v hot ng Cụng chng Nh nc, H Ni Chớnh ph (1999), Ngh nh s 17/1999/N-CP ngy 29/03/1999 ca Chớnh ph v th tc chuyn i, chuyn nhng, cho thuờ, cho thuờ li, tha k quyn s dng t v th chp, gúp bng giỏ tr quyn s dng t, H Ni Chớnh ph (1999), Ngh nh s 25/1999/N-CP ngy 19/4/1999 v phng thc tr nh , giỏ cho thuờ nh cha tr li nh v th tc xỏc lp quyn s hu nh c quy nh ti Ngh quyt s 58/1998/NQ-UBTVQH ngy 20/08/1998 v giao dch dõn s v nh c xỏc lp trc ngy 01/7/1991, H Ni 10 Chớnh ph (1999), Ngh nh s 176/1999/N-CP ngy 21/12/1999 v l phớ trc b, H Ni 9 11 Chớnh ph (2000), Quyt nh s 20/2000/TTg ca Th tng Chớnh ph ngy 03/02/2000 v vic h tr ngi hot ng cỏch mng t trc cỏch mng thỏng Tỏm nm 1945 ci thin nh , H Ni 12 Chớnh ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29/11/2004 v thi hnh Lut t ai, H Ni 13 Chớnh ph (2001), Ngh nh s 79/2001/N-CP ngy 01/11/2001 ca Chớnh ph v sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 17/1999/N-CP ngy 29/03/1999 v th tc chuyn i, chuyn nhng, cho thuờ, cho thuờ li, tha k quyn s dng t, th chp, gúp bng giỏ tr quyn s dng t, H Ni 14 Chớnh ph (2001), Ngh nh s 81/N-CP ngy 05/10/2001 v vic ngi Vit Nam nh c nc ngoi mua nh ti Vit Nam, H Ni 15 Ch tch nc (1952), Sc lnh 85/SL ngy 20/2/1952 v ban hnh th l trc b v vic mua bỏn, cho v i nh ca rung t, H Ni 16 Nguyn Vit Cng (1997), Hi ỏp hp ng dõn s, hp ng mua bỏn nh , mua bỏn ti sn, hp ng thuờ nh v phng hng gii quyt tranh chp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 17 Nguyn Vn Cng (2005), Giao dch dõn s vụ hiu v x lý giao dch dõn s vụ hiu, Lun ỏn tin s lut hc, Trng i hc Lut H Ni 18 Nguyn Ngc in (2001), Bỡnh lun cỏc hp ng thụng dng B lut dõn s Vit Nam, Nxb Tr, Thnh ph H Chớ Minh 19 Nguyn c Giao, Lu Tin Dng (dch) (1995), Bỡnh lun khoa hc B lut Dõn s Nht Bn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 20 Nguyn c Giao (2000), "V trớ, vai trũ ca ch nh hp ng B lut dõn s Vit Nam", Thụng tin khoa hc phỏp lý, Vin Nghiờn cu Khoa hc Phỏp lý 21 Bựi ng Hiu (2001), "Giao dch dõn s vụ hiu tng i v giao dch dõn s vụ hiu tuyt i", Tp Lut hc, (10) 100 22 Hi ng B trng (1991), Quyt nh 297-CT ca Ch tch Hi ng B trng ngy 2/10/1991 v vic gii quyt mt s nh , H Ni 23 Hi ng chớnh ph (1979), Ngh nh s 02/N-HCP v Ban hnh iu l thng nht qun lý nh ca cỏc Thnh ph, Th xó, Th trn, H Ni 24 Hi ng nh nc (1991), Phỏp lnh nh , Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 Lờ Minh Hựng (2010), Hiu lc ca hp ng theo qui nh ca phỏp lut Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut TP H Chớ Minh 26 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2002), Giỏo trỡnh Lut Dõn s, Nxb i hc quc gia, H Ni 27 Phm Cụng Lc (1998), "í giao dch dõn s" 28 Nh xut bn Chớnh tr quc gia (1995), B lut dõn s v thng mi Thỏi Lan, quyn I - IV, H Ni 29 Quc hi (1946, 1959, 1980, 1992, 1995, 2013), Hin phỏp Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 Quc hi (1987), Lut t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 Quc hi (1993), Lut t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 32 Quc hi (1994), Lut thu chuyn quyn s dng t, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 Quc hi (1995), B lut dõn s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 34 Quc hi (1997), Lut thng mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 35 Quc hi nc CHND Trung Hoa (1999), Lut hp ng nc Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa 36 Quc hi (2000), Lut hụn nhõn v gia ỡnh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 37 Quc hi (2001), Lut sa i b sung mt s iu ca Lut t ai, H Ni 38 Quc hi (2003), Lut t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 101 39 Quc hi (2005), Lut thng mi, NXb lao ng xó hi, H Ni 40 Quc hi (2014), Lut nh , Nxb lao ng xó hi, H Ni 41 Quc hi (2005), B lut dõn s nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 Nguyn Q Thng (2002), Lc kho v Hong Vit lut l, Nxb Vn húa thụng tin 43 Lờ Th Bớch Th (1997), "Vn vụ hiu vic hon thin ch nh hp ng kinh t", Nh nc v phỏp lut, (3) 44 Lờ Th Bớch Th (2001), "Mt s v ngh giao kt hp ng theo quy nh ca B lut dõn s", Tp Lut hc, (4) 45 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (1999), Thụng t liờn tch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngy 25/01/1999 hng dn ỏp dng mt s quy nh ti Ngh quyt s 58/1998 vờ giao dch dõn s v nh xỏc lp trc ngy 01/7/1991, H Ni 46 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (1985), Bỏo cỏo s 158/PC ngy 25/3/1985 v vic hng dn x lý mt s tranh chp v nh , H Ni 47 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Bỏo cỏo tng kt ca ngnh Tũa ỏn nm 2003, H Ni 48 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao - Vin kim sỏt nhõn dõn ti cao - Tng cc a chớnh (2002), Thụng t liờn tch s 01/3-1-2002/TTLT-TANDTCVKSNDTC-TCC, hng dn v thm quyn ca Tũa ỏn nhõn dõn vic gi quyt cỏc tranh chp liờn quan n quyn s dng t, H Ni 49 Trn Thỏi Tụng (1237), Chiu ch 1292 50 Trn Trung Trc (1997), Mt s v giao dch dõn s v hu qu phỏp lý ca giao dch dõn s vụ hiu, Lun thc s lut hc, Trng i hc Lut H Ni 102 51 Trng i hc Lut H Ni (1999), T in gii thớch thut ng lut hc, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 52 Trng i hc Lut H Ni (2003), Giỏo trỡnh lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn H Ni 53 Trng i hc Lut H Ni (2004), Giỏo trỡnh lut dõn s Vit Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 54 Trng i hc Lut H Ni (2003), Giỏo trỡnh Lut La Mó, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 55 o Trớ c (1999), "Mt s phng phỏp lun nghiờn cu v vai trũ, v trớ ca phỏp lut quỏ trỡnh hp tỏc v hi nhp quc t v khu vc", Nh nc v phỏp lut, (11) 56 y ban Thng v Quc hi (1998), Ngh quyt s 58/1998/NQQUBTVQH ngy 20/8/1991 v giao dch dõn s v nh xỏc lp trc ngy 01/07/1991, H Ni 57 Vin Ngụn ng hc (1994), T in ting Vit, Nxb Giỏo dc, H Ni 58 Vin s hc Vit nam (1991), B Quc triu hỡnh lut, Nxb Khoa hc phỏp lý, H Ni 103 PH LC Ph lc S liu gii quyt s thm cỏc v ỏn tranh chp hp ng mua bỏn nh ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2012 S V VIC CềN LI S V VIC GII QUYấT C IM NGUYấN N C IM B N C IM CC V VIC GII QUYT Chuyn h s ỡnh ch Cụng nhn tha thun ca n s Xột x hoc gii quyt Tng s Tng s Quỏ hn lut nh Tm ỡnh ch C quan, t chc Cỏc nhõn C quan, t chc Cỏc nhõn Cú yu t n c ngoi Cú ỏp dng bin phỏp khn cp tm thi Cú n kin cu ngi khỏc Cú ngi bo v quyn, li ớch hp phỏp cho ng s Cú vin kim sỏt tham gia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2T/c hp ng mua bỏn nh 1362 74 288 149 231 742 620 10 246 522 13 510 31 11 16 Tng cng 1362 74 288 149 231 742 620 10 246 522 13 510 31 11 16 LOI V N V VIC DN S Th lý A.Loi v ỏn 2.Tranh chp v hp ng dõn s Ph lc S liu gii quyt s thm cỏc v ỏn tranh chp hp ng mua bỏn nh ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2013 LOI V N V VIC DN S Th lý C IM C IM NGUYấN B N N S V VIC CềN LI S V VIC GII QUYấT Chuyn ỡnh Cụng Xột Tng Tng h s ch nhn x s tha hoc thun gii ca quyt n s s Quỏ Tm C Cỏc C hn ỡnh quan, nhõn quan, nhõn lut ch t t nh chc chc 15 Cỏc 16 C IM CC V VIC GII QUYT Cú Cú ỏp yu dng t bin nc phỏp ngoi khn cp tm thi 10 11 12 13 14 17 00 00 00 00 00 00 00 02.2T/c hp ng mua bỏn nh 134 175 640 666 2263 4437 16 432 28 05 30 1306 49 282 134 175 640 666 437 16 Cú n kin cu ngi khỏc 18 19 Cú ngi bo v quyn, li ớch hp phỏp cho ng s 20 1306 49 282 0 Cú vin kim sỏt tham gia 21 A.Loi v ỏn 2.Tranh chp v hp ng dõn s Tng cng 263 432 28 30 Ph lc S liu gii quyt phỳc thm cỏc v ỏn tranh chp hp ng mua bỏn nh ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn t nm 2012 S V VIC CềN LI S V VIC GII QUYấT Xột Tng Tng x s s hoc gii quyt ỡnh ch LOI V N V VIC DN S Th lý PHN TCH CC V VIC XẫT X Quỏ Tm Gi hn ỡnh nguyờn lut ch bn ỏn, nh quyt nh s thm Rỳt Rỳt Lý khỏng khỏng cỏo ngh khỏc C IM CC V VIC GII QUYT Sa bn ỏn quyt nh s thm Hy bn ỏn, quyt nh s thm ỡnh ch Hy bn ỏn, quyt nh s thm xột x li Do cp Do Do cú cp Do cú Do cp s thm sai tỡnh s tit thm mi sai tỡnh s tit thm mi sai Do cú tỡnh tit mi S v Cú Cú Cú vic ỏp ngi vin vin dng bo v kim kim bin quyn, sỏt sỏt cú phỏp li ớch tham khỏng khn hp gia ngh cp phỏp nhng tm cho khụng thi ng c s chp nhn 20 21 22 23 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 16 180 199 27 59 53 29 28 0 26 226 16 180 199 27 59 53 29 28 0 26 A.Loi v ỏn 2.Tranh chp v hp ng dõn s 2.2T/c hp ng mua bỏn nh Tng cng Ph lc S liu gii quyt phỳc thm cỏc v ỏn tranh chp hp ng mua bỏn nh ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn t nm 2013 S V VIC CềN LI S V VIC GII QUYấT Xột Tng Tng x s s hoc gii quyt ỡnh ch LOI V N V VIC DN S Th lý Rỳt Rỳt Lý khỏng khỏng PHN TCH CC V VIC XẫT X Quỏ Tm Gi Sa bn Hy bn Hy bn S v Cú ỏp hn ỡnh nguyờn ỏn quyt ỏn, quyt ỏn, quyt vic dng lut ch bn ỏn, nh s nh s nh s vin bin thm thm thm nh quyt kim phỏp nh ỡnh ch khn xột x li sỏt cú s khỏng cp tm Do Do Do Do Do Do thm ngh thi cp cú cp cú cp cú nhng cỏo ngh khỏc C IM CC V VIC GII QUYT Cú Cú ngi vin bo v kim quyn, sỏt li ớch tham hp gia phỏp cho ng s s tỡnh s tỡnh s tỡnh khụng thm tit thm tit thm tit c sai mi sai mi sai mi chp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nhn 20 21 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 12 205 220 21 77 45 30 28 0 46 241 12 205 220 21 77 45 30 28 0 46 A.Loi v ỏn 2.Tranh chp v hp ng dõn s 2.2T/c hp ng mua bỏn nh Tng cng Ph lc S liu gii quyt giỏm c thm, tỏi thm cỏc v ỏn tranh chp hp ng mua bỏn nh ca ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2012 Th lý Chỏnh Vin Cng ỏn trng khỏng khỏng ngh ngh S V VIC GII QUYấT Chỏnh Vin ỏn rỳt trng khỏng rỳt ngh khỏng ngh ó xột x LOI V N V VIC DN S Chỏnh Vin ỏn trng khỏng khỏng ngh ngh S V VIC CềN LI Tng Chỏnh Vin Tng s ỏn trng s khỏng khỏng ngh ngh PHN TCH CC V VIC XẫT X Gi nguyờn Hy Hy bn ỏn, quyt bn bn ỏn, nh cú hiu ỏn, quyt lc phỏp lut quyt nh nh phỳc cú thm, hiu gi lc nguyờn Khụng Khụng phỏp bn ỏn, chp chp lut quyt nhn nhn v nh s khỏng khỏng ỡnh thm ngh ngh ch ca ca v ỏn chỏnh Vin ỏn trng Hy quyt nh giỏm c thm, gi nguyờn bn ỏn, quyt nh s thm Hy quyt nh ca giỏm c thm, gi nguyờn bn ỏn, quyt nh phỳc thm Hy quyt nh ca giỏm c thm, bn ỏn, quyt nh phỳc thm, gi nguyờn bn ỏn, quyt nh s Hy quyt nh ca giỏm c thm, gi nguyờn quyt nh giỏm c thm ca Tũa ỏn cp Hy bn ỏn, quyt nh cú hiu lc phỏp lut x lý s thm li Hy bn ỏn, quyt nh cú hiu lc phỏp lut xột x phỳc thm li thm di 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.Loi v ỏn 2.Tranh chp v hp ng dõn s 02.2 T/c hp ng mua bỏn nh 0 0Tng cng 0 0 ... mua bán nhà bao gồm loại hợp đồng mua bán nhà là: Hợp đồng mua bán nhà riêng lẻ, hợp đồng mua bán nhà chung cƣ, hợp đồng mua bán nhà dự án nhƣ nhà liền kề, nhà chủ đầu tƣ Với loại hợp đồng mua bán. .. hợp đồng mua bán nhà 12 1.1.3 So sánh hợp đồng mua bán nhà với loại hợp đồng mua bán khác 15 1.2 Quy định pháp luật Việt nam hợp đồng mua bán nhà 19 Quy định pháp luật số quốc gia hợp đồng. .. sản, quy định hợp đồng mua bán nhà pháp lệnh nhà 1991, Luật nhà 2014, Bộ luật dân 1995, Bộ luật dân 2005 khái quát hợp đồng mua bán nhà nhƣ sau: Hợp đồng mua bán nhà loại hợp đồng mua bán tài sản,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật việt nam , Luận văn hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật việt nam , Luận văn hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay