Luận văn hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh bắc giang – thực trạng và giải pháp

116 101 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:22

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH LOAN HOạT ĐộNG CÔNG CHứNG TRÊN ĐịABàN TỉNH BắC GIANG THựC TRạNG GIảI PHáP LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH LOAN HOạT ĐộNG CÔNG CHứNG TRÊN ĐịABàN TỉNH BắC GIANG THựC TRạNG GIảI PHáP Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS TRN TH HIN H NI - 2015 LI CAM OAN T ụ i x i n ca m o a n Lu n v n l cụ n g t r ỡ n h n g h i ờn c u c a r i ờn g t ụ i Cỏ c kt q u n ờu t r o n g Lu n v n ch a c cụ n g b t r o n g b t k cụ n g t r ỡ n h n o kh ỏ c Cỏ c s l i u , vớ d v t r ch d n t r o n g Lu n v n m b o t n h c h n h x ỏ c , t i n c y v t r u n g t h c T ụ i ó h o n t h n h t t c c ỏ c mụ n h c v ó t h a n h t o ỏ n t t c cỏ c n g h a v t i ch n h t h eo q u y n h c a Kh o a Lu t i h c Qu c g i a H N i Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Th Loan MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc bng M U Chng 1: MT S VN Lí LUN C BN V CễNG CHNG .7 1.1 Khỏi nim, vai trũ ca cụng chng qun lý hnh chớnh nh nc 1.1.1 Khỏi nim cụng chng 1.1.2 Vai trũ ca cụng chng qun lý hnh chớnh nh nc 22 1.2 Cỏc yu t bo m hot ng cụng chng 22 1.2.1 Bo m v nng lc v nhn thc ca cụng chng viờn 22 1.2.2 Bo m v kinh t, xó hi 24 1.2.3 Bo m v phỏp lý 25 1.3 Xó hi húa hot ng cụng chng v vai trũ iu chnh ca phỏp lut 27 1.3.1 Xó hi húa hot ng cụng chng 27 1.3.2 Phỏp lut v xó hi húa hot ng cụng chng v vai trũ ca phỏp lut i vi hot ng cụng chng thc hin xó hi húa 32 1.3.3 Vai trũ ca phỏp lut i vi hot ng cụng chng thc hin xó hi húa 39 Chng 2: THC TRNG PHP LUT V CễNG CHNG V HOT NG CễNG CHNG TNH BC GIANG 44 2.1 Thc trng phỏp lut v cụng chng 44 1 Q u y n h p h ỏ p l u t v c ụ n g c h n g v i n , t c h c h n h n gh cụng chng 45 2.1.2 Quy nh ca phỏp lut v trỡnh t, th tc thc hin cụng chng 52 2.1.3 Quy nh ca phỏp lut v cụng tỏc qun lý nh nc v cụng chng 55 2.1.4 ỏnh giỏ chung thc trng phỏp lut v cụng chng 60 2.2 Thc trng hot ng cụng chng tnh Bc Giang 66 2.2.1 Mt s yu t c thự ca tnh Bc Giang cú tỏc ng n hot ng cụng chng 66 2.2.2 Thc trng v cụng chng viờn v t chc hnh ngh cụng chng 69 2.2.3 Thc trng, kt qu thc hin cỏc th tc cụng chng 73 2.2.4 Thc trng hot ng qun lý nh nc v cụng chng 74 2.2.5 ỏnh giỏ chung v hot ng cụng chng tnh Bc Giang 81 Chng 3: GII PHP HON THIN PHP LUT V CễNG CHNG, NNG CAO HIU QU HOT NG CễNG CHNG TRấN A BN TNH BC GIANG 90 3.1 Gii phỏp hon thin phỏp lut v cụng chng 90 3.2 Gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang 92 3.2.1 Tng cng tuyờn truyn, ph bin phỏp lut v cụng chng 92 3.2.2 Ban hnh bn quy phm phỏp lut theo thm quyn 93 3.2.3 R soỏt bn quy phm phỏp lut, theo dừi thi hnh phỏp lut lnh vc cụng chng v bn liờn quan n cụng chng trờn a bn tnh 94 3.2.4 Tng cng cụng tỏc o to, bi dng nõng cao cht lng i ng cụng chng viờn 95 3.2.5 Cng c t chc b mỏy, nõng cao nng lc i ng lm cụng tỏc qun lý nh nc v cụng chng 96 3.2.6 Thnh lp Hip hi cụng chng, phỏt huy vai trũ t qun ca t chc xó hi ngh nghip v cụng chng 97 3.2.7 Xõy dng c s d liu chung, chia s d liu gia cỏc t chc hnh ngh cụng chng vi cỏc phũng ng ký quyn s dng t 97 3.2.8 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra, x lý vi phm hot ng cụng chng 99 KT LUN 102 DANH MC TI LIU THAM KHO 104 DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: Din tớch, dõn s, tc tng trng kinh t cỏc huyn, thnh ph trờn a bn tnh Bc Giang 69 Bng 2.2: S lng t chc hnh ngh cụng chng v s cụng chng viờn Bng 2.3: S hp ng, giao dch ó cụng chng 72 74 M U Tớnh cp thit ca ti Trong nn kinh t th trng hin nay, cỏc giao dch dõn s ngy mt gia tng v s lng v tớnh cht phc tp, chớnh vỡ vy ũi hi Nh nc phi cú nhng bin phỏp hu hiu qun lý cng nh bo v quyn, li ớch hp phỏp ca nh nc, t chc v ca cụng dõn tham gia giao dch Mt nhng bin phỏp qun lý i vi cỏc giao dch dõn s, ú l hot ng cụng chng Cụng chng úng vai trũ l thit ch qun lý cỏc hp ng, giao dch, chng nhn tớnh xỏc thc v hp phỏp ca nhng bn, cú giỏ tr thi hnh khụng ch i vi cỏc bờn giao kt, m cũn i vi cỏc bờn cú liờn quan khỏc, qua ú, Nh nc cú th kim tra, giỏm sỏt, iu tit mt cỏch khỏch quan, cụng minh v hiu qu cỏc quan h xó hi thụng qua nhng hp ng, giao dch ny Cụng chng cú th coi l "lỏ chn" phũng nga hu hiu, m bo an ton phỏp lý cho cỏc hp ng, giao dch, tit kim thi gian, chi phớ cho xó hi, gim thiu "gỏnh nng" phỏp lý cho Tũa ỏn vic gii quyt cỏc tranh chp dõn s Xut phỏt t vai trũ v tm quan trng ca hot ng cụng chng, nhng nm qua, ng v Nh nc ta ó ban hnh nhiu bn v cụng chng Ngh quyt s 49-NQ/TW ngy ngy 02/6/2005 ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó nhim v: Hon thin ch nh cụng chng, xỏc nh rừ phm vi ca cụng chng, giỏ tr phỏp lý ca bn cụng chng, xõy dng mụ hỡnh qun lý nh nc v cụng chng theo hng Nh nc ch t chc c quan cụng chng thớch hp; cú bc i phự hp tng bc xó hi húa cụng vic ny [3] Nhm th ch húa ch trng ca ng, nhiu bn phỏp lut v cụng chng c ban hnh, ú phi k n Lut Cụng chng c Quc hi khúa XI thụng qua ngy 29/11/2006, tip n l Lut Cụng chng c Quc hi khúa XIII thụng qua ngy 20/6/2014 cú hiu lc thi hnh k t ngy 01/01/2015 K t Lut Cụng chng c ban hnh, hot ng cụng chng c nc núi chung cng nh trờn a bn tnh Bc Giang núi riờng ó cú nhng chuyn bin mnh m, s lng cụng chng viờn v t chc hnh ngh cụng chng tng lờn rừ rt, ngoi cỏc Phũng cụng chng Nh nc thnh lp cũn cú cỏc Vn phũng cụng chng cụng chng viờn thnh lp Tuy nhiờn, cựng vi vic thc hin ch trng xó hi húa hot ng cụng chng, vic tng v s lng cụng chng viờn v t chc hnh ngh cụng chng cng lm phỏt sinh nhiu , ú l s phỏt trin "núng" ca cỏc t chc hnh ngh cụng chng, cỏc Vn phũng cụng chng phỏt trin quỏ nhanh v ch trung khu vc trung tõm, ni cú iu kin kinh t - xó hi phỏt trin dn n s cnh tranh khụng lnh mnh; kim soỏt hot ng ca cụng chng viờn v cht lng cỏc bn cụng chng v.v Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu thc trng hot ng cụng chng v a cỏc gii phỏp nõng cao ton din cht lng hot ng cụng chng l mt yờu cu cp thit, trc mt cng nh lõu di T thc tin hot ng cụng chng a phng, trờn c s nghiờn cu lý lun v nh nc v phỏp lut, tỏc gi la chn ti "Hot ng cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang - Thc trng v gii phỏp" lm lun tt nghip cao hc chuyờn ngnh lý lun v lch s nh nc v phỏp lut vi mong mun lm sỏng t c s lý lun v thc tin, t ú a cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng cụng chng a phng núi riờng v trờn c nc núi chung Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Phỏp lut v cụng chng núi chung ó c s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cu di gúc lý lun cng nh thc tin Rt nhiu nhng tỡnh phỏp lý c th v cụng chng c cp nhiu bi vit cỏc chuyờn ngnh lut nh Lut hc, Nghiờn cu lp phỏp, Dõn ch v Phỏp lut, Nh nc v Phỏp lut, nhiu cụng trỡnh nghiờn cu, ti nghiờn cu , cỏc bi vit ng trờn cỏc bn lun v ny, ú cú th k n cỏc cụng trỡnh khoa hoc c: - Lun ỏn tin s: "Nhng lý lun v thc tin vic xỏc nh phm vi ni dung hnh vi cụng chng v giỏ tr phỏp lý ca bn cụng chng nc ta hin nay", ca tỏc gi ng Vn Khanh, nm 2000; - Lun thc s: "Xõy dng ni dung c bn qun lý nh nc i vi hot ng cụng chng, chng thc t thc tin tnh Bỡnh Phc" ca tỏc gi Nguyn Minh Hi, nm 2009; - Lun thc s lut hc: "Qun lý nh nc v t chc v hot ng ca cụng chng ti Thnh ph H Chớ Minh giai on hin nay" ca tỏc gi Nguyn Vn Cng, nm 2009; - L u n v n : " P h ỏ p ch xó h i ch n g h a t r o n g t ch c v h o t n g c ụ n g c h n g t r n a b n t h n h p h H N i " c a t ỏ c g i P h m H u H ự n g , n m 010; - L u n v n t h c s : " Qu ỏ t r ỡ n h p h ỏ t t r i n v p h n g h n g h o n t h i n p h ỏ p l u t c ụ n g c h n g Vi t N a m h i n n a y " c a t ỏ c g i N g u y n Nh t Q u an g , n m 1 ; - Lun vn: "Hon thin phỏp lut v cụng chng Vit Nam giai on hin nay" ca tỏc gi Nguyn Phi H, nm 2011; Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn ó cp v gii quyt cụng chng nhiu gúc khỏc nhau, cú nhiu ni dung liờn quan n hot ng cụng chng, song nhng nghiờn cu ú mi ch phõn tớch, ỏnh giỏ cụng chng mt s phng din nht nh, hoc mt gúc nhỡn khỏc, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu v cụng chng mt cỏch y , c bit l i v bt ng sn m bo an ton cho cỏc giao dch Cỏc hp ng liờn quan n chuyn dch quyn s dng t l nhng giao dch rt quan trng, tim n nhiu ri ro i vi cỏc bờn, cn thit phi qua cụng chng bo m an ton v mt phỏp lý 3.2.4 Tng cng cụng tỏc o to, bi dng nõng cao cht lng i ng cụng chng viờn Nõng cao cht lng i ng cụng chng viờn theo hng chuyờn nghip hoỏ Cụng chng viờn khụng phi ch l ngi c o to c bn v lut phỏp, v ngh cụng chng, tinh thụng ngh nghip, giu kinh nghim, sng m cũn phi cú phm cht, o c ngh nghip (trung thc, vụ t, khỏch quan, liờm khit, nhit tỡnh, trỏch nhim ) ng thi, h phi cú kin thc v ngoi ng, tin hc ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca xó hi i vi cụng chng Trong s 27 cụng chng viờn ca tnh Bc Giang hin thỡ cú n 12 cụng chng viờn thuc din c o to ngh cụng chng ú l cỏc thm phỏn, kim sỏt viờn, iu tra viờn, lut s sau ngh hu hoc thụi lm lut s chuyn sang lm cụng chng viờn iu ny cng cú ngha l h khụng c o to bi bn v nghip v cụng chng , khụng c trang b nhng k nng cn thit v cụng chng Cú th núi , nhng i tng c o ta v tõp s c ngh cụng chng theo quy in h trờn l nhng ngi cú chc danh chuyờn ngnh , cú hc hm, hc v, h l nhng ngi cú trỡnh phỏp lut tng i cao Tuy nhiờn, ngh cụng chng l mụt ngh c thự, c ũi hi ngoi nhng kin thc v phỏp luõt v kin thc v xó hụ cũn c biờt c cn k nng chuyờn biờt riờng v cụng chng Thc t ó chng minh nhng trng hp b nhiờm cụng chng viờn c o ta v tõp s c ngh cha tng lm linh vc cụng chng thi gian qua hnh ngh gp rt c nhiu lỳng tỳng , iu ny sdn n cht lng ụngcụng chng viờn 95 khụng cao , v h qu kộo theo l cỏc sn phm bn cụng chng cht lng thp, ó cú phat sinh nhng tranh chp dõn s mụt s vu c viờc t c hot ng cụng chng thi gian qua , hờ qc u s cũn keo dai bi phat sinh tranh chp t cac ban cụng chng khụng ch xay mụt vai nm m cũn phỏt sinh nhiu nm sau ú Luõt Cụng chng khụng quy in h viờc han c ch ụ c tui hanh ngh cụng chng , iu cũn cha phự hp bi hot ng cụng chng ngoi ũi hi k nng v nghip v , cụng chng viờn cũn cn cú t v nghip v sc bộn, ũi hi cn cú s tinh thụng v "nhay cm" ngh nghip Nu cụng chng viờn hanh ngh cao tui s bi hc an ch v sc kho, khụng ap ng c cac yờu cu trờn c Thc t ny t yờu cu phi tng cng o to, bi dng, trang b kin thc, k nng cho cụng chng viờn Vic o to, bi dng cú th thc hin bng nhiu hỡnh thc nh: c cụng chng viờn tham d cỏc lp o to, hun chuyờn sõu v cỏc lnh vc phỏp lut trung ng t chc; m cỏc lp bi dng ngn hn cho cụng chng viờn; t chc cỏc bui giao ban gia cỏc t chc hnh ngh cụng chng to iu kin cho cụng chng viờn giao lu, trao i kinh nghim; m chuyờn mc thụng tin v nghip v cụng chng trờn trang thụng tin in t ca S T phỏp 3.2.5 Cng c t chc b mỏy, nõng cao nng lc i ng lm cụng tỏc qun ly nh nc v cụng chng u t tha ỏng v ngun nhõn lc, c s vt cht cho i ng cỏn b lm cụng tỏc qun lý nh nc bng phỏp lut v cụng chng; tng cng ỏp dng tin hc húa cụng tỏc qun lý t chc v hot ng cụng chng Theo ú, b trớ t 01 n 02 cụng chc thc hin chuyờn trỏch nhim v qun lý nh nc v hot ng cụng chng trờn a bn tnh C ngi lm cụng tỏc qun lý nh nc v hot ng cụng chng tham gia khoỏ o to nghip v cụng chng Hc vin t phỏp t chc v cỏc lp o to, hun bi 96 dng k nng nghip v Trang b y mỏy tớnh v trang thit b phc v hot ng chuyờn mụn cụng chng m bo cho vic hnh thng xuyờn c s d liu v hp ng, giao dch cụng chng 3.2.6 Thnh lp Hip hi cụng chng, phỏt huy vai trũ t qun ca t chc xó hi ngh nghip v cụng chng Cn gp rỳt ban hnh bn cho phộp thnh lp hip hi cụng chng vi t cỏch l t chc xó hi ngh nghip ca cụng chng viờn v kốm theo ú l tin hnh xõy dng quy ch hot ng cho hip hi ny Hip hi cụng chng khụng ch l ni úng vai trũ trung gian gii quyt qua ng hũa gii bt ng ny sinh gia nhng ng nghip, a cỏc ch dn, khuyn cỏo quỏ trỡnh tỏc nghip cho cụng chng viờn m õy cng chớnh l t chc i din, bo v quyn li ca cụng chng viờn quan h vi cỏc c quan, t chc khỏc Tựy vo s phỏt trin v ln mnh ca t chc ny, phỏp lut cú th cho phộp t chc xó hi - ngh nghip cụng chng tham gia mt s hot ng qun lý nht nh nh: o to, xem xột k lut cụng chng viờn; hay tin hnh kim tra, giỏm sỏt cụng chng Nh vy, ngoi vic cng c c ch qun lý cụng chng mang tớnh quyn lc nh nc, chỳng ta cn xõy dng b sung c ch t qun hay cũn gi l qun lý cụng chng mang tớnh xó hi ngh nghip Hn na, chỳng ta cng cn xỏc nh rừ quyn hn, nhim v v mi quan h phi hp cụng tỏc qun lý cụng chng ca hai h thng c quan ny 3.2.7 Xõy dng c s d liu chung, chia s d liu gia cỏc t chc hnh ngh cụng chng vi cỏc phũng ng ky quyn s dng t Hin vic cụng chng hp ng, giao dch cú liờn quan n bt ng sn, cng nh mt s lnh vc mang tớnh nhy cm cú tỡnh trng khỏ ln xn, thiu s gn kt gia cỏc t chc hnh ngh cụng chng, thm l s i lp hot ng nghip v, th hin hin tng ni ny t chi 97 vỡ cú thụng tin ngn chn giao dch, giy t khụng hp l nhng ni li cụng chng vỡ khụng c chia s thụng tin Nghiờm trng hn l hin tng mt ti sn c cụng chng nhiu t chc hnh ngh cụng chng vi nhng ch th khỏc khụng phi l him gp Chớnh thc trng ny ó to iu kin cho nhng cụng chng viờn hn ch v trỡnh nghip v v o c ngh nghip trc li, s nghi ngi ca ngi yờu cu cụng chng cng nh cỏc c quan hu quan i vi cỏc t chc hnh ngh cụng chng sau xó hi hoỏ cng vỡ th m khụng d gỡ thay i Hot ng cụng chng l mt lnh vc rng, bao trựm nhiu lnh vc nh t phỏp, t ai, xõy dng, nh , dõn s, ngõn hng cú th núi l hu ht cỏc lnh vc Vn t nhiu ngi dõn cũn nhm ln cụng chng vi chng thc, c quan no thc hin, chc nng nhim v ca tng c quan nh th no? Qua mt thi gian rt di, nc ta tn ti c ch xin cho, vic xp hng di ti Phũng Cụng chng thỡ chỳng ta cng cú th hiu c Cõu hi t ra, vic xó hi húa cụng chng, cụng chng c coi l mt loi hỡnh dch v cụng, trỏch nhim ca cụng chng viờn ti cỏc Vn phũng Cụng chng l gii thớch ngi dõn tham gia vo cỏc giao dch cú th hiu c trỏch nhim v quyn li ca mỡnh n õu, ng thi cn nõng cao nhn thc ca c quan nh nc, t chc, cỏ nhõn v ton xó hi v vai trũ, tm quan trng v li ớch ca hot ng cụng chng i vi vic phỏt trin kinh t xó hi v an ton giao dch bo v quyn li ớch hp phỏp ca cỏ nhõn, t chc cú yờu cu cụng chng Hin nay, khụng riờng Bc Giang, a s cỏc a phng cha xõy dng c c s d liu v cụng chng, cha cú s kt ni, chia s thụng tin gia cỏc t chc hnh ngh cụng chng vi v gia cỏc t chc hnh ngh cụng chng vi phũng ng ký quyn s dng t v ti sn giao dch; cha to c c ch liờn thụng gia t chc hnh ngh cụng chng, c quan 98 thu, c quan ng ký giao dch bo m, phũng ng ký quyn s dng t v nh thc hin cỏc th tc hnh chớnh i vi cỏc giao dch v bt ng sn iu ny dn n xy tỡnh trng ri ro hot ng cụng chng nh mt ti sn giao dch nhiu ln c cụng chng nhiu t chc hnh ngh cụng chng khỏc C s d liu v cụng chng bao gm cỏc thụng tin v ngun gc ti sn, tỡnh trng giao dch ca ti sn v cỏc thụng tin v bin phỏp ngn chn c ỏp dng i vi ti sn cú liờn quan n hp ng, giao dch c cụng chng nõng cao tớnh chuyờn nghip ca hot ng cụng chng thi gian ti, Lut Cụng chng nm 2014 ó b sung quy nh cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng phi xõy dng c s d liu cụng chng ca a phng Trong thi gian ti, y ban nhõn dõn tnh cn ch o xõy dng C s d liu v cụng chng ca tnh Bc Giang, ú bao gm cỏc thụng tin cn thit nh: cỏc giao dch, hp ng ó thc hin cụng chng phm vi a phng, d liu thụng tin ngn chn v giao dch bt ng sn, thc hin cỏc bin phỏp liờn thụng gia t chc hnh ngh cụng chng vi c quan ng ký bt ng sn v cỏc c quan, t chc cú liờn quan chia s thụng tin v nhng hp ng, giao dch v bt ng sn ó cụng chng; ng thi, cn ban hnh Quy ch khai thỏc, s dng c s d liu cụng chng phm vi ca a phng nhm nõng cao hiu qu hot ng cụng chng; bờn cnh ú, tin ti ni mng ton quc tng cng tớnh chuyờn nghip, hiu qu v an ton ca hot ng cụng chng 3.2.8 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra, x ly vi phm hot ng cụng chng Trc nhng biu hin phỏt trin khụng lnh mnh ca hot ng cụng chng thi gian qua, s d dói, tựy tin ca mt b phn cụng chng viờn hnh ngh, cỏc c quan qun lý nh nc a phng cn tng 99 cng cụng tỏc tra, kim tra, nhm phỏt hin v chn chnh, x lý nghiờm cỏc sai phm ng thi, hng dn, nh hng cỏc cụng chng viờn, t chc hnh ngh cụng chng thc hin nghiờm chnh cỏc quy nh ca Lut Cụng chng v cỏc bn hng dn thi hnh Qua tra s r soỏt, ỏnh giỏ c thc trng v t chc, hot ng, nm bt c nhng bt cp, mõu thun, khú khn, vng mc v nghip v cng nh phỏt hin c nhng vi phm phỏp lut hot ng, t ú cú kt lun, kin ngh c th cp cú thm quyn kp thi xem xột, cú bin phỏp chn chnh v t chc, hot ng; sa i, b sung, hon thin h thng phỏp lut, gii quyt kp thi nhng vng mc v nghip v, x lý nghiờm minh nhng hnh vi vi phm phỏp lut, tng bc a cụng tỏc vo n np m bo cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt v x lý nhng vi phm qun lý nh nc bng phỏp lut v cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang, cụng tỏc tra, kim tra, S T phỏp cn tham mu giỳp UBND tnh thc hin: - Ban hnh k hoch tra, kim tra hng nm, ú trung t n g c n g c ụ n g t ỏ c p h ũ n g c h n g t h a m n h n g , g i i q u y t k h i u n i , t c ỏ o t i t c h c h n h n g h c ụ n g c h n g c b i t l c ỏ c V n p h ũ n g C ụ n g c h n g t rờn a b n t n h - Thc hin tra chuyờn ngnh i vi cỏc t chc hnh ngh cụng chng, ng thi kim tra vic thc hin kt lun tra i vi cỏc n v ó c tra nm trc Giỏm sỏt i vi cỏc t chc hnh ngh cụng chng, cụng chng viờn nghiờm tỳc kim im, r soỏt, t chn chnh, rỳt kinh nghim, chm dt cỏc hnh vi sai phm v tin hnh cỏc bin phỏp cn thit khc phc nhng thiu sút, vi phm m on tra ó ch v gi bỏo cỏo kt qu v vic t chn chnh, khc phc cỏc sai phm v tra tra cú ti liu tham kho phc v cho vic kim tra thc hin kt lun tra 100 - Ch o gii quyt trit i vi khiu ni, t cỏo v cụng chng v cú bin phỏp x lý nghiờm khc i vi nhng t chc hnh ngh cụng chng vi phm nghiờm trng cỏc quy nh ca phỏp lut v cụng chng thỡ xem xột thu hi giy ng ký hot ng; nhng cụng chin vi phm cú th xem xột ngh nhim Ch cú tra, kim tra sỏt v x lý nghiờm nhng vi phm mi m bo cho hot ng cụng chng tuõn th ỳng phỏp lut v bo m hiu lc qun lý nh nc Thit ngh, thc hin tt cỏc gii phỏp nờu trờn s gúp phn nõng cao cht lng h thng bn phỏp lut v cụng chng v cht lng hot ng cụng chng trờn a bn c nc núi chung v Bc Giang núi riờng 101 KT LUN Mc dự lch s i v phỏt trin ca phỏp lut cụng chng Vit Nam cha lõu, nhng ng v Nh nc ta xỏc nh c vai trũ v tm quan trng ca hot ng cụng chng, n nay, h thng phỏp lut v cụng chng ó c xõy dng c bn y , to c s cho cụng tỏc qun lý nh nc bng phỏp lut v cụng chng trờn c nc núi chung v a bn tnh Bc Giang núi riờng cú nhng bc phỏt trin, to iu kin thỳc y hot ng cụng chng, tng bc thc hin mc tiờu xó hi húa cụng chng m Ngh quyt s 49-NQ/TW ca B Chớnh tr v Chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020 ó Song, bờn cnh nhng kt qu ó t c, cụng tỏc qun lý nh nc bng phỏp lut v cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang cng cũn nhng tn ti, hn ch, ũi hi phi tip tc y mnh da trờn c s cỏc quy nh ca phỏp lut v phự hp vi iu kin kinh t - xó hi ca a phng, m bo cho hot ng cụng chng phỏt trin n nh, bn vng, ng thi to tin tin ti mt nn hnh chớnh chuyờn nghip, hin i khụng riờng Bc Giang m tt c cỏc a phng trờn c nc Da trờn nhng phng phỏp nghiờn cu khoa hc v thc tin ca hot ng cụng chng nc ta núi chung, Bc Giang núi riờng nhng nm qua, tham kho nhng quy nh, mụ hỡnh hot ng cụng chng ca mt s nc trờn th gii, lun mun lm sỏng t nhng cũn hn ch h thng phỏp lut v cụng chng, thc tin qun lý nh nc bng phỏp lut v cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang, a n cho nhng ngi quan tõm n lnh vc cụng chng thy s phỏt trin ca h thng cụng chng gn cht ch vi vai trũ qun lý ca nh nc i vi cụng chng, n mt mng li cỏc t chc hnh ngh cụng chng ó c hỡnh thnh v trin khai rng khp trờn ton quc, ỏp ng c phn ln cỏc yờu cu v chng nhn hp ng, giao dch dõn s ca cỏ nhõn, t chc 102 Vi nhng kin thc c tip thu ti Trng i hc Lut H Ni, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni v cỏc lp hun, bi dng khỏc, cựng vi nhng kinh nghim thc tin cụng tỏc qun lý nh nc i vi hot ng cụng chng ti S T phỏp tnh Bc Giang, tỏc gi vit Lun ny vi tt c tõm huyt v trỏch nhim ca mt ngi cụng tỏc ti S T phỏp tnh Bc Giang - c quan chuyờn mụn trc tip giỳp y ban nhõn dõn tnh thc hin nhim v qun lý nh nc i vi hot ng cụng chng, vi mong mun gúp mt chỳt sc lc nh ca mỡnh vo s nghip phỏt trin ca ngnh t phỏp, gúp phn xõy dng quờ hng Bc Giang, phỏt trin t nc thi k cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t Tuy nhiờn kin thc v c s lý lun cú liờn quan n ti cũn hn ch nờn Lun chc chn s cũn nhng nhc im nht nh Rt mong nhn c s tham gia úng gúp ý kin, trao i, tho lun ca cỏc thy cụ giỏo, cỏc bn v ng nghip ti nghiờn cu ny c hon thin hn./ 103 DANH MC TI LIU THAM KHO B Chớnh tr (2002), Ngh quyt s 08/NQ/TW ngy 2/1/2002 v mt s nhim v trng tõm cụng tỏc t phỏp thi gian ti, H Ni B Chớnh tr (2005), Ngh quyt s 48/NQ/TW ngy 25/4/2005 v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni B Chớnh tr (2005), Ngh quyt s 49/NQ/TW ngy 02/06/2005 v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni B T phỏp (1987), Thụng t s 574/QLTPK ngy 10/10/1987 ca B T phỏp v cụng tỏc cụng chng, H Ni B T phỏp (1987), Thụng t s 858/QLTPK ngy 15/10/1987 hng dn thc hin cỏc vic cụng chng, H Ni B T phỏp (2013), Quyt nh s 1953/Q-BTP ngy 30/7/2013 ban hnh K hoch trin khai thc hin Quy hoch tng th phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng n nm 2020 ca Th tng Chớnh ph, H Ni B T phỏp (2015), Thụng t s 06/2015/TT-BTP ngy 15/6/2015 Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Cụng chng, H Ni B T phỏp (2015), Thụng t s 04/2015/TT-BTP ngy 15/4/2015 Hng dn s hnh ngh cụng chng, H Ni B T phỏp - B Ti chớnh (2015), Thụng t liờn tch s 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngy 11/8/2015 ca liờn b Ti chớnh, T phỏp sa i, b sung mt s iu ca Thụng t liờn lch s 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngy 19/01/2012 hng dn v mc thu, ch thu, np, qun lý v s dng phớ cụng chng, H Ni 10 B Ti chớnh v B T phỏp (2001), Thụng t liờn tch s 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngy 21/11/2001 hng dn ch thu, np v qun lý s dng phớ, l phớ cụng chng, chng thc, H Ni 10 11 B Ti chớnh v B T phỏp (2012), Thụng t liờn tch s 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngy 19/01/2012 hng dn v mc thu, ch thu, np, qun lý v s dng phớ cụng chng, H Ni 12 B Ti chớnh (2015), Thụng t s 54/2015/TT-BTC ngy 21/4/2015 Quy nh thu phớ sỏt hch b nhim cụng chng viờn; l phớ cp th cụng chng viờn, cp giy ng ký hot ng Vn phũng Cụng chng, H Ni 13 Chớnh ph (1994), Ngh quyt 38/CP ngy 4/5/1994 ca Chớnh ph v ci cỏch mt bc th tc hnh chớnh gii quyt cụng vic ca cụng dõn v t chc lnh vc cụng chng, H Ni 14 Chớnh ph (1996), Ngh nh s 31/CP ngy 18/5/1996 ca Chớnh ph v t chc v hot ng cụng chng nh nc, H Ni 15 Chớnh ph (2000), Ngh nh s 75/2000/N-CP ngy 08/12/2000 ca Chớnh ph v cụng chng, chng thc, H Ni 16 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 Quy nh v quyn t ch, t chu trỏch nhim v thc hin nhim v, t chc b mỏy, biờn ch v ti chớnh i vi n v s nghip cụng lp, H Ni 17 Chớnh ph (2009), Ngh nh s 88/2009/N-CP ngy 19/10/2009 v cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t, H Ni 18 Chớnh ph (2013), Ngh nh 22/2013/N-CP ngy 13/3/2013 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B T phỏp, H Ni 19 Chớnh ph (2015), Ngh nh s 29/2015/N-CP ngy 15/3/2015 ca Chớnh ph Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Cụng chng, H Ni 20 Cng hũa Ba Lan (1991), Lut cụng chng ngy 14/2/1991 ca nc Cng hũa Ba Lan, Ba Lan 105 21 Cng hũa Bờ Nanh (1968), iu l Cụng chng nc Cng hũa Bờ Nanh c ban hnh kốm theo Lnh s 48/PR ngy 29/8/1968, Bờ Nanh 22 Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa (2005), Lut Cụng chng 23 Nguyn Vn Cng (2009), Qun lý nh nc v t chc v hot ng ca cụng chng ti Thnh ph H Chớ Minh giai on hin nay, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (1997), Vn kin Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng khúa VII, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2000), Cỏc ngh quyt ca Trung ng ng 1996 - 1999, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (2004), Vn kin Hi ngh ln th chớn Ban chp hnh trung ng khúa IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 29 ng Cng sn Vit Nam (2007), Vn kin Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khúa X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 30 ng b tnh Bc Giang (2010), Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban chp hnh ng b tnh Bc Giang ti i hi i biu ng b tnh ln th XVII, nhim k 2010 - 2015, Bc Giang 31 ng b tnh Bc Giang (2010), Ngh quyt i hi i biu ng b tnh ln th XVII, nhim k 2010 - 2015, Bc Giang 32 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 106 33 Nguyn Phi H (2011), Hon thin phỏp lut v cụng chng Vit Nam giai on hin nay, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 34 Lờ Kim Hoa (2003), Hon thin phỏp lut v cụng chng Vit Nam hin nay, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 35 Lờ Th Phng Hoa (2005), Xó hi húa cụng chng Vit Nam hin nay, Lun thc s Lut hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 36 Nguyn Minh Hi (2009), Xõy dng ni dung c bn qun lý nh nc i vi hot ng cụng chng, chng thc t thc tin tnh Bỡnh Phc, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 37 Phan Hi H (2008), Phõn cp qun lý nh nc v cụng chng, chng thc qua thc tin ti thnh ph H Chớ Minh, Lun thc s lut, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 38 Hi ng Nh nc (1990), Phỏp lnh Lónh s ngy 24/11/1990 ca Hi ng Nh nc quy nh nhim v thc hin cụng chng, H Ni 39 Hi ng B trng (1991), Ngh nh s 45/HBT ngy 27/02/1991 ca Hi ng B trng v t chc v hot ng cụng chng, H Ni 40 ng Vn Khanh (2000), Nhng lý lun v thc tin vic xỏc nh phm vi ni dung hnh vi cụng chng v giỏ tr phỏp lý ca bn cụng chng nc ta hin nay, Lun ỏn tin s Lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 41 Dng Khỏnh (2002), T chc v hot ng cụng chng nh nc nc ta hin nay, Lun ỏn tin s Lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 42 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2003), Giỏo trỡnh Lý lun chung v Nh nc v phỏp lut, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 107 43 Trn Ngc Nga (1996), Cụng chng nh nc nhng lý lun v thc tin nc ta, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 44 Nc Cng hũa Phỏp (1945), Phỏp lnh s 45-2500 ngy 02/11/1945 v iu l Cụng chng ca nc Cng hũa Phỏp 45 Nguyn Nht Quang (2011), Quỏ trỡnh phỏt trin v phng hng hon thin phỏp lut cụng chng Vit Nam hin nay, Lun thc s Lut, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh, H Ni 46 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2006), Lut Cụng chng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 47 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), Lut Cụng chng, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 48 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (2014), B lut T tng dõn s nm 2005, H Ni 49 S T phỏp tnh Bc Giang (2013), Bỏo cỏo s 226/BC-STP ngy 08/11/2013 v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh, kt qu cụng tỏc t phỏp nm 2013; phng hng, nhim v, gii phỏp cụng tỏc nm 2014, Bc Giang 50 S T phỏp tnh Bc Giang (2013), Bỏo cỏo s 255/BC-STP ngy 07/11/2014 v kt qu cụng tỏc t phỏp nm 2014; phng hng, nhim v nm 2015, Bc Giang 51 Trn Vn Ton (2004), Cụng chng Vit Nam nn kinh t th trng theo mụ hỡnh cụng chng Latinh, Lun thc s Lut, Cng hũa Phỏp 52 Th tng Chớnh ph (2010), Quyt nh s 250/Q-TTg ngy 10/02/2010 v vic phờ duyt ỏn xõy dng Quy hoch tng th phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng Vit Nam n nm 2020, H Ni 108 53 Th tng Chớnh ph (2011), Quyt nh s 240/Q-TTg ngy 17/02/2011 v vic ban hnh Tiờu quy hoch phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng Vit Nam n nm 2020, H Ni 54 Th tng Chớnh ph (2012), Quyt nh s 2140/Q-TTg ngy 29/12/2012 phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng n nm 2020, H Ni 55 Trng i hc Lut H Ni (2011), Giỏo trỡnh lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 56 y ban nhõn dõn tnh Bc Giang (2009), Quyt nh s 27/Q-UBND ngy 09/4/2009 phờ duyt ỏn phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang giai on 2009-2020, Bc Giang 57 y ban nhõn dõn tnh Bc Giang (2014), Quyt nh s 404/Q-UBND ngy 03/7/2014 v vic chuyn giao thm quyn chng thc hp ng, giao dch ca UBND cp huyn, cp xó sang t chc hnh ngh cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang 58 y ban nhõn dõn tnh Bc Giang (2014), K hoch s 181/KH-UBND ngy 11/12/2014 v trin khai thi hnh Lut Cụng chng nm 2014, Bc Giang 59 y ban nhõn dõn tnh Bc Giang (2014), K hoch s 06/KH-UBND ngy 17/01/2014 v vic thc hin "Quy hoch tng th phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng n nm 2020" trờn a bn tnh Bc Giang, Bc Giang 60 y ban nhõn dõn tnh Bc Giang (2014), Bỏo cỏo s 08/BC-UBND ngy 17/01/2014 tng kt thc hin Quyt nh s 27/Q-UBND ca UBND tnh phờ duyt ỏn "Phỏt trin t chc hnh ngh cụng chng trờn a bn tnh Bc Giang giai on 2009-2020" , Bc Giang 109 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TH LOAN HOạT ĐộNG CÔNG CHứNG TRÊN ĐịABàN TỉNH BắC GIANG THựC TRạNG Và GIảI PHáP Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38... thc trng phỏp lut v cụng chng 60 2.2 Thc trng hot ng cụng chng tnh Bc Giang 66 2.2.1 Mt s yu t c thự ca tnh Bc Giang cú tỏc ng n hot ng cụng chng 66 2.2.2 Thc trng v cụng chng... 2.2.5 ỏnh giỏ chung v hot ng cụng chng tnh Bc Giang 81 Chng 3: GII PHP HON THIN PHP LUT V CễNG CHNG, NNG CAO HIU QU HOT NG CễNG CHNG TRấN A BN TNH BC GIANG 90 3.1 Gii phỏp hon thin phỏp lut
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh bắc giang – thực trạng và giải pháp , Luận văn hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh bắc giang – thực trạng và giải pháp , Luận văn hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh bắc giang – thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay