Luận văn hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã

105 83 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:22

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH LAN HOàN THIệN QUY CHế THựC HIệN DÂN CHủ CấP LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH LAN HOàN THIệN QUY CHế THựC HIệN DÂN CHủ CấP Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: PGS.TS BI XUN C H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn Th Lan MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U Chng 1: C S Lí LUN V QUY CH THC HIN DN CH CP X 1.1 Thc hin dõn ch c s v quy ch thc hin dõn ch cp xó 1.1.1 Thc hin dõn ch c s 1.1.2 Quy ch thc hin dõn ch cp xó 17 1.2 Ni dung quy ch thc hin dõn ch cp xó 27 1.2.1 H thng bn, quy nh ca quy ch thc hin dõn ch cp xó .27 1.2.2 Ni dung quy nh quy ch thc hin dõn ch cp xó .28 1.3 Cỏc tiờu hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó 42 1.3.1 Tiờu chung ca vic hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó 42 1.3.2 Tiờu riờng ca hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó 45 Chng 2: THC TRNG QUY CH THC HIN DN CH CP X 48 2.1 Thc trng quy nh v quy ch thc hin dõn ch cp xó .48 2.1.1 Thc trng v bn quy nh thc hin dõn ch cp xó 48 2.1.2 Thc trng v quy nh thc hin dõn ch cp xó 50 2.2 Thc trng thc hin cỏc ni dung thc hin dõn ch cp xó .51 2.2.1 Thc trng thc hin cụng khai dõn bit 51 2.2.2 Thc trng thc hin dõn bn, dõn tham gia ý kin 56 2.2.3 Thc trng thc hin dõn giỏm sỏt 58 Chng 3: HON THIN QUY CH THC HIN DN CH CP X 61 3.1 Nhu cu hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó 61 3.1.1 Nhu cu xut phỏt t quỏ trỡnh xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN .61 3.1.2 Nhu cu xut phỏt t quỏ trỡnh hi nhp quc t 63 3.1.3 Nhu cu ca ci cỏch nn hnh chớnh quc gia 64 3.1.4 Nhu cu ca quỏ trỡnh dõn ch 65 3.2 Quan im, phng hng hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó 68 3.2.1 Quy ch thc hin dõn ch cp xó cn y v c th 68 3.2.2 Quy ch thc hin dõn ch cp xó cn hon thin, i mi phự hp vi iu kin mi v cn c iu chnh cp Lut 70 3.3 Gii phỏp hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó 70 3.3.1 Hon thin h thng bn v thc hin dõn ch cp xó 70 3.3.2 Hon thin quy nh v thc hin dõn ch cp xó 75 KT LUN .90 DANH MC TI LIU THAM KHO 94 DANH MC CC T VIT TT HND: KTTT: LHQ: MTTQ: QCDC: UBND: Hi ng nhõn dõn Kinh t th trng Liờn Hip Quc Mt trn t quc Quy ch dõn ch y ban nhõn dõn UBTUMTTQVN: y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Trong cụng cuc i mi, ng ta rt coi trng v phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, da vo dõn Ngy 18/02/1998, B Chớnh tr ó Ch th s 30 CT/TW v xõy dng quy ch dõn ch (QCDC) c s Thờ chờ hoa Chi thi cua Bụ Chinh tri, Chớnh ph ó ban hnh Ngh nh s 29-NQ/CP 11/5/1998 v sau ú l Ngh nh s 79/2003/N-CP ngy 07/7/2003 kốm theo Quy chờ thc hin dõn chu xa Trc yờu cõu vờ viờc thc hiờn dõn chu cp xó , m bo hiu lc, hiu qu ca vic thc hin, ngy 20/4/2007 y ban Thng v Quc hi khúa XI ó ban hnh Phỏp lnh s 34/2007/PL-UBTVQH11, v vic thc hiờn dõn chu xa, phng, th trn Tiờp o, Ban Bi th Trung ng ang, khúa X ó ban hnh Kt lun s 65-KL/TW, ngy 04/3/2010 vờ tiờp tc thc hiờn Chi thi s ụ 30-CT/TW cua Bụ Chinh tri k hoa VIII vờ thc hiờn quy chờ dõn chu c s Hin Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn l bn cú giỏ tr phỏp lý cao nht vic thc hin dõn ch ca nhõn dõn cp xó Thc t cho thy vic ban hnh Phỏp lnh ó t c nhng kt qu rt rt ln, gúp phn quan trng cng c quyn lm ch ca nhõn dõn, phỏt huy sc sỏng to ca nhõn dõn phỏt trin kinh t, n nh chớnh tr - xó hi, tng cng on kt ton dõn, ci thin dõn sinh, nõng cao dõn trớ, thc hin mc tiờu "dõn giu, nc mnh, xó hi dõn ch, cụng bng, minh" Tuy vy, quỏ trỡnh thc hin cũn bc l nhng thiu sút, yu kộm nh: Quyn lm ch ca nhõn dõn cũn b vi phm nhiu ni, trờn nhiu lnh vc; t quan liờu, ca quyn, hỏch dch, mnh lnh, tham nhng, gõy phin h cho dõn cũn khỏ ph bin v nghiờm trng m cha y lựi c; phng chõm "dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra" chm i vo cuc sng Vit Nam, xó, phng, th trn l n v hnh chớnh c s trc tip nht, gn dõn nht h thng chớnh tr; l ni ngi dõn thc hin quyn dõn ch mt cỏch trc tip v rng rói nhm gii quyt cỏc cụng vic cng ng dõn c, bo m on kt, gi gỡn trt t, an ton xó hi; l ni dõn sn xut, kinh doanh, lao ng, v hc Xó, phng, th trn cng l ni ny sinh v gii quyt nhng cụng vic hng ngy trờn cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr - xó hi; cng l ni hin thc húa mi ng li, ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Ch th 30-CT/TW ca B Chớnh tr ó khng nh: Khõu quan trng v cp bỏch trc mt l phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn c s Dõn ch xó, phng, th trn l thc hin nhng ni dung dõn ch mt cỏch trc tip v rng rói, n vi tng ngi dõn nhm phỏt huy cao quyn lm ch ca nhõn dõn i sng chớnh tr, kinh t, xó hi, an ninh, trt t cụng cng Do ú, ngi dõn a phng phỏt huy ti a quyn lm ch ca mỡnh, ũi hi cỏc bn, quy nh ca phỏp lut v thc hin dõn ch cp xó phi c hon thin Trc yờu cu ca giai on phỏt trin mi ca t nc Vic trin khai nghiờn cu ti: "Hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó" l vic lm cn thit, cú ý ngha quan trng c v lý lun v thc tin, ỏp ng yờu cu bc xỳc hin l xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam ca dõn, dõn v vỡ dõn Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Q u y c h v t h c h i n d õ n c h c p x ó l t p h p n h n g v n b n , q u y n h ó v a n g c t r i n k h a i t h c h i n t r n t h c t H i n n a y v i c t h c h i n d õ n c h c p x ó c q u y n h c t h n h t t r o n g P h p l n h t h c hin dõn ch xó, phng, th trn ca y ban Thng v Quc hi s 34/2007/PL-UBTVQH11, ngy 20/4/2007 v mt s bn, quy nh ú l: Ngh quyt liờn tch 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN, ngy 17/4/2008 Hng dn thi hnh cỏc iu 11, iu 14, iu 16, iu 22 v iu 26 ca Phỏp lnh Thc hin dõn ch xó, phng, th trn; cỏc quy nh v Ban tra nhõn dõn cp xó c quy nh ti iu 68, iu 69, iu 70 v iu 71 Lut Thanh tra 2010; Thụng t liờn tch s 03/2000/TTLT/BTPBVHTT-BTTUBTUMTTQVN, ngy 31/3/2000 ca B T phỏp, B Vn húa Thụng tin, y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam Hng dn vic xõy dng v thc hin hng c, quy c ca lng, bn, thụn, p, cm dõn c; Quyt nh s 80/2005/Q-TTg, ngy 18/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh quy ch giỏm sỏt u t ca cng ng v Thụng t liờn tch s 04/2006/ TTLT/KH&T-UBTUMTTQVN-TC, ngy 04/12/2006 ca B K hoch v u t, y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam v B Ti chớnh Do ni dung ca vic thc hin dõn ch cp xó rt sõu, rng, ngoi cỏc bn, quy nh trờn cũn c quy nh tn mn nhiu bn, quy nh khỏc Vỡ vy bi vit, cụng trỡnh nghiờn cu ch dng li ch: Tỡm hiu v nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v vic trin khai thc hin cỏc ni dung thc hin dõn ch cp xó nh ni dung cụng khai nhõn dõn bit, ni dung nhõn dõn bn v quyt nh trc tip hoc biu quyt cp cú thm quyn quyt nh, ni dung nhõn dõn tham gia ý kin v ni dung nhõn dõn giỏm sỏt ng thi ỏnh giỏ v thc trng h thng cỏc bn, quy nh thc hin dõn ch cp xó v quan im, gii phỏp hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó giai on hin Mc ớch v nhim v ca lun Mc ớch ca lun l trờn c s lm sỏng t nhng lý lun v dõn ch cp xó v ỏnh giỏ thc trng cỏc bn, quy nh v thc hin dõn ch cp xó iu kin hin nay; lun xut phng hng v cỏc gii phỏp c bn nhm hon thin cỏc bn, quy nh v thc hin dõn ch cp xó hin Lun cú nhim v: - Tỡm hiu, phõn tớch mt s lý lun cú liờn quan n ti nghiờn cu: Khỏi nim, c im nn dõn ch, bn cht, vai trũ ca dõn ch c s; khỏi nim, ni dung, vai trũ v tiờu hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó; - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng thi hnh cỏc ni dung thc hin dõn ch cp xó hin nay; - i chiu, liờn h vi nhng yờu cu ca giai on phỏt trin mi ca t nc, trờn c s quan im ch o ca ng v Nh nc ta, bc u xut phng hng v cỏc gii phỏp c bn nhm hon thin cỏc bn, quy nh v thc hin dõn ch cp xó iu kin mi Phm vi nghiờn cu ca lun vn: Phỏp lut v thc hin dõn ch hin cú phm vi iu chnh tng i rng bao gm vic thc hin dõn ch c s, c quan hnh chớnh, doanh nghip, trng hc Lun ch trung nghiờn cu c s lý lun, thc trng thi hnh v quan im hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó c c th Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn s 34/2007/PLUBTVQH11, ngy 20/4/2007 ca y ban Thng v Quc hi v mt s bn, quy nh ti Ngh quyt liờn tch 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN, ngy 17/4/2008 v cỏc quy nh v Ban tra nhõn dõn cp xó; Thụng t liờn tch s 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN, ngy 31/3/2000 Hng dn vic xõy dng v thc hin hng c, quy c ca lng, bn, thụn, p, cm dõn c; Quyt nh s 80/2005/Q-TTg, ngy 18/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh quy ch giỏm sỏt u t ca cng ng; Thụng t liờn tch s 04/2006/ TTLT/KH&T-UBTUMTTQVN-TC, ngy 04/12/2006 ca B K hoch v u t, y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam v B Ti chớnh thự, trự dp thnh viờn Ban tra nhõn dõn; vi cỏc hnh vi ú Nh nc quy nh hỡnh thc x lý tng ng 3.3.2.7 Quan im hon thin quy nh v Ban giỏm sỏt u t ca cng ng c quy nh ti Quyt nh s 80/2005/Q-TTg ngy 18/4/2005 v Thụng t liờn tch s 04/2006/TTLT-KH&T-UBTWMTTQVN-TC hng dn thc hin Quyt nh s 80/2005/Q-TTg ngy 18/4/ 2005 - Hon thin quy nh v trỏch nhim cung cp thụng tin ca c quan, t chc, cỏ nhõn: Thc tin hot ng giỏm sỏt u t ca cng ng cho thy thu thp thụng tin phc v cho hot ng giỏm sỏt l mt nhng khú khn ln hot ng giỏm sỏt u t ca cng ng a phn cỏc ch th cú liờn quan, c bit l ch u t v cỏc nh thu u khụng mun cung cp thụng tin, ti liu cho Ban tra nhõn dõn, Ban giỏm sỏt u t ca cng ng Cú nhiu trng hp Ban tra nhõn dõn hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng ch bit cú cụng trỡnh thc hin a phng mỡnh, cú ngi thi cụng nhng khụng h bit ch u t l ai, n v no thi cụng, thi cụng theo nhng nh mc k thut c th nh th no Chớnh iu ny ó lm gim sỳt ỏng k hiu qu giỏm sỏt ca Ban tra nhõn dõn, ban giỏm sỏt u t ca cng ng Vic giỏm sỏt i vi cỏc d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh khụng phi xó lm ch u t cng tr nờn khú khn hn vỡ Ban giỏm sỏt u t ca cng ng khú tip cn vi h s d ỏn Vỡ vy, thng l thi cụng xong mi phỏt hin vi phm, nu yờu cu ngng thi cụng s nh hng n tin thi cụng cụng trỡnh Hin ti phỏp lut cha cú bt k quy nh no v ch ti c th i vi nhng trng hp c tỡnh khụng cung cp thụng tin cho Ban tra nhõn dõn, Ban giỏm sỏt u t ca cng ng theo quy nh ca phỏp lut Chớnh iu ny ó lm gim ỏng k hiu lc thc thi cỏc quy nh ca phỏp lut v giỏm sỏt u t cng ng Do ú, theo chỳng tụi, 85 phỏp lut cn quy nh c th hn na nhng ni dung thuc phm vi giỏm sỏt ca cng ng, quy nh trỏch nhim c th ca cỏc ch th cú liờn quan vic cung cp thụng tin, ch ti i vi cỏc trng hp c tỡnh t chi cung cp thụng tin - Hon thin quy nh v kinh phớ hot ng ca Ban tra nhõn dõn thc hin chc nng giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng: Cng nh quy nh v kinh phớ hot ng ca Ban tra nhõn dõn, kinh phớ dnh cho hot ng giỏm sỏt u t ca cng ng cha phự hp Khú khn v kinh phớ hot ng l khú khn chung ca Ban giỏm sỏt u t ca cng ng ti tt c cỏc a phng trờn c nc Cú th núi, vi mc kinh phớ c cp thỡ vic bo m nhng chi phớ thit yu cho hot ng ca Ban tra nhõn dõn, Ban giỏm sỏt u t cng ng cng l rt khú khn ch cha tớnh n chuyn bự p mt phn cụng sc ca cỏc thnh viờn Ban tra nhõn dõn, Ban giỏm sỏt u t ca cng ng Hin tt c cỏc d ỏn u t u cú phn kinh phớ cho t giỏm sỏt, vỡ vy theo chỳng tụi, phỏp lut nờn a quy nh trớch mt phn (khong 5% n 10%) tng kinh phớ dnh cho t giỏm sỏt cỏc d ỏn lm kinh phớ hot ng cho t chc giỏm sỏt u t ca cng ng - Hon thin quy nh v tiờu chun ca Ban tra nhõn dõn ng thi thc hin chc nng giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng: Trỡnh , nng lc chuyờn mụn ca cỏc thnh viờn Ban tra nhõn dõn ng thi thc hin vic giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng l yu t quyt nh ỏnh giỏ c cht lng ca vic giỏm sỏt Do ú, mun t c hiu qu hot ng ca Ban tra nhõn dõn ng thi thc hin vic giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban 86 giỏm sỏt u t ca cng ng, cn cú quy nh u tiờn v ng cỏc cỏn b hu trớ ó tng tham gia cụng tỏc lnh vc m cỏc ban c thc thi giỏm sỏt nh xõy dng, ti chớnh, cỏn b ph trỏch lut tham gia thnh viờn Vi nhng cỏn b ú, h s dng kin thc ó cú ca mỡnh vo cụng tỏc giỏm sỏt, bo m c hiu qu tra, giỏm sỏt ton din hn - Hon thin quy nh v vic x lý c quan, t chc, cỏ nhõn cú hnh vi cn tr hot ng ca Ban tra nhõn dõn ng thi thc hin chc nng giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng hoc ngi cú hnh vi tr thự, trự dp thnh viờn Ban tra nhõn dõn ng thi thc hin chc nng giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng: iu 19, Quyt nh 80/2005/Q-TTg, ngy 18/4/2005 quy nh v vic x lý vi phm nh sau: Nghiờm cm mi hnh vi li dng quyn giỏm sỏt u t ca cng ng lm nhng vic trỏi vi quy nh ca phỏp lut v Quy ch ny Cỏc t chc, cỏ nhõn vi phm cỏc quy nh ca Quy ch ny u b x lý theo quy nh ca phỏp lut [50, iu 19] im 3, phn II Thụng t liờn tch 04/2006/TTLT/KH&T-UBTUWMT TQVN-TC, ngy 04/12/2006 quy nh cỏc hnh vi b cm gm cú: a) Nghiờm cm mi hnh vi e da, tr thự, trự dp i vi thnh viờn Ban giỏm sỏt u t ca cng ng b) Nghiờm cm mi hnh vi li dng nhim v, quyn hn ca Ban giỏm sỏt u t ca cng ng kớch ng, lụi kộo ngi khỏc khiu ni, t cỏo sai s tht v thc hin cỏc hnh vi trỏi phỏp lut [50, im 3] Nh vy quy nh hin hnh cha cú ch ti x lý i vi hnh vi li 87 dng quyn giỏm sỏt u t ca cng ng lm nhng vic trỏi vi phỏp lut v Quy ch; cha cú quy nh hnh vi no l hnh vi li dng quyn giỏm sỏt u t ca cng ng; cha quy nh rừ cỏc t chc, cỏ nhõn vi phm quy nh ca quy ch thỡ hỡnh thc x lý theo quy nh ca phỏp lut l theo iu khon c th ca bn no ng thi cha quy nh ch ti x lý i vi ngi cú hnh vi e da tr thự, trự dp i vi thnh viờn Ban giỏm sỏt u t ca cng ng Do ú Ban tra nhõn dõn ng thi thc hin chc nng giỏm sỏt u t ca cng ng hoc Ban giỏm sỏt u t ca cng ng phỏt huy hiu lc hiu qu vic thc hin chc nng giỏm sỏt ca mỡnh ũi hi phỏp lut hin hnh cn hon chnh cỏc quy nh trờn 3.3.2.8 Quy nh v thc hin dõn ch trc tip c s xõy dng v ban hnh Lut Trng cu ý dõn Trng cu ý dõn l mt nhng cỏch thc hin dõn ch trc tip, mt nhng hỡnh thc cao ca vic nhõn dõn tham gia qun lý Nh nc, qun lý xó hi, bi thụng qua quỏ trỡnh ny ngi dõn cú iu kin thc hin quyn lc ca mỡnh vic quyt nh nhng v kinh t, chớnh tr, xó hi quan trng ca t nc Nhõn dõn quyt nh cỏc quan trng ca t nc thụng qua trng cu dõn ý l mt nhng quyn hin nh cú tớnh nht quỏn lch s lp hin nc ta iu 21 hin phỏp 1946 khng nh: "Nhõn dõn cú quyn phỳc quyt v Hin phỏp v nhng vic quan h n mnh quc gia" [41] Quyn phỳc quyt ny tip tc c khng nh hin phỏp 1959 (iu 52, mc 5); Hin phỏp 1980 (iu 100, mc 6); Hin phỏp 1992 (iu 84, mc 14) Quyn phỳc quyt Hin phỏp, quyn quyt nh cỏc quan trng ca t nc c thc hin qua ch nh trng cu dõn ý v bn cht th hin quyn lc trc tip ca nhõn dõn, m bo cho nhõn dõn t 88 la chn phng hng gii quyt cỏc nhim v cú liờn quan n li ớch ca chớnh bn thõn mỡnh Mt nhõn dõn t quyt nh cỏc ca dõn tc, ca t nc thụng qua cỏc cụng c trc tip nh trng cu ý dõn, quyn a cỏc sỏng kin v ng li, chớnh sỏch, v phỏp lut, v cỏch thc hnh ng nhõn dõn s t bit cỏch m bo cho cỏc quyt nh ca mỡnh c thc hin y v ỳng n Vỡ vy cn phi ban hnh cỏc quy nh v ni dung v cỏch thc thc hin quyn dõn ch c s xõy dng v ban hnh Lut trng cu ý dõn õy l vic lm cp bỏch hin nhm m bo nguyờn tc quyn lc thuc v nhõn dõn S i ca cỏc quy nh ny s to c s ng thun xó hi phỏt trin kinh t xó hi cng nh phỏt huy dõn ch C c q u y n h v n i d u n g v p h n g t h c t h c h i n d õ n c h c s t r o n g Lu t t r n g c u ý d õ n c n q u y n h r r n g n h n g v n n h n c phi a trng cu ý dõn, nhng nhõn dõn biu quyt cng n h t r n h t , t h t c t i n h n h t r n g c u ý d õ n v h q u p h p l ý c a c u c t r n g c u ý d õ n 3.3.2.9 Quy nh v vic cụng khai thụng tin xõy dng v ban hnh Lut Tip cn thụng tin Xõy dng v ban hnh cỏc quy nh v vic cụng khai, minh bch thụng tin v trỏch nhim gii trỡnh hot ng ca cỏc c quan nh nc (tr nhng ni dung thuc mt quc gia liờn quan n an ninh, q u c p h ũ n g , c h n h t r n i b ) t r o n g Lu t Ti p c n t h ụ n g t i n l c s m b o q u y n c b i t c a n h õ n d õ n , n h t l t r o n g c c v i c q u n l ý , s d n g c c q u , c c k h o n u t , t i t r , h u y n g n h õ n d õ n ú n g g ú p ; i t n g , mc thu cỏc loi phớ; quy hoch cỏc khu cụng nghip, s dng t, tỏi nh c, gii phúng mt bng; tin lng, thu nhp, ti sn ca cỏn b l ó n h o , q u n l ý n i n y, n i k h c 89 KT LUN Hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó hin l yờu cu cp thit, cú ý ngha quan trng c v lý lun v thc tin, ỏp ng yờu cu xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN, yờu cu ca quỏ trỡnh hp tỏc v hi nhp quc t, yờu cu ca ci cỏch nn hnh chớnh Nh nc Nghiờn cu ti "Hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó", Lun ó trung gii quyt cỏc ni dung chớnh sau õy: Quyn dõn ch l tng hp cỏc quyn ca nhõn dõn mi quan h vi Nh nc v cỏc ch th khỏc trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi, c Phỏp lut ghi nhn v bo m thc hin Quy ch thc hin dõn ch cp xó l hp cỏc bn, quy nh phỏp lut iu chnh cỏc quan h xó hi phỏt sinh gia chớnh quyn c s vi cụng dõn vic phi cụng khai nhng vic dõn bit; nhng vic dõn bn v quyt nh hoc biu quyt cp cú thm quyn quyt nh; nhng vic dõn tham gia ý kin trc c quan Nh nc cú thm quyn quyt nh v nhng vic dõn giỏm sỏt Hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó l xõy dng hon chnh, y , nõng cao cht lng, tớnh kh thi v tớnh lõu di ca quy ch trờn cỏc tiờu chớ: Tiờu v tớnh ton din, tớnh ng b, tớnh phự hp, v quy tỏc k thut phỏp lý v c bit l tiờu v hỡnh thc v tiờu v ni dung ca quy ch thc hin dõn ch cp xó Quỏ trỡnh thc hin cỏc ni dung ca quy ch thc hin dõn ch cp xó ó t c nhng kt qu ỏng khớch l: L cụng c phỏt huy quyn lm ch, sc sỏng to ca nhõn dõn xó, phng, th trn ng viờn sc mnh vt cht v tinh thn to ln ca nhõn dõn phỏt trin kinh t, n nh chớnh tr xó hi, tng cng on kt, ci thin dõn sinh, nõng cao dõn trớ, xõy 90 dng h thng chớnh tr c s sch, vng mnh; ngn chn nhng hnh vi li dng dõn ch, vi phm phỏp lut, xõm phm quyn t dõn ch ca nhõn dõn, khc phc tỡnh trng suy thoỏi, quan liờu, tham nhng, gúp phn vo s nghip dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, minh theo nh hng XHCN Tuy nhiờn, hin trc nhng ũi hi khỏch quan ca tỡnh hỡnh mi, quy ch thc hin dõn ch xó ang dn bc l nhng hn ch, bt cp: Giỏ tr phỏp lý ca bn cha t dn n nhiu a phng v ngi dõn cũn xem nh vic phi thc hin ni dung ca quy ch; cũn thiu mt s ni dung v phng thc thc hin nhng vic dõn bit, dõn bn, dõn giỏm sỏt; mt s quy nh cha chun xỏc, khú ỏp dng; vic xõy dng v phờ duyt cỏc hng c, quy c cũn mỏy múc, phc Do vy cn phi tip tc nghiờn cu hon thin quy ch thc hin dõn ch xó Trờn c s quan im ch o ca ng, Lun a nhng gii phỏp c bn hon thin h thng bn, quy nh ca quy ch thc hin dõn ch cp xó, bao gm: 3.1 Xõy dng Lut Thc hin dõn ch xó, phng, th trn thay cho Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn 3.2 Xõy dng v ban hnh Lut Giỏm sỏt ca nhõn dõn c s theo hng quy nh cỏc ni dung c bn nh: Quy nh cỏc ni dung nhõn dõn c giỏm sỏt, hỡnh thc giỏm sỏt; quy nh t chc, hot ng ca Thanh tra nhõn dõn, Ban tra nhõn dõn, Giỏm sỏt u t ca cng ng v Ban giỏm sỏt u t ca cng ng; quy nh v giỏm sỏt ca nhõn dõn i vi cỏn b, cụng chc, ng viờn xó, phng, th trn; quy nh trỏch nhim ca cỏn b, cụng chc, ng viờn xó, phng, th trn; quy nh v trỏch nhim ca cỏc c quan, t chc, cỏ nhõn vic thc hin nhim v nhõn dõn thc hin quyn dõn ch ca mỡnh 91 3.3 Hon thin phng thc thc hin nhng ni dung cn cụng khai nhõn dõn bit 3.4 Hon thin ni dung v phng thc thc hin nhng ni dung nhõn dõn tham gia ý kin trc c quan cú thm quyn quyt nh v nhng ni dung nhõn dõn giỏm sỏt 3.5 Hon thin mt s ni dung quy nh ca Phỏp lnh thc hin dõn ch xó, phng, th trn lm c s phỏp lý x lý cỏc hnh vi vi phm 3.6 Hon thin Ngh quyt liờn tch s 09/2008/NQLT-CP-UBTMTTQVN ngy 17/4/2008 Hng dn thi hnh cỏc iu 11, iu 14, iu 16, iu 22 v iu 26 ca Phỏp lnh Thc hin dõn ch xó, phng, th trn theo hng hon thin cỏc quy nh v vic ly phiu tớn nhim v kinh phớ hot ng cp cho y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam cp xó 3.7 Hon thin Thụng t liờn tch s 03/2000/TTLT/BTP-BVHTTBTTUBTUMTTQVN v hng dn vic xõy dng v thc hin hng c, quy c ca lng, bn, thụn, p, cm dõn c theo hng sa i phn quy nh v ni dung v hỡnh thc th hin ca hng c cho ngn gn, c th, thit thc, d nh, d hiu; hng dn c th bin phỏp x pht hng c, quy c; giao cho UBND cp xó rỳt ngn quy trỡnh, khụng tn thi gian cng nh cỏc th tc ngh phờ duyt 3.8 Hon thin mt s quy nh v Ban Thanh tra nhõn dõn xó, phng, th trn theo hng hon thin quy trỡnh thnh lp Ban tra nhõn dõn cp xó; mc h tr kinh phớ hot ng cho Ban tra nhõn dõn xó, phng, th trn v quy nh v vic x lý ngi cú hnh vi cn tr hot ng ca Ban tra nhõn dõn hoc ngi cú hnh vi tr thự, trự dp thnh viờn Ban tra nhõn dõn 3.9 Hon thin quy nh v Ban giỏm sỏt u t ca cng ng c quy nh ti Quyt nh s 80/2005/Q-TTg ngy 18/4/2005 v Thụng t liờn 92 tch s 04/2006/TTLT-KH&T-UBTWMTTQVN-TC hng dn thc hin Quyt nh s 80/2005/Q-TTg ngy 18/4/ 2005 theo hng quy nh c th v trỏch nhim cung cp thụng tin ca c quan, t chc, cỏ nhõn; v kinh phớ hot ng ca Ban giỏm sỏt u t ca cng ng; tiờu chun thnh viờn Ban giỏm sỏt u t ca cng ng ch ti x lý c quan, t chc, cỏ nhõn cú hnh vi cn tr hot ng Ban giỏm sỏt u t ca cng ng hoc ngi cú hnh vi tr thự, trự dp thnh viờn Ban giỏm sỏt u t ca cng Bờn cnh ú, Lun a mt s quan im hon thin quy ch thc hin dõn ch cp xó trờn c s quy nh v thc hin dõn ch trc tip c s xõy dng v ban hnh Lut Trng cu ý dõn v quy nh v vic cụng khai thụng tin xõy dng v ban hnh Lut Tip cn thụng tin 93 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu ting Vit Ban t chc cỏn b Chớnh ph (2001), Hng dn trin khai quy ch dõn ch c s, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Ban Th ký Chng trỡnh 135 (2004), Bỏo cỏo Kinh t v phỏt trin, tr.18 B a n th ký c h ng t rỡ nh 13 ( 20 ), T p ch ki nh t v ph ỏt t r i n , ( ) , t r B Chớnh tr (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24 thỏng nm 2005 v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni B Ni V (2003), T trỡnh s 89/TTr - BNV ngy 15/1/3003 v vic ban hnh Ngh nh sa i, b sung quy ch thc hin dõn ch xó, H Ni C.Mỏc - Ph.ngghen (1980), Ton tp, 1, Nxb S tht, H Ni C.Mỏc - Ph.ngghen (1980), Ton tp, 4, tr 628, Nxb S tht, H Ni Nguyn Cỳc (ch biờn) (2002), Thc hin quy ch dõn ch c s tỡnh hỡnh hin mt s lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Chớnh ph (1998), Ch th s 22/1998/CT - TTg ngy 15/5 ca Th tng Chớnh ph v vic trin khai quy ch thc hin dõn ch xó, H Ni 10 Chớnh ph (1998), Ngh nh s 29/1998/N - CP ngy 11/5 v vic ban hnh quy ch thc hin dõn ch xó, H Ni 11 Chớnh ph (2003), Ngh nh s 79/2003/N - CP ngy 7/7 v ban hnh quy ch thc hin dõn ch xó, H Ni 12 Chớnh ph (2004), Bỏo cỏo s 1317/CP - VIII ngy 23/9 v kt qu thc hin quy ch dõn ch c s t 1998 n nm 2004, H Ni 94 13 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin Hi ngh gia nhim k khúa 7, H Ni 14 ng cng sn Vit Nam (1987), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, tr 66 - 67, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (1998), Ch th 30/CT - TW, ngy 18/2/1998 ca Ban Chp hnh Trung ng v xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s, H Ni 17 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, tr 238 - 239, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 19 ng v Nh nc (2004), Cỏc bn v Quy ch dõn ch c s, tr 9, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 20 Lờ Xuõn ỡnh (2004), "T tng H Chớ Minh v dõn ch v thc hin quy ch dõn ch c s", Tp cng sn, (20) 21 Nguyn Vn ng (2010), Giỏo trỡnh lý lun chung v nh nc v phỏp lut, Nxb B T phỏp, H Ni 22 Bựi Xuõn c (2003), "Hng c mi nhng iu chnh phỏp lut", Tp KHPL, (4) 23 Bựi Xuõn c (2004), i mi, hon thin B mỏy nh nc giai on hin nay, Nxb T phỏp 24 Trng Quang c (2002), "Tip tc y mnh vic xõy dng v thc hin quy ch dõn ch c s", Tp cng sn 25 V Cụng Giao (2013), "V thc hnh dõn ch trc tip nc ta", Tp Cng sn, (ngy 21/08) 26 Bựi Th Hnh (2009), Thc hin dõn ch c s ti tnh Bc Giang - Thc trng v gii phỏp, Lun thc s, Hc vin hnh chớnh quc gia 27 V Vn Hin (ch biờn) (2004), Phỏt huy dõn ch xó, phng, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 Hc vin chớnh tr quc gia H Chớ Minh (2004), Giỏo trỡnh lý lun chung v nh nc v phỏp lut, tr 173, Nxb lý lun - chớnh tr H Ni 29 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 4, tr 29, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni H 30 Chớ Minh (2000), Ton tp, 5, tr 245, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 31 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 6, tr 205 - 207, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 32 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 7, tr 237 - 551, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 8, tr 499 - 586, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 34 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 9, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 35 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 10, tr 508, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 36 Hi ng quc gia ch o biờn son (1995), T in Bỏch khoa Vit Nam, I, tr.653, Nxb S tht, H Ni, H Ni 37 Nguyn i Khn (2004), "Kt qu v kinh nghim bc u sau nm trin khai thc hin quy ch dõn ch c s tnh Nam nh", Tp T chc nh nc, (7) 38 Mỏc-Ph ng ghen (1995), Ton tp, 4, tr 628, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 39 Dng Xuõn Ngc (ch biờn) (2000), Quy ch thc hin dõn ch cp xó mt s lý lun v thc tin (sỏch tham kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 40 Nguyn ng Quang (1992), "Mt s cỏch tip cn khỏi nim dõn ch", Tp thụng tin lý lun, (9) 41 Quc hi (1946), Hin phỏp nc Vit Nam dõn ch Cng hũa, H Ni 42 Quc hi (2001), Hin phỏp nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam 1992 (sa i), Nxb Lao ng, H Ni 43 Quc hi (2003), Lut T chc Hi ng nhõn dõn v y ban nhõn dõn, Nxb Lao ng - xó hi, H Ni 44 Quc hi (2013), Hin phỏp nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, Nxb Lao ng - xó hi, H Ni 45 Quc hi (2010), Lut Thanh tra, H Ni 46 Nguyn Th Tõm (2000), T tng H Chớ Minh v dõn ch vi vic thc hin QCDC c s giai on hin nay, Lun Thc s Chớnh tr hc, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 47 Tnh y Thanh Húa (1998), Ch th s 12/CT - TU v t chc trin khai quy ch thc hin dõn ch xó, ny 1/9/1998, Thanh Húa 48 Tnh y Tha Thiờn Hu (1998), Cụng s 138/CV- TU ngy 27/2/1998 hng dn trin khai thc hin Ch th 30, Thiờn Hu 49 Phỳ Th (2013), "Cn cỏi nhỡn khỏch quan v bn Hin phỏp (sa i)", Bỏo Quõn i nhõn dõn, (ngy 01/12) 50 Th tng Chớnh ph (2005), Quyt nh s 80/2005/Q-TTg, ngy 18/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh quy ch giỏm sỏt u t ca cng ng v Thụng t liờn tch s 04/2006/TTLT/KH&T- U B T U M T T Q V N - T C , n g y / / 0 c a B K h o c h v u t , y b a n T r u n g n g M t t r n T q u c V i t N a m v B T i c h n h , H n g d n t h c h i n Qu y t n h s / 0 / Q - T T g , n g y 18/4/2005 ca Th tng Chớnh ph v vic ban hnh Quy ch giỏm s t u t c a c n g n g , H N i 51 o Trớ c (2005), Xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN Vit Nam, tr 32, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 o Trớ c (2011), Ch ngha lp hin hin i Vit Nam: Nhng thnh tu v cỏc ang t ra, "Hin phỏp: Nhng lý lun v thc tin", tr 80, Nxb i hc Quc gia H Ni 53 y ban thng v Quc hi (2007), Phỏp lnh s 34/2007/PLUBTVQH11 ngy 20/4/2007 ca UBTVQH thc hin dõn ch xó, phng, th trn, H Ni 54 V.I Lờnin (1976), Ton tp, Ting vit, tr 33, tr, 101, Nxb Tin b, Mat - Xc - Va 55 V.I.Lờnin (1971), Ton tp, 27, tr 343, Nxb Tin b, Mỏtxcva 56 V.I.Lờnin (1976), Ton tp, 31, Nxb Tin b, Mỏtxcva 57 V.I Lờnin (1976), Ton tp, 32, tr 515 - 516, Nxb S tht H Ni 58 V.I.Lờnin (1976), Ton tp, 33, Nxb Tin b, Mỏtxcva 59 V.I.Lờnin (2003), Bn v dõn ch qun lý xó hi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni II Ti liu Trang web 60 http://www.cpv.org.vn 61 http://www.chinhphu.vn 62 http://www.xaydungdang.vn 98 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH LAN HOàN THIệN QUY CHế THựC HIệN DÂN CHủ CấP Xã Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v Phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC... chớnh quyn c s vi cụng dõn vic phi cụng khai nhng vic dõn bit; nhng vic dõn bn v quyt nh hoc biu quyt cp cú thm quyn quyt nh; nhng vic dõn tham gia ý kin trc c quan Nh nc cú thm quyn quyt nh... tớnh cỏch l ch th quyn lc c u quyn nhng li trc tip thc hin quyn nng ca ngi u quyn l nhõn dõn Do vy, mt phm vi, mc ỏng k nhõn dõn b tỏch quyn lc nc v khụng phi lỳc no nhng u quyn ca nhõn dõn cng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã , Luận văn hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã , Luận văn hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay