Luận văn hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở việt nam hiện nay

120 120 4
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:21

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NễNG TH KIU DIM HOàN THIệN PHáP LUậT Về ĐảM BảO QUYềN CủACáC DÂN TộC THIểU Số VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Phỏp lut v Quyn ngi Mó s: Chuyờn ngnh o to thớ im LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN DUY SN H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! TC GI LUN VN Nụng Th Kiu Dim MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt lun M U Chng 1: C S PHP Lí V QUYN CA CC DN TC THIU S 1.1 QUAN NIM V DN TC THIU S 1.1.1 Khỏi nim dõn tc 1.1.2 Quan nim v dõn tc thiu s ca cng ng quc t 1.1.3 c trng c bn ca cỏc dõn tc thiu s Vit Nam 12 1.2 VAI TRề CA PHP LUT TRONG VIC M BO QUYN CA CC DN TC THIU S 14 1.3 PHP LUT QUC T V QUYN CA DN TC THIU S 17 1.4 PHP LUT VIT NAM V QUYN CA DN TC THIU S 22 Chng 2: THC TRNG XY DNG V THC THI PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM THI K I MI 32 2.1 MT S THNH TU C BN TRONG XY DNG V THC THI PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM THI K I MI 32 2.1.1 Thnh tu m bo mt s quyn dõn s, chớnh tr 32 2.1.2 Thnh tu m bo mt s quyn kinh t, xó hi v húa 41 2.2 HN CH TRONG XY DNG V THC THI PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM THI K I MI 60 2.2.1 Hn ch vic xõy dng v thc thi phỏp lut v mt s quyn chớnh tr, dõn s 60 2.2.2 Hn ch vic xõy dng v thc thi phỏp lut v mt s quyn kinh t, xó hi v húa 66 2.3 NGUYấN NHN CA HN CH TRONG VIC XY DNG V THC THI PHP LUT M BO QUYN CA CC DN TC THIU S THI K I MI 77 2.3.1 Nguyờn nhõn khỏch quan 77 2.3.2 Nguyờn nhõn ch quan 77 Chng 3: PHNG HNG V GII PHP C BN NHM HON THIN PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM HIN NAY 83 3.1 D BO MT S XU HNG TC NG N VIC HON THIN PHP LUT V BO M QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM HIN NAY 83 3.1.1 Ngha v thc hin cỏc iu c quc t v nhõn quyn ca Vit Nam, ú cú Cụng c quc t v loi tr mi hỡnh thc phõn bit chng tc (1965) ngy cng minh bch, c th hn 83 3.1.2 Yờu cu cao hn i vi quc gia ang phỏt trin cú mc thu nhp trung bỡnh vic bo m quyn cho cỏc tng lp nhõn dõn, c bit l quyn ca cỏc nhúm thiu s v dõn tc, ngụn ng hay tụn giỏo 84 3.1.3 Khong cỏch giu, nghốo, tỡnh trng bt bỡnh ng gia cỏc nhúm xó hi, gia vựng ng bng, ụ th vi vựng sõu, vựng xa ang t nhiu thỏch thc cho vic hon thin h thng phỏp lut v bo m quyn ca ng bo dõn tc thiu s hin 85 3.2 MT S PHNG HNG C BN TRONG VIC XY DNG V THC THI PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM HIN NAY 87 M t s p h n g h n g c b n t r o n g v i c h o n t h i n p h p l u t v m bo quyn chớnh tr, dõn s ca cỏc dõn tc thiu s Vit Nam hin 87 3.2.2 Mt s phng hng c bn hon thin phỏp lut v m bo quyn kinh t, húa, xó hi ca cỏc dõn tc thiu s Vit Nam hin 92 3.3 MT S GII PHP C BN HON THIN PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM 100 3.3.1 i mi cụng tỏc xõy dng v thi hnh cỏc bn phỏp lut v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s tỡnh hỡnh mi 100 3.3.2 Nõng cao trỏch nhim ca cỏc c quan, cỏn b, cụng chc nh nc t trung ng n a phng vic xõy dng v thc thi cỏc bn phỏp lut m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s 103 3.3.3 Tp trung phỏt trin ngun nhõn lc phc v quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s 104 3.3.4 Phõn b ngun kinh phớ hp lý cho quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s 105 KT LUN 107 DANH MC TI LIU THAM KHO 109 DANH MC CC CH VIT TT TRONG LUN VN CNXH: Ch ngha xó hi DTTS: Dõn tc thiu s HND: Hi ng nhõn dõn UBND: y ban nhõn dõn XHCN: Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ti Quyn ca cỏc dõn tc thiu s thuc quyn ca nhúm xó hi d b tn thng c ghi nhn nhiu bn phỏp lut quc t quan trng, nh: Tuyờn ngụn th gii v quyn ngi (1948); Cụng c quc t v cỏc quyn dõn s, chớnh tr (1966); Cụng c quc t v cỏc quyn kinh t, xó hi v húa (1966); Tuyờn ngụn v bo v quyn ca nhng ngi thuc cỏc nhúm thiu s v dõn tc, chng tc, tụn giỏo v ngụn ng (1992) Theo Hin phỏp Vit Nam, tt c cỏc dõn tc thiu s Vit Nam u cú cỏc quyn bỡnh ng v chớnh tr, dõn s, kinh t, xó hi v húa, nh: quyn bu c, ng c, quyn tham gia cụng vic qun lý nh nc; quyn c tip cn vi giỏo dc; quyn c chm súc sc khe; quyn cú mc sng thớch ỏng; quyn cú vic lm, quyn c tham gia vo i sng húa v.v cỏc quyn ny l phự hp v tng thớch vi Lut Nhõn quyn quc t L mt quc gia a dõn tc, Vit Nam cú 54 dõn tc cựng chung sng, ú dõn tc Kinh chim a s vi t l 85,7%, cũn li 53 dõn tc thiu s vi t l 14,3% (hn 12 triu ngi) Cú mt s dõn tc thiu s trờn triu ngi, nh: Tay, Thỏi Song cng cú nhng dõn tc thiu s rt ớt ngi, nh: Pu Pộo, u, Si La, Rmm, Cng, B Y, Mng, C Lao, La Hự, Cht, Lụ Lụ Cỏc DTTS Vit Nam sng trung ch yu ti vựng cao, nỳi, biờn gii l nhng ni i li khú khn, b chia ct, kinh t - xó hi cũn chm phỏt trin, i sng vt cht v tinh thn cũn thiu thn Mt khỏc, a hỡnh sinh sng ca ng bo DTTS li l nhng ni c yu v mt ch quyn quc gia, nờn sut quỏ trỡnh xõy dng v bo v T quc, c bit thi k i mi, ng v Nh nc ta luụn coi trng xõy dng h thng cỏc bn phỏp lut nhm to c s phỏp lý bn vng, nhm m bo quyn bỡnh ng ca cỏc DTTS, gn vi thỳc y phỏt trin kinh t, húa, n nh chớnh tr, xó hi vựng ng bo DTTS Trong thi k i mi, Vit Nam ó t c nhiu thnh tu ỏng khớch l v bo m quyn ngi ca cỏc DTTS trờn c lnh vc chớnh tr, dõn s cng nh lnh vc kinh t, xó hi v húa Tuy nhiờn, vic m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam hin ni lờn nhng thỏch thc nh: h thng phỏp lut cũn chng chộo, cha thng nht; nng lc thc thi phỏp lut ca i ng cỏn b, nht l vựng DTTS cũn bt cp; trỡnh dõn trớ, ý thc phỏp lut ca ngi DTTS cũn hn ch Bờn cnh ú, mt s th lc thự ch li dng tỡnh hỡnh khú khn, s cha hon thin ca h thng phỏp lut tuyờn truyn, chia r i on kt dõn tc, gõy mt n nh chớnh tr xó hi vựng ng bo DTTS T nhng lý trờn, tỏc gi chn ti "Hon thin phỏp lut v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s Vit Nam hin nay" lm lun thc s Thụng qua nghiờn cu lý lun, ỏnh giỏ thc tin quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam hin nay, lun xut phng hng v gii phỏp sa i, b sung hon thin phỏp lut nhm m bo tt hn quyn ca cỏc DTTS Vit Nam hin Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti T lõu DTTS luụn c ng v Nh nc quan tõm, th hin vic c ghi nhn nhiu kin ca ng, bn phỏp lut ca Nh nc S quan tõm khụng ch dng li nhng quy nh m cũn c th húa hu khp cỏc lnh vc ca i sng ng bo DTTS Chớnh vỡ vy ti nghiờn cu ch yu da vo h thng bn phỏp lut v nhng chng trỡnh, chớnh sỏch bo m quyn ca cỏc DTTS, nhng bỏo cỏo v thc thi phỏp lut, cng nh kt qu ca cụng tỏc iu tra thc tin, tng hp, thng kờ v vic thc hin nhng bn, t ú a nhng ỏnh giỏ v tớnh hiu qu cng nh nhng bt cp cn sa i, b sung, hon thin ca nhng bn phỏp lut, chớnh sỏch ú Ngoi tỏc gi cũn s dng mt s nghiờn cu nh: Mt s v ngi thiu s Lut Quc t, V Cụng Giao, H Ni, 2001; Lut Quc t v quyn ca nhúm xó hi d b tn thng, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni, 2010; Bỏo cỏo quc gia kim im nh k vic thc hin quyn ngi (Phn Cỏc dõn tc thiu s) ti http://www.mofa.gov.vn/vi/.; Bỡnh ng dõn tc nc ta hin nay, Trnh Quc Tun (Ch biờn), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 1996; Bo m bỡnh ng v tng cng hp tỏc gia cỏc dõn tc phỏt trin kinh t - xó hi nc ta hin nay, Hong Chớ Bo (Ch biờn), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2009; Thc hin chớnh sỏch dõn tc ca ng Trung, Tõy Nguyờn thi k i mi, Trng Minh Dc, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2009; Phỏt trin ngun cỏn b dõn tc thiu s cỏc tnh nỳi phớa Bc nc ta hin nay, Lụ Quc Ton, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2010 Kt qu nhng cụng trỡnh nghiờn cu núi trờn c s dng lm ti liu tham kho b ớch ca lun ny Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh nờu trờn cha thc s nghiờn cu ton din phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam trờn c lnh vc chớnh tr, dõn s cng nh lnh vc kinh t, xó hi v húa Vỡ vy, vic nghiờn cu ti "Hon thin phỏp lut v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s Vit Nam hin nay" l s cn thit bi cnh hin Mc ớch, nhim v ca lun 3.1 Mc ớch Nghiờn cu tng quỏt v quan im ca Nh nc, phỏp lut Vit Nam v DTTS ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ban hnh, thc hin, thi hnh, giỏm sỏt cỏc bn phỏp lut v chớnh sỏch v vic bo v, thỳc y cỏc quyn c bn ca cỏc DTTS, c bit thi k i mi ỏnh giỏ tớnh phự hp v nhng hn ch nhng bn phỏp lut, chớnh sỏch t ú a gii phỏp sa i, b sung lut phỏp nhm m bo tt hn cỏc quyn ca nhúm ngi ny Vit Nam, gúp phn cho vic xõy dng i on kt cỏc dõn tc Vit Nam ngy cng vng mnh 3.2 Nhim v thc hin c mc ớch núi trờn, tỏc gi ó a v gii quyt cỏc nhim v sau: - Nghiờn cu, phõn tớch, ỏnh giỏ phỏp lut, chớnh sỏch ca Nh nc liờn quan n vic bo m quyn ca cỏc DTTS Vit Nam, ch yu thi k i mi T ú i chiu, so sỏnh phỏp lut Vit Nam vi cỏc quy nh ca phỏp lut quc t v bo m quyn ca cỏc DTTS - ỏnh giỏ thc trng nhng quy nh phỏp lut Vit Nam hin hnh v cỏc DTTS T ú a nhng im phự hp v cha phự hp, trờn c s ú rỳt nguyờn nhõn v nhng bi hc kinh nghim ca nhng bt cp vic ghi nhn, m bo v thỳc y quyn ca cỏc DTTS Vit Nam - D bỏo mt s xu hng tỏc ng n vic m quyn ca cỏc DTTS thi gian ti, kin ngh, xut mt s phng hng, gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v bo m quyn ca cỏc DTTS Vit Nam thi gian ti C s phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu - C s lý lun ca lun l T tng H Chớ Minh, quan im ca ng, Nh nc Vit Nam v quan im ca Liờn hp quc v m bo quyn ca cỏc DTTS - Lun s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu: Phõn tớch - tng hp, xó hi hc, so sỏnh, ỏnh giỏ, logic v lch s lm sỏng t nhng liờn quan Lun cng khai thỏc thụng tin t liu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó cụng b chng minh cho cỏc lun im Nhng nột mi ca lun - ỏnh giỏ, phõn tớch cỏc quyn c bn m cỏc DTTS Vit Nam c hng, nh: quyn bu c, ng c, quyn tham gia qun lý nh nc, qun lý xó hi, quyn t tớn ngng, tụn giỏo; quyn bỡnh ng trc phỏp lut; quyn c hng mt mc sng thớch ỏng; quyn c c giỏo dc; a phng qun lý v húa tip tc thi hnh cú hiu qu cỏc bn phỏp lut v phỏt trin ton din húa DTTS, nhng cỏc c quan ny thi gian ti cn phi hp xõy dng B tiờu cỏc phong tc, quỏn, tớn ngng ca tt c cỏc dõn tc, ú cn a nhng tiờu õu l húa, tớn ngng, phong tc, quỏn cn bo tn, phỏt huy, õu l mờ tớn d oan, h tc cn loi b i vi vic nghiờm cm vic cỏc DTTS thc hnh cỏc phong tc, quỏn lc hu, h tc, Nh nc cn ban hnh c ch dng linh hot gia yờu cu tuõn th nghiờm minh cỏc quy nh phỏp lut vi khuyn khớch, ng, tuyờn truyn cỏc DTTS hỡnh thnh ý thc t giỏc t b hn l ộp buc, cm oỏn - Cỏc c quan nh nc trung ng v a phng qun lý v húa tip tc tng cng ban hnh bn phỏp lut quy nh v phỏt trin du lch vựng DTTS, ú, bao gm phỏt trin du lch húa truyn thng mang m bn sc húa dõn tc v phỏt trin du lch gn lin vi cỏc di tớch lch s, danh lam thng cnh, di tớch lch s vựng DTTS - Chớnh ph cn xõy dng phỏp lut v h tr cỏc ngh nhõn dõn gian ngi DTTS khuyn khớch hot ng nghiờn cu, su tm, bo qun, truyn dy v gii thiu di sn húa phi vt th ca cng ng cỏc DTTS Vit Nam 3.3 MT S GII PHP C BN HON THIN PHP LUT V M BO QUYN CA CC DN TC THIU S VIT NAM 3.3.1 i mi cụng tỏc xõy dng v thi hnh cỏc bn phỏp lut v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s tỡnh hỡnh mi - Trờn c s Hin phỏp sa i (2013), Nh nc phi nhanh chúng tin hnh r soỏt li ton b quy nh phỏp quy nh v cụng tỏc dõn tc v DTTS, ỏnh giỏ, nhn nh tớnh hp hin, hp phỏp, phự hp vi thc tin ca tt c cỏc bn phỏp lut quy nh v DTTS cú s diu chnh, b sung, thay th hay bói b nhng bn phỏp lut khụng cũn phự hp 100 - H thng phỏp lut chớnh sỏch dõn tc ang c thc hin trờn a bn vựng dõn tc v nỳi: Thi thi gian qua Nh nc Vit Nam ó ban hnh nhiu bn phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS, ú nhn mnh, u tiờn v phỏt trin kinh t - xó hi vựng DTTS nhm mc tiờu xoỏ gim nghốo, rỳt ngn dn khong cỏch chnh lch gia cỏc vựng gia cỏc dõn tc Qua thc tin trin khai cho thy cũn cú quỏ nhiu bn phỏp lut sỏch cha thng nht, cú nhiu chớnh sỏch ht hiu lc cha c trin khai, cỏc c quan c phõn cụng ch trỡ cha c b trớ hp lý, cựng mt bn phỏp lut m chia nh nhiu c quan ch trỡ, thc hin, gõy s thiu thng nht, ng b quỏ trỡnh trin khai, thc hin, nm bt c tỡnh hỡnh, gõy cho cỏc c quan qun lý cp c s lỳng tỳng quỏ trỡnh trin khai, bỏo cỏo Nhiu bn phỏp lut cựng quy nh v mt i tng th hng chớnh sỏch vi nhiu mc th hng khỏc nhau, gõy bt cp vic ỏp dng, trin khai, r soỏt i tng Cỏc bn quy nh cỏc chng trỡnh v xúa gim nghốo, phỏt trin kinh t - xó hi, nõng cao cht lng giỏo dc, m bo v nc schva c thc hin chớnh sỏch chung cỏc ỏn chin lc cp quc gia, va nm chin lc ỏp dng cho riờng cỏc DTTS, iu ny cng gõy chng chộo, bt hp lý quỏ trỡnh trin khai, thc hin thc tin Do vy, Nh nc cn cú s thay i v cỏch xõy dng v thc thi cỏc bn phỏp lut v DTTS, nờn giao v cho mt c quan cú chc nng qun lý cụng tỏc dõn tc l y ban Dõn tc hoc Hi ng dõn tc, trỏnh tỡnh trng nhiu B, Ngnh cựng tham gia xõy dng, thi hnh cỏc bn phỏp lut v DTTS - Cn i mi cỏch thc xõy dng bn phỏp lut v cụng tỏc dõn tc, son tho, xõy dng cỏc bn ny cn chỳ ý phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca cỏc a phng, c s vựng DTTS, cn i sõu nghiờn cu, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc tin ca tng khu vc, tng vựng, thm trớ tng a 101 phng vựng DTTS nm rừ c nhng khú khn, thun li t ú cú nhng ý kin phn hi, kp thi a nhng sa i, b sung, hy b, thay th cỏc bn phỏp lut khụng cũn phự hp vi thc tin Cỏc bn ny cng chỳ trng quy nh nhng ni dung "m", ni dung mang tớnh "la chn thi hnh" cỏc a phng quỏ trỡnh thc hin bn cú th cn c vo c im t nhiờn, c im v húa dng cỏc bn ca c quan nh nc cp trờn mt cỏch linh hot hn, em li hiu qu thc thi phỏp lut thc tin - Trong thi gian ti Chớnh ph cn nghiờn cu xõy dng D ỏn ban hnh Lut v Dõn tc Thiu s, nú nờu c th cỏc quyn v ngha v ca cỏc DTTS, nhim v v gii phỏp m bo quyn cho cỏc DTTS, c quan ch trỡ, kinh phớ thc hin, ban hnh bn phỏp lut v Khung h thng chớnh sỏch ú nờu tng chớnh sỏch c th, gn vi trỏch nhim ch trỡ, thng trc ca tng b, ngnh, a phng c th, cú s phõn cụng, phi hp cht ch gia chớnh ph, cỏc b, ngnh, a phng, theo hng m bo v thỳc y cỏc quyn c bn ca cỏc DTTS theo tng ngnh, tng lnh vc, ton din vi tt c cỏc quyn Chớnh tr, dõn s, kinh t, húa, xó hi ỏp i vi khu vc DTTS cho tng giai on, trc mt l giai on 2011-2020; cỏc b, ngnh v a phng cn c vo ú tin hnh xõy dng v thc thi nhng bn phỏp lut v cụng tỏc dõn tc, gúp phn hn ch chng chộo va thun tin cho quỏ trỡnh trin khai, thc hin trờn thc t - Trong thi gian ti Nh nc cn cú c ch, chớnh sỏch c thự i vi mt s DTTS c bit rt ớt ngi v trung phỏt trin kinh t - xó hi, xúa gim nghốo vựng DTTS theo hng trung ton din, tớch cc ti cỏc thụn, bn c bit khú khn khn gim nghốo nhanh, bn vng, gúp phn phỏt trin ton din vựng DTTS - Cỏc c quan chớnh quyn a phng cn thc hin cỏc quy nh phỏp 102 lut, chớnh sỏch ca Nh nc v dõn tc mt cỏch linh ng, phự hp vi a phng, trỏnh ỏp dng mt cỏch mỏy múc, chung chung, hỡnh thc, chỳ trng nõng cao cht lng giỏm sỏt, vai trũ qun lý ca ngi dõn, to c ch rừ rng, minh bch, nõng cao vai trũ "lm ch" ca nhõn dõn 3.3.2 Nõng cao trỏch nhim ca cỏc c quan, cỏn b, cụng chc nh nc t trung ng n a phng vic xõy dng v thc thi cỏc bn phỏp lut m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s - cụng tỏc xõy dng cỏc bn phỏp lut v lnh vc dõn tc t hiu qu cao, ỳng n, phự hp vi thc tin, ũi hi cỏc cỏ nhõn cú chc nng, nhim v vic son tho, thụng qua phỏp lut gm: i biu Quc hi, cỏn b, cụng chc, c bit l lónh o ch cht ca cỏc c quan Chớnh ph, cỏc c quan B, ngnh trung ng v chớnh quyn a phng cỏc cp, cn nhn thc mt cỏch ỳng n v sõu sc v cụng tỏc dõn tc, cn phi xem xột c im, iu kin xó hi, iu kin t nhiờn thc t ca cỏc vựng dõn tc v c im ca cỏc DTTS v kinh t, húa, tớn ngng, phong tc, quỏn, t phỏt trin, trỡnh húa, trỡnh cỏn b, cỏc yu t tỏc ng khỏch quan vic xem xột cỏc yu t ny mt cỏch ỳng n cũn cú tỏc dng tớch cc giỳp nhỡn nhn nhng ni dung cha phự hp, bt cp, hn ch ca phỏp lut t ú a nhng iu chnh, b sung, thay i, hy b kp thi, ỳng n, gúp phn to dng nờn h thng cỏc bn phỏp lut hon thin v dõn tc, gúp phn m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam, gúp phn xõy dng i on kt ton dõn, trờn c s tụn trng, bỡnh ng, tng tr gia cỏc dõn tc anh em, phỏt huy sc mnh i on kt ton dõn tc, cựng xõy dng mt t nc Vit Nam ngy cng phỏt trin - Cỏc c quan nh nc a phng cỏc vựng DTTS, nht l y ban nhõn dõn v cỏc c quan qun lý cụng tỏc dõn tc cp tnh, huyn v xó cn phi quan tõm hn na n vic thc hin cỏc bn phỏp lut ca cỏc c 103 quan nh nc cp trờn v cụng tỏc dõn tc mt cỏch kp thi, hiu qu,ch ng, sỏng to vi tỡnh hỡnh a phng, va tin hnh trin khai kp thi va thng xuyờn kim tra, tra, giỏm sỏt nm bt c nhng thun li, khú khn quỏ trỡnh thc hin bn phỏp lut bỏo cỏo tỡnh hỡnh trin khai kp thi, ỳng thi gian, ng thi cú nhng xut, kin ngh v a nhng gii phỏp khc phc nhng khú khn trin khai ti a phng - Cỏc c quan nh nc a phng ph trỏch cụng tỏc qun lý v phõn b ngun ca cỏc c quan cp trờn, cõn i ngun i ng ca a phng cn nõng cao vai trũ ca mỡnh vic giỏm sỏt vic thc hin gii ngõn ngun mt cỏch kp thi, ỳng quy nh phỏp lut, m bo cỏc quy nh phỏp lut ca Nh nc trin khai v a phng c thc hin ỳng tin , thi gian ó 3.3.3 Tp trung phỏt trin ngun nhõn lc phc v quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s - Cỏc c quan chớnh quyn a phng cỏc cp vựng DTTS cn chỳ trng quy hoch, o to, bi dng nõng cao nng lc, trỡnh qun lý Nh nc, trỡnh chuyờn mụn ca cỏn b, cụng chc l ngi DTTS ti a phng, c bit chỳ trng cụng tỏc bi dng lónh o, cỏn b, cụng chc qun lý, ph trỏch cụng tỏc dõn tc a phng cao vai trũ tiờn phong, gng mu, ch ng, sỏng to ca i ng lónh o ch cht vic nm vng tỡnh hỡnh thc tin vựng dõn tc, cú trỏch nhim vic chm lo i sng vt cht, tinh thn, m bo cho ng bo DTTS c quyn hng th trc tip nhng li ớch chớnh ỏng - Cỏc c quan nh nc a phng cn nghiờm tỳc, ch ng vic thc hin quy nh phỏp lut v c tuyn, xột tuyn, tuyn thng cỏc hc sinh cỏc DTTS vo cỏc trng i hc, cao ng, trung cp chuyờn nghip v trng i hc d b dõn tc, chỳ trng cỏc i tng l ngi DTTS vựng 104 sõu, vựng xa, ng bo DTTS rt ớt ngi hỡnh thnh mt i ng cỏn b, b sung, k cn ỏp ng c nhim v qun lý nh nc - Chớnh ph cn xõy dng bn phỏp lut chung, nang tớnh cht nh khung v khuyn khớch thu hỳt nhõn ti, thu hỳt cỏn b v cụng tỏc ti cỏc vựng DTTS, vựng dõn tc rt ớt ngi, cỏc xó c bit khú khn, vựng sõu, vựng xa Thụng qua chớnh sỏch chung cỏc a phng vựng DTTS, cn c vo tỡnh hỡnh thc tin v nhu cu thc tin ca a phng s a ch h tr, thu hỳt mt cỏch c th 3.3.4 Phõn b ngun kinh phớ hp lý cho quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s - Nh nc cn cú nhng bin phỏp u tiờn s dng ngun ngõn sỏch nh nc, tng cng cỏc bin phỏp huy ng vin tr ca nc ngoi, s h tr v ca cỏc t chc, cỏ nhõn v ngoi nc Cỏc a phng cn nghiờm tỳc thc hin b trớ, phõn b kp thi ngun i ng t ngõn sỏch a phng.Trong ú, ngõn sỏch nh nc úng vai trũ ch o, m bo n nh, ỏp ng mt thi gian di - Nh nc khuyn khớch s h tr ca cỏc ngõn hng thng mi, cỏc t chc ti chớnh v ngoi nc phỏt trin kinh t - xó hi, phỏt trin cụng nghip, sn xut, dch v vựng DTTS gúp phn nhanh chúng xúa gim nghốo nhanh v bn vng - Chớnh ph tip tc thc hin thu hỳt t khai thỏc cỏc th mnh vựng dõn tc, tip tc thc hin cỏc quy nh v h tr v t ai, chớnh sỏch thu, bo him y t, bo him xó hi, h tr v dy ngh i vi cỏc n v sn xut, kinh doanh u t phỏt trin kinh t - xó hi i bn DTTS ng thi cú ban hnh bn phỏp lut v m bo phỏt trin kinh t - xó hi bn vng vi u t tỏi to, bo v mụi trng, Kiờn quyt cho khụng cp phộp, yờu cu dng li i vi nhng doanh nghip u t phỏt trin kinh t - xó hi vựng DTTS cú mang li hiu qu trc mt nhng v lõu di s nh hng nghiờm trng n i sng, n húa, mụi trng vựng DTTS 105 Trờn c s nhng thỏch thc ũi hi phi hon thin phỏp lut nhiu nguyờn nh: Yờu cu v phỏt trin kinh t - xó hi ngy cng cao cỏc vựng DTTS, yờu cu rỳt ngn khong cỏch giu - nghốo, gia vựng DTTS v vựng ng bng, yờu cu v bo tn v phỏt huy cỏc giỏ tr húa DTTS iu kin cú s giao lu, trao i cht ch gia ngi DTTS vi dõn tc a s; Yờu cu cp bỏch v ngn chn, y lựi õm mu thự ch ca cỏc th lc phn ng v ngoi nc li dng húa, trỡnh hiu bit ca ng bo DTTS nhm gõy nhng nhiu, mt an ninh trt t.nhng thỏch thc trờn ũi hi nh nc thi gian sm nht cn hon thin phỏp lut nhm m bo tt hn na cỏc quyn ca cỏc DTTS 106 KT LUN Quyn ca cỏc dõn tc thiu s l mt b phn quan trng Hin phỏp v phỏp lut Vit Nam Cỏc dõn tc bỡnh ng, on kt, tụn trng v giỳp cựng phỏt trin, nghiờm cm mi hnh vi k th gõy chia r dõn tc ó tr thnh nhng nguyờn tc nn tng chi phi quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut Vit Nam v m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s Trờn c s lm rừ nhng c trng c bn ca cỏc DTTS Vit Nam, ni dung ca phỏp lut quc t v quc gia vic m bo quyn ca cỏc DTTS, lun ó trung phõn tớch quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam thi k i mi Chỳng ta ó thu c nhng thnh tu cú ý ngha, quyn ca ng bo DTTS ngy cng cú tin b C s h tng vựng DTTS ó c u t mnh m, xúa úi, gim nghốo thng xuyờn c quan tõm, i sng vt cht, tinh thn c ci thin, h thng giỏo dc, chm súc y t c bn ó hỡnh thnh ng b, gúp phn tớch cc n nh chớnh tr - xó hi, bo v biờn gii quc gia, tng cng i on kt dõn tc Tuy nhiờn, nhiu nguyờn nhõn khỏc nhau, quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam cũn bc l nhiu bt cp, thiu phự hp, dn n tỡnh trng chng chộo, thiu kh thi, kộm hiu qu mt s lnh vc Mt khỏc, mt b phn cỏn b, cụng chc cỏc c quan nh nc t trung ng n a phng, c s cha nhn thc rừ tm quan trng ca vic bo m quyn ca cỏc DTTS Chin lc phỏt trin ton din t nc, thc hin mc tiờu i on kt dõn tc ca ng, Nh nc ta Hn na, quỏ trỡnh thc thi phỏp lut, nhiu cỏn b, cụng chc, viờn chc cha thc hin tt chc nng, nhim v, khụng nm vng thc tin, quan liờu, tham nhng, lóng phớ, gõy nh hng tiờu cc n vic m bo quyn ca cỏc DTTS thi gian qua 107 vt qua nhng khú khn v thỏch thc hin nay, lun ó xut mt s phng hng v gii phỏp c bn nhm nõng cao hiu qu quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS Vit Nam trờn cỏc lnh vc dõn s, chớnh tr, kinh t, xó hi v húa Chng hn, sa i, b sung h thng phỏp lut v DTTS phự hp vi Hin phỏp 2013 v yờu cu ca thc tin i mi mnh m cỏch thc xõy dng v thc thi phỏp lut; th ch húa rừ trỏch nhim ca cỏc c quan nh nc, ca i ng cỏn b, cụng chc; cú chin lc phỏt trin ngun nhõn lc, phõn b ngun hp lý phc v quỏ trỡnh xõy dng v thc thi phỏp lut m bo quyn ca DTTS Theo lun vn, cỏc phng hng v gii phỏp c xut l mang tớnh kh thi, sỏt hp vi iu kin lch s, kinh t, húa, t nhiờn vựng DTTS nc ta Mi phng hng, gii phỏp u cú vai trũ riờng, song cú tỏc ng ln v hp thnh chnh th thng nht nhm m bo cú hiu qu hn quyn ca cỏc DTTS Vit Nam thi gian ti Hin nay, chỳng ta ang cú nhiu c hi hin thc húa tt hn quyn ca cỏc DTTS Trin vng v kh nng ca ny ang ũi hi s quan tõm sõu sc ca cỏc c quan ng, Nh nc, cỏc t chc h thng chớnh tr, c bit l nhng n lc ca i ng cỏn b, cụng chc cú trỏch nhim xõy dng v thc thi phỏp lut v m bo quyn ca cỏc DTTS h tr hiu qu cho quỏ trỡnh ny, vic tip tc nghiờn cu chuyờn sõu v m bo quyn ca cỏc DTTS l nhim v quan trng v cp thit hin 108 DANH MC TI LIU THAM KHO Hong Chớ Bo (2009), Bo m bỡnh ng v tng cng hp tỏc gia cỏc dõn tc phỏt trin kinh t- xó hi nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni B Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn (2011), Bỏo cỏo s 1097/BCBNN-TCTL ngy 22/4/2011 v kt qu thc hin Chng trỡnh mc tiờu quc gia nc sch v v sinh mụi trng nm 2010 v giai on 20062012, H Ni C.Mỏc v Ph.Awngghen (1995), Ton tp, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni, tr.19, 713 ng cng sn Vit Nam (1991), Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn xó hi ch ngha, tr.16, Nxb S tht, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i i biu ton quc ln th XI), tr.48, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i i biu ton quc ln th XI), tr.51, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i i biu ton quc ln th XI), tr.71, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Lờ Hi ng (2012), Bo m quyn ca cỏc dõn tc thiu s Vit Nam, Bi ging ti lp Cao hc Lut - i hc Quc gia H ni ngy 23/4/2012, H Ni V Cụng Giao (2001), Mt s v ngi thiu s Lut Quc t, H Ni 10 Gudmundur Alfredsson & Asbjorn EIDE (Ch biờn), Hong Hng Trang, Nguyn Hi Yn, Nguyn Th Xuõn Sn (Ngi dch) (2011), Tuyờn ngụn Nhõn quyn quc t 1948 - Mc tiờu chung ca nhõn loi, tr.95, 726-748, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 10 11 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2010), Quyn ngi- Tp ti liu chuyờn ca Liờn Hp quc, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 12 Khoa Lut- i hc quc gia H Ni (2011), Giỏo trỡnh Lý lun v phỏp lut v quyn ngi, Nxb a hc quc gia H Ni, H Ni 13 Khoa Lut- i hc Quc gia H Ni, Trung tõm nghiờn cu quyn ngi v quyn cụng dõn (2011), Quyn ca ngi thiu s theo Lut Quc t Lut Quc t v quyn ca cỏc nhúm d b tn thng, tr.133 - 154 Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 14 H Chớ Minh (2000), Ton tp, tr.217-218 Tp 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 15 Tng cc thng kờ (2011), Kt qu tng iu tra nụng thụn, nụng nghip v thy sn nm 2011, Nh xut bn Thng kờ, H Ni, tr.26 16 Trung tõm biờn son t in Bỏch khoa Vit Nam 1995, T in Bỏch khoa Vit Nam, tr 655 t.1, Nxb H Ni 17 y ban dõn tc, Bỏo cỏo 104/BC-UBDT ngy 03/12/2012 Ch o iu hnh cụng tỏc dõn tc nm 2012 v nhim v tõm cụng tỏc dõn tc nm 2013,H Ni 18 y ban dõn tc, Bỏo cỏo 56/BC-UBND ngy 19/7/2012 v nhng bt hp lý, cn khc phc chớnh sỏch giỏo dc o to v xut chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc vựng dõn tc v nỳi Giai on 2012 -2020, H Ni 19 y ban dõn tc, Bỏo cỏo s 72/BC-UBDT ngy 31/8/2012 v Chinh sỏch i vi cỏn b xó, phng, th trn v cỏn b v cụng tỏc a bn khú khn l ngi dõn tc thiu s, H Ni 20 y ban dõn tc, T trỡnh 04 /TTr-UBND ngy 22/3/2012 v vic ban hnh chớnh sỏch h tr t , t sn xut, chuyn i ngh, nc sinh hot cho h ng bo dõn tc thiu s nghốo v h nghốo xó, thụng bn c bit khú khn giai on 2013-2016, H Ni 110 21 y ban dõn tc, T trỡnh s 02/TTr- UBND ngy 28/1/2013 v phờ duyt chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi, gim nghốo cỏc xó, thụn, bn c bit khú khn vựng dõn tc v nỳi nm 2014-2015 v giai on 2016-2020 (gi tt l chng trỡnh 135 giai on III, H Ni 22 y ban dõn tc, Vn kin phỏt trin kinh t - xó hi, gim nghốo cỏc thụn bn cbit khú khn vựng dõn tc v nỳi nm 2014-2015 v giai on 2016-2020 (kốm theo T trỡnh 02/TTr-UBND ngy 28/1/2013 ca y ban dõn tc), H Ni 23 y ban Thng v quc hi khúa 13, Bỏo cỏo s 252/BC-UBTVQH13 ngy 16/10/2012 ca v Bỏo cỏo kt qu giỏm sỏt vic thc hin chớnh sỏch, phỏp lut v t , t sn xut cho ng bo dõn tc thiu s, H Ni Trang Web 24 Ban ch o tng iu tra dõn s v nh trung ng 2010, Bỏo cỏo Kt qu chớnh thc Tng kt iu tra dõn s v nh 1/4/2009 (túm tt), http://www.gso.gov.vn [truy cp ngy 28/2/2013] 25 Trn Bỡnh, Mt s v tc ngi v dõn tc Vit Nam, http://www.huc.edu.vn [Truy cp ngy 12/2/2013] 26 B Chớnh tr, Ngh quyt s 22/ NQ-TW v mt s ch trng, chớnh sỏch ln phỏt trin kinh t - xó hi nỳi, http://cema.gov.vn [truy cp ngy 15/3/2013] 27 B Lao ng thng binh v xó hi, Bỏo cỏo kt qu thc hin chớnh sỏch c chng trỡnh mc tiờu quc gia gim nghốo bn vng nm 20112012 v phng hng nhim v gim nghốo nm 2013 v nh hng n nm 2015 (Ti liu phc v Hi ngh trc tuyn v gim nghốo bn vng ngy 22/4/2013), http://www.giamngheo.molisa.gov.vn/vn/tabid/ [Truy cp ngy 25/3/2013] 111 28 B lao ng thng binh v xó hi, S hc sinh hc ngh phõn theo loi hỡnh v dõn tc, http://www molisa.gov.vn [Truy cp ngy 27/4/2013] 29 B Lao ng v thng binh xó hi (2009), S liu thng kờ Tng s lao ng i lm vic nc ngoi ca 63 tnh/thnh ph nm 2009, http://www.molisa.gov.vn [Truy cp ngy 12/2/2013] 30 B Ngoi Giao Vit Nam (2009), Bỏo cỏo quc gia kim im nh k vic thc hin quyn ngi Vit Nam, www.mofahcm.gov.vn/vi/ [Truy cp 14/1/2013] 31 B Y t (2012), Bỏo cỏo cụng tỏc y t nm 2012, nhim v v cỏc gii phỏp thc hin nm 2013, http://www.moh.gov.vn [Truy cp ngy 1/4/2013] 32 B Y t (2012), ỏn gim ti bnh vin giai on 2012-2020, http://www.moh.gov.vn [Truy cp ngy 1/4/2013] 33 Phm Bựi - Thanh Phong - V Chin, Hi ngh ton quc tng kt chng trỡnh h tr h nghốo v nh , http://www Baoxaydung.com.vn/new/vn/tintuc/ [Truy cp ngy 26/4/2013] 34 Cụng ty nghiờn cu v T ụng Dng (2012),Tỏc ng ca chng trỡnh 135 giai on II qua lng kớnh cuc iu tra u k v cui k, http://www.undp.org.vn [Truy cp ngy 28/3/2013] 35 Hong Diờn (2013), H ng bo DTTS c bit khú khn c vay triu ng/h, www.baodientu.chinhphu.vn [Truy cp ngy 15/2/2013] 36 Hin Hũa, Chng trỡnh 134-135 thỏo g khú khn v t, nc sinh hot v nh cho ngi nghốo, http://www.chuongtrinh135.vn [Truy cp ngy 14/4/2013] 37 Thu H, 269 im Bu in Vn húa xó t doanh thu trờn triu ng/thỏng, http://www.Vnpost.vn/Tintuc/ [Truy cp ngy 24/4/2013] 38 Liờn Hp quc ti Vit Nam (2012) Gim t sut t vong tr em (MDG4), http://www.undp.org.vn [Truy cp ngy 4/4/2013] 112 39 Phng Nhi, m bo quyn ca cỏc dõn tc thiu s, http:// www.qdnd.vn [Truy cp ngy 25/5/2013] 40 Ha c Nh, Th trng B Nụng nghip v PTNT (2009), Chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip nụng thụn nỳi vựng ng bo dõn tc thiu s phi sỏt thc t nhiu c thự ca vựng dõn tc, nỳi, http://www.cema.gov.vn [6] [Truy cp ngy 22/3/2013] 41 Phan Ngha, Nhỡn li 02 nm thc hin Ngh quyt 30a ca Chớnh ph v Chng trỡnh h tr gim nghốo nhanh v bn vng i vi 62 huyn nghốo http://www.tgpl.gov.vn [Truy cp ngy 13/4/2013] 42 Nguyn Kim Nhung -Hiu qu bỏo phc v ng bo dõn tc -http://www.cema.gov.vn [Truy cp ngy 27/3/2013] 43 Quc Hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, T liu bu c quc hi, http://www.na.gov.vn [truy cp ngy 12/3/2013] 44 Phan Trung Tun, Bu c i biu Quc hi khoỏ XIII v i biu Hi ng nhõn dõn cỏc cp nhim k 2011-2016 - Mt bc xõy dng v hon thin Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam, http://www.isoc.gov.vn[Truy cp ngy 20/3/2013] 45 T chc y t th gii, Cc qun lý mụi trng y t - B Y t, (2011),Bỏo cỏo ỏnh giỏ ngnh nc sch v v sinh mụi trng ln th nht Vit Nam, http://www.geoviet.vn [Truy cp ngy 18/3/2013] 46 Tng cc thng kờ (2009), Tng iu tra dõn s v nh nm 2009, http://www.gso.gov.vn[Truy cp ngy 12/1/2013] 47 Tng cc thng kờ (2011), Tng iu tra dõn s v nh Vit Nam nm 2009 Giỏo dc Vit Nam: Phõn tớch cỏc ch s ch yu, http://www.hcmute.edu.vn [Truy cp ngy 12/5/2013] 48 Tng cc thng kờ (2011), iu tra ỏnh giỏ cỏc mc tiờu tr em v ph n (MICS), http://www.gso.gov.vn [Truy cp ngy 4/4/2013] 113 49 Phm Minh Tuyờn, Phú chỏnh ỏn TAND tnh Bc Ninh, Bo v quyn ca ngi dõn tc thiu s v ngi tn tt theo quy nh ca phỏp lut t tng Hỡnh s, thc tin ỏp dng v nhng vng mc, http://www.taoan.gov.vn[Truy cp ngy 17/2/2013] 50 UNICEF Vit Nam, Tr em Vit Nam, http://www.unicef.org [Truy cp ngy 13/4/2013] 51 y ban dõn tc, Mt s thnh tu v bin phỏp m bo quyn ngi ca cỏc dõn tc thiu sụ Vit Nam (Bỏo cỏo Tham lun ti din n Liờn Hp quc ln th v thc hin tuyờn ngụn v quyn ngi ca nhng nhúm thiu s v dõn tc hay sc tc, tụn giỏo v ngụn ng thỏng 11/2012 Ti Geneva, Thy s, http://www.cema.gov.vn [truy cp ngy 15/2/2013] 114 ... NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 83 3.1 DỰ BÁO MỘT SỐ XU HƢỚNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU... hoàn thiện pháp luật đảm bảo quyền kinh tế, văn hóa, xã hội dân tộc thiểu số Việt Nam 92 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở. .. QUYỀN CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ 17 1.4 PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ 22 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM THỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở việt nam hiện nay , Luận văn hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở việt nam hiện nay , Luận văn hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay