Luận văn hồ chí minh với việc xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa ( 1945 1946 )

141 100 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:15

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - NGUYN TH VN H CH MINH VI VIC XY DNG TH CH DN CH CNG HềA (1945 - 1946) LUN VN THC S LCH S H Ni, 2015 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - NGUYN TH VN H CH MINH VI VIC XY DNG TH CH DN CH CNG HềA (1945 - 1946) Chuyờn ngnh: LCH S NG CNG SN VIT NAM Mó s: 60 22 03 15 LUN VN THC S LCH S Ngi hng dn khoa hc: PGS NGND Lấ MU HN H Ni, 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan cụng trỡnh nghiờn cu ny chớnh tụi thc hin di s hng dn ca Phú giỏo s s hc, Nh giỏo nhõn dõn Lờ Mu Hón Cỏc ti liu, s liu nờu Lun l trung thc, m bo tớnh khỏch quan, khoa hc, cỏc ti liu tham kho cú ngun gc xut x rừ rng H Ni, ngy 09 thỏng 08 nm 2015 Tỏc gi Lun Nguyn Th Võn LI CM N Trc ht, tụi xin gi li cm n n cỏc thy, cụ giỏo khoa Lch s, b mụn Lch s ng ó tn tỡnh dy bo, truyn th kin thc cho tụi sut quỏ trỡnh hc c bit, tụi xin gi li cm n n PGS NGND Lờ Mu Hón - ging viờn hng dn, ngi ó ch bo, giỳp tụi tn tỡnh quỏ trỡnh thc hin v hon thnh Lun Xin cm n nhng ngi m tụi cha tng gp mt, nhng cuc sng, t tng, cụng trỡnh ca h ó tỏc ng mnh m v sõu sc n bn thõn tụi, giỳp tụi cú nim tin, ng lc hon thnh Lun Cui cựng, tụi xin gi li cm n chõn thnh nht n gia ỡnh, bn bố v ng nghip, nhng ngi luụn bờn cnh ng viờn, giỳp tụi hon thnh Lun ca mỡnh! MC LC M U Chng 1: H CH MINH KHO CU V XY DNG Mễ HèNH NH NC DN CH CNG HềA VIT NAM 1.1 Quỏ trỡnh Nguyn i Quc tỡm ng gii phúng dõn tc v mụ hỡnh nh nc kiu mi cho Vit Nam 1.1.1 Hon cnh lch s u th k XX 1.1.2 Quỏ trỡnh Nguyn i Quc tỡm mt ng gii phúng dõn tc gn vi tỡm kim kiu nh nc cho Vit Nam 12 1.2 Quan im ca H Chớ Minh v xõy dng mụ hỡnh nh nc kiu mi Vit Nam 22 1.2.1 Nhn thc v chun b t chc cho s i ca mt nh nc kiu mi Vit Nam 23 1.2.2 Xõy dng mụ hỡnh nh nc kiu mi cỏc khu gii phúng (03/1945 08/1945) 28 Tiu kt chng 35 Chng 2: H CH MINH VI VIC XY DNG TH CH DN CH CNG HềA VIT NAM (1945 - 1946) 37 2.1 Nh nc theo th ch dõn ch cng hũa Vit Nam 37 2.1.1 Bi cnh lch s nhng nm 1945 - 1946 37 2.1.2 T chớnh tr ca H Chớ Minh v xõy dng nh nc kiu mi - nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa 44 2.2 Xõy dng nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1945 - 1946) 51 2.2.1 B mỏy nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa (1945 - 1946) 53 2.2.2 Hot ng nh nc nhm cng c v tng cng thc lc v mi mt 69 Tiu kt chng 84 Chng 3: MT S NHN XẫT V KINH NGHIM 86 3.1 Mt vi nhn xột v th ch dõn ch cng hũa Vit Nam giai on (1945 1946) 86 3.1.1 Nhõn t xõy dng th ch dõn ch cng hũa Vit Nam 86 3.1.2 Giỏ tr ca nn dõn ch cng hũa Vit Nam (1945 - 1946) 92 3.2 Mt s kinh nghim 94 3.2.1 S lónh o ca ng i vi nh nc mi hon cnh 94 3.2.2 Xõy dng b mỏy nh nc thc s ca dõn, dõn, vỡ dõn 98 Tiu kt chng 109 KT LUN 111 TI LIU THAO KHO 115 PH LC 121 M U Lý chn ti H Chớ Minh, lónh t thiờn ti ca ng v Nh nc Vit Nam, ngi chin s kiờn cng ca phong tro cng sn v cụng nhõn quc t, t lõu ó l i tng nghiờn cu ca nhiu hc gi v ngoi nc Nhng cụng trỡnh nghiờn cu v Ngi c tip cn trờn bỡnh din ca cỏc ngnh khoa hc khỏc nhau, nh: lch s, chớnh tr, húa Cng nghiờn cu, tỡm hiu v H Chớ Minh, cỏc nh khoa hc cng hiu thờm nhng giỏ tr t tng v nhõn vn, cng thy Ngi tm nhỡn chin lc, s kiờn nh, nht quỏn t tng, hnh ng ca mt lónh t cng sn kiờn cng, anh hựng gii phúng dõn tc, nh húa ln Tri qua quỏ trỡnh lao ng, hc tp, nghiờn cu, u tranh phong tro dõn tc yờu nc v cụng nhõn quc t, sau tip thu ch ngha Mỏc - Lờnin, Ch tch H Chớ Minh ó dng v sỏng to vo hon cnh c th nc ta Mt nhng sỏng to c ỏo ca Ngi l vic thit lp v xõy dng nh nc dõn ch cng hũa Vit Nam, mt nh nc thc s ca dõn, dõn v vỡ dõn, a t nc tin lờn ch ngha xó hi Nghiờn cu ti H Chớ Minh vi vic xõy dng th ch dõn ch cng hũa (1945 - 1946) l vic lm cn thit gúp phn lm sỏng t thờm nhng s kin lch s v quỏ trỡnh H Chớ Minh kho cu, ch o, xõy dng Nh nc dõn ch cng hũa Vit Nam t nm 1945 n nm 1946 Qua ú, xỏc nh nhim v chin lc ca cỏch mng, a Vit Nam i t thng li ny n thng li khỏc Ngy nay, t nc Vit Nam ang thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa Tỡnh hỡnh nc, khu vc v th gii ó cú nhng thay i cn bn Nhng nhng nn tng quan im, t tng H Chớ Minh v xõy dng nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn gi nguyờn giỏ tr ti H Chớ Minh vi vic xõy dng th ch dõn ch cng hũa (1945 - 1946) luụn cú ý ngha lý lun, thc tin i vi vic nghiờn cu lch s dõn tc v mang tớnh thi s vic quyt tõm gi vng c lp dõn tc, dõn ch, kiờn trỡ nh hng xó hi ch ngha mt th gii a cc, a phng Lch s nghiờn cu H Chớ Minh l ngi u tiờn sỏng lp Nh nc Vit Nam Dõn ch Cng ho - Nh nc dõn ch nhõn dõn u tiờn ụng Nam Vỡ vy, t tng v hot ng lónh o ca H Chớ Minh v nh nc ó cú nhiu tỏc gi nghiờn cu Liờn quan n ti ny, cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu cp di cỏc dng khỏc cú th chia thnh cỏc nhúm nh sau: Nhúm th nht: Mt s cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh lónh o cú liờn quan n ti nh: Lờ Dun (1970), Di lỏ c v vang ca ng, vỡ c lp t do, vỡ ch ngha xó hi, tin lờn ginh nhng thng li mi, Nxb S tht, H Ni; Phm Vn ng (1980), Nh nc dõn ch nhõn dõn Vit Nam, Nxb S tht, H Ni; Mi (1991), Xõy dng nh nc ca nhõn dõn - Thnh tu, kinh nghim, i mi, Nxb S tht, H Ni; Ni dung mang tớnh khỏi quỏt s nghip thnh lp nh nc dõn ch nhõn dõn Vit Nam Nhúm th hai: Mt s cụng trỡnh nghiờn cu chuyờn kho v H Chớ Minh vi nh nc, ú cú cp n nh nc Vit Nam dõn ch cng hũa giai on (1945 - 1946) nh: TS Lờ Phng Tho (2009), Nh nc v cỏch mng Vit Nam nhng nm 1945 - 1946, nhng sỏng to ca H Chớ Minh, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; Nguyn Ngc Minh (1998), Nghiờn cu t tng H Chớ Minh v nh nc v phỏp lut, Nxb S tht, H Ni; PGS.TS Hong Vn Ho (1995), T tng H Chớ Minh v nh nc kiu mi - S hỡnh thnh v phỏt trin, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; V ỡnh Hoố (2001), Phỏp quyn nhõn ngha H Chớ Minh, Nxb Vn hoỏ Thụng tin, H Ni; Phm Ngc Anh - Bựi ỡnh Phong (2003), T tng H Chớ Minh v xõy dng nh nc phỏp quyn kiu mi Vit Nam, Nxb Lao ng; Bựi Ngc Sn (2004), T tng lp hin H Chớ Minh, Nxb Lý lun chớnh tr; Mt s bi vit ng bỏo, nh: Song Thnh, Ch tch H Chớ Minh lónh o Tng tuyn c bu Quc hi lp hin u tiờn nc ta, Tp Lch s ng (1), nm 2001; Dng Xuõn Ngc, Quỏ trỡnh xõy dng th ch nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn theo t tng H Chớ Minh, Tp Lý lun chớnh tr, 02/2004; Lờ Mu Hón, H Chớ Minh kin lp nh nc phỏp quyn Vit Nam, Tp Lch s ng, 05/2005; GS Trn Xuõn Trng, ng cm quyn v nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn; PGS.TS Nguyn Trng Phỳc, 60 nm xõy dng nh nc cỏch mng ca dõn, dõn, vỡ dõn, Tp Lý lun chớnh tr, s nm 2005; GS.VS Nguyn Duy Quý, Nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha Vit Nam Thnh tu v nhng cn gii quyt, Tp Thụng tin cụng tỏc t tng lý lun, 07/2006; GS TSKH o Trớ c, Tip tc xõy dng v hon thin nh nc phỏp quyn xó hi ch ngha; Bỏo Nhõn dõn s ngy 08/08/2006; Ni dung cũn chung chung i vi ton b s nghip xõy dng nh nc dõn ch nhõn dõn, hoc mi ch nghiờn cu phm v t tng Nhúm th ba: Mt s Lun vn, Lun ỏn cp n ny nh: Vn dng t tng v phng phỏp dõn ch ca H Chớ Minh quỏ trỡnh thc hin dõn ch xó hi ch ngha Vit Nam (Lun ỏn Tin s Trit hc, nm 2003) ca Phm Vn Bớnh; T tng H Chớ Minh v ch ngha xó hi v ng i lờn ch ngha xó hi Vit Nam (Lun ỏn Tin s, nm 2001) ca Phm Vit M; S bin i chớnh tr Vit Nam t 1958 n 1945 (Lun ỏn Tin s Chớnh tr hc, nm 2012) ca Trn Th Thu Hoi; Phong phỳ, a dng v ni dung, phm vi nghiờn cu, u nhm tỡm phng hng cho s nghip xõy dng nh nc giai on hin Cỏc cụng trỡnh trờn õy ó nghiờn cu ngy mt rừ v vai trũ v nhng sỏng to ca H Chớ Minh xõy dng nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn Vit Nam, ú cú cp n giai on (1945 - 1946) Tuy nhiờn mc ớch v yờu cu t khỏc nhau, nờn cỏch tip cn ca mi cụng trỡnh khỏc nhau, phn ln cỏc tỏc gi nghiờn cu chuyờn sõu v t tng H Chớ Minh Trờn c s tip thu nhng thnh qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi i trc, nhn thy vic nghiờn cu vai trũ ca H Chớ Minh "xõy dng th ch dõn ch cng hũa" vi mi liờn h ca bi cnh lch s Vit Nam nhng nm 1945 - 1946 l cn thit Vỡ vy, tụi chn ti: "H Chớ Minh vi vic xõy dng th ch dõn ch cng hũa (1945 - 1946)" lm ti Lun Thc s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Mc ớch v nhim v nghiờn cu Mc ớch: Nghiờn cu quỏ trỡnh H Chớ Minh kho cu, xõy dng th ch dõn ch cng hũa Vit Nam giai on (1945 - 1946) Lun gúp phn khng nh s ỳng n v sỏng to ca H Chớ Minh xõy dng th ch dõn ch cng hũa Vit Nam Qua ú rỳt nhng bi hc cú ý ngha lý lun v thc tin, dng vo s nghip gi vng c lp dõn tc, xõy dng v phỏt trin t nc giai on hin Nhim v: H thng húa quỏ trỡnh tỡm tũi, kho cu, xõy dng th ch dõn ch cng hũa Vit Nam ca H Chớ Minh ỏnh giỏ, nhn xột khỏch quan nhng thnh tu t c xõy dng t nc theo th ch dõn ch cng hũa giai on (1945 - 1946) Rỳt nhng bi hc, dng v phỏt trin t tng H Chớ Minh v nh nc xõy dng v phỏt trin t nc Vit Nam hin i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu v ni dung ca Lun l: Xõy dng th ch dõn ch cng hũa t nm 1945 n nm 1946, ch yu thụng qua quỏ trỡnh kho cu v thc hin ca H Chớ Minh Phm vi nghiờn cu ca Lun vn: - V ni dung: H Chớ Minh vi vic xõy dng th ch dõn ch cng hũa - V khụng gian:Vit Nam - V thi gian: T nm 1945 n nm 1946 C s lý lun, phng phỏp nghiờn cu v ngun t liu chớnh Lun c tin hnh trờn c s nhng quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh v ng li ca ng v xõy dng Nh nc Phng phỏp nghiờn cu c s dng chớnh Lun l phng phỏp lch s, phng phỏp lụ-gớch, v mt s phng phỏp khỏc nh: phng phỏp thng kờ, so sỏnh, phõn tớch, tng hp Hỡnh nh v ngha ginh chớnh quyn H Ni v Si Gũn, thỏng 08/1945 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) 123 Ch tch H Chớ Minh c Tuyờn ngụn c lp, khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa, ngy 02/09/1945, ti H Ni (Ngun Bo tng H Chớ Minh) 124 Ch tch H Chớ Minh v cỏc thnh viờn Chớnh ph lõm thi chp nh lu nim sau phiờn hp u tiờn, thỏng 09/1945 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) T trỏi sang phi: Hng u: Vừ Nguyờn Giỏp, V ỡnh Hũe, H Chớ Minh, Trn Huy Liu, Nguyn Vn T Hng th hai: Nguyn Mnh H, Hong Tớch Trớ, V Trng Khỏnh, Dng c Hin Hng th ba: Phm Vn ng, Hong Minh Giỏm, Cự Huy Cn Ti phiờn hp u tiờn, Hi ng Chớnh ph lõm thi cp bỏch cn gii quyt ngay, ú l: Chng úi; Xúa mự ch; Tin hnh Tng tuyn c, xõy dng Hin phỏp dõn ch; Giỏo dc cho ton dõn cn - kim - liờm - chớnh; B thu thõn, thu ch, thu ũ; Cho phộp t tớn ngng, lng giỏo on kt 125 Nhõn dõn hng ng Qu c lp ti Qung trng Nh hỏt ln, thỏng 09/1945 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) Hng ng phong tro sn xut cu Chớnh ph lõm thi phỏt ng, thỏng 12/1945 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) 126 Nhõn dõn c ng phong tro dit gic dt, thỏng 12/1945 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) on quõn trờn ng vo Nam chin u chng thc dõn Phỏp, thỏng 10/1945 (Ngun Bo tng Lch s quc gia) 127 Sc lnh s 45/SL thnh lp Ban Vn khoa i hc H Ni, ngy 10/10/1945 (Ngun http://hnue.edu.vn) Ch tch H Chớ Minh d L khai ging trng i hc u tiờn ti H Ni, ngy 15/11/1945 (Ngun http://www.ussh.vnu.edu.vn) 128 C tri tham gia b phiu bu i biu Quc hi ngy Tng tuyn c, ngy 06/01/1946 (Ngun Thụng tn xó Vit Nam) Ch tch H Chớ Minh núi chuyn vi nhõn dõn Th ụ sau cuc Tng tuyn c, ngy 12/01/1946 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) 129 Ch tch H Chớ Minh v cỏc i biu Quc hi khúa I, nm 1946 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) L mt Chớnh ph Liờn hip khỏng chin ti K hp th nht, Quc hi khúa I, ngy 02/03/1946 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) 130 Chớnh ph nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa mt quc dõn, ngy 03/11/1946 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) K hp th hai, Quc hi khúa I thụng qua Hin phỏp u tiờn, ngy 09/11/1946 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) 131 Ph lc S T CHC B MY NH NC THEO HIN PHP 1946 (Ngun Bo tng H Chớ Minh) N g hị vi ệ n nhân dân Ban Th-ờng vụ C h í nh p hủ Chủ tịch n-ớc Nội UBHC Bộ (3 Bộ) HĐND tỉnh Toà án tối cao Toà đệ nhị cấp UBHCTỉnh Toà sơ cấp UBHC huyện Ban T- pháp Xã HĐND xã U B HC x ã HIN PHP 1946 132 Ph lc Danh sỏch cỏc thnh viờn ca y ban dõn tc gii phúng Vit Nam (Ngun Trn Thỏi Bỡnh (2007), Vừ Nguyờn Giỏp cuc trng chinh th k, Nxb Vn húa Si Gũn, tr 163) STT 10 11 12 13 14 15 H v Tờn Chc v Ch tch Phú Ch tch y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn y viờn H Chớ Minh Trn Huy Liu Nguyn Lng Bng ng Xuõn Khu Vừ Nguyờn Giỏp Phm Vn ng Dng c Hin Chu Vn Tn Nguyn Vn Xuõn Cự Huy Cn Nguyn ỡnh Thi Lờ Vn Hin Nguyn Chớ Thanh Phm Ngc Thch Nguyn Hu ang Ph lc Chớnh ph lõm thi mt Quc dõn ng bo ngy 02/09/1945 (Ngun http://chinhphu.vn) STT 10 11 12 13 14 15 H v Tờn H Chớ Minh Vừ Nguyờn Giỏp Trn Huy Liu Chu Vn Tn Dng c Hin Nguyn Mnh H Nguyn Vn T V Trng Khỏnh Phm Ngc Thch o Trng Kim Lờ Vn Hin Phm Vn ng V ỡnh Hoố Cự Huy Cn Nguyn Vn Xuõn Chc v Ch tch Chớnh ph kiờm B trng B Ngoi giao B trng B Ni v B trng B Thụng tin, Tuyờn truyn B trng B Quc phũng B trng B Thanh niờn B trng B Kinh t quc gia B trng B Cu t xó hi B trng B T phỏp B trng B Y t B trng B Giao thụng Cụng chớnh B trng B Lao ng B trng B Ti chớnh B trng B Quc gia giỏo dc B trng khụng b B trng khụng b 133 Ph lc Chớnh ph liờn hip lõm thi (thnh lp ngy 01/01/1946) (Ngun http://chinhphu.vn) STT 10 11 12 13 14 15 16 H v Tờn H Chớ Minh Nguyn Hi Thn Vừ Nguyờn Giỏp Trn Huy Liu Chu Vn Tn Dng c Hin Nguyn Tng Long Nguyn Vn T V Trng Khỏnh Trng ỡnh Tri o Trng Kim Lờ Vn Hin Phm Vn ng V ỡnh Hoố Cự Huy Cn Nguyn Vn Xuõn Chc v Ch tch Chớnh ph kiờm B trng B Ngoi giao Phú Ch tch B trng B Ni v B trng B Tuyờn truyn v C ng B trng B Quc phũng B trng B Thanh niờn B trng B Quc dõn Kinh t B trng B Cu t xó hi B trng B T phỏp B trng B Y t B trng B Giao thụng Cụng chớnh B trng B Lao ng B trng B Ti chớnh B trng B Quc gia Giỏo dc B trng B Canh nụng B trng khụng B ng Cng sn ụng Dng tuyờn b "t gii tỏn" ngy 11/11/1945 ng viờn ca ng Cng sn tham gia chớnh ph di danh ngha Vit Minh Vừ Nguyờn Giỏp kiờm chc Phú B trng B Quc phũng (nay l Th trng) 134 Ph lc Chớnh ph liờn hip khỏng chin (thnh lp ngy 02/03/1946) (Ngun http://chinhphu.vn) STT 10 11 12 13 14 H v Tờn H Chớ Minh Nguyn Hi Thn Nguyn Tng Tam Hunh Thỳc Khỏng Chu Bỏ Phng Lờ Vn Hin Phan Anh Trng ỡnh Tri ng Thai Mai V ỡnh Hoố Trn ng Khoa B Xuõn Lut (n thỏng 04/1946) Hunh Thin Lc (t thỏng 04/1946) C Vnh Thy Vừ Nguyờn Giỏp Chc v Ch tch Phú Ch tch B trng B Ngoi giao B trng B Ni v B trng B Kinh t B trng B Ti chớnh B trng B Quc phũng B trng B Xó hi kiờm Y t, Cu t v Lao ng B trng B Giỏo dc B trng B T phỏp B trng B Giao thụng Cụng chớnh B trng B Canh nụng on C ti cao Ch tch khỏng chin y viờn hi Cỏc th trng: Ni v (Hong Minh Giỏm - ng Xó hi), Quc phũng (T Quang Bu - c lp), T phỏp (Nguyn Vn Hng - c lp), Giao thụng Cụng chớnh (ng Phỳc Thụng - Vit Minh), Ti chớnh (Trnh Vn Bớnh - c lp), Giỏo dc ( c Dc - ng Dõn ch), Canh nụng (B Xuõn Lut - Vit Cỏch, sau Hunh Thin Lc - c lp lm B trng), Xó hi, Y t ( Tip - Vit Cỏch), Ngoi giao (Nghiờm K T - Vit Quc) Khỏng chin y viờn hi (sau gi l y ban Khỏng chin) Vừ Nguyờn Giỏp (Vit Minh) lm Ch tch, V Hng Khanh (Vit Quc) lm Phú Ch tch Cỏc thnh viờn khỏc: Trn Huy Liu, Hong o Thỳy, Nguyn Mnh H, Hong Tớch Trớ, Nguyn Phỳc An, on Xuõn Tớn 135 Ph lc Chớnh ph mi (thụng qua ngy 03/11/1946) (Ngun http://chinhphu.vn) STT 10 11 12 13 14 15 16 H v Tờn H Chớ Minh Phm Vn ng Hunh Thỳc Khỏng H Chớ Minh Vừ Nguyờn Giỏp Ngụ Tn Nhn V ỡnh Hoố Lờ Vn Hin Nguyn Vn Huyờn Ngụ Tn Nhn Trn ng Khoa Nguyn Vn To Hong Tớch Trớ Chu Bỏ Phng Nguyn Vn T B Xuõn Lut Chc v Ch tch nc, kiờm Th tng Phú Th tng Chớnh ph B trng B Ni v B trng B Ngoi giao B trng B Quc phũng B trng B Kinh t B trng B T phỏp B trng B Ti chớnh B trng B Giỏo dc B trng B Canh nụng B trng B Giao thụng B trng B Lao ng B trng B Y t B trng B Cu t B trng khụng B B trng khụng B 136 ... cứu trình Hồ Chí Minh khảo cứu, xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa Việt Nam giai đoạn (1 945 - 194 6) Luận văn góp phần khẳng định đắn sáng tạo Hồ Chí Minh xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa Việt... điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân, dân giữ nguyên giá trị Đề tài Hồ Chí Minh với việc xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa (1 945 - 194 6) có ý nghĩa lý luận, thực tiễn việc nghiên... xét thể chế dân chủ cộng hòa Việt Nam giai đoạn (1 945 194 6) 86 3.1.1 Nhân tố xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa Việt Nam 86 3.1.2 Giá trị dân chủ cộng hòa Việt Nam (1 945 - 194 6)
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hồ chí minh với việc xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa ( 1945 1946 ) , Luận văn hồ chí minh với việc xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa ( 1945 1946 ) , Luận văn hồ chí minh với việc xây dựng thể chế dân chủ cộng hòa ( 1945 1946 )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay