Luận văn giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng

91 108 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:13

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NG THI HNG GIảI QUYếT XUNG ĐộT PHáP LUậT Về HợP ĐồNG Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN LAN NGUYấN H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nghiờn cu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Do ú, tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN ng Thỏi Hng MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt LI M U Chng 1: KHI QUT CHUNG V XUNG T PHP LUT V XUNG T PHP LUT V HP NG 1.1 Khỏi quỏt v xung t phỏp lut 1.1.1 Quy phm v h thng quy phm phỏp lut xung t 1.1.2 Phng phỏp gii quyt xung t phỏp lut 1.1.3 Cỏc h thuc lut c bn 12 1.2 Khỏi quỏt v xung t phỏp lut v hp ng 16 1.2.1 Hp ng v hp ng cú yu t nc ngoi 16 1.2.2 c im v ngun lut iu chnh hp ng cú yu t nc ngoi 27 1.2.3 Nhn xột chung v xung t phỏp lut v hp ng 32 KT LUN CHNG 35 Chng 2: THC TRNG GII QUYT XUNG T PHP LUT V HP NG CA VIT NAM 37 2.1 Thc trng gii quyt xung t phỏp lut v hỡnh thc ca hp ng 37 2.1.1 Phng thc gii quyt xung t phỏp lut v hỡnh thc hp ng 37 2.1.2 Thc trng cỏc quy nh v gii quyt xung t phỏp lut v hỡnh thc hp ng 40 2.2 Thc trng gii quyt xung t phỏp lut v ni dung hp ng 43 2.2.1 Phng thc gii quyt xung t phỏp lut v ni dung hp ng 43 2.2.2 Thc trng cỏc quy nh v gii quyt xung t phỏp lut v ni dung hp ng 46 2.3 Thc trng gii quyt xung t phỏp lut v nng lc ch th giao kt hp ng 58 2.3.1 Phng thc gii quyt xung t phỏp lut v nng lc ch th giao kt hp ng 58 2.3.2 Thc trng cỏc quy nh gii quyt xung t phỏp lut v nng lc ch th giao kt hp ng 60 KT LUN CHNG 64 Chng 3: GII PHP HON THIN PHP LUT VIT NAM TRONG GII QUYT XUNG T PHP LUT V HP NG 65 3.1 nh hng hon thin phỏp lut Vit Nam gii quyt xung t phỏp lut v hp ng 65 3.1.1 Yờu cu ca vic hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng 65 3.1.2 Quan im hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng 68 3.2 Tip tc hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng 71 3.2.1 Hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v hỡnh thc hp ng 71 3.2.2 Hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v ni dung hp ng 72 3.2.3 Hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v nng lc ch th giao kt hp ng 75 KT LUN CHNG 77 KT LUN 78 DANH MC TI LIU THAM KHO 80 DANH MC CC CH VIT TT BLDS : B lut Dõn s BLDS 2005 : B lut Dõn s ca Quc hi nc Cng hũa Xó hi Ch ngha Vit Nam s 33/2005/QH11 ngy 14/6/2005 Cụng c Viờn 1980 : Cụng c ca Liờn Hp quc v Hp ng mua bỏn hng húa quc t (Vienna, 1980) Quy tc Roma I : Quy tc s 593/2008 v Lut ỏp dng i vi ngha v hp ng (Quy tc Roma I) XPL : Xung t phỏp lut LI M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu K t bt u tin hnh i Mi vo nm 1986, Vit Nam ó bt u hi nhp vo nn kinh t th gii Tuy nhiờn, Vit Nam ch c bit hi nhp sõu v ton din vo sõn chi ton cu chớnh thc gia nhp T chc Thng mi Quc t (WTO) nm 2007 Chớnh bi cnh hi nhp quc t nh vy, iu d dng nhn thy mi mt quc gia u cú mt h thng cỏc quy nh phỏp lut riờng v cỏc quy phm phỏp lut ny khỏc vi quy phm phỏp lut ca cỏc quc gia khỏc thm l hon ton trỏi ngc Nguyờn nhõn ca s khỏc v phỏp lut ca mi quc gia xut phỏt t cỏc c im kinh t, húa xó hi v iu kin lch s hỡnh thnh ca mi quc gia ú S khỏc v h thng phỏp lut gia cỏc quc gia s dn n XPL iu chnh mt quan h phỏp lut cú yu t nc ngoi c bit lnh vc hp ng cú yu t nc ngoi Vỡ vy, phỏp lut Vit Nam cn thit phi hon thin tham gia hi nhp kinh t quc t Theo ú, cỏc quy nh phỏp lut cn phi cú s thng nht v phự hp theo thụng l ca th gii núi chung v lnh vc hp ng núi riờng, c bit l vic gii quyt XPL v hp ng m bo quyn v li ớch chớnh ỏng ca cỏc ch th v ngoi nc Bờn cnh ú, B lut Dõn s 2005 mc dự ó cú nhng tin b ỏng k so vi B lut Dõn s 1995 v nhng quy nh liờn quan n Phn th v Quan h dõn s cú yu t nc ngoi Tuy nhiờn, nhng quy nh v gii quyt xung t phỏp lut ti Phn ny ca B lut Dõn s 2005 cũn cú nhng im bt cp, cha phự hp hoc gõy khú khn cho vic ỏp dng hoc khụng th ỏp dng c trờn thc t iu ny ó gõy nhiu khú khn cho vic hi nhp kinh t ca Vit Nam v ng thi cng cha tng thớch vi xu th phỏt trin ca phỏp lut ca cỏc quc gia trờn th gii hin Chớnh vỡ vy, ti k hp th Khúa XIII nm 2014, Quc hi Vit Nam ó cho ý kin v d tho sa i B lut Dõn s 2005 Ngoi ra, Quc hi Vit Nam ti k hp th Khúa XIII ó bt u xõy dng mt o lut riờng v t phỏp quc t phỏp in húa cỏc quy nh liờn quan n t phỏp quc t Do ú, bng vic nghiờn cu, tỡm hiu v phõn tớch ti "Gii quyt xung t phỏp lut v hp ng" a cỏi nhỡn tng quỏt v cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n lnh vc xung t hp ng theo quy nh ca B lut Dõn s 2005 v cỏc quy nh phỏp lut khỏc cú liờn quan v hng gii quyt XPL lnh vc hp ng theo cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam hin hnh ng thi, tỏc gi cng mong mun a nhng kin ngh sa i, b sung v hon thin cỏc quy nh ca B lut Dõn s 2005 lnh vc gii quyt XPL v hp ng v úng gúp i vi vic xõy dng o lut v t phỏp quc t riờng bit ca Vit Nam Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Nghiờn cu xung t phỏp lut v xung t phỏp lut lnh vc hp ng ti Vit Nam ó cú mt s ti nh: Lun ỏn tin s ca Nguyn Bỏ Chin v "C s lý lun v thc tin v hon thin h thng quy phm phỏp lut xung t Vit Nam"; Lun ỏn tin s ca Nguyn Th Thun v "Gii quyt xung t v hiu lc v ỏp dng gia cỏc iu c quc t"; Lun ỏn tin s ca Nguyn Cụng Khanh v "C s lý lun v thc tin ca phỏp lut iu chnh mt s quan h dõn s cú yu t nc ngoi nc ta hin nay"; Lun ỏn tin s ca Nụng Quc Bỡnh v "Phỏp lut iu chnh quan h hụn nhõn cú yu t nc ngoi ti Vit Nam"; Lun Thc s ca Nguyn Th Thoa v "Gii quyt tranh chp hp ng thng mi quc t bng tũa ỏn"; Lun thc s ca Phm Thnh Ti v "Gii quyt xung t phỏp lut v tha k cú yu t nc ngoi theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam mi tng quan so sỏnh vi phỏp lut mt s nc trờn th gii"; Lun thc s ca Lờ Thu Hng v "Mt s phỏp lut v thc tin v trỏch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng cú yu t nc ngoi theo phỏp lut Vit Nam v phỏp lut nc ngoi"; Lun thc s ca Nguyn Th Mai Hng v "So sỏnh ch nh giao kt hp ng theo phỏp lut Vit Nam v phỏp lut Hoa K", Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nh: Nguyn Tin Vinh: "Bn v vic hon thin cỏc quy nh Phn VII "Quan h dõn s cú yu t nc ngoi" (Tp Nh nc v Phỏp lut, s 5/2003, tr.45252); Vn i: "T phỏp Quc t Vit Nam v dn chiu lnh vc hp ng" (Tp Nghiờn cu Lp phỏp s 10/2003, tr 64271), v.v Cỏc sỏch chuyờn kho nh: "Giỏo trỡnh Lut Thng mi quc t", ca Khoa Lut, i hc quc gia H Ni PGS TS Nguyn Bỏ Din ch biờn, 2005, v.v Cỏc cụng trỡnh v xung t phỏp lut ca nc ngoi nh: Conflict of laws (Michael Freeman, Published by the University of London Press, 2004); Yeo Tiong Min, Professor of Law, School of Law, Singapore Management University: "The conflict of laws", v.v Túm li, ó cú rt nhiu ti, cụng trỡnh nghiờn cu v xung t phỏp lut, mt s v quy phm xung t v vic ỏp dng quy phm xung t thc tin nht l lnh vc hụn nhõn gia ỡnh, tha k cú yu t nc ngoi v mua bỏn hng húa quc t Tuy nhiờn, tt c cỏc cụng trỡnh nờu trờn v theo tỏc gi c bit thỡ cha cú mt cụng trỡnh no ch trung nghiờn cu chuyờn sõu, phõn tớch, ỏnh giỏ mt cỏch cú h thng v tng th i vi quy phm xung t v hp ng ti Vit Nam Do ú, ti "Gii quyt xung t phỏp lut v hp ng" nhm mc ớch nghiờn cu mt cỏch chuyờn sõu, tng hp, khỏi quỏt, ỏnh giỏ mt cỏch cú h thng cỏc quy nh gii quyt xung t phỏp lut v hp ng v hon thin cỏc quy phm xung t phỏp lut v hp ng ca B lut Dõn s 2005 Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca ti lun Mc ớch nghiờn cu: - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng v xut nhng quan im, phng hng v kin ngh c th hon thin cỏc quy nh gii quyt xung t phỏp lut v hp ng theo quy nh ca B lut Dõn s 2005 hin hnh Nhim v nghiờn cu ti lun vn: - Phõn tớch thc trng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cú yu t nc ngoi theo quy nh ca B lut Dõn s 2005 - a nhng kin ngh v xut gii phỏp gúp phn sa i, b sung cỏc quy nh gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cú yu t nc ngoi theo quy nh ti Phn th ca B lut Dõn s 2005 i tng nghiờn cu v phm vi nghiờn cu i tng c nghiờn cu ca ti l cỏc quy phm phỏp lut xung t v hp ng cú yu t nc ngoi ch yu B lut Dõn s 2005 v cỏc quy nh phỏp lut khỏc cú liờn quan ca phỏp lut Vit Nam Phm vi nghiờn cu ca ti l trung vo phõn tớch ch yu cỏc quy nh v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cú yu t nc ngoi theo quy nh ca B lut Dõn s 2005 ti ch phõn tớch nhng quy phm phỏp lut xung t v lnh vc hp ng theo B lut Dõn s 2005 m nhng quy nh ny cũn cú nhng im bt cp, khụng phự hp vi tỡnh hỡnh thc t hoc gõy khú khn trờn thc t ỏp dng Phng phỏp nghiờn cu Lun ó s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc Lờnin, phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp lut hc so sỏnh v phng phỏp thu thp thụng tin gii quyt nhng m ti t Cỏc phng phỏp ny c s dng linh hot cỏc phn khỏc ca lun Ngoi ra, lun cũn c nghiờn cu trờn c s xem xột, so sỏnh tớnh ph bin ca phỏp lut quc t v phỏp lut cỏc nc lnh vc gii quyt xung t phỏp lut v hp ng Lun cng kt hp cht ch gia lý lun v thc tin quỏ trỡnh nghiờn cu v gii quyt nhng m ti t Tớnh mi v nhng úng gúp ca ti Lun gii thiu, trỡnh by mt cỏch tng hp, khỏi quỏt cỏc quy nh ca B lut Dõn s 2005 v vic ỏp dng cỏc quy phm xung t phỏp lut iu chnh cỏc loi hp ng cú yu t nc ngoi Lun lm rừ thờm mt s quan im, xut nhng phng hng v gii phỏp c th nhm hon thin h thng cỏc quy nh liờn quan n vic gii quyt xung t phỏp lut v hp ng ca B lut Dõn s 2005 Kt cu ca lun Lun gm ba chng: Chng 1: Khỏi quỏt chung v xung t phỏp lut v xung t phỏp lut v hp ng Chng 2: Thc trng gii quyt xung t phỏp lut v hp ng ca Vit Nam Chng 3: Gii phỏp hon thin phỏp lut Vit Nam gii quyt xung t phỏp lut v hp ng hng húa khụng nht thit phi bng bn m cú th c thnh lp bng li núi, bng hnh vi v cú th c chng minh bng mi cỏch, k c bng nhõn chng (iu 11 Cụng c Viờn 1980 v) õy l mt im khỏc bit c bn gia Cụng c Viờn 1980 v Hp ng mua bỏn hng húa quc t v phỏp lut Vit Nam v hỡnh thc ca hp ng Trong ú, Khon iu 770 BLDS 2005 quy nh hỡnh thc ca hp ng phi tuõn theo phỏp lut ca nc ni giao kt hp ng Nu mt doanh nghip Vit Nam ký hp ng vi doanh nghip nc ngoi ti nc ngoi m ch bng li núi m nc ú l thnh viờn ca Cụng c Viờn 1980 thỡ liu cú th hp ng ny cú b vụ hiu theo phỏp lut Vit Nam hay khụng Do ú, phỏp lut Vit Nam cn phi sa i theo hng chp nhn hp ng ký hoc c chng minh bng hỡnh thc khỏc m khụng nht nh phi bng bn 3.2.2 Hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v ni dung hp ng i vi tha lut la chn lut ỏp dng i vi hp ng, phỏp lut Vit Nam cn phi sa i, b sung theo hng sau: Tha thun la chn lut ỏp dng cho mt phn hp ng Phỏp lut Vit Nam hin hnh khụng cú quy nh v vic cỏc bờn cú c la chn lut ỏp dng cho mt phn hp ng hay khụng i vi hp ng cú yu t nc ngoi thng l nhng phc v cỏc bờn khụng lng trc c cho nờn BLDS 2005 nờn quy nh theo hng cho phộp cỏc bờn la chn lut ỏp dng cho mt phn hp ng v c la chn hn nhiu h thng phỏp lut Hỡnh thc th hin s la chn lut ỏp dng ca cỏc bờn Phỏp lut Vit Nam hin khụng cú quy nh c th v hỡnh thc th hin s la chn lut ỏp dng i vi hp ng cú yu t nc ngoi Bi 72 vy, phỏp lut Vit Nam cn b sung quy nh v hỡnh thc th hin s tha thun chn lut ỏp dng hp ng theo hng vic chn la lut ỏp dng phi c th hin rừ rng bng cỏc iu khon hp ng v khụng chp nhn hỡnh thc "tha thun ngm" vic la chn lut ỏp dng ng thi, phỏp lut Vit Nam cng cn quy nh rừ nu cỏc bờn khụng ỏp ng c yờu cu ny thỡ tha thun la chn lut ỏp dng s khụng cú hiu lc phỏp lut iu ny l cn thit vỡ cỏc lý sau: Th nht, iu kin v lch s, cỏc ch th Vit Nam gn õy mi cú s giao lu thng mi quc t vi cỏc ch th nc ngoi nờn cha cú s hiu bit phỏp lut núi chung v nht l vic ký kt hp ng vi cỏc ch th cú yu t nc núi riờng Vỡ vy, vic quy nh rừ rng hp ng v lut ỏp dng s trỏnh cho cỏc bờn s tranh chp khụng cn thit Th hai, vic gii thớch v ỏp dng phỏp lut ca c quan cú thm quyn ti Vit Nam cũn cha cú s thng nht cao Do ú, vic quy nh rừ rng hp ng s giỳp c quan nh nc cú thm quyn nm bt c ý ca cỏc bờn gii thớch hp ng vic gii quyt tranh chp phỏt sinh gia cỏc bờn Tha thun la chn mt h thng phỏp lut khụng cú mi quan h thc cht vi hp ng ỏp dng Phỏp lut Vit Nam cha cú quy nh i vi vic cỏc ch th hp ng cú yu t nc ngoi la chn mt h thng phỏp lut khụng cú mi liờn h thc cht vi hp ng Thc tin hot ng thng mi quc t cng cho thy, cỏc bờn thng cú xu hng la chn mt h thng phỏp lut khụng cú mi liờn h thc cht vi hp ng hoc la chn quỏn thng mi quc t iu chnh quan h hp ng Vỡ vy, BLDS 2005 cn b sung quy nh theo hng chp nhn cỏc bờn c quyn la chn mt h thng phỏp lut khụng cú mi liờn h thc cht vi hp ng iu chnh hp ng vỡ cỏc lý do: 73 Th nht, nguyờn tc hp ng theo phỏp lut Vit Nam núi chung v hu ht cỏc quc trờn th gii l nguyờn tc t tha thun ca cỏc bờn Vỡ vy, cn phi m bo tụn trng ti a quyn t tha thun ca cỏc bờn Th hai, vic cho tha thun la chn phỏp lut ca nc th ba nh mt gii phỏp trung hũa s giỳp cho cỏc bờn thc hin hp ng d dng hn trng hp bờn Vit Nam khụng mun ỏp dng lut ca bờn nc ngoi v bờn nc ngoi khụng mun ỏp dng lut Vit Nam Th ba, phự hp vi nguyờn tc cỏc bờn c quyn tha thun la chn nhiu h thng phỏp lut ỏp dng cho mt quan h hp ng nh ó phõn tớch trờn Th t, vic t tha thun ny phự hp vi thụng l quc t cỏc bờn cũn c phộp tha thun la chn quỏn thng mi quc t hay nhng nguyờn tc ca hp ng thng mi quc t ó c tha nhn rng rói (Vớ d: B nguyờn tc ca Unidroit v hp ng thng mi quc t) Tha thun lut ỏp dng i vi hp ng l cỏc iu c quc t Phỏp lut Vit Nam hin cha quy nh c th v ny Cho nờn Bụ lut Dõn s cn b sung quy nh mt cỏch rừ rng cho phộp cỏc bờn la chn cỏc iu c quc t lut ỏp dng cho hp ng cú yu t nc ngoi Bi vỡ: Th nht, nhng quy nh ca cỏc iu c quc t thng phự hp vi cỏc quan h dõn s cú yu t nc ngoi [52, tr 38], ú, phỏp lut quc ni ca mt nc ụi khụng phự hp vi loi quan h ny bi vỡ phỏp lut quc ni c xõy dng trờn c s trỡnh phỏt trin kinh xó hi, truyn thng phỏp lut, húa phỏp lý, ý ca nh lm lut, v.v Th hai, Vit Nam cha cú iu kin gia nhp nhiu iu c quc t a phng iu chnh quan h hp ng dõn s cú yu t nc ngoi Trong trờn thc t cỏc ch th nc ngoi n Vit Nam thng t cỏc nc cú 74 trỡnh phỏt trin cao hn Vit Nam Do ú, quc gia ca cỏc ch th ny thng tham gia rt nhiu vo iu c quc t a phng nờn vic ch cho phộp cỏc bờn tha thun la chn nhng iu c m Vit Nam l thnh viờn s hn ch quyn t tha thun ca cỏc bờn v quan trng nht l cn tr giao lu dõn s quc t 3.2.3 Hon thin phỏp lut Vit Nam v gii quyt xung t phỏp lut v nng lc ch th giao kt hp ng Nng lc phỏp lut dõn s ca cỏ nhõn Hin phỏp lut Vit Nam cha lm rừ c cỏc khỏi nim liờn quan n "ngi Vit Nam c trỳ, lm n, sinh sng nc ngoi" v "ngi gc Vit Nam nh c nc ngoi" Vỡ vy, cn phi lm rừ cỏc khỏi nim ny ng thi b sung i tng "ngi gc Vit Nam nh c nc ngoi" vo phn ch th ca quan h dõn s cú yu t nc ngoi quy nh ti iu 758 BLDS 2005 Nng lc phỏp lut dõn s ca phỏp nhõn nc ngoi Phỏp lut Vit Nam cn hon thin quy nh v nng lc phỏp lut dõn s ca phỏp nhõn nc ngoi quy nh ti Khon iu 765 BLDS 2005 Bi vỡ nờu theo quy nh ny nng lc phỏp lut dõn s ca phỏp nhõn nc ngoi s c xỏc nh theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam Tuy nhiờn, trờn thc t vic phỏp nhõn nc ngoi tham gia cỏc giao dch dõn s cú yu t nc ngoi thỡ trc ht phỏp nhõn ú bt buc phi tuõn th theo phỏp lut ca quc gia m phỏp nhõn ú mang quc tch Vớ d nh M cú nhng o lut hn ch ngõn hng M cú cỏc giao dch vi cỏc quc gia b cm kinh t hoc cỏc t chc, cỏ nhõn c cho l khng b thỡ cỏc ngõn hng M khụng c phộp thc hin vic ký kt vi cỏc i tng ny Tng t, cỏc ngõn hng M khụng th c phộp tin hnh vi cỏc i tng ti Vit Nam nng lc phỏp lut dõn s ca ngõn hng M trng hp ny c xỏc theo phỏp lut Vit Nam v vỡ vy cú th thc hin c giao dch 75 Thờm na tham gia vo quan h giao dch vi phỏp nhõn hay t chc ca nc s ti nc s ti, vớ d nh Vit Nam, thỡ phỏp nhõn cú quyn c ký kt cỏc hp ng thng mi thụng thng v ngi ký cỏc hp ng tha thun ny khụng phi l i din theo phỏp lut nh theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam thỡ khụng th cho rng cỏc hp ng, tha thun ny b vụ hiu vỡ ngi i din ca phỏp nhõn nc ngoi ký kt khụng ỳng thm quyn bi vỡ nhng hn ch v quyn hn ca i din phỏp nhõn nc ngoi m nhng hn ch ú hon ton khỏc bit vi quy nh phỏp lut ca quc gia m phỏp nhõn ú mang quc tch Nguyờn vỡ Khon iu 765 BLDS 2005 quy nh nng lc phỏp lut dõn s ca phỏp nhõn nc ngoi c xỏc nh theo phỏp lut Vit Nam nu cỏc giao dch ú c thc hin ti Vit Nam Vỡ vy, cn phi sa i Khon iu 765 BLDS 2005 nh sau: "Nng lc dõn s ca phỏp nhõn nc ngoi c xỏc nh theo phỏp lut m phỏp nhõn ú mang quc tch" Bi vỡ, nh th s to s cõn bng v mt a v phỏp lý gia phỏp nhõn Vit Nam v phỏp nhõn nc ngoi Phỏp nhõn nc ngoi cú th c thnh lp v hot ng khỏc vi s thnh lp v hot ng ca phỏp nhõn Vit Nam Nht l hon cnh hi nhp kinh t hin nay, ngy cng cú nhiu phỏp nhõn nc ngoi n Vit Nam thc hin hot ng kinh doanh Chỳng ta khụng th ỏp t mt cỏch khiờn cng vic xỏc nh nng lc phỏp lut dõn s ca phỏp nhõn nc ngoi phi theo phỏp lut Vit Nam c Bi l, ngoi h thng phỏp lut Vit Nam khỏc vi nc ngoi cựng vi s khỏc v h thng thụng lut (common law) v dõn lut (civil law) thỡ cỏc phỏp nhõn nc ngoi cng c thnh lp v hot ng khỏc vi h thng phỏp lut Vit Nam 76 KT LUN CHNG Vic hon thin h thng cỏc quy nh gii quyt XPL v hp ng Vit Nam hin l xut phỏt t cỏc yờu cu khỏch quan v ch quan vic hi nhp kinh t quc t v khu vc Vic hon thin ny thin ny trc ht cn m bo nhng nguyờn tc c bn cú tớnh cht nn tng, nh hng cho vic hon thin cỏc quy nh c th v gii quyt XPL v hp ng Cỏc nguyờn tc ú l phự hp vi phỏp lut cỏc nc trờn th gii v thụng l quc t ng thi bo v quyn v li ớch hp phỏp ca c ch th Vit Nam ln ch th nc ngoi Da trờn nhng nguyờn tc c bn, nhng phng hng c bn hon thin cỏc quy nh phỏp lut v gii quyt XPL v hp ng cn lm rừ nhng sau: Mt l, hon thin cỏc quy nh liờn quan n vic gii quyt XPL v hỡnh thc ca hp ng Hai l, hon thin cỏc quy nh v vic gii quyt XPL liờn quan n la chn lut ỏp dng i vi hp ng Phỏp lut Vit Nam cn hon thin cỏc v vic tha thun la chn lut ỏp dng i vi mt phn ca hp ng, hỡnh thc th hin s la chn lut ỏp dng, tha thun v vic la chn h thng phỏp lut khụng cú mi liờn h thc cht vi hp ng, la chn lut ỏp dng l iu c quc t Bn l, cn phi b sung cỏc quy nh v XPL cỏc quan h hp ng khỏc 77 KT LUN V i v i c V i t Na m a n g n g y c n g h i n h p s õ u r n g v o n n k i n h t th gii thỡ cng cú nhiu ch th n t cỏc quc gia khỏc n Vit Nam tin hnh hot ng kinh doanh Khi tin hnh giao kt hp ng ca cỏc ch th t cỏc quc gia vi h thng phỏp lut khỏc dn n hin tng xung t phỏp lut Bi vỡ, hp ng cú yu t nc ngoi chu s iu chnh ca phỏp lut quc gia ca cỏc ch th, cỏc iu c quc t m Vit Nam ó ký kt v gia nhp, ngoi cũn chu s iu chnh ca cỏc quỏn quc t Vic gii quyt xung t phỏp lut i vi hp ng cú yu t nc ngoi khụng th l s la chn lut mt cỏch tựy tin m s da vo cỏc h thuc lut c bn nh lut nhõn thõn (bao gm lut quc tch v lut ni c t r ỳ ) , l u t q u c t c h c a p h ỏ p n h õ n , l u t n i g i a o k t h p n g , l u t n i t h c hin hp ng, lut ni thc hin hnh vi, lut ni cú vt hoc ti sn, lut ni thc hin ngha v, lut ni xy hnh vi vi phm, lut la chn, lut quc k, v Hon thin phỏp lut gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cú yu t nc ngoi l yờu cu khỏch quan, xut phỏt t nhng yờu cu thc tin Vit Nam ó l thnh viờn ca nhiu t chc quc t nh WTO, ASEAN v ang m phỏn gia nhp Hip nh i tỏc xuyờn Thỏi Bỡnh Dng (TPP) Vỡ vy, nghiờn cu hon thin gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cú yờu t nc ngoi cn c tin hnh mt cỏch ton din khụng ch hon thin cỏc quy nh phỏp lut v hp ng ngoi cũn phi hon thin cỏc quy nh v gii quyt xung t phỏp lut v cỏc iu kin cú hiu lc ca hp ng nh hỡnh thc hp ng, ni dung hp ng v nng lc ch th tin hnh giao kt hp ng 78 Thc trng vic gii quyt quyt xung t phỏp lut v hp ng ca Vit Nam thi gian qua ó bc l rt nhiu nhng mt thiu sút, hn ch v kộm kh thi v nhiu quy nh cha tng thớch vi thụng l quc t iu ú th hin qua vic thiu vng cỏc quy nh v vic gii quyt XPL hỡnh thc hp ng, ni dung hp ng v nng lc ch th giao kt hp ng Ngoi cỏc quy nh phỏp lut v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cũn khụng phự hp vi thc tin, chng chộo, mõu thun, ngoi ra, vic ỏp dng cỏc quy nh phỏp lut v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng cũn tựy tin thiu vng nhng hng dn c th Nhng bt cp núi trờn cho thy s cp thit phi nhanh chúng hon thin cỏc quy nh v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng phự hp vi tin trỡnh hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam Do ú, cn phi b sung nhng quy nh v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng bao gm nhng quy nh liờn quan n hỡnh thc hp ng, ni dung hp ng v nng lc ch th ca hp ng T r n õ y l n h n g n h h n g v g i i p h ỏ p c h y u t r o n g v i c h o n thin phỏp lut v gii quyt xung t phỏp lut v hp ng Bờn cnh ú, Vit Nam cũn phi thc hin cỏc bin phỏp quỏ trỡnh thc thi phỏp lut nh gii thớch phỏp lut mt cỏch thng nht, nõng cao nhn thc ca cỏc ch th v.v 79 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ting Vit V Th Lan Anh (2011), "Ch nh hp ng theo phỏp lut Cng hũa Liờn bang c", Tp Lut hc, c san 9/2011, tr 89-94 Phan Thụng Anh (2013), "Bt cp v gii phỏp hon thin phỏp lut hp ng Vit Nam" S, Nghiờn cu lp phỏp, S 2+3, tr 103-110 Phan Thụng Anh (2011), "Quyn t giao kt hp ng Vit Nam Lý lun v thc tin", Nghiờn cu lp phỏp, S 23 (208) thỏng 12/2011, tr 45-54 Trn Vit Anh (2014), "Bn v khỏi nim hp ng", Nh nc v Phỏp lut, S 4/2010, tr 80-84 Minh nh (2011), "Vn sa i khỏi nim mua bỏn hng húa quc t Lut thng mi gia nhp cụng c ca Liờn hp quc v hp ng mua bỏn hng húa quc t", Tp Lut hc, S 9/2011, tr 3-9 Nguyn Hng Bc, Lờ Th Bớch Thy (2014), "Trỏch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng cú yu t nc ngoi theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam - Nhng bt cp v hng hon thin", Tp Lut hc, S 4/2014, tr 3-11 Trn Vn Biờn (2010), "V khỏi nim hp ng in t", Nh nc & Phỏp Lut, S 8/2010, tr 30-36 Trn Vn Biờn (2010), "S tha thun giao kt hp ng in t qua mng internet", Nh nc v Phỏp lut, S 10/2010, tr 55-66 Nguyn Bỏ Bỡnh (2008), "Vic xỏc nh c quan gii quyt tranh chp v chn lut ỏp dng i vi hp ng dõn s cú yu t nc ngoi", Nghiờn cu lp phỏp, S 8/2008, tr 15 - 19 10 Nguyn Bỏ Bỡnh (2006), "Quan h dõn s cú yu t nc ngoi-mt s ỏp dng phỏp lut theo quy nh ti phn B lut dõn s nm 2005", Tp Lut hc, S 10/2006, tr 3-7 80 11 Nụng Quc Bỡnh (2011), "S mm mt s iu khon ca cụng c viờn nm 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t", Tp Lut hc, S 4/2011, tr 18-23 12 Nụng Quc Bỡnh (2011), "Phm vi ỏp dng v khụng ỏp dng ca cụng c Viờn 1980 v hp ng mua bỏn hng húa quc t", Tp Lut hc, S 10/2011, tr 3-8 13 Trn Th Hũa Bỡnh, Trn Vn Nam (2005), Giỏo trỡnh Lut thng mi quc t, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 14 Nguyn Bỏ Chin (2008), C s lý lun v thc tin v hon thin h thng quy phm phỏp lut xung t Vit Nam, Lun ỏn Tin s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni 15 Ngụ Huy Cng (2010), "Bn v khỏi nim v cỏc iu kin ca chp nhn giao kt hp ng theo B lut Dõn s 2005", Dõn ch Phỏp lut, s 1/2010, trg 7-14 16 Ngụ Huy Cng (2010), "V yu t ng thun ca hp ng", Tp Nghiờn cu lp phỏp, S 07 v 08/2010, tr 28-38 17 Ngụ Huy Cng (2010), " ngh giao kt hp ng theo phỏp lut Vit Nam", Tp Nh nc v Phỏp lut, s 265, thỏng 5/2010, tr 29 - 44 18 Nguyn Khc Cng (2013), "Hon thin ch nh hp ng B lut Dõn s nm 2005", Dõn ch & Phỏp Lut, S (251)/2013), tr 2126 19 Nguyn Bỏ Din (2005) (Ch biờn), Giỏo trỡnh T phỏp Quc t, Nxb i hc Quc gia H Ni 20 Trn Vn Duy (2013), "Vi nột v hp ng chuyn hp ng hng húa bng ng bin quc t v mt s kin ngh", Dõn ch & Phỏp Lut, S 3(252)/2013, tr 21-33 81 21 Vn i (2013), "Hỡnh thc bt buc ca hp ng phỏp lut dõn s Vit Nam: Nhng bt cp v hng hon thin", Tp Lut hc, S 2/2013, tr 3-14 22 Vn i (2011), Lut hp ng Vit Nam: Bn ỏn v nhng bỡnh lun bn ỏn, Tp I (tỏi bn ln th ba, cú sa cha b sung), Nxb Chớnh tr Quc gia - S tht, H Ni 23 Vn i (2013), "Quyn la chn Phỏp lut t phỏp quc t Vit Nam", Nghiờn cu lp phỏp, S 2+3/2013, tr 17-25 24 Nguyn Ngc in (2009), "Hon thin ch phỏp lý v xỏc lp hp ng", Nghiờn cu lp phỏp, S 19 (156)/2009, tr 31-37 25 Lờ Hng Giang (2013), "Phỏp lut ca Liờn minh Chõu u v hp ng giao kt t xa thng mi v bi hc kinh nghim cho Vit Nam", Tp Lut hc, S 2/2013, tr.15-21 26 Lờ Th Giang Hng (2009), Vn hiu lc ca hp ng mua bỏn hng húa quc t v vic hon thin phỏp lut Vit Nam thi k hi nhp, Lun Thc s Lut, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni 27 Phm Hong Giang (2007), "nh hng ca iu kin hỡnh thc hp ng n hiu lc hp ng", Nh nc v phỏp lut, S 3/2007 28 Thanh H (2013), "Gii quyt tranh chp u t quc t ti SICID v bi hc kinh nghim chi Vit Nam", Dõn ch & Phỏp Lut, S (251)/2013), tr 16-20 29 Phan Chớ Hiu (2005), "Hon thin ch nh hp ng", Tp Nghiờn cu Lp phỏp, S 51, thỏng 4/2005, tr 17-22 30 Phan Trung Hoi (2001), "Tn mn v xung t phỏp lut", Tp Khoa hc Phỏp lut, s 1/2001, tr 19-24 31 Nguyn Th Hi (2009), p dng Phỏp lut Vit Nam hin Mt s lý lun v thc tin, Nxb T phỏp, H Ni 82 32 Nguyn V Hong (2007), "Cỏc quan h tin hp ng giao kt hp ng mua bỏn hng húa vi thng nhõn nc ngoi theo Phỏp lut Vit Nam", Nh nc v Phỏp lut, S 10/2007, tr 51-61 33 Nguyn V Hong (2008), Phỏp lut Vit Nam v giao kt hp ng mua bỏn hng húa vi thng nhõn nc ngoi, Lun ỏn Tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut, H Ni 34 Lờ Minh Hựng (2009), "V thi im cú hiu lc ca hp ng theo iu 405 B lut Dõn s 2005", Nh nc v Phỏp lut, S 6/2009, tr 45-55 35 Lờ Minh Hựng (2010), Hiu lc ca hp ng theo quy nh ca Phỏp lut Vit Nam, Lun ỏn Tin s Lut hc, Trng i hc Lut thnh ph H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh 36 Lờ Minh Hựng (2009), "iu khon iu chnh hp ng hon cnh thay i phỏp lut nc ngoi v kinh nghim cho Vit Nam", Nghiờn cu lp phỏp, S 6, thỏng 3/2009, tr 41- 51 37 Lờ Minh Hựng, Dng Anh Sn (2010), "Hỡnh thc bn, bn cú chng thc l iu kin cú hiu lc ca hp ng", Nghiờn cu Lp phỏp, S 18/2010, tr 28 - 33 38 Nguyn Ngc Lõm (2014) "Nhim v v v trớ ca t phỏp quc t h thng phỏp lut", Tp Khoa hc Phỏp lut, s 1/2004, tr 47-54 39 V Th Phng Lan (2014), "Phng hng hon thin quy nh v phm vi quan h dõn s cú yu t nc ngoi ti iu 758 B lut Dõn s nm 2005", Tp Lut hc, S 4/2014, tr 34-39 40 Hong Th Liờn (2010), Bỡnh lun khoa hc B lut dõn s nm 2005, Tp III, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 41 Nguyn Th Ngc Linh (2012), "Phng hng hon thin phỏp lut v hp ng Vit Nam hin nay", Nh nc v Phỏp lut, S 2/2012, tr 40-68 83 42 Nguyn Ngc Tỳ Loan (2009), iu kin cú hiu lc ca hp ng dõn s, Lun Thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 43 Nguyn Vn Luyn, Lờ Th Bớch Th, Dng Anh Sn (2006), Giỏo trỡnh Lut hp ng thng mi quc t, Nxb i hc Quc gia Tp H Chớ Minh, Thnh ph H Chớ Minh 44 Trn Th Thu Phng (2013), "p dng iu c quc t trờn lónh th Vit Nam", Tp Lut hc, S 2/2013, tr 64-72 45 Phm Thnh Ti (2011), Gii quyt xung t phỏp lut v tha k cú yu t nc ngoi theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam mi tng quan so sỏnh vi phỏp lut mt s nc trờn th gii, Lun Thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 46 Vit Anh Thỏi (2012), "Gii quyt tranh chp v u t gia chớnh ph v nh u t nc ngoi", Tp Khoa hc phỏp lý, S 4/2012, tr 50-54 47 Trn Th Hng Thu (2011), Thc trng v hon thin Phỏp lut v a v phỏp lý ca ngi nc ngoi ti Vit Nam, Lun Thc s Lut hc, Trng i hc Quc gia H Ni, H Ni 48 V Khc Th (2009), Hp ng mua bỏn hng húa quc t theo quy nh ca Lut thng mi Vit Nam nm 2005 v cỏc quy nh ca Phỏp lut quc t, Lun Thc s Lut hc, Trng i hc Quc gia H Ni, H Ni 49 Nguyn Trung Tớn (2013), "My ý kin v phn quan h dõn s cú yu t nc ngoi B lut Dõn s 2005", Nghiờn cu Lp phỏp, S 23/2013, tr 20 - 26 50 Nguyn Th Hng Trinh (2010), "Nguyờn tc t chn lut hp ng t cụng c Rome 1980 n quy tc Rome I v nhỡn v Vit Nam", Nghiờn cu Lp phỏp, S 6(167), T3/2010, tr 32-39 84 51 Bnh Quc Tun (2011), "Hin tng "ln trỏnh phỏp lut" t phỏp quc t", Nghiờn cu lp phỏp, S 14/2011, tr 22 - 28 52 Bnh Quc Tun (2012), "Hon thin quy nh v quyn tha thun chn lut ỏp dng cho hp ng dõn s cú yu t nc ngoi", Tp Nghiờn cu lp phỏp, s 210-211, thỏng 1-2012 53 inh Vn Thanh (ch biờn), Phm Vn Tuyt, Giỏo trỡnh Lut dõn s Vit Nam, Quyn 2, tr 304-332, Nxb Giỏo dc Vit Nam, H Ni 54 Phm Vn Tuyt (2011), "Cỏc thi im hp ng dõn s", Tp Lut hc, S 5/2011, tr 50-54 55 Bựi Th Thu (2010), Giỏo trỡnh Lut T phỏp Quc t, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 56 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh T phỏp Quc t, Nxb Cụng an Nhõn dõn, H Ni 57 Trng i hc Lut TP H Chớ Minh (2010), Giỏo trỡnh T phỏp Quc t - Phn riờng, Nxb Hng c, TP H Chớ Minh II Ting Anh 58 Principles of International Commercial Contracts of International 59 Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) 60 Regulation No 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) 61 The 1980 Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) 85 ... xung đột pháp luật hợp đồng Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam giải xung đột pháp luật hợp đồng Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG... CHUNG VỀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 1.1 Khái quát xung đột pháp luật 1.1.1 Quy phạm hệ thống quy phạm pháp luật xung đột 1.1.2 Phƣơng pháp giải xung đột pháp. .. giải xung đột pháp luật hợp đồng Bộ luật Dân 2005 Kết cấu luận văn Luận văn gồm ba chƣơng: Chương 1: Khái quát chung xung đột pháp luật xung đột pháp luật hợp đồng Chương 2: Thực trạng giải xung
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng , Luận văn giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng , Luận văn giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay