Luận văn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự

102 145 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:13

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN HUY CN GII QUYT TRANH CHP HP NG CHUYN NHNG QUYN S D NG T THEO TH TC T TNG DN S LUN VN THC S LUT HC H NI - 2014 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN HUY CN GII QUYT TRANH CHP HP NG CHUYN NHNG QUYN S DNG T THEO TH TC T TNG DN S Chuyờn ngnh : Lut dõn s Mó s : 60 38 30 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS Nguyn Cụng Bỡnh H NI - 2014 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Huy Cẩn MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc t vit tt M U C h n g : M T S V N L í L U N V G TC h T CH TNG P DN n H S g II QUYT TRANH P q 1.1 u NG Khỏi nim, CH c im, UY ý ngha v n N phõn loi s NH gii quyt tranh d NG c QU h n Y N g p S y D h t N t p h G e o t n T h g t T c H h E c u O t y t n T H n n g d t d õ s õ n n s 1.1.5 í s ngha ca gii quyt 1.1.1 Khỏi nim hp tranh 1.1 ng chuyn nhng chp hp quyn s dng t t ng Ph 1.1.2 Khỏi nim tranh chuyn õn chp hp ng chuyn t nhng lo nhng quyn s hq i d eu gi oy i n qu g tn yt h tra s nh ch t t p h 1.1.3 Khỏi nim gii quyt d c n tg ng ch tranh chp hp ng chuyn nhng quy n s dng p uy t theo th t n tc t tng nh dõn s t n 1.1.4 c im ca gii gt ng quyt tranh chp hp ng h de q chuyn nhng quy n s dng õo n u y n 11 14 2 17 1.2 Thm quyn, nguyờn tc v trỡnh t gii quyt tranh chp hp ng 24 chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 1.2.1 Thm quyn gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quy n s dng t theo th tc t tng dõn s 1.2.2 Nguyờn tc gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quy n s dng t theo th tc t tng dõn s 1.2.3 Trỡnh t gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s Chng 2: THC TRNG PHP LUT V THC TIN THC 27 30 HIN PHP LUT V GII QUYT TRANH CHP HP NG CHUYN NHNG QUYN S DNG T THEO TH TC T TNG DN S 2.1 Thc trng phỏp lut v gii quyt tranh chp hp ng 30 chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 2.1.1 Thc trng phỏp lut dõn s liờn quan n gii quyt tranh 30 chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng 2.1.2 Thc trng phỏp lut t liờn quan n gii quyt tranh 36 chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 2.1.3 Thc trng phỏp lut t tng dõn s liờn quan n gii quyt 41 tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng 2.2 Thc tin thc hin phỏp lut v gii quyt tranh chp hp ng 50 chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 2.2.1 Kt qu t c vic thc hin phỏp lut v gii quyt 50 tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 2.2.2 Nhng hn ch, vng mc vic thc hin phỏp lut v 52 gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s Chng 3: CC YấU CU V GII PHP NNG CAO HIU QU 64 GII QUYT TRANH CHP HP NG CHUYN NHNG QUYN S DNG T THEO TH TC T TNG DN S 3.1 Cỏc yờu cu nõng cao hiu qu gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 64 "Tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t" ti tnh Bc Liờu gia nguyờn n anh Trng Vn Phỳc vi b n b ng Th Chõu Tũa ỏn cp s thm nhn thc tranh chp hp ng chuyn nhng QSD l tranh chp t v cng l tranh chp v QSD Do ú t khụng cú giy t, cha qua hũa gii nờn khụng thuc thm quyn ca Tũa ỏn v cng khụng iu kin th lý Sai sút trờn l bt cp v cỏch hiu ca Lut t nh ó nờu trờn Quyn ca ngi s dng t gm hai quyn c bn l QSD v quyn chuyn QSD Nh vy, theo khỏi nim nờu trờn thỡ tranh chp t gm hai loi l tranh chp v QSD v tranh chp v chuyn QSD Tranh chp QSD l tranh chp gia cỏc bờn nhm xỏc nh cú QSD (im c khon iu 23 Ngh quyt s 03/2012/NQ-HTP ngy 23/12/2012 ca Hi ng Thm phỏn TANDTC) Tranh chp v chuyn QSD l tranh chp gia cỏc bờn v chuyn i, chuyn nhng, cho thuờ, cho thuờ li, tng cho, tha k, th chp, bo lónh, gúp giỏ tr QSD Ti iu 203 L nm 2013 quy nh v thm quyn gii quyt tranh chp t nh sau: Tranh chp t ó c hũa gii ti UBND cp xó m khụng thnh thỡ c gii quyt nh sau: Tranh chp t m ng s cú Giy chng nhn hoc cú mt cỏc loi giy t quy nh ti iu 100 ca Lut ny v tranh chp v ti sn gn lin vi t thỡ Tũa ỏn nhõn dõn gii quyt; Tranh chp t m ng s khụng cú Giy chng nhn hoc khụng cú mt cỏc loi giy t quy nh ti iu 100 ca Lut ny thỡ ng s ch c la chn mt hai hỡnh thc gii quyt tranh chp t theo quy nh sau õy: 82 a) Np n yờu cu gii quyt tranh chp ti y ban nhõn dõn cp cú thm quyn theo quy nh ti khon iu ny; b) Khi kin ti Tũa ỏn nhõn dõn cú thm quyn theo quy nh ca phỏp lut v t tng dõn s; [23] Quy nh nh trờn c hiu l mi tranh chp t phi c hũa gii ti UBND cp xó tc l bao gm c vic gii quyt tranh chp v chuyn QSD núi chung v gii quyt tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD núi riờng Thc tin, thc hin quy nh iu 136 L 2003 nhiu Tũa ỏn cp s thm gii quyt v ỏn tranh chp v tha k hoc tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD khụng th lý v ỏn vi lý yờu cu cỏc bờn tranh chp phi hũa gii ti UBND xó Tuy nhiờn, hũa gii c tranh chp v tha k hay tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD ũi hi cỏn b xó phi nm vng v phỏp lut tha k v phỏp lut dõn s Nhng ũi hi ny thc tin l khụng phự hp, vỡ thc t trỡnh cỏn b UBND xó nm vng v phỏp lut v chuyn QSD l rt hn ch nờn yờu cu ny l khụng phự hp thc tin Thc t, cng cho thy vic hũa gii ti UBND xó kộo di cú th lm mt quyn kin ca ng s ht thi hiu kin v ỏn vỡ cỏc tranh chp v chuyn QSD phỏp lut quy nh v thi hiu kin Vic nhn thc th lý v ỏn tranh chp chuyn QSD cng phi cú hũa gii ti UBND xó l hon ton khụng phự hp vi lý lun khoa hc v thc tin Bn cht ca chuyn QSD l cỏc giao dch v dõn s, ú cn phi hiu l mc nhiờn thuc thm quyn dõn s ca Tũa ỏn Chớnh vỡ vy kin ngh cn phi sa i, b sung L nm 2013 nh sau: B sung quy nh v phõn loi tranh chp t ti iu L nm 2013 v gii thớch t ng nh sau: Tranh chp t gia cỏc bờn s dng t gm tranh chp v quyn s dng t v tranh chp v chuyn quyn s dng t 83 B sung khỏi nim tranh chp quyn s dng t ti iu nh sau: Tranh chp quyn s dng t l tranh chp v quyn v ngha v gia cỏc bờn nhm xỏc nh l ngi cú quyn s dng t Sa i iu 203 v thm quyn gii quyt tranh chp t nh sau: Tranh chp v chuyn quyn s dng t Tũa ỏn gii quyt Tranh chp quyn s dng t ó c hũa gii ti UBND cp xó m khụng thnh thỡ c gii quyt nh sau: a Tranh chp quyn s dng t m ng s cú Giy chng nhn hoc cú mt cỏc loi giy t quy nh ti iu 100 ca Lut ny v tranh chp v ti sn gn lin vi t thỡ TAND gii quyt; b Tranh chp quyn s dng t m ng s khụng cú Giy chng nhn hoc khụng cú mt cỏc loi giy t quy nh ti iu 100 ca Lut ny thỡ ng s ch c la chn mt hai hỡnh thc gii quyt tranh chp t theo quy nh sau õy: 3.2.2 Cỏc gii phỏp v thc hin phỏp lut liờn quan ti vic gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s Thnht , xõy dng qui trỡnh thtuccu thng nht vphbin th cụng khai ta iu kiờn khuyn khich ng i dõn thc hin vic chuyn nhng QSD theo ỳng quy nh ca phỏp lut: Phi xỏc nh quan i m trỡnh t, th tc hnh chớnh i vi chuyn nhng QSD l mt dng dch v cụng m Nh nc cú ngha v cung cp Mi ngi dõn u cú quyn yờu cu Nh nc thc hin th tc chuyn nhng QSD Quy in h trach nhiờm, ngha v cung cp cỏc loi giy t liờn quan n chuyn nhng quyn s dng t ca c quan qun lý õt phc v cho ngi dõn thc hin quyn chuyn nhng t v cung cp cho Tũa ỏn gii quyt tranh v hp ng chuyn nhng QSD Th hai, y man h hoat ụng cp giy chng nhõn quyn s dng t ch s dng t thc hin quyn chuyn nhng theo ỳng quy nh ca 84 phỏp lut v lm c s phỏp lý cung cp cho Tũa ỏn gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD L nm 2013 mi cú hiu lc phỏp lut, ó cú nhiu quy nh giỳp ngi dõn d dng vic xin cp giy chng nhn QSD Tuy nhiờn, n giai on hin , viờc cp giy chng nhõn quyn s dng t cho ngi s dng cha hoan tt ,vn naycúrt nhiu nguyờn nhõn khac , song vi vai trũ l c quan qun lý t cao nht Trung ng, Bụ Ti nguyờn v Mụi trng cn tõp trung cao ụ ngun nhõn lc , kinh phớ , trang thit bi v phng tiờn , cú nh ng bin phỏp thit thc hn na y nhanh quỏ trỡnh cp giy chng nhõn quyn s dng t Th ba, viờc thụng qua trang thụng tin iờn t nhm ng ti cỏc bn phỏp lut nh L nm 2013 v cỏc Ngh nh ca Chớnh ph, thụng t ca B Ti nguyờn v Mụi trng hng dn L nm 2013; cỏc bn t tng dõn s; cỏc quy nh ca BLDS v hp ng chuyn nhng QSD, c biờt l trang thụng tin in t ca Tũa ỏn , cn ta din an ph bin trao i nghiờp vu xet x , ỏp dng phỏp lut lnh vc liờn quan ti gii quyt tranh chp v chuyn nhng QSD l ht sc cn thit giai on hin am bao qui ch dõn ch , tớnh cụng khai , minh bac h, tớnh c lp v tuõn theo phap luõt Th t, t chc bi dng, tõp hun nghiờp vu cho ụ ng can bụ tũa ỏn nhõn dõn : Viờc bi dng nghiờp vu l cho ụ ng cỏn bụ to ỏn nhõn dõn , c biờt ụ ng Thm phỏn l mụt nhng khõu then cht bo m cụng tỏc gii quyt cỏc tranh chp t athiờqucao Trong thi gian qua Trng cỏn bụ to ỏn - TANDTC cú t chc mụt s lp tõp hun, bi dng nghiờp vu cho cỏc Thm phỏn, Thm tra viờn, Th ký to ỏn v mụt s chuyờn cu th, song cha cú chuyờn sõu v loa viờc gii quyt tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD Mt khỏc, loi viờc cú xu hng cang gia tng v s lng , phc tap v tinh cht , chim t lờ t ng i ln tng s cac vu viờc v dõn s núi chung m 85 to ỏn nhõn dõn th lý , gii quyt hng nm Do nhiu lý khac , nờn To ỏn nhõn dõn ti cao cha tin hnh vic tng kt cụng tỏc xột x loi vic nờu trờn mụt cach y lam c s cho viờc xõy dng ng li giai quyt loi vic tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD v xõy dng c s cho viờc bi dng, tõp hun v chuyờn quan Tỏc gi xin xut nhng bin phỏp cn thit cho vic t chc v thc hiờn viờc bi dng , tõp hun v nghiờp vu cho ụ ng cỏn bụ TAND, c biờt l ụ ng Thm phỏn nh sau: Mt l , Trng cỏn bụ to ỏn tchc cỏc lp bi dng tõphu ú cú cỏc cụng viờc cu th nh n, : Lờn k hoac h chi tit thc hiờn k hoch chung ó c lónh o TANDTC phờ duyờt , mi cỏc ging viờn thng nht nụ dung v cỏc bi ging cu th ; chun bi cỏc ti liờ , cỏc i u kiờn võt cht khac cho bi dng , tõp hun ; thụng bao cho cac TAND i phng bit thi gian , i im, i tng, nụ dung bi dng , tõp hun cỏc to ỏn nhõn dõn a phng c cỏn b tham gia lp bi dng hun Hai l, Viờn khoa hoc xet x t chc viờc ly ý kin cac to an nhõn dõn i phng v nhng vng mc cụng tac giai quyt cac tranh chp v hp ng chuyn nhng quyn s dng t , tng hp v cú xut bi dng , tõp hun , t chc viờc nghiờn cu pham vi c quan TANDTC hoc vi cỏc c quan cú liờn quan cỏc quy in h ca phỏp luõt xut nhng cn tõphun Ba l, To Dõn s, Tũa kinh t TANDTC tng kt cụng tỏc gii quyt cỏc tranh chp v hp ng chuyn nhng quyn s dng t thụng qua cụng tỏc giỏm c thm loaviờcny rỳt nhng sai lm mcỏc toỏn nhõn dõn i phng thng gp cụng tỏc xột x cỏc tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD, ng thi phõn tớch cỏc nguyờn nhõn ca nhng sai lm ú , c nhng bin phỏp khc phc xõy dng ni dung bi dng, tõp hun nghiờp vu 86 Bn l, Vn phũng TANDTC chu trỏch nhim lo kinh phớvcac htr khỏc bo m cho vic bi dng hun nghip v cú kt qu t,tthit thc Trong bao cao tng kt hang nm ca TANDTC, lónh o TANDTC phi cú kim im, anh giỏ v nhng mt lam c, cha lam c ca cụng tỏc ny Phi k hoch chng trỡnh cho nm tip theo ; trờn c s ú cỏc n v cú liờn quan c th hoỏ thnh chng trỡnh lm vic ca mỡnh Nm l , xõy dng c nụ dung bi dng , tõp h un nghiờp vu cú cht lng , thit thc i vi nhng ngi tham gia lp tõp hun l khõu trng tõm nht cú ý ngha quyt nh n kt qu ca cụng tỏc ny Viờc bi dng, tõp hun nghiờp vu phi cú tõm , trng im, nụ dung cu th v phi ỏp ng c nhng yờu cu sau õy: - Lm rừ tớnh cht c thự vic gii quyt cỏc tranh chp v hp ng chuyn nhng quyn s dng t : Nụ dung rt cn thit giỳp cho cỏc Thm ph ỏn v cỏc cỏn b to ỏn nhõn dõn qua cỏc t bi dng , tõp hun nghiờp vu quỏ trinh giai quyt nhõn thc c tinh cht c thự cỏc tranh chp v t t ú nhng ngi ny nm vng c cỏc nguyờn tc ch o, ỏp dng ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut v t , phỏp lut dõn s cng nh cac quy in h ca phap luõt v t tng dõn s nhm gii quyt cac vu viờccú hiờquvcht lng cao - Bi dng, tõp hun v k n ng ngh nghiờp viờc gii quyt cỏc tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD, c th nh: K nng xõy dng h s vu ỏn ; k nng tin hnh iu tra , thu thõp chng c , giỏm nh, in h giỏ quyn s dng t , ly ý kin ca chớnh quyn , c quan i chớnh , nh t ni xy tranh chp ; k nng ỏnh giỏ chng c c bit chỳ ý v ỏnh giỏ li ca cỏc bờn hp ng vụ hiu , xỏc nh li trc tip lm hp ng vụ hiu; k nng tin hnh ho gii õy l cụng viờc rt quan v cng rt phc tap vỡ phn ln cac vu tranh chp v hp ng chuyn nhng quyn s dng ỏt u cú mc ụ quyt liờt cao ho giai cú kt qu ũi 87 hi cỏc Thm phỏn phi kiờn trỡ v cú "nghờ t huõt" ho gii, phi u t nhiu thi gian, cụng sc, trỏnh lm hỡnh thc, chiu lờ - Bi dng, tõp hun nghiờp vu phai at c muc tiờu tng bc ta ụ ng can bụ to an chuyờn sõu v linh hp ng chuyn nh ng QSD (xu hng chuyờn mụn hoỏ ), ú l ụ ng chuyờn gia cú y nng lc v phm cht hoan tt nhiờm vu c giao Tũa ỏn nhõn dõn ti cao , YAND cp tnh thng xuyờn t chc bi dng nghiờp vu cỏc bn mi ca phỏp luõt m tr c , k nng, cõp nhõt ht l phỏp luõt v t , phỏp lut dõn s, phỏp lut t tng liờn quan ti gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD, ngoi cỏc vic ban hnh thụng t hng dn nờn th ng xuyờn t chc cỏc bui tõp hun , trao i nghiờp vu v nờn m rụng thnh phn tham gia i vi Kim sỏt viờn , Chp hanh viờn c quan thi hanh an , Chuyờn viờn i chinh , T phỏp, cỏc c quan b tr t phap nh Luõt s, Luõt gia, Cụng chng viờn nhm m bo thng nht vic ỏp dng phỏp lut gii quyt tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD KT LUN CHNG Cú th khng nh rng , viờc giai quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD hiờn l loi vic khú khn , phc tap v l khõu yu nht cụng tỏc gii quyt cỏc tranh chp dõn snúi chung ca TAND cỏc cp Thụng qua thc tin gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ca ngnh TAND, t ú ỏnh giỏ m t s sai lm, vng mc viờc gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ti TAND theo th tc t tng dõn s ca TAND cỏc cp thi gian qua v nguyờn nhõn ca nú , qua ú kin nghi c ỏc yờu cu , gii phỏp nõng cao hi u qu gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ti TAND, vỡ nõng cao hiờ qu ca viờc gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo 88 th tc t tng dõn s lmụtũi hi tt yu , khỏch quan hin i vi ngnh TAND v vic nghiờn cu lm rừ cỏc quy nh v gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo L nm 2003, L nm 2013 v BLDS nm 2005 cng nh tim hiu thc tran g ap dung phap luõt v giai quyt tranh chp v ny cú mt ý ngha quan trng vic to tin cho vic xõy dng v hon thin mt c ch gii gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s cú hiu qu Mt khỏc, phn no nhõn c nhng khú khn , vng mc v mt phỏp lý in h h ng hon thin phỏp lut khụng ch lnh vc quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD m cũn cỏc lnh vc phỏp luõt khỏc cú liờn quan , c biờt l b i cnh Viờt Nam ó gia nhõp T chc Thng ma th gii cú ý ngha thc tin rt cao 89 gii KT LUN T nhiu nm nay, tỡnh hỡnh gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s din gay gt, phc hu ht cỏc a phng c nc, nhiu ni ó tr thnh im núng Do ú, õy l ang c ng, Nh nc v ton xó hi quan tõm ng trc tỡnh hỡnh nh vy, cú khỏ nhiu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v bi vit liờn quan n gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s núi chung di nhiu gúc khỏc vi nhiu cỏch tip cn khỏc Tuy nhiờn, phn vit v tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s khụng nhiu, ch l mt phn nh cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ú Vỡ vy, nghiờn cu chuyờn sõu v "Gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s" cp Thc s thỡ õy l cụng trỡnh u tiờn, nú cú ý ngha c v mt lý lun ln thc tin Thụng qua kt qu nghiờn cu, tỏc gi cú th rỳt mt s kt lun nh sau: Trong nhng nm gn õy , viờc m rụng quyn chuyn nhng t cho ngi s dung t , cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t th trng lm cho cac giao dch dõn s , kinh t v chuyn nhng QSD ngy cng phỏt trin Thờm vao ú t l mụt tai san c biờt , nhu cu s dung t cng tng, th trng chuyn nhng t din sụi ni v phc ó lm cho viờc tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD ngy cng nhiu v phc tap Tranh chp hp ng chuyn nhng t xy l hõ qu ca nhng nguyờn nhõn nht in h Nú biu hin c th nhng mõu thun bt ng v l ớch kinh t gia cỏc ch th tham gia quan h chuyn nhng QSD Hin nay, tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ó din hu ht cỏc a phng c nc Tuy mc ụ , tớnh cht v phm vi khỏc nhng nhin chung tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ó gõy nhng hõ qu nn g n anh hng n trõt t , an toan xó hụ , tỏc ng khụng 90 tt n tõm lý, tinh thn ca cac bờn, gõy nờn tinh tran g mt n in h, bt ng nụ bụ nhõn dõn , lm cho nhng quy nh ca L, BLDS, BLTTDS cng nh nhng ng li chớnh sỏch ca Nh nc khụng c thc hin mụt cach triờt Tranh chp hp ng chuyn nhng QSD khụng ch anh hng trc tip n l ich ca cac bờn tham gia tranh chp m cũn nh hng n l ich ca Nh nc Khi xy tranh chp , trc ht mụt bờn khụng thc hiờn c nhng quyn ca minh , ú nh hng n viờc thc hiờn cỏc nghia vu i vi Nh nc , vỡ vy tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ang lvn bc xỳc ca ton xóhụ Trong cỏc v ỏn tranh chp mtũa ỏn cỏc cp thng gii quyt thỡ tranh chp v hp ng chuyn nhng quyn s dng t l mụt nhng v ỏn cú nhiu yu t phc ta p nht Gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD l lnh vc thu hỳt nhiu s quan tõm ca nhiu i tng xó hi v xu hng tỡm n tũa ỏn nhõn dõn yờu cu gii quyt theo th tc t tng dõn l mụt xu tt yu xó hụ cụng dõn v Nh nc phap quyn Trong ú phỏp lut liờn quan ti gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD li thiu tớnh n nh, cú nhiu thay i quỏ ln , quỏ nhanh t sau Hin phap nm1980 n nay, thng xuyờn phi sa i, b sung, bn hng dn nhiu v ụi chng chộo, mõu thun L nm 2003 v L nm 2013 ó ta bc ụt phỏ mi cỏc quy in h gii quyt tranh chp v hp ng chuyn nhng QSD So vi L nm 1993, luõt sa i, b sung L nm 1998, nm 2001, L nm 2003 thỡ L nm 2013 cú nhiu im mi, im khỏc v cỏc quy nh liờn quan ti vic gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD vi thiờn hng chỳ n phng thc gii quyt tranh chp t ti TAND Tuy nhiờn, phỏp lut liờn quan ti gii quyt tranh chp v hp ng chuyn nhng quyng s dng t hiờn hanh cha ap ng c yờu cu thc t cuục sng, nhiu mi ny sinh cha c gii quyt, thc t hờt hng phap luõt ca chỳng ta 91 tớnh thng nht cha cao cũn cú s mõu thun, chng cheo ln v hờ t hng ; ban hng dn cũn cha y cho nờn khụng tranh cac lỳng tỳng ap dng phap luõt t ai, lut dõn s v lut t tng dõn s vao giai quyt cỏc tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s Ngn nga , hn ch cỏc tranh chp cng nh gii quyt nhanh chúng, ỳng phỏp luõt cỏ c tranh chp l mụt yờu cu bc xỳc ca nhõn dõn cng nh cỏc c quan nh nc Cựng vi cỏc c quan chc nng khỏc, h thng TAND órt cgng viờcgii quyt cỏc tranh chp hp ng chuyn nhng QSD nhm n in h tỡnh hỡ nh chớnh tri , xó hi Tuy nhiờn, phi tha nhn rng tinh hinh giai quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng ti TAND nhng nm va qua va chõm tr, va khụng thng nht Cú nhiu v phi x i , x la nhiu ln, kộo di nhiu nm, phỏt sinh khiu kin kộo di v lm gim lũng tin ca ngi dõn vi ng li , chớnh sỏch ca ng , phỏp lut ca Nh nc Cú th khng in h rng , viờc gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s hiờn l loa viờc khú v l khõu khn, phc tap nht yu nht cụng tac gii quyt cac tranh chp dõn snúi chung Thụng qua vic phõn tớch , ỏnh giỏ cỏc quy in h phỏp luõt t hiờn hanh v giai quyt tranh chp t ai; viờc nghiờn cu cú hờ thng nhng lý lun v thc trng phỏp lut v gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s trờn c s ú xut nhng kin nghi n hm sa i , b sung chinh sach , phỏp lut v t , lut dõn s v lut t tng dõn s v xỏc lp c ch gii quyt cỏc tranh chp t thớch hp, nhm nõng cao hiờquca cụng tỏc gii quyt tranh chp t ai, am bao quyn v l ich hp phap cho cụng dõn l viờc lam cú ý nghia quan v mt lý luõn v thc tin hiờn Vic ch c nhng khú khn, vng mc v mt phỏp lý cú th giỳp cho vic in h h ng hon thiờn phỏp luõt khụng ch linh vc gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD m cũn cỏc lnh vc phỏp 92 luõt liờn quan , c biờt l bi canh Viờt Nam ó gia nhõp T chc Thng ma th gii Quc hụ giao cho Chinh ph, TANDTC, Viờn kim sat nhõn dõn ti cao r soat cac cam kt ca Viờt Nam vi WTO ; r soỏt cỏc bn qui phm phỏp lut trỡnh Quc hi , y ban Thng vu Quc hụ sa i, b sung hoc ban hanh mi ; xõy dng chng trinh, k hoac h hanh ụng c th v t chc trin khai thc hin cỏc cam kt ca Vit Nam vi WTO Trờn c s ú , gúp phn t c mc tiờu "V chin lc xõy dng v hon thiờn hờ t hng phỏp luõt Viờt Nam n nm 2010, in h hng n nm 2020" m Ngh quyt48-NQ/TW ngy 24 thỏng nm 2005 ca B Chớnh tr ó Khi nghiờn cu ti ny , tụi mong mun thụng qua viờc phõn tớch , ỏnh giỏ cỏc quy in h phỏp luõt t ai, lut dõn s v lut t tng dõn s hiờn hnh v gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhngQSD; ỏnh giỏ mụt s sai lm, vng mc viờc giai quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s ta tũa an nhõn dõn nc ta thi gian qua v nguyờn nhõn ca no;xem xet cac yu t quyt in h hiờ qu ca viờc giai quyt cac tranh chp hp ng chuyn nhng QSD ti tũa ỏn nhõn dõn v kin nghi c ac phng an, gii phỏp nõng cao hiờ qu giai quyt cac tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s ta tũa an nhõn dõn Tụi nhõn thc c rng, nõng cao hiờ qu ca viờc giai quyt cac tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo th tc t tng dõn s l mụt ũi hi tt yu khỏch quan hiờn i vi ngnh tũa ỏn nhõn dõn v viờc nghiờn cu lm rừ cỏc quy nh v gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD theo L nm 2003, 2013, BLDS nm 2005, BLTTDS 2004 sa i b sung 2011 cng nh tỡm hiu thc trang ỏp dng phỏp luõt v gii quyt tranh chp v ny cú mụt ý nghia quan trong viờc ta dng tin cho viờc xõy v hon thin mt c ch gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng QSD cú hiu qu Cỏc kt qu nghiờn cu ca lun cú th gúp mt phn rt nh t gúc nhỡn ca mt ngi hot ng thc tin AND vo cụng viờc to ln T 93 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban biờn Tp Tũa ỏn nhõn dõn (2012), "Xỏc nh thi hiu v ỏn ln chim t ai", Tũa ỏn nhõn dõn, (7), tr 28-30 Nguyn Cụng Bỡnh (Ch nhim ti) (2002), C s lý lun v thc tin ca vic hon thin mt s ch nh c bn ca phỏp lut t tng dõn s Vit Nam, ti nghiờn cu khoa hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni B Giỏo dc v o to (2004), Giỏo trỡnh Trit hc Mỏc - Lờnin, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Chớnh ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N-CP ngy 29/11/2004 v thi hnh Lut t nm 2003, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2003), Vn kin Hi nghi l n th Ban Chp hnh Trung ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 ca B Chớnh tr v chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2005), Ngh quyt s 49/NQ-TW ngy 2/6/2005 ca B Chớnh tr v chin lc ci cỏch t phỏp n nm 2020, H Ni ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 10 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 11 Huynh Tn Ninh (2013), "Bn v thi im cú hiu lc ca hp ng chuyn nhng quyn s dng t ca h gia ỡnh, cỏ nhõn xỏc nh ngha v thu", www.khanhhoa.gdt.gov.vn, ngy 13/8/2013 12 Quc hi (1980), Hin phỏp, H Ni 94 13 Quc hi (1987), Lut t ai, H Ni 14 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 15 Quc hi (1993), Lut t ai, H Ni 16 Quc hi (1995), B lut t tng dõn s, H Ni 17 Quc hi (2003), Lut t ai, H Ni 18 Quc hi (2004), B lut t tng dõn s, H Ni 19 Quc hi (2005), B lut dõn s, H Ni 20 Quc hi (2006), Lut cụng chng, H Ni 21 Quc hi (2011), B lut t tng dõn s (sa i, b sung), H Ni 22 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 23 Quc hi (2013), Lut t ai, H Ni 24 Quc hi (2014), D tho Lut t chc Tũa ỏn, H Ni 25 Phan Hu Th (Ch biờn) (2004), Giỏo trỡnh K nng gii quyt cỏc v ỏn dõn s, Nxb T phỏp, H Ni 26 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2003), Ngh quyt s 01/2003/NQ-HTP ngy 16/4/2003 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng phỏp lut vic gii quyt mt s loi tranh chp dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, H Ni 27 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2004), Ngh quyt s 02/2004/NQ-HTP ngy 10/8/2004 ca Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao hng dn ỏp dng phỏp lut vic gii quyt cỏc v ỏn dõn s, hụn nhõn v gia ỡnh, H Ni 28 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2009), Bỏo cỏo tng kt ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2009, H Ni 29 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2010), Bỏo cỏo tng kt ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2010, H Ni 30 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2011), Bỏo cỏo tng kt ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2011, H Ni 95 31 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Bỏo cỏo tng kt ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2012, H Ni 32 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2012), Ngh quyt s 03/2012/NQ-HTP ngy 03/12/2012 ca Hi ng Thm phỏn TANDTC hng dn thi hnh mt s quy nh chung nhm bo m thi hnh ỳng v thng nht Phn th nht "Nhng quy nh chung" ca B lut t tng dõn s, H Ni 33 Tũa ỏn nhõn dõn ti cao (2013), Bỏo cỏo tng kt ngnh Tũa ỏn nhõn dõn nm 2013, H Ni 34 Trng i hc Lut H Ni (1999), T in Gii thớch thut ng Lut hc, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 35 Trng i hc Lut H Ni (2012), Giỏo trỡnh Lut t ai, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 36 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh Lut dõn s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 37 Trng i hc Lut H Ni (2013), Giỏo trỡnh Lut t tng dõn s, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 38 Nguyn Vit Tun (2006), Hp ng chuyn nhng quyn s dng t; Lun thc s Lut hc, Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni, H Ni 39 Trn Anh Tun (2006), "Thm quyn ca Tũa ỏn vic gii quyt cỏc tranh chp liờn quan n quyn s dng t", www.tuphaptamky.gov.vn, ngy 24/6/2006 40 Vin khoa hc phỏp lý - B T phỏp (2010), Bỡnh lun khoa hc B lut t tng dõn s sa i 2011, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 41 Nguyn Nh í (Ch biờn) (1998), i T in ting Vit, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni 96 ... riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Huy Cẩn MC LC Trang Trang... gii quyt tranh chp hp ng 24 chuyn nhng quyn s dng t theo th tc t tng dõn s 1.2.1 Thm quyn gii quyt tranh chp hp ng chuyn nhng quy n s dng t theo th tc t tng dõn s 1.2.2 Nguyờn tc gii quyt tranh. .. 2003 a c mt khỏi nim chung v tranh chp t ai, theo ú thỡ: "Tranh chp t l tranh chp v quyn v ngha v ca ngi s dng t gia hai hoc nhiu bờn quan h t ai" [17] Tuy nhiờn, tranh chp t cú nhiu loi khỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự , Luận văn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự , Luận văn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thủ tục tố tụng dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay