Luận văn đổi mới chương trình dạy môn pháp luật trong các trường cao đẳng

155 92 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:12

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH HNG NGA ĐổI MớI CHƯƠNG TRìNH dạy MÔN PHáP LUậT TRONG CáC TRƯờNG CAO ĐẳNG LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH HNG NGA ĐổI MớI CHƯƠNG TRìNH dạy MÔN PHáP LUậT TRONG CáC TRƯờNG CAO ĐẳNG Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: TS PHM TH DUYấN THO H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Lờ Th Hng Nga MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc bng M U Chng 1: C S Lí LUN V CHNG TRèNH DY MễN PHP LUT TRONG CC TRNG CAO NG 1.1 Chng trỡnh dy hc v chng trỡnh dy hc cỏc trng cao ng 1.1.1 Chng trỡnh dy hc 1.1.2 Chng trỡnh dy hc cỏc trng cao ng 10 1.2 Chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 12 1.2.1 Khỏi nim 12 1.2.2 Cu trỳc ca chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 16 1.3 c im ca chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 18 1.3.1 Vic thit k, xõy dng chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng cao yờu cu phự hp vi thc tin v c thự giỏo dc ngh nghip ca tng trng 18 1.3.2 Chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng cú thi lng v ni dung ging dy theo hng tng cng cỏc kin thc phỏp lut chuyờn ngnh, phc v quỏ trỡnh lm ngh sau ny ca sinh viờn trng 20 1.3.3 Chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng cú cỏch thc v phng phỏp ging dy c thit k trờn c s phự hp vi c thự ca i tng ging dy l cỏc sinh viờn thuc cp bc giỏo dc ngh nghip 21 1.3.4 Chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng cú cỏch thc kim tra, ỏnh giỏ a dng, linh hot, xut phỏt t yờu cu phự hp vi s a dng ca cỏc i tng sinh viờn c o to ngh cỏc trng cao ng 23 1.3.5 Chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng cú quy nh v chun kin thc, chun k nng (chun u ra) liờn quan n phỏp lut ca sinh viờn phi phự hp vi c thự ngh nghip v cú th phc v c lc cho quỏ trỡnh hnh ngh ca tng i tng sinh viờn c o to cỏc trng cao ng .24 1.4 Mc ớch, vai trũ ca chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 26 1.4.1 Mc ớch ca chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .26 1.4.2 Vai trũ ca chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 28 1.5 Tiờu ỏnh giỏ cht lng ca chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .33 1.6 Mt s lý lun v i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .37 1.6.1 Tớnh tt yu khỏch quan ca vic i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 37 1.6.2 Nguyờn tc, yờu cu ca vic i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 41 1.6.3 Mc ớch ca vic i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 43 1.7 Kinh nghim mt s nc trờn th gii v xõy dng, thc hin chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 44 1.7.1 Kinh nghim ca Singapore .44 1.7.2 Kinh nghim ca M 48 KT LUN CHNG .52 Chng 2: THC TRNG XY DNG V THC HIN CHNG TRèNH DY MễN PHP LUT TRONG CC TRNG CAO NG .55 2.1 Thc trng quy nh phỏp lut v chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .55 2.1.1 Ni dung cỏc quy nh phỏp lut hin hnh v chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 55 2.1.2 ỏnh giỏ quy nh phỏp lut v chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 66 2.2 Thc trng t chc, thc hin chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .70 2.2.1 Thc trng t chc xõy dng chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 70 2.2.2 Thc trng thc hin v ni dung, thi gian phõn b chng trỡnh dy mụn phỏp lut ca cỏc trng cao ng 73 2.2.3 Thc trng v phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc mụn phỏp lut ca cỏc trng cao ng 78 2.2.4 Thc trng v cỏch thc kim tra ỏnh giỏ mụn hc phỏp lut cỏc trng cao ng 81 2.2.5 Thc trng kt qu v mt kin thc, k nng, thỏi phỏp lut ca sinh viờn sau t chc, thc hin chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng hin 84 2.3 ỏnh giỏ thc trng t chc, thc hin chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 87 2.3.1 Nhng thnh tu 87 2.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn .91 KT LUN CHNG .97 Chng 3: GII PHP I MI CHNG TRèNH DY MễN PHP LUT TRONG CC TRNG CAO NG .99 3.1 Quan im ca ng v i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .99 3.2 Cỏc gii phỏp c th nhm i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 101 3.2.1 Phỏt trin v a dng húa phng phỏp, hỡnh thc t chc dy hc, cỏch thc kim tra ỏnh giỏ kt qu hc chng trỡnh dy mụn phỏp lut 101 3.2.2 Xõy dng chng trỡnh dy mụn phỏp lut cú ni dung mang tớnh thc tin, thc hnh, gúp phn phỏt trin k nng ngh ca sinh viờn sau tt nghip 105 3.2.3 Xõy dng chng trỡnh dy mụn phỏp lut cú ni dung gn vi giỏo dc o c gúp phn phỏt trin phm cht cho sinh viờn 106 3.2.4 Nõng cao trỡnh , k nng ca i ng ging viờn ging dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 107 3.2.5 Hon thin h thng hc liu ca mụn hc phỏp lut, to s thng nht v ni dung kin thc ging dy v hc mụn hc phỏp lut cỏc trng cao ng 111 3.2.6 Tng cng s qun lý, kim tra, ỏnh giỏ hiu qu cụng tỏc giỏo dc phỏp lut cho sinh viờn ca cỏc trng cao ng, tng cng x lý vi phm nhm nõng cao trỏch nhim ca cỏc trng cao ng quỏ trỡnh cỏc trng xõy dng, t chc, thc hin chng trỡnh dy mụn phỏp lut 112 3.2.7 Cỏc trng cao ng cn xõy dng a dng, ng b chng trỡnh dy cỏc mụn hc phỏp lut chuyờn ngnh nhm nõng cao tri thc, ý thc phỏp lut v ngh nghip cho sinh viờn 113 3.2.8 xut xõy dng d tho cng mt s mụn phỏp lut cỏc trng cao ng 115 KT LUN CHNG 115 KT LUN CHUNG 117 DANH MC TI LIU THAM KHO 121 PH LC DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1: Mc thng xuyờn giỏo viờn kt hp cỏc hỡnh thc ỏnh giỏ kt qu hc 83 Bng 2.2: Lng thi giỏo viờn s dng theo tng phng phỏp ỏnh giỏ kt qu hc 83 M U Tớnh cp thit ca ti Xut phỏt t mc tiờu giỏo dc v o to ton din ca nh trng cng nh yờu cu tng cng phỏp ch xó hi ch ngha, ng v Nh nc ta ó ch trng a giỏo dc phỏp lut vo nh trng Ngh quyt s 14/TU ngy 11/01/1979 v ci cỏch giỏo dc, cỏc ngh quyt i hi ng ton quc ln th V,VI,VII u ó th hin nht quỏn ch trng ú v nhn mnh vai trũ ca ph bin giỏo dc phỏp lut quỏ trỡnh xõy dng ngi mi xó hi ch ngha Vit Nam Vai trũ ca giỏo dc phỏp lut khụng ch cú ý ngha quan trng i vi cỏc tng lp nhõn dõn núi chung m cũn c bit quan trng i vi mt ch th úng vai trũ l ngun lc xõy dng tng lai ca nc nh, kin thit nờn tng lai ca t nc - ú chớnh l i tng hc sinh, sinh viờn nh trng Nhn thc rừ vai trũ ca giỏo dc phỏp lut vi i tng ny thỡ Ch th s 32 - CT/TW ngy 09/12/2003 ca Ban th trung ng ng v tng cng s lónh o ca ng cụng tỏc ph bin, giỏo dc phỏp lut, nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut ca cỏn b, nhõn dõn v Quyt nh s 13/2003/ Q-TTg ngy 17/01/2013 ca Th tng Chớnh ph: "Chỳ trng vic chun húa ni dung chng trỡnh, ti liu, sỏch giỏo khoa ging dy phỏp lut chớnh khúa cng nh vic t chc cỏc hot ng giỏo dc phỏp lut ngoi khúa bng nhiu hỡnh thc phong phỳ" ó gúp phn nõng cao cht lng ca hot ng giỏo dc phỏp lut nh trng hin Cho n vic chun húa ni dung chng trỡnh dy mụn phỏp lut cng nh ti liu ging dy phỏp lut ó t c nhng thnh tu ỏng k c v t v hnh ng nhiờn trờn thc t bc l nhiu hn ch v bt cp v ni dung chng trỡnh, phỏp lut v chng trỡnh dy mụn phỏp lut cũn chng chộo, cha thng nht, trit Tỡnh trng cỏc trng cao Ni dung Thi Ti liu gian hc Khỏi nim v c im ca trỏch nhim phỏp lý Phõn loi trỏch nhim phỏp lý Nhng yờu cu c bn ca vic truy cu trỏch nhim phỏp lý III Phỏp ch xó hi ch ngha Khỏi nim v yờu cu ca phỏp ch XHCN Vn tng cng phỏp ch XHCN IV Thc hnh 1 Lp bng phõn bit cỏc loi vi phm phỏp lut v c quan cú thm quyn ỏp dng trỏch nhim phỏp lý Lp bng phõn bit cỏc loi li v ly vớ d minh Lm bi tỡnh xỏc nh cỏc hnh vi vi phm phỏp lut v trỏch nhim phỏp lý ỏp dng CHNG III LUT HNH CHNH I Khỏi quỏt chung v lut hnh chớnh tit * Bt buc: Mt s khỏi nim cú liờn quan n hot ng qun lý hnh chớnh nh nc Khỏi nim, i tng iu chnh v phng phỏp * Tham kho: iu chnh ca Lut hnh chớnh - Hin phỏp II Mt s ni dung c bn ca lut hnh chớnh nm 2013 C quan hnh chớnh nh nc - Lut cỏn b, Quy ch phỏp lý hnh chớnh ca cỏn b, cụng cụng chc nm chc 2008 Th tc hnh chớnh - Lut viờn Quyt nh hnh chớnh nh nc chc nm Vi phm hnh chớnh v x lý vi phm hnh chớnh 2010 Ni dung Thi Ti liu gian hc III Thc hnh Lp bng phõn bit cỏn b, cụng chc, viờn chc, cỏn b cp xó, cụng chc cp xó Lm bi v vic xỏc nh cỏn b, cụng chc, viờn chc, cỏn b cp xó, cụng chc cp xó Lm bi v vic xỏc nh cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam Sinh viờn thuyt trỡnh v h thng cỏc c quan hnh chớnh nh nc Vit Nam theo Hin phỏp nm 2013 CHNG IV LUT HèNH S V LUT T TNG HèNH S I Khỏi quỏt chung v lut hỡnh s tit * Bt buc: Khỏi nim lut hỡnh s i tng iu chnh ca lut hỡnh s Phng phỏp iu chnh ca lut hỡnh s * Tham kho: - B lut hỡnh Nhng nguyờn tc c bn ca lut hỡnh s s nm 1999 Cu trỳc v nhim v ca B lut hỡnh s (sa i nm II Mt s ni dung c bn ca lut hỡnh s 2009) Ti phm v nhng du hiu c trng ca ti - B lut t phm tng hỡnh s Hỡnh pht v h thng hỡnh pht nm 2003 C s khoa hc ca vic xõy dng phn cỏc ti phm ca phỏp lut hỡnh s III Lut t tng hỡnh s Khỏi nim t tng hỡnh s Cỏc giai on t tng hỡnh s Lut t tng hỡnh s IV Thc hnh Sinh viờn thuyt trỡnh v nờu cn c ỏp Ni dung Thi Ti liu gian hc dng hỡnh pht theo quy nh ca B lut hỡnh s nm 1999 (sa i, b sung nm 2009) Lm bi tỡnh v phõn tớch cỏc yu t cu thnh ti phm Lm bi tỡnh v phõn loi ti phm, xỏc nh ti danh v nh khung hỡnh pht CHNG V LUT DN S V T TNG DN S I Khỏi quỏt chung v lut dõn s Khỏi nim lut dõn s i tng iu chnh ca lut dõn s Phng phỏp iu chnh ca lut dõn s Quan h phỏp lut dõn s Ngun ca lut dõn s tit * Tham kho: B lut dõn II Mt s ch nh ln ca lut dõn s Ch nh quyn s hu Ch nh ngha v dõn s v hp ng dõn s Ch nh tha k Ch nh chuyn quyn s dng t Ch nh quyn s hu trớ tu v chuyn giao cụng ngh III Lut t tng dõn s T tng dõn s Lut t tng dõn s IV Thc hnh Phõn bit quan h ti sn v quan h nhõn thõn Lm bi tỡnh v quyn s hu, tha k theo di chỳc, tha k theo phỏp lut CHNG VI LUT LAO NG I Khỏi quỏt chung v lut lao ng Khỏi nim lut lao ng * Bt buc: s nm 2005 - B lut t tng dõn s nm 2004 tit * Bt buc: Ni dung i tng iu chnh ca lut lao ng Phng phỏp iu chnh ca lut lao ng Nhng nguyờn tc c bn ca lut lao ng Thi Ti liu gian hc * Tham kho: B lut lao N g u n c a l u t l a o n g I I M t nm IX Hng dn thc hin ging dy hc phn T chc lp hc: B trớ tit thc hnh thnh 16 tit ti phũng hc lý thuyt CNG CHI TIT HC PHN BC O TO: CAO NG I Thụng tin v hc phn Tờn hc phn: PHP LUT KINH T Mó hc phn: Hc phn tiờn quyt: Hc k: Cu trỳc hc phn: S tớn ch: 2TC (1.0; 1.0) STT TS LT TH (tit) (tit) (tit) Tờn chng Chng Nhng lý lun chung v phỏp lut kinh t 1 Chng a v phỏp lý ca cỏc ch th kinh doanh 10 5Chng Hot ng thng mi 2Chng Phỏp lut v hp ng 5 2 Chng Chng Ch ti thng mi v vic gii quyt tranh chp thng mi Phỏp lut phỏ sn Tng s 30 15 II Thụng tin v ging viờn III Mc tiờu ca hc phn V kin thc - Khỏi nim v c im ca cỏc ch th kinh doanh; - Cỏc quy nh ca phỏp lut v hot ng thng mi, hp ng v phỏ sn; - Khỏi nim, cn c ỏp dng ch ti thng mi v cỏc phng thc gii quyt tranh chp thng mi V k nng - Phõn tớch c im phỏp lý, u im v nhc im ca cỏc ch th kinh doanh; - Chun b h s v th tc ng ký kinh doanh cho tng loi hỡnh doanh nghip; - Son tho mt s hp ng thụng dng; 15 - Phõn bit cỏc hot ng thng mi, ch ti thng mi v phng thc gii quyt tranh chp thng mi V thỏi - Tớch cc nghiờn cu giỏo trỡnh v cỏc ti liu cú liờn quan trc ti lp - Ch ng trao i, chia s kin thc, ỏp ging viờn v nhng kin thc cha hiu hoc kin thc m rng IV Mụ t túm tt nt dung hc phn Hc phn trang b cho sinh viờn nhng kin thc c bn v cỏc quy nh phỏp lut iu chnh cỏc quan h xó hi gn lin vi quỏ trỡnh gia nhp, hot ng v rỳt lui th trng ca cỏc ch th kinh doanh: a v phỏp lý ca cỏc ch th kinh doanh; Phỏp lut v hp ng, hot ng thng mi, gii quyt tranh chp thng mi, phỏ sn v mt s phỏp lý khỏc cú liờn quan hot ng kinh doanh, thng mi ti Vit Nam V Nhim v ca sinh viờn Sinh viờn phi d trờn lp ti thiu 70% thi lng ca hc phn Tớch cc hc tp, tham gia tho lun v lm bi kim tra Nghiờn cu ti liu theo s hng dn ca ging viờn VI Ti liu hc Giỏo trỡnh chớnh TS Nguyn Hp Ton, (2005), Giỏo trỡnh Phỏp lut kinh t, Nxb Thng kờ Ti liu tham kho Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm 2013; B lut dõn s nm 2005; Lut doanh nghip nm 2014; Lut thng mi Vit Nam nm 2005; Lut trng ti thng mi nm 2010; Lut hp tỏc xó nm 2012; Lut phỏ sn nm 2014; Ngh nh 43/2010/N-CP ngy 15 thỏng nm 2010 ca Chớnh ph v ng ký doanh nghip TS Nguyn Vit Tý, (2007), Giỏo trỡnhlutthngmi, Nxb Cụngan nhõn dõn, H Ni; 10 Bi ging phỏp lut kinh t (nm 2009 sa i nm 2015), B mụn Lut kinh t, Trng Cao ng Kinh t - K thut Thng mi VII ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn Theo iu 20, 23 Quy ch o to cao ng h chớnh quy theo hc ch tớn ch, ban hnh kốm theo Quyt nh s 123/Q-CTM ngy 30/5/2014 ca Hiu trng trng Cao ng Kinh t - K thut Thng mi STT Tiờu ỏnh giỏ T trng Hỡnh thc thc hin im chuyờn cn (d lp, tho lun) 10% im kim tra (thng xuyờn v gia k) 30 % T lun im thi kt thỳc hc phn 60 % Vn ỏp VIII Ni dung chi tit hc phn Ni dung Chng NHNG VN Lí LUN CHUNG V PHP LUT KINH T 1.1 Khỏi quỏt chung v phỏp lut kinh t 1.1.1 Khỏi nim phỏp lut kinh t 1.1.2 C cu ca phỏp lut kinh t 1.1.3 Vai trũ ca phỏp lut kinh t nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Thi gian (tit) 1 * Bt buc: - B mụn Lut kinh t, (nm 2009 sa i nm 2015), Bi ging phỏp 1.2 Ngun ca phỏp lut kinh t lut 1.2.1 Cỏc bn quy phm phỏp lut 1.2.2 iu c quc t 1.2.3 Tp quỏn thng mi Chng A V PHP Lí CA CC CH TH KINH DOANH 2.1 Cỏc loi hỡnh doanh nghip theo quy nh ca Lut doanh nghip nm 2014 2.1.1 Khỏi nim v c im ca doanh nghip 2.1.2 Quyn v ngha v ca doanh nghip 2.1.3 ng ký doanh nghip, t chc li v gii th doanh nghip Ti liu hc kinh t, Trng Cao ng Kinh t - K thut Thng mi 10 * Bt buc: - B mụn Lut kinh t, (nm 2009 sa i nm 2015), Bi ging 2.1.4 Cỏc loi hỡnh doanh nghip theo quy nh ca Lut doanh nghip nm 2014 2.2 Hp tỏc xó 2.2.1 Khỏi nim v c im 2.2.2 ng ký hp tỏc xó 2.2.3 Gii th hp tỏc xó 2.3 H kinh doanh 2.3.1 Khỏi nim v c im 2.3.2 ng ký h kinh doanh phỏp lut kinh t, Trng Cao ng Kinh t - K thut Thng mi * Tham kho: - TS Nguyn Hp Ton (2005), Giỏo trỡnh Phỏp lut kinh t, Nxb Thng 2.4 Thc hnh kờ, H Ni Ph õn bit cỏc loi c ph n tro ng cụn g ty c ph n Phõ n bit th nh viờ n hp dan h v t h n h v iờ n g ú p v - (Chng 3) - Lut doanh nghip nm 2014 - Lut Hp xó v h kinh doanh cỏ th - Lp bng so sỏnh v ỏnh giỏ u, nhc im cỏc loi hỡnh doanh nghip - Bi tỡnh v doanh nghip tỏc xó nm 2012 N g n h h t m M u a C h n g HOT NG THNG MI 3.1 Khỏi quỏt chung v hot ng thng mi 3.1.1 Khỏi nim hot ng thng mi 3.1.2 c im ca hot ng thng mi 3.1.3 Thng nhõn - Ch th ch yu ca hot n g b ỏ n h n g h ú a C u n g n g d c h v X ỳ c t i n t h n g m i C ỏ c h o t n g t r u n g g i a n t h 43/2010/N-CP ngy 15 thỏng nm 2010 ca Chớnh ph v ng ký doanh nghip * Bt buc: - B mụn Lut kinh t, (nm 2009 sa i nm 2015), Bi ging phỏp lut k * T Nguyn Vit Tý, (2007), Giỏo trỡnh Lut thng - Phõn bit mua bỏn hng húa v cung ng dch v; Gia cụng hng húa v cho thuờ hng húa; i din cho thng nhõn v y thỏc mua bỏn hng húa - Phõn bit, nờu u, nhc im hp ng k hn v hp ng quyn chn ca mua bỏn hng húa qua S giao dch hng húa Chng PHP LUT V HP NG 4.1 Khỏi quỏt chung v hp ng 4.1.1 Khỏi nim hp ng 4.1.2 iu kin cú hiu lc ca hp ng 4.1.3 Hỡnh thc ca hp ng 4.1.4 Ni dung ca hp ng 4.1.5 Phõn loi hp ng 4.2 Giao kt v thc hin hp ng 4.2.1 Giao kt hp ng 4.2.2 Thc hin, sa i v chm dt hp ng 4.3 Hp ng vụ hiu 4.3.1 Khỏi nim hp ng vụ hiu 4.3.2 Cỏc trng hp hp ng vụ hiu 4.3.3 Phõn loi hp ng vụ hiu 4.3.4 Hu qu phỏp lý ca hp ng vụ hiu 4.4 Thc hnh mi, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni; - Lut thng mi nm 2005 - B lut dõn s nm 2005 * Bt buc: - B mụn Lut kinh t, (nm 2009 sa i nm 2015), Bi ging phỏp lut kinh t, Trng Cao ng Kinh t - K thut Thng mi * Tham kho: TS Nguyn Hp Ton (2005), Giỏo trỡnh Phỏp lut kinh t, Nxb Thng N Bi v cỏc i u ki n hp n g cú hi u lc p C h h ỏ ng p l CH TI TRONG THNG MI V VIC GII QUYT TRANH CHP TRONG T HNG MI 5.1 Khỏi quỏt chung v ch ti thng mi 5.1.1 Khỏi nim vi phm hp ng thng mi (Ch ng 6) - B lut dõn s n m 0 * Bt bu c: - B mụn Lut 5.1.2 Khỏi nim ch ti thng mi 5.1.3 c im ca ch ti thng mi kinh t, (nm 2009 sa i nm 5.2 Cỏc hỡnh thc ch ti thng mi 5.2.1 Buc thc hin ỳng hp ng 2015), Bi ging phỏp lut kinh t, 5.2.2 Pht vi phm Trng Cao ng 5.2.3 Bi thng thit hi Kinh t - K thut 5.2.4 Tm ngng thc hin hp ng Thng mi 5.2.5 ỡnh ch thc hin hp ng * Tham kho: TS Nguyn Vit 5.2.6 Hy b hp ng 5.3 Cỏc trng hp c trỏch nhim i Tý, (2007), Giỏo vi hnh vi vi phm hp ng 5.3.1 Cỏc trng hp c trỏch nhim theo trỡnh Lut tha thun ca cỏc bờn Cụng an nhõn thng mi, Nxb 5.3.2 S kin bt kh khỏng dõn, H Ni 5.3.3 Hnh vi vi phm ca mt bờn hon ton (Chng XVII, li ca bờn XVIII) 5.3.4 Hnh vi vi phm ca mt bờn thc hin - Lut thng mi nm 2005 quyt nh ca c quan qun lý nh nc cú thm quyn m cỏc bờn khụng th bit vo thi im giao kt hp ng 5.4 Tranh chp thng mi v vic gii quyt tranh chp thng mi 5.4.1 Khỏi nim v tranh chp thng mi 5.4.2 Cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp thng mi 5.5 Thc hnh - Lp bng phõn bit cỏc ch ti thng mi - So sỏnh cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp thng mi - Phõn tớch u, nhc im ca cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp thng mi - Bi tỡnh v ỏp dng ch ti thng mi v cỏc hỡnh thc gii quyt tranh chp thng mi Chng PHP LUT PH SN 6.1 Khỏi quỏt chung v phỏ sn 6.1.1 Khỏi nim phỏ sn 6.1.2 c im ca phỏ sn 6.1.3 Phõn loi phỏ sn 6.1.4 í ngha ca phỏp lut phỏ sn Vit Nam 6.2 Mt s ni dung c bn ca phỏp lut phỏ sn 6.2.1 Ngi cú quyn v ngha v np n yờu cu m th tc phỏ sn 6.2.2 Quyn v ngha v ca ngi np n yờu cu m th tc phỏ sn 6.2.3 Quyn v ngha v ca doanh nghip, hp tỏc xó mt kh nng toỏn 6.2.4 Thm quyn gii quyt phỏ sn ca Tũa ỏn nhõn dõn 6.3 Th tc phỏ sn 6.3.1 Np n v th lý n yờu cu m th tc phỏ sn 6.3.2 M th tc phỏ sn 6.3.3 Phc hi hot ng kinh doanh 6.3.4 Tuyờn b doanh nghip, hp tỏc xó phỏ sn 6.4 Thc hnh - Phõn bit cỏc loi ch n - Bi v phõn chia ti sn ca doanh nghip, hp tỏc xó phỏ sn - V s v thuyt trỡnh v th tc phỏ sn doanh nghip, hp tỏc xó IX Hng dn thc hin ging dy hc phn * Bt buc: - B mụn Lut kinh t, (nm 2009 sa i nm 2015), Bi ging phỏp lut kinh t, Trng Cao ng Kinh t - K thut Thng mi * Tham kho: - TS Nguyn Vit Tý, (2007), Giỏo trỡnh Lut thng mi, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni (Chng XV) - Lut phỏ sn nm 2014 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH HNG NGA ĐổI MớI CHƯƠNG TRìNH dạy MÔN PHáP LUậT TRONG CáC TRƯờNG CAO ĐẳNG Chuyờn ngnh: Lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01... phỏp lut i vi bc cao ng ngh s cú nhng c thự nh: Th nht: Trong h thng giỏo dc trc Lut giỏo dc ngh nghip 2014 cú hiu lc thỡ bc hc cao ng gm hai loi hỡnh o to ú l cao ng chớnh quy v cao ng ngh Tuy... MễN PHP LUT TRONG CC TRNG CAO NG .99 3.1 Quan im ca ng v i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng .99 3.2 Cỏc gii phỏp c th nhm i mi chng trỡnh dy mụn phỏp lut cỏc trng cao ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đổi mới chương trình dạy môn pháp luật trong các trường cao đẳng , Luận văn đổi mới chương trình dạy môn pháp luật trong các trường cao đẳng , Luận văn đổi mới chương trình dạy môn pháp luật trong các trường cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay