Luận văn địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài

123 97 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:11

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH CM ANH địa vị pháp nhà đầu t- n-ớc Trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam pháp luật n-ớc LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH CM ANH địa vị pháp nhà đầu t- n-ớc Trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam pháp luật n-ớc Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS Lấ VN BNH H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN HONG TH CM ANH MC LC Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, biu Trang M U C h n g : T N G Q U A N V A V PHP Lí K CA NH U T Ch ng 2: PHP LUT V A V PHP Lí CA NH U T NC NGOI TRấN TH TRNG CHNG KHON 2.2 c n C t Q k t N C NGOI TRONG .6 LNH VC CHNG KHON 1 Theo Phỏp lut Vit Nam 19 Cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh Chng 3: THC TIN V CC GII PHP HON THIN PHP LUT V A V PHP Lí CA NH U T NC NGOI TRONG LNH VC CHNG KHON TI VIT NAM .85 3.1 Thc tin v a v phỏp ca nh u t nc ngoi lnh vc chng khoỏn ti Vit Nam .85 3.2 xut cỏc gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v a v phỏp ca nh u t nc ngoi lnh vc chng khoỏn ti Vit Nam .96 3.2.1 Cỏc gii phỏp thu hỳt nh u t nc ngoi tham gia vo th trng chng khoỏn Vit Nam 99 3.2.2 Cỏc gii phỏp c th nhm hon thin phỏp lut Vit Nam v a v phỏp ca nh u t nc ngoi lnh vc chng khoỏn 101 KT LUN 109 DANH MC TI LIU THAM KHO 111 DANH MC CC CH VIT TT HNX S giao dch chng khoỏn H Ni HOSE S giao dch chng khoỏn thnh ph H Chớ Minh NTNN Nh u t nc ngoi SGDCK S giao dch chng khoỏn Th TTCK trng chng khoỏn TTLKCK Trung tõm lu ký chng khoỏn Vit Nam UBCKNN y ban chng khoỏn Nh nc DANH MC CC BNG, TH S hiu bng/biu Tờn bng/biu Trang B ỏ n n h g g i ỏ k h : B n n n g g t t i n g p h c p n k t h t q t u r ng ca V i t N a m Bn g 3.2: C phiu cú t l s hu nc ngoi khong 49% tớnh n n g y / / tớnh n n B n g : C p hi u c ú t l s h u n c n g o i k h o n g % g y / / Biu 3.1: Biu v tỡnh hỡnh cp mó s giao dch cho NTNN phõn tớch mt cỏch c th v cỏc gii phỏp nhm hon thin quy nh phỏp lut v a v phỏp ca NTNN trờn th trng chng khoỏn Vit Nam trờn c s thc tin cng nh rỳt nhng kinh nghim t mt s nc trờn th gii 3.2.1 Cỏc gii phỏp thu hỳt nh u t nc ngoi tham gia vo th trng chng khoỏn Vit Nam Theo hc viờn, cú hai cn c c bit chỳ trng nhm thu hỳt nh u t nc ngoi tham gia vo th trng chng khoỏn Vit Nam, bao gm: (i) Bo v nh u t trờn TTCK; v (ii) Thu hỳt nh u t nc ngoi tham gia TTCK Vit Nam V bo v nh u t trờn TTCK Nh u t cn c phỏp lut m bo quyn v li ớch hp phỏp tham gia vo th trng chng khoỏn Vit Nam, bo v nhng hnh vi la o nh giao dch ni giỏn, lm dng ti sn ca khỏch hng Vn quan trng nht vic bo v nh u t chớnh l giỏm sỏt hot ng ca th trng v tip nhn ý kin nh u t Vớ d nh ti M, bờn cnh vic tip tc cng c, hon thin khuụn kh phỏp lý, nhng bin phỏp c c quan qun nh nc s dng ti M vic bo v nh u t v trỡ tớnh thng nht ca th trng l: (i) iu tra nhng ý kin khiu ni ca nh u t v nhng du hiu tim n ca vic la o u t; (ii) thng xuyờn thanh, kim tra cụng ty chng khoỏn nhm m bo nhng thnh viờn th trng ny tuõn th lut phỏp v bo v ti khon khỏch hng; (iii) tuyờn truyn ph bin cho nh u t v nhng quyn li h cú c, cung cp cụng c v kin thc cn thit h tr nh u t quyt nh Ti Vit Nam, vic nhõn viờn mụi gii ca cỏc cụng ty chng khoỏn li dng, la o khỏch hng kim tin ó xy tng i nhiu, ó c cỏc phng tin thụng tin i chỳng a tin v cnh bỏo Tuy nhiờn, mc pht vi phm cũn thp, quy nh phỏp lut v chng khoỏn cha hon thin dn n vic x pht hay xột x cỏc i tng ny cũn cha tha ỏng Vỡ vy, bờn cnh nhng bin phỏp nh c quan qun ti M thc hin nh vớ d nờu trờn, Vit Nam cn chnh sa, hon thin cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n bo v nh u t núi chung v NTNN núi riờng 99 Mt s gii phỏp khỏc nhm bo v nh u t tham gia th trng chng khoỏn cú th k n nh sau: Mt l, xõy dng mụi trng kinh t v chớnh sỏch thun li, cung cp s bo v bng lut phỏp i vi quyn s hu ti sn, nõng cao tiờu chun v qun tr doanh nghip, gim chi phớ giao dch trờn th trng tng khon, khuyn khớch s dng cỏc sn phm phỏi sinh nhm hn ch s bin ng trờn th trng Hai l, n gin húa th tc cung cp sn phm th trng Ba l, to sõn chi bỡnh ng cho NTNN, xõy dng l trỡnh cho vic phỏt trin mt th trng m Bn l, cú c ch tra, giỏm sỏt tt, thng xuyờn ỏnh giỏ li h thng khuụn kh phỏp lý, cõn i mc tiờu phỏt trin vi n nh ti chớnh v ri ro h thng V thu hỳt nh u t nc ngoi tham gia TTCK Vit Nam cú th thc hin cỏc gii phỏp sau: Mt l, a dng húa sn phm bờn cnh nhng sn phm c phiu hay trỏi phiu truyn thng nh th trng phỏi sinh, cho vay chng khoỏn Hai l, nõng t l s hu nc ngoi trờn th trng chng khoỏn nhm thu hỳt u t nc ngoi, nhng i kốm vi ú l mt s bin phỏp thn trng, nhm m bo th trng khụng quỏ ph thuc vo nhúm nh u t nc ngoi Ba l, tng cng tớnh minh bch ca TTCK, nõng cao nng lc qun tr cụng ty v qun tr ri ro theo thụng l quc t Bn l, nõng cao nng lc qun lý, giỏm sỏt nhm m bo s phỏt trin an ton, lnh mnh ca th trng, bo v quyn li chớnh ỏng cho cỏc nh u t Nm l, cú ch ti mnh, cú c ch x tc thỡ v nghiờm khc i vi cỏc i tng vi phm Tng cng nng lc qun giỏm sỏt bo v quyn li chớnh ỏng, hp phỏp ca cỏc nh u t, m bo s phỏt trin lnh mnh ca th trng Sỏu l, giỏm sỏt thc hin ch bỏo cỏo, cụng b thụng tin ca cỏc cụng ty i chỳng, cụng ty niờm yt, cỏc t chc kinh doanh chng khoỏn, c ụng ln, c ụng ni b v ngi cú liờn quan, c bit trung giỏm sỏt cht ch i vi cỏc t chc kinh doanh chng khoỏn thuc din kim soỏt, kim soỏt c bit Tng cng 100 cụng tỏc giỏm sỏt giao dch, kp thi phỏt hin cỏc du hiu giao dch bt thng, giao dch ni b, thao tỳng giỏ chng khoỏn 3.2.2 Cỏc gii phỏp c th nhm hon thin phỏp lut Vit Nam v a v phỏp ca nh u t nc ngoi lnh vc chng khoỏn Bờn cnh nhng gii phỏp mang tớnh nh hng nờu trờn, tỏc gi cú mt s xut c th liờn quan n a v phỏp ca nh u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn Vit Nam nh sau: Th nht, v khỏi nim nh u t nc ngoi Khi Lut u t 2014 cha cú hiu lc, khỏi nim nh u t nc ngoi c quy nh cỏc bn phỏp lut mt cỏch khụng thng nht, gõy nhiu tranh cói T 1/7/2015, Lut u t s 67/2014/QH13 cú hiu lc ó phõn bit rừ khỏi nim v nh u t nc ngoi v t chc kinh t cú u t nc ngoi mt cỏch rừ rng, d hiu nh sau: "Nh u t nc ngoi l cỏ nhõn cú quc tch nc ngoi, t chc thnh lp theo phỏp lut nc ngoi thc hin hot ng u t kinh doanh ti Vit Nam" v "T chc kinh t cú u t nc ngoi l t chc kinh t cú nh u t nc ngoi l thnh viờn hoc c ụng" im 21 khon iu Ngh nh 60/2015/N-CP, Khon iu Thụng t 123/2015/TT-BTC cng nh ngha Nh u t nc ngoi nh Lut u t 2014 Tuy nhiờn, cỏc bn phỏp lut nờu trờn u cha quy nh rừ ngi Vit Nam nh c nc ngoi (Vit kiu) l nh u t nc hay nh u t nc ngoi Trc õy, Lut khuyn khớch u t nc quy nh Vit kiu cú th la chn l nh u t nc ngoi hay nh u t nc t ú cú ch phỏp khỏc Theo Lut s 56/2014/QH13 ngy 24/6/2014 sa i, b sung mt s iu ca Lut Quc tch Vit Nam thỡ ngi cú quc tch Vit Nam bao gm ngi ang cú quc tch Vit Nam cho n ngy Lut ny cú hiu lc v ngi cú quc tch Vit Nam theo quy nh ca Lut ny Ngi Vit Nam nh c nc ngoi m cha mt quc tch Vit Nam theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam trc ngy Lut ny cú hiu lc thỡ cũn quc tch Vit Nam (khon iu 1) 101 Nh vy, Vit kiu cú th l ngi cú quc tch Vit Nam v/hoc ó cú quc tch nc ngoi hoc khụng cú quc tch Chiu theo quy nh ti Lut u t 2014 v Ngh nh 60/2015/N-CP, Thụng t 123/2015/TT-BTC, cú th thy cha xỏc nh c Vit kiu l nh u t nc ngoi hay nh u t nc v ngi khụng cú quc tch khụng c coi l nh u t nc ngoi Trong ú s lng Vit kiu trờn th gii hin tng i ụng v cú tim lc kinh t, kinh nghim kinh doanh, nhiu ngi cú nhu cu u t, úng gúp cho quờ hng t nc Do ú, sau nghiờn cu, hc viờn cú kin ngh sa i khỏi nim v nh u t nc ngoi nh sau: "Nh u t nc ngoi l cỏ nhõn khụng mang quc tch Vit Nam, t chc thnh lp theo phỏp lut nc ngoi thc hin hot ng u t kinh doanh ti Vit Nam" Bờn cnh ú, nờn coi Vit kiu cú quc tch nc ngoi v ngi khụng cú quc tch l nh u t nc ngoi; ngi cú nhiu quc tch ú cú quc tch Vit Nam c la chn l nh u t nc ngoi hoc nh u t nc Th hai, v t l tham gia ca nh u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn Vit Nam Quy nh v t l tham gia ca NTNN trờn th trng chng khoỏn th hin chớnh sỏch thu hỳt u t nc ngoi thụng qua th trng chng khoỏn ca mi quc gia Xu th chung l ngy cng nõng cao t l nm gi ca NTNN Vic m room cho NTNN trờn th trng chng khoỏn lm nõng cao vai trũ ca NTNN cng nh m bo quyn v li ớch hp phỏp ca h u t vo Vit Nam Quyt nh 55/2009/Q-TTg quy nh t l nm gi ca NTNN ti cụng ty i chỳng l ti a 49% Nhng ngy 1/9/2015, Ngh nh 60/2015/N-CP cú hiu lc thỡ t l s hu nc ngoi ti cụng ty i chỳng c nõng lờn 100%, tr trng hp thc hin theo iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn hoc theo phỏp lut chuyờn ngnh ca ngnh ngh m cụng ty i chỳng hot ng Vic nõng t l s hu nc ngoi ti cụng ty i chỳng t 49% lờn 100% nh trờn l ng thỏi tớch cc cho s phỏt trin ca th trng chng khoỏn cng nh thu hỳt u t nc ngoi vo th trng Vit Nam 102 Bờn cnh ú, Ngh nh 60/2015/N-CP quy nh i vi cụng ty i chỳng hot ng ngnh, ngh u t kinh doanh cú iu kin ỏp dng i vi NTNN m cha cú quy nh c th v s hu nc ngoi, thỡ t l s hu nc ngoi ti a l 49% Mc dự Lut u t ó quy nh danh mc 267 ngnh ngh u t kinh doanh cú iu kin nhng kt qu r soỏt s b cho thy cũn ti 128 ngnh ngh cha quy nh iu kin u t i vi nh u t nc ngoi; 21 ngnh ngh cha cú quy nh c v iu kin kinh doanh chung v iu kin u t vi nh u t nc ngoi [21] Vỡ vy, cn sm ban hnh cỏc quy nh v iu kin kinh doanh chung v iu kin u t vi nh u t nc ngoi i vi cỏc ngnh ngh cha quy nh m bo nh u t nc ngoi c s hu ht t l cú th i vi ngnh ngh ú Ngh nh 60/2015/N-CP cũn quy nh Nh u t nc ngoi c u t khụng hn ch vo trỏi phiu, chng ch qu u t chng khoỏn, c phiu ca cụng ty u t chng khoỏn, c phiu khụng cú quyn biu quyt ca cụng ty i chỳng, chng khoỏn phỏi sinh, chng ch lu ký, tr trng hp phỏp lut liờn quan hoc iu l ca t chc phỏt hnh cú quy nh khỏc Do ú, cỏc c quan cú thm quyn cn sm ban hnh cỏc bn phỏp lut liờn quan n vic phỏt hnh cỏc sn phm u t thu hỳt NTNN nh c phiu khụng cú quyn biu quyt, chng khoỏn phỏi sinh, chng ch lu ký Th ba, v phỏt hnh c phiu khụng cú quyn biu quyt Nh ó phõn tớch Chng ca Lun vn, thc t, hỡnh thc thu hỳt u t nc ngoi bng cỏch dựng c phiu khụng cú quyn biu quyt ó khỏ ph bin trờn th gii Ti th trng Vit Nam, n nay, nm 2015, Chớnh ph mi chớnh thc ban hnh Ngh nh 60/2015/N-CP v Thụng t 123/2-15/TT-BTC, ú quy nh NTNN c u t khụng hn ch vo c phiu khụng cú quyn biu quyt ca cụng ty i chỳng õy l mt tớn hiu vui cho NTNN núi riờng v TTCK Vit Nam núi chung Tuy nhiờn, hai bn nờu trờn cha quy nh chi tit v cỏc liờn quan n vic phỏt hnh, giao dchv cỏc khỏc liờn quan n loi 103 c phiu ny Do ú, cn sm cú cỏc quy nh phỏp lut iu chnh quy nh sm c thc hin thc tin Vớ d, cú th phỏt hnh c phiu khụng cú quyn biu quyt v cỏc c phiu ny c giao dch theo bng riờng Hoc khụng cn phỏt hnh c phiu khụng cú quyn biu quyt m trng hp NTNN mua c phiu vt quỏ ngng cho phộp thỡ s c phiu mua vt quỏ ny s khụng cú quyn biu quyt hoc quyn biu quyt b hn ch trỏnh NTNN nm lng c phiu ln, chi phi hot ng ca doanh nghip Tuy nhiờn, cú mt s t l cỏc c phiu khụng cú quyn biu quyt cú c niờm yt chung vi cỏc c phiu cú quyn biu quyt trờn sn giao dch chng khoỏn hay khụng? Lm phõn bit gia c phiu cú quyn biu quyt v c phiu khụng cú quyn biu quyt nh u t nhn bit cng nh qun lý, giỏm sỏt Vi vai trũ khụng h nh trờn TTCK, cỏc giao dch ca bờn nc ngoi cú tớnh "tham kho" rt ln i vi nh u t nc thỡ cỏc c phiu dự cú quyn biu quyt hay khụng cn c niờm yt chung vi Song cn phi cú nhng im phõn bit nht nh gia hai loi c phiu Theo tỏc gi, ban hnh cỏc quy nh phỏp lut v c phiu khụng cú quyn biu quyt, i vi mụ hỡnh ti Vit Nam, cú th dng kinh nghim ca cỏc nc ó phõn tớch lun la chn: Mt l, phỏt hnh c phiu khụng cú quyn biu quyt v cỏc c phiu ny c giao dch theo mt bng riờng Hai l, khụng cn phỏt hnh c phiu khụng cú quyn biu quyt v phn vt t l c tớnh l c phiu khụng cú quyn biu quyt Ba l, phỏt hnh chng ch lu ký khụng cú quyn biu quyt nh ti Thỏi Lan Tuy vy, bt k s thay i no cú s vt quỏ 5% s hu cng cn phi cú s chp thun ca c quan qun nh nc cú thm quyn Ngoi ra, i vi cỏc doanh nghip cỏc nhúm ngnh cn tỏi cu trỳc thỡ vic NTNN cú th nõng t l c phn biu quyt ti cỏc cụng ty niờm yt mt s ngnh lờn 60% cú th giỳp thỳc y v lm sụi ng th trng M&A Cỏc nhúm ngnh ang quỏ trỡnh tỏi cu trỳc, cn ngun nh chng khoỏn, bt ng 104 sn hay ngõn hng cú th s c Chớnh ph khuyn khớch trc tiờn thu hỳt ngoi Vic ni room cho nh u t chin lc vo ngõn hng c thụng qua vo u nm 2014 ó cho thy iu ny Hin nay,theo Ngh nh 60/2015/N- CP, room i vi cỏc cụng ty chng khoỏn ó c m lờn ti 100%, iu ny chc chn s tỏc ng ln n quỏ trỡnh tỏi cu trỳc cỏc cụng ty chng khoỏn Bờn cnh ú, phỏp lut ca cỏc nc m Lun ó phõn tớch cú th trng tng ng vi th trng chng khoỏn Vit Nam hoc phỏt trin hn nhng khụng quỏ cỏch xa th trng Vit Nam nh Brazil, Philippines, Thỏi Lan, Malaysia, Hn Quc u khụng phõn bit t l u t i vi loi hỡnh cụng ty nh Vit Nam, m ch hn ch u t nc ngoi theo danh mc ngnh ngh, lnh vc kinh doanh Quy nh phỏp lut ca Vit Nam hin ch mi ni room cho cụng ty i chỳng v cụng ty chng khoỏn, cha cp n cụng ty niờm yt Trong khi cụng ty niờm yt s thu hỳt nh u t nc ngoi hn tim lc ti chớnh tt, kinh doanh minh bch hn Do ú, thỳc y mnh m quỏ trỡnh c phn húa doanh nghip, mua bỏn sỏp nhp doanh nghip cng nh tỏi cu trỳc cỏc cụng ty mt s lnh vc, cn sm cú quy nh phỏp lut v nõng t l c phn biu quyt ti cỏc cụng ty niờm yt mt s ngnh nht nh Tuy nhiờn, vic nõng cao t l s hu chng khoỏn ca NTNN cú th dn ti nhng h qu nh NTNN vi tim lc ti chớnh mnh s thõu túm cỏc cụng ty ca Vit Nam; NTNN rỳt nhanh, t qua th trng chng khoỏn, nh hng n kinh t v mụ ca Vit Nam hn ch cỏc h qu ny nờn thc hin cỏc bin phỏp sau: Mt l, t l s hu cn c quy nh theo ngnh ngh, lnh vc u t Hai l, giỏm sỏt cht ch s ng ca dũng u t nc ngoi, cỏc giao dch ln v giao dch bt thng ca NTNN Kim soỏt hot ng cụng b thụng tin cng nh vic thc hin cỏc ngha v ca NTNN Ba l, khuyn khớch thu hỳt u t di hn, to cỏc chng khoỏn phỏi sinh cú kh nng thu hỳt lõu di ca nh u t 105 Th t, v vic xõy dng quy ch phỏp ca nh u t nc ngoi tham gia th trng chng khoỏn Vit Nam Hin nay, quy ch phỏp ca nh u t nc ngoi tham gia vo th trng chng khoỏn Vit Nam c quy nh ri rỏc rt nhiu bn phỏp lut nhng cha cú bn no quy nh y , c th iu ny gõy khú khn quỏ trỡnh bo v quyn li v thc thi ngha v ca NTNN Vớ d nh, Lut u t cú nhiu quy nh v quyn v ngha v ca nh u t núi chung nhng cha cú quy nh c th v quyn v ngha v ca NT nc ngoi lnh vc chng khoỏn Lut chng khoỏn v bn hng dn ch quy nh ngha v ca cỏc ch th khỏc tham gia th trng chng khoỏn, t ú tỏc gi suy quyn ca nh u t Thụng t 123/2015/TT-BTC ch yu quy nh v th tc tham gia th trng ca NTNN Do ú, cn sa i cỏc quy nh theo hng thng nht, trung, trỏnh s chng chộo, mõu thun Thờm na, cn to khung phỏp cho th trng chng khoỏn phỏi sinh hỡnh thnh v phỏt trin Ti cỏc nc phỏt trin u cú khung phỏp cho vic hỡnh thnh th trng cỏc cụng c phỏi sinh Th trng ny lm tng tớnh hp dn, tớnh chuyờn nghip ca th trng chng khoỏn, ng thi cng tng kh nng thu hỳt NTNN Lut chng khoỏn ó quy nh mt s dng ca chng khoỏn phỏi sinh Cho n ngy 5/5/2015, Th tng Chớnh ph mi ban hnh Ngh nh s 42/2015/N-CP quy nh v chng khoỏn phỏi sinh v th trng chng khoỏn phỏi sinh Hin nay, y ban Chng khoỏn, B Ti chớnh ang d tho thụng t hng dn Ngh nh s 42/2015/N-CP, di Thụng t s cú cỏc quy ch ca S Giao dch Chng khoỏn H Ni v Trung tõm Lu ký chng khoỏn Vit Nam D kin, Thụng t ny s ly ý kin thnh viờn th trng, hon thin v trỡnh B Ti chớnh ban hnh thi gian sp ti Vỡ vy, cn thc hin khn trng vic hon thin cỏc bn phỏp lut quy nh v th trng chng khoỏn phỏi sinh to khung phỏp cho th trng ny cng nh thc hin ỳng l trỡnh theo Quyt nh 366/2014/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph phờ duyt ỏn xõy dng v phỏt trin TTCK phỏi sinh Vit Nam C th, theo Quyt nh 366/2014/Q-TTg vic phỏt trin TTCK phỏi sinh c chia lm giai on: 106 (i) Giai on 2013 - 2015: Xõy dng khung phỏp lý, hon thin h thng giao dch, toỏn bự tr chng khoỏn phỏi sinh, h thng giỏm sỏt v cụng b thụng tin ti cỏc S giao dch chng khoỏn, Trung tõm lu ký chng khoỏn Vit Nam v thnh viờn th trng (ii) Giai on 2016 - 2020: T chc hnh TTCK phỏi sinh Trc mt l cỏc sn phm phỏi sinh da trờn ch s chng khoỏn, trỏi phiu chớnh ph v c phiu (iii) Giai on sau nm 2020: Hon thin v nõng cao cht lng hot ng ca TTCK phỏi sinh, tng bc a dng húa cỏc sn phm giao dch Bờn cnh ú, cn sm trin khai hot ng tuyờn truyn, o to ngi hnh ngh, cụng chỳng u t, cỏc thnh viờn th trng v TTCK phỏi sinh, cn hỡnh thnh c ch bo v hiu qu nh u t quỏ trỡnh tham gia th trng Tip theo, cn ban hnh cỏc quy nh, hin i hoỏ phng thc giao dch ci thin thi gian toỏn chng khoỏn t T+3 sang T+2 Ngy 11/6/2015, UBCK va cụng b D tho Quy trỡnh rỳt ngn thi gian toỏn v D tho thụng tin thay th Thụng t 74, ú cú ni dung c mua bỏn cựng mt loi chng khoỏn phiờn ly ý kin cỏc thnh viờn th trng Theo D tho quy trỡnh toỏn, thi gian toỏn s c rỳt ngn t T+3 hin xung cũn T+2 Trong ú, theo D tho thụng t thay th Thụng t 74, nh u t c thc hin cỏc giao dch mua, bỏn cựng mt loi chng khoỏn cựng ngy giao dch, ỏp ng c cỏc iu kin theo quy nh Nh vy, vic rỳt ngn thi gian toỏn t T+3 hin xung cũn T+2 v l mt bc tin mi ca th trng chng khoỏn Vit Nam, m rng nng lc giao dch, thỳc y khon trờn TTCK, tng tớnh khon v luõn chuyn vn, thu hỳt thờm nh u t núi chung v nh u t nc ngoi núi riờng tham gia th trng ng thi, hng n mc tiờu ci thin dn chun mc giao dch trờn TTCK Vit Nam theo chun mc chung ca T chc quc t cỏc y ban Chng khoỏn Hin nay, cỏc SGDCK ó khng nh nng lc cụng ngh ca S sc thc thi cỏc quy nh mi ny Tuy nhiờn, thc thi c, iu quan trng nht l ph thuc vo cỏc thnh viờn TTCK, c th l Cụng ty chng khoỏn v cỏc 107 thnh viờn lu ký phi hon thin kt ni, cụng ngh, h thng thc thi vic rỳt ngn thi gian toỏn xung T+2 Cỏc c quan cú thm quyn cn khn trng ly ý kin ca cỏc thnh viờn th trng cỏc D tho trờn sm ban hnh chớnh thc, trỏnh trng hp nh D tho quy nh v ni room ó c son tho t nm 2012 nhng n gia 2015 mi chớnh thc ban hnh, em li nhiu ln hy vng ri tht vng cho nh u t v th trng Bờn cnh ú , bt k nh u t n c hay n c ngoi, vi p hm cỏc quy nh phỏp lut v chng khoỏn u nh hng n th trng Nhng vi phm u l yu t nh hng n quyn li ca NTNN V phớa NTNN, hin ang chia thnh hai nhúm Mt nhúm cú chin lc u t trung v di hn da trờn danh mc u t rừ rng Nhúm th hai ch u c mua bỏn liờn tc v ỏng lo ngi l s lng NTNN thuc nhúm ny ang cú xu hng tng v ang cú vai trũ nht nh nh h ng th tr ng Nhúm n y cng tha m gia lng on v tin n v nhng th thut lm giỏ Vỡ vy, cn cú nhng bin phỏp kim soỏt cht ch i vi giao dch ca NTNN, ng thi sa i, b sung quy nh v x pht hnh chớnh lnh vc chng khoỏn, theo ú nõng mc pht i vi cỏc hnh vi vi phm mi tớnh rn e Vi mc pht thp nh hin nay, nhiu ch th vi phm c tỡnh vi phm v chu np pht mc pht khụng thm vo õu so vi li nhun thu c Ngoi ra, cỏc t chc phỏt hnh cn phỏt hnh cỏc sn phm mi hp dn NTNN tham gia th trng chng khoỏn Vit Nam C quan cú thm quyn cng cn chỳ ý n vic xõy dng cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n vic phỏt hnh cỏc sn phm mi 108 KT LUN Kinh nghim t nhiu nc ang phỏt trin cho thy, th trng chng khoỏn ó úng mt vai trũ quan trng vic thu hỳt u t nc ngoi thỳc y tng trng kinh t Ngnh Chng khoỏn ca Vit Nam quỏ trỡnh phỏt trin cng ó cú nhiu chớnh sỏch nhm thu hỳt u t nc ngoi theo hng ngy cng thụng thoỏng hn Tuy nhiờn, bi hc t mt s cuc khng hong ti chớnh ó xy cho thy vic huy ng thụng qua TTCK cng tim n nhiu yu t ri ro Lm th no va thu hỳt u t nc ngoi cng nh qun tt cỏc ri ro liờn quan l hai mt ca mt luụn thỏch thc cỏc nh xõy dng chớnh sỏch v qun v mụ c bit, hon cnh nn kinh t núi chung v TTCK núi riờng ang phi i mt vi nhiu khú khn v vn, thỡ lm hp dn v lụi kộo c dũng ngoi vo l cp bỏch, cú ý ngha quan trng i vi th trng a v phỏp ca nh u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn l khớa cnh c cỏc quc gia dnh nhiu quan tõm, bi nh u t nc ngoi khụng ch cú vai trũ em li ngun u t nc ngoi cho quc gia, thỳc y dũng vn ng trờn ton cu m nhng quyt nh u t ca h cũn mang tớnh cht tham kho, hc hi cho nh u t nc v nh hng ln n th trng chng khoỏn nc Ti Hi ngh thnh viờn th trng chng khoỏn nm 2015, Ch tch y ban Chng khoỏn Nh nc V Bng khng nh, mt c ch hi nhp, ó gia nhp WTO v sp gia nhp Hip nh i tỏc xuyờn Thỏi Bỡnh Dng (TPP) thỡ Vit Nam khụng th ng ngoi h thng TTCK ton cu, bi l mun huy ng t th trng ton cu thỡ chỳng ta phi ci cỏch, nõng hng th trng s tham gia sõu rng hn na ca cỏc NTNN ti cỏc doanh nghip Vit Nam s to thờm ng lc doanh nghip ci thin cht lng qun tr, tng kh nng cnh tranh trờn th trng quc t, tng kh nng huy ng ca cỏc doanh nghip Vit Nam, tng cng tớnh minh bch ca th trng Nhỡn sut quỏ trỡnh t th trng chng khoỏn Vit Nam i n nay, 109 cú th núi rng vi mc ci tin v chớnh sỏch thu hỳt u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn l khỏ nhanh v tin b, cho thy nhng n lc ca c quan qun vic ci tin cỏc chớnh sỏch thu hỳt tt hn dũng u t nc ngoi cho doanh nghip v nn kinh t Nhng ci tin ny ang v s tip tc c trin khai phự hp vi thụng l quc t, ỏp ng cỏc iu kin quỏ trỡnh hi nhp kinh t ton cu 110 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu Ting Vit Xuõn Bỏch (2015), Bt u ni room, nõng hng th trng, http://www.nhandan.com.vn B K hoch v u t (2014), Bỏo cỏo nghiờn cu v phỏp lut u t mt s nc, H Ni B Ti chớnh (2012), Thụng t s 52/2012/TT-BTC ngy 05/4/2012 hng dn v vic cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn, H Ni B Ti chớnh (2015), Thụng t s 123/2015/TT-BTC ngy 19/8/2015 hng dn hot ng u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, H Ni Chớnh ph (2011), Ngh nh s 59/2011/N-CP ngy 18/7/2011 v vic chuyn doanh nghip 100% nh nc thnh cụng ty c phn, H Ni Chớnh ph (2012), Ngh nh s 58/2012/N-CP ngy 20/7/2012 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut chng khoỏn v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut chng khoỏn, H Ni Chớnh ph (2014), Ngh nh s 01/2014/N-CP ngy 03/1/2014 v vic nh u t nc ngoi mua c phn ca t chc tớn dng Vit Nam, H Ni Chớnh ph (2014), Ngh nh s 70/2014/N-CP ngy 17/7/2014 quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Phỏp lnh ngoi hi v Phỏp lnh sa i, b sung mt s iu ca Phỏp lnh ngoi hi, H Ni Chớnh ph (2015), Ngh nh s 60/2015/N-CP ngy 26/06/2015 sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 58/2012/N-CP ngy 20/7/2012 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut chng khoỏn v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut chng khoỏn, H Ni 10 Nguyn c Cng (Phũng Nghiờn cu Vietstock) (2014), Ni room nc ngoi: C phiu no s hng li, http://vietstock.vn 11 Duy Hong (Vietstock) (2013), Khi ngoi tham gia th trng chng khoỏn Vit Nam nh th no, https://www.shs.com.vn 12 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (2013), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, NXB i hc Quc gia H Ni 13 Phc Phm (2014), ễng V Bng: iu chnh ni room ngoi s trỡnh Chớnh ph vo thỏng 10/2015, http://vietstock.vn 111 14 Quc hi (2005), Lut doanh nghip s 60/2005/QH11 ngy 29/11/2005, H Ni 15 Quc hi (2005), Lut u t s 59/2005/QH11ngy 29/11/2005, H Ni 16 Quc hi (2006), Lut chng khoỏn s 70/2006/QH11 ngy 29/6/2006, H Ni 17 Quc hi (2008), Lut Quc tch, H Ni 18 Quc hi (2014), Lut doanh nghip s 68/2014/QH13 ngy 26/11/2014, H Ni 19 Quc hi (2014), Lut u t s 67/2014/QH13 ngy 26/11/2014, H Ni 20 Tp chng khoỏn s 176 (2013), Thu hỳt u t nc ngoi vo TTCK Vit Nam - Nhng bc tin b quỏ trỡnh hon thin h thng phỏp lý, H Ni 21 Tp ti chớnh (2015), Ni room - sc núng t chớnh sỏch, http://tapchitaichinh.vn 22 Lờ Anh Tun (2010), a v phỏp ca nh u t nc ngoi lnh vc chng khoỏn, kinh nghim quc t v hng hon thin, Lun thc s lut hc, Khoa lut - i hc Quc gia H Ni 23 Giang Thanh (2014), C phiu khụng cú quyn biu quyt -cn cõn nhc, http://tinnhanhchungkhoan.vn 24 Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 55/2009/Q-TTg ngy 15/4/2009 v t l tham gia ca nh u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, H Ni 25 Th tng Chớnh ph (2009), Quyt nh s 88/2009/Q-TTg ngy 18/6/2009 v vic ban hnh quy ch gúp vn, mua c phn ca nh u t nc ngoi cỏc doanh nghip Vit Nam, H Ni 26 Trng i hc Lut H Ni (2012), Giỏo trỡnh Lut Quc t, NXB Cụng an Nhõn dõn, H Ni II Ti liu ting nc ngoi 27 Brazil (1976), Brazilian bussiness law no 6404 on 15/12/1976 28 Brazil (2001), Brazilian law no 10.303/2001 29 Brazil (1983), Private Security Law 7.102, enacted in June 1983 30 Brazilian Securities and Exchange Commission (2007), CVM Instruction No 461 of the Brazilian Securities and Exchange Commission issued on of October 23, 2007, Brazil 31 Financial Services Commission (2014), Enforcement Decree of The Financial Investment Services and Capital Markets Act issued on 28/2/2014, Korea 112 32 James E Nolan (1996), Philippines Business: The Protable Encyclopedia for Doing Business with the Philippines, Philippines 33 Korea Communications Commission (2008), Telecommunications act in korea issued on 2008, Korea 34 Lucia Dammert (2008), Private Security: An Answer to public security needs in urban centers?, Brazil 35 Malaysia (1996), Securities Laws on 1996 36 Ministry Korea Communications Commission (2008), Broadcasting act in 2008, Korea 37 Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs (2009), Aviation act in korea issued on 2009, Korea 38 Presiden of Philipines (1996), The Philipines Foreign Investment Act (R.A.7042, 1991, amended by R.A 8179, 1996), Phillipines 39 Presiden of Philipines, Philipines bussiness law, Phillipines 40 Presidential decree (2008), Financial Service and Capital Market Act in Korea, Korea 41 Prime Minister (1999), Thailand foreign bussiness act of 1999 became active on 03/04/2000, Thailand 42 Prime Minister's Department (2012), Malaysia Foreign Investment committee guidlines on the acquisition of properties by local and foreign interests on 2012, Malaysia III Ti liu trang Web 43 www.msci.com, MSCI Global Market Accessibility Review, (Bỏo cỏo Kh nng Tip cn th trng ton cu ca MSCI) 113 ...I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH CM ANH địa vị pháp lý nhà đầu t- n-ớc Trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam pháp luật n-ớc Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN... lý liờn quan n a v phỏp lý ca nh u t nc ngoi trờn th trng chng khoỏn Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu C s lý lun, cỏc quy nh hin hnh ca phỏp lut Vit Nam liờn quan n a v phỏp lý. .. s ti, thc hin cỏc ngha v theo quy nh ca phỏp lut nc s ti Trong trng hp vi phm phỏp lut nc s ti, h s b x lý theo quy nh ca nc ny hoc theo iu c quc t m nc s ti tham gia Trong thi gian sinh sng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài , Luận văn địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài , Luận văn địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật việt nam và pháp luật nước ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay