Luận văn đánh giá những hạn chế về mặt công nghệ, hoạt động quản lý nhà nước theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 ở hà nam

100 105 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:09

Đại học Quốc gia nội Bộ khoa học công nghệ Trường đại học khoa học Xã hội nhân văn Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ Nguyễn Mạnh Tiến Đánh gía hạn chế mặt công nghệ, hoạt động quản nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN iso 9001:2000 nam Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành : Chính sách Khoa học Công nghệ Mã số : 60-34-70 Người hướng dẫn : PGS TS Vũ Cao Đàm Nội - 2008 Danh mục từ viết tắt QLCL Quản chất lƣợng HTQLCL Hệ thồng quản chất lƣợng QLNN Quản nhà nƣớc QLHCNN Quản hành nhà nƣớc KH&CN Khoa học Công nghệ KT-XH Kinh tế -xã hội TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam n WTO - World Trade Organization U B N D T p ISO International Standard O r g a n i z a t i o n T c h ứ c t h ƣ n g m i t h ế g i i U ỷ B a n n h â d â n T h n h p h T c h ứ c Ti ê u c h u ẩ n h o q u c tế Mục lục STT Nội dung Phần mở đầu Chƣơng I I II III 1 sở luận đánh giá hạn chế mặt công nghệ, hoạt động QLHCNN theo TCVN ISO 9001:2000 sách với hoạt động Công vụ VAI TRÒ CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Vai trò đánh giá QLNN 8 Vai trò đánh giá mặt Công nghệ CÁC KHÁI NIỆM, CÁC PHẠM TRÙ NGHIÊN CỨU 12 Đánh giá gì? Chuẩn mực đánh giá gì? Đánh giá hạn chế gì? 12 Khái niệm Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 13 Hệ thống quản chất lƣợng 17 Khách hàng/Công dân 18 Khái niệm đặc điểm Công nghệ; Công nghệ áp dụng 18 chung, Công nghệ cụ thể Khái niêm Công vụ, trình Công vụ CÁC MỐI QUAN HỆ: TCVN ISO 9001:2000 Công nghệ áp dụng chung Công vụ Công nghệ cụ thể QLHCNN Trang Đánh giá mặt Công nghệ hoạt động QLHCNN theo 20 24 24 25 26 TCVN ISO 9001:2000 đánh giá "mức độ hài lòng ngƣời dân" IV Mối quan hệ Công nghệ chung Công nghệ cụ thể vấn đề hạn chế hoạt động QLHCNN Công vụ 26 CƠ SỞ LUẬN CHÍNH SÁCH VỚI CÔNG VỤ ĐỂ HOẠT ĐỘNG QLHCNN THEO TCVN 9001:2000 27 NÂNG CAO SỰ THOẢ MÃN YÊU CẦU NGUỜI DÂN Là tất yêu mối quan hệ Công nghệ Cụ thể Công nghệ áp dụng định Củng cố hoạt động Công vụ Là vấn đề thực đƣợc 27 Củng cố hoạt động công vụ đồng thời với áp dụng 29 28 HTQLCL TCVN ISO 9001:2000 chuẩn hoá Hoạt động công vụ Kết luận Chương I Chƣơng II I A B Đánh giá mặt công nghệ thực trạng hoạt động qlhcnn theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Nam; sách hoạt động Công vụ 31 tổng quan hoạt động QLHCN nam 31 Khái quát vị trí địa điều kiên tự nhiên xã hội Hoạt động QLHCNN dƣới cánh nhìn Chính sách Công nghệ 31 31 Hiện trạng sách áp dụng TCVN 9001:2000 hoạt II 29 động QLNN Nam 38 Chính sách áp dụng tiêu chuẩn 38 Kết áp dụng tiêu chuẩn đến tháng 9/2008 43 44 A B III Đánh giá hạn chế mặt sách công nghệ thực trạng hoạt động qlhcnn theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Nam Những hạn chế rút từ kết nghiên cứu tài liêu ý kiến chuyên gia Kết luận rút từ ý kiến chuyên gia Kết điều tra xã hội học 44 46 52 53 3.1 Kết điều tra quan HCNN với nội dung đánh giá hạn chế 53 3.2 Kết điều tra quan HCNN với nội dung nguyên nhân hạn chế kh©u C«ng vô sách hoạt động Công vụ 54 Vấn đề xây dựng chuẩn Công vụ 56 Chính sách xây dựng chuẩn Công vụ 57 IV Kết luận Chương II: Chƣơng III giải pháp chuẩn hoá hoạt động công vụ đồng thời với áp 56 59 60 dụng tiêu chuẩn Iso 9001:2000 nam Chuẩn hoá hoạt động công vụ 60 Chuẩn hoá hoạt động Công vụ gì? 60 Chuẩn hoá Công vụ có ích lợi gì? 60 Quan điểm Chuẩn hoá Công vụ 63 Nguyên tắc xây dựng chuẩn Công vụ 66 Nội dung chuẩn Công vụ phải có yêu cầu 67 Giải pháp mô hình chuẩn hoá hoạt động công vụ sách áp dụng tiêu chuẩn Iso 9001:2000 67 Kinh nghiệm nƣớc 67 Kinh nghiệm nƣớc Kết điều tra xã hội học khảng định : Phải đồng thời 70 71 I II thực chuẩn hoá Công vụ với áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2000 Một số mô hình tiền chuẩn hoá hoạt động công vụ áp dụng HTQLCL QLHCNN Giải pháp Chuẩn hoá Công vụ áp dụng hệ thống quản chất lƣợng TCVN ISO 9001:2000 Nam 73 74 a Chuẩn hoá Công vụ áp dụng hệ thống QLCL bổ trợ 74 cho b Chuẩn hoá Công vụ khắc phục hạn chế hệ thống 75 QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 c Giải pháp áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 77 9001 :2000 đồng thời với Chuẩn hoá Công vụ kết luận chương III Kết luận khuyến nghị 79 80 Kết luận 80 Khuyến nghị 81 Tài liệu tham khảo 83 Phụ lục 84 Phần Mở đầu nghiên cứu đề tài Hoạt động quản hành nhà nƣớc Việt Nam bƣớc cải cách thƣờng xuyên đƣợc đánh giá theo máy tổ chức nhà nƣớc Một hình thức quản đƣợc áp dụng quản theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Đây tiêu chuẩn quốc tế áp dụng vào Việt Nam Mặt khác Công nghệ Bộ tiêu chuẩn yêu cầu thay đổi triết hoạt động hành nhà nƣớc, làm hài lòng ngƣời dân Mặt khác hoạt động quản nhà nƣớc có chung yêu cầu riêng hiệu lực, hiệu hoạt động Sự lồng ghép hai chế có tạo xung đột, đào thải trừ lẫn hay không? Cần thiết phải nghiên cứu đánh giá phát hạn chế trình áp dụng đề sách phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 mô tả điều phải làm để xây dựng hệ thống quản chất lƣợng nhƣng không nói làm để xây dựng Về mặt Công nghệ, hoạt động quản nhà nƣớc theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 áp dụng hình thức quản theo tiêu chuẩn quốc tế với việc quy định chặt chẽ định hƣớng mục tiêu rõ ràng từ đầu Thiết kế trình, trình tự thủ tục hoạt động công vụ từ trƣớc, thông qua việc xây dựng thực sách chất lƣợng, mục tiêu chất lƣợng, qui trình hoạt động cho loại công việc, khắc phục sai sót giải pháp phòng ngừa nên hoạt động quản hành nhà nƣớc trở thành Công nghệ Công nghệ vận hành máy nhằm làm hài lòng nhân dân "Lấy hài lòng ngƣời dân làm thƣớc đo" -Theo lời phó thủ tƣớng Nguyễn Thiện Nhân Nhƣ mặt luận Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 thay đổi hình thức nội dung hoạt động quản nhà nƣớc không nói thay đổi nhƣ Mâu thuẫn luận quản nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa áp dụng hình thức quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế đƣợc đặt cần có điều chỉnh phù hợp Về thực tiễn, thực định số 144/2006/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ, việc áp dụng hệ thống quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành nhà nƣớc Thực định này, có gần 170 quan hành gần 40 tỉnh, thành phố thực cho nhiều hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ đơn vị Nhƣng trình triển khai mắc phải nhiều vấn đề thực tiễn nhƣ: Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành nhà nƣớc có số biểu mang tính hình thức Áp dụng số lĩnh vực nhƣng uy tín nhà nƣớc chƣa tăng Các quan thuộc khối nội chính; Các phận thực chức Thanh tra Kiểm tra Giải đơn thƣ khiếu lại tố cáo tất quan nhà nƣớc cho đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu pháp khác luôn mâu thuẫn Nâng cao thoả mãn khách hàng lĩnh vực hành nhà nƣớc này, thể uy tín nhà nƣớc với đông đảo nhân dân khách hàng trực tiếp giao dịch nên việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 với qui trình thể hài lòng khách hàng trực tiếp chƣa hợp Tiến độ thực hiện, theo đạo đến năm 2010 áp dụng tất đơn vi thuộc trung ƣơng, tỉnh, huyện phải thực Điều khiến cho việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, từ chỗ mục tiêu phấn đấu để thể đẳng cấp đơn vị mình, thành cận tối thiểu bắt buộc phải vƣợt qua, nên có xu hƣớng đối phó thực cốt để có chứng Hoạt độngvấn đánh giá có nhiều hạn chế chuyên môn không giải đƣợc mẫu thuẫn hình thức nội dung hoạt động Công vụ Các tổ chức tƣ vấn có biểu chào giá cạnh tranh có đơn vị thuê tƣ vấn 200 triệu có đơn vị hạ xuống 60- 70 triệu cho tổ chức Vì chất lƣợng đích thực tổ chức không đƣợc coi trọng Tỉnh Nam nhƣ địa phƣơng khác nƣớc, việc triển khai thực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 lĩnh vực QLHCNN đƣợc tiến hành năm 2007 Cũng nhƣ tỉnh Nam xuất nhiều mâu thuẫn, cần phải nghiên cứu nhằm điều chỉnh sách áp dụng cho phù hợp Đánh giá hạn chế việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sở coi Công nghệ, vận dụng sách Công nghệ thấy rõ hoạt động quản hành địa phƣơng cần có điều kiện gì? Về hành chính, điều kiện đội ngũ cán bộ, điều kiện vật chất tổ chức thực sách Tóm lại, xung đột Công nghệ quản theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 với nề nếp cách thức hoạt động công vụ nam có xu làm hiệu Vì cần thiết phải đánh giá mặt công nghệ đề xuất sách phù hợp với điều kiện tỉnh Từ câu hỏi đặt là: Đánh giá mặt sách Công nghệ, hoạt động quản hành nhà nƣớc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tỉnh Namhạn chế gì? Làm để nâng cao hiệu nó? Lịch sử nghiên cứu Tình hình nghiên cứu nƣớc Áp dụng TCVN ISO 9001:2000 nhiều mục đích khác tùy theo yêu cầu tổ chức Việc áp dụng thí điểm tiêu chuẩn lĩnh vực hành nƣớc áp dụng Malaysia, Singapo, Ấn độ Các nƣớc việc tổ chức thực họ thành công.Tuy nhiên tính chất trình độ hoạt động QLNN Việt Nam khác với nƣớc trình độ xã hội khác Vì nghiên cứu kinh nghiệm nƣớc cần thiết Đây câu hỏi nhằm tìm vấn đề nghiên cứu Tác giả không dùng câu hỏi trực tiếp mà cố gắng hỏi hành động thực tế có để so sánh lựa chọn đạt mục tiêu số liệu chân thực Câu hỏi 3: Theo Ông/ bà Trong trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động QLHCN địa phƣơng vấn đề Chuẩn hoá công vụ có ảnh hƣởng đến việc làm hài lòng ngƣời dân Đây câu hỏi trực tiếp đƣợc kèm theo giải thích Công vụ chuẩn chuẩn hoá Công vụ cho ta kết trực tiếp số lƣợng ngƣời trí với quan điểm tác giả Kết hợp với việc xác định đối tƣợng điều tra với 100% số ngƣời đƣợc hỏi ngƣời tiếp xúc với ISO nên họ ngƣời hiểu đƣợc vấn đề nghiên cứu Câu hỏi cho ta trực tiếp kết điều tra xã hội học nội dung tác giả nêu Có thể nói luận chứng minh nội dung viết tác giả c Kết tổng hợp: (Bảng 10) Câu hỏi Điều tra với 380 phiếu có 276 phiếu trả lời có chiếm 73%, 104 phiếu trả lời không chiếm 27% Câu hỏi Điều tra với 276 phiếu có 223 phiếu trả lời có chiếm 81%, 43 phiếu trả lời không chiếm 19% Câu hỏi Với 380 phiếu hỏi: Có 275 phiếu, chiếm 72,4% trả lời ảnh hƣởng lớn 79 phiếu trả lời cho có ảnh hƣởng chiếm 20,8% 26 phiếu trả lời không 73 ảnh hƣởng chiếm 6,8% d Kết luận từ điều tra xã hội học: - Do đại đa số xác nhận có hai hệ thống tồn nhƣ kết luận áp dụng để đối phó cốt có chứng Trùng với tài liệu kết luận ban đạo ISO nam - Do đại đa số ngƣời (đã đánh giáhạn chế) trả lời để so sánh lựa chọn kết luận chƣa có chuẩn công vụ để so sánh -Với tất số liệu điều tra phạm vi toàn kết phù hợp với nhận định tác giả vấn đề chƣa chuẩn hoá công vụ vấn đề hạn chế lớn trình áp dụng hệ thống quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 Nam Giải pháp phải kết hợp áp dụng HTQLCL đồng thời với Chuẩn hoá Công vụ Một số mô hình tiền chuẩn hoá hoạt động Công vụ áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000 quản HCNN: Kinh nghiệm nƣớc, số tỉnh, kinh nhiệm số lĩnh vực áp dụng đạt hiêu có thống đồng thời sách áp dụng TCVN ISO 9001:2000 với sách củng cố Công vụ Điển hình phƣơng thức áp dụng TCVN ISO 9001:2000 với chƣơng trình 5S Công vụ: -Săn sóc ( Hƣớng tới khách hàng) -Sàng lọc (Chọn lọc hợp trình tự thủ tục) -Sắp sếp (Hệ thống hoá trình) -Sạch (Tinh lọc không cần thiết) -Sẵn sàng (Mọi nguồn lực săn sàng, trình dƣợc làm chủ ) 74 Hoạc mô hình Quản chất lƣợng toàn diện theo phong cách Nhật đƣợc tiến sĩ Deming tổng kết phát triển lên thành phƣơng pháp quản có tính triết Một quan, tổ chức muốn đạt đƣợc trình độ "quản chất lƣợng toàn diện" phải đƣợc trang bị điều kiện cần thiết để có đƣợc chất lƣợng thông tin, chất lƣợng đào tạo, chất lƣợng hành vi, thái độ, cử chỉ, cách cƣ xử nội Cơ quan nhƣ ngƣời dân Giải pháp Chuẩn hoá Công vụ áp dụng hệ thống quản chất lƣợng TCVN ISO 9001:2000 Nam a Chuẩn hoá Công vụ áp dụng hệ thống QLCL bổ trợ cho  Chuẩn hoá Công vụ làm trình áp dụng HT QLCL thuận lợi đơn giản + Khi xây dựng hệ thống có Chuẩn Công vụ việc làm đơn giản nhặt Chuẩn công vụ lắp vào nội dung qui trình sử công việc Không nhiều thời gian, tiền của, kể không thiết phải thuê tƣ vấn + Khi đánh giáChuẩn so sánh không nhiều thời gian công sức, tiền cho công tác đánh giá Việc làm đơn giản bỏ khâu tƣ vấn + Khi vận hành có công vụ chuẩn ngƣời kiểm soát ngƣời thực công vụ rễ thống Khi không thống có chuẩn để so sánh Từ việc giảm bớt quan kiểm soát +Chuẩn hoá Công vụ giải pháp tốt để hạn chế tính cá nhân công chức Hƣớng ngƣời vào mục tiêu hệ thống nhà nƣớc + Khi cải tiến hoàn chỉnh, có đƣợc vấn đề trọng tâm để xây dựng không lãng phí tiền công sức  Chuẩn hoá Công vụ định đến chất lượng hệ thống 75 + Chuẩn hoá hoạt động Công vụ yếu tố định đến hệ thống có kết hay không Có chuẩn Công vụ hoạt động QLCL theo ISO có hệ thống Không có ISO mà có chuẩn công vụ mục tiêu làm hài lòng khách hàng thực đƣợc nhƣng độ ổn định chƣa cao + Chuẩn hoá tác động lại hệ thống QLCL, buộc hệ thống phải điều chỉnh cho phù hợp với chuẩn  Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 có tác động tích cực hướng hệ thống vào việc làm hài lòng khách hàng tổ chức công dân + Nó điều phối Công vụ đơn vị làm thống mục tiêu tạo nên chất lƣợng hệ thống + Nó có phận kiểm soát chất lƣợng thƣờng trực, điều phối, điều chỉnh hệ thống  Thống "việc phải làm" "Việc Làm nào?" Theo nguyên tắc " Chỉ có kết tốt trình tạo có kết tốt" Quá trình Công vụ Quyết định đến kết thực hệ thống quản chÊt lƣợng theo TCVN ISO 9001:2000 Ngƣợc lại hệ thống quản chất lƣợng theo TCVN ISO 9001:2000 tác động vào trình công vụ theo nguyên tắc " Chỉ có kết tốt quản tốt trình tạo nó" b Chuẩn hoá Công vụ khắc phục hạn chế hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Theo chuyên gia chất lƣợng ISO mô hình quản chất lƣợng từ xuống dựa nguyên tắc đề ra, Chuẩn hoá Công vụ bao gồm hoạt động độc lập từ dƣới lên dựa vào trách nhiệm, lòng tin cậy bảo đảm hoạt động ngƣời thực thi, nhóm Công vụ 76 ISO thúc đẩy đề qui tắc văn bản, nhƣng lại nhãng yếu tố xác định mặt số lƣợng Còn Chuẩn hoá hoạt động Công vụ kết hợp sức mạnh ngƣời, đơn vị để tiến hành hoạt động cải tiến, hoàn thiện liên tục, tích tiểu thành đại tạo nên chuyển biến ISO lấy kiểm soát làm phƣơng châm, sinh máy kiểm soát chất lƣợng, Chuẩn hoá Công vụ ngƣời chịu trách nhiệm chất lƣợng cán kiểm tra mà ngƣời làm sản phẩm, ngƣời công chức, viên chức, lao động v.v tuỳ vào trƣờng hợp cụ thể Quá trình Chuẩn hoá Công vụ có tính độc lập với ISO với ý tƣởng sau đây:  Quản chất lƣợng trách nhiệm ngƣời, phận hệ thống  Quản chất lƣợng theo chuẩn Công vụ hoạt động tập thể đòi hỏi phải có nỗ lực chung ngƣời;  Quản chất lƣợng theo chuẩn Công vụ đạt hiệu cao ngƣời tham gia; ISO lấy vài đơn vị chức đơn vị thực hiện, đơn vị khác tham gia phần liên quan (rất ít) Gọn nhẹ, dễ làm nhƣng đơn vị khác gần nhƣ đứng cuộc, không tạo khí chung, hạn chế hiệu  Chuẩn hoá Công vụ đòi hỏi chất lƣợng tổng hợp đòi hỏi phải quản có hiệu giai đoạn công việc  Hoạt động nhóm chất lƣợng phần cấu thành quản chất lƣợng tổng hợp  Chuẩn hoá Công vụ cho ta thực liên thông nhiêu quan ISO cố định kép kín đơn vị 77 c Giải pháp Chuẩn hoá Công vụ sách áp dụng TCVN ISO 9001 :2000 Quản chất lƣợng kết hợp với chuẩn hoá Công vụ cách tiếp cận quản chất lƣợng công đoạn nhằm nâng cao suất hiệu chung tổ chức Mặc dù lĩnh vực khác nhƣng nhìn chung hai vấn đề lƣu tâm đến chất lƣợng tất hoạt động, hiểu biết, cam kết, hợp tác toàn thể thành viên tổ chức, cấp lãnh đạo Các đặc trƣng hình thức kết hợp nhƣ hoạt động gói gọn vào 12 điều mấu chốt dƣới đây; Đó đồng thời trình tự để xây dựng hệ thống :  Nhận thức: Phải hiểu rõ khái niệm, nguyên tắc quản chung, xác định rõ vai trò, vị trí chuẩn hoá Công vụ  Cam kết: Sự cam kết lãnh đạo, cấp quản toàn thể nhân viên việc bền bỉ theo đuổi chƣơng trình mục tiêu chất lƣợng, biến chúng thành thiêng liêng ngƣời nghĩ đến công việc  Tổ chức: Đặt ngƣời vào chỗ, phân định rõ trách nhiệm ngƣời  Đo lường: Đánh giá mặt định lƣợng cải tiến, hoàn thiện chất lƣợng nhƣ chi phí hoạt động không chất lƣợng gây  Hoạch định chất lượng: Thiết lập mục tiêu, yêu cầu chất lƣợng, yêu cầu áp dụng yếu tố hệ thống chất lƣợng  Thiết kế chất lượng: Thiết kế công việc, thiết kế sản phẩm dịch vụ, cầu nối với chức tác nghiệp 78  Hệ thống quản chất lượng: Xây dựng sách chất lƣợng, phƣơng pháp, thủ tục quy trình để quản trình hoạt động đơn vị  Sử dụng phương pháp thống kê: theo dõi trình vận hành hệ thống chất lƣợng  Tổ chức nhóm chất lượng nhƣ hạt nhân chủ yếu để cải tiến hoàn thiện chất lƣợng công việc, chất lƣợng sản phẩm  Sự hợp tác nhóm đƣợc hình thành từ lòng tin cậy, tự trao đổi ý kiến từ thông hiểu thành viên mục tiêu, kế hoạch chung tạo liên thông Công vụ  Đào tạo tập huấn thƣờng xuyên cho thành viên đơn vị nhận thức nhƣ kỹ thực công việc  Lập kế hoạch thực hiện: Trên sở nghiên cứu cẩm nang áp dụng phối hợp chuẩn hoá Công vụ áp dụng hệ thống chất lƣợng theo bé tiªu chuÈn TCVN 9001:2000, lập kế hoạch thực theo phần công việc để thích nghi dần, bƣớc tiếp cận tiến tới áp dụng toàn 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG III Chương III tác giả muốn trình bày giải pháp chuẩn hoá hoạt động Công vụ sách Công nghệ nói chung sách áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nói riêng vào tỉnh Nam tóm tắt điểm sau : 1) Sau nêu rõ khái niệm Công vụ chuẩn trình chuẩn hoá công vụ Tác giả xem xét lợi ích nói tương quan với QLHCNN, với tổ chức NN, với sách Công nghệ hoạt động QLNN Tác giả đưa quan điểm Chuẩn hoá Công vụ trình qua rút quan điểm cụ thể, nguyên tắc nội dung trình chuẩn hoá Công vụ 2) Giải pháp mô hình chuẩn hoá Công vụ sách áp dụng tiêu chuẩn - Tác giả đưa luận nghiên cứu từ mô hình sách áp dụng Malayxia Kinh nghiệm học tập nước Thanh Hoá, đặc biệt kết điều tra xã hội học 10 đơn vị tổ chức tỉnh để khảng định luận « Kết hợp chuẩn hoá Công vụ sách áp dụng tiêu chuẩn » - Tác giả trình bày số mô hình tiền (Trước khi) Chuẩn hoá áp dụng thành Công chương trình 5S Công vụ, Quản chất lượng toàn diện tiến sĩ Deming - Về giải pháp sách Công nghệ nói chung sách áp dụng tiêu chuẩn nói riêng tác giả trình bày tác động thuận chuẩn hoá với áp dụng tiêu chuẩn Hai yếu tố mà Chuẩn hoá vượt nên ISO yếu tố xác định mặt số lượng yếu tố lấy người thực thi người chụi trách nhiêm thay cho máy giám sát ISO Từ rút đươc ý tưởng độc lập chuẩn hoá - Quản chất lượng kết hợp với chuẩn hoá Công vụ cách tiếp cận quản chất lượng công đoạn có Các đặc trưng tác giả tổng kết 12 điều đồng thời trình tự để xây dựng hệ thống : 80 Kết luận khuyến nghị Kết luận Trƣớc yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, thực công việc công nghiệp hoá đại hoá, tạo tiền đề vững vàng bƣớc vào kinh tế thị trƣờng, hội nhập, kinh tế tri thức, toàn cầu hoá, việc nghiên cứu đánh giá hoạt động quản nhà nƣớc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 có vai trò quan trọng áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 có ảnh hƣởng lớn cải cánh hành nhà nƣớc Tuy nhiên, hoạt động quản nhà nƣớc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Nam hạn chế Vì vậy, đánh giá cần thiết để đạt mục tiêu làm hài lòng ngƣời dân Đánh giá mặt Công nghệ cách nhìn phát điểm yếu, thiếu sách Đó Khâu Công vụ, Giải pháp chuẩn hoá Công vụ kết tháo gỡ vấn đề xúc cấp, ngành địa phƣơng Luận văn nghiên cứu, đề xuất số luận Khoa học cho việc Chuẩn hoá Công vụ sách kết hợp chuẩn hoá công vụ với áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Với hệ thống kết nghiên cứu phân tích nhƣ trình bày, luận văn thực đƣợc yêu cầu đề Cụ thể là: 1) Đƣa đƣợc sở luận việc đánh giá mặt sách Công nghệ hoạt động QLNN theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Tìm nguyên nhân hạn chế vấn đề Công vụ giải pháp chuẩn hoá với hoạt động Công vụ 2) Đánh giá mặt Công nghệ, thực trạng hoạt động QLHCNN theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Nam; Phát vấn đề hạn chế 81 Đề xuất xây dựng Chính sách hoạt động Công vụ Chuẩn hoá hoạt động công vụ 3) Đề xuất quan điểm, nguyên tắc, nội dung giải pháp mô hình sách thực chuẩn hoá hoạt động Công vụ đồng thời với áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 nam Tuy nhiên, với thời gian khả tác giả có hạn, luận văn số hạn chế sau đây: - Trong trình khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động số liệu điều tra, lấy đƣợc chi tiết cụ thể đơn vị thực đến năm 2008, chƣa có nhiều số liệu đề đánh giá thực tế triền khai tỉnh chƣa đƣợc nhiều - Các số liệu tham khảo nƣớc giới khu vực chƣa nhiều theo nội dung cần phải so sánh với thực trạng Việt Nam Khuyến nghị Để hoạt động QLNN theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đạt mục tiêu làm hài lòng ngƣời dân, sở thống việc áp dụng tiêu chuẩn với Chuẩn hoá hoạt động Công vụ, tác giả luận văn mạnh dạn khuyến nghị hành động cụ thể đƣa giải pháp nhƣ sau: 1) Cần sửa đổi, bổ xung chế áp dụng quy định Chỉ thị số : 02/2007/ CT-UBND ngày 9/4/2007 Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 13/3/2007 UBND tỉnh Nam việc ỏp dụng HTQLCL theo theo tiờu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Nam Hƣớng sửa đổi: Kết hợp việc áp dụng hệ thống QLCL với việc Chuẩn hoá công vụ, Giao cho sở Khoa học chủ trì kết hợp với Sở nội vụ, sở ban ngành tỉnh xây dựng đề án chuẩn hoá Công vụ trình UBND dân tỉnh ban hành Nội dung đƣợc coi nhƣ nhiệm vụ Khoa học năm 2008 2009 để 82 kết hợp với đề án áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động QLHCNN 2) Đề xuất với Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu trình phủ xem xét lại số nội dung Quyết định số 144/2006/QĐ -TTg ngày 20/6/2006 Nhƣ thời gian thực đến năm 2010 hoàn thành; hoạc giao cho quan Khoa học Công nghệ hƣớng dẫn bổ xung để trình thực đạt mục tiêu thực chất 3) Cần đổi quan điểm, nguyên tắc, nội dung nhƣ mô hình chuẩn hoá công vụ theo hƣớng Công nghệ mà nội dung luận văn đề cập, đảm bảo quán mục tiêu làm hài lòng ngƣời dân 4) Cần sử dụng kết luận văn việc thực sách chuẩn hoá Công vụ trình thực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 Nam./ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Cao Đàm: Phƣơng pháp luận Nghiên cứu khoa học, NXB KHKT, 2005 Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ việc áp dụng hệ thống quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành nhà nƣớc Quyết định số 2596/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 29.12.2000 Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trƣờng (nay Bộ KH&CN) ban hành TCVN ISO 9001:2000 từ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn ISO 9000 Quyết định Phê duyệt Đề án áp dụng hệ thống quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành nhà nƣớc địa bàn tỉnh Nghệ An, Quyết định số 3210 Kế hoạch UBND tỉnh Thanh hoá, triển khai áp dụng Hệ thống quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quan hành Nhà nƣớc giai đoạn 2007 - 2008 Báo Theo Tuổi Trẻ ngày 02/01/2006)"Lấy hài lòng ngƣời dân làm thƣớc đo" Phó chủ tịch thƣờng trực UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nhƣ nói chủ đề năm 2006, năm Cải cách hành (CCHC) TP.HCM Nguyễn Nam Hải - "ĐỂ HTQLCL ISO 9001:2000 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC SỰ HIỆU QUẢ" Nguyễn Thi Minh -Phó Giám đốc Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn -QUACERT -"Việc áp dụng ISO 9001:2000 quan hành Nhà nƣớc" Vũ Tuấn Anh Trần Ngọc Trung- Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ tổ chức GTZ SME tài trợ " Xây dựng hệ thống quản chất quản chất lƣợng dựa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Sở Công nghiệp nam" Tháng năm 2005 84 Phụ lục Phiếu Điều tra hoạt động QLNN áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (Xin đánh dấu "X" vào ô mà ông/bà đồng ý tương ứng) I Thông tin chung Tên quan: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Cơ quan chủ quản: Thuộc loại hình (xin đánh dấu"x" vào ô phù hợp): Cơ quan QLNN: Cơ quan hành nghiệp: II hiên trang đơn vị hoạc áp dụng Đã áp dụng (Có chứng chỉ): Đang áp dụng: Chƣa áp dụng III Câu hỏi điều tra Câu hỏi 1: Ông/ bà cho biết Trong trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động QLHCN địa phƣơng hiên có hay không cách thức sau: 85 + Có hai hệ thống tồn tại, hệ thống thực theo văn xây dựng hồ sơ ISO hệ thống thực bình thƣờng nhƣ cũ số lĩnh vực HTQLCL Câu hỏi 2: Quá trình Xây dựng thực hệ thống quản chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 đơn vị ông/ bà có để so sánh lựa chọn giải pháp hay giải pháp không? Giải thích thêm : -Trong câu hỏi đề cấp đến thao tác giải công việc cụ thể hàng ngày công chức không đề cấp đến lĩnh vực mà ngƣời trả lời không trực tiếp tham gia - Câu hỏi giành cho ngƣời trả lời có hệ thông tồn đơn vị Câu hỏi 3: Theo Ông/ bà Trong trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2000 vào hoạt động QLHCN địa phƣơng hiên vấn đề Chuẩn hoá công vụ có ảnh hƣởng đến việc làm hài lòng ngƣời dân Giải thích thêm: 86 -Công vụ chuẩn là: Mẫu Công vụ bao gồm tập hợp thao tác, thủ tục hay yêu cầu đƣợc xác định định lƣợng (Ngạch bậc công việc, định mức kinh tế kỹ thuật, Số lƣợng sản phẩm, dịch vụ ) mối quan hệ với định tính (làm hài lòng ngƣời dân) khuôn mẫu để gốc so sánh -Chuẩn hoá hoạt động Công vụ là: Cách thức làm cho hoạt động Công vụ thực tiễn gần sát với mẫu Công vụ chuẩn - Phiếu điều tra ban ký tên hoạc không ký tên nam, ngày tháng năm 2008 87 ... ngh, hot ng qun lý nh nc theo b tiờu chun TCVN ISO 9001: 2000 tnh H Nam cú nhng nghiờn cu sau: Vn th 1: - L cỏc yờu cu chung v h thng qun lý, nờn b tiờu chun TCVN ISO 9001: 2000 l mt Cụng ngh... ngh giỳp phỏt hin b TCVN ISO 9001: 2000 l mt Cụng ngh thuc nhúm Cng ngh ỏp dng chung Ni dung ca ISO 9001: 2000 l: Cỏc yờu cu ca H thng qun lý cht lng (HTQLCL) theo ISO 9001: 2000 c trỡnh by cỏc... theo hng ng thi ỏp dng b tiờu chun TCVN ISO 9001: 2000 vi chớnh sỏch chun hoỏ Cụng v luận - Lun c lý thuyt: + Phõn tớch t lý thuyt v Cụng ngh hot ng qun lý nh nc v yờu cu ca b tiờu chun TCVN ISO
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá những hạn chế về mặt công nghệ, hoạt động quản lý nhà nước theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 ở hà nam , Luận văn đánh giá những hạn chế về mặt công nghệ, hoạt động quản lý nhà nước theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 ở hà nam , Luận văn đánh giá những hạn chế về mặt công nghệ, hoạt động quản lý nhà nước theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 ở hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay