Luận văn đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh

92 109 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 20:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Việt Dũng ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI NHÀ MÁY VẠN LỢI TẠI VĂN MÔN, YÊN PHONG, BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Việt Dũng ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI NHÀ MÁY VẠN LỢI TẠI VĂN MÔN, YÊN PHONG, BẮC NINH Chuyên ngành: Khoa Học Môi Trƣờng Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Hoàng Anh Lê Hà Nội, 2015 Lời cảm ơn Trong thời gian học viên cao học Khoa Môi trƣờng, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; nhận đƣợc giảng dạy, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô Khoa Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng tới thầy cô truyền thụ kiến thức, giúp hoàn thành tốt khóa học Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tới giáo viên hƣớng dẫn, TS Hoàng Anh Lê, ngƣời thầy tận tình hƣớng dẫn, bảo tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, ngƣời thân bạn bè bên để động viên ủng hộ suốt trình học tập Trân trọng! Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Trần Việt Dũng i MỤC LỤC MỞ ĐẦU…… CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chất thải nguy hại 1.1.1 Khái niệm chất thải chất thải nguy hại .2 1.1.2 Các tính chất thành phần nguy hại CTNH 1.1.3 Phân loại CTNH 1.2 Quản tổng hợp CTNH .6 1.2.1 Khái niệm quản chất thải quản CTNH 1.2.2 Cơ sở pháp quản chất thải nguy hại 1.3 Tổng quan tình hình phát sinh quản chất thải nguy hại Việt Nam .8 1.3.1 Các nguồn phát sinh chất thải nguy hại Việt Nam 1.3.1.1 Nguồn thải từ hoạt động công nghiệp .8 1.3.1.2 Nguồn thải từ hoạt động nông nghiệp .13 1.3.1.3 Nguồn thải từ hoạt động y tế 15 1.3.2 Tình hình quản chất thải nguy hại Việt Nam 19 1.4 Tổng quan Công ty TNHH Vạn Lợi 22 1.4.1 Thông tin chung 22 1.4.2 Nghành nghề kinh doanh Công ty .23 1.4.3 Cơ cấu tổ chức 23 1.4.4 Tình hình hoạt động sản xuất Công ty TNHH Vạn Lơi 24 1.4.5 Các quy trình xử Công ty 27 CHƢƠ NG : MỤ C TIÊU , Đ Ố I TƢ ỢN G, PH ẠM V I P HƢƠN G PH ÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 31 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 32 ii 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 32 2.3.2 Điều tra, khảo sát thực tế 32 2.3.3 Tham vấn ý kiến chuyên gia 33 2.3.4 Thu thập sốliêu vàđánh giábiên pháp quản lýtại nhàmáy xửlýCTNH Vạn Lợi .34 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 35 3.1 Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng nhà máy xử CTNH Vạn Lợi 35 3.1.1 Hiện trạng môi trường không khí 35 3.1.2 Hiện trạng môi trường nước 38 3.1.3 Hiện trạng xử chất thải rắn .42 3.1.4 Hiện trạng tiếng ồn, độ rung nhiệt 44 3.2 Hiện trạng công tác xử môi trƣờng nhà máy 44 3.2.1 Hiện trạng quản môi trường nhà máy 51 3.2.2 Đánh giá trạng quản chất thải nhà máy 53 3.2.3 Các khó khăn việc quản xử chất thải nhà máy .55 3.2.4 Các vấn đề nảy sinh trình vận hành nhà máy 55 3.3 Một số ý kiến đề xuất để nâng cao việc quản 56 3.3.1 Giải pháp sản xuất 56 3.3.2 Giải pháp nâng cao lực việc quản môi trường .57 3.3.3 Giải pháp cải tiến quản xử CTNH 58 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC i iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Chất thải công nghiệp phát sinh số khu vực nghiên cứu Bảng 1.2: Thống kê lƣợng hóa chất BVTV nhập từ 1991-2007 14 Bảng 1.3: Số lƣợng sở y tế giƣờng bệnh năm 2008 16 Bảng 1.4: Chỉ tiêu chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh Việt Nam 16 Bảng 1.5: Tổng hợp khối lƣợng phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại 18 Bảng 1.6: Danh mục máy móc thiết bị, hệ thống nhà máy 24 Bảng 1.7: Danh sách CTNH Vạn Lợi đăng ký vận chuyển, xử 25 Bảng 1.8: Nhu cầu nguyên vật liệu nhà máy 27 Bảng 3.1: Kết phân tích môi trƣờng xung quanh Công ty TNHH Vạn Lợi 35 Bảng 3.2: Kết phân tích môi trƣờng không khí khu vực nhà máy 36 Bảng 3.3: Kết phân tích chất lƣợng khí thảitái chế kim loại 38 Bảng 3.4: Số lƣợng Chất thải nguy hại 42 Bảng 3.5: Thông tin chủ nguồn thải chuyển giao CTNH để xử lý, tiêu hủy43 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Biểu đồ phát sinh CTR y tế nguy hại theo vùng kinh tế 17 Hình 1.2: Biểu đồ thành phần CTR y tế theo tính chất nguy hại 17 Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức máy Công ty TNHH Vaṇ Lơị 23 Hình 1.4: Quy trình công nghệ hệ thống rửa chất thải rắn lẫn dầu 28 Hình 1.5: Quy trình làm súc rửa bao bì, thùng phuy dính dầu 28 Hình 1.6: Sơ đồ quy trình công nghệ nấu tái chế nhôm phế liệu 30 Hình 2.1: Bản đồ vị trí nhà máy xƣ̉ chất thải nguy hại CTNH Vạn Lợi 32 Hình 3.1: Biểu đồ so sánh chất nƣớc thải sản xuất năm 2003 với 2015 39 Hình 2: Bi ểu đồ so sánh ch ất t rong m ôi trƣ ờng nƣ ớc m ặt c tr ình q uan trắc MT ngày 06/07/2015 với Báo cáo năm 2003 40 Hình 3.3: Biểu đồ so sánh chất nƣớc ngầm năm 2003 với 2015 41 iv Hình 3.8: Sơ đồ quy trình xử chất thải rắn 44 Hình 3.4: Sơ đồ xử nƣớc thải sinh hoạt 46 Hình 3.5: Sơ đồ xử nƣớc thải sản xuất 47 Error! Hyperlink reference not valid v BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trƣờng CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRNH Chất thải rắn nguy hại PTBV Phát triển bền vững TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSS Total suspended solids (Tổng chất rắn lơ lửng) v i MỞ ĐẦU Quản chất thải nguy hại vấn đề đƣợc quan tâm nhiều công tác bảo vê ̣môi trƣờng của các nƣớc thế giới cũng nhƣ Viêṭ Nam Sƣ̣ phát triển maṇ h mẽ của cac nghanh công nghiêp̣ , đô thị đóng góp tích cực cho phát triển kinh tếxãhôị Măṭkhác cũng taọra môṭsốlƣơng lớn chất thải , đócónhiều chất thai chƣ́a phần nguy haị Các nghiên cƣ́u gần ở Viêṭ Nam cho thấy chất thải nguy haị có xu hƣớng gia tăng lƣợng , thành phần, chủng loại taọ nên sƣ́c ép không nhỏ đối với công tác quản , bảo vệ môi trƣờng sống ngƣời sinh vật [1-3, 14, 15] Để xử lƣợng chất thải rắn nói chung, chất thải nguy hại nói riêng; nhà máy xƣ̉ lý chất thải nguy haị đã đƣơc xây dựng vận hành , đó có nhà máy xử chất thải nguy hại thuộc quyền quản Công ty TNHH Vaṇ Lơị , xã Văn Môn , huyêṇYên Phong , tỉnh Bắc Ninh Tuy nhiên thƣc tế viêc̣ quản lý và xƣ̉ lý tốt chất thải nguy hại công ty có nhiều khó khăn phƣơng thức quản nghê ̣xƣ̉lýcòn nhiều haṇchế , công Trong thời gian gần công ty đã thu gom , vâṇ chuyển, lƣu giƣ̃ và xƣ̉ lý chất thải nguy hại cho nhiều doanh nghiêp̣ điạ bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Hƣng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ Hà Nội Các chất thải nguy hại chủ yếu là phôi nhôm , xỉ nhôm , mạt nhôm nhiễm dầu , thùng phuy Do tính chất đôc̣ haị loại chất thải mà việc quản trình thu gom , xƣ̉ lý của công ty vẫn chƣa đaṭ đƣơc hiệu nhƣ mong muốn mà vẫn còn tồn đong môṭ số lỗ hổng môi trƣờng Xuất phat tƣ̀ thƣc tiễn , đã lƣa chon đề tai "Đánh giá hiên trang quản lý chất thải đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử chất thải nguy hại nhà máy Vạn Lợi Văn Môn,Yên Phong, Bắc Ninh" với muc̣ tiêu nghiên cƣ́u , đanh giá hiệu quản lývàthực trạng xƣ̉lýchất thải nguy haịtaịnhàmáy Từ đóchỉ đƣợc thƣc traṇ g các khó khăn, vấn đề tồn đọng đề xuất nhóm giải pháp nhằm khắc phuc̣ cac khó khăn và vƣớng mắc tồn đong hiêṇ Qua phần đóng góp cho cán quản nhà nƣớc nhƣ cán quản công ty bƣớc giải vấn đề môi trƣờng hoạt động công ty gây nên CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chất thải nguy hại 1.1.1 Khái niệm chất thải chất thải nguy hại Chất thải gì? Theo định nghĩa Công ƣớc Basel Kiểm soát Chất thải Xuyên biên giới việc Tiêu hủy chúng (gọi tắt Công ƣớc Basel): chất thải "Những chất vật thể bị thải bỏ, chuẩn bị bị thải bỏ bị điều khoản luật pháp quốc gia yêu cầu phải thải bỏ" Theo Luật Bảo vệ môi trƣờng (BVMT) năm 2015 Chất thải vật chất đƣợc thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác [13] Chất thải nguy hại gì? Công ƣớc Basel không đƣa định nghĩa cụ thể CTNH mà đƣa phụ lục Công ƣớc, xác định chất thuộc Phụ lục I có thuộc tính Phụ lục III, chất nƣớc sở quy định luật pháp nƣớc đó, đƣợc coi CTNH EU, Chỉ thị Hội đồng số 91/689/EEC, định nghĩa CTNH chất thải đƣợc xác định thuộc danh sách Phụ lục I II, có đặc tính nhƣ Phụ lục III Chỉ thị Đây cách định nghĩa tƣơng đồng với định nghĩa Công ƣớc Basel Cục BVMT Mỹ (US EPA, 2010), định nghĩa CTNH "Chất thải có tính chất nguy hiểm nguy hiểm tiềm tàng môi trƣờng sức khỏe ngƣời Chất thải nguy hại dạng rắn, lỏng, khí bùn Chúng sản phẩm thƣơng mại bị thải bỏ nhƣ dung dịch tẩy rửa thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phụ phẩm trình sản xuất" Theo Luật BVMT 2015: "Chất thải nguy hại chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc đặc tính nguy hại khác" [13] Để cụ thể hoá định nghĩa này, Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT đƣa danh mục CTNH theo nguồn thải 1.1.2 Các tính chất thành phần nguy hại CTNH Định nghĩa Luật BVMT 2015 nêu lên đầy đủ tính chất CTNH, "độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc đặc tính nguy hại khác" Tại Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá (2006), Độc học môi trƣờng, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Bộ Công Thƣơng (2011) Hiện trạng quản chất thải nguy hại Việt Nam Trƣờng Đại học Công nghiệp Hồ CHí Minh, Viện Khoa học Công nghệ Quản môi trƣờng Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2006), Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành danh mục chất thải nguy hại, Bộ tài nguyên Môi trƣờng, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2011) Báo cáo môi trƣờng quốc gia năm 2011: Chất thải rắn Hà Nội Công ty TNHH Vạn Lợi (2003) Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Xã Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Vạn Lợi (2014) Báo cáo giám sát môi trƣờng định kỳ tháng lần Xã Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Vạn Lợi (2015) Báo cáo kết quan trắc môi trƣờng Xã Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Vạn Lợi (2015) Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử CTNH Xã Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh Công Ty TNHH Vaṇ Lơị (2014) Báo cáo quản lý chất thải nguy haị Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 10 Công Ty TNHH Vaṇ Lơị (2015) Báo cáo giải trình kiểm tra Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 11 Công Ty TNHH Vaṇ Lơị (2015) Báo cáo tình hình th ực công tác bảo vệ môi trƣờng Xã Văn Môn, Huyêṇ Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh 12 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (1999), Quy chế quản chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999, Bộ trƣởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trƣờng, Hà Nội 62 13 Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam (2007), Nghị định số 59/2007/NĐ-CP quản chất thải rắn, Bộ Xây dựng, Hà Nội 14 Xuân Du, Trần Thanh, Nguyễn Thanh Bích, Trần Đăng Thao (1998), Dự báo kỷ XXI, NXB Thống kê Hà Nội, Hà Nội 15 Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản chất thải nguy hại, NXB Xây dựng, Hà Nội 16 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam (2015), Luật bảo vệ môi trƣờng 2015, Bộ tài nguyên Môi trƣờng, Hà Nội 17 Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh (2005), Quản chất thải nguy hại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 63 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phụ lục trạng môi trƣờng PL1-a: Kết phân tích chất lượng nước thải sản xuất công ty năm 2003 STT Thông số TCVN 5945-1995 Nồng độ 5,5-9 7,2 mg/l - 52 Độ -136 Độ muối %o - 0,1 COD mg/l 100 68 pH Độ đục dẫn πS/cm Đơn vị BOD5 mg/l 50 35 SS mg/l 100 46 NH4+ mg/l - 0,010 Fe mg/l 1,672 10 Mn mg/l 0,064 11 Cd mg/l 0,02 0,004 12 Cr mg/l 0,1 Kphđ 13 Pb mg/l 0,5 0,007 14 As mg/l 0,1 0,009 15 Hg mg/l 0,005 Kphđ 16 Dầu mỡ mg/l 1,0 0,40 17 Coliform tổng số MPN/100ml 10.000 15x103 (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH Vạn Lợi - 2003) i PL1-b: Kết phân tích chất lượng nước thải sản xuất công ty năm 2015 TT Chỉ tiêu thử nghiệm Nhiệt độ pH QCVN Đơn vị Phƣơng pháp thử Kết 40:2011/BTNMT (cột B) 28,5 40 - TCVN 6492:2011 7,8 100 TSS mg/l TCVN 6625:2000 28 40 BOD5 (200C) mg/l TCVN 6001-1:2008 32 50 COD mg/l 67 150 Fe (sắt) mg/l TCVN 6177:2006 1,2 mg/l TCVN 5070:1995 3,5 10 TCVN 6626:2000 0,03 0,1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh , Luận văn đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh , Luận văn đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay